pengurusan kelas pemulihan khas

Click here to load reader

Post on 17-Oct-2015

358 views

Category:

Documents

33 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengurusan kelas pemulihan

TRANSCRIPT

 • KONSEP DAN PELAKSANAAN

  OLEHPN HAJAH ZALEHA BT OSMAN

 • Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas Adalah Keperluan Asas Yang Utama.

  2. Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas.

  3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut Konsep Pemulihan.PENGENALAN

 • MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYAMENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHANSUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN

 • BAGAIMANA ?Murid diambil dari dua kelas atau lebih bagi sesuatu darjah bilangan muridnya hanya 3 atau 4 orang. b. Murid diambil dari 1 Kelas dan darjah-darjah lain.

  c. Bilangan murid tidak melebihi 15 orang.

 • BILIK/ KELAS KHAS PEMULIHANLOKASIKESESUAIANSUSUNAN PERABOT

 • LOKASISangat bergantung kepada kemudahan sedia ada serta kemampuan sekolah

  Elakkan gangguan persekitaran.

 • KESESUAIANKeselesaan ruang dengan bilangan murid

  Cahaya & udara mencukupi

  Susunan fizikal selaras dengan bilangan murid

 • SUSUNAN PERABOTPerlu pengubahsuaian sebagai dorongan ke arah p&p yang menyeronokkan dan berkesan

  Penggunaan secara optimum

 • CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOTDAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHASPETUNJUKMeja GuruKerusi GuruMeja Bulat / Meja JepunMeja MuridKerusi MuridSudut KinestatikRak BukuRak FailWhite BoardRak TV & VCDCermin TegakSoftboardRak CartaKapet

  3101212 91114148134 & 54 & 54 & 5RUANG MATEMATIKRUANG PENGAMATANRUANG BAHASA MELAYU712RUANG PENGURUSANRUANG PENGAJARANDAN PEMBELAJARANRUANG MULTIMEDIASUDUT KINESTATIK6BUILT IN CABINATEBUILT IN CABINATE

 • PENTADBIRAN KELASJADUAL WAKTUCARTA ALIRFAIL-FAIL DAN REKODRUANG-RUANGPEMBELAJARAN

 • JADUAL WAKTUKelas dan persendirianSelaras dengan jadual waktu indukMenarik

  Dibina oleh guru pemulihan sendiri

 • AGIHAN MASA MENGAJAR1. Masa Mengajar 900 minit.2. Masa Persediaan dan Panduan 120 minit.3. Masa Tidak Mengajar (Free Period).4. Masa Persediaan dan Panduan Tertera Dalam Jadual Waktu5. Masa Bertugas Mengikut Peraturan Sekolah.

 • PERUNTUKAN MASAWAKTU MENGAJAR900 MINIT+PERHIMPUNANPERSEDIAAN DAN PANDUAN120 MINITJUMLAH SEMINGGU1020 MINIT

 • MASA PERSEDIAAN DAN PANDUAN1. Menyediakan bahan-bahan pengajaran.2. Mengemaskini rekod-rekod.3. Bimbingan dan Kaunseling.4. Rundingcara dengan guru kelas / matapelajaran.5. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran..

 • GURU GANTI

  Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup Tanpa Mendapat Kebenaran Bertulis dari Jabatan Pelajaran

 • Merupakan proses/ langkah pelaksanaan programPerlu difahami dan dihayatiPamerkan

 • FAIL & REKODFail peribadi pencalonan, maklumat, l/belakang, rekod kesihatan dsbFail lembaran kerja set ujian-ujianFail lembaran kerja BM, Fail rekod pengamatanRekod prestasi

 • RUANG P&PIkut kesesuaian dan keluasan bilikBahan-bahan merangsang P&PPenggunaan optimum

 • RUMUSANKeutamaan harus diberi kepada pewujudan suasana belajar yang kondusif, bilik yang ceria, dipenuhi dengan peralatan p&p yang sesuai dan berkesan serta susun atur yang menarik. Meminggirkan keperluan ini bererti sekolah menyampaikan mesej bahawa program pemulihan ini tidak penting.

 • PENGELOLAAN SISTEM FAILKELAS PEMULIHAN KHAS

 • KOD PENGELOLAAN FAIL

  01 - Asrama 02 - Hal Ehwal Murid03 - Kemudahan Fizikal04 - Kewangan dan Akaun05 - KoKurikulum06 - Kurikulum07 - Pentadbiran Am Sekolah08 - Perhubungan Masyarakat09 - Perjawatan & Perkhidmatan10 - Pelbagai

 • 01 . FAIL INDUK Kandungan a. Surat surat perhubungan luar/dalaman b. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia c. Pekeliling-pekeling IKhtisas (Contoh : PP Ikh. Bil 4 /(96)

  02 .FAIL SUKATAN PELAJARAN Kandungan a. Panduan Pemulihan khas b. Huraian Sukatan Pelajaran B. Melayu Mate. c. Rancangan Pelajaran Tahunan d. Senarai Bahan Bantu Mengajar

 • 03 . FAIL MESYUARAT Kandungan a. Surat surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah b. Minit mesyuarat ( sekurang kurangnya 3 X setahun

  04. FAIL PERIBADI MURID Kandungan a. Borang Percalonan b. Profil Murid c. Ujian Saringan dan Diagnostik d. Lembaran Kerja e. Hasil penilaian yang telah dijalankan f. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.

 • 05 . FAIL UJIAN KIA 2M DAN FAIL IPP2M Kandungan Analisis Ujian (IPP2M)

  06. FAIL UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS Kandungan

  Analisis Ujian Diagnostik

 • 07. FAIL LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU Kandungan Hasil kerja murid

  08. FAIL LEMBARAN KERJA MATEMATIK Kandungan Hasil kerja murid

 • 09 . FAIL BANK SOALAN

  Kandungan Semua set ujian yang digunakan.

  10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

  Kandungan Jadual guru Pemulihan Maklumat guru Pemulihan

 • FAIL FAIL LAIN

  ( Fail Peribadi murid )Borang Pencalonan muridBorang pengumpulan maklumatKaji selidik / borang latar belakangRekod kesihatan

  ( Fail Bahasa Melayu Individu ) - IPP2M / Saringan - Ujian Diognastik - Rekod Pengamatan - Rekod Pencapaian murid - Borang skor individu

 • KELAS BIASAPANDAISEDERHANALEMAHPENGAYAANKEMAHIRAN BARUPEMULIHANDALAM DARJAHPEMULIHAN KHASKELAS KHASMASALAHPEMBELAJARANSEKOLAH KHASJKM / PDK

 • OBJEKTIF PENGAJARANDAN PEMBELAJARANMENILAIPENCAPAIANPENERIMAAN DANUJIAN DIAGNOSTIK / PENGAMATAN

  PENCALONAN /UJIAN SARINGAN (IPP2M)

  KELASBIASAPERINGKAT PENILAIAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS

 • JENIS-JENIS UJIAN / PENGUJIAN

  UJIAN SARINGAN

  UJIAN DIAGNOSTIK

  LISANBERTULIS

  UJIAN PENCAPAIAN- BM

  SUMATIFFORMATIF

  UJIAN PENGAMATAN

  PELEPASAN 1PP2M

 • UJIAN SARINGANUjian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.

 • TUJUAN UJIAN SARINGANTopik ujian saringan hanya merangkumi kemahiran-kemahiran yang telah diajar .UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI

 • Semasa ujian dijalankan pastikan:Keadaan murid sihat.Fizikalnya baik.Murid bersedia untuk ujian.Suasana kondusif.Persekitaran yang baik.

 • Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima.BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN?Boleh dijalankan secara individu ataukumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan.Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian.

 • Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas*Skor yang lemah.*Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd. enrolmen murid sesebuah sekolah.*Jenis masalah yang dihadapi oleh murid.*Ruang yang ada di kelas pemulihan khas.

 • UJIAN DIAGNOSTIKADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURIDPEMULIHAN KHAS.DEFINISI

 • UJIAN DIAGNOSTIKUjian diagnostik Bahasa Melayu:-Ujian Lisan-Ujian Bertulis- Ujian Pengamatan

 • TUJUANMENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURIDUNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN.MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARANYANG DIHADAPI OLEH MURID.

 • MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAMPENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIKMEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARANMEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

 • MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK-DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS-UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA-UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF PENGETAHUAN- PEMAHAMAN- PENGGUNAAN. DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA.-SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK

 • ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN-MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- MENENTUKAN KAEDAH- RPK-MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR2341567

 • UJIANPENCAPAIANMerupakan ujian untuk menilaikemahiran murid secara keseluruhan.Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya. Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa.UJIAN SUMATIF

 • Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar.Untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar.Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi.Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid.Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan.UJIAN FORMATIF

 • UJIAN PENCAPAIANMURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN - LAYAK BALIK KE KELAS BIASA.GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSRSEKIAN