teks perlembagaan persekutuan (jan 2006)

Click here to load reader

Post on 06-May-2015

6.697 views

Category:

Travel

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Full text of the Malaysian Constitution in Bahasa Malaysia.

TRANSCRIPT

  • 1.UNDANG-UNDANGMALAYSIAPERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006Diterjemahkan oleh Bahagian Gubalan, Jabatan Peguam Negara DITERBITKAN OLEHPESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968SECARA USAHA SAMA DENGANPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD2006

2. Undang-Undang MalaysiaPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 3. Perlembagaan PersekutuanKANDUNGAN MUKA SURATSUSUNAN PERKARA5-18PERLEMBAGAAN19-248SENARAI PINDAAN249-251SENARAI PERKARA YANG DIPINDA 252-269 4. Undang-Undang MalaysiaPERLEMBAGAAN PERSEKUTUANCATATAN: Catatan yang dicetak dalam cetakan kecil pada halaman tidakbernombor tidak menjadi sebahagian daripada teks sahih. Catatanitu bertujuan untuk membantu pembaca dengan menyatakankronologi pindaan utama kepada Perlembagaan Persekutuan danatas sebab editorial, Catatan itu disediakan dalam format ini. 5. Perlembagaan Persekutuan 5UNDANG-UNDANG MALAYSIAPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN SUSUNAN PERKARA BAHAGIAN I NEGERI-NEGERI, AGAMA DAN UNDANG-UNDANG BAGIPERSEKUTUANPerkara 1. Nama, Negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan 2. Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam Persekutuan 3. Agama bagi Persekutuan 4. Undang-undang utama Persekutuan BAHAGIAN II KEBEBASAN ASASI 5. Kebebasan diri 6. Keabdian dan kerja paksa dilarang 7. Perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakangdan perbicaraan berulang 8. Kesamarataan 9. Larangan buang negeri dan kebebasan bergerak 10.Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan 11.Kebebasan beragama 12.Hak berkenaan dengan pendidikan 13.Hak terhadap harta BAHAGIAN III KEWARGANEGARAAN Bab 1Pemerolehan Kewarganegaraan 14.Kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang 6. 6Undang-Undang MalaysiaPerkara15. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (isteri dan anak warganegara) 15A. Kuasa khas untuk mendaftarkan kanak-kanak16. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang dilahirkan diPersekutuan sebelum Hari Merdeka) 16A. Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin diNegeri Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia)17. (Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautindi Persekutuan pada Hari Merdeka)Dimansuhkan)18. Peruntukan am tentang pendaftaran19. Kewarganegaraan melalui penaturalisasian 19A. (Pemindahan kewarganegaraan ke Singapura atau dari SingapuraDimansuhkan)20. (Naturalisasi bagi anggota-anggota angkatan PersekutuanDimansuhkan)21. (Peruntukan am tentang naturalisasiDimansuhkan)22. Kewarganegaraan melalui penggabungan wilayahBab 2Penamatan Kewarganegaraan23. Pelepasan kewarganegaraan24. Pelucutan kewarganegaraan kerana memperoleh atau menggunakankewarganegaraan asing, dsb.25. Pelucutan kewarganegaraan melalui pendaftaran di bawah Perkara16A atau 17 atau melalui penaturalisasian26. Peruntukan lain bagi melucutkan kewarganegaraan melalui pendaftaranatau penaturalisasian 26A. Pelucutan kewarganegaraananakorangyanghilangkewarganegaraannya 26B. Peruntukan am tentang kehilangan kewarganegaraan27. Tatacara bagi pelucutan28. Pemakaian Bab 2 bagi warganegara tertentu melalui kuat kuasaundang-undang 28A. Pelucutan kewarganegaraan orang yang menjadi warganegara padaHari Malaysia 7. Perlembagaan Persekutuan7 Bab 3TambahanPerkara29. Kewarganegaraan Komanwel30. Perakuan Kewarganegaraan 30A. (Hak mengundi, dsb., bagi warganegara Singapura dan warganegaralainDimansuhkan) 30B. (Perhubungan tentang kewarganegaraan antara Kerajaan Persekutuandengan kerajaan SingapuraDimansuhkan)31. Pemakaian Jadual Kedua BAHAGIAN IV PERSEKUTUANBab 1Ketua Utama Negara32. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan, dan Isterinya33. Timbalan Ketua Utama Negara bagi Persekutuan 33A. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi Yangdi-Pertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan34. Ketidakbolehan Yang di-Pertuan Agong, dsb.35. Peruntukan Diraja bagi Yang di-Pertuan Agong dan Isterinya dansaraan Timbalan Yang di-Pertuan Agong36. Mohor Besar37. Sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan AgongBab 2Majlis Raja-Raja38. Majlis Raja-Raja Bab 3Badan Eksekutif39. Kuasa eksekutif Persekutuan40. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat41. Pemerintah tertinggi angkatan tentera42. Kuasa pengampunan, dsb.43. Jemaah Menteri 43A. Timbalan-Timbalan Menteri 43B. Setiausaha-Setiausaha Parlimen 8. 8 Undang-Undang MalaysiaPerkara 43C. Setiausaha-Setiausaha PolitikBab 4Badan Perundangan Persekutuan44. Keanggotaan Parlimen45. Keanggotaan Dewan Negara46. Keanggotaan Dewan Rakyat47. Kelayakan menjadi ahli Parlimen48. Kehilangan kelayakan menjadi ahli Parlimen49. Peruntukan melarang dua keahlian50. Akibat kehilangan kelayakan, dan larangan mengenai penamaan ataupelantikan tanpa persetujuan51. Pelepasan keahlian oleh ahli-ahli52. Ketidakhadiran ahli53. Keputusan tentang kehilangan kelayakan54. Kekosongan di dalam Dewan Negara dan kekosongan luar jangka55. Memanggil, memprorog dan membubarkan Parlimen56. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara57. Yang di-Pertua dan Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat58. Saraan Yang di-Pertua dan Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua59. Sumpah oleh ahli-ahli60. Titah oleh Yang di-Pertuan Agong61. Peruntukan khas tentang Jemaah Menteri dan Peguam Negara62. Tatacara Parlimen63. Keistimewaan Parlimen64. Saraan ahli65. Setiausaha Dewan Negara dan Dewan RakyatBab 5Tatacara perundangan66. Penjalanan kuasa perundangan67. Sekatan terhadap pembawaan Rang Undang-Undang dan pencadanganpindaan-pindaan yang melibatkan pencukaian, perbelanjaan, dsb. 9. Perlembagaan Persekutuan9Perkara68. Perkenan terhadap Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh DewanRakyat sahajaBab 6Keupayaan berkenaan dengan harta, kontrak dan guaman69. Keupayaan Persekutuan berkenaan dengan harta, kontrak dan guamanBAHAGIAN V NEGERI-NEGERI70. Keutamaan Raja dan Yang di-Pertua Negeri71. Jaminan Persekutuan terhadap Perlembagaan Negeri72. Keistimewaan Dewan UndanganBAHAGIAN VIPERHUBUNGAN ANTARA PERSEKUTUAN DENGAN NEGERI-NEGERIBab 1Pembahagian kuasa perundangan73.Takat undang-undang persekutuan dan Negeri74.Hal perkara undang-undang persekutuan dan Negeri75.Ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang- undang Negeri76.Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi Negeri-Negeri dalam hal-hal tertentu 76A.Kuasa Parlimen untuk memperluas kuasa perundangan Negeri77.Kuasa baki perundangan78.Perundangan yang menyekat penggunaan sungai79.Penjalanan kuasa perundangan bersamaBab 2Pembahagian kuasa eksekutif80.Pembahagian kuasa eksekutif81.Obligasi Negeri kepada Persekutuan Bab 3Pembahagian beban kewangan82.Pembiayaan perbelanjaan yang berhubungan dengan perkara dalam Senarai Bersama 10. 10Undang-Undang MalaysiaBab 4Tanah Perkara 83.Pengambilan tanah bagi maksud persekutuan 84.(Pengembalian kepada Negeri tanah yang dipegang bagi maksudpersekutuanDimansuhkan) 85.Pemberian kepada Persekutuan tanah yang dirizabkan bagi maksudpersekutuan 86.Pelupusan tanah yang terletak hak pada Persekutuan 87.Pemutusan pertikaian tentang nilai tanah 88.Pemakaian Perkara 83 hingga 87 bagi Negeri yang tidak mempunyaiRaja 89.Tanah simpanan Melayu 90.Peruntukan khas yang berhubungan dengan tanah adat di NegeriSembilan dan Melaka, dan tanah pegangan Melayu di Terengganu 91.Majlis Tanah Negara Bab 5Pembangunan negara 92.Rancangan pembangunan negaraBab 6Tinjauan Persekutuan, nasihat Persekutuankepada Negeri dan pemeriksaan Persekutuan mengenai kegiatan Negeri 93.Siasatan, tinjauan dan perangkaan 94.Kuasa Persekutuan berkenaan dengan rakyat Negeri 95.Pemeriksaan aktiviti NegeriBab 7Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan 95A. Majlis Negara bagi Kerajaan TempatanBab 8Pemakaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak 95B. Ubah suaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak mengenai pembahagiankuasa perundangan 95C. Kuasa untuk memperluas kuasa perundangan atau eksekutif Negerimelalui perintah 95D. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada kuasa Parlimen untukmeluluskan undang-undang seragam mengenai tanah atau kerajaantempatan 11. Perlembagaan Persekutuan11Perkara 95E. Negeri Sabah dan Sarawak terkeluar daripada rancangan negarabagi penggunaan tanah, kerajaan tempatan, pembangunan, dsb.BAHAGIAN VIIPERUNTUKAN KEWANGAN Bab 1Am96. Tiada pencukaian melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang97. Kumpulan Wang Disatukan98. Perbelanjaan yang dipertanggungkan pada Kumpulan Wang DisatukanPersekutuan99. Penyata kewangan tahunan 100. Rang Undang-Undang Perbekalan 101. Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan lebih 102. Kuasa membenarkan perbelanjaan masuk akaun atau bagi maksudyang tidak dinyatakan 103. Kumpulan Wang Luar Jangka 104. Pengambilan keluar daripada Kumpulan Wang Disatukan 105. Ketua Audit Negara 106. Kuasa dan tugas Ketua Audit Negara 107. Laporan Ketua Audit Negara 108. Majlis Kewangan Negara 109. Pemberian kepada Negeri 110. Penyerahhakan cukai dan fi kepada Negeri 111. Sekatan untuk meminjam 112. Sekatan ke atas perubahan dalam perjawatan NegeriBab 2Pemakaian bagi Negeri Sabah dan Sarawak 112A.Pengauditan Negeri di Negeri Sabah dan Sarawak 112B.Kuasa meminjam bagi Negeri Sabah dan Sarawak 112C.Pemberian khas dan penyerahhakan hasil kepada Negeri Sabah danSarawak 112D.Kajian semula pemberian khas kepada Negeri Sabah dan Sarawak 112E.(Perkiraan kewangan dengan SingapuraDimansuhkan) 12. 12 Undang-Undang Malaysia BAHAGIAN VIIIPILIHAN RAYA Perkara 113.Penjalanan pilihan raya 114.Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya 115.Bantuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya 116.Bahagian pilihan raya persekutuan 117.Bahagian pilihan raya Negeri 118.Cara mencabar pemilihan 118A. Cara mempersoalkan petisyen pilihan raya mengenai tidak adanya pemilihan 119.Kelayakan pemilih 120.Pemilihan terus ke Dewan Negara BAHAGIAN IXBADAN KEHAKIMAN 121.Kuasa kehakiman Persekutuan 122.Keanggotaan Mahkamah Persekutuan 122A. Keanggotaan Mahkamah Rayuan 122AA. Keanggotaan Mahkamah Tinggi 122AB. Pelantikan pesuruhjaya kehakiman 122B. Pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi 122C. Pertukaran hakim dari suatu Mahkamah Tinggi ke suatu