pendidikan islam pmr melayu

Download Pendidikan Islam Pmr melayu

Post on 09-Jul-2015

160 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  1/10

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALA YSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALA YSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008PENDIDIKAN ISLAMKertas 1Oktober2jam

  45/1

  Duajam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Babagian A dan Bahagian B.2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.3. Jawapan anda hendaklah dit~~~t'l1a'mr~f1kr;~fw'f'.lJan yang disediakan. Sekiranya

  ruang dalam buku jawap'Mi, tidak mencukupi, silf'l..dapatkan helaian tambahandaripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dandihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak[Lihat sebelah

  45/1 III 2008H,k Cipta K"'J"" Malaysia SULIT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  2/10

  SULIT 2 45/1BahagianA[20 markahl

  Bahagian ini mengandungi dna soalan. Jawab satu soalan sahaja.1 (a) Firman Allah SWT:

  Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT mengetahui segala amalan yangzahir dan yang tersernbunyi.(i) Apakah yan&-dil1fa.g,~ii1al

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  3/10

  SULIT 3(b) SabdaRasulullahSAW:

  ..- _.. _.. /' ~,.. 0 ;. .,.. tjli :jli~'-?~'j\ r"'~ -! ~! \ J . . . \ ~ ~ 1 . / : . \

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  4/10

  SULIT 4 45/12 (a) Finnan Allah SWT:

  (205-206 :0\f'~\ ~)r)

  J." J . , . ,.J.u~j

  Ayat di atas menyeru manusia supaya tidak lalai daripada berzikir kepadaAllahSWT.

  Ahmad sedang berzikir(i) Apakah yang dimaksudkan dengan zikir? [2 markah]

  [2 markah](iii) Senaraikan empat cara yang boleh anda Iakukan untuk beribadah

  kepada Allah SWT selain daripada berzikir. [4 markah](iv) Jelaskan faktor yang menghalang manusia daripada berzikir kepada

  Allah SWT. [2 markah]

  45/1 e 2008 Hal Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  5/10

  SULIT 5 45/1(b) Sabda Rasulullah SAW:

  Hadis di atas menyenaraikan dua sumber utama hukum Islam.(i) Berdasarkan hadis, nyatakan dna sumber utama tersebut. [2markah](ii) Jelaskan dna akibat menolak dua swnber utama hukum Islam di atas.

  [4markah](e) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

  Umat Islam yang bermaruah ialah umat yangberpegang teguh kepada ajar~ Islam .

  ......"~ -i:;.n,,~.rmemiliki jati diri dan

  [4markah]

  45/1 @ 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia[Lihat sebelah

  SULIT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  6/10

  SULIT 6 45/1BahagianB[80markahl

  Jawab semua soalan.3 (a) (i) Apakah ucapan yang perlu dilafazkan oleh seseorang untuk menyatakan

  dia beriman kepada Allah SWT? [2 markahl(ii) Akidah seseorang boleh rosak melalui perkataan, perbuatan dan hati.

  Jelaskan dua perbuatan yang boleh merosakkan akidah. [4 markahl(b) (i) Al-Adlu ialah antara al-Asma' al-Husna (nama-nama Allah SWT yang

  indah) yang bermaksud Maha Adil.Terangkan bukti Allah SWT bersifat Maha Adil. [2 markahl

  (ii) Senaraikan empat ciri pemimpin yang adil. [4 markahl(iii) Anda seorang pengawas. Rakan karib anda sering datang lewat

  ke sekolah.Bagaimanakah anda dapat bertindak secara adil dalam situasi di atas?

  [2 markahl(c) - " J :[ I ~ \ \. . . ' t ; P O - , ;Umat Islam [email protected];1'>l'meyakiniiahawa~j'Ut~ya syurga dan neraka.

  (i) Senaraikan empat amalan harian yang membolehkan anda layak untukmasuk ke dalam syurga. [4 markahl

  (ii) dilakukan dalam (c) (i)[2 markahi

  4511 (Q 2008 H a k Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  7/10

  SULIT4 (a)

  7 45/1(i) Setiap muslim wajib melaksanakan kewajipan fardu ain.

  Senaraikan tiga contoh fardu ain. [3 markah](ii) Cadangkan cara anda menambah baik amalan fardu ain dalam

  kehidupan seharian. [2 markah](iii) Antara kewajipan fardu kifayah iaJah menguasai bidang sains,matematik dan teknologi.

  Jelaskan faedah menguasai bidang tersebut. [2 markah](b) Jadual di bawah berkaitan dengan syarat sah solat.i)

  Syarat Sah SolatI Suci badan, pakaian dan tempat2345 ' ~ k1~ ltg '?f'''~akin as!1' .0arsq,,,~~~.. ,(_~

  Lengkapkan jaduaJ syarat sah solat di atas. [3 markah](ii) Jelaskan dna kebaikan menunaikan solat secara sernpuma. [4 markah]

  Gambar 3Asrul hendak menunaikan sola t asarsemasa berkhemah di tepi pantai.

  (iii) Bagaimanakah beliau menentukan masuknya waktu asar berdasarkanbayang sesuatu objek? [2 markah]

  45/1

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  8/10

  SULIT 8 45/1(e) Nyatakan hukum bagi situasi berikut:

  (i) Salim melakukan solat zohor dan asar secara jamak di suraukampungnya ketika hendak bermusafir. [1 markah]

  (ii) Puan Salimah melakukan solatjenazah suaminya bersama-samajemaahyang lain. [1 markah]

  (iii) Roslan melakukan solat maghrib dengan melunjurkan kaki ke arahkiblat kerana kakinya patah. [1 markah]

  (iv) Encik Ahmad mengeluarkan zakat fitrah bayinya yang barn lahir padaakhir Ramadan. [1 markah]

  45/1 C 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  9/10

  SULIT 9 45/15 (a) Rasulullah SAW berjaya memperjuangkan dakwah di Mekah setelah

  menghadapi pelbagai ancaman.(i) Namakan seorang daripada golongan kafir yang sering mengancam

  Rasulullah SAW. [1 markah](ii) Senaraikan tiga ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah SAW.[3 markah]

  (iii) Jelaskan pengajaran yang boleh anda ambil daripada kisah perjuanganRasulullah SAW. [2 markah]

  (b) Sayidina Ali ialah kanak-kanak pertama memeluk Islam.

  (c)

  (i) Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau?(ii) Mengapakah gelaran tersebut diberikan kepada beliau?

  (iii) Apakah hubungan keluargaRasulullah SAW?

  antara Sayidina Ali dengan[1 markah]

  (iv) Jelaskan dna sifat peribadi Sayidina Ali yang boleh dicontohi,[4markah]

  Susun semula potong~~~-:{r!].>di:oaWah mengikut tertib seperti dalamal-Quran. Anda dik~l\a'iiKl menu IS n~~b'6~,ongan ayat sahaja.(i)

  (ii)~~L ~ti _ _ ' w i i . ' 1

 • 5/10/2018 Pendidikan Islam Pmr melayu

  10/10

  SULIT6 (a)

  10 45/1

  (i) Sebagai seorang anak, jelaskan dna cara anda beradab kepada kedua-duaibu bapa selain cara yang telah ditunjukkan dalam Gambar 4 di atas.

  [4markahl

  (b)

  (ii) Terangkan dna sebab Allah SWT mewajibkan setiap anak beradabkepada kedua-dua ibu ba~i!p'I1" ~ [4 markahi ~ J'C lq \\": rrj"" ':S-q

  \ r " " L ''(/'IIbu bapa hendaklah mendidik anak-anak cara beradab kepada tetamu.(i) Apakah maksud tetamu? [2 markahl

  (e)

  (ii) Bagaimanakah anda melayani tetamu yang datang ke majlis kesyukurandi rumah anda? .~ [2 markahi

  ~~~~Islam menggahSkarillda['-lifI.f~tJ;~~Isdfu dengan orang bukanIslam untuk menjamin kehacrnQl1iw lHi:lu'pJ~.(i) Jelaskan dna adab orang Islam kepada orang bukan Islam. [4markahi(ii) Kemukakan dna cadangan aktiviti bagi mengekalkan keharmonian

  hidup antara orang Islam dengan orang bukan Islam. [4 markahl

  KERTAS SOALANTAMAT

  45/1 e 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT