fail meja ketua panitia pjpk

Click here to load reader

Post on 21-May-2015

2.104 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FAIL MEJA KETUA PANITIA1.LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusanutama atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik.Nadi pelaksanaan sistemkurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.1

2. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2.OBJEKTIF KETUA PANITIA2.1.OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.2.1.3Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.2.1.42.2.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing.Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.OBJEKTIF KHAS 2.2.1Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan.2.2.2Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.2.2.3Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.2 3. 2.2.4Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i)Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM(ii)Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM(iii)Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.(iv)Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains.(v)Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses SainsAHLI JAWATANKUASA PANITIAPengerusi:Ketua PanitiaNaib Pengerusi:Ketua Panitia Menengah RendahSetiausaha:Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)Ahli:Semua Guru Mata Pelajaran Sains5.1KURIKULUM 5.1.1Mendapatkan sukatan pelajaran terkini5.1.2Penyediaan rancangan pengajaran tahunan5.1.3Penyediaan rancangan pengajaran bersama5.1.4Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran5.1.5Kepelbagai teknik mengajar5.1.6Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan5.1.7Penggunaan BBM dalam P & P5.1.8Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 3 4. 5.1.9Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.1.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.1.14 Memberi kursus dalaman 5.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.1.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains. 5.2PENGURUSAN 5.2.1Pemilihan buku teks dan rujukan5.2.2Pencerapan (Sekolah Gred B)5.2.3Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun5.2.4Pengajaran berpasukan (team teaching)5.2.5Mengadakan kursus dalaman5.2.6Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)5.2.7Pemantauan aktiviti panitia5.2.8Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem5.2.9Penyediaan anggaran belanjawan tahunan5.2.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 5.2.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal4 5. 5.3KO-KURIKULUM 5.3.1 5.3.2Menyertai pertandingan berkaitan panitia5.3.3Program lawatan sambil belajar5.3.4Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas5.3.5Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah5.3.6 5.4Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademikMengadakan Minggu / Bulan SainsTUGAS-TUGAS LAIN 5.4.1Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri5.4.2Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain5.4.3Mengemaskini data bilik gerakan sekolah5.4.4Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia5.4.5Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains5.4.6Penyediaan dan pengawalan belanjawan5.4.7Pengawalan stok dan iventori5.4.8Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar5 6. 5.5KO-KURIKULUM 5.5.1 5.5.2Menyertai pertandingan berkaitan panitia5.5.3Program lawatan sambil belajar5.5.4Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas5.5.55.6Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademikBekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolahTUGAS-TUGAS LAIN 5.6.1Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri5.6.2Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain5.6.3Mengemaskini data bilik PPSMI5.6.4Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia6 7. 7.FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i.KURIKULUMii. PENGURUSAN iii. KO-KURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN7 8. 8.AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1KURIKULUM 8.1.1MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJABilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan1.Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkiniPengetua2.Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan3.Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan4.Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar8Penolong Kanan/GKMP GKMPSeksyen UndangUndang/ Peraturan 9. CARTA ALIRANMenghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkiniMemastikan sukatan pelajaran ada dalam simpananMengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaanMemastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajarSemua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekodSENARAI SEMAK 9 10. BILTINDAKANTANDAKAN (/)1.Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini2.Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan3.Beli yang baru/fotostat (jika perlu)4.Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan5.Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar6.Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod10CATATAN 11. NORMA KERJA BILJENIS KERJAMASA YANG DIAMBILJUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU1.Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran30 min12.Fotostat sukatan (jika perlu)60 min63.Mengagihkan sukatan pelajaran10 min64.Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar15 min611 12. 8.1.2PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJABilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan1.Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar.2.Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.3.Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru.4.Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan.Ketua Panitia5.Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia12Ketua PanitiaSeksyen UndangUndang Peraturan 13. CARTA ALIRANMesyuarat penyelarasan menyediakan rancanganPerbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang samaMenaip hasil rancangan pengajaranKetua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketigaTidakPuashati?Arah buat pindaan Guru mengajar ikut rancanganMembuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan13 14. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan (/)1.Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan2.Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama3.Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran4.Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga)5.Guru mengajar (berterusan)6.Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluanNORMA KERJA14Catatan 15. BilMasa Yang DiambilJumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam SemingguJenis Kerja1.Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan120 min12.Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama60 min13.Menaipkan hasil rancangan pengajaran240 min14.Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan20 min65.Guru mengajar di kelas6.Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa8.1.3Berterusan Jika adaPENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA 15 16. BILPROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN1.Memperolehi sukatan pelajaranPengetua/Penolong Kanan2.Menentukan tarikh mesyuaratPengetua3.Persediaan sebelum mesyuaratGuru Kanan Mata Pelajaran3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 4.Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran5.Menaip/mencetak rancangan pengajaran6.Mengedarkan kepada semua ahli16SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 17. CARTA ALIRANMemperolehi sukatan pelajaranMenentukan tarikh mesyuaratPersediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaranMengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia17 18. SENARAI SEMAK BilTindakan1.Memperolehi sukatan pelajaran2.Menentukan tarikh mesyua