kata ganti nama

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

41 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 1Guru Cemerlang Bahasa MelayuFebruary 24, 2015 2. Kata ganti nama diriKata ganti nama diri :: Kata yang digunakanKata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia. Katauntuk menggantikan nama manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis.ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis. (a).(a). Kata ganti nama diri pertamaKata ganti nama diri pertama (b).(b). Kata ganti nama diri keduaKata ganti nama diri kedua (c).(c). Kata ganti nama diri ketigaKata ganti nama diri ketiga 3. MEMPERSEMBAHKANMEMPERSEMBAHKAN 4. aku, saya, beta, patik,aku, saya, beta, patik, hamba, dakuhamba, daku kami, kitakami, kita 5. AkuAku : Merujuk diri sendiri apabila bercakap: Merujuk diri sendiri apabila bercakap dengandengan sahabat yang rapatsahabat yang rapat atau denganatau dengan TuhanTuhan.. 1.1. AkuAku akan belajar bersungguh-sungguh,akan belajar bersungguh-sungguh, kata Nurliyana Husna kepada sahabatnya.kata Nurliyana Husna kepada sahabatnya. 2.2. AkuAku memohon keampunan dan hidayahmemohon keampunan dan hidayah daripada-Mu.daripada-Mu. 6. SayaSaya : Merujuk diri sendiri apabila bercakap: Merujuk diri sendiri apabila bercakap dengandengan kenalan barukenalan baru,, orang tuaorang tua, atau, atau dalamdalam suasana rasmisuasana rasmi.. 1.1. NamaNama sayasaya Muhammad Syahmi, muridMuhammad Syahmi, murid baru itu memperkenalkan diri.baru itu memperkenalkan diri. 2.2. SayaSaya berbangga dengan kejayaan kamuberbangga dengan kejayaan kamu dalam pertandingan itu, kata guru besar.dalam pertandingan itu, kata guru besar. 7. HambaHamba : Merujuk diri sendiri, bahasa yang: Merujuk diri sendiri, bahasa yang digunakan olehdigunakan oleh orang pada zaman dahuluorang pada zaman dahulu atauatau bahasa klasikbahasa klasik.. 1.1. HambaHamba ingin menumpang berteduh diingin menumpang berteduh di sini, kata pengembara itu.sini, kata pengembara itu. 2.2. TuanTuan hambahamba hendak ke mana? tanyahendak ke mana? tanya Badik kepada Demang.Badik kepada Demang. 8. PatikPatik : Digunakan oleh rakyat jelata apabila: Digunakan oleh rakyat jelata apabila bercakap denganbercakap dengan rajaraja atauatau kerabat dirajakerabat diraja.. 1.1. PatikPatik akan berusaha untuk mendapatkanakan berusaha untuk mendapatkan Puteri Gunung Ledang, kata Hang Tuah.Puteri Gunung Ledang, kata Hang Tuah. 2.2. PatikPatik berasal dari kampung seberang,berasal dari kampung seberang, kata Damak kepada Tok Penghulu.kata Damak kepada Tok Penghulu. 9. BetaBeta : Digunakan oleh raja atau kerabat: Digunakan oleh raja atau kerabat diraja ketikadiraja ketika bertitah kepada rakyat jelatabertitah kepada rakyat jelata.. 1.1. BetaBeta berbangga dengan ketaatsetiaanberbangga dengan ketaatsetiaan yang kamu tunjukkan, titah Raja Haji.yang kamu tunjukkan, titah Raja Haji. 2.2. BetaBeta akan berangkat ke luar negara padaakan berangkat ke luar negara pada minggu depan, titah Sultan Kelantan.minggu depan, titah Sultan Kelantan. 10. DakuDaku : Merujuk diri sendiri, kebiasaannya: Merujuk diri sendiri, kebiasaannya digunakan dalamdigunakan dalam penulisan ceritapenulisan cerita.. 1.1. Mereka memang hendak menangkap danMereka memang hendak menangkap dan menyerangmenyerang dakudaku.. 2.2. Akhirnya engkau bersependapat denganAkhirnya engkau bersependapat dengan dakudaku, kata Munir kepada Salehhudin., kata Munir kepada Salehhudin. 11. KamiKami : Merujuk diri orang yang berkata serta: Merujuk diri orang yang berkata serta beberapa orang lain apabila berkomunikasibeberapa orang lain apabila berkomunikasi atauatau bercakap dengan orang keduabercakap dengan orang kedua.. 1.1. Jemputlah singgah ke rumahJemputlah singgah ke rumah kamikami, kata, kata Aizad dan isterinya kepada Narimah.Aizad dan isterinya kepada Narimah. 2.2. KamiKami berada di kelas yang sama, kataberada di kelas yang sama, kata Jenny dan Devan kepada Eugene.Jenny dan Devan kepada Eugene. 12. KitaKita : Merujuk diri orang yang bercakap,: Merujuk diri orang yang bercakap, termasuktermasuk orang yang diajak bercakaporang yang diajak bercakap.. 1.1. KitaKita mesti menghormati guru, kata Dinamesti menghormati guru, kata Dina kepada adik-adiknya.kepada adik-adiknya. 2.2. JikaJika kitakita berpecah-belah, musuh mudahberpecah-belah, musuh mudah mengalahkan kita, kata Tok Penghulumengalahkan kita, kata Tok Penghulu kepada anak-anak buahnya.kepada anak-anak buahnya. 13. awak, anda, engkau, kamu,awak, anda, engkau, kamu, tuan hamba, tuankutuan hamba, tuanku kalian, kamukalian, kamu 14. AwakAwak : Digunakan apabila bercakap dengan: Digunakan apabila bercakap dengan sahabat karibsahabat karib, orang atasan, orang atasan kepada orangkepada orang bawahanbawahan, dan, dan pasangan suami isteripasangan suami isteri.. 1.1. Hadiah ini untukHadiah ini untuk awakawak, kata Nurfadhilah, kata Nurfadhilah kepada Muhammad Anwar.kepada Muhammad Anwar. 2.2. Saya hendakSaya hendak awakawak aturkan temu janjiaturkan temu janji dengan Tan Sri Kamal, kata Dato Muaid.dengan Tan Sri Kamal, kata Dato Muaid. 15. AndaAnda : Digunakan untuk diri orang keadua: Digunakan untuk diri orang keadua apabilaapabila tidak ada di hadapan kitatidak ada di hadapan kita, misalnya, misalnya dalamdalam surat-menyuratsurat-menyurat atauatau rakan sebayarakan sebaya.. 1.1. Jauhilah diriJauhilah diri andaanda dari gejala lepak dandari gejala lepak dan salah guna dadah.salah guna dadah. 2.2. SemogaSemoga andaanda sekeluarga dalam keadaansekeluarga dalam keadaan sihat sejahtera.sihat sejahtera. 16. EngkauEngkau: Digunakan untuk menggantikan diri: Digunakan untuk menggantikan diri orang yangorang yang rapat hubungannyarapat hubungannya dengan kitadengan kita atau apabilaatau apabila berdoa kepada Tuhanberdoa kepada Tuhan.. 1.1. Nur Shafiqah,Nur Shafiqah, engkauengkau ada pensil lebih?ada pensil lebih? tanya Nurul Nadia.tanya Nurul Nadia. 2.2. Ya Allah,Ya Allah, EngkauEngkau berilah petunjuk danberilah petunjuk dan hidayah kepadaku.hidayah kepadaku. 17. KamuKamu : Digunakan apabila bercakap dengan: Digunakan apabila bercakap dengan orang yangorang yang rapat hubungannya dengan kitarapat hubungannya dengan kita,, misalnya denganmisalnya dengan rakan sebayarakan sebaya.. 1.1. Wah, nampaknyaWah, nampaknya kamukamu sekarang sudahsekarang sudah berkereta besar! kata Lina kepada Jamal.berkereta besar! kata Lina kepada Jamal. 2.2. Emak bertanya kepada Syahmi, Emak bertanya kepada Syahmi, KamuKamu sudah gosok gigi?sudah gosok gigi? 18. Tuan hambaTuan hamba : Digunakan bagi: Digunakan bagi menggantikanmenggantikan diri orangdiri orang keduakedua pada zaman dahulu.pada zaman dahulu. 1.1. BiarlahBiarlah tuan hambatuan hamba bermalam di rumahbermalam di rumah hamba sahaja, ajak Hang Nadim kepadahamba sahaja, ajak Hang Nadim kepada Hang Jebat.Hang Jebat. 2.2. Tuan hambaTuan hamba mesti banyak berehat, katamesti banyak berehat, kata Tun Perak kepada Megat Alang Iskandar.Tun Perak kepada Megat Alang Iskandar. 19. TuankuTuanku : Digunakan ketika bercakap dengan: Digunakan ketika bercakap dengan sultansultan,, rajaraja atauatau kerabat dirajakerabat diraja.. 1.1. AmpunAmpun tuakutuaku, hamba datang mengadap,, hamba datang mengadap, sembah Bendahara Tun Ali kepada Sultansembah Bendahara Tun Ali kepada Sultan Manshor Syah.Manshor Syah. 2.2. BenarkahBenarkah tuankutuanku akan berburu besok?akan berburu besok? tanya memanda menteri kepada sultan.tanya memanda menteri kepada sultan. 20. KalianKalian : Digunakan ketika bercakap dengan: Digunakan ketika bercakap dengan beberapa orang yang diajak bercakapbeberapa orang yang diajak bercakap.. 1.1. KalianKalian diminta banyak bersabar, katadiminta banyak bersabar, kata Tuk Iman kepada anak-anak buahnya.Tuk Iman kepada anak-anak buahnya. 2.2. Apa hajatApa hajat kaliankalian datang ke rumah aku?datang ke rumah aku? Tuai Rumah bertanya kepada lima orangTuai Rumah bertanya kepada lima orang pemuda yang datang ke rumahnya.pemuda yang datang ke rumahnya. 21. KamuKamu : Digunakan juga dalam: Digunakan juga dalam bentuk jamakbentuk jamak,, misalnya semasamisalnya semasa orang dewasa berhubungorang dewasa berhubung dengan orang yang lebih muda umurnyadengan orang yang lebih muda umurnya.. 1.1. Puan Siti Zuraina bertanya kepada anak-Puan Siti Zuraina bertanya kepada anak- anaknya, anaknya, KamuKamu sudah bersarapan?sudah bersarapan? 2.2. Wah,Wah, kamukamu nampak lebih bergaya! katanampak lebih bergaya! kata Encik Saidi kepada ahli Kelab Kembara.Encik Saidi kepada ahli Kelab Kembara. 22. dia, ia, beliau, bagindadia, ia, beliau, baginda merekamereka 23. DiaDia : Digunakan untuk diri orang ketiga yang: Digunakan untuk diri orang ketiga yang sama umurnya sepertisama umurnya seperti rakan sebayarakan sebaya dandan orang biasaorang biasa .. 1.1. Saya tidak berapa pasti ke manaSaya tidak berapa pasti ke mana diadia pergipergi pagi tadi, kata Mak Cik Faridah.pagi tadi, kata Mak Cik Faridah. 2.2. Doktor mengesahkan bahawaDoktor mengesahkan bahawa diadia tidaktidak mengidap apa-apa penyakit berbahaya.mengidap apa-apa penyakit berbahaya. 24. IaIa : Digunakan dalam: Digunakan dalam penulisan ceritapenulisan cerita atauatau dialogdialog dan fugsinya sama seperti dia untukdan fugsinya sama seperti dia untuk diri orang ketiga.diri orang ketiga. 1.1. IaIa terpaksa mengundur diri dalam arenaterpaksa mengundur diri dalam arena politik kerana sudah terlalu uzur.politik kerana sudah terlalu uzur. 2.2. Abdul Mutallib anak yang rajin.Abdul Mutallib anak yang rajin. IaIa selaluselalu membantu ayahnya di kebun.membantu ayahnya di kebun. 25. BeliauBeliau: Digunakan untuk diri orang ketiga: Digunakan untuk diri orang ketiga yang dihormati sepertiyang dihormati seperti ibu bapaibu bapa,, guruguru,, pemimpinpemimpin, dan, dan orang yang berpangkatorang yang berpangkat.. 1.1. BeliauBeliau telah dilantik sebagai Pengurus ditelah dilantik sebagai Pengurus di Syarikat Indah Mulia Sendirian Berhad.Syarikat Indah Mulia Sendirian Berhad. 2.2. Encik Zahidi itu kawan baik ayah saya.Encik Zahidi itu kawan baik a