kurikulum vs instruksi

Click here to load reader

Download Kurikulum vs instruksi

Post on 24-May-2015

2.101 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. ApakahTerdapatPerbezaanAntaraKurikulumdanInstruksidiPeringkatSekolah?
  Disediakanoleh
  Normah Bt Dali (M20101000241)
  Pensyarah
  Dato Dr. Abdul Rahman B. Daud

2. PerbezaanKurikulumdanInstruksi

KURIKULUM
INSTRUKSI
3. KonsepKurikulum

 • Menurut Ornstein danHunkins (2009),kurikulum

bermaksudperancanganuntukmencapaimatlamat

 • Abd. Latif(2006) pula berpendapatbahawakurikulumadalahsatuperancangan yang menyediakanpeluangpembelajaranuntukmencapaimatlamatpendidikandanobjektifkhususbagikumpulansasaran yang dikenalpastiuntuksesuatuinstitusipendidikan.

KemahiranGeografi
GeografiTingkatan 1
GeografiFizikal
GeografiManusia
4. KonsepInstruksi
Instruksibermaksudcaramenyampaikankandungankurikulumkepadapelajar(Yusup, 2001)
Pelantempatdudukpelajar
Pelankawasansekolah
Topik: Koordinat
5. AsasRekabentukKurikulum
Rajah 2: Model KurikulumGiles
Rajah 1: Model Kurikulum Ralph W. Tyler
6. AsasRekabentukInstruksi

Model ASSURE
7. PendekatanPembelajaranKurikulumvsInstruksi

KURIKULUM
INSTRUKSI
8. Kurikulum: Berasaskan disiplin ilmu pengetahuan

 • .Disiplin ilmu pengetahuan yang berasaskan essentialism ini

menerapkankeperluan asas pembelajaran murid seperti
kemahiranmembaca, menulis dan mengira
(Orsntein dan Hunkins, 2009)
Kemahiranmembaca
BAHASA MELAYU
Kemahiranmenulis
MATEMATIK
Mengira
9. Instruksi: PendekatanKognitif

 • Kognitifialahprosesmengetahuidanmemahamiyang melibatkanminda, memori,motivasidanpemikiran (Ivers & Barron, 1998).

BAHASA MELAYU
(diajarberdasarkanaraspembelajaran Bloom)
Pelajartingkatan 1:
Bolehmenulisdanmembinaayat
Menuliskarangan
10. Kurikulum: Berpusatkan pelajar (student centered)

 • Pendekatan ini lebih melihat kepada pengalaman pelajar untuk mengaplikasi sesuatu kemahiran

Pelankawasansekolah
Kurikulummencadangkanaktivitimengukurjarakdanmelukispelankawasansekolah
Geografitingkatan 2: Skaladanjarak
11. Instruksi: Pendekatan Konstruktivisme

 • Gurumemberi pengalaman kepada pelajar untuk diaplikasi dalam kehidupan seharian

Memastikan pelajar menguasai isi pelajaran berkaitan jenis-jenis skala
Pelajarmengukurjarakdiataspetatopografi
Geografitingkatan 2: Skaladanjarak
12. Kurikulum: Berasaskan keperluan masyarakat

 • Ornstein dan Hunkins (2009) menyatakan bahawa penekanan terbaik ialah pembelajaran berasaskan keperluan masyarakat yang diperlukan oleh semua kelas sosial dan matlamat pendidikan adalahmemastikan peradaban atau warisan masyarakat diteruskan.

Unsurpatriotisme
SEJARAH
Pendidikanalamsekitar
GEOGRAFI
13. Instruksi: Rekonstruksionisme

 • Gurumenjalankan pengajaran yangmenjurus kepada keperluan masyarakat dan penyelesaian masalah masyarakat bagi membolehkan pelajar memenuhi keperluannya apabila tamat persekolahan

Guru memaparkanaktiviti -aktivitiekonomimelaluigambaratau video
Pelajar boleh memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kelayakan
TopikGeografi T3: Kepentingankegiatanekonomiterhadappembangunannegara
14. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi

15. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi
Pengetahuan dan kemahiran guru
16. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi
Kualitidankuantitikemudahanfizikal

17. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi

Persekitaran pembelajaran
18. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi

Motivasi guru dan pelajar
19. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi

Sikap guru danpelajar
20. 21. PenilaianFormatifkurikulum

 • Penilaian formatif merupakan aktiviti menilai pembelajaran untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaranyang telah dirangka.

22. Contoh mewajibkan aktiviti kajian luar untuk pelajar tingkatan 6.