panduan khas pemulihan

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  Bentuk huruf kecil
Masalah : Keliru dengan bentuk huruf kecil yang seakan-akan sama.: Contoh : [ o - a ] [a - e ] [ n - m ] [ n - h ] [ n - r ] [ r - t ]   [ i - j ] [ y - g ] [ f - t ]
Aktiiti : Membunyikan atau menamakan huruf yang ditunjukkan.
Bahan : Kad huruf-huruf yang berkenaan mengikut !asangan. : Kad kerja
a o a o a
  o a a o a   a a o o a  
: "enarai !erkataan   [bola]   [sekolah]   [tolak]   [tero#ong]   [rosak]
$angkah : %. Minta murid membentuk huruf !ertama di !a!an hitam dan sambil itu menyebutkan namanya atau membunyikan
  Contohnya : a &&&&..   '. Minta murid menuliskan huruf yang kedua !ula yang
menjadi !asangan yang keliru itu ( iaitu huruf kecil o sambil   menamakannya atau membunyikannya.   ). *unjukkan !ula kad huruf yang berkenaan satu !ersatu dan   minta murid menamakan atau membunyikan.   +. ,mbaskan kad huruf yang berkenaan satu !ersatu dan
minta murid menamakan atau membunyikan.   . darkan kad kerja dan minta murid tunjukkan sama ada
  huruf a atau o .   /. Minta murid tuliskan o atau a yang disebutkan di kerta
kerja.   0. *uliskan bebera!a !erkataan di !a!an hitam dan minta   murid menunjukkan huruf o atau a .
1ota : $angkah yang sama boleh digunakan untuk masalah huruf-huruf lain .
1
t e r o w o n g
KEMAHIRAN : MENGENAL BENTUK HURUF
Masalah : Keliru dengan bentuk huruf kecil yang seakan-akan sama.
: Contoh: [ o - a ] [a - e ] [ n - m ] [ n - h ] [ n - r ] [ r - t ]   [ i - j ] [ y - g ] [ f - t ]
Aktiiti : Menyusun huruf-huruf dalam !erkataan mengikut yang   2i!erdengarkan.
Bahan : Kad huruf yang berkenaan.  
: "enarai !erkataan   tero#ong   sorongkan   sorak
 
KEMAHIRAN : MENGENAL BENTUK HURUF
Masalah : Keliru mengenal bentuk huruf    a4 terbalik
  [ n - u ] [ m - # ] [ h - y ] [ g - b ]  b4 songsang   [ b - d ] [ 5 - ! ] [ b - ! ]
Aktiiti : Mengisi huruf yang sesuai.
Bahan : Kad huruf  
$angkah : %. *unjukkan kad huruf [ n ] . Minta murid menyebut nama
  huruf berkenaan dengan terang.   '. Murid menulis dengan jari sambil menyebut nama huruf    tersebut. Minta murid membentuk huruf dengan jari di
udara dan di atas meja 6 !asir .   ). Minta murid merasa bentuk huruf [ n ] dan [ u ] atau
[ b ] dan [ d ] !ada kad-kad huruf kertas !asir(   +. Minta murid tulis bentuk huruf yang dirasa dan menyebut-   nya sekali.   . Murid membuat latihan yang disediakan se!erti dalam   lembaran kerja [ b ].
 
ghm5!bun
3
http://slidepdf.com/reader/full/panduan-khas-pemulihan 4/61
: Contoh : [ t - d ] [ b - ! ] [ n - m ] [ j - g ] [ s - 8 ] [ c - j ]
[ e - i ]
Aktiiti : Menandakan huruf yang betul yang di!erdengarkan.
Bahan : 9akaman sebutan !asangan huruf yang menjadi masalah. : Contoh : [ t - %) ] [ d - %% ] : $embaran kerja  
t d d t t d   t t d d t t   d d t t t d   d t d t d t
: Kad huruf
$angkah : %. *unjukkan kad huruf [ t ] dan minta murid membunyikan   mengikut guru. *unjukkan !ula kad huruf [ d ] dan buat   langkah yang sama.   '. ,mbaskan satu !ersatu kad [ t ] dan [ d ] minta murid   membunyikannya. "ebut bebera!a kali.   ). darkan lembaran kerja dan minta murid mendengar
rakaman dengan teliti. Minta murid menandakan huruf-   huruf yang didengar di kertas itu.
  +. 3ika terda!at banyak salah( ulang langkah ' dan buat langkah )( kali ini sebutan dari guru.
  . Minta murid memberi !erkataan-!erkataan yang bermula   dengan [ t ] dan [ d ].   /. Minta murid cuba menuliskannya di !a!an hitam. uru   bantu murid.
1ota : $angkah yang sama boleh digunakan untuk huruf 7huruf lain.
KEMAHIRAN : MENGENAL BUNYI HURUF
Masalah : Keliru dengan bunyi huruf yang seakan-akan sama. : Contoh : [ t - d ] [ b - ! ] [ n - m ] [ j - g ] [ s - 8 ] [ c - j ]
 j8smn!dt
4
Bahan : Kad gambar berhuruf.: Contoh
 
: Cermin kecil
$angkah : %. *unjukkan kad gambar berhuruf se!erti contoh %.   '. Minta murid menyebut nama benda-benda itu.   ). Minta murid mendengar guru menyebut nama benda-
benda itu.   +. Minta murid membunyikan [ t ] dan [ d ] yang ditunjukkan.   . 2engan menggunakan cermin minta membunyikan huruf 
t tt
http://slidepdf.com/reader/full/panduan-khas-pemulihan 6/61
  [ t ] dan [ d ] sele!as guru.   /. ;langkan langkah di atas sehingga murid da!at menyebut   [ t ] dan [ d ] dengan betul.   0. Minta murid menyebut !erkataan-!erkataan yang bermula   dengan [ t ] dan [ d ].
  <. Minta murid melihat !erkataan-!erkataan dalam kad  senarai !erkataan.   =. uru menyebut se!atah !erkataan dari!ada dua
!erkataan yang ber!asangan dalam senarai !erkataan.   %>. Murid menunjuk dan melarikan jari di ba#ah !erkataan
  yang disebutkan oleh guru. ;langkan langkah ini bagi   !asangan !erkataan yang lain.
  %%. Murid menyebut !erkataan itu dengan berulang-ulang.   %'. Minta murid salin !erkataan dalam kad senarai !erkataan
  dengan menggariskan huruf-huruf [ t ] dan [ d ].   %). Minta murid membaca !erkataan-!erkataan yang telah
  disalin.
KEMAHIRAN : MENGENAL BUNYI HURUF
Masalah : *idak boleh membunyikan bunyi konsonan bergabung "e!erti : [ ng ] [ ny ] [ sy ] [ kh ]
Aktiiiti : Membatang suku kata yang bermula dengan [ ng ] [ ny ]   dalam !erkataan.
6
$angkah : %. *unjukkan kad huruf [ n ] dan minta murid membunyikannya.
  '. *unjukkan kad konsonan bergabung dan minta murid cuba   membunyikannya. 3ika salah guru latihtubi sebutan.   ). *unjukkan kad suku kata yang bermula dengan konsonan   bergabung dan minta murid membatang suku kata itu.   +. *uliskan bebera!a set !erkataan dan murid cuba
membacanya. 3ika kurang te!at guru !ecahkan ke!ada   suku kata dan minta murid membatangkannya.   . *unjukkan kad [ na ] [ nga ] dan minta murid sebut. Buat
  begitu !ada konsonan bergabung yang lain.   /. Berikan set !erkataan dan minta murid membacanya untuk   menam!akkan !erbe8aan bunyi huruf tunggal dan bunyi   konsonan bergabung.
KEMAHIRAN : MENGENAL BUNYI HURUF
Masalah : Keliru mengenal bunyi huruf-huruf tertentu dalam !erkataan.   Contoh :   [ jadi ] @ [ gadi ]   [ gali ] @ [ jail ]   [ #ayang ] @ [ sayang ]   [ gigi ] @ [ gaji ]   [ cili ] @ [ sili ]
nngny
nginganyonyunyinya
7
Aktiiti : ilih ja#a!an yang betul.
Bahan : Kad huruf atau !a!an imbasan.
: Kad suku kata.  
: Kad $i!at. : $embaran kerja. [ ,sikan tem!at kosong dengan ja atau ga ]
$angkah : %. *unjukkan kad huruf [ j ] dan minta murid sebut.3ika salahguru contohkan dan murid ikut.   '. *unjukkan !ula kad huruf [ g ] dan buat se!erti di atas.   ). Minta murid membatang suku kata dari kad suku kata   kum!ulan a dan b . 3ika tidak boleh ( guru contohkan   sebutannya.   +. Cam!urkan semua kad suku kata dan minta murid mem-   batang suku kata yang ditunjukkan.   . Berikan kad li!at dan minta murid membacanya.   /. Minta murid bunyikan huruf yang ditunjukkan oleh guru
!ada carta !erkataan.
  0. Mnta murid membuat latihan dalam lembaran kerja.   <. Minta murid membaca semula !erkataan dari lembaran
kerja yang telah disia!kan.
1ota : $angkah yang sama boleh dilakukan !ada huruf-huruf yang   lain.
KEMAHIRAN : MENGENAL BUNYI HURUF
Bunyi
Masalah : Keliru di antara bunyi suku kata dengan nama bunyi atau   bunyi huruf dengan nama lain.   Contoh :   [ c - si ] [ g - ji ] [ b - bi ] [ d - di ] [ i - ai ] [ ! - !i ]   [ t - ti ] [ u - yu ] [ - i ] [ y - #ai ] [ a - e ] [ e - i ]
Aktiiti : Membunyikan !asangan !erkataan yang ditunjukkan.
a
b
cicak cucu
: "enarai !erkataan
$angkah : %. *unjukkan kad huruf dan minta murid menamakan huruf itu.   uru bertanya A!akah nama huruf itu ?   '. *unjukkan !ula kad suku kata yang menjadi !asangan
ke!ada huruf tadi ( contohnya : [ c 7 si ] dan minta murid   membatang sukukata itu.   ). Minta murid surih huruf [ c ] dan sebut namanya dan surih   juga [ si ] dan minta murid membatangkan suku kata itu.   +. *unjukkan kad !erkataan [ sikat ] dan minta murid sebut.   uru bertanya( Adakah huruf [ c ] di dalam !erkataan itu?   . *unjukkan !erkataan [ ca#an ] dan minta murid sebut.   uru bertanya( Adakah huruf [ c ] di dalam !erkataan itu?   /. *unjukkan kad !erkataan [ ca#an ] [ sikat ] dan minta
murid membaca !erkataan-!erkataan itu.   0. *unjukkan senarai !erkataan yang mengandungi [ c ] dan
[ si ] . Muird menunjukkan huruf atau suku kata yang disebut.
  *unjukkan huruf [ c ]   *unjukkan bunyi [ si ]
1ota : $angkah yang sama boleh dibuat untuk masalah huruf lain.
KEMAHIRAN : MENGENAL NAMA HURUF
1ama Duruf  Masalah : Keliru mengenal nama huruf yang seakan-akan sama bentuk.
  Contoh :   [ y - g ] [ s - 8 ] [ f - t ] [ o - e ] [ c - o ] [ i - j ] [ n -
m ]
: Mencari huruf yang berkenaan dalam !erkataan.
sia! sila sirih silat
sikat si!ut situ silang
Bulatkan huruf [ g ]
gugurharga  pagar dahaga
Bahan : Kad huruf timbul dari kertas !asir( tali( gosok !eriuk dll.
: Kad $atihan : $embaran kerja
: Kad ermainan.
$angkah : %. *unjukkan ke!ada murid kad huruf timbul [ y ] dan [ g ] satu   !ersatu.   '. Minta murid merasa bentuk dan cuba menyebut nama
  huruf. 3ika salah guru contohkan sebutan huruf-huruf itu.
  ). Melukis bentuk huruf di udara atau meja sambil menyebut
  namanya.   +. *unjukkan kad huruf timbul satu !ersatu dan sebut nama.   . Buat latihan bertulis !ada lembaran kerja.
KEMAHIRAN : MENGENAL NAMA HURUF
1ama Duruf 
Masalah : Menyebut nama huruf mengikut telor bahasa ibuanda.   Contoh :   [ o - #o ] [ i - yel ] [ m - yem ] [ r - l ] [ 8 - jed ]
Aktiiti : $atihan menggerakkan mulut bagi menyebut nama huruf    dengan betul.
Bahan : Cermin kecil.
orang
: Kad huruf 
: "enarai !erkataan.
: Kad ayat
$angkah : %. *unjukkan kad huruf [ o ] atau [ i ] satu !ersatu ke!ada murid.
  '. "ebut huruf bebera!a kali dengan terang.   ). Murid !erhati gerak mulut guru.   +. Murid !erhatikan gerak mulutnya dalam cermin.   . Murid sebut bebera!a !erkataan dari senarai.   uru betulkan sebutan murid jika kurang te!at.   /. Murid membaca ayat berkenaan.
1ota : erkataan dan ayat yang dibaca hendaklah sesuai dengan   masalah murid.
KEMAHIRAN : MENGENAL HURUF BE#AR
Bentuk huruf besar.
Masalah : Keliru dengan huruf besar yang seakan-akan sama bentuk.   Contoh :
  [ 2 - ] [ M - 1 ] [ - E ] [ 3 - * ] [ F - K ]
Aktiiti : Menamakan huruf besar yang ditunjukkan sama ada secara   *unggal atau dalam !erkataan.
Bahan : Kad huruf besar.
Grang itu lari laju
2
11
http://slidepdf.com/reader/full/panduan-khas-pemulihan 12/61
: Kad !erkataan.
: Kad jalur.
$angkah : %. *unjukkan kad huruf besar [ 2 ] dan murid menyalinnya   di kertas 6 buku sambil menyebut namanya.   '. $angkah yang sama untuk huruf besar [ ].   ). *unjukkan !ula kad huruf besar [ 2 ] [ ] dan murid
menamakan huruf-huruf besar itu.   +. *unjukkan kad !erkataan dan murid membaca !erkataan.
. Berikan kad jalur dan murid tunjukkan [ 2 ] atau [ ].
"oalan: Duruf [ 2 ] ada ?
  Fang !ertama huruf a!a ?
  *unjukkan [ 2 ] di kad ini .   /. Berikan cam!uran bebera!a set kad huruf [ 2 ] dan [ ].   murid kum!ul huruf yang sama.   0. Murid menulis huruf yang disebutkan oleh guru(   <. Murid menyalin huruf-huruf tersebut(
1ota : $angkah yang sama boleh digunakan untuk kekeliruan   !asangan huruf besar yang lain.
KEMAHIRAN : MENGENAL HURUF BE#AR
  Bentuk huruf besar.
Masalah : Keliru dengan huruf besar yang seakan-akan sama bentuk.   Duruf terbalik :   [ H - 1 ] [ I - M ] [ * - $ ]
Aktiiti : Menunjuk dan membunyikan huruf besar yang disebutkan(   bersendirian atau dalam !erkataan.
Bahan : Kad huruf besar.
adai!i2ari2ada
: Kad jalur.
: $embaran kerja.
$angkah : %. *unjukkan kad [ 1 ] dan murid menamakannya.   '. Murid menulis huruf [ 1 ] besar .   ). $angkah yang sama se!erti di atas untuk huruf [ H ].   +. *unjukkan kedua-dua kad itu dan murid mengecam
  !erbe8aannya.   . *unjukkan !erkataan [ Hoo ] [ 1ina ] dan murid menyusun   kad-kad huruf besar dan kecil se!erti yang dicontohkan.   /. Murid membaca !erkataan yang dibina tadi.   0. Berikan kad jalur dan murid tunjukkan nama [ 1 ] atau [ H ]   serta nyatakan bera!a jumlah [ 1 ] dan [ H ].   <. "ebutkan nama huruf itu dan murid menunjukkan kad huruf    =. darkan lembaran kerja dan murid bulatkan huruf [ 1 ] atau   !un [ H ].
1ota : $angkah yang sama boleh dibuat untuk !asangan lain.
KEMAHIRAN : MENGENAL HURUF BE#AR
Bentuk huruf besar.
Masalah : Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuk   bentuk yang berlainan.   Contoh :   [ A a ] [ B b ] [ 2 d ] [ e ] [ E f ] [ g ] [ D h ] [ , i ] [ 3 j ] [ $ l ]   [ M m ] [ 1 n ] [ J 5 ] 9 r ] [ * t ]
Aktiiti : Mengeja !erkataan secara lisan dari !erkataan yang2itunjukkan.
Bahan : "enarai !erkataan.
H 1 H H 1 1 H
H 1 H H 1 H 1 1 H H H 1 H 1 H 1 H H
13
: Kad huruf kecil !erkataan yang berkenaan. : $embaran kerja.
$angkah : %. *unjukkan kad huruf besar [ A ] dan murid sebut namanya. '. *unjukkan kad huruf kecil [ a ] dan murid sebut namanya.
  ). *unjukkan kad senarai !erkataan dan murid menyebut   ejaan !erkataan-!erkataan tersebut.
+. "ebutkan !erkataan-!erkataan itu satu !ersatu dan murid   menyusun kad huruf dari arahan yang diberi :
  a. Duruf besar [ A ]( huruf kecil [ b ][ u ].   b. "ebutkan !erkataan itu.   . Murid menulis !erkataan-!erkataan itu di kertas lembaran 6   buku tulis. "ambil menulis sebutkan nama huruf itu satu   !ersatu.   /. $angkah % hingga boleh diulang untuk huruf-huruf lain   dengan !erkataan yang berkenaan.   0. darkan lembaran kerja.
KEMAHIRAN : MEMBATANG #UKU KATA
Masalah : *idak mengadunkan bunyi suku kata KK dengan betul.
Aktiiti : Membina !erkataan-!erkataan dengan menggunakan   Kad suku kata terbuka dan tertutu!.
Bahan : Kad suku kata.
$angkah : %. Murid lihat dan cuba baca kad !erkataan yang ditunjuk.
A
binbisil!en!i
!intubinti!itabina
!indah!inggan!enseltingka!
14
http://slidepdf.com/reader/full/panduan-khas-pemulihan 15/61
  '. 3ika salah( murid menyebut !erkataan itu bersama guru.   ). *unjukkan !ula kad suku kata [ !i ] dan muird cuba   membatang suku kata itu.
  +. *unjukkan !ula kad suku kata [ !in ] dan murid cuba mem-  batang suku kata itu. . Murid membatang suku kata [ !i ] dan [ !in ].
  /. *unjukkan contoh kad !erkataan untuk latihan !enyebutan.
  0. Murid menyebut !erkataan-!erkataan dalam senarai   yang disediakan.   <. Murid membatang !erkataan-!erkataan yang ditunjukkan   untuk menentukan !erbe8aan sebutan suku kata terbuka   dan tertutu!.   =. Murid membina !erkataan dari suku kata terbuka dan
  tertutu! yang di!elajari.   %>. Murid menyebut !erkataan yang dibina itu.
KEMAHIRAN : MEMBATANG #UKU KATA
Masalah : *idak mengadunkan bunyi suku kata KK dengan betul.
Aktiiti : Membina !erkataan yang di!erdengarkan oleh guru atau   dari rakaman 6 kom!uter .
Bahan : Kad suku kata
$angkah : %. Murid membaca !erkataan yang ditunjukkan.   '. 3ika kurang te!at( guru tunjukkan kad suku katanya dan   minta murid membatangkannya. Kemudian membaca   semula !erkataan itu.   ). Murid membaca !erkataan-!erkataan itu dari carta 6 kad.
  +. Murid mendengar !erkataan yang disebut oleh guru  kemudian cerakinkan ke!ada suku kata.   . Berikan kad-kad suku kata dan murid menunjukkan kad-
  kad suku kata yang di!erdengarkan sambil membatang- kannya.
  /. Murid membina !erkataan dari kad-kad suku kata yang   diberi dan kemudian membacakan !erkataan-!erkataan   yang dibina itu.   0. Murid menuliskan !erkataan-!erkataan yang direncana-
kan.
1ota : erkataan-!erkataannya hendaklah [ K6KK ] [ KK 6 K ]   [ KK6KK ]
KEMAHIRAN : MEMBATANG #UKU KATA
Masalah : Membatang suku kata yang ada [ e ] !e!et dan [ e ] taling.   Contoh :
Aktiiti : Menyebut !erkataan yang dilihat dari kad-kad ayat yang   berikan.
Bahan : Kad gambar : Kad ayat : Kad !erkataan
  [ se #arna kuning ]
  [ se #arna ungu ]  
Busu se!ak muka adiknya2olah se!ak batu.
se!ak
se!ak
em!at!erangemak!erangenam
terungesokelaekortelor
16
http://slidepdf.com/reader/full/panduan-khas-pemulihan 17/61
$angkah : %. Murid membunyikan !erbe8aan suku kata [ se ] dan [ se ]   yang telah di#arnakan kuning dan ungu.   '. *unjukkan kad ayat dan murid membacanya.
  ). "uaikan kad itu !ada gambarnya.  +. Murid membaca kad ayat yang telah disuaikan !ada gambar.
  . Murid mengambil kad-kad !erkataan ini dan lekatkan   di ba#ah kad ayat yang betul
  se!ak [ se ] #arna kuning
  /. Murid membaca kad ayat ini semula dan !astikan sebutan   [ se ] itu betul.   0. Murid membaca bebera!a kad ayat yang mengandungi
  !erkataan ini.   <. ;lang aktiiti di atas !ada !erkataan lain.
KEMAHIRAN : MEMBATANG #UKU KATA
Masalah : *idak membunyikan !erkataan dengan betul setelah mengeja dan membatang sukukata.
  Contoh : g .. a @ ga betul l .. i @ li betul [ sebut @ bali ]
Aktiiti : Membaca kuat !erkataan yang diberikan.
Bahan : Kad suku kata !erkataan yang menjadi masalah.   Contoh :
: Kad !erkataan.   Contoh :
: Kad ayat-ayat mudah.
Ali se!ak
Kamal makan dalam semakKamal makan nasi lemak.
17
  nya. 3ika tidak boleh guru minta murid menyebut mengikut
guru. [ gali ]   '. *unjukkan kad suku kata !erkataan yang digunakan untuk   langkah satu dan murid membatang suku kata itu [ ga ][ li ]
  ).…