penghasilan multimedia interaktif & elemen penghasilan multimedia

Download penghasilan multimedia interaktif & elemen penghasilan multimedia

Post on 06-Jul-2015

313 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KUMPULAN KE-10 : MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKANNama :

Siti Noor Fatiah Binti Mohamed Yusoff Hasnieza Binti Jamaain Kelas : PISMP 4 D

Soalan tugasan minggu ke-10

Jelaskan satu interaktif apakah

bagaimana produk yang

menghasilkan multimedia Huraikan penting

baik.

elemen-elemen

yang perlu ada di dalam membina produk terbabit.

1. Pembangunan aplikasi multim

2. Integrasi elemen-elemen mult

Pembangunan Aplikasi Multimedia

Melibatkan langkah yang berturutan untuk memenuhi keperluan pengguna. Kitaran projek pembangunan adalah

berbeza.

ANALISIS KEPERLUANI. Mengenalpasti Skop Pembangunan - Definisi jelas mengenai projek dan skop atau ruang masalah yang akan diselesaikan. II) Definisi Projek - Aktiviti sebelum, semasa, dan selepas projek dihasilkan. - Membuat penyelidikkan dan mengumpul maklumat.

III. Perancangan -Perancangan mestilah melibatkan masa, kos, dan kualiti dalam penghasilan projek. IV. Menetapkan Konsep Persembahan -Menetapkan konsep persembahan yang hendak dibangunkan. Jenis elemen yang dimasukkan bergantung kepada perisian yag dipilih.

Produksi AwalI. Papan Cerita ( story board ) - Model kepada skrip yang ditulis. Perkara penting ialah senarai susunan media, fail simpanan media, skrin hamparan, pengaturcaraan, catar alir dan bingkai. II. Pemilihan Media dan Teknik - Pemilihan media memastikan kelancaran perlaksaan projek. - Pemilihan perisian tertentu untuk mereka cipta mengikut media dan spesifikasi tertentu.

III. Pemilihan perkakasan dan perisian - Rekabentuk antaramuka penting kerana ia memastikan komunikasi dua hala antara pengguna dan sistem. - Penggunaan metafora antara kaedah yang boleh digunakan. Metafora menerangkan objek yang dilihat, secara jenis perumpamaan sesuatu arahan.

interaksi, cara sistem bertindak balas dan

IV . Mereka bentuk Skrip -Skrip dihasilkan selepas sistem dibina, dan berbentuk dokumentasi. - Mengandungi elemen peryataan konsep, tujuan dan tema, pengkelasan permulaan dan sbg. - Seterusnya, perancangan laluan saling bertindak balas untuk membenarkan pengguna mengawal & mengubah lalu.

Produksi Aset-Kekuatan dan keberkesanan projek yang dihasilkan bergantung kepada :a)Penggunaan teks b) grafik c)Audio & Video d)Animasi. - Pengguna menilai berdasarkan penggunaan elemen diatas. .

PengujianI. Reka bentuk dan pengubahsuaian video, grafik,

produk

pembangunan

animasi dan teks digunakan sumbernya perlu diambil kira. - Aset dipastikan mendapat hakcipta dan izin bertulis dengan peguam jika aset terbabit merupakan hak cipta pihak lain.

II. Penilaian Produk -Sebelum penilaian. - produk diuji ujian demi ujian dari pelbagai aspek. - pengujian melibatkan daripada dua fasa iaitu : a)Alpha projek diuji oleh rakan sekeliling. b) Beta produk diuji oleh wakil pengguna sebenar. diedarkan produk melalui proses

Pengedaran ( Dokumentasi )

-Produk mungkin dalam bentuk manual supaya memudahkan pengguna baharu. Penerangan terperinci dapat membantu dan sekiranya terdapat sebarang masalah

digunakan sebagai rujukan.

Integrasi elemen-elemen Multimedia-Keperluan elemen multimedia ialah

perkara asas dalam persembahan. - Merujuk maksud multimedia iaitu proses komunikasi intetaktif berasaskan komputer yang menggabungkan elemen teks, grafik, audio, animasi, dan video .

Integrasi elemen-elemen Multimedia

a)Teks b) Grafik c) Audio d) Animasi e) Video f)Interaktiviti

TEKS

-Teks mewakili persembahan multimedia dalam bentuk pembacaan. - Teks dibahagikan mengikut kesesuaian dan penekanan. a)Headline Teks -Penekanan kepada tajuk kandungan teks. -Tajuk utama peyampaian dan saiz fon dibesarkan dan ditebalkan.

b) Body Teks - Penggunaan body teks perlu diambil perhatian kerana jika ianya terlalu banyak bukanlah ciri penyampaian yang baik. c) Bullet - Merujuk pecahan penting, dan digunakan dalam persembahan multimedia kepada penonton. d) Teks Beranimasi - Menarik pergerakan. - Diimplimentasikan dalam bentuk persembahan ( Power point & Microsoft Action ) perhatian penonton melalui

e) Teks 3 Dimensi ( 3 D ) -Teks biasanya digunakan untuk headlines. - Perisian yang menyediakan teks 3 D ialah Adobe Photoshop, xara, dan Coral Draw f) Interaktiviti -Aplikasi Hipeteks, yang membawa pengguna daripada satu laman kepada laman yang lain secara rawak.

Grafik-Komponen geomatri dan berkesan digunakan untuk menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan berkesan. a)Grafik Vektor -Berasaskan lengkungan. -Bebas daripada resolusi saiz. -Biasa diguna dalam penyampaian maklumat matematik, aplikasi seni bina dan ilustrasi. bentuk geomatri spt bujur,

b) Grafik Bitmap -Piksel mengandungi atribut grafik seperti warna, lokasi. - Imej bitmap merupakan imej sebenar yang diambil daripada kamera, dan imej tidak boleh diubah dengan mudah. - Format grafik terdiri daripada :1)Bitmap (*.bmp) 2)Tagged imej file format ( TIFF ) (*.tif) 3)Graphic Interchange File Format (GIF) (*.gif) 4) Joint Photographic Expert group (JPEG) (*.jpg)

AUDIO

-Audio digunakan sebagai kesan bunyi seperti bunyi apabila tetikus diklik, narasi, untuk mewakili jurucakap dan maklum balas. - cara untuk menyunting audio a)Penormalan Gelombang dihasilkan menerusi audio dinormalkan supaya kekuatan bunyi optimun. b)Penapisan hingar bunyi bising ditapis keluar supaya hasil berkualiti tinggi.

c) Penukaran format fail teknik untuk menukar jenis fail audio, kadar persampelan. d) Fade in fade out membenarkan klip audio dimainkan secara perlahan - Format Fail Audio 1) MIDI (.mid)Musical Instrument Digital Interface 2) WAVE(.wav) Waveform Audio File Format 3) AIFF (.aif) Audio Interchange File Format

ANIMASIMenjadikan dan bentuk persembahan lebih

menarik simulasi.

memudahkan

pemahaman

a)Animasi 2 D terdiri dari 2 jenis animasi sel (cell animation ) & animasi luar ( path animation) b) Animasi 3 D melibatkan persamaan matematik, dan diimplimentasikan dalam permainan video.

VIDEO-Satu kerangkan ( frame ) yang mengandungi imej atau audio. - kadar membentuk satu permainan dan pergerakan yang berkesan. a)Kadar bingkai jumlah imej yang berbeza dan diukur dalam unit frames per seconds (fps) b)Saiz imej video ukuran imej @ sesuatu tetingkap video yang memaparkan video pada skrin c)Resolusi dihasilkan berdasarkan ukuran piksel.

INTETAKTIVITI

-Merangkumi cara persembahan yang dibuat untuk membolehkan multimedia. Bilik darjah, persembahan visual merangkumi penggunaan animasi video dan audio. -Persembahan interaktif berupaya membantu murid untuk membawa konsep kehidupan sebenar. berinteraksi dengan persembahan

-Murid mampu untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses p&p. - Persembahan multimedia membantu untuk menyampaikan isi kandungan.

View more