topic 2 .1 peraturan penjawat awam

Download Topic 2 .1 Peraturan Penjawat Awam

If you can't read please download the document

Post on 18-Aug-2015

40 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Topic 2 .1 Peraturan Penjawat Awam

TRANSCRIPT

1BAB D PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM 1993 &PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM(PINDAAN 2002- 20.6.2002)Soalan Perbincangan1. Mengapakah sebagai penjawat awam kita mesti mematuhi peraturan tatakelakuan dan tatatertib?2. Apakah yang akan terjadi ke atas sesebuah organisasi awam spt sekolah sekiranya mempunyai kakitangan yang tidak memahami dan mengamalkan peraturan kelakuan dan tatatertib?3Jenis-jenis kesalahan yang membolehkan diambil TTJenis-jenis TT yang boleh diambil terhadap pegawai yang melakukan kesalahanAsas-asas TTTindakan surcajAcara TTKANDUNGAN4Kewajipan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan mana-mana pegawai yang melanggarnya boleh menyebabkan diambil TT( Peraturan 3A)5PERATURAN 3 BSeseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana ang diperuntukkan da!am Perintah Am "#A Bab A6PERATURAN #(#)($) Seseorang pegawai hendak!ah%Pada setiap masa taat setia kepada &ang di Pertuan Agong' Negara dan (erajaan7#(") Seseorang pegawai tidak bo!eh %%)(a)*embe!akangkan tugas awamna demi kepentingan peribadi(b) Berke!akuan dengan sedemikian +ara ang mungkin menebabkan kepentingan peribadina ber+anggah dengan tugas awamna)8#(") Seseorang pegawai tidak bo!eh %%), berke!akuan dengan apa-apa +ara ang mungkin menebab-(an sak ang munasabah bahawa.-(i) membiarkan kepentingan peribadina ber+anggah dengan tugas awamna hingga menjejaskan kegunaanna sebagai pegawai awam/ atau(ii) *enggunakan kedudukan awamna bagi 0aedahna sendiri9(4)(2)(d) Seseorang pegawai tidak boleh.Berke!akuan%memburukkan namaatau men+emarkan nama perkhidmatan awamLELAKI DITEMUI BERDUA-DUAAN DENGAN ISTERI ORANG DALAM BILIK HOTEL MURAH AL!S"#A!$Seorangustazberusia3ta!un"i#e$u%ber$!a&'at "engan seorang 'anita (ang )uga isteri orang "i sebua! !ote& *ura! "i Ta*an Te)a+ ,!ang&un+ "e$at sini+ tenga! !ari $e&*arin-LelakiituditahansepasukananggotaPejabatAgama%aerah&ubang Pasu ketika ditemui bersekedudukan dalam sebuah bilik hotel itu kira'kira jam 1 tengah hari bersama wanita terbabit yang berusia () tahun.Serbuanituturutdibantusepasukananggota*katan!elawan!akyat Malaysia+!"LA,dikawasanperumahanituselepasmendapat maklumatmengenaikegiatanmaksiatpasanganterbabitdihotel murah terbabit.%i-ahamkan.lelakiitusudahmempunyaiisteridanmempunyailima anak yang masih kecil. manakala pasangannya mempunyai suami serta seorang anak.Sumberberkata.ketikaserbuanitu.pintubilikhotelberkenaan dibukaseoranglelakiyanglengkapberpakaiandandiaterkejut apabilamelihatkehadirananggotapenguatkuasapejabatagamadan !"LA serta membenarkan pemeriksaan dilakukan.11KES SABITAN MAHKAMAHSYARIAH12#(")(e)Seseorang pegawai tidak bo!eh.(urang ke+ekapan atau kurang berusaha13#(")(0) Seseoarng pegawai tidak bo!eh%))Tidak jujur atau tidak amanah14#(")(g) Seseorang pegawai Tidak bo!eh%))Tidak bertanggungjawab154(2)(h) Seseorang pegawaiTidak boleh*embawa atau +uba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan !uar untuk meokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam' sama ada tuntutan itu ia!ah tuntutanna sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai !ain)16/+2,+i, Seseorang pegawai tidak boleh0.*ngkar perintah atau berkelakuan dengan apa'apa cara boleh dita-sirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah174(2)(j) Seseorang pegawai tidak boleh18PERATURA !A"#angguan $eksual%& $eseorang pegawai tidak bolehmelakukan #angguan $eksual terhadap orang lain'Perbuatan(isanTulisan19PERATURA ) PEKERJAA (UARBerdasarkan jawatan ang dipegang1diarah o!eh (etua 2abatanAh!i 3embaga Pengarah Sarikat ang kerajaan ada kepentinganAtas kepentingan persendirian1saudara atau badan-dia seorang pemegang jawatanBoleh dapat kebenaran bertulis KJ denganSyarat:-Di luar waktu pejabatidak jejas kegunaan pegawaiidak !anggah dgn kepentingan jabatan2Jenis-jenis pekerjaan luar yang dilarang*-a+ ,elibatkan diri dalam pengurusan atau menjalankan perusahaan perdagangan-pertanian dan sebagainyab+ .ekerja dengan tujuan mendapat upah dengan mana-mana syarikat-/irma institusi atau orang perseoranganc+ $ebagai seorang pegawai pakar memberi ketrangan pakar sama ada percuma atau dengan tujuan mendapat upahd+ .ertugas sebagai seorang wasi-pentadbir atau penerima.21PERATURA 0PAKA1APakaian yang sepatutnya yang ditentukan olehkerajaan melalui KPPA2K$USe"asa bertugas dan juga ketika "enghadiri upa!ara ras"iJika upa!ara ras"i tidak ditentukan pakai pakaian yang sepatutnya#22P"!A#1!A2 3 $MENYALAHGUNAKAN DADAH&ecualibagimaksudperubatan'%i bawahaktaPerubatan14315oleh dibuangkerjaatauditamatkan perkhidmatan atas kepentingan awam236A%*A6%ilarang terima hadiah jika ianya mempunyai kaitan . sama secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas247ika ragu'ragu atau sukar ditolak hadiah tersebut boleh diterima tetapi segera dilaporkan kepada &etua 7abatan&etua 7abatan akan menentukan sama ada hadiah tersebut boleh diterima atau pulangkan balik &"#1A 7A5A#A2 5L"6 5"2A!&A2Menerima surat pujian sempena persaraan8pertukaran dengan syarat tidak terkandung dalam bekas yang mahal.Pungutan spontan dari pegawai sempena persaraan.pertukaran.perkahwinan...25P"M129AA2 6A!#A+PP (82::2,Pegawai hendaklah mengisytiharkan harta apabila$'a, %ilantik ke dalam perkhidmatan awamb, %ikehendaki oleh &erajaanc, Memperolehi harta tambahand, Pelupusane, ;enap tempoh < tahun26Pemilikan 6arta 9ang %ilarang1. &enderaan perniagan2. &enderaan perkhidmatan awam(. Perniagaan hiburanMemohon8memiliki tanah kerajaan untuk pembalakan8perlombonganPemilikan tanah secara diberimilik oleh kerajaan#idak melebihi 2: ekar tanah pertanian#idak melebihi 2 lot tapak perumahan+7ika telah sedia ada melebihi had dibenarkan sebelum PP 282::2. boleh terus memilikinya,27Menyelenggara tara- hidup melebihi emolumen8pendapatan yang saha.Menyenggara suatu tara- kehidupan yang melebihi emolumen8pendapatan yang sahb.Mempunyai kawalan kewangan atau harta +alih tak alih, yang nilainya tidak seimbang dengan emolumen8pendapatan yang sah.28&etua 7abatan boleh meminta penjelasan secara bertulis dalam tempoh (: hari = kemukakan kepada Lembaga #atatertib untuk pertimbangan29Meminjam wang#idak boleh pinjam wang 8jadi penjamin kepada peminjam wanga,Langsung8tidak langsung tertakluk kepada kuasa rasminyab,9ang dengannya pegawai ada urusan rasmic,9ang tinggal8miliki tanah8perniagaan dalam kawasan pegawai ada kuasa rasmid,9ang menjalankan perniagaan beri pinjaman wang35oleh pinjam wang 8penjamin kepada peminjam yangmeminjam wang daripadainstitusi kewangan . penanggung insuran atau koperasi atau menanggung hutang melalui perjanjian sewa beli barang31Syarat$'a, tidak tertakluk kepada kuasa rasminyab,tidak menimbulkan skandal awamc,agregat hutang tidak meletakkan pegawai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius325oleh tanggung hutanga,>ang yang dipinjam atas cagaran tanah'tidak melebihi nilai tanahb,&emudahan kredit = institusi kewangan berlesenc,Pinjaman dari syarikat insuran 8polisid,Pinjaman dari kerajaan dan koperasie,Pinjaman sewa beli-,Pinjaman pendidikan dengan syarat jangan sampai diistihar bankrap33&eterhutangan kewangan serius%ita-sirkan00a,Aggregat hutang tidak bercagar melebihi 1: kali emolumen bulananb,Penghutang penghakiman'tak jelas dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakimanc,bangkrap8 pemakan gaji tak sol?ent34Peraturan 1< = M"M*27AM&A2 >A2;Tidak boleh dengan faedahPeraturan 16- PENGLIBATAN DALAM PASAAN NIAGA !ADAPANSebagai pembeli8penjualPeraturan 13' @A51#A2 5"!#1A68L#"!*Tidak boleh adakan "abutan bertuah#loteri $elain dari%ada &ak$ud keba'ikanPeraturan 1(-MENEBIT)AN B*)*Tidak boleh bera$a$kan &aklu&at ra$&i ter%eringkat35P"!29A#AA2 A>AM#idak boleh sama ada secara lisan atau bertulisMe&udaratkan ada-a%a da$ar#%rograke%utu$an kera'aanMe&alukan atau &e&burukkan na&a kera'aanMele&ahkan a%a-a%a da$ar+ran"angan atau ke%utu$an kera'aanMengedarkan a%a-a%a %ern,ataan#ula$an ,ang dibuatn,a atau orang lain36#idak boleh membuat secara lisan atau 5ertulisMe&buat ula$an tentang kelebihan a%a-a%a da$ar atau ke%utu$an kera'aanMe&beri &aklu&at#fakta berhubung dengan fung$i kera'aanMe&beri %en'ela$an &engenai a%a-a%a %eri$ti-a atau la%oran &elibatkan kera'aanMen,ebarkan &aklu&at atau %en'ela$an $ede&ikian ke%ada a-a&37#idak boleh jadi penyunting8ambil bahagian8sumbangan kewangan kepada penerbit8jurnal kecualia,Penerbitan jabatanb,Penerbitan pro-esionalc,Penerbitan organisasi sukarela 8 bukan yang bercorak politik38Pegawai &umpulan Pengurusan #ertinggi dan &umpulan Pengurusan Pro-esional dilarang bergiat dalam politik atau memakai lambang parti politik39a,Membuat pernyataan yang menyebelahimana'mana parti politikb,terbit.edar buku.artikel mengenai politikc,Merayu undid,"gen pilihanraya8agen tempat mengundie,5ertanding apa'apa jawatan-,Pegang apa'apa jawatan dalam parti politik4&umpulan Sokongan Perkhidmatan Perlu tidak boleh bertanding.memegang apajawatan politikPegawai &umpulan Sokongan yang lain boleh pegang jawatan A7& dengan syarat dapat kelulusan$a,;unasama =&PPAb,5ukan gunasama =&S1>alau bagaimanapun Semua pegawai yang bercuti sebelumbersara dan dapatkan kelulusan =boleh akti- dalam politikSemua pegawai boleh jadi ahli biasa dengan syarat dapat kelulusan &etua 7abatan 41#*%A& 6A%*! 5"!#1;AS)etidakhadiran ter&a$uk kegagalan untuk hadir %ada $uatu &a$a dan te&%at di &ana %ega-ai itu dikehendaki hadir bagi &en'alankan tuga$n,a.42#*%A& 6A%*! 5"!#1;ASSe$eorang %ega-ai ,ang tidak hadir bertuga$ tan%a "uti atau tan%a terlebih dahulu &enda%at kebenaran atau tan%a $ebab ,ang &una$abahboleh &en,ebabkan %ega-ai itu dikenakan tindakan tatatertib43a,&etidakhadiran bertugas tanpa cuti atau kebenaran dan pegawai dapat dikesanb,&etidakhadiran bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan4461&1MA2 #A#A#"!#*5/eni$ huku&ana0A&aranb0Denda"0Lu"ut hak e&olu&end0Tangguh %ergerakan ga

Recommended

View more >