buku kt 2015

Download Buku Kt 2015

Post on 16-Feb-2018

273 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  1/79

  1.0 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan

  binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan

  ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun

  dalam ayat. Ringkasnya, bidang sintaksis membincangkan tentang hal berkaitan

  ayat. Sebelum itu, perlu kita fahami tentang konsep ayat terlebih dahulu. Ayat

  ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat iaitu unit-unit yang membentuk

  ayat. Unit-unit asas yang membentuk ayat ini terdiri daripada unsur kata, subjek

  (pelaku) dan predikat (perkara yang dilakukan). ada umumnya, ayat terdiri

  daripada perkataan-perkataan yang disusun dalam kelompok yang tertentu.

  !elompok perkataan yang disusun dengan lengkap mempunyai makna dan

  mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat.

  "i sekolah, sintaksis merupakan bidang yang seharusnya mampu dikuasai

  oleh murid-murid. #amun menjadi kebimbangan apabila masih terdapat

  segelintir murid-murid yang masih tidak dapat menguasai membina ayat dengan

  baik dan tersusun. !enyataan ini disokong oleh Abdul A$i$ Abdul %alib (&''),

  di peringkat pengajian tinggi, kemahiran menulis menjadi amat penting kerana

  para pelajar perlu menyediakan tugasan dalam bentuk esei, laporan atau tesis.

  enulisan karangan merupakan bahagian yang penting di peringkat rendah,

  1

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  2/79

  menengah dan pusat pengajian tinggi. !egagalan pelajar menghasilkan karangan

  yang bermutu, sudah pasti akan menjejaskan prestasi mereka dalam penguasaan

  kemahiran penulisan bahasa elayu. *leh itu, sudah pastilah bidang sintaksis

  perlu dikuasai oleh murid-murid pada peringkat rendah lagi.

  enguasaan terhadap sintaksis ini adalah penting memandangkan ayat

  merupakan satu unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan

  tatabahasa yang mempunyai makna yang lengkap. %ambahan pula, penguasaan

  ilmu ini membolehkan indi+idu menguasai bidang sintaksis seterusnya

  memajukan diri dalam bidang pekerjaan profesional. aka dengan ini, semua

  murid perlu menguasai kemahiran menulis. %anpa pengetahuan tentang sintaksis,

  sukar untuk menghuraikan bahasa dengan mendalam dan terperinci, malah

  kebanyakan permasalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat,

  terutamanya arga pendidik dan pelajar berkaitan dengan hal morfologi dan

  sintaksis.

  1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

  Saya merupakan guru bahasa elayu di S! arit atiff, uar, ohor.

  Sekolah ini terletak di kaasan luar bandar. !ebanyakan murid-murid di sekolah

  ini terdiri daripada ibu bapa yang bekerja sebagai pekebun di sekitar kaasan

  kampung ini. enggunaan dialek murid-murid di sini kebanyakan menggunakan

  bahasa aa di rumah. Saya telah mengajar murid-murid %ahun /A di sekolah ini.

  2

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  3/79

  %ahun /A terdiri daripada 01 orang murid, sudah tentunya murid-murid ini terdiri

  daripada pelbagai tahap pencapaian yang boleh saya kategorikan sebagai

  cemerlang, sederhana dan lemah. !elas %ahun /A merupakan kelas yang baik dan

  murid-muridnya berpotensi untuk mendapat gred A dalam mata pelajaran bahasa

  elayu.

  Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas, saya

  dapati terdapat segelintir murid yang sukar untuk membina ayat yang gramatis

  berdasarkan gambar dalam penulisan 2ahagian A. Sebagai tanggapan aal, saya

  beranggapan bahaa murid-murid dalam kumpulan A tidak mempunyai masalah

  dalam membina ayat dengan lengkap. #amun demikian, jangkaan saya meleset

  apabila terdapat segelintir murid masih tidak dapat membina ayat dengan lengkap

  dan gramatis.

  3asil pemerhatian saya, terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh

  murid apabila menyiapkan latihan membina ayat dan semasa menjaab soalan

  ujian bahasa elayu 2ahagian A. urid tidak dapat mengembangkan idea serta

  tidak memahami teknik-teknik bagi menjaab soalan yang dikemukakan dengan

  bernas dan tepat. #amun, hal yang lebih mengeceakan saya, apabila murid-

  murid tetap melakukan kesilapan yang sama semasa melakukan pembetulan. 3al

  ini menunjukkan bahaa mereka benar-benar mempunyai masalah dalam

  menguasai membina ayat yang gramatis.

  3

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  4/79

  Saya juga mendapati murid-murid yang bermasalah dalam membina ayat

  yang diajar merupakan murid yang agak pendiam, mudah berkhayal dan tidak

  memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. unca kelemahan subjek kajian ini

  juga disebabkan kefahaman yang kurang tentang teknik dalam membina ayat

  majmuk. 3al ini kerana mungkin cara pemikiran mahupun latar belakang

  seseorang murid itu yang menghalangnya daripada kekal fokus seaktu

  menyelesaikan permasalahan di dalam bilik darjah. 2ukan itu sahaja, kelemahan

  subjek kajian ini juga berpunca daripada saya yang kurang peka terhadap

  penguasaan membina ayat secara gramatis dalam kalangan murid. 2ahkan, subjek

  kajian juga didapati tidak menunjukkan minat terhadap mata pelajaran ini.

  4abaran kajian ini bukan sahaja tertumpu kepada penyediaan penambahbaikan

  kaedah baharu dalam mengajar cara membina ayat secara gramatis bahkan perlu

  mengambil kira tahap pemikiran serta penelitian masalah yang dialami subjek

  kajian supaya kaedah yang ingin diketengahkan dapat diterima.

  !eadaan ini jika dibiarkan berterusan akan menjerumuskan murid yang tidak

  mampu membina ayat secara gramatis dan menyebabkan keputusan mereka

  dalam mata pelajaran bahasa elayu tidak mencapai tahap kecemerlangan. 3al

  ini akan menyebabkan markah murid berkurangan sedangkan mereka merupakan

  murid-murid yang berpotensi untuk cemerlang dalam mata pelajaran ini.

  5alaupun, hanya satu topik kecil, namun kesan tidak menguasai membina ayat

  secara gramatis ini sangat besar kerana ia akan diaplikasikan dalam penulisan

  karangan 2ahagian 2 yang lain.

  4

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  5/79

  enurut #ik Safiah !arim (&'67) yang mengatakan kesalahan

  bahasa ditarifkan sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan

  bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau

  susunan frasa dan ayat. enurut 4order (&'6&) pula, kesilapan atau kesalahan

  bahasa ialah suatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem

  bahasa yang diterima oleh penutur jati dan kesilapan itu meliputi aspek bahasa

  seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan, istilah dan sebagainya.

  !enyataan ini ditegaskan lagi oleh uriah dan kaan-kaan (&''8), kesilapan

  bahasa adalah sesuatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada

  sistem bahasa yang diterima sebagai baku oleh penutur jati yang terpelajar dan

  kesilapan itu meliputi semua aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan,

  penggunaan perkataan danistilah.

  elihat kepada keadaan subjek kajian di dalam kelas saya ini, saya harus

  melaksanakan penambahbaikan dalam pendekatan pengajaran mahupun kaedah

  yang saya gunakan agar masalah dalam membina ayat majmuk ini dapat diatasi.

  Setelah menyedari masalah ini, maka tercetuslah kaedah baru bagi membantu

  subjek kajian meningkatkan kemahiran dalam membina ayat berdasarkan gambar

  secara gramatis iaitu teknik . !aedah ini memerlukan kefahaman dan ingatan

  yang kuat untuk memudahkan subjek kajian membina ayat dengan mudah.

  1.3 Refleksi Sr!an Li!era!ur

  5

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  6/79

  !emahiran menulis adalah satu yang penting yang perlu dikuasai murid-

  murid bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi juga dalam mata-mata

  pelajaran yang lain. 9ni kerana bahasa menjadi media untuk melahirkan buah

  fikiran. enulis dalam apa jua bentuk sekalipun dianggap mustahak. (!amarudin

  3j 3usin dan Siti 3ajar 3j Abdul A$i$, &''1).

  2agi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid, saya telah merujuk

  beberapa kajian yang lepas yang berkaitan dengan kemahiran membina ayat yang

  gramatis. Salah satu daripadanya ialah kajian yang telah dijalankan oleh Abd

  Rahman 3aron (07&0). 2eliau telah menggunakan rumus :SAA!; dalam

  meningkatkan kemahiran membina ayat dalam penulisan bahagian A. 2erdasarkan

  kajian beliau, murid telah diberi latihan membina ayat secara berulang kali

  menggunakan rumus :SAA!;. 3asil kajian menunjukkan berlaku peningkatan

  dan memberi kesan positif dalam pembelajaran murid. 9ni telah membuktikan

  bahaa kepentingan penggunakan rumus dalam sesuatu pembelajaran bahasa.

  Selain itu, kajian yang dilakukan oleh 5an #urulhaani binti Arif dan

  ohd Asri bin 3arun (07&) turut menjadi rujukan saya dalam kajian ini. 2eliau

  telah menggunakan kata kunci Si2u"A dalam membina ayat yang gramatis

  berdasarkan gambar. 2eliau telah menggunakan kata kunci ini untuk memastikan

  murid dapat membina ayat dengan baik dan tersusun. 3asil kajian ini telah

  menunjukkan prestasi murid meningkat setelah teknik Si2u"am diperkenalkan.

  6

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  7/79

  Seterusnya, saya juga telah merujuk kajian yang dilakukan oleh

 • 7/23/2019 Buku Kt 2015

  8/79

  akar bahasa dan ahli pendidik mengakui bahaa kemahiran menulis

  merupakan kemahiran yang paling sukar diajarkan dan dikuasai oleh seseorang

  murid (ah$an 0776). "alam aspek pengajaran, kemahiran menulis perlu diberi

  penekanan yang seajarnya di sekolah untuk melahirkan