20150209042947_bbgo4103 topic 6

Download 20150209042947_BBGO4103 Topic 6

Post on 05-Sep-2015

276 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OB topic 6

TRANSCRIPT

 • PENGENALAN

  Setiap individu ialah ahli pelbagai pasukan atau kumpulan. Kita merupakan ahli keluarga dan masyarakat, serta rakyat negara kita. Individu menyertai kumpulan atau pasukan atas sebab-sebab tertentu seperti keselamatan dalam melindungi hak-hak mereka, kuasa dan pengaruh; bersosial untuk mencapai matlamat tertentu; dan untuk memajukan diri. Sebagai contoh, Drug.com ialah laman web maklumat dadah dalam talian yang menjemput individu untuk menyertai satu atau lebih kumpulan sokongan sebagai satu cara terbaik untuk menemui orang lain dengan ubat-ubatan yang berkaitan dan dalam keadaan yang sama. Mereka juga boleh mendapatkan maklumat lanjut dan berkongsi pengalaman mereka sendiri (rujuk Rajah 6.1).

  TTooppiikk

  66 Kumpulan

  dan Pasukan

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

  1. Membezakan antara kumpulan formal dan tidak formal;

  2. Menilai model untuk pembangunan kumpulan;

  3. Membezakan antara kumpulan dan pasukan;

  4. Menganalisis proses pembuatan keputusan secara rasional; dan

  5. Menilai kekuatan dan kelemahan membuat keputusan individu dankumpulan.

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 112

  Rajah 6.1: Menyertai organisasi sokongan seperti Drugs.com

  Sumber: www.drugs.com Penubuhan kumpulan atau pasukan adalah penting kerana ia menyumbang ke arah keberkesanan sesuatu organisasi. Dalam topik ini, kita akan lihat secara terperinci pada jenis kumpulan dalam sesebuah organisasi, ketika membincangkan Model Gelagat Kumpulan. Kita akan membincangkan perbezaan antara pasukan dan kumpulan, mengenal pasti jenis pasukan dan belajar bagaimana untuk membentuk pasukan yang berkesan. Topik ini juga membincangkan perbezaan antara kumpulan kerja dan pasukan kerja

  SEMAK KENDIRI 6.1

  Sebelum kita membincangkan kumpulan secara terperinci, tanya dirianda soalan ini: Adakah anda suka melakukan aktiviti berkumpulandan apa yang memotivasikan anda untuk menyertai kumpulantertentu?

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 113

  DEFINISI DAN KLASIFIKASI KUMPULAN

  Sekarang, kita akan bermula dengan takrifan kumpulan. Kumpulan boleh ditakrifkan sebagai:

  Satu ciri penting kumpulan ialah komunikasi dalam kalangan ahli dan mempunyai saiz kumpulan yang ideal akan membolehkan setiap ahli untuk berinteraksi antara satu sama lain secara telus. Jadual 6.1 menunjukkan huraian dan contoh kedua-dua jenis kumpulan dalam sesebuah organisasi.

  Jadual 6.1: Jenis Kumpulan dalam Organisasi

  Jenis Penerangan Contoh

  Kumpulan Formal

  Kumpulan formal terbentuk mengikut ciri-ciri yang ditentukan oleh pengurusan sesebuah organisasi. Kumpulan-kumpulan ini ditubuhkan untuk menjalankan tugas atau kewajipan yang akan membantu organisasi untuk memenuhi matlamat yang telah ditentukan. Dalam kebanyakan keadaan, kumpulan formal ditubuhkan oleh seorang tokoh rasmi yang berkuasa (dalam organisasi) dan keahliannya dipublisitikan di seluruh organisasi. Ahli kumpulan akan bekerja mengikut keupayaan dan keperluan organisasi atau kumpulan individu. Ketua kumpulan yang dilantik secara rasmi, mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa tugas yang diberikan kepada setiap ahli kumpulan dilaksanakan dengan baik.

  Jawatankuasa yang di tubuhkan oleh universiti untuk mengkaji keberkesanan sesuatu kursus yang di tawarkan oleh universiti.

  Kumpulan Tidak Formal

  Satu kumpulan tidak formal terbentuk tanpa kewujudan tokoh rasmi yang berkuasa dan dengan matlamat umum penubuhannya yang saling memberi manfaat penuh kepada ahli-ahlinya secara kolektif. Pelbagai alasan lain untuk pembentukan kumpulan tidak formal termasuk menjaga kebajikan ahli-ahli kumpulan dan sebagai saluran untuk menjalankan perbincangan mengenai rasa tidak puas hati pekerja.

  Bila pensyarah berkumpul untuk menjalankan kelas tambahan untuk pelajar lemah.

  Dua atau lebih individu berinteraksi dan saling bergantung, bersama-sama untuk mencapai objektif tertentu.

  6.1

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 114

  Kumpulan boleh diklasifikasikan kepada kumpulan kecil; perintah dan tugas yang dianggap sebagai kumpulan formal manakala kumpulan berkepentingan dan persahabatan adalah kumpulan tidak formal. Rajah 6.2 menggambarkan pengklasifikasian kumpulan.

  Rajah 6.2: Klasifikasi kumpulan

  Rajah 6.2 menerangkan ciri kumpulan formal.

  Jadual 6.2: Ciri Kumpulan Formal

  Klasifikasi Ciri-ciri

  Kumpulan Perintah

  Kumpulan perintah ditentukan dengan carta organisasi. Ia mengandungi individu yang melaporkan terus kepada seseorang pengurus. Sebagai contoh, Pengurus Sumber Manusia dan kakitangan beliau adalah sebahagian dari Jabatan Sumber Manusia.

  Kumpulan tugas

  Kumpulan tugas terdiri daripada semua individu yang secara kolektif bekerja untuk menyelesaikan tugas. Kumpulan ini tidak dihadkan oleh sempadan hierarki. Sebaliknya, keadaan tertentu akan menyebabkan ia melampaui sempadan tersebut. Sebagai contoh, yang disebut sebagai "melampaui sempadan hierarki berlaku apabila jabatan sumber manusia bekerja dengan jabatan pengeluaran dan jabatan kewangan untuk membincang dan menentukan bilangan pengendali pengeluaran dan gaji masing-masing dengan mengambil kira posisi kewangan organisasi. Dalam hal ini, semua kumpulan perintah juga ialah kumpulan tugas. Namun begitu, kumpulan tugas tidak semestinya kumpulan perintah kerana kumpulan tugas boleh pergi di luar sempadan hierarki.

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 115

  Ciri-ciri kumpulan tidak formal ditunjukkan dalam Jadual 6.3.

  Jadual 6.3: Ciri-ciri Kumpulan Tidak Formal

  Klasifikasi Ciri-ciri

  Kumpulan Berkepentingan

  Sekumpulan individu yang berkongsi minat yang sama yang membuat mereka datang bersama-sama untuk mencapai matlamat tertentu. Satu contoh yang sempurna ialah pembentukan kelab badminton oleh pekerja sebuah organisasi yang akan membolehkan mereka untuk meneruskan minat mereka dalam sukan badminton.

  Kumpulan Persahabatan

  Ia ditubuhkan untuk membolehkan ahli-ahlinya untuk bersosial dan berinteraksi dengan satu sama lain. Ini biasanya berlaku selepas waktu kerja rasmi atau pada hujung minggu. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan persahabatan yang dibentuk oleh pelajar-pelajar yang biasanya melibatkan diri dalam aktiviti membeli-belah di luar kampus.

  Penjelasan yang diberikan di atas jelas menunjukkan pengaruh kumpulan tidak formal terhadap tingkah laku dan pencapaian kumpulan. Terdapat beberapa sebab mengapa individu suka untuk menyertai kumpulan. Jadual 6.4 meringkaskan beberapa sebab yang sama.

  Jadual 6.4: Sebab Mengapa Individu Menyertai Kumpulan

  Sebab Penerangan

  Keselamatan Dengan menyertai kumpulan, individu dapat mengurangkan perasaan tidak selamat. Berada dalam kumpulan menjadikan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin dan kurang terdedah kepada ancaman.

  Status Keahlian dalam kumpulan tertentu boleh meningkatkan penerimaan orang lain dan pengiktirafan terhadap individu.

  Harga Diri Kumpulan boleh memberikan orang perasaan harga diri. Kemasukan ke dalam kumpulan tertentu, sebagai contoh, ahli sebuah organisasi profesional atau berada di lembaga pengarah organisasi tertentu akan memberi prestij kepada seseorang individu.

  Gabungan Kumpulan dapat memenuhi keperluan sosial individu dengan menyediakan ruang kepada ahli-ahli untuk berinteraksi, perbincangan dan pertukaran idea. Interaksi di tempat kerja ialah sumber utama dalam memenuhi keperluan individu untuk berinteraksi.

  Kuasa Kumpulan mampu menggunakan kuasa dan pengaruh yang lebih besar dalam membuat keputusan berbanding dengan membuat keputusan seorang diri.

  Pencapaian matlamat

  Bekerja dalam kumpulan membolehkan tugas yang sukar dilaksanakan. Kumpulan meningkatkan produktiviti kerana mereka terdiri daripada kumpulan kemahiran dan kepakaran dan menghasilkan kekuatan bersama.

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 116

  6.1.1 Peringkat-peringkat dalam Pembentukan Kumpulan

  Evolusi kumpulan biasanya mengalami peringkat tertentu dan ini digambarkan dalam "Model Lima Peringkat Pembangunan Kumpulan". Walau bagaimanapun, kajian terkini telah menunjukkan penemuan yang bertentangan mengenai kumpulan yang dibentuk untuk sementara (ditubuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam tempoh masa tertentu) yang tidak melalui peringkat ini. Kita akan mengkaji semula kedua-dua model, iaitu Model Lima Peringkat dan Model Alternatif di mana yang terakhir adalah lebih sesuai untuk kumpulan sementara.

  Model Lima Peringkat Tuckman menyatakan bahawa pembangunan kumpulan akan melalui lima peringkat iaitu pembentukan, perbalahan, penamaan, pencapaian dan penangguhan. Peringkat-peringkat yang digambarkan dalam Rajah 6.3 menunjukkan bagaimana seseorang individu mengukur tahap kebergantungan beliau apabila menyertai kumpulan. Tempoh dan intensiti setiap peringkat tidak semestinya sama.

  Rajah 6.3: Model lima peringkat Tuckman

  Sumber: Diadaptasi daripada Kreitner, R., & Kinicki, A. (2008)

  SEMAK KENDIRI 6.2

  Nyatakan perbezaan antara kumpulan-kumpulan yang dibincangkan:arahan, tugas, berkepentingan dan persahabatan.

 • TOPIK 6 KUMPULAN DAN PASUKAN 117

  (a) PPembentukan Ini adalah peringkat suai kenal yang juga dikenali sebagai penerimaan bersama. Pada peringkat ini, semua ahli kumpulan bertemu untuk pertama kali. Ketika ini, ahli-ahli biasanya cenderung untuk mengelak dari berinteraksi dengan satu sama lain dan akan cuba untuk bertindak secara bebas. Mereka akan cuba untuk mengenal pasti apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diterima dan perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika dalam kumpulan. Ketidakselesaan yang sedia ada berkurangan apabila ahli mengenali antara satu sama lain dan menerima kehadiran mereka sebagai