oleh: syukor hashim admin ju · pdf fileoleh: peluang perniagaan emas pelaburan public gold...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

10 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oleh:Oleh:

  PELUANG PERNIAGAAN EMAS PELUANG PERNIAGAAN EMAS PELABURAN PUBLIC GOLDPELABURAN PUBLIC GOLD

  Syukor HashimSyukor Hashim

  AdminAdmin

  Jutawanemas.comJutawanemas.com

 • Isi kandunganIsi kandungan

  1. Kenapa EMAS? Apakah keistimewaannya?1. Kenapa EMAS? Apakah keistimewaannya?

  2. Kenapa berniaga emas?2. Kenapa berniaga emas?

  3. Keistimewaan menjadi agen Public Gold3. Keistimewaan menjadi agen Public Gold

 • 1.Manusia 1.Manusia telahtelah menggunakanmenggunakan emasemas sebagaisebagaimedium medium pertukaranpertukaran sejaksejak 6000 6000 tahuntahun ygyg lalulalu..

  SEJARAH MANUSIA DAN EMASSEJARAH MANUSIA DAN EMAS

  2. 2. EmasEmas telahtelah digunakandigunakan sebagaisebagai wangwang sejaksejak2600 2600 tahuntahun lalulalu didi LydiaLydia

 • KeistimewaanKeistimewaan emasemas: :

  1.1. BernilaiBernilai keranakerana rupanyarupanya cantikcantik

  2.2. DiiktirafDiiktiraf oleholeh seluruhseluruh manusiamanusia sebagaisebagai bendabendaberhargaberharga..

  3.3. SelamaSelama--lamanyalamanya bernilaibernilai//tidaktidak bolehboleh binasabinasa

  4.4. MudahMudah dibahagikandibahagikan tanpatanpa merosakkanmerosakkan nilainyanilainya4.4. MudahMudah dibahagikandibahagikan tanpatanpa merosakkanmerosakkan nilainyanilainya

  5.5. TidakTidak bolehboleh diciptadicipta dandan sukarsukar diperolehidiperolehi

  6.6. Price to weight ratio yang Price to weight ratio yang tinggitinggi

  7.7. PenyimpanPenyimpan nilainilai yang yang baikbaik dalamdalam jangkajangkapanjangpanjang

 • Kajian kes: Pelarian VietnamKajian kes: Pelarian Vietnam

  Ketika perang Vietnam sekitar 1970Ketika perang Vietnam sekitar 1970--an, beribuan, beribu--ribu orang pelarian ribu orang pelarian daripada Vietnam Selatan telah lari meninggalkan kampung halaman daripada Vietnam Selatan telah lari meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka menjual seluruh harta mereka dan menukarkannya dengan mereka. Mereka menjual seluruh harta mereka dan menukarkannya dengan emas.emas.

  Dengan menyimpan emas, pelarian Vietnam ini boleh memulakan hidup Dengan menyimpan emas, pelarian Vietnam ini boleh memulakan hidup baru mereka dengan mudah di negara persinggahan merekabaru mereka dengan mudah di negara persinggahan mereka

  Bayangkan jika mereka membawa wang kertas Vietnam Selatan?Bayangkan jika mereka membawa wang kertas Vietnam Selatan?

 • 2. Harga emas meningkat dalam jangka masa panjang.2. Harga emas meningkat dalam jangka masa panjang.

  Harga Emas 5 tahunHarga Emas 5 tahun

  Kenaikan 192.45% di dalam jangka masa 5 tahunKenaikan 192.45% di dalam jangka masa 5 tahun(purata kenaikan 38.49% setahun) (purata kenaikan 38.49% setahun)

 • HargaHarga EmasEmas 10 10 tahuntahun

  HargaHarga emasemas telahtelah meningkatmeningkat daripadadaripada::

  255.95 USD/Oz 255.95 USD/Oz sehinggasehingga mencecahmencecahUSD1200 USD/Oz (10/5/2010). USD1200 USD/Oz (10/5/2010).

  IniIni adalahadalah kenaikankenaikan 369% (369% (bersamaanbersamaan kenaikankenaikan 36.9% 36.9% setahunsetahun).).

 • 1.1. PadaPada tahuntahun 2000 2000 hargaharga emasemas ialahialah USD280/OzUSD280/Oz

  2.2. SekarangSekarang harganyaharganya::

 • Komen Dato Salleh Majid Bijak Wang TV3

  1.1. SejakSejak 5 5 tahuntahun kebelakangankebelakangan iniini hargaharga emasemasmeningkatmeningkat sebanyaksebanyak 250 250 peratusperatus

  2. 2. NamunNamun kesedarankesedaran rakyatrakyat Malaysia Malaysia terhadapterhadap pelaburanpelaburanemasemas masihmasih rendahrendah. . PulanganPulangan FD FD cumacuma adalahadalah 22--4% 4% setahunsetahun. ASB pula . ASB pula sekitarsekitar 8%. 8%. PulanganPulangan daripadadaripadapelaburanpelaburan emasemas adalahadalah jauhjauh lebihlebih tinggitinggi..

 • KESIMPULAN: KESIMPULAN:

  Saya berharap topik ini akan membuka minda anda Saya berharap topik ini akan membuka minda anda mengenai KEISTIMEWAAN emas.mengenai KEISTIMEWAAN emas.

  Anda juga diharap menyedari kenapa pentingnya Anda juga diharap menyedari kenapa pentingnya manusia menyimpan emas.manusia menyimpan emas.

 • 2. 2. KenapaKenapa berniagaberniaga emasemas??

  BerniagaBerniaga menjaminmenjamin pendapatanpendapatan lumayanlumayan. . 9/10 9/10 daripadadaripada rezekirezeki datangdatang daripadadaripada perniagaanperniagaan((sabdasabda RasulullahRasulullah SAW).SAW).

  EmasEmas dilihatdilihat sebagaisebagai pelaburanpelaburan yang yang memberikanmemberikanpulanganpulangan lumayanlumayan, paling selamat , paling selamat dandan teguhteguh..

  Trend yang Trend yang semakinsemakin mendapatmendapat perhatianperhatian pelaburpelabur keranakerana Trend yang Trend yang semakinsemakin mendapatmendapat perhatianperhatian pelaburpelabur keranakeranakegawatankegawatan ekonomiekonomi dandan kegawatankegawatan politikpolitik duniadunia..

 • KelebihanKelebihan 1:1:

  StokStok emasemas naiknaik hargaharga dalamdalam jangkajangka masamasapanjangpanjang. . StokStok perniagaanperniagaan lain lain belumbelum tentutentuakanakan naiknaik hargaharga..

  MenyingkapMenyingkap RahsiaRahsia TokeyTokey EmasEmas8 8 kelebihankelebihan berniagaberniaga emasemas

  akanakan naiknaik hargaharga..

 • KelebihanKelebihan keke 22

  StokStok yang yang tidaktidak bolehboleh binasabinasa dandan mudahmudahdisimpandisimpan

 • KelebihanKelebihan keke 33 StokStok yang yang mudahmudah ditukarkanditukarkan kepadakepada tunaitunai((menggunakanmenggunakan ArAr--RahnuRahnu))

 • KelebihanKelebihan keke 44

  SentiasaSentiasa adaada permintaanpermintaan walaupunwalaupun hargaharganaiknaik atauatau rendahrendah

 • KelebihanKelebihan keke 55

  AndaAnda memperolehimemperolehi untunguntung ketikaketika menjualmenjualatauatau membelimembeli emasemas..

 • KelebihanKelebihan keke 66

  TidakTidak perluperlu berceritabercerita panjangpanjang lebarlebar. . OrangOrangtahutahu emasemas bernilaibernilai..

 • KelebihanKelebihan keke 77

  DenganDengan strategistrategi yang yang betulbetul, , perniagaanperniagaanemasemas memberikanmemberikan pulanganpulangan yang yang sangatsangatlumayanlumayan..

 • KelebihanKelebihan keke 88

  PerniagaanPerniagaan yang high class yang high class keranakeranamartabatmartabat emasemas tinggitinggi didi sisisisi manusiamanusia

 • 1.1. StokStok emasemas naiknaik hargaharga dalamdalam jangkajangka masamasa panjangpanjang. . StokStokperniagaanperniagaan lain lain belumbelum tentutentu akanakan naiknaik hargaharga..

  2.2. StokStok yang yang tidaktidak bolehboleh binasabinasa / / mudahmudah disimpandisimpan

  3.3. StokStok yang yang sangatsangat mudahmudah ditunaikanditunaikan ((gunaguna ArAr--RahnuRahnu))

  4.4. SentiasaSentiasa adaada permintaanpermintaan walaupunwalaupun hargaharga naiknaik atauatau

  MenyingkapMenyingkap RahsiaRahsia TokeyTokey EmasEmas-- kelebihankelebihan berniagaberniaga emasemas

  4.4. SentiasaSentiasa adaada permintaanpermintaan walaupunwalaupun hargaharga naiknaik atauataurendahrendah

  5.5. UntungUntung ketikaketika menjualmenjual atauatau membelimembeli emasemas

  6.6. TidakTidak perluperlu berceritabercerita panjangpanjang lebarlebar. . OrangOrang tahutahu tentangtentangemasemas..

  7.7. DenganDengan strategistrategi yang yang betulbetul, , perniagaanperniagaan emasemasmemberikanmemberikan pulanganpulangan yang yang sangatsangat lumayanlumayan..

  8.8. PerniagaanPerniagaan yang high class yang high class keranakerana martabatmartabat emasemas tinggitinggididi sisisisi manusiamanusia..

 • KenapaKenapa menjadimenjadi agenagen Public Gold?Public Gold?

  1.1. KonsepKonsep yang yang terbaikterbaik menjualmenjual emasemas pelaburanpelaburan. . BarangBarang kemaskemas Public Public JewelleryJewellery pula pula tiadatiadaworkmanship cost.workmanship cost.

  2.2. BolehBoleh mendapatmendapat komisyenkomisyen jualanjualan 1.5% 1.5% dandankeuntungankeuntungan belibeli balikbalik antaraantara 5% 5% -- 6%6%

  3.3. Public Gold Public Gold memilikimemiliki kilangkilang emasemas , , stokstok sentiasasentiasa3.3. Public Gold Public Gold memilikimemiliki kilangkilang emasemas , , stokstok sentiasasentiasaadaada..

  4.4. HargaHarga yang yang lebihlebih rendahrendah berbandingberbanding kedaikedai emasemas..

  5.5. Spread (Spread (susutnilaisusutnilai yang yang rendahrendah: 5%: 5%--6%)6%)

  6.6. DijaminDijamin belibeli balikbalik walaupunwalaupun calarcalar, , gorisgoris, , bengkokbengkokasalkanasalkan beratberat tidaktidak hilanghilang..

 • ProdukProduk Public Gold Public Gold ((EmasEmas, Perak , Perak dandan BarangBarang KemasKemas))

 • JongkongJongkong perakperak 1 kg 1 kg dandan BarangBarang--barangbarangkemaskemas Public JewelleryPublic Jewellery

 • PerbezaanPerbezaan HargaHarga EmasEmas Public Gold Public Gold dandan kedaikedai emasemas (999.9)(999.9)

  1.1. HargaHarga FGJAM = RM151 se gramFGJAM = RM151 se gram

  2.2. HargaHarga Public Gold = RM138.26 se gramPublic Gold = RM138.26 se gram

  PerbezaanPerbezaan hargaharga RM12.74 RM12.74 segramsegram

 • Pengiraan komisyen

  Katakan pelanggan membeli 3 ketul emas 50 gram, Katakan pelanggan membeli 3 ketul emas 50 gram,

  Jumlah harga ialah RM6763 x 3 = RM20 289

  Komisyen agen = 1.5% x RM20 289

  = RM304.33 sen

  p/s: kos transportation tidak dikira di dalam komisyen

 • Berapa kos menjadi agen?

  Promosi bulan Jun: kos menjadi agen = RM20,000 sahaja ++ (ikut harga emassemasa). kesemua ini adalah untukmembeli stok emas dan dipegang olehmembeli stok emas dan dipegang olehagen.

  Mengisi borang pendaftaran agen danmenghantar ke office Public Gold

  Training dan bahan promosi akandiberi