makro 2009-1

Upload: peggyng2

Post on 07-Jul-2015

6.521 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGANTajukBab 1 : Pembolehubah Makroekonomi Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bab 2 : Perakaunan Pendapatan Negara Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang Bahagian D : Soalan Kuantitatif Bab 3 : Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang Bahagian D : Soalan Kuantitatif Bab 4 : Peranan Wang Dalam Ekonomi Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang Bahagian D : Soalan Kuantitatif Bab 5 : Masalah Makroekonomi dan Dasar Penstabilan Ekonomi Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang Bahagian D : Soalan Kuantitatif Bab 6 : Perdagangan Antarabangsa Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang Bahagian D : Soalan Kuantitatif Bab 7 : Pertumbuhan Ekonomi Bahagian B : Soalan Esei Ringkas Bahagian C : Soalan Esei Panjang

Muka Surat

1

2~3 4 5~7

8~9 10~11 12

13~14 15 16~18

19 20 21~25

26~27 28~29 30~34

35 35

Bab 1 : Pembolehubah MakroekonomiBahagian B : Soalan Esei Ringkas2006/01 Huraikan mengapa matlamat makroekonomi yang berikut ingin dicapai. (a) Guna tenaga penuh (b) Kestabilan harga [3] [3]

2008/01 (a) Jelaskan maksud kadar pengangguran. [2] (b) Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya mengurangkan jumlah pengangguran. Jelaskan penyataan ini [4]

1

Bab 2 : Perakaunan Pendapatan NegaraBahagian B : Soalan Esei Ringkas2003/01 Huraikan tiga kelemahan pendapatan per kapita sebagai pembanding taraf hidup antara negara. [6] 2003/02 (a) Bagaimana mengukur perkara yang berikut. (i) Taraf hidup rakyat (ii) Prestasi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara [4] (b) Adakah pertumbuhan ekonomi mesti diikuti oleh peningkatan taraf hidup rakyat? [2] 2004/01 (a) Berikan definisi nilai ditambah. [1] (b) Dengan menggunakan jadual yang sesuai, terangkan konsep tersebut. [4] (c) Jelaskan bagaimana konsep nilai ditambah dapat mengatasi masalah penghitungan dua kali. [1] 2004/02 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan per kapita? [2] (b) Huraikan dua kelemahan penggunaan pendapatan per kapita sebagai indeks pengukur tingkat kemakmuran antara pelbagai negara. [4] 2005/01 Terangkan tiga masalah dalam penghitungan pendapatan negara. 2006/02 Jelaskan tiga kegunaan data pendapatan negara. [6] [6]

2006/03 Terangkan hubungan antara dua konsep pendapatan negara berikut. (a) Keluaran Negara Kasar dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar [2] (b) Keluaran Negara Kasar harga faktor dengan Keluaran Negara Kasar harga pasar [2] (c) Keluaran Negara Kasar benar dengan Keluaran Negara Kasar nominal [2] 2007/01 Jelaskan tiga faktor yang menyebabkan data pendapatan negara kurang sesuai digunakan untuk membandingkan taraf kemakmuran masyarakat dan prestasi ekonomi antara negara. [6]

2

2008/02 Jelaskan sama ada urus niaga yang berikut diambil kira dalam penghitungan pendapatan negara. (a) Seorang peniaga menjual sebuah bangunan yang dimiliki kepada seorang pembeli dan kemudian menyimpan wang hasil jualan tersebut di sebuah bank untuk mendapat faedah. [2] (b) Seorang broker menjual saham sebuah syarikat bernilai RM1 juta dan memperoleh komisen sebanyak RM 5000. [2] (c) Puan X membeli sebuah kereta baru, dan beliau telah menjual kereta lama sebagai nilai tukar beli (trade-in). [2] 2008/03 (a) Apakah perbezaan antara Keluaran Negara Kasar nominal dengan Keluaran Negara Kasar benar? [2] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi? Jelaskan mengapa Keluaran Negara Kasar benar lebih sesuai digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.[4] 2009/01 Terangkan tiga alasan mengapa di negara mundur keluaran dalam negeri kasar biasanya terkurang anggar. [6] 2009/02 Jelaskan tiga alasan mengapa sesebuah negara menghitung pendapatan negara. [6]

3

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2003/09 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar? [2] (b) Terangkan perbezaan antara (i) Keluaran Negara Kasar dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar (ii) Keluaran Negara Bersih pada harga faktor dengan Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran, (iii) pendapatan persendirian dengan Keluaran Negara Bersih, (iv) pendapatan boleh guna dengan pendapatan persendirian. [8] 2005/09 (a) Bagaimanakah data Keluaran Dalam Negara Kasar benar dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dan tingkat kebajikan sesebuah negara? [4] (b) Huraikan tiga alasan mengapa pertumbuhan dalam Keluaran Negara Kasar benar tidak semestinya membawa kepada peningkatan dalam tingkat kebajikan ekonomi sesebuah negara. [6] 2006/09 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan nilai ditambah? [2] (b) Dengan menggunakan jadual yang sesuai, terangkan mengapa kaedah nilai ditambah digunakan untuk menghitung pendapatan negara. [8] 2008/09 Huraikan lima masalah menggunakan data pendapatan per kapita unuk membandingkan taraf hidup antara dua negara. [10] 2009/09 (a) Mengapakah peningkatan keluaran negara kasar pada harga semasa tidak semestinya menunjukkan peningkatan kebajikan masyarakat? [2] Jelaskan empat matlamat dasar makroekonomi bagi sesebuah negara. [8]

(b)

4

Bahagian D : Soalan Kuantitatif2002/16 Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) benar bagi negara A dan negara B dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Tahun KDNK benar (RM biliion) Negara A Negara B 1998 2217 4317 1999 2407 4879 2000 2576 5855(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2000/2001)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar benar? Dengan menggunakan data KDNK benar, terangkan bagaimana kadar pertumbuhan ekonomi diukur. [3] (b) Hitung kadar pertumbuhan KDNK benar negara A dan negara B pada tahun 1999 dan tahun 2000. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat tentang pertumbuhan ekonomi di kedua-dua negara tersebut? [3] (c) Bolehkah dikatakan negara B lebih makmur daripada negara A? Jelaskan. [4] 2003/13 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan faktor bersih luar negeri? [2] (b) Jadual di bawah menunjukkan data Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dan Keluaran Negara Kasar (KNK) Malaysia (RM juta) pada harga tetap tahun 1987. Butiran KDNK KNK 2000 209 365 190 324 2001 213 585 195 052

(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2001/2002)

Berdasarkan jadual di atas, (i) berapakah pendapatan faktor bersih luar negeri pada tahun 2000 dan 2001? [2] (ii) apakah kesan nilai pendapatan faktor bersih negeri yang diperoleh pada tahun 2000 dan 2001 itu kepada ekonomi negara? [2]

5

2005/13 Jadual di bawah menunjukkan data pendapatan negara sebuah ekonomi pada tahun 2003. Butiran RM juta Pendapatan negara 97 200 Bayaran pindahan 1 600 Caruman KWSP 2 300 Cukai pendapatan syarikat 15 000 Cukai pendapatan individu 9 500 Bunga atas pinjaman kerajaan 1 800 Bunga atas pinjaman pengguna 1 500 Keuntungan tak diagihkan 4 000 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan persendirian dan pendapatan boleh guna ? [2] (b) Hitung pendapatan persendirian dan pendapatan boleh guna. [3] (c) Hitung pendapatan per kapita negara tersebut jika penduduknya berjumlah 12 juta orang. [1] (d) Hitung pendapatan negara benar negara tersebut jika indeks harga pada tahun 2003 ialah 150. [2] (e) Huraikan secara ringkas dua kegunaan data pendapatan negara. [2] 2007/13 Jadual di bawah menunjukkan pelbagai jenis aktiviti ekonomi dan nilai jualan yang bermula daripada aktiviti pembalakan hingga aktiviti penjualan perabot Jenis activiti Nilai jualan(RM) Membalak di hutan 100 Menggeragaji balak menjadi papan 250 Membuat pelbagai perabot 500 Jualan runcit perabot 800 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan nilai ditambah? [2] (b) Hitung nilai ditambah yang diwujudkan oleh pelbagai jenis aktiviti di atas. [2] (c) Jumlah nilai ditambah dalam pengeluaran barang perantaraan adalah sama dengan nilai barang akhir. Buktikan penyataan ini dengan menggunakan jadual di atas. [2] (d) (i) Nyatakan dalam sektor ekonomi yang mana setaip jenis aktiviti ekonomi di atas tergolong. [2] (ii) Berdasarkan nilai jualan dalam jadual di atas, hitung nilai sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara. [2]

6

2008/13 Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan ekonomi dari tahun 2005 hingga tahun 2006 pada harga benar tahun 1987 Butiran 2004 2005 2006 (RM juta) (RM juta) (RM juta) Pertanian, perhutanan, dan perikanan 21 137 22 142 23 145 Perlombongan dan kauri 17 372 17 632 18 453 Pembuatan 78 558 82 302 86 295 Pembinaan 7 248 7 168 7 380 Perkhidmatan 142 849 151 144 160 297 (-)Bayaran perkhidmatan bank yang dikenakan 23 205 24 121 25 066 (+)Cukai import 4 995 5 128 5 140 KDNK pada harga pasaran 248 954 261 395 275 744 Jumlah penduduk (juta orang) 25.58 26.13 26.64(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, pelbagai tahun)

(a) Mengapakah nilai pendapatan negara dihitung mengikut harga tetap. [2] (b) Hitung peratusan sumbangan sektor utama dan sektor kedua kepada jumlah KDNK bagi tahun 2005 dan tahun 2006. [2] (c) Hitung kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2005 dan 2006. [2] (d) Hitung KDNK per kapita dari tahun 2004 hingga tahun 2006, dan jelaskan arah alirannya [2] (e) Jelaskan dua kegunaan data pendapatan negara berdasarkan kaedah keluaran. [2] 2009/13 Jadual di bawah menunjukkan data perakuanan pendapatan negara Malaysia pada tahun 2005. Butiran RM juta Penggunaan awan 64 592 Penggunaan swasta 215 876 Pelaburan awam 55 161 Pelaburan swasta 43 769 Perubahan stok -1 059 Eksport barang dan perkhidmatan 609 133 Import barang dan perkhidmatan 492 928 Subsidi 12 000 Pendapatan faktor bersih luar negeri -21 470 Cukai tak langsung 10 000 Susut nilai -5 000 (a) Apakah maksud perubahan stok? Mengapakah nilai perubahan stok negatif pada tahun 2005? [2] (b) Hitung keluaran dalam negeri kasar (KDNK) harga pasaran dan keluaran dalam negeri kasar kos faktor [2] (c) Hitung keluaran negara kasar kos faktor. Mengapakan nilainya berbeza daripada nilai KDNK harga pasaran? [3]

(d) Hitung keluaran negara bersih kos faktor. [1] (e) Adakah nilai pendapatan negara yang dihitung mengikut kaedah pendapatan sama dengan jawapan anda dalam (d)? Jelaskan. [2]7 BAB 3 : Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara

Bahagian B : Soalan Esei Ringkas2002/01 (a) Nyatakan empat sebab yang memungkinkan keluk permintaan agregat (AD) beralih ke kanan [2] (b) Pilih satu daripada sebab yang dinyatakan pada bahagian (a) dan huraikan bagaimana pendapatan benar dan tingkat harga dipengaruhi oleh perubahan ini. [4] 2002/02 Huraikan kesan pelaksanaan dasar fiskal mengembang terhadap keseimbangan permintaan agregat-penawaran agregat [AD-AS]. [6] 2003/03 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda? (b) Terangkan bagaimana proses pengganda berlaku dalam ekonomi dua sektor [2] [4]

2003/04 (a) Lukiskan gambar rajah suntikan-bocoran dan tentukan tingkat keseimbangan Pendapatan Negara dalam ekonomi empat sektor. [2] (b) Jika pertambahan eksport melebihi pertambahan import, terangkan kesannya terhadap keseimbangan Pendapatan Negara. [4] 2004/03 Dengan memberikan gambar rajah yang menggunakan pendekatan permintaan agregat penawaran agregat ( AD AS), terangkan proses penentuan keseimbangan pendapatan negara. [6] 2004/04 Dengan memberikan gambar rajah yang sesuai, huraikan kesan kenaikan upah buruh terhadap keseimbangan permintaan agregat penawaran agregat ( AD-AS). [6] 2005/02 Dengan menggunakan gambar rajah suntikan-bocoran, terangkan kesan terhadap keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor jika setiap isi rumah meningkatkan tabungan [6] 2005/03 (a) Jelaskan perbezaan antara keluk permintaan agregat (AD) dengan keluk perbelanjaan agregat. [4] (b) Terangkan secara ringkas kesan kenaikan perbelanjaan kerajaan terhadap keluk permintaan agregat(AD) [2]

8

2006/04 (a) Huraikan bagaimana kecenderungan mengguna sut mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara. [3] (b) Huraikan bagaimana pengurangan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya akan meningkatkan pendapatan negara. [3] 2006/05 Dengan memberikan contoh berangka, terangkan bagaimana proses pengganda pelaburan berlaku. [6] 2007/02 Dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat-penawaran agregat (AE-AS), jelaskan bagaimana pertambahan perbelanjaan kerajaan dapat mengubah tingkat pendapatan negara. [6] 2007/03 Jelaskan tiga sebab mengapa keluk permintaan agregat (AD) bercerun negatif. [6]

2008/04 Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan perubahan yang berikut terhadap keseimbangan pendapatan negara. (a) Penurunan kadar cukai pendapatan [3] (b) Penurunan perbelanjaan kerajaan [3] 2009/03 Dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat-penawaran agregat (AE-AS), terangkan bagaimana tingkat keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor diacapai. [6]

9

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2003/10 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan cukai sekali gus? Terangkan bagaimana cukai sekali gus mempengaruhi perbelanjaan penggunaan [4] (b) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan kesan cukai sekali gus ke atas (i) perbelanjaan agregat, dan (ii) keseimbangan pendapatan negara [6] 2004/09 (a) Nyatakan sektor ekonomi yang terdapat dalam model ekonomi dua sektor. [1] (b) Dalam keseimbangan ekonomi dua sektor, tabungan (S) mesti sama dengan pelaburan (I). Jelaskan pernyataan tersebut. [4] (c) Peningkatan kecenderungan menabung sut akan menyebabkan keluaran negara pada keseimbangan merosot. Dengan memberikan gambar rajah suntikan dan bocoran, terangkan pernyataan tersebut. [5] 2005/10 Dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat-penawaran agregat (AEAS),terangkan bagaimana pengurangan perbelanjaan kerajaan dan cukai yang sama jumlahnya secara serentak, mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara. [10] 2005/11 Dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat-penawaran agregat (ADAS),terangkan kesan perkara berikut terhadap pendapatan negara dan tingkat harga. (a) Pengurangan cukai pendapatan [5] (b) Kenaikan upah sebagai hasil tuntutan kesatuan sekerja [5] 2006/10 Bincangkan sejauh manakah kadar bunga mempengaruhi tingkat pelaburan sesebuah negara. [10] 2007/09 (a) Jelaskan dua faktor yang mempengaruhi import sebuah negara [4] (b) Dengan menggunakan gambar rajah suntikan-bocoran, jelaskan kesan peningkatan kecenderungan mengimport sut terhadap keseimbangan pendapatan negara [6] 2007/10 (a) Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dicapai mengikut analisis permintaan agregat-penawaran agregat (AD-AS). [5] (b) Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan pertambahan kadar bunga terhadap pendapatan negara mengikut analisis permintaan agregat-penawaran agregat.

[5]

10

2008/10 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda? Dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan faktor yang menentukan saiz pengganda dalam sebuah ekonomi dua sektor. [4] (b) Dengan menggunakan jadual, huraikan proses penggandaan yang berlaku apabila pelaburan meningkat [6] 2009/10 (a) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan penawaran agregat. [6] (b) Dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat-penawaran agregat(AD-AS), huraikan kesan peningkatan penawaran agregat terhadap ekonomi. [4] 2009/11 Dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat-penawaran agrerat (AD-AS), jelaskan bagaimana perkara yang berikut mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi sesebuah negara. (a) Kerajaan meningkatan kadar cukai keuntungan syarikat. [5] (b) Syarat kemudahan sewa beli dan kredit dilonggarkan. [5]

11

Bahagian D : Soalan Kuantitatif2006/13 Dalam sebuah ekonomi, fungsi penggunaan (C), cukai (T), pelaburan (I), dan perbelanjaan kerajaan (G) adalah seperti yang berikut. C = 500 + 0.9Y T = 200 I = 600 G = 400 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan pendapatan negara? [1] (b) Hitung keluaran negara ekonomi tersebut pada tingkat keseimbangan [2] (c) Apakah yang dimaksudkan dengan guna tenaga penuh? [1] (d) Sekiranya tingkat keseimbangan pendapatan negara guna tenaga penuh ialah 14000, (i) Hitung lompang inflasi/deflasi yang dialami oleh ekonomi negara tersebut, [2] (ii) Hitung perubahan perbelanjaan kerajaan yang diperlukan untuk mencapai guna tenaga penuh [2] (e) Sekiranya kerajaan secara serentak menambahkan perbelanjaan kerajaan sebanyak 50 dan menurunkan cukai sebanyak 50, berapakah tingkat keseimbangan pendapatan negara yang baru? [2] 2008/14 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda? [1] (b) Nyatakan faktor yang mempengaruhi pengganda dalam model ekonomi dua sektor. (c) Andaikan fungsi penggunaan C = 250 + 0.8Y. (i) Hitung nilai pengganda dan tafsirkan nilainya [2] (ii) Dengan menggunakan jadual, jelaskan proses pengganda apabila pelaburan meningkat sebanyak RM 1000 juta. [3] (iii) Jika jurang Keluaran Negara Kasar (KNK) ialah RM 500 juta, berapakah lompang deflasi, dan berapakah pelaburan yang perlu ditambah untuk mencapai guna tenaga penuh? [3] 2009/14 Yang berikut ialah data komponen perbelanjaan dalam sebuah ekonomi terbuka (RM juta). Fungsi penggunaan (C) = 260 + 0.8Yd , pelaburan (I) = 400, perbelanjaan kerajaan (G) = 300, eksport (X) = 500, import (M) = 100+ 0.2Y, dan cukai sekali gus (T) = 200. Berdasarkan maklumat di atas, hitung pendapatan negara keseimbangan dalam ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka, [3] (b) dengan menggunakan pendekatan suntikan-bocoran, lakar gambar rajah yang menunjukkan keseimbangan dalam ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka, [4] (c) hitung eksport bersih pada tingkat keseimbangan dalam ekonomi terbuka, [1] (d) hitung peratusan sumbangan penggunaan isi rumah dan eksport terhadap pendapatan

(a)

negara dalam ekonomi terbuka. Tentukan sektor yang memberikan sumbangan tertinggi. [2]

12

Bab 4 : Peranan Wang Dalam EkonomiBahagian B : Soalan Esei Ringkas2002/03 Apakah yang dimaksudkan dengan nilai wang? Dengan memberikan contoh berangka yang sesuai, jelaskan bagaimana nilai wang diukur. [6] 2002/04 Huraikan tiga kelemahan sistem barter dan terangkan bagaimana kelemahan tersebut di atasi dengan penggunaan wang. [6] 2002/05 Huraikan tiga fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan. 2002/06 Huraikan fungsi utama (i) Perbankan Islam (ii) Takaful Islam (iii) Lembaga Tabung Haji 2003/06 Huraikan faktor yang mengehadkan penciptaan kredit. [6]

[6] [6]

2004/05 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan nilai wang? [1] (b) Dengan memberikan contoh berangka, jelaskan bagaimana nilai wang diukur. [5] 2005/04 (a) Terangkan dua fungsi bank perdagangan yang boleh mewujudkan penciptaan kredit. [2] (b) Apakah nisbah rizab berkanun? Bagaimanakah nisbah rizab berkanun mempengaruhi keupayaan bank mencipta deposit? [4] 2006/06 (a) Terangkan Teori Kuantiti Wang Fisher [4] (b) Huraikan dua kelemahan Teori Kuantiti Wang Fisher mengikut pandangan Keynes [2] 2007/04 Teori Kuantiti Wang memberikan gambaran bahawa dasar kewangan ialah alat yang paling berkesan untuk mengawal inflasi. Jelaskan pernyataan ini. [6]

13

2008/05 Huraikan bagaimana fungsi wang dapat mengatasi kelemahan sistem barter. 2009/04 Huraikan bagaimana faktor yang berikut mengehadkan proses penciptaan kredit. (a) Keperluan cagaran (b) Keinginan orang ramai memegang wang tunai (c) Suasana pelaburan yang tidak baik

[6]

[2] [2] [2]

14

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2004/12 (a) Huraikan komposisi bekalan wang M1. [2] (b) Dengan memberikan gambar rajah yang sesuai, terangkan kesan pertambahan bekalan wang terhadap kadar bunga, pelaburan dan pendapatan negara. [8] 2006/11 Bank perdagangan berupaya meningkatkan penawaran wang melalui penciptaan kredit. Jelaskan bagaimana proses penciptaan kredit berlaku [10] 2007/11 (a) Huraikan faktor yang mempengaruhi permintaan wang dalam Teori Kewangan Keynes. [4] (b) Berdasarkan Teori Kewangan Keynes, jelaskan bagaimana kadar bunga ditentukan. [6]

15

Bahagian D : Soalan Kuantitatif2002/13 Jadual di bawah menunjukkan jumlah penawaran wang dan indeks harga pengguna Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Tahun Jumlah penawaran wang Indeks harga pengguna ( RM billion) 1996 329.7 107.0 1997 390.8 109.9 1998 401.4 115.7 1999 434.5 118.9(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2000/2001)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran wang dan indeks harga pengguna? [2] (b) Hitung kadar pertumbuhan penawaran wang dari tahun 1997 hingga tahun 1999.[2] (c) Hitung kadar inflasi dari tahun 1997 hingga tahun 1999. [2] (d) Apakah yang dimaksudkan dengan Teori Kuantiti Wang? Jelaskan bagaimana data yang diberikan dapat menerangkan Teori Kuantiti Wang. [4] 2004/13 Andaikan bahawa Bank A menerima deposit tunai sebanyak RM1000 dan memberikan pinjaman 80% daripada deposit ini. Bank pusat menetapkan nisbah rizab bank perdagangan sebanyak 20%. (a) Sekiranya semua bank meminjamkan lebihan rizab, hitung perkara yang berikut bagi tiga bank yang pertama yang terlibat dalam proses penciptaan kredit. (i) Jumlah deposit (ii) Jumlah pinjaman yang diberikan (iii) Jumlah rizab yang mesti disimpan [3] (b) Hitung jumlah deposit dan pinjaman yang wujud dalam proses penciptaan kredit. [2] (c) Berapakah stok wang bertambah akibat tambahan deposit asal sebanyak RM1000? [2] (d) Terangkan secara ringkas tiga perkara yang boleh menghalang proses penciptaan kredit. [3]

16

2005/14 Jadual di bawah menunjukkan bekalan wang M1, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada harga tetap dan Indeks Harga Pengguna di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Tahun Bekalan wang M1 KDNK benar Indeks Harga Pengguna (RM juta) (RM juta) 2000 78 216.4 209 538 133.7 2001 80 728.2 210 480 137.8 2002 89 071.5 219 342 140.3 Berdasarkan jadual di atas, jawab soalan yang berikut. (a) Nyatakan komponen bekalan wang M1. [2] (b) Hitung (i) kadar inflasi pada tahun 2001 dan 2002, [2] (ii) kadar pertumbuhan bekalan wang M1 pada tahun 2001 dan 2002. [2] (c) Adakah data yang diberikan bersesuaian dengan Teori Kuantiti Wang ? Terangkan. [1] (d) Hitung Keluaran Negara Nominal pada tahun 2002. [1] 2007/15 Jadual di bawah menunjukkan indeks harga pasaran pengguna di Malaysia mengikut strata pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Indeks harga pengguna Tahun Bandar Luar bandar 2002 103.4 102.8 2003 104.4 103.8 2004 105.6 104.7(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonmi 2004/2005)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan indeks harga pengguna dan inflasi. [2] (b) Hitung kadar inflasi di bandar dan luar bandar pada tahun 2003 dan tahun 2004. Nyatakan arah aliran inflasi di kedua-dua kawasan tersebut. [3] (c) Ali bekerja di bandar manakala Abu bekerja di luar bandar. Masing-masing menerima pendapatan yang sama banyak, iaitu RM 3000 sebulan pada tahun 2003 dan RM3200 sebulan pada tahun 2004. (i) Hitung pendapatan benar bulanan bagi Ali dan Abu pada tahun 2003 dan tahun 2004. [2] (ii) Hitung peratusan perubahan pendapatan benar bulanan bagi Ali dan Abu pada tahun 2004. [1] (d) Jelaskan dua sebab mengapa kawasan bandar dan luar bandar memerlukan indeks harga pengguna yang berasingan. [2]

17

2008/14 Sebuah bank perdagangan menerima deposit semasa baru sebanyak RM 40 000 dan diandaikan bahawa nisbah rizab ialah 20% (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda wang? Hitung pengganda wang bank tersebut. [2] (b) Dengan andaian bahawa rizab lebihan adalah sifar, tunjukkan kunci kura-kira bank perdagangan tersebut selepas aktiviti pinjaman dilakukan. [2] (c) Hitung jumlah pinjaman yang dapat dicipta setelah tiga peringkat proses pencipataan kredit berlaku. [1] (d) Hitung tambahan bekalan wang yang dapat diwujudkan oleh ekonomi itu. [1] (e) Andaikan bahawa bank pusat melaksanakan dasar mengurangkan nisbah rizab kepada 10% untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi yang berada dalam perangkap kecairan. (i) Hitung tambahan pinjaman yang dapat diwujudkan oleh bank perdagangan itu. [1] (ii) Jelaskan sama ada dasar ini akan berjaya mengatasi kemelesetan ekonomi. [2] 2009/15 (a) Apakah maksud indeks harga pengguna? [1] (b) Jadual di bawah menunjukkan indeks harga pengguna sebuah negara dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Tahun Indeks harga pengguna (1990 = 100) 2002 145.8 2003 147.4 2004 149.5 2005 154.0 Berdasarkan jadual di atas, (i) hitung kadar inflasi dari tahun 2003 hingga tahun 2005, [2] (ii) hitung perubahan nilai wang dari tahun 2003 hingga tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun asas, [3] (iii) berdasarkan jawapan anda pada (ii), apakah rumusan anda tentang kuasa beli masyarakat? [1] (iv) sekiranya gaji seorang guru pada tahun 1990 ialah RM 1500 sebulan dan meningkat kepada RM 3000 sebulan pada tahun 2002, hitung perbezaan upah benar guru tersebut pada tahun 2002 berbanding dengan tahun 1990. [3]

18

Bab 5 : Masalah Makroekonomi dan Dasar Penstabilan EkonomiBahagian B : Soalan Esei Ringkas2002/07 Apakah yang dimaksudkan dengan stagflasi? Dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat-penawaran agregat, jelaskan bagaimana berlakunya stagflasi. [6] 2005/05 Dengan menggunakan gambar rajah yang sesuai, terangkan inflasi tarikan permintaan dan inflasi tolakan kos. [6] 2006/07 Terangkan bagaimana pengangguran kitaran wujud. Huraikan dua kesan buruk pengangguran kitaran kepada ekonomi sesebuah negara. [6] 2007/05 Jelaskan perbezaan jenis pengangguran yang berikut: (a) Pengangguran geseran dengan pengangguran kitaran. (b) Pengangguran teknologi dengan pengangguran struktur.

[3] [3]

2008/01 (a) Jelaskan maksud kadar pengangguran. [2] (b) Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya mengurangkan jumlah pengangguran. Jelaskan pernyataan ini. [4] 2008/05 Huraikan bagaimana kenaikan nisbah rizab berkanun dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. [6] 2009/05 Dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat-penawaran agregat(AE-AS), terangkan bagaimana peningkatan perbelanjaan kerajaan dapat mengurangkan pengangguran. [6] 2009/06 Apakah maksud belanjawan kurangan? Terangkan bagaimana kerajaan Malaysia membiayai belanjawan kuranga [6]

19

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2003/11 (a) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan maksud inflasi tolakan kos. [4] (b) Masalah inflasi tolakan kos boleh diatasi dengan mengembangkan teknologi dan meningkatkan daya pengeluaran buruh. Terangkan pernyataan ini. [6] 2005/12 (a) Dengan menggunakan pendekatan permintaan agregat-penawaran agregat (AD-AS), jelaskan dua sebab mewujudkan stagflasi. [6] (b) Terangkan bagaimana kadar stagflasi dapat dikurangkan [4] 2008/11 (a) Dengan menggunakan gambar rajah permintaan agregat-penawaran agregat (AD-AS), jelaskan maksud inflasi tolakan kos. [4] (b) Jelaskan tiga cara untuk mengurangkan inflasi tolakan kos. [6]

20

Bahagian D : Soalan Kuantitatif2002/14 Jadual di bawah menunjukkan data Kewangan Kerajaan Persekutuan dari hingga tahun 2000. Tahun 1997 1998 1999 Butiran Hasil (RM juta) 65 736 56 710 58 677 Perbelanjaan mengurus ( RM juta) 44 665 44 585 46 699 Perbelanjaan pembangunan (RM juta) 15 750 17 128 21 286 (a) (i) (ii) (b) (i) (ii) tahun 1997 2000 63 500 58 206 23 286

( Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2000/2001)

Apakah yang dimaksudkan dengan akaun semasa Kerajaan Persekutuan? [1] Hitung akaun semasa Kerajaan Persekutuan dan huraikan arah alirannya. [3] Apakah yang dimaksudkan dengan Belanjawan Kerajaan Persekutuan? [1] Hitung Belanjawan Kerajaan Persekutuan dari tahun 1997 hingga tahun 2000. [2] (iii) Huraikan arah alirannya dan jelaskan mengapa keadaan sedemikian terjadi. [2] (iv) Nyatakan cara membiayai belanjawan kurangan kerajaan. [1]

2003/14 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga buruh dan guna tenaga? [2] (b) Jadual di bawah menunjukkan data tenaga buruh dan guna tenaga di Malaysia pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Butiran Tenaga buruh (000 orang) Guna tenaga (000 orang) 1999 2000 9178 9573 8862.1 9271.2 2001 9801.2 9411.1

(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2001/2002)

Berdasarkan jadual di atas, (i) hitung kadar pertumbuhan tenaga buruh dan kadar pertumbuhan guna tenaga pada tahun 2000 dan 2001, [4] (ii) hitungkan kadar pengangguran pada tahun 2000 dan 2001, [2] (iii) terangkan mengapa wujud arah aliran pengangguran yang sedemikian. [2]

21

2003/15 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Belanjawan Negara dan perbelanjaan mengurus? [3] (b) Jadual di bawah menunjukkan jumlah basil dan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan Malaysia dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Tahun 1999 2000 2001 Butiran (RM juta) (RM juta) (RM juta) Hasil Perbelanjaan mengurus Perbelanjaan pembangunan 58675 46699 21463 61864 56547 25032 69011 61132 30258

(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2001/2002)

Berdasarkan jadual di atas (i) hitung belanjawan keseluruhan pada tahun 1999, 2000, dan 2001, [2] (ii) terangkan arah aliran belanjawan keseluruhan dan jelaskan mengapa keadaan yang sedemikian berlaku, [2] (iii) nyatakan sumber pembiayaan belanjawan negara tersebut, [1] (iv) hitung peratusan perbelanjaan pembangunan daripada jumlah perbelanjaan keseluruhan pada tahun 2000 dan 2001. [2] 2003/16 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan pelaburan dan akaun semasa dalam imbangan pembayaran? [2] (b) Jadual di bawah menunjukkan perangkaan imbangan akaun semasa dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Tahun 1999 2000 2001 (RM juta) (RM juta) (RM juta) Butiran Eksport 319 568 374 031 333 464 Import 233 519 294 784 264 289 Pengangkutan -8 464 -11 352 -10 369 Perjalanan 6 135 9 992 12 782 Urus niaga kerajaan 23 53 23 Perkhidmatan lain -8 395 -9905 -10130 Pendapatan pelaburan -20 886 -28 554 -27 627 Pindahan bersih -6 567 -7 522 -8784(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2001/2002)

Berdasarkan jadual di atas, (i) hitung imbangan akaun perkhidmatan, [2] (ii) mengapakah data pengangkutan dan pendapatan pelaburan sentiasa negatif? [2] (iii) hitung imbangan akaun semasa, [2]

(iv)

mengapakah data akaun semasa ini sedemikian?

[2]

22

2004/16 Jadual di bawah menunjukkan data Kewangan Kerajaan Persekutuan dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Tahun 1997 1998 1999 2000 Butiran Hasil (RM juta) 65 736 56 710 58 677 63 500 Perbelanjaan Mengurus (RM juta) 44 665 44 585 46 699 58 206 Perbelanjaan Pembangunan (RM juta) 15 750 17 128 21 286 23 286(Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2000/2001)

(a) (i) (ii) (b) (i) (ii)

Apakah yang dimaksudkan dengan akaun semasa Kerajaan Persekutuan? [1] Hitung akaun semasa Kerajaan Persekutuan dan huraikan arah alirannya. [3] Apakah yang dimaksudkan dengan Belanjawan Kerajaan Persekutuan? [1] Hitung Belanjawan Kerajaan Persekutuan dari tahun 1997 hingga tahun 2000. [2] (iii) Huraikan arah alirannya dan jelaskan sebab keadaan sedemikian terjadi. [2] (iv) Nyatakan cara membiayai belanjawan kurangan kerajaan. [1]

2005/15 (a).Apakah maksud cukai langsung dan cukai tak langsung ? Berikan satu contoh bagi setiap jenis cukai berkenaan. [2] (b) Jadual di bawah menunjukkan data cukai langsung, cukai tak langsung, hasil bukan cukai dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Tahun 2000 2001 2002 2003 Butiran (RM juta) (RM juta) (RM juta) (RM juta) Cukai langsung Cukai tak langsung Hasil bukan cukai KDNK 29 156 18 017 14 691 209 959 42 098 19 393 18 076 210 640 44 351 22 510 16 654 219 309 46 481 22 690 19 997 229 287

Berdasarkan jadual di atas, hitung (i) kadar pertumbuhan hasil kerajaan dari tahun 2001 hingga tahun 2003, [3] (ii) kadar pertumbuhan KDNK pada tahun 2001, 2002 dan 2003. [2] (c) Berdasarkan jawapan anda pada soalan (b), terangkan kesan kadar pertumbuhan hasil kerajaan terhadap kadar pertumbuhan KDNK. Adakah kesan tersebut selaras dengan teori penentuan keseimbangan pendapatan negara? Jelaskan. [3]

23

2006/14 Jadual di bawah menunjukkan guna tenaga mengikut sektor di Malaysia dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Sektor 1998 1999 2000 2001 (000) (000) (000) (000) Utama 1 443.3 1 431.0 1 448.7 1 438.5 Kedua 3 086.8 3 183.0 3 313.3 3 343.5 Ketiga 4 066.8 4 127.0 4 509.2 4 629.1 Guna tenaga 8 596.9 8 741.0 9 271.2 9 411.1 Tenaga buruh 9 040.0 9 178.0 9 573.0 9 801.0 Jumlah penduduk 22 180.0 22 712.0 23 275.0 23 840.0(Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2001/2002)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga buruh? [1] (b) Hitung kadar pertambahan tenaga buruh bagi tempoh 1999 hingga tahun 2001 [3] (c) Hitung kadar pengangguran bagi tahun 1998 hingga tahun 2001 [3] (d) Terangkan arah aliran kadar pengangguran di Malaysia bagi tahun 1998 hingga tahun 2001. Jelaskan jawapan anda. [3] 2006/15 Jadual di bawah menunjukkan data tentang jumlah cukai, jumlah perbelanjaan kerajaan Persekutuan Malaysia, dan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Malaysia. Tahun Jumlah cukai Jumlah perbelanjaan kerajaan KDNK (RM juta) (RM juta) (RM juta) 2001 61 491 97 989 211 227 2002 66 861 103 768 291 988 2003 64 891 113 536 231 674 2004 70 759 116 831 247 880(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2004/2005)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan kerajaan? [1] (b) (i) Hitung belanjawan kerajaan Malaysia pada tahun 2001 hingga tahun 2004 [2] (ii) Terangkan arah aliran belanjawan Malaysia pada tahun 2001 hingga tahun 2004 [1] (c) Hitung kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 hingga tahun 2004 [2] (d) Hitung kadar pertumbuhan perbelanjaan kerajaan pada tahun 2002 hingga tahun 2004. [2] (e) Berdasarkan jawapan anda pada soalan (b) dan (c), adakah pengalaman Malaysia selaras dengan teori keseimbangan pendapatan negara? Huraikan. [2]

24

2007/16 Jadual di bawah menunjukkan jumlah hasil dan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2003 hingga tahun 2005 Tahun Hasil Perbelanjaan Perbelanjaan pembangunan mengurus 2003 92 608 75 224 39 353 2004 99 397 91 298 28 864 2005 105 856 98 244 30 511 (a) Jelaskan perbezaan antara perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pembangunan. [2] (b) Hitung belanjawan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2003 hingga tahun 2005. [2] (c) Hitung kadar pertumbuhan hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2004 dan tahun 2005. [2] (d) Nyatakan keadaan belanjawan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2003 hingga tahun 2005. [1] (e) Jelaskan kesan jangka panjang belanjawan tersebut. [3] 2008/15 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga buruh dan guna tenaga? [2] (b) Jadual di bawah menunjukkan guna tenaga, tenaga buruh, dan penduduk mengikut sektor di Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Tahun Sektor Guna tenaga Tenaga buruh Penduduk Pertama Kedua Ketiga (000) (000) (000) 2001 2002 2003 2004 2005 1529.8 1452.0 1437.7 1487.3 1506.5 3004.2 2974.0 3073.5 2913.8 2893.7 5001.0 5116.8 5358.6 5578.3 5645.2 9535.0 9542.6 9469.7 9979.5 10045.4 9892.1 9886.2 10 239.6 10 346.2 10 413.4 24 013 24 527 25 048 25 581 26 128

(Sumber: Laporan Ekonomi , 2005/2006: Kementerian Kewangan Malaysia)

(i) Hitung kadar pengangguran bagi tahun 2003 hingga tahun 2005. Jelaskan sama ada Malaysia mencapai guan tenaga penuh. [3] (ii) Hitung peratusan guna tenaga dalam setiap sektor bagi tahun 2001 dan tahun 2005. [3] (iii) Jelaskan pola penggunaan guna tenaga bagi ketiga-tiga sektor bagi tahun 2001 dan tahun 2005. [2]

25

Bab 6 : Perdagangan AntaranbangasaBahagian B : Soalan Esei Ringkas2002/08 Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kadar pertukaran tetap? [6]

2003/05 Terangkan faktor yang mewujudkan permintaan terhadap sesuatu mata wang asing. [6] 2003/07 Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran barang X atau barang Y oleh seluruh tenaga buruh di negara A dan negara B. Negara Pengeluaran Barang X Barang Y A 60 80 B 10 60 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan faedah berbanding? [2] (b) Terangkan bagaimana negara A dan negara B mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran barang X atau barang Y. [4] 2004/06 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tarif import? [1] (b) Dengan memberikan gambar rajah yang sesuai, huraikan kesan tarif terhadap harga, pengeluaran domestik, penggunaan domestik dan kuantiti import. [5] 2004/07 (a) Katakan kadar pertukaran mata wang asing dalam pasaran bebas ialah $US1 = RM4. Lukiskan gambar rajah yang menunjukkan keadaan keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang $US. [1] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan terkurang nilai mata wang asing? Pada gambar rajah yang sama tunjukkan keadaan terkurang nilai, kadar pertukaran mata wang asing tersebut. [2] (c) Huraikan kesan terkurang nilai kadar pertukaran mata wang asing terhadap imbangan pembayaran negara Amerika Syarikat. [3] 2004/08 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar syarat perdagangan?. [2] (b) Mengapakah kadar syarat perdagangan bagi negara membangun semakin merosot? [4]

2005/06 Huraikan tiga alasan mengapa sesebuah negara perlu berdagang dengan negara yang lain. [6]26

2005/07 Terangkan tiga langkah kerajaan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah defisit dalam imbangan perdagangan dan masalah kadar pengangguran yang tinggi yang berlaku secara serentak. [6] 2006/08 Jelaskan tiga alasan mengapa sebuah negara mengamalkan dasar perlindungan [6] 2007/06 Bincangkan empat langkah untuk membaiki imbangan perkhidmatan defisit Malaysia. [6] 2007/08 Jelaskan kesan tehadap nilai Ringgit Malaysia (RM) jika (a) Singapura menurunkan tarif atas barang keluaran Malaysia. (b) Malaysia menggalakan kemasukan pelaburan firma asing. (c) Amerika Syarikat mengalami kemelesetan ekonomi.

[2] [2] [2]

2008/06 Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan kesan tarif terhadap kuantiti import, pengeluaran domestik, dan imbangan perdagangan bagi negara yang mengenakan tarif. [6] 2009/07 (a) Jelaskan maksud kadar syarat perdagangan . [2] (b) Terangkan dua langkah untuk membaiki kadar syarat perdagangan sesebuah negara membangun. [4]

27

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2002/09 (a) Akaun semasa atau akaun modal boleh menyebabkan defisit imbangan pembayaran berlaku.Terangkan. [6] (b) Huraikan bagaimana devaluasi dapat mengatasi imbangan pembayaran defisit. [4] 2002/10 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kadar pertukaran boleh ubah? [2] (b) Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan bagaimana sistem tersebut menentukan kadar pertukaran sesuatu mata wang tersebut dengan mata wang asing. [3] (c) Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan daripada perubahan berikut terhadap kadar pertukaran asing. (i) Import negara tersebut meningkat (ii) Aliran masuk modal asing meningkat [5] 2002/11 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi? (b) Terangkan kesan globalisasi terhadap (i) Perdagangan antarabangsa (ii) Pelaburan dalam sesebuah negara [2] [8]

2003/12 (a) Dengan memberikan contoh berangka, terangkan maksud kadar syarat perdagangan terhadap imbangan perdagangan. [8] (b) Huraikan satu langkah untuk memperbaiki kadar syarat perdagangan sesebuah negara. [2] 2004/10 (a) Mengapakah pada masa ini perdagangan bebas semakin digalakkan? [2] (b) Terangkan empat alasan utama yang menyebabkan dasar perlindungan masih diamalkan [8] 2004/11 (a) Jelaskan imbangan akaun perdagangan, imbangan akaun perkhidmatan dan imbangan akaun modal. Imbangan akaun yang manakah yang membentuk imbangan akaun semasa? [7] (b) Mengapakah imbangan akaun perkhidmatan selalu mengalami defisit? [3] 2005/12 (a) Defisit imbangan pembayaran boleh disebabkan oleh akaun semasa atau akaun modal. Terangkan. [6]

(b) Huraikan bagaimana devaluasi dapat mengatasi masalah imbangan pembayaran defisit. [4]

28

2007/12 Dengan menggunakan jadual, bincangkan bagaimana teori faedah berbanding memberikan keuntungan kepada negara yang menjalankan perdagangan antaranbangsa. [10] 2008/12 (a) Jelaskan jenis sekatan yang digunakan oleh kerajaan untuk mengurangkan import. [6] (b) Jelaskan mengapa kerajaan mengenakan tarif terhadap sesuatu barang import dan memberikan subsidi kepada pengeluar tempatan. [4] 2009/12 Jelaskan lima faktor yang menyebabkan permintaan terhadap mata wang asing meningkat di sesebuah negara. [10]

29

Bahagian D : Soalan Kuantitatif2002/15 Jadual di bawah menunjukkan data kadar pertukaran asing antara Singapura dengan Malaysia dan haluan perdagangan antara Singapura dengan Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Tahun Kadar pertukaran asing Eksport Import bagi S $100 (RM juta) (RM juta) 1996 180.66 40 287 26 348 1997 232.00 44 352 28 944 1998 228.79 48 672 30 938 1999 228.09 53 106 34 817(Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 2000/2001)

(a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran asing? [1] (ii) Huraikan arah aliran kadar pertukaran asing Ringgit Malaysia dengan Dollar Singapura bermula dari tahun 1997. [2] (iii) Huraikan kesan perubahan kadar pertukaran asing itu terhadap eksport dan import Malaysia. [1] (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan eksport bersih? Hitung eksport bersih Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999 dan nyatakan arah alirannya. [4] (ii) Huraikan kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap eksport bersih bermula dari tahun 1997. [2] 2004/14 Jadual di bawah menunjukkan data imbangan pembayaran, indeks harga pengguna dan eksport bersih Malaysia dari tahun 1996 hingga 1999. Tahun Imbangan Pembayaran Eksport Bersih Indeks Harga (RM juta) (RM juta) Pengguna 1996 6 245 10 088 107.0 1997 -10 892 10 274 109.9 1998 40 301 69 216 115.7 1999 17 819 86 535 118.9 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan pembayaran dan huraikan arah alirannya. [3] (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan inflasi? [1] (ii) Hitung kadar inflasi dari tahun 1997 hingga tahun 1999. [2] (c) (i) Berdasarkan teori, apakah kesan inflasi terhadap eksport bersih dan imbangan pembayaran? [2] (ii) Dengan merujuk kepada jadual yang diberikan, terangkan pengaruh kadar inflasi terhadap eksport bersih dan imbangan pembayaran dari tahun 1998 hingga tahun 1999.

[2]

30

2004/15 Jadual di bawah menunjukkan data kadar pertukaran asing Singapura dengan Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999. Tahun Kadar Pertukaran Eksport (RM juta) Import (RM juta) asing bagi S$100 1996 180.66 40 287 26 348 1997 232.00 44 352 28 944 1998 228.79 48 672 30 938 1999 228.09 53 106 34 817 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran asing? [1] (ii) Huraikan arah aliran kadar pertukaran asing Ringgit Malaysia dengan Dolar Singapura bermula tahun 1997. [2] (iii) Huraikan kesan perubahan kadar pertukaran asing itu terhadap eksport dan import Malaysia. [1] (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan eksport bersih? Hitung eksport bersih Malaysia dari tahun 1996 hingga tahun 1999 dan huraikan arah alirannya. [4] (ii) Huraikan kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap eksport bersih bermula tahun 1997. [2] 2005/16 (a) Berikan definisi Sistem Kadar Pertukaran Boleh Ubah. [1] (b) Jadual di bawah menunjukkan data kadar pertukaran asing Malaysia terhadap 100 unit Dolar Singapura (S$) dan seunit Pound Sterling () , eksport dan import Malaysia dengan United Kingdom (UK) pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Tahun 100 unit Dolar 1 unit Pound Eksport Malaysia Import Malaysia ) Singapura (S$) Sterling ( ke UK (RM billion) dari UK (RM billion) 1999 228.09 6.14 12.061 5.626 2000 219.46 5.67 11.566 6.080 2001 216.86 5.52 8.779 6.872 2002 212.45 5.48 8.244 6.128(Sumber :Kementerian Kewangan Malaysia,Laporan Ekonomi 2002/2003)

(i) Hitung nilai RM1 dalam nilai Pound Sterling pada tahun 1999 hingga tahun 2002. [3] (ii) Adakah Ringgit Malaysia (RM) mengalami susut nilai atau naik nilai berbanding dengan Pound Sterling ? Mengapa ? [2] (iii) Adakah hubungan antara kadar pertukaran Ringgit Malaysia (RM) dengan Pound Sterling selaras dengan teori ekonomi tentang aliran eksport dan import ?Terangkan.[2] (iv) Hitung nilai 1 unit Pound Sterling () dalam sebutan Dolar Singapura(S$) pada tahun 2002. [2]

31

2006/16 Jadual di bawah menunjukkan data tentang eksport dan import Malaysia mengikut negara pada tahun 2002 dan tahun 2003. Negara Eksport (RM juta) Import (RM juta) 2002 2003 2002 2003 Amerika Syarikat 74 131 78 007 47 555 48 757 Singapura 60 534 62 786 36 251 37 283 Jepun 39 707 42 643 53 902 54 273 Kesatuan Eropah 43 894 48 264 34 583 37 216 Lain-lain 139 164 167 182 128 801 140 217 Jumlah 357 430 398 882 303 091 317 746(Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2004/2005)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan akaun perdagangan? [1] (b) Hitung imbangan perdagangan Malaysia pada tahun 2002 dan 2003. [2] (c) (i) Hitung sumbangan eksport bersih Amerika Syarikat dan jepun kepada imbangan perdagangan Malaysia pada tahun 2002 dan tahun 2003. [2] (ii) Terangkan keadaan perdagangan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat dan antara Malaysia dengan Jepun. [2] (iii) Hitung peratusan sumbangan eksport bersih Amerika Syarikat kepada imbangan perdagangan Malaysia pada tahun 2002 dan 2003 [1] (d) Berdasarkan jawapan anda pada soalan (c)(i), terangkan kesan aliran perdagangan sedemikian kepada nilai Ringgit Malaysia berbanding dengan Dolar Amerika Syarikat dan nilai Ringgit Malaysia berbanding dengan Yen Jepun. [2]

32

2008/16 Jadual di bawah menunjukkan kadar pertukaran Ringgit Malaysia (RM) terhadap 100 unit Dolar Singapura dan Peso Filipina serta eksport bersih Malaysia ke Singapura dan Filipina dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Tahun Dolar Peso Eksport bersih Malaysia (RM juta) Singapura Filipina Ke Singapura Ke Filipina (100 unit) (100 unit) 2001 216.86 7.36 21 291 -2095 2002 218.87 7.15 24 284 -4794 2003 223.42 6.84 25 503 -6376 2004 232.58 6.77 27 699 -3348(Sumber : Laporan Ekonomi, 2005/2006: Kementerian Kewangan Malaysia)

(a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan eksport bersih? [1] (ii) Hitung nilai eksport bersih Malaysia ke Filipina dalam nilai Peso Filipina pada tahun 2003 dan tahun 2004. [1] (iii) Hitung nilai eksport bersih Malaysia ke Singapura dalam nilai Dolar Singapura pada tahun 2003 dan tahun 2004. [1] (b) Jelaskan kedudukan nilai Ringgit Malaysia berbanding dengan Dolar Singapura dan Peso Filipina dari tahun 2001 hingga tahun 2004 [2] (c) Jelaskan hubungan antara eksport bersih dengan kadar pertukaran Ringgit Malaysia terhadap (i) Peso Filipina (ii) Dolar Singapura Adakah hubungan ini selaras dengan teori ekonomi? [3] (d) Hitung kadar perubahan nilai satu Ringgit Malaysia dalam nilai Peso Filipina pada tahun 2004. [2]

33

2009/16 (a) Apakah maksud imbangan pembayaran? [1] (b) Jadual di bawah menunjukkan perangkaan imbangan pembayatan pada tahun 2004 dan tahun 2005. Butiran 2004(RM juta) 2005(RM juta) Eksport 481 240 536 955 Import 376 766 411 393 Pengangkutan -17 783 -16 433 Perjalanan 19 398 19 449 Urus niaga kerajaan -721 -350 Perkhidmatan lain -9 675 -11 676 Pendapatan pelaburan -24 549 -23 908 Pindahan semasa -14 633 -16 963 Pelaburan langsung 9 736 3 771 Pelaburan portfolio 31 965 -14 156 Pelaburan lain -24 913 -26 633 Kesilapan dan ketinggalan 10 482 -25 019(Sumber:Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi, 2005-2006)

Berdasarkan jadual di atas, (i) hitung imbangan akaun perkhidmatan pada tahun 2004 dan tahun 2005, [2] (ii) terangkan mengapa wujud defisit dalam pendapatan pelaburan manakala lebihan dalam butiran perjalanan, [2] (iii) hitung imbangan akaun semasa pada tahun 2004 dan tahun 2005, [2] (iv) hitung imbangan pembayaran keseluruhan pada tahun 2004 dan tahun 2005. Terangkan kesan arah aliran imbangan pembayaran tersebut terhadap rizab mata wang asing. [3]

34

Bab 7 : Pertumbuhan EkonomiBahagian B : Soalan Esei Ringkas2003/08 Terangkan perbezaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. [6] 2005/08 Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. [6]

2007/08 Huraikan tiga faktor yang boleh menghalang pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara membangun [6] 2008/08 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan ekonomi? Jelaskan petunjuk yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi. [2] (b) Jelaskan perubahan yang berlaku dalam sesebuah negara yang mengalami pembangunan ekonomi yang pesat [2] (c) Jadual di bawah menunjukkan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) benar dan KDNK per kapita pada tahun 2005 Negara Pertumbuhan KDNK KDNK per kapita benar(%) (US$) China 9.0 1 411 Malaysia 5.0 4 930 Singapura 3.0 26 481 Berdasarkan jadual di atas, China dikatakan mengalami tingkat pembangunan ekonomi yang paling pesat berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Jelaskan penyataan ini. [2] 2009/08 Terangkan bagaimana faktor yang berikut menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang pesat [3] (b) Kekurangan modal [3]

(a)

Bahagian C : Soalan Esei Panjang2002/12 Huraikan empat faktor utama yang boleh menghalang pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara membangun. [10]

35