kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas ... kenyataan-kenyataan berikut adalah...

Download Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas ... Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan

Post on 29-Dec-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jil. L X

  X I]

  [N o. 8

  K O

  T A

  K IN

  A B

  A L

  U , K

  H A

  M IS, 25 FE

  B R

  U A

  R I 2016

  K enyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang

  Terutam a Yang di-Pertua N

  egeri untuk M aklum

  an U m

  um .

  TA N

  SR I D

  AT U

  K SE

  R I PA

  N G

  L IM

  A H A

  JI SU K

  A R

  T I B

  IN W

  A K

  IM A

  N ,

  Setiausaha K erajaan N

  egeri.

  SA B

  A H

  , M A

  L A

  Y SIA

  W arta K

  erajaan D

  iterbitkan dengan kuasa

  N o. 40

  [N o. K

  K T

  & P: 400-14/1/16 Jld. 5 (25)

  SIJIL K

  E T

  U A

  A U

  D IT

  N E

  G A

  R A

  M E

  N G

  E N

  A I PE

  N Y

  A T

  A K

  E W

  A N

  G A

  N M

  A JL

  IS D A

  E R

  A H

  SIPIT A

  N G

  B A

  G I T

  A H

  U N

  B E

  R A

  K H

  IR 31 D

  ISE M

  B E

  R 2014

  Penyata H arta dan T

  anggungan, Penyata Penerim aan dan Pem

  bayaran dan N ota K

  epada A

  kaun M ajlis D

  aerah Sipitang bagi tahun berakhir 31 D isem

  ber 2014 telah diaudit oleh w

  akil saya. P ihak pengurusan bertanggungjaw

  ab terhadap P enyata K

  ew angan ini.

  T anggungjaw

  ab saya adalah m engaudit dan m

  em beri pendapat terhadap Penyata K

  ew angan

  tersebut.

  2. Penyata K

  ew angan ini telah disediakan m

  engikut asas penerim aan dan pem

  bayaran tunai. M

  enurut asas ini, hasil dan harta berkaitan diiktiraf sem asa diterim

  a dan bukan sem asa

  diperoleh, dan perbelanjaan diiktiraf sem asa dibayar dan bukan sem

  asa dilakukan.

  3. Pengauditan telah dilaksanakan m

  engikut A kta A

  udit 1957 dan berpandukan piaw aian

  pengauditan yang diluluskan. Piaw aian tersebut m

  enghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk m

  endapat kepastian yang m unasabah sam

  a ada Penyata K ew

  angan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu term

  asuk m

  em eriksa rekod secara sem

  ak uji, m enyem

  ak bukti yang m enyokong angka dan m

  em astikan

  pendedahan yang m encukupi dalam

  Penyata K ew

  angan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan dan penyam

  paian Penyata K ew

  angan secara keseluruhan.

 • W A

  R T

  A K

  E R

  A JA

  A N

  N E

  G E

  R I SA

  B A

  H 25 Februari 2016

  230

  4. Pada pendapat saya, Penyata K

  ew angan ini m

  em beri gam

  baran yang benar dan saksam a

  m engenai kedudukan harta dan tanggungan yang berpunca dari urus niaga tunai bagi M

  ajlis D

  aerah Sipitang pada 31 D isem

  ber 2014, dan hasil serta pem bayaran dalam

  tahun yang berakhir pada tarikh itu m

  engikut asas tunai.

  (R A

  M L

  E E H

  J. K A

  R IA

  H )

  b.p. K etua Audit N

  egara, M

  alaysia.

  K ota K

  inabalu.

  T arikh: 25 O

  gos 2015.

 • W A

  R T

  A K

  E R

  A JA

  A N

  N E

  G E

  R I SA

  B A

  H 231

  25 Februari 2016

  M A

  JL IS D

  A E

  R A

  H SIPIT

  A N

  G

  P E

  N G

  A K

  U A

  N O

  L E

  H P

  E G

  A W

  A I U

  T A

  M A

  Y A

  N G

  B E

  R T

  A N

  G G

  U N

  G JA

  W A

  B

  K E A

  T A

  S P E

  N G

  U R

  U SA

  N K

  E W

  A N

  G A

  N M

  A JL

  IS D A

  E R

  A H

  S IPIT

  A N

  G

  S aya, S

  H A

  R IF E

  N D

  R A

  B IN

  S H

  A R

  IF A B

  D U

  L H A

  M ID

  , selaku P egaw

  ai E ksekutif yang

  bertanggungjaw ab ke atas pengurusan kew

  angan M ajlis D

  aerah Sipitang, dengan ikhlasnya m

  engakui bahaw a Penyata H

  asil dan Perbelanjaan dan Penyata H arta dan T

  anggungan M

  ajlis untuk tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan nota-nota yang berkenaan, adalah sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya betul, dan saya m

  em buat pengakuan ini

  sesungguhnya dengan m em

  percayai bahaw a ianya benar.

  D itandatangani dan diakui dengan

  sesungguhnya oleh S H

  A R

  IF E N

  D R

  A

  B IN S

  H A

  R IF A

  B D

  U L H

  A M

  ID, di Sipitang } S H

  A R

  IF E N

  D R

  A B

  IN S

  H A

  R IF A

  B D

  U L H

  A M

  ID

  pada 22 A pril 2015.

  D i hadapan saya,

  L A

  T IP B

  IN A

  M A

  T

  M ajistret Ex-O

  fficio K elas II,

  Pejabat D aerah Sipitang.

 • W A

  R T

  A K

  E R

  A JA

  A N

  N E

  G E

  R I SA

  B A

  H 25 Februari 2016

  232

  M A

  JL IS D

  A E

  R A

  H SIPIT

  A N

  G

  K E

  N Y

  A T

  A A

  N O

  L E

  H P

  E N

  G E

  R U

  SI D A

  N P

  E G

  A W

  A I E

  K SE

  K U

  T IF

  K am

  i, L A

  T IP B

  IN A

  M A

  T dan S H

  A R

  IF E N

  D R

  A B

  IN S

  H A

  R IF A

  B D

  U L H

  A M

  ID yang m

  erupakan Pengerusi dan Pegaw

  ai E ksekutif, M

  ajlis D aerah Sipitang, dengan ini m

  enyatakan bahaw a

  pada pendapat kam i, P

  enyata H arta dan T

  anggungan serta P enyata P

  enerim aan dan

  Pem bayaran yang berikut ini berserta dengan nota-nota berkenaannya telah disediakan untuk

  m enunjukkan pandangan yang sebenar dan saksam

  a berkenaan dengan kedudukan Penyata K

  ew angan M

  ajlis pada 31 D isem

  ber 2014.

  N am

  a: L

  A T

  IP B IN

  A M

  A T

  Jaw atan:

  Pengerusi T

  arikh: 22 A

  pril 2015

  N am

  a: S

  H A

  R IF E

  N D

  R A

  B IN

  S H

  A R

  IF A B

  D U

  L H A

  M ID

  Jaw atan:

  Pegaw ai E

  ksekutif T

  arikh: 22 A

  pril 2015

 • W A

  R T

  A K

  E R

  A JA

  A N

  N E

  G E

  R I SA

  B A

  H 233

  25 Februari 2016

  Tanggungan 2014 2013 RM RM

  Akaun Bantuan Khas daripada Kerajaan ... ... ... ... 24,250 24,250

  Akaun Peruntukan SKS ... ... 943 1,198

  Akaun Pendahuluan Bayaran Sewa 39,108 30,728

  Akaun KWSP ... ... ... ... 984 642

  Akaun Public Bank Bhd. ... ... 1,574 1,574

  Akaun PPS ... ... ... ... 1,835 -

  Akaun KOPEKS... ... ... ... 45 -

  Akaun Potongan ITP ... ... ... 15,300 10,980

  Akaun Cek Tidak Dikemukakan/ Luput Tempoh ... ... ... 300 300

  Kumpulan Wang Terkumpul pada 1 Januari 2014 RM5,362,258

  Tolak: Penerimaan Lebih daripada Pembayaran RM176,516 5,185,742 5,362,258

  RM5,270,081 RM5,431,930

  MAJLIS DAERAH SIPITANG

  PENYATA HARTA DAN TANGGUNGAN PADA 31 DISEMBER 2014

  LATIP BIN AMAT, Pengerusi,

  Majlis Daerah Sipitang.

  Bertarikh: 22 April 2015.

  Harta 2014 2013 RM RM

  Akaun Penghutang ... ... 4,376 6,250

  Wang dalam Bank:

  Tunai ... ... ... ... ... ... - 1

  Simpanan Semasa ... ... ... 1,798,964 2,576,999

  Simpanan Semasa (PRE) ... ... 13,006 12,966

  Simpanan Tetap... ... ... ... 3,453,735 2,835,715

  RM5,270,081 RM5,431,930

 • W A

  R T

  A K

  E R

  A JA

  A N

  N E

  G E

  R I SA

  B A

  H 25 Februari 2016

  234

  M A

  JL IS D

  A E

  R A

  H SIPIT

  A N

  G

  T A

  N G

  G U

  N G

  A N

  B A

  N T

  U A

  N -B

  A N

  T U

  A N

  K H

  A S

  Baki pada Jenis Bantuan

  Baki pada 1 Januari 2014

  31 D isem

  ber 2014 R

  M R

  M

  20,000 B

  antuan bagi Pem binaan, Pem

  baikan dan Penyelenggaraan 20,000

  Parit dan Sistem Saluran N

  ajis ...

  ... ...

  ...

  4,250 B

  antuan bagi Penyelenggaraan T am

  an dan K em

  udahan- kem

  udahan A w

  am L

  ain ...

  ... ...

  ... ...

  4,250

  R M

  24,250 R

  M 24,250

  B A

  Y A

  R A

  N K

  E PA

  D A

  A G

  E N

  S I/P

  IH A

  K B

  E R

  K E

  N A

  A

View more >