a maklumat ctu 555 student

Download A Maklumat Ctu 555 Student

Post on 06-Jan-2016

81 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mistiquestaff

TRANSCRIPT

MAKLUMAT CTU 553 (Edisi Pelajar)

Edisi Pelajar

MAKLUMAT KURSUS

SEJARAH MALAYSIA (CTU 555)

i.Nama Mata PelajaranSejarah Malaysia

ii.Kod Mata PelajaranCTU 555

iii.Taraf Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda

iv.Jam Kredit 2 Jam

v.Kaedah Penyampaian/PengendalianKuliah dan Diskusi

vi.Sistem penilaian dan pecahan markah

1. Peperiksaan Akhir 50%

i) Bahagian A (Objektif) 20%

ii) Bahagian B (Subjektif) 30%

2. Kerja Kursus 50%

i) Ujian 15%

ii) Kertas Kerja/Projek 15%

iii) Ulasan Artikel 10%iv) i-Discuss 10% (pelajar e PJJ) atau Pembentangan 10% (pelajar FT dan PLK)

vii.Hasil Pembelajaran

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat :1. Menghuraikan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.

2. Menghuraikan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah.3. Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 4. Mengaplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia5. Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi serta survival Melayu dan bumiputera di Malaysia.

viii.Sinopsis Mata PelajaranKursus ini menjelaskan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam. Kursus ini turut membincangkan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah Selain daripada itu, kursus ini juga membincangkan pembangunan politik dan ekonomi, pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi, dan strategi survival Melayu dan bumiputera serta aplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

ix.Tajuk Mata Pelajaran dan Nilai Jam Kontak

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

1Taklimat Kursus: Taaruf

Taklimat Kursus

Penilaian Kerja Kursus

Penetapan Tugasan

DiskusiSetlah menikuti tajuk ini pelajar dapat :

Mengenali dan menjalinkan siraturahim antara rakan sekelas

Mengetahui kriteria penilaian kursus

Memahami kandungan silabus

Memperoleh tugasan/ kumpulan tugasan yang bakal mereka siapkan

2-2

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

2

Tajuk 1:

Malaysia: Kesepaduan dalam Kepelbagaian

1.1 Konsep Masyarakat dan Budaya1.1.1 Perspektif Barat1.1.2 Perspektif Islam

Para pelajar akan berkebolehan untuk:

Membincangkan konsep etnik, masyarakat dan budaya

224

31.2 Konsep Kesepaduan dalam Kepelbagaian etnik di Malaysia

1.2.1 Realiti kepelbagaian masyarakat Malaysia1.2.2 Konsep bangsa, ras dan etnik

1.2.3 Konsep prejudis, stereotaip dan diskriminasi1.2.4 Kesepaduan Sosial Melalui Akomodasi, Akulturasi, Asimilasi dan Amalgamasi

1.3 Konsep masyarakat majmuk menurut Islam

1.3.1 Masyarakat majmuk menurut al-Quran; al-Hujurat ayat 12- 13; ar-Rum ayat 22

1.3.2 Konsep umat

1.3.3 Asas masyarakat Islam

Menjelaskan bahawa wujud kepelbagaian etnik dan budaya di Malaysia

Membezakan konsep-konsep perpaduan dan integrasi kaum. Mengenal pasti tahap hubungan etnik

Menjelaskan bahawa Islam menerima kepelbagaian etnik

Membuktikan toleransi Islam berdasarkan teks al-Quran

246

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

4Tajuk 2:PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM

SEJARAH

2.1 Pluraliti sebelum Kerajaan Melayu Melaka2.2 Pluraliti Zaman Kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka2.3 Masyarakat Pluraliti Zaman Penjajahan 2.4 Masyarakat Pluralistik Pasca Merdeka

Menjelaskan pembentukan pluraliti di Alam Melayu

Menyatakan kesan penjajahan dan pembentukan masyarakat pluralistik Menghuraikan pembentukan masyarakat pluralistik selepas era penjajahan 246

5Tajuk 3:PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK3.1 Definisi dan Konsep Perlembagaan

3.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

3.2.1 Penentangan Orang Melayu terhadap penjajah

3.3 Malayan Union 19463.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948

Menghuraikan konsep dan kedudukan perlembagaan Malaysia

Menganalis sejarah penggubalan perlembagaan

Persekutuan dan pembentukan Malaysia

246

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

63.5 Kerjasama antara Etnik dalam Menuju Kemerdekaan

3.5.1 Kesultanan atau Pemerintahan Beraja

3.5.2 Islam dan Orang Melayu dalam Perlembagaan

3.6 Piagam Madinah dan Hubungan Etnik

3.6.1 Pengenalan Perlembagaan Madinah3.6.2 Peruntukan berkaitan hubungan etnik dalam Perlembagaan Madinah

Menganalisis peranan dan kepentingan kontrak sosial dalam perlembagaan

Mengenalpasti keharmonian hubungan etnik seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah.

246

7Tajuk 4 :

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA4.1 Konsep Pembangunan Perspektif Islam dan Barat4.1.1 Matlamat

4.1.2 Kaedah

4.1.3 Ukuran pencapaian4.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Malaysia

Menghuraikan konsep modenisasi

Menjelaskan proses pembangunan ekonomi di Malaysia

Menjelaskan dasar pembangunan ekonomi negara

246

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

4.3 Pembangunan Ekonomi Malaysia sebelum dan selepas merdeka

4.3.1 Sistem ekonomi sebelum merdeka

4.3.2 Sistem ekonomi selepas merdeka:

4.3.2.1 DEB

4.3.2.2 RMK 1- 104.3.2.3 DPN

4.3.3 Dasar Kerajaan dalam pembangunan. cth; Dasar Pembangunan Nasional dll

Isu ekonomi:

4.3.3.1 Pertumbuhan dan agihan4.3.3.2 Pegangan ekuiti4.3.3.3 Kemiskinan4.3.3.4 Kesamaratan

Menjelaskan isu dan cabaran pembangunan ekonomi negara

84.4 Strategi pembangunan ekonomi negara semasa

4.4.1 Model Ekonomi Baru (MBE) Program Transformasi Ekonomi)

4.4.2 Pembangunan Koridor Malaysia

Rancangan Malaysia Kesepuluh

4.5 Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi

4.5.1 Konsep Ekonomi Islam4.5.2 Sejarah Perkembangan Sistem ekonomi Islam di Malaysia

4.5.3 Institusi dan sistem ekonomi Islam di Malaysia

Menganalisis strategi pembangunan ekonomi negara semasa dalam konteks hubungan dengan etnik di Malaysia Mengaplikasi pendekatan ekonomi berorientasi Islam dalam pembangunan268

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

9Tajuk 5 :

PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA5.1 Konsep Pembangunan Politik dan Pembinaan Negara Bangsa5.1.1 Matlamat

5.1.2 Proses

5.1.3 Ukuran pencapaian.

5.2 Politik Malaysia sebelum merdeka

5.2.1 Sejarah kewujudan parti-parti politik sebelum merdeka.

5.2.2 Parti-parti politik selepas merdeka5.2.3 Kerjasama politik dan hubungan etnik

5.2.4 Hubungan etnik selepas penubuhan Malaysia

Menjelaskan konsep pembangunan politik dan negara bangsa

Menghuraikan proses kemunculan politik berparti di Malaysia

Menganalisis bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis

246

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

105.3 Pendekatan Islam dalam pembangunan Politik

5.3.3 Sumber

5.3.4 Asas

5.3.5 Matlamat

Menganalisis pendekatan Islam dalam pembangunan politik

246

11

Tajuk 6 :

Dari Segregasi ke Integrasi6.1 Dari Pengasingan ke Penyatuan

6.2 Cabaran dalam Memupuk Integrasi di Malaysia

6.3 Peranan kerajaan:6.3.1 Dasar Kerajaan KE Arah integarsi Nasional spt DEB, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Pembangunan Nasional dll6.3.2 Rukun Negara6.3.3 Wawasan 20206.3.4 Konsep 1Malaysia6.3.5 Jabatan Perpaduan Negara: Rukun Tetangga , Skim Rondaan Sukarelawan

Menganalisis cabaran dan kepentingan program perpaduan dan integrasi nasional demi kestabilan dan kesejahteraan sosial di Malaysia

246

MingguKandungan TopikHasil Pembelajaran

Tajuk

Jam Pembelajaran

Pelajar (SLT)

Kuliah dan PerbincanganPembelajaran KendiriJumlah

6.1 Peranan Masyarakat6.2 Penerimaan Budaya

6.3 Peranan NGO

6.1.3.1 Rakan Cop

6.1.3.2 ABIM

6.1.3.3 Aliran

6.1.3.4 Majlis Belia Malaysia6.4 Penerimaan Budaya