pembahagian tafsir

Click here to load reader

Post on 17-Jul-2015

571 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

XPENGENALAN DalamtopikinikitaakanmembincangkantentangTafsirbial-Mathur. Perbincangan akan tertumpu kepada definisi dan pengertian Tafsir bi al-Mathur danhuraiannyayangmencakupistatusdanhukumnya.Seterusnyaperbahasan diteruskan dengan memfokuskan kepada perbincangan tentang Tafsir bi al-Rayi dari sudut, pengertian, definisi, hukum dan statusnya. Penekanan juga diberikan kepada perbincangan mengenai Tafsir Sufi, Tafsir Isyari dan Gharaibu al-Tafsir. BAHAGIAN-BAHAGIAN TAFSIR Tafsirialahilmuyangmembicarakantentangmaksudayatal-Quranmengikut kemampuanakalmanusiasupayamenepatidengankehendakAllahS.W.TUlamatafsirmenggunakanseluruhkemampuandanpengetahuanyangada untukmenjelaskanmaksudal-Qurandancubamembuatkesimpulanyang paling tepat terhadap maksud-maksud ayat al-Quran. Paraulamatelahmembahagikantafsirkepadatigabahagianmengikutaliran yang wujud dalam perkembangan tafsir Al-Quran iaitu: TTooppiikk 22 XPembahagian Tafsir Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1.Menjelaskan definisi dan pengertian Tafsir bi al-Mathur; 2.Menjelaskan definisi dan pengertian Tafsir bi al-Rayi; dan 3.MembincangkandenganlebihterperincimengenaiTafsirSufidan Tafsir Isyari. HASIL PEMBELAJARAN 2.1 XTOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIR 18 Pertama:Tafsirbial-MathurataujugadikenalidenganTafsirBial-Riwayah dan Tafsir Bi al-Naqli. Kedua :TafsirBial-RayiataudikenalijugadenganTafsirBial-Dirayahatau Tafsir bi-alaql.. Ketiga:TafsirSufiatauAl-TafsirAl-Isyariyangdipeloporiolehgolongan sufi. Rajah 2.1: Pembahagian tafsir 2.1.1Tafsir Bi al-Mathur Tafsirbial-Mathurialahtafsiryangmerujukkepadaal-Quran,As-Sunnahdan pendapatparasahabatdantabiinuntukmenjelaskanataumenghuraikan maksudayatAl-Quran.Sehubungandenganitu,tafsirdaripadajenisinihanya berpegangkepadariwayatyangsahihiaitupenafsiranal-Qurandenganal-Quransendiri,ataumentafsirkanal-Quranberpandukanhadiskeranafungsi hadisitusendiriialahmenerangkansertamenjelaskanisikandunganal-Quran, atau riwayat para sahabat yang menafsirkan al-Quran memandangkan golongan para sahabat merupakan golongan yang paling mengetahui tentang al-Quran al-Karim. Denganmerujukkepadakoleksitafsiryangadadiperpustakaan,cuba senaraikantigakitabtafsiryangandafikirkaniaadalahdarikategori tafsir bi al-mathur dan nyatakan alasan anda. AKTIVITI 2.1 TOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIRW 19 Tafsir bi al-Mathur berkembang melalui dua cara iaitu: Pertama: Secara Lisan. Ia juga disebut sebagai periwayatan. Kedua: Secara penulisan atau pembukuan (tadwin). Rajah 2.2: Perkembangan tafsir bi al-Mathur Tafsir bi al-Mathur memerlukan kepada beberapa syarat. Antaranya ialah: Mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah. Mengetahuisunnahyangberkaitandengantafsir,jugamengenaikata-kata para sahabat dan tabien. Mampuuntukmengumpuldanmenyatukanriwayat-riwayatyang bercanggah. Mengetahui tentang asbab al-nuzul dan nasikh mansukh. Tidak bersandar kepada riwayat Israiliyyat. Adakahandasetujudenganpendapatdiatas?Silabincangbersama rakan sekelas anda. AKTIVITI 2.2 XTOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIR 20 Rajah 2.3: Syarat-syarat tafsir bi al-Mathur 2.1.2Sumber Tafsir bi al-MathurTafsirbilMathurbersumberkankepadabeberapasumberiaitutafsiral-Quran denganal-Quran,tafsiral-QurandenganhadisRasulullahs.a.w,pendapatdan ijtihad para Sahabat dan pendapat Tabiin. Rajah 2.4: Sumber tafsir bi al-Mathur TOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIRW 21 (a) Pertama: Tafsir al-Quran dengan al-QuranBentuktafsirseumpamainiadalahyangterbaikdanpalingmulia.Halini keranatidakadaseorangpunyanglebihmengetahuikalamAllahselain daripadaAllah.Justeru,IbnuKathirtelahmenyatakanbahawasekiranya adaorangbertanyatentangkaedahyangterbaikuntukmentafsir,maka jawapannya ialah al-Quran itu sendiri. Mentafsirkanal-Qurandenganayatal-Qurandapatdilihatdaripelbagai sudut.Antaranyaialah:(SilarujukDrFauziDeramandanMustafa Abdullah,PengantarUsulTafsir,AkademiPengajianIslamUniversiti Malaya, 2001, halaman 64-72). (i)Pentafsiran terhadap ayat-ayat yang ringkas Terdapatayatyangringkasdidalamal-Quran,namuntelah ditafsirkandenganlebihjelasdanlengkappadaayatyanglain. Contohnya ialah firman Allah dalam surah al-Fatihah: 7= $!# Maksudnya:YangMenguasaipemerintahanhariPembalasan(hari Akhirat). Perkataan( )ditafsirkandenganfirmanAllahdalamsurahal-Infitar ayat 17-19: $ 71& $ ` 9# O $ 71& $ ` $!# 7=? 9 $`{# ! Maksudnya:DanapajalannyaEngkaudapatmengetahui kedahsyatanhariPembalasanitu?Sekalilagi,apajalannyaEngkau dapatmengetahuikedahsyatanhariPembalasanitu?(Hariituialah) hariseseorangtidakdapatmemberikanpertolongansedikitpun kepadaoranglain,danSegalaurusanpadahariitutertentubagi Allah . XTOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIR 22 Contoh yang lain ialah firman Allah: M=m& 39 5 {# ) $ =F` 3= Maksudnya:Dihalalkanbagimubinatangternak,kecualiyang akan dibacakan kepadamu (al-Maidah: 1) Dalamayatini,al-QuranmenyatakansecararingkasbahawaAllah menghalalkanbinatangternakankecualibinatangtertentuyang diharamkanmemakannyadenganmenyatakanpengecualianiaitu bermaksudkecualibinatangyangakan dibacakan kepada kamu. Binatangtersebut disebut secaraterperinci di dalam ayat yang lainiaitu firman Allah s.w.t: M`m `3= G9# `$!# `t: :# $ & 9 !# /)9# %9# I9# s9# $ .& 79# ) $. $ x/ ? =9#Maksudnya:Diharamkanbagimu(memakan)bangkai,darah, dagingbabi,(dagingbinatang)yangdisembelihatasnamaselain Allah,yangtercekik,yangterpukul,yangjatuh,yangditanduk,dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan(diharamkanbagimu)yangdisembelihuntukberhala(al-Maidah: 3) Selainitu,ayattersebutjugaterdapattafsirannyadalamayat145 surahal-Anam,ayat115surahal-Nahldanayat173surahal-Baqarah. (ii)Pentafsiransecarayanglebihjelasterhadapayatyangberbentuk menyeluruh (mujmal) Dimaksudkan dengan ayat yang berbentuk menyeluruh ialah sesuatu yangtidakjelasdalilnya.ContohnyaialahfirmanAllahdalamsurah al-Baqarah ayat 187: TOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIRW 23 #=. #/# Lm 7 K `39 :# '/{# :# `{# f9# Maksudnya:danmakanlahsertaminumlahsehingganyatakepada kamubenangputih(cahayasiang)daribenanghitam(kegelapan malam), iaitu waktu fajar. Perkataan()yangbermaksudfajartelahmenerangkanmaksud perkataan benang putih dan benang hitam. (iii)Pentafsiran dengan mengkhususkan ayat-ayat yang umum Contohnya ialah firman Allah: '# 9# ``7K `$ 9# `9& ? & 2 # & 9) $ = Maksudnya: Dan ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat tidakberketentuanhala.Tidakkahengkaumelihatbahawamereka merayau-rayaudengantidaktentuhaladalamtiap-tiaplembah (khayaldanangan-angankosong)?Danbahawamereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya?. (al-Syuara: 224-226) Ayat umum di atas telah dikhususkan dengan pengecualian terhadap penyair-penyairyangberimansepertifirmanAllahdalamsurahal-Syuara ayat 227: ) %!# #`# #= Ms=9# #`. !# #V. #` F# / $ #=`= %!# #= & ==)` 7=) Maksudnya:Kecualiorang-orangyangberimandanberamalsoleh (daripada kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allahbanyak-banyak,sertamerekamembeladirisesudahmereka dianiaya.Dan(ingatlah),orang-orangyangmelakukansebarang XTOPIK 2PEMBAHAGIAN TAFSIR 24 kezaliman,akanmengetahuikelak,ketempatmana,merekaakan kembali. (iv)Pentafsiranmelaluiketentuanikatanterhadapsesuatuayatyang mutlak Contohnyaialahberhubungdenganhukumdarahyangdiharamkan di dalam Islam. Terdapat tiga ayat al-Quran yang menunjukkan darah itusecaramutlakiaituayat173surahal-Baqarah,ayat3surahal-Maidah dan ayat 115 surah al-Nahl. Firman Allah: $) m `6= G 9# $!# `s9 9# $ & / 9 !# Maksudnya:SesungguhnyaAllahhanyamengharamkankepada kamumemakanbangkai,dandarah,dandagingbabi,danbinatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. (al-Baqarah: 173). Darahyangtelahdisebutsecaramutlakdalamayatinidikaitkan dengandarahyangmengalir(al-masfuh)dalamayatyanglain. Firman Allah: % `& $ r&