t6. perancangan & ian aktiviti - lawatan

47
Perancangan & Perancangan & Pengendalian Pengendalian Aktiviti Aktiviti

Upload: shireen-yong-shireen

Post on 02-Jul-2015

252 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Perancangan & Perancangan & Pengendalian AktivitiPengendalian Aktiviti

Page 2: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Perancangan :Perancangan :

• MerancangMerancang

• merangkamerangka

• menyusun aktiviti & menyusun aktiviti &

• menyelaras tugas bagi menyelaras tugas bagi melaksanakan sesuatu program melaksanakan sesuatu program yang telah dirancangyang telah dirancang

Page 3: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Pengendalian :Pengendalian :

• MentadbirMentadbir

• mengurus & mengurus &

• mengawal atau mengawal atau

• melaksanakan sesuatu program melaksanakan sesuatu program yang telah dirancangyang telah dirancang

Page 4: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Sebelum aktivitiSebelum aktiviti JK Kerja /JK Kerja /

dilaksanakan dilaksanakan PelaksanaanPelaksanaan

Kertas KerjaKertas Kerja

• Tujuan merancang :Tujuan merancang : MesyuaratMesyuarat

– Aktiviti menarikAktiviti menarik

– MenyeronokkanMenyeronokkan

Tindakan Tindakan

susulansusulan

Page 5: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

•Setiap perancangan & Setiap perancangan & pengendalian aktiviti perlu pengendalian aktiviti perlu mempunyai :mempunyai :– MatlamatMatlamat– Penglibatan & pengagihan Penglibatan & pengagihan tugastugas

– Tindakan yang perlu diambilTindakan yang perlu diambil– PenilaianPenilaian

Page 6: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Senarai semak penting supaya Senarai semak penting supaya semua tindakan yang dijalankan semua tindakan yang dijalankan mengikut jadual yang dirancangmengikut jadual yang dirancang

Kertas kerja merupakan Kertas kerja merupakan perancangan pelaksanaan perancangan pelaksanaan aktivitiaktiviti

Penilaian program – secara Penilaian program – secara formal atau informalformal atau informal

Penyediaan laporan keseluruhan Penyediaan laporan keseluruhan perjalanan aktiviti perlu perjalanan aktiviti perlu disediakan untuk dibentangkan disediakan untuk dibentangkan dalam mesy JK Kerja kali terakhirdalam mesy JK Kerja kali terakhir

Page 7: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Lawatan & AktivitiLawatan & Aktiviti

Salah satu kegiatan kokurikulum Salah satu kegiatan kokurikulum

luar bilik darjahluar bilik darjah untuk proses pengayaan & untuk proses pengayaan &

pengukuhan pelajaran yang pengukuhan pelajaran yang

dipelajarI dalam bilik darjahdipelajarI dalam bilik darjah Merupakan satu kaedah & strategi Merupakan satu kaedah & strategi

pengajaran & pembelajaran secara pengajaran & pembelajaran secara informal informal

Page 8: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

FaedahFaedah• Satu pendedahan / pengalaman kepada Satu pendedahan / pengalaman kepada

keadaan sebenarkeadaan sebenar• Alami sendiri peritiwa / pengalaman secara Alami sendiri peritiwa / pengalaman secara

aktif, langsung, > bermakna & menarikaktif, langsung, > bermakna & menarik• Lihat sesuatu tempat melalui panca inderaLihat sesuatu tempat melalui panca indera• Menanam rasa kasih sayang terhadap Menanam rasa kasih sayang terhadap

alam sekitaralam sekitar• Dapat mengeratkan perhubungan antara Dapat mengeratkan perhubungan antara

sekolah & masyarakatsekolah & masyarakat

Page 9: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

ProsedurProsedur

Pengendalian Lawatan :Pengendalian Lawatan :

PerancanganPerancangan

Page 10: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

1. Menubuhkan JK Kerja1. Menubuhkan JK Kerja

• membincangkan jenis-jenis aktivitimembincangkan jenis-jenis aktiviti

• tetapkan tarikh dan tempohtetapkan tarikh dan tempoh

• tujuan / objektiftujuan / objektif

• tempat / lokasitempat / lokasi

• sumber kewangan – yuran / sumber kewangan – yuran / sponsorsponsor

• urusan surat menyuraturusan surat menyurat

Page 11: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• menentukan langkah-langkah menentukan langkah-langkah keselamatankeselamatan

• pengangkutanpengangkutan

• peralatan : peti keselamatanperalatan : peti keselamatan

• permit pihak berkuasapermit pihak berkuasa

• kebenaran ibu bapakebenaran ibu bapa

Page 12: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• makan & minummakan & minum

• memberi taklimatmemberi taklimat

• mengawasi & menyelia aktivitimengawasi & menyelia aktiviti

• maklum balas selepas lawatanmaklum balas selepas lawatan

• post mortempost mortem

Page 13: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

2. Membuat Kertas Kerja2. Membuat Kertas Kerja

Berbincang dengan Berbincang dengan pentadbir sekolahpentadbir sekolah

Mesti mendapat kebenaran Mesti mendapat kebenaran kelulusan dpd pihak sekolahkelulusan dpd pihak sekolah

Page 14: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Perancangan Persiapan / Perancangan Persiapan / Pengurusan AktivitiPengurusan Aktiviti

3 peringkat3 peringkat : :

• Sebelum LawatanSebelum Lawatan

• Semasa Lawatan Semasa Lawatan • Selepas LawatanSelepas Lawatan

Page 15: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Sebelum LawatanSebelum Lawatan• Penting : Penting :

– agar aktiviti dapat dilaksanakan dengan agar aktiviti dapat dilaksanakan dengan licinlicin

– beri manfaat yang maksimum kepada beri manfaat yang maksimum kepada pelajarpelajar

– Memilih tempat & mendapat kebenaran – Memilih tempat & mendapat kebenaran – bergantung kepada tujuan, peringkat umurbergantung kepada tujuan, peringkat umur

• Dapat kebenaran ibu bapa - edarkan Dapat kebenaran ibu bapa - edarkan makluman & syarat-syarat lawatan makluman & syarat-syarat lawatan

Page 16: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Mendapatkan kebenaran ibu bapa / Mendapatkan kebenaran ibu bapa / penjaga murid & serta senarai nama & penjaga murid & serta senarai nama & beberapa maklumat lawatanbeberapa maklumat lawatan

• Surat menyurat : Surat menyurat :

– permohonan kepada JPN permohonan kepada JPN

– mendapat permit polis / tenteramendapat permit polis / tentera

• Mengurus pengangkutan pesertaMengurus pengangkutan peserta

Page 17: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Memberi taklimat menyeluruh :Memberi taklimat menyeluruh :

- atur cara- atur cara

- peralatan yang diperlukan- peralatan yang diperlukan

- disiplin & pakaian- disiplin & pakaian

- kewangan- kewangan

- langkah-langkah keselamatan- langkah-langkah keselamatan

- tugasan - tugasan

Page 18: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

2. Semasa Lawatan2. Semasa Lawatan

• Beri taklimat terakhir & peringatan Beri taklimat terakhir & peringatan kepada pelajar seperti tugas, kepada pelajar seperti tugas, langkah keselamatan, disiplinlangkah keselamatan, disiplin

• Mengawal & mengurus pelajar Mengawal & mengurus pelajar supaya ikut arahan yang ditetapkansupaya ikut arahan yang ditetapkan

• Menyelia keselamatan & kebajikan Menyelia keselamatan & kebajikan pelajarpelajar

Page 19: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

3. Selepas Lawatan3. Selepas Lawatan• Bentang hasil lawatan & tugasanBentang hasil lawatan & tugasan• Dapat maklum balas & pandangan Dapat maklum balas & pandangan

tentang keseluruhan lawatantentang keseluruhan lawatan• Buat laporan bertulisBuat laporan bertulis• Aktiviti susulan – lisan / bertulis : cth Aktiviti susulan – lisan / bertulis : cth

– buku skrap, gambar– buku skrap, gambar• Memastikan kemudahan peralatan Memastikan kemudahan peralatan

dikembalikan – melalui senarai dikembalikan – melalui senarai semaksemak

Page 20: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Senarai SemakSenarai Semak

• Panduan & tindakan bagi keberkesanan Panduan & tindakan bagi keberkesanan pengurusan aktiviti yang dilaksanakan pengurusan aktiviti yang dilaksanakan mengikut perancanganmengikut perancangan

• Menentukan semua tindakan berjalan Menentukan semua tindakan berjalan mengikut jadualmengikut jadual

• Dapat kesan masalah yang timbulDapat kesan masalah yang timbul

Page 21: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Contoh 1 Contoh 1 (Boleh diubah suai)(Boleh diubah suai)Senarai semak JK Senarai semak JK

PertandinganPertandinganBilBil ItemItem SelesaiSelesai BelumBelum CatatanCatatan

1.1. Pengerusi Pengerusi pertandingan pertandingan

2.2. Juruacara Juruacara

3.3. HakimHakim

4.4. Syarat / peraturan Syarat / peraturan

5.5. Borang permarkahan Borang permarkahan

Page 22: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Contoh 2Contoh 2

• Tandakan ( / ) atau ( X )Tandakan ( / ) atau ( X )

1. Bincang dengan guru besar tentang 1. Bincang dengan guru besar tentang

cadangan aktiviticadangan aktiviti ( )( )

2. Surat ke tempat yang hendak dilawati & 2. Surat ke tempat yang hendak dilawati &

penginapan penginapan ( )( )

Page 23: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Contoh 3Contoh 3

Peranan Peranan Tarikh Tarikh Tandakan Tandakan jika sudah jika sudah dilakukandilakukan

Catatan Catatan

1. S/U / Urusetia 1. S/U / Urusetia

1.1 menghantar 1.1 menghantar

surat surat

1.2 mengadakan 1.2 mengadakan

mesy mesy

Page 24: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Kejayaan sesuatu lawatan Kejayaan sesuatu lawatan bergantung kepada perkara-bergantung kepada perkara-

perkara berikut :perkara berikut :

• Pemilihan tempat lawatan perlu :Pemilihan tempat lawatan perlu :

- dapat memberi faedah kepada - dapat memberi faedah kepada

muridmurid

• Perancangan & pengurusan Perancangan & pengurusan lawatan mesti rapi & lancarlawatan mesti rapi & lancar

Page 25: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Memberi tugasan & taklimat kepada Memberi tugasan & taklimat kepada murid mengenai perkara penting murid mengenai perkara penting yang perlu diperhatikan & mengambil yang perlu diperhatikan & mengambil berat semasa lawatan diadakanberat semasa lawatan diadakan

• Mengadakan perbincangan – untuk Mengadakan perbincangan – untuk membuat aktiviti susulan membuat aktiviti susulan

Page 26: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Penilaian ProgramPenilaian Program

• Mendapat maklum balas tentang Mendapat maklum balas tentang keberkesanan & pencapaian keberkesanan & pencapaian objektifobjektif

• Secara formal / informal : cth : Secara formal / informal : cth : – PerbincanganPerbincangan

– Borang soal selidikBorang soal selidik

Page 27: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Penilaian Program : TujuanPenilaian Program : Tujuan

• Menentukan sejauhmana objektif Menentukan sejauhmana objektif program tercapaiprogram tercapai

• Bukti tentang nilai & sumbangan Bukti tentang nilai & sumbangan programprogram

• Mengetahui keberkesanan Mengetahui keberkesanan pelaksanaan & tugas setiap AJKpelaksanaan & tugas setiap AJK

• Tentukan semua operasi Tentukan semua operasi dijalankan mengikut rancangandijalankan mengikut rancangan

Page 28: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Melihat minat, bakat dan kebolehan Melihat minat, bakat dan kebolehan pesertapeserta

• Meningkatkan pelaksanaan aktiviti Meningkatkan pelaksanaan aktiviti akan datangakan datang

• Menyemak pencapaian Menyemak pencapaian pentadbiranpentadbiran

Page 29: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Kertas KerjaKertas Kerja

• Cadangan & perancangan bagi Cadangan & perancangan bagi melaksanakan sesuatu aktivitimelaksanakan sesuatu aktiviti

Page 30: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Format Format Kertas Kerja Kertas Kerja

• PendahuluanPendahuluan

• Objektif & matlamatObjektif & matlamat

• TemaTema

• TempatTempat

• Tarikh & tempoh pelaksanaan Tarikh & tempoh pelaksanaan (termasuk masa peramian)(termasuk masa peramian)

• Dif perasmianDif perasmian

Page 31: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Bilangan penyertaan & kategoriBilangan penyertaan & kategori• BayaranBayaran• JK KerjaJK Kerja• JK KecilJK Kecil• PerbelanjaanPerbelanjaan• PendapatanPendapatan• PenutupPenutup• Lampiran : jadual keseluruhan aktivitiLampiran : jadual keseluruhan aktiviti

Page 32: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Contoh Format Kertas KerjaContoh Format Kertas Kerja

A.A. Bahagian luarBahagian luar : :

• Nama sekolahNama sekolah

• TajukTajuk

• TarikhTarikh

• TempatTempat

Page 33: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

B. B. Bahagian DalamBahagian Dalam : :

1.1. RasionalRasional2. Matlamat2. Matlamat3. Objektif3. Objektif4. Tempat4. Tempat5. Tarikh5. Tarikh6. Penganjur6. Penganjur7. Peserta7. Peserta8. Guru pengiring8. Guru pengiring

Page 34: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• 9. JK Induk9. JK Induk

• 10. JK Kerja10. JK Kerja

• 11. Program11. Program

• 12. Kewangan : 12. Kewangan :

• 12.1 Peserta : - pendapatan 12.1 Peserta : - pendapatan

- anggaran- anggaran

- perbelanjaan- perbelanjaan

• 12.2 Elaun pensyarah / guru 12.2 Elaun pensyarah / guru

• 13. Penutup13. Penutup

Page 35: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

C. C. Pengesahan Kertas KerjaPengesahan Kertas Kerja1. Disediakan oleh :1. Disediakan oleh : ____________________________________ NamaNama Jawatan (Setiausaha)Jawatan (Setiausaha)

2. Disemak oleh :2. Disemak oleh : ________________________________________ NamaNama Jawatan (Guru Pengiring)Jawatan (Guru Pengiring)

3. Disemak oleh :3. Disemak oleh : ______________________________________ NamaNama Jawatan (Penyelaras Komponen)Jawatan (Penyelaras Komponen)

Page 36: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Laporan :Laporan :

• Dibuat setelah dapat maklum balasDibuat setelah dapat maklum balas

Page 37: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Laporan :Laporan : FormatFormat1. Pendahuluan1. Pendahuluan

2. Tarikh, hari, masa2. Tarikh, hari, masa

3. Tempat3. Tempat

4. Bilangan penyertaan peserta, jurulatih, dll4. Bilangan penyertaan peserta, jurulatih, dll

5. Prosedur & jadual kerja5. Prosedur & jadual kerja

6. Tetamu / dif yang hadir6. Tetamu / dif yang hadir

7. JK Kerja & JK Kecil7. JK Kerja & JK Kecil

8. Aturcara & aktiviti yg telah dilaksanakan8. Aturcara & aktiviti yg telah dilaksanakan

Page 38: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

9.9. KewanganKewangan

10.10. Laporan setiap JK KecilLaporan setiap JK Kecil

11.11. Maklum balas & penilaian secara Maklum balas & penilaian secara menyeluruhmenyeluruh

12.12. Masalah yang timbulMasalah yang timbul

13.13. Pandangan & cadangan Pandangan & cadangan memperbaiki / mengatasimemperbaiki / mengatasi

14.14. PenutupPenutup

Page 39: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Laporan ini dibentangkan dalam Laporan ini dibentangkan dalam mesyuarat JK Kerja terakhir mesyuarat JK Kerja terakhir supaya semua JK mengetahui supaya semua JK mengetahui program yang telah dilaksanakanprogram yang telah dilaksanakan

Page 40: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

PenutupPenutup

• Aktiviti lawatan diadakan untuk Aktiviti lawatan diadakan untuk melahirkan generasi yang bersatu padu, melahirkan generasi yang bersatu padu, berpendidikan & mempunyai ciri berpendidikan & mempunyai ciri kepimpinan yang baik.kepimpinan yang baik.

• Bagi mencapai matlamat ini, guru Bagi mencapai matlamat ini, guru penasihat hendaklah membimbing pelajar penasihat hendaklah membimbing pelajar mengurus & mengendalikkan aktiviti mengurus & mengendalikkan aktiviti dengan teratur & berkesan bagi dengan teratur & berkesan bagi kepentingan semua pelajarkepentingan semua pelajar

Page 41: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Prosedur Prosedur Projek/Lawatan/PerkhemahanProjek/Lawatan/Perkhemahan

• Kelulusan pentadbiranKelulusan pentadbiran

- Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga- Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga

- Akuan Tanggung Jawab- Akuan Tanggung Jawab

- Insurans- Insurans

- Surat Kebenaran Pihak Tertentu polis, - Surat Kebenaran Pihak Tertentu polis,

Jabatan Hutan, Merin, K KampungJabatan Hutan, Merin, K Kampung

- dan lain-lain - dan lain-lain

Page 42: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

• Ketetapan Penasihat/Fasilitator/ Guru Ketetapan Penasihat/Fasilitator/ Guru PengiringPengiring

- 10 pelajar - seorang guru pengiring - 10 pelajar - seorang guru pengiring • Jika melibatkan aktiviti air - mesti ada Jika melibatkan aktiviti air - mesti ada

sijil penyelamat sijil penyelamat • Perlu ada tauliah / surat pelantikanPerlu ada tauliah / surat pelantikan• Perlu ada guru wanita jika terdapat Perlu ada guru wanita jika terdapat

pelajar perempuanpelajar perempuan

Page 43: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Peraturan Peraturan Perkhemahan/LawatanPerkhemahan/Lawatan

• Kod Perilaku Dalam KumpulanKod Perilaku Dalam Kumpulan

- Bekerjasama, Berikan Kerjasama - Bekerjasama, Berikan Kerjasama

maksima, Hormat-menghormati, maksima, Hormat-menghormati,

Patuh arahan dan BerdisiplinPatuh arahan dan Berdisiplin

• Etika Dalam KumpulanEtika Dalam Kumpulan

- Tidak buang sampah merata-rata - Tidak buang sampah merata-rata

- Tidak merosakkan harta awam - Tidak merosakkan harta awam

- Memerhati adat resam orang - Memerhati adat resam orang tempatan / masyarakat setempat tempatan / masyarakat setempat

Page 44: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

Perundangan Perundangan

• Akta Perhutanan Negara 1983Akta Perhutanan Negara 1983– Larangan mengambil harta hutanLarangan mengambil harta hutan– Larangan memasuki hutan tertutupLarangan memasuki hutan tertutup– Larangan menebang pokok hutan Larangan menebang pokok hutan

simpansimpan– Larangan membuang sampah secara Larangan membuang sampah secara

menganggumenganggu– Larangan mencatat, mengubah tanda Larangan mencatat, mengubah tanda

dalam hutandalam hutan

Page 45: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

PerundanganPerundangan

• Akta Perlindungan Hidupan LiarAkta Perlindungan Hidupan Liar

– Tidak boleh menangkap binatang Tidak boleh menangkap binatang kecuali survivalkecuali survival

• Akta Alam SekitarAkta Alam Sekitar

– Jangan membuang sampah ke lautJangan membuang sampah ke laut

– Jangan membakar sampah secara Jangan membakar sampah secara terbukaterbuka

Page 46: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

PerundanganPerundangan• Akta Keselamatan Dalam NegeriAkta Keselamatan Dalam Negeri

– Larangan memasuki kawasan Larangan memasuki kawasan keselamatan dan kawasan berkurungkeselamatan dan kawasan berkurung

• Akta Taman LautAkta Taman Laut– Tidak boleh ambil ikan dan dilarang Tidak boleh ambil ikan dan dilarang

memancingmemancing• Akta Taman NegaraAkta Taman Negara

– Tidak boleh merosakkan tumbuhan Tidak boleh merosakkan tumbuhan yang ada yang ada

Page 47: T6. Perancangan & ian Aktiviti - Lawatan

SekianSekian

Terima kasihTerima kasih