pelaksanaan pemulihan khas dalam linus

Download Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

Post on 08-Apr-2018

249 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  1/32

  BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  2/32

  KPM

  (NKRA)

  BPKBPG LPM JNJK BPKhas BPSH

  Jabatan PelajaranNegeri (JPN)

  Sekolah Guru B.Melayu LINUS Guru Matematik LINUS Guru Pemulihan Khas

  Pejabat Pelajaran Daerah FasiLINUS Pegawai NKRA. Pegawai Data.

  B.TEKSEPRD

  Pejabat PelajaranDaerah ( PPD)

  MatematikBahasa Melayu Pemulihan/Pendidikan Khas

  Sektor

  P.Swasta/KhasSektor

  Akademik

  IAB

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  3/32

  Proses Saringan Program LINUS

  Tahun 1

  Saringan 1(Mac)

  LINUS

  Saringan 2

  (Jun)

  LINUS

  Saringan 3

  (September)

  LINUS

  Tahun 2

  Pendidikan

  Aliran

  Perdana

  Medical

  Assessment

  YaTidak

  Murid

  berkeperluan

  khas

  Ya

  Ya

  TidakTidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Ya

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  4/32

  Pelaksanaan : Saringan 1-LINUS

  yDijalankan oleh guru Bahasa/Matematik

  LINUS tahun 1.ySemua murid tahun 1 wajib menduduki

  saringan.

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  5/32

  Konstruk SaringanBahasa Melayu cut of point :

  1-2 Konstruk : Pemulihan Khas.

  3-8 Konstruk : LINUS.9-12 Konstruk : Arus Pedana.

  Matematik .

  1-2 Konstruk : Pemulihan Khas.

  3-9 Konstruk : LINUS.9-12 Konstruk : Arus Pedana.

  (Tahun 2, semua murid akan mengambil saringan

  matematik operasi darab dan bahagi.)

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  6/32

  Definisi LiterasiKeupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

  yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi

  harian dalam Bahasa Malaysia

  Perkara 1 Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan

  Perkara 2 Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka dan tertutup

  Perkara 3 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup

  Perkara 4 Keupayaan membaca dan menulis perkataan membezakan vokal e taling, e pepet dan o

  Perkara 5 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup ng

  Perkara 6 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding

  Perkara 7 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf ng, ny, sy

  Perkara 8 Keupayaan membaca dan menulis perkataan dengan imbuhan awalan atau akhiran

  Perkara 9 Keupayaan membaca dan menulis ayat tunggal

  Perkara 10 Keupayaan membaca dan menulis ayat majmuk yang mudah

  Perkara 11 Keupayaan membaca dan memahami perenggan

  Perkara 12 Keupayaan menceritakan bahan ransangan secara lisan atau penulisan

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  7/32

  Saringan: 12 Konstruk

  Saringan 1

  (K1 12: abjad hingga ayat)

  Saringan 2

  (K1 12: abjad hingga ayat)

  Saringan 3

  (K1 12: abjad hingga ayat)

  Kuasai

  kurangdaripada 2

  konstruk

  Pemeriksa

  anPerubatan

  Kuasai

  kurangdaripada 2

  konstruk

  Pemeriksa

  anPerubatan

  Kuasai

  kurangdaripada 2

  konstruk

  Pemeriksa

  anPerubatan

  Kuasaikurangdaripada 8konstruk

  IkutiProgramLINUS

  Kuasaikurangdaripada11

  konstruk

  IkutiProgramLINUS

  Kuasaikurangdaripada11

  konstruk

  IkutiProgramLINUS

  Kuasai

  lebih 9konstruk

  Arus

  Perdana

  Kuasai 12

  konstruk

  Arus

  Perdana

  Kuasai 12

  konstruk

  Arus

  Perdana

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  8/32

  Definisi NumerasiKeupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah

  serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut

  bahasa pengantar di sekolah

  Perkara 1 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

  Perkara 2 Keupayaan membilang

  Perkara 3 Keupayaan memahami nilai nombor

  Perkara 4 Keupayaan membuat seriasi

  Perkara 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  Perkara 6 Keupayaan menyatakan waktu

  Perkara 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas

  Perkara 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  Perkara 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

  Perkara 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  Perkara 11Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad

  kepada nombor bulat

  Perkara 12Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian

  melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  9/32

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  10/32

  LITERASI

  TAHAP I

  Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

  Membaca,

  menulis dan

  memahami

  Menguasai dan

  memahami

  minimum 500

  perkataan mudah

  Menguasai dan

  memahami

  minimum 800

  perkataan mudah

  Menguasai dan

  memahami

  minimum 1000

  perkataan mudah

  Memba a, menulisdan memahami

  ayat tunggal

  Memba a, menulisdan memahami

  ayat tunggal dan

  ayat majmuk

  (menggunakan kata

  hubung dan)

  Memba a, menulisdan memahami

  ayat tunggal dan

  ayat majmuk

  (menggunakan kata

  hubung dan)

  dalam satuperenggan

  ASAS LITERASIASAS LITERASI

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  11/32

  Murid berupaya

  untuk:

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  12/32

  Kandungan Kemahiran Literasi

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  13/32

  KONSEPMODUL LITERASI

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  14/32

  Modul Pengajaran dan Pembelajaran

  Tujuan: Untuk membantu guru LINUS dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pada akhir

  tahun 1, murid :berupaya:

  Modul

  1. Menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul.

  2. Membacasuku kata terbuka dan tertutup dengan betul

  3. Membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

  4. Membca perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutupdengan betul

  5. Menulis perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutupdengan betul6. Membca perkataan yang mempunyai digraf dan diftong dengan betul

  7. Menulis perkataan yang mempunyai digraf dan diftong dengan betul

  8. Membca perkataan yang mempunyai vokal berganding dan konsonan bergabung dengan

  betul

  9. Menulis perkataan yang mempunyai vokal berganding dan konsonan bergabung dengan

  betul

  10. Membca perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan akhiran

  11. Membaca rangkaikata dengan betul

  12. Menulis rangkaikata dengan betul

  13. Membaca ayat tunggal dengan jelas dan dengan intonasi yang betul.

  14. Menulis ayat tunggal dengan betul.

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  15/32

  Gabungjalin Kemahiran kemahiran mendengar bunyi huruf

  vokal dan bunyi suku kata, dan

  seterusnya bunyi perkataan, frasa ataurangkai kata dan ayat

  bimbing murid menyebut apa yangdidengar

  menekankan kemahiran mengeja danmembaca

  menekankan kemahiran menulis

  perkara yang sama

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  16/32

  Ansur Maju

  memperkenalkan beberapa huruf vokaldan konsonan secara ansur maju(berperingkat)

  perkara yang senang kepada yang susah

  konkrit kepada abstrak kontekstual kepada konstruktif

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  17/32

  Pengulangan

  ulang bunyi, sebut, kosa kata,

  perkataan dan ayat ulang latihan menyebut, membaca

  dan menulis

  penilaian P&P berterusan menguatkan ingatan terhadap

  perkara yang telah dipelajari

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  18/32

  Literasi Secara Bersepadu

  bunyibunyi sukusuku katakata penekanan kepada bunyivokal dan konsonan

  secara bersepadu memperkenalkan suku katacantuman huruf yang telah dipelajari

  dari suku kata cantumkan menjadi perkataanyang bermakna dan terus cantum lagi menjadifrasa atau rangkai kata dan seterusnya menjadiayat

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  19/32

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  20/32

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  21/32

  yMengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yangmeliputi beberapa proses dan pemeringkatan.yDalam konteks kurikulum negara kita, proses M3ditakrifkan sebagai:y

  Tambahy Tolaky Daraby Bahagi

  yEmpat proses tersebut disebut sebagai operasi asasaritmetik.

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  22/32

  yKebolehan untuk melakukan operasi asasmatematik dan memahami idea matematik yangmudah serta mengaplikasikan pengetahuan dankemahiran matematik dalam kehidupan harian.

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linus

  23/32

  Organisasi Kandungan:

  Hierarki dari mudah ke lebih kompleks.

  Setiap kemahiran disusun dengan lebih

  terperinci dan saling berkaitan dengan

  kemahiran lain.

  Skop dan kedalaman dikurangkan.

 • 8/7/2019 Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam Linu