ctu part 1

Download CTU part 1

If you can't read please download the document

Post on 31-Oct-2014

93 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Islamic studies

TRANSCRIPT

Apakah itu syariah?Syariah bererti cara dan jalan Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan terhadapnya dan apabila anda telah mengakui bahawa rasul adalah penguasa dan pemerintah yang Nampak didunia ini , sebagai wakil dari tuhan serta mengakui bahawa kitab suci yang dibawa rasul tersebut memang dikirimkan oleh allah,maka ini beerti bahawa anda telah memasuki din allah. Setelah itu, bagaimana cara anda untuk mengabdi kepada allah, dan jalan mana yang mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepada nya. Itu yang disebutkan syariah. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan allah melalui rasulnya yang mengajar cara menyembahnya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. Rasul menujukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesalehan, cara-cara memberikan hak-hak, cara-cara melakukan perhubungan dan urusanurusan dengan sesama manusia , dan cara hidup keseluruhan. perbezaan antara din adalah din selamanya adalah satu dan sama. Baik dulu mahupun sekarang, maka syariah adalah banyak.sebahagian daripadanya di hapuskan, sebahagian lagi diganti.

SKOP SYARIAH ISLAMTerbahagi kepada dua : 1. 2. Skop Perlaksanaannya

Skop Dari segi skop, syariah Islam mengandungi perkara-perkara seperti : i. Hubungan antara manusia dengan Allah swt (ibadah khusus)

ii. Hubungan antara manusia dengan manusia (ibadah umum/muamalah) iii. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar (contoh;haiwan ,benda-benda,atau tumbuh-tumbuhan)

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH SWT

Sifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam bersifat timbal-balik, iaitu manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Dengan kata lain, tugas manusia di dunia ini adalah beribadah, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surat Adz-Dzariat ayat 56: Ertinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Secara umum, ibadah kepada Allah itu ada dua macam, iaitu ibadah yang perbuatan dan lisan telah di tentukan oleh Allah swt, dan ibadah dan bentuk perbuatan yang tidak di tentukan oleh Allah swt. Ibadah jenis pertama adalah Mahdhoh, iaitu ibadah dalam erti ritual khusus, misalnya solat, puasa, dan haji: cara melakukan ruku dan sujud dan lafaz-lafaz apa saja yang harus dibaca

dalam melakukan solat telah ditentukan oleh Allah SWT; demikian pula cara melakukan thawaf dan sai dalam haji beserta lafaz bacaannya telah ditentukan oleh Allah SWT. Inti ibadah jenis ini sebenarnya adalah memohon keampunan dan memohan pertolongan dari Allah swt. Jenis ibadah yang kedua disebut ibadah ghairu mahdoh atau ibadah dalam pengetahuan umum, iaitu segala bentuk perbuatan yang ditujukan untuk kesilapan, kejayaan, dan keuntungan. Contohnya adalah membuang duri dari jalan atau membantu orang yang dalam kesusahan. Semua perbuatan tersebut, asalkan diniatkan karena Allah SWT dan bermanfaat bagi kepentingan umum, adalah pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT. Jika inti hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah, maka inti hubungan Tuhan dengan manusia adalah aturan, iaitu perintah dan larangan. Manusia diperintahkan berbuat menurut peraturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia menyimpang dari ajaran itu, maka ia akan tercela, baik dalam kehidupan di dunia mahupun di akhirat. Ajaran ini terbahagi kepada dua, pertama ajaran yang diturunkan dalam bentuk hukum-hukum alam (sunnatullah) dan ajaran yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Ajran yang dituruankan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, misalnya tentang perintah solat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, larangan berzina, larangan mencuri, larangan meminum arak, larangan memakan daging babi, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia diperintahkan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ajaran lain yang diturunkan dalam hukum alam adalah,contohnya, api itu bersifat membakar. Oleh sebab itu, jika orang mahu selamat, maka dia harus menjauhkan dirinya dari api. Sebagai contoh lain, benda yang berat jenisnya lebih berat dari air akan tenggelam dalam air. Oleh yang demikian, manusia akan tenggelam jika masuk ke dalam air laut tanpa pelampung, kerana berat manusia lebih berat dari air. Demikianlah ajaran yang diturunkan dalam kitab suci (yah qurniyah) dan yang diturunkan dalam hukum alam (yah kawniyah). Keduanya harus dipatuhi agar orang dapat hidup selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Begitulah prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Intinya adalah pengabdian dan penyembahan kepada Allah (ibadah), baik dengan cara yang ditentukan oleh Allah maupun yang tidak ditentukan, dan dengan berpandu kepada ajaran quraniyah dan kauniyah.

Makna Hubungan Dengan Allah. Hubungan manusia dengan AllAH S.W.T, mengikut keterangan Al-Quran Al-Karim bermaksud supaya manusia menjadikan hidup, mati, solat dan segala ibadah semata-mata untuk-Nya. Maksud dari Firman Allah S.W.T:

Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku bagi Allah, Tuhan sekalian alam.[Al-Anam: 162]. Hendaklah seseorang itu menyembah Allah s.w.t dengan penuh keikhlasan. Rasulullah s.a.w telah berulang kali menerangkan pengertian hubungan hamba dengan Rabbnya sehingga tiada setitik debupun yang menutupi pengertian ini. Jadi, mengertilah kita akan hakikat hubungan dengan Allah s.w.t iaitu. Maksud daripada Sabda Rasulullah s.a.w(antara lain). Takut akan Allah di tempat sunyi dan tempat yang terang. [Hadith]. Hendaklah engkau yakini bahawa yang ditangan Allah itu lebih terjamin daripada apa yang ada di tangan engkau.[Hadith] Hendaklah engkau menuntut keredhaan Allah dengan kemarahan manusia.[Hadith]. Kita tidak pula mencari keredhaan manusia dengan kemurkaan Allah s.w.t. Setelah terjalin rapi hubungan ini, kecintaan seseorang, perseteruan, pemberian dan larangannya semuanya demi Allah s.w.t semata-mata tanpa dicemari oleh tujuan-tujuan lain. Inilah pengertian kesempurnaan hubungan dengan Allah s.w.t. Maksud Sabda Rasulullah s.a.w (antara lain). Sesiapa yang cintakan Allah, memberi kerana Allah dan mencegah kerana Allah, sesungguhnya telah sempurnalah imannya.[Hadith] Kemudian hendaklah kita memperbaharui doa kita pada tiap-tiap malam dalam rakaat terakhir solah witir kita. Tidakkah kita sering ucapkan: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta pertolongan daripada Engkau, minta hidayat daripada Engkau, beristighfar kepada Engkau, beriman kepada Engkau dan bertawakkal kepada Engkau. Kami memuji kepada Engkau atas kebaikan, kami berterima kasih dan tidak kufur kepada Engkau, kami menyingkir dan menjauhkan sesiapa yang derhakakan Engkau. Ya Allah, Dikaulah yang kami sembah dan akan Dikaulah kami sembahyang dan sujud, kepada Engkaulah kami berusaha dan maju. Kami mengharapkan rahmat Engkau, kami takut akan azab Engkau. Sesungguhnya azab Engkau tetap menimpa orang-orang kafir. Hendaklah kita merenungi maksud doa ini. Apakah setiap daripada malammalam kita membenarkan dan mempersetujui ikatan kita dengan Allah s.w.t? Sudah terukir gambaran hubungan ini dalam doa yang dilafazkan oleh Rasulullah s.a.w apabila baginda bangun mengerjakan sembahyang di tengah malam, Rasulullah s.a.w sentiasa menyebut doa berikut ini, bermunajat dengan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Tinggi. Ya Allah, Ya Tuhanku, kepada Engkaulah aku berserah, dengan Engkaulah aku beriman, di atas Engkaulah aku bertaubat, kepada Engkaulah aku kembali, bersama Engkaulah aku bermusuh dan kehadapan Engkaulah aku berbica

HUBUNGAN MANUSIA SESAMA MANUSIA

Antara manusia dengan manusia terdapat hubungan yang sangat kompleks. Keduanya saling berinteraksi, saling memerlukan, saling melengkapi dan saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Contohnya hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kedua-dua ini dapat juga menghasilkan karya-karya besar dari akal dan fikiran manusia masingmasing. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan atau masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat bersambungan dan terikat oleh identiti bersama (iaitu kebudayaan yang dihasilkannya). Jadi hubungan manusia dengan manusia itu dapat tercipta jika ada kehidupan bersama yang terusmenerus (masyarakat). Hubungan kedua ini juga merupakan kebudayaan yang tidak boleh diciptakan oleh seseorang yang hidup sendirian di tengah hutan atau di gurun pasir. Dalam masa yang sama, manusia dengan manusia dalam berinteraksi dan melakukan tindakan-tindakan itu sendiri untuk memenuhi keperluanan hidupnya. Sebagai contoh hubungan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Sebagai contoh kita dalam mencari pekerjaan, pastinya kita memerlukan orang lain dalam mencari informasi kekosongan pekerjaan dan pada saat itu kita akan berinteraksi sama orang itu. Dan mulai dari situ kita akan selalu memerlukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan salah contoh hubungan manusia dengan manusia. Contoh selanjutnya hubungan antara seorang ibu dengan anaknya yang saling terikat batin sejak lahir, ini kerana dari anak itu lahir sudah hidup bersama-sama. Hubungan Manusia dengan Manusia merupakan salah satu kewajiban bagi muslim. Banyak hal yang diperintahkan Allah SWT dalam upaya kita menjalin hubunganantara manusia. Didalam Al-quran tertera sebagai berikut:

mendahulukan kepentingan orang lain (QS 2:177,59:9),

3:134),

berbuat baik adalah merupakan sebaik-baik amalan (QS 3:92,

menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak merugikan orang lain (QS 7:85,11:84, 11:85, 17:35, 26:181, dsb) mengurangi takaran termasuk korupsi kecil-kecilan.

berinfak atau memberikan sebagian rizki kepada orang lain (QS 2:254, 3:92, 14:31,32:16, 35:29, 42:38,