sarjana pendidikan (pendidikan bahasa melayu)

of 26 /26
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU) OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DA 11M0709 ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT THINKING SKILLS PROGRAMME Hjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S Dhindsa

Upload: holleb

Post on 06-Feb-2016

105 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU). ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT THINKING SKILLS PROGRAMME Hjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S Dhindsa. OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DANI 11M0709. Pengenalan. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

OLEH: NURUL FAIZAH BT PEHIN DATO HJ DANI

11M0709

ATTITUDES OF CoRT TRAINED TEACHERS TOWARDS TEACHING CoRT

THINKING SKILLS PROGRAMMEHjh Marzidah Binti Hj Majid & Harkirat S

Dhindsa

Page 2: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Pengenalan

Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sikap guru yang telah menjalani latihan Program CoRT. Terdapat 36 item instrumen digunakan yang merangkumi enam dimensi tentang sikap telah diberikan kepada 211 orang guru. Sikap guru terhadap program ini sangat menggalakkan.

Page 3: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap guru

yang menjalani latihan CoRT terhadap Program CoRT

Kemahiran Berfikir.

Page 4: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Soalan kajian

• Apakah sikap guru-guru yang menjalani latihan CoRT terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir?1

• Bagaimana pengalaman guru dapat mempengaruhi sikap terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir? 2

• Bagaimana pengajaran subjek dapat mempengaruhi sikap terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir? 3

• Adakah terdapat perbezaan sikap antara jantina terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir? 4

Page 5: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Metodologi

Instrumen kajian - soal selidik.

Instrumen tersebut mempunyai 6 skala yang merangkumi keseronokan, menarik, motivasi, keyakinan, kepentingan dan kebimbangan.

Subjek kajian terdiri daripada 211 orang guru sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam.

Lelaki24%

Perempuan76%

jantina

Page 6: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Analisis kajian

Data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 11.0.

Skor min dibawah 2.50

Min 2.50 Min Melebihi 2.50

Page 7: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Dapatan kajian

Soalan Kajian 1

Sikap guru terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir menunjukkan skor

min antara 2.55 hingga 2.81.

Dapatan kajian menunjukkan hanya sebilangan kecil guru berasa seronok dan tertarik

dengan Program CoRT Kemahiran Berfikir tetapi majoriti guru menyatakan bahawa Program CoRT ini

sangat penting.

Page 8: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Dapatan Kajian

Soalan kajian kedua (Pengalaman guru dapat mempengaruhi sikap

terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir bagi guru-

guru yang mengajar lebih daripada 20 tahun )

Menunjukkan skor min yang tinggi pada keseronokkan,

menarik, motivasi, kepentingan dan keyakinan iaitu pada skor min antara 2.78 hingga 2.95.

Skor min pada skala kebimbangan menunjukkan min yang paling rendah iaitu 2.53.

Perbezaan min bagi keempat-empat kumpulan berdasarkan

pengalaman mengajar (0-5 tahun, 6-10 tahun, 11-20 tahun

dan 20 tahun keatas) adalah tidak signifikan.

Page 9: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Dapatan Kajian

Soalan Kajian 3Adakah pengajaran subjek dapat mempengaruhi sikap

terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir?

Guru-guru yang mengajar subjek Science, English,

Geography, History, Commerce, Economics dan

Principle of Accounts menunjukkan minat

terhadap Program CoRT.

tetapi negatif bagi guru Matematik.

Page 10: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Dapatan Kajian

Soalan kajian 4

Perbezaan sikap antara jantina terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir menunjukkan terdapat

perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan guru

perempuan.

Guru perempuan lebih menunjukkan sikap yang positif, berkeyakinan dan

tertarik terhadap Program CoRT Kemahiran Berfikir berbanding guru lelaki.

Page 11: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Implementasi & kesesuaiannya dengan pengajaran bahasa

“Tema Hari Guru pada tahun ini : 'Guru Berkualiti Pelajar Berinovasi.' Tema ini jelas menuntut kapasiti guru dan peranan mereka untuk melahirkan pelajar yang berdaya maju. Kualiti guru pada hemat beta mencakupi beberapa perkara pokok, iaitu peribadi yang baik untuk diteladani oleh pelajar, sikap ikhlas, cekap dan kaya ilmu untuk mendidik para murid atau pelajar menjadi insan yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.”

Page 12: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Alat CoRT1Komponen CoRT1 Tujuan Berfikir Kaedah dan Langkah Contoh tajuk

perbincanganPMI

Plus, Minus, Interesting

Meluaskan fikiran tentang sesuatu situasi. Mengembangkan idea atau cadangan.

P: Senaraikan semua kebaikan.

M: Senaraikan semua keburukan.

I: Senaraikan semua yang menarik.

1. Komputer menggantikan guru dalam sekolah.

2. Kereta direka supaya boleh terbang semasa jalan raya sesak.

CAF

Consider All Factors

Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh.

Senaraikan semua faktor yang berkaitan.

Pertimbangankan setiap faktor.

Apakah keputusan selepas pertimbangan sewajar dibuat?

1. Semua pelajar tingkatan lima perlu mengikuti mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi.

Page 13: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Komponen CoRT1 Tujuan Berfikir Kaedah dan Langkah Contoh tajuk perbincangan

C & S

Consequences dan Sequel.

Menjangka apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan.

Meramal kesan dan akibat bagi keputusan tersebut.

Apakah cadangan berkenaan boleh berjaya?

Apakah risiko yang mungkin dihadapi?

Apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang?

1. Buku teks dihapuskan di sekolah.

2. Latihan setiap pelajat dibuat melalui on-line.

AGO

Aims, Goals dan Objectives

Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai.

Apakah AGO -rancangan?

Adakah tindakan terkeluar daripada AGO?

Bagaimana pastikan AGO dapat dicapai?

1. Apakah AGO hidup anda?

2. AGO mengajar kemahiran berfikir di sekolah sukar dicapai.

Page 14: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

FIP

First Important Priorities

Mengambil kira perkara-perkara yang penting.

Menentukan prioriti.

Elakkan perkara yang tidak patut diutamakan.

Apakah perkara-perkara yang penting?

Antara perkara-perkara ini yang mana paling penting?

Apakah prioriti yang perlukan tindakan segera?

1. FIP semasa memilih pasangan hidup.

APC

Alternatives, Possibilities, Choices.

Memikirkan beberapa perkara dengan serentak.

Menentukan pilihan terbaik.

Elakkan pemikiran sehala sahaja.

Apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini?

Apakah baik buruk setiap cadangan tersebut?

Yang manakah cadangan yang paling baik?

1. Bahasa Melayu perlu diajar dengan lebih menarik lagi.

Page 15: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

OPV

Other People’s view.

Mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.

Elakkan membuat keputusan yang terlalu fokuskan diri.

Apakah idea diri akan mempengaruhi orang lain?

Bagaimana orang lain memandang idea anda?

Adakah idea anda bernas dan harus dijadikan tindakan.

1. Semua rancangan hiburan dihentikan selepas 9 malam.

Page 16: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)
Page 17: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Sikap guru terhadap pengajaran CoRT1

Motivasi

Menarik

Keseronokan

Keyakinan

kepentingan

Kebimbangan

Page 18: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Seronok, minat & motivasi

Pemilihan strategi,

kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran

yang sesuai.

Pemilihan bahan

Membina hubungan

yang positif dengan pelajar

Mengorganisasi rancangan mengajar

Page 19: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Langkah-langkah pengajaran CoRT1

Page 20: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)
Page 21: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Kepentingan

Kemahiran berfikir ialah salah satu kemahiran bernilai tambah yang perlu diberikan penekanan di dalam SPN 21 dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran berfikir diintegrasikan supaya pelajar dapat memberikan pandangan atau pendapat yang bernas, melihat sesuatu secara kritis dan analitis, cekap membuat pertimbangan, menghasilkan karya dan ciptaan yang bermutu dan menyelesaikan masalah dengan berkesan.

Page 22: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Kepentingan

Menurut Hjh Marzidah dan S Dhindsa (2006), tujuan mengajar alat pemikiran CORT adalah untuk membantu pelajar dalam menjana idea, mengutamakan pemikiran dan idea mereka sendiri melalui pengetahuan sedia ada, melihat isu-isu daripada sudut pandangan orang lain dan mengimbas kembali idea yang dikemukakan.

CoRT1 memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif disamping membantu pelajar menghasilkan idea terhadap sesuatu tajuk atau isu yang dibincangkan. Menurut Mok Soon Sang (2003), CoRT 1 digunakan untuk meluaskan pandangan murid supaya dapat berfikir secara kritis, konstruktif dan kreatif.

Page 23: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Keyakinan

berilmu pengetahuankompetensi dalam

pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

bidang psikologi pendidikan

mengorganisasi rancangan mengajar

Berupaya menetapkan peraturan

Bertingkah laku sebagai model

membina hubungan yang positif dengan

pelajar

Ciri-ciri guru yang berkeyakinan

Page 24: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Kebimbangan

Guru bimbang untuk mengajar CoRT dalam pengajaran dan

pembelajaran

beranggapan bahawa pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir mengambil masa yang lama dalam

proses P&P.

Pengajaran hanya tertumpu untuk menyiapkan sukatan pelajaran

sahaja.

Page 25: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

Teknik-teknik mempertingkatkan kemahiran berfikir melalui Program Pemikiran CoRT

Mengadakan perbincangan antara pelajar dalam sesuatu

kumpulan kecil dengan mempertimbangkan sesuatu idea atau isu semasa dari segi

kebaikannya dan kelemahannya.

Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang

sesuai untuk mencari sesuatu alternatif, kemungkinan atau pilihan untuk membuktikan

hipotesis atau mendapat sesuatu rumusan.

Membimbing pelajar supaya mempertimbangkan semua faktor dalam proses pilihan

atau semasa membuat keputusan.

Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea atau

pendapat dari sudut pandangan orang lain.

Membimbing pelajar supaya memahami dan menentukan tujuan dan objektif tentang

sesuatu perkara dalam kajian dengan cara yang tepat.

Page 26: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)