tesis bab 1,2,3

of 28/28
KESAN PENGGUNAAN KAEDAH NOPLOT DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID MENGESAN NILAI MURNI UNTUK MURID TAHUN: KAJIAN KES RIDHUAN BIN MOHD NOOR PPG/10079/11 690710036237 ABSTRAK Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran murid mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat di dalam kertas soalan penulisan bahagian C. Format baharu kertas 2 penulisan bahasa Melayu mula diperkenalkan pada tahun 2005. Kajian ini dilakukan ke atas murid-murid bagi membuktikan kaedah yang berkesan dalam mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks yang diberikan. Saya telah memilih kaedah NoPLat untuk membantu murid-murid mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks tersebut. Kajian ini telah dijalankan ke atas 45 orang murid tahun 5 Sejahtera di Sekolah Kebangsaan Dato Hashim 2. 1

Post on 18-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bab 1

TRANSCRIPT

KESAN PENGGUNAAN KAEDAH NOPLOT DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID MENGESAN NILAI MURNI UNTUK MURID TAHUN: KAJIAN KESRIDHUAN BIN MOHD NOORPPG/10079/11690710036237ABSTRAK

Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran murid mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat di dalam kertas soalan penulisan bahagian C. Format baharu kertas 2 penulisan bahasa Melayu mula diperkenalkan pada tahun 2005. Kajian ini dilakukan ke atas murid-murid bagi membuktikan kaedah yang berkesan dalam mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks yang diberikan. Saya telah memilih kaedah NoPLat untuk membantu murid-murid mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks tersebut. Kajian ini telah dijalankan ke atas 45 orang murid tahun 5 Sejahtera di Sekolah Kebangsaan Dato Hashim 2.

BAB 1PENDAHULUAN

1.0 PENGENALAN

Dalam bahagian ini, saya menerangkan tentang pengenalan kepada tajuk kajian tindakan yang saya jalankan ini. Tajuk yang telah saya pilih ialah Meningkatkan penguasaan murid mengesan dan mencari nilai murni. Dalam bahagian ini juga saya mengutarakan perkaitan tajuk kajian tindakan dengan kajian yang dijalankan.

Menurut Musgrave (2978)(BETUL KAH TAHUN NI??KAT SINI TAK PAYAH TAHUN SEBAB CIKGU RUJUK BUKU ABDUL RAHIM) dalam bukunya yang berjudul The Moral Curriculum: A Sociological Analysis yang telah dirujuk Abdul Rahim Bin Abdul Rashid(TAHUN BUKU INI?) menekankan pentingnya matlamat moral dikembangkan dalam kerangka pendidikan di sekolah. Selain kurikulum, organisasi sekolah juga perlu memberi ketegasan kepada elemen-elemen moral yang berkaitan dengan disiplin dan tanggungjawab nilai-nilai murni, aspek-aspek tingkah laku, amalan dan tindakan.

Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Wan Mohd. Zahid (2988??) mentakrifkan nilai murni sebagai :

"Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia"1.1 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN Pengkaji memfokuskan kajiannya dalam masalah yang sering dihadapi pelajar ialah mencari nilai-nilai murni yang tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada petikan yang diberikan. Murid terpinga-pinga untuk mencari dan menyatakan nilai-nilai murni tersebut. Murid juga sukar untuk menghuraikan nilai-nilai murni tersebut supaya menjadi ayat yang ringkas, tepat dan sesuai. Keperihatinan pengkaji ialah murid perlu mencari dan menghuraikan nilai-nilai murni tersebut dengan ringkas, tepat dan sesuai serta penulisan mereka tidak melanggar arahan yang telah ditetapkan iaitu ulasan tidak melebihi 50 patah perkataan. Mengajar murid untuk mencari dan mengesan nilai murni seringkali memberikan masalah kepeda guru. Dalam bahagian C penulisan ini, murid perlu mencari, mengesan dan mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Pelbagai strategi yang digunakan oleh guru untuk memastikan murid tersebut boleh menulis ulasan tersebut. Pengalaman mengajar murid di kelas 5 Sejahtera membuka pemikiran pengkaji untuk mencari punca kepada permasalahan ini. Walaupun pengkaji mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid tetapi pengkaji hanya memfokuskan hanya kepada kajian ini. Kajian ini bertujuan menyelesaikan masalah dan membantu murid mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran yang terdapat daripada petikan teks serta mengulas hasil carian nilai murni tersebut dengan ayat yang ringkas, padat dan sesuai.

Kertas peperiksaan bahasa melayu penulisan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, B, dan C. Namun begitu kajian yang ingin difokuskan adalah pada Bahagian C iaitu bahagian membuat ulasan nilai murni berdasarkan petikan teks. Berdasarkan pemerhatian saya dalam Ujian Besepadu Berkala (UBB) yang lalu, ramai murid mendapat markah yang rendah dalam bahagian ini. Analisis pada kertas soalan UBB mendapati beberapa faktor murid tidak mendapat markah yang tinggi pada bahagian ini seperti murid keliru dengan nilai murni yang terdapat dalam petikan teks. Murid tidak dapat mengesan dan menyatakan nilai yang terdapat dalam petikan. Murid juga tidak dapat membuat ulasan dalam satu perenggan dengan menggunakan ayat yang ringkas, padat dan sesuai.

Berdasarkan pemerhatian dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P), pengkaji mengenal pasti beberapa punca murid murid lemah dalam aspek nilai murni, antaranya seperti murid tidak mahir untuk mengesan dan menyatakan nilai-nilai murni yang diperlukan. Murid-murid juga kadangkala tidak menunjukkan kesungguhan dalam latihan mengulas nilai murni. Petikan yang dianalisis terlalu mudah dan murid kekurangan idea untuk mengembangkannya. Nilai murni yang tiada kaitan dengan petikan teks tidak memberi markah kepada murid dalam peperiksaan. Mereka sering juga hanya menyalin semula nilai yang dijumpai. Kegagalan murid-murid adalah kegagalan seorang guru, justeru sebagai guru bahasa Melayu mereka saya rasa terpanggil untuk menambahkan kemahiran mengajar agar dapat membantu anak bangsa menghadapi kemelut yang melingkari pemikiran mereka.

Namun begitu, masalah ini boleh diatasi kerana permasalahan ini merupakan satu perkara yang boleh diselesaikan berdasarkan kebolehtadbirannya. Selain itu, perkara ini berkesinambungan dengan keberkesanan P&P yang dijalankan oleh seseorang guru. Kaedah-kaedah tertentu digunakan supaya murid dapat memahami sesuatu kemahiran dengan baik. Pencapaian murid memberi kesan kepada prestasi sekolah kerana kajian ini melibatkan satu kemahiran yang diuji dalam peperiksaan. Seterusnya, kajian ini juga dijalankan berdasarkan beberapa pendekatan yang lain atau dengan menggabungjalinkan pelbagai kaedah dan teknik supaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.1.2 (CARA CIKGU TULIS BAHAGIAN INI ADALAH UNTUK KAJIAN TINDAKAN. SILA TULIS SEMULA DAN TULIS SECARA KAJIAN ILMIAH. PERLU DI NYATAKAN MENGAPA KAJIAN INI SIGNIFIKAN UNTUK DIJALANKAN. PERLU MASUKKAN KAJIAN2 LEPAS MENGENAI KEPERLUAN MENJALAN KAJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH NOPLOT. SILA TIDAK MENGGUNAKAN DIRI SENDIRI DALAM P[ENULISAN INI KERANA INI BUKAN KAJIAN TINDAKAN. SILA BAIKI KESELURUHAN BHG INI. CUBA RUJUK KEMBALI LECTURE NOTE DR ZOHIR)1.3 OBJEKTIF KAJIAN (SOALAN KAJIAN PERLU SELARI DENGAN OBJEKTIF)Terdapat tiga objektif yang hendak dicapai oleh saya dalam kajiannya, antaranya ialah :

a. Mengenalpasti punca murid tidak dapat mengesan nilai murni.

b. Mengenalpasti teknik yang sesuai digunakan untu mengesan nilai murni. (APA BEZA TEKNIK DAN KAEDAH.?ADA TEKNIK LAIN LAGI YG CIKGU NAK KAJI? SILA PASTIKAN. BAIKI BALIK OBJEKTIF DAN SOALAN INI)c. Melihat kesan perubahan pencapaian (NYATAKAN PERUBAHAN YANG PENCAPAIAN APA? AKADEMIK?MORAL?) murid dengan kaedah NOPLAT.

1.3 SOALAN KAJIANa. Apakah punca murid tidak dapat mengesan nilai murni berdasarkan petikan?

b. Apakah teknik yang sesuai digunakan untuk mengesan nilai murni?

c. Apakah kesan teknik NOPLAT yang digunakan?

d. Sejauhmanakah teknik NOPLAT yang digunakan berkesan?

1.4 BATASAN KAJIAN

Kajian ini dibataskan kepada murid tahun 5 Sejahtera seramai 45 orang murid di Sekolah Kebangsaan Dato Hashim. Keunikan dan kayanya bahasa Melayu adalah kerana bahasa ini bersifat dinamik iaitu boleh dikembangkan. Bahasa Melayu mempunyai nilainya yang tersendiri dan kajian yang mendalam perlu untuk menguasinya. Kesimpulannya, kertas dua Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) terdapat tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Oleh itu, kajian tindakan(SILA TAKE NOTE INI BUKAN KAJIAN TINDAKAN) yang dijalankan oleh pengkaji ini adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan kemahiran murid dalam mengesan nilai murni dalam bahagian C. Pengkaji menyedari murid-murid sukar untuk mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks yang diberikan. Kajian tindakan dilakukan ke atas murid-murid untuk mencari dan membuktikan kaedah yang berkesan agar murid lebih mudah dapat mencari dan mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran daripada petikan teks yang diberikan. Dengan adanya kajian ini, pengkaji dapat membantu murid-murid dalam meningkatkan tahap penguasaan murid dalam bahagian ini.1.5 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kelemahan murid-murid mengesan nilai murni yang terdapat dalam petikan. Hasil kajian ini di harap dapat memberikan sumbangan yang berguna kepada semua murid di Sekolah Kebangsaan Dato Hashim 2 untuk meningkatkan mengesan nilai murni. Kepentingan kajian kepada guru pula supaya dapat menyedarkan para guru bahawa terdapat banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan dan dipraktikkan di dalam bilik darjah. Kaedah ini sesuai dan dapat memudahkan pengajaran guru serta member rangsangan, motivasi dan minat murid tahun 5 menguasai kemahiran mengesan nilai murni. Kajian ini juga bertujuan meninjau dan mengetahui komitmen semua warga pendidik dalam usaha untuk mempertingkatkan kemahiran mengesan nilai murni.

Selain itu, kajian ini bertujuan menyedarkan dan memberi kepentingan kepada ibu bapa untuk mempertingkatkan kebolehan anak mereka dalam pembelajaran. Ibu bapa akan merasa lebih bangga dengan kebolehan anak- anak mereka. Ibu bapa akan lebih yakin dengan kemampuan anak- anak mereka dalam menuntut ilmu.Kajian ini juga bertujuan agar Jabatan Pelajaran Negeri Keselamatan mengambil kira tentang perlunya diadakan kursus, bengkel dan latihan dalaman secara insentif untuk guru- guru Bahasa Melayu bagi menyediakan kemahiran dan pengetahuan serta memberi penerangan terhadap pelbagai kaedah pembelajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas terutama murid tahun enam yang akan menduduki UPSR nanti. Dengan adanya kajian atau penyelidikan ini, dapatlah dibuat panduan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri dalam mengetahui tahap pencapaian murid dalam sesebuah sekolah.1.6 DEFINISI ISTILAH Nilai-nilai murni :

Perlakuan baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungan sesama manusia, alam dan Tuhan. (SILA NYATAKAN RUJUKAN)Kaedah NoPLatNo- Singkatan bagi nota aplikasi nilai murni yang disediakan oleh guru dan diberikan kepada murid untuk difahami dan dihafal.

P-Singkatan bagi penanda wacana yang akan digunakan oleh murid apabila hendak menulis ulasan nanti.

Lat - Singkatan bagi latih tubi yang digunakan untuk memberi lebih kefahaman kepada murid. (SILA NYATAKAN RUJUKAN)1.7 RUMUSAN

Bab ini menghuraikan latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, definisi konsep, batasan kajian dan persoalan kajian. Bab ini juga merumuskan tahap kemahiran menulis murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu Penulisan dengan menganalisis mengenai kemahiran murid mengesan nilai-nilai murni atau pengajaran di dalam kertas soalan penulisan Bahagian C Bahasa Melayu tahun lima sebaai tajuk kajian. Setelah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid maka sudah menjadi tanggungjawab saya dalam membantu mengatasi kelemahan mereka dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi mengelakkan mereka terus tercicir dalam pembelajaran.BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.0 PENGENALAN

Dalam bahagian ini, saya mengutarakan fokus kajian yang telah dilaksanakan dalam kajiannya. Fokus yang dibincangkan merupakan isu-isu kajian yang menyebabkan saya memilih tajuk itu sebagai kajiannya. Selain itu, bahagian ini juga ada menerangkan tentang tinjauan literatur iaitu kajian-kajian yang telah dijalankan terdahulu untuk menyokong kajian tindakan yang dijalankan ini.2.1 TINJAUAN LITERATURBerdasarkan hasil dapatan sumber-sumber yang diperoleh. Kajian seperti ini pernah dijalankan oleh Puan Fatimah Embong daripada Sekolah Kebangsaan Sri Langat pada tahun 2008. Penyelidik telah menjalankan penyelidikan yang bertajuk Cara Mengulas Nilai Murni atau Pengajaran Daripada Petikan (Bahagaian C Penulisan). Dalam penyelidikannya, beliau telah memfokuskan untuk mengehadkan ulasan murid supaya tidak terlalu panjang. Setidak-tidaknya, bilangan perkataan

tidak melebihi 80 patah perkataan. Beliau telah mengenal pasti kelemahan murid-muridnya dalam bahagian ini iaitu murid sukar mengesan nilai murni yang tersirat. Contoh yang diberi tiada kaitan dengan petikan mengamalkan nilai murni tidak diberikan dan hasil ulasan murid tidak kemas, tidak ringkas dan kurang tepat. Dalam kajian ini, penyelidik telah mengenal pasti kumpulan sasarannya iaitu 20 orang murid dari Tahun 6.

Berdasarkan kajian-kajian lain, antaranya yang telah dijalankan oleh Mohd Alfaizal Che Alui pada tahun 2006, menerusi kajiannya yang mengenai Pengamalan Nilai-nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti (2) yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengamalan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar yang diamalkan dalam kehidupan harian. Penyelidik ingin melihat adakah pelajar-pelajar mengamalkan nilai murni yang diperolehi sepanjang pembelajaran dalam amalan harian, nilai murni yang paling dominan diamalkan serta mengetahui adakah pengamalan nilai-nilai murni melalui pembelajaran memberi kesan positif terhadap diri pelajar. Kajian ini dilakukan terhadap 220 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Taman Universiti (2).

Sampel kajian dipilih secara rawak mudah berdasarkan kepada jadual penentu saiz oleh Krejcie dan Morgan (2970). Menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian yang dibahagikan kepada Bahagian A iaitu soalan berkaitan latar belakang responden dan Bahagian B mengandungi item-item nilai-nilai murni. Hasil kajian menunjukkan 26 aspek nilai murni yang dicadangkan penerapannya oleh FPN (Falsafah Pendidikan Negara) dalam kurikulum pendidikan diterap oleh pelajar untuk diamalkan dalam hidupan harian serta didapati aspek nilai murni Kesyukuran adalah nilai murni yang paling dominan dihayati di kalangan pelajar. Implikasi kepada kajian ini akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Antara kajian lain yang dapat disorotkan ialah Penerapan Nilai-nilai Murni KBSM Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru-guru Sains Di Lapan Buah Sekolah Menengah Di Daerah Jitra, Kedah yang telah dijalankan kajian oleh Munirah Binti Ahmad Masduki pada Mac 2004. Kajian deskriptif ini dijalankan oleh penyelidik adalah untuk mengkaji tahap penerapan nilai-nilai murni KBSM dalam kalangan guru-guru Sains dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di lapan buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Jitra, Kedah. Penyelidik telah mengambil seramai 70 orang guru Sains yang merupakan sampel atau responden dalam kajian ini. Penerapan nilai-nilai murni KBSM dalam proses P&P dalam kalangan guru-guru Sains dikaji dari aspek kognitif, tingkah laku dan emosi. Hasil kajian ini dapat membantu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), guru-guru, pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat bagi meniongkatkan penerapan nilai murni dalam kehidupan seharian.

Sorotan berikutnya ialah Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar merupakan satu kajian di Terengganu Darul Iman oleh Ab.Rahman Bin Mahmud bersama Amidin Bin Zin dari Jabatan Pendidikan Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Penyelidik mengkaji kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar yang sering menjadi topik perbualan dan disiarkan dalam akhbar-akhbar. Pelajar-pelajar kini, khasnya di peringkat sekolah menengah kurang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Jika masalah ini gagal diatasi, ia akan menjadi satu sindrom yang serius. Apatah lagi sejak kebelakangan ini, muncul kumpulan black metal dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Oleh itu, penyelidik cuba melihat setakat manakah amalan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dari 22 buah sekolah menengah di negeri Terengganu, sebagai mewakili kumpulan pelajar di sekolah menengah.

Sorotan yang terakhir ialah Penerapan Nilai Dalam Pengajaran Guru Matematik Sekolah Menengah oleh Encik Mohd Uzi Bin Dollah yang menjalankan kajiannya pada tahun 2007. Penyelidik menjalankan kajian kualitatif ini bertujuan menjelajahi nilai pengajaran matematik di bilik darjah oleh tiga orang guru matematik sekolah menengah. Terdapat tiga kategori utama nilai, iaitu nilai pendidikan umum, nilai matematik, dan nilai pendidikan matematik. Guru matematik tingkatan empat daripada dua buah sekolah menengah dari Daerah Kuala Kubu Bharu terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga peserta tidak menjadikan penerapan nilai sebagai suatu perkara yang perlu dinyatakan secara tersurat dalam rancangan pengajaran. Kesemua peserta menyatakan nilai terterap dalam pengajaran bilik darjah hanya setelah ditanya oleh saya sebelum atau selepas pemerhatian. Penerapan nilai terlaksana dalam pengajaran sama ada secara tersirat atau tersurat. Kebanyakan nilai yang disedari penerapan oleh peserta ialah nilai pendidikan umum, khususnya nilai yang berkait dengan pembangunan diri seperti nilai berterima kasih, hormat dan yakin. Semua peserta tidak menyedari berlaku penerapan nilai matematik dalam pengajaran, walaupun terdapat dua nilai matematik, iaitu objektisme dan keterbukaan, terlaksana secara tersirat dalam pengajaran matematik. Penerapan nilai pendidikan matematik secara tersirat tanpa disedari oleh peserta kajian membabitkan nilai formalistik, instrumental, relevan, teoretikal, kebolehcapaian dan penilaian.

(TINJAUAN LEITERATUR TIDAK CUKUP. DIJELASKAN SEKALI LAGI: CIKGU TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN. DALAM LITERATUR PERLU ADA:1. TEORI BERKAITAN TAJUK KAJIAN CONTOH TEORI KOGNITIF /BEHAVIOURISME DAN LAIN2. PILIH 2 TEORI DAN BINCANGKAN SERTA KAITKAN DENGAN TAJUK KAJIAN INI.2. TINJAUAN KAJIAN2 LEPAS: PERLU DI SELIDIKI KAJIAN2 LEPAS MENGENAI TAJUK KAJIAN INI)2.2 RUMUSANBerdasarkan tinjauan literatur yang diperolehi, terdapat banyak pandangan dan pendapat yang telah dinyatakan oleh pengkaji- pengkaji terdahulu berkaitan dengan tajuk kajian ini. Kajian- kajian lepas banyak memberikan saya pengetahuan tentang tajuk yang saya pilih . Berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat dapatlah saya menyimpulkan bahawa nilai murni merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan. Kita bukan sahaja perlu mengenali dan memahami tentang nilai murni, malah kita perlu mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Oleh sebab itu, permasalahan ini amat menarik perhatian saya untuk mengkajinya. Saya telah mengkajinya sebaik mungkin dalam membantu murid-murid yang bermasalah. Melalui kajian ini diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu murid kelas Tahun 5 Sejahtera untuk memperoleh markah yang baik dan seterusnya membantu mereka memperoleh markah yang baik dalam Kertas Ujian atau Peperiksaan Penulisan.

BAB 3METODOLOGI KAJIAN

3.0 PENGENALAN

Dalam bahagian ini, saya mengutarakan reka bentuk kajian berdasarkan teori Laid Law (2992) sebagai panduan dan cara untuk menjalankan tindakan yang sistematik.?? Teori ini dipilih kerana sesuai dengan kajian yan saya jalankan. (SILA SEMAK. TEORI DIBINCANG DI BAB 2). Selain itu, saya menerangkan tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah responden. Pelbagai tindakan dan strategi yang telah dilakukan saya bagi memastikan segala tindakan dan strategi yang dirancang dapat membantu responden untuk mengatasi masalah yang dihadapi mereka.

3.1 REKA BENTUK KAJIANReka bentuk kajian yang saya gunakan adalah seperti dalam rajah 5.2 dibawah. Reka bentuk kajian tindakan saya gunakan merupakan amalan kajian untuk membuat penambahbaikan dalam sesi pengajaran. Satu kerangka teori harus dipilih dan ditetapkan bagi mencapai tujuan itu. Teori pengajaran Laid Law (2992) telah dipilih sebagai reka bentuk kajian.

Rajah 5.2 Kerangka Konsep (INI KERANGKA KONSEP KAJIAN TINDAKAN. SILA PERBAIKI)

Langkah satu merupakan langkah awal yang dijalankan bagi mengenalpasti masalah dan seterusnya digunakan untuk saya menentukan masalah dan punca masalah. Perancangan kajian pula, saya tentukan pelan kajian yang meliputi strategi dan kaedah yang digunakan. Langkah dua pula merupakan perlaksaan tindakan kajian saya. Kajian tindakan saya dijalankan seperti yang telah dirancang dalam langkah satu. Langkah tiga, saya membuat penilaian terhadap kajian yang telah saya rancang dan laksanakan seperti dalam langkah satu dan dua. Menilai keberkesanan pelan dan perlaksanaan kajian. Seterusnya, langkah empat merupakan langkah terakhir dalam reka bentuk kajian yang telah diteorikan oleh Laid Law. Langkah itu ialah membuat refleksi, saya membuat refleksi terakhir dalam kajian untuk menentukan keputusan akhir kajian tindakan yang dijalankan.

3. 2 POPULASI DAN SAMPELDalam bahagian ini, saya telah menjalankan kajian ke atas murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Dato Hashim 2. Kajian ini telah dijalankan ke atas 45 orang murid(??) dari kelas tahun 5 Sejahtera sekolah tersebut. Senarai nama murid yang menduduki ujian diagnostik ini boleh dilihat seperti yang dilampirkan dalam (LAMPIRAN A). Sampel kajian terdiri daripada 5 murid lelaki dan 9 murid (45 ORANG KA NI? perempuan Tahun 5 Sejahtera yang berumur dalam lingkungan 9 dan 20 tahun. (????). Bilangan ini adalah kurang satu pertiga daripada keseluruhan murid-murid yang terdapat dalam kelas ini. Saya berpendapat lingkungan umur responden ini adalah bersesuaian dengan kajian yang dijalankan berdasarkan pencapaian akademik mereka yang sederhana. Selain itu, responden majoritinya mempunyai taraf sosioekonomi keluarga yang sederhana. Kebanyakan ibu bapa responden bekerja kerajaan ataupun bekerja swasta. Kebolehan mereka dalam bahasa Melayu adalah amat baik daripada tinjauan awal dijalankan. Hal ini berdasarkan minat dalam kalangan mereka yang cenderung untuk meneroka dan mendalami sesuatu yang baharu. \Mereka merupakan pelajar yang perlukan penekanan serta pendedahan yang lebih tentang nilai-nilai murni. Mereka mendapat markah yang agak rendah dalam bahagian C penulisan. Oleh itu, mereka dipilih menjadi sampel atau responden kepada kajian yang telah saya jalankan. Selepas ujian diagnostik dijalankan, saya mendapati bahawa seramai 24 orang murid daripada kelas ini yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 9 orang murid perempuan mengalami masalah dalam bahagian C penulisan ini.(SILA SEMAK DAN FOKUS KEPADA KAJIAN CIKGU. SAMPEL SEPATUTNYA DINYATAKAN BILANGAN, JULAT UMUR, TIDAK DIBENARKAN MENDEDAHKAN NAMA MURID/RESPONDEN. SILA TULIS KEMBALI)3.3 INSTRUMEN KAJIANPengkaji telah membina (BETULKAH BINA SENDIRI ATAU ADA TENGOK CONTOH MANA2.? JIKA ADA SILA CATATKAN RUJUKANNYA. JIKA BINA SENDIRI SILA NYATAKAN DENGAN JELAS KONSTRUK/TEMA DALAM PEMBINAAN SOALSELIDIK) sendiri instrument kajian berdasarkan persoalan kajian. Satu set soal selidik disediakan dan soal selidik ini dijawab oleh responden. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A berkaitan dengan demografi responden seperti nama, jantina, kelas, pekerjaan ibu bapa dan pengangkutan ke sekolah. Bahagian B pula berkaitan dengan tahap kesedian murid semasa aktiviti penerapan nilai- nilai murni dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu seperti minat, tumpuan, pemahaman, tingkah laku, dan kerja rumah. Borang soal selidik yang lengkap dengan soalan-soalan yang berkaitan disediakan sebelum diedarkan kepada responden yang terlibat. Borang soal selidik ini juga dilengkapkan dengan cara murid dan ditanda pada ruang yang sesuai (TANDA APA .SILA NYATAKAN). Pemerhatian juga dilaksnakan terhadap murid- murid yang menjadi respnden berdasarkan beberapa aspek seperti tingkah laku, dan minat responden terhadap pengajaran yang disampaikan.3.4 KAJIAN RINTIS Kajian rintis telah dijalankan kepada semua murid Tahun 4 Sejahtera iaitu seramai 45 orang bagi mendapatkan keesahan terhadap soalan yang telah disediakan. Hasil daripada kajian tersebut, 5 murid lelaki dan 9 murid perempuan Tahun 5 Sejahtera(AYAT TERGANTUNG???).(Bagaimana proses/atau laksanakan kajian rintis. Analisis bagaimana? Perlu dinyatakan)3.5 PROSEDUR PENGUMPULAN DATAa. Pemerhatian

Data dikumpul melalui pemerhatian yang didapati daripada pelajar yang sering bermasalah untuk mencari nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan teks. Selepas sukar mencari, mereka juga sukar untuk menghuraikan nilai-nilai murni tersebut dengan baik dan sesuai dengan nilai yang dijumpai (saya tak faham yang ini).(sila nyatakan bagaimana pemerhatian dibuat secara terperinci. )b. Ujian Pra

Di dalam ujian yang dijalankan pelajar dapat menyebut dan menulis nilai yang terdapat dalam teks, tetapi mereka tidak dapat menghuraikan nilai tersebut dengan lengkap dan sesuai menyebabkan mereka memperolehi markah yang rendah di bahagian tersebut. Oleh itu, ujian dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar.(sila nayatkan apakah ujian pra. Apakah soalan2?bila dilaksanankan dll. Bukan seperti diatas)c. Ujian Pos

Selepas segala strategi digunakan bagi membantu responden dalam meningkatkan pencapaian mereka. Maka, ujian pos pula dijalankan oleh saya terhadap semua responden. Dapatan daripada ujian pos akan menentukan sama ada keberkesanan kaedah pengajaran dijalankan itu berjaya atau sebaliknya. Ujian ini merupakan ujian pencapaian terakhir bagi mengatasi masalah ini. Ujian ini akan menguji tahap penguasaan responden terhadap penggunaan buku kecil yang saya adakan.(sila jelaskan apa itu ujian pos, bila dilaksanakan, apakah soalan2 yg dikemukakan)3.6 PROSEDUR ANALISIS DATA (analisis data ialah bagaimana data daripada pemerhatian, soalselidik dan ujian2 itu dinalisis. Sila nyatakan satu persatu cara nya dalam bentuk karangan/paragraph)Analisis data amat penting untuk menilai keberkesanan teknik yang digunakan. melaui sesi pengesanan atau dengan lebih mudah dikenali dengan ujian diagnostik dijalankan bagi mengesan murid-murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Dalam ujian diagnostik ini terdapat tiga bahagian soalan iaitu bahagian A membina ayat, bahagian B menulis karangan dan bahagian C mengulas nilai murni.Ujian pra ialah satu jenis ujian yang digunakan untuk mendapat maklumat tentang pengetahuan pelajar yang sedia ada supaya guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan menentukan kesesuaian item-item ujian untuk Bank Item. Keputusan bagi ujian pos bagi memastikan semua responden telah mencapai dan berada pada tahap yang baik. 3.7 RUMUSANDaripada penerangan yang diberikan, dapatlah disimpulkan di sini bahawa kaedah NoPLat dalam proses pembelajaran dan pengajaran membawa manfaat dan kebaikan kepada murid dan guru itu sendiri. Sekarang sudah tiba masanya para guru mengintegrasikan penggunaan nota aplikasi nilai murni ini di sekolah atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu aktiviti berdasarkan nota aplikasi nilai murni ini sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para guru.

21