kt bib (2)

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2015

83 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.0 Pendahuluan Matematik dikatakan satu bidang ilmu yang berstruktur dan berhierarki. Justeru itu, konsep-konsep asas dalam matematik perlu difahami secara tersusun dan berperingkat-peringkat. Seperti yang sedia maklum, setiap aktiviti sosial manusia menggunakan matematik. Jackson P.W. (1992), dalam bukunya menyatakan bahawa Newman melihat tiga ciri utama matematik iaitu matematik disajikan dalam bentuk pola dan boleh digunakan secara meluas dalam bidang-bidang ilmu lain. Namun, menurut kajian Aplin, N. dan J.Saunders (1996), matematik terkenal sebagai mata pelajaran yang tidak menarik, kering, sukar dan membosankan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya dalam kurikulum matematik memberikan kelonggaran kepada guru-guru untuk mewujudkan persekitaran yang menyenangkan dan bermakna semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pada masa yang sama, guru-guru juga dipertanggungjawabkan untuk memastikan murid-murid menunjukkan perkembangan dalam mengadaptasikan kemahiran matematik secara sistematik. Menurut Huraian Sukatan Matematik Sekolah Rendah, matlamat kurikulum matematik sekolah rendah adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai operasi asas matematik yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Tambahan pula, matlamat pendidikan matematik sekolah rendah adalah untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid-murid dalam konsep dan kemahiran asas matematik.Masa depan pendidikan matematik di Malaysia bergantung sepenuhnya kepada para pendidik matematik itu sendiri. Kecemerlangan pendidikan matematik tidak mungkin berlaku, kecuali guru-guru mempunyai keyakinan penuh terhadap matematik serta perubahan pengajaran dan pembelajaran (Noraini, 1994). Pengetahuan asas yang kuat dalam bidang matematik adalah penting dalam masyarakat kita yang sedang menuju ke arah sebuah negara maju yang berteraskan sains dan teknologi. Murid-murid kita perlu kuat terhadap konsep-konsep matematik asas yang akan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi menjamin masa depan negara, kita perlu mengkaji semula dan menggunakan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengajar kanak-kanak asas pemikiran tentang matematik dari peringkat awal persekolahan. Salah satu operasi asas dalam matematik adalah penolakan yang merupakan suatu kemahiran yang sangat penting dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah. Penolakan dibahagikan kepada dua bentuk iaitu penolakan tanpa pengumpulan semula dan penolakan dengan pengumpulan semula. Objektif pembelajaran menyatakan bahawa bagi penolakan dengan pengumpulan semula, murid-murid perlu mendapatkan pemahaman penolakan sebagai: "mengambil" atau "perbezaan" antara dua kumpulan objek.Menurut Margaret M. Flores (2009), murid-murid mengalami kesulitan dalam mempelajari matematik apabila mereka gagal memahami cara menyelesaikan soalan penolakan dengan pengumpulan semula. Secara amnya, apabila guru menggunakan cara traditional semasa proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid mungkin tidak dapat memperolehi pemahaman yang betul tentang konsep yang dibelajar. Mohd. Sapiyan Baba dan Thanaletchumi Darmalingam (2003), mendakwa bahawa kaedah tradisional dalam proses pengajaran mengabaikan pemahaman murid-murid dimana ia hanya menekankan pada penghafalan dan pengaplikasian formula tanpa sebarang penjelasan.Berdasarkan pengalaman pengajaran yang ada pada para guru , mereka dapat memikirkan cara yang ideal bagi membantu murid memahami dan mempelajari sesuatu tajuk dalam pembelajaran.Kaedah yang digunakan amat bersesuaian dengan tahap murid dan menarik minat mereka untuk mempelajari tajuk tersebut.Hasil kajian tidak hanya berjaya menyelesaikan masalah kefahaman murid sebaliknya dapat mencipta suatu teknik yang baru bagi menambah kepelbagaian dalam menyelesaikan masalah matematik.

1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan pemerhatian dan analisis hasil evidens pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) , didapati bahawa 14 daripada 37 orang murid Tahun 2 Usaha , tidak dapat menjawab ke semua soalan tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim. Ketika menjawab soalan tolak dengan kumpul semula melibatkan bentuk lazim, kebanyakan murid menolak nombor di bawah dengan nombor di atas kerana nombor di atas adalah lebih kecil berbanding nombor di bawah.

Contoh, Rajah 1

7 4 = 3

Rajah 1 : Kesilapan Murid

Selain itu, semasa di dalam kelas mereka juga dilihat kurang memberi tumpuan dengan bermain, mengganggu rakan dan berkhayal ketika guru mengajar. Bedasarkan masalah tersebut, saya telah mencari punca yang menyebabkan kegagalan mereka dalam menyelesaikan masalah tolak dengan mengumpul semula melibatkan bentuk lazim.

Rajah 2 : Contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid.

Masalah murid tidak dapat menyelesaikan soalan penolakan matematik yang melibatkan pengumpulan semula telah membangkitkan semangat saya untuk membantu murid-murid tersebut menguasai topik penolakan yang melibatkan pengumpulan semula dengan mudah dan berkesan.Semasa saya mengajar topik penambahan didapati murid-murid tidak menghadapi masalah dan mereka dapat menyelesaikan soalan penambahan nombor bulat hingga 1000.Topik penambahan nombor bulat hingga 1000 yang saya ajar pada murid-murid tahun 2 Usaha telah mencapai objektif dan saya amat gembira dengan keputusan tersebut berdasarkan latihan didalam buku tulis dan buku aktiviti.Apabila saya mengajar topik penolakan iaitu selepas topik penambahan, murid-murid masih dapat memahami konsep penolakan iaitu pengurangan dari jumlah yang besar menjadi kecil berdasarkan latihan lembaran kerja dan buku akatiivti.Namun apabila saya meneruskan pengajaran topik penolakan dengan mengumpul semula didapati ramai murid tidak mampu untuk menyelesaikannya . Kesilapan ini dapat dikesan melalui latihan yang diberikan di papan tulis.Saya telah meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas bagi menyelesaikan contoh soalan bagi operasi penolakan dengan mengumpul semula . Mereka mengambil masa yang agak lama untuk berfikir , akhirnya mereka lambat menyelesaikan soalan serta banyak melakukan kesilapan.

1.2 Refleksi Nilai Pendidikan

Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik, tetapi juga oleh semua orang.Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Ini meliputi aktiviti ataubidang pekerjaan seperti pertukaran wang, membaca carta, mengira diskaun, mengukur jarak, masa dan sebagainya. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untukmenyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Sewajarnyalah,kita menghargai ilmu, kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikantercapainya Wawasan 2020. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities, telah memberi impak yang besar, bukan sahaja kepada perkembangan silibus matematik yang baru, tetapi juga terhadap peranan guru-guru matematik pada masa hadapan. (Mok, 2005).Oleh itu Guru ibarat pelita yang membakar diri untuk menerangi orang lain Topik tolak merupakan tajuk besar dalam matematik. Di sekolah rendah, topik tolak digabungkan dengan tajuk-tajuk lain seperti wang, masa dan waktu serta lain-lain lagi. kemahiran tolak telah didedahkan hingga konsep mengumpul semula.Sepatutnya, apabila murid melangkah ke kelas yang lebih tinggi, pemahaman konsep semakin mantap dan boleh dikembangkan dengan nombor yang lebih besar dan diaplikasikan dengan tajuk-tajuk lain. Konsep ini tidak boleh dipandang remah kerana tanpa pemahaman yang kukuh murid akan keliru dengan kemahiran-kemahiran lain seperti membahagi, menolak wang, menolak pecahan, menolak nombor bercampur, operasi bergabung dan lain-lain lagi. Kaedah alternatif merupakan salah satu cara terbaik bagi membantu murid dalam subjek matematik. Terdapat banyak kaedah alternatif yang dipelopori oleh pencinta matematik. Salah satu kaedah yang saya maksudkan adalah kaedah jari. Kaedah ini telah pun dikomersial penggunaannya terutama untuk pemahaman konsep asas. Kaedah ini memperjelas nilai nombor yang diwakili dan boleh mengurangkan kesalahan murid semasa menolak. Murid tidak lagi keliru dengan nilai nombor. Murid lebih yakin dalam menyelesaikan soalan tolak kerana kaedah ini terbukti lebih jelas dan sistematik serta menggunakan bahan maujud yang ada pada tubuh badan murid..Kaedah ini akan menambahkan lagi keyakinan serta keupayaan murid dalam menyelesaikan soalan tolak. Selari dengan itu, mereka akan lebih berkeyakinan dan berminat untuk mempelajari matematik.Saya berharap dengan kaedah yang telah

diajarkan dapat membantu murid-murid memahami dan menyelesaikan operasi penolakan dengan mudah.Saya juga dapat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran untuk topik yang seterusnya bagi menghabiskan standard kandungan KSSR yang telah tiga tahun diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM ).

2.0FOKUS KAJIAN / ISU PENYELIDIKAN

Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa dan waktu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan di kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas matematik agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan lebih terancang dan sempurna.Oleh yang demikian, seseorang pendidik memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan sesuatu maklumat secara berkesan kepada murid agar murid dapat memahami dan seterusnya menga