cmsd percuma updated

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

83 views

Category:

Internet

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • mudahsimpanduit.blogspot.com

  ______________________________________________________

  CARAMUDAHSIMPANDUITBUDAKSEKOLAHRENDAHPUNBOLEHBUAT

  ______________________________________________________

  PANDUANPRAKTIKALMUSNAHKANMASALAH

  SUKARHENDAKMEMBUATSIMPANAN

  Ditulisoleh:RFS

  notarfs.blogspot.com

 • Copyright2014byRFS

  Hakcipta terpelihara. Sesiapa pun tidak dibenarkan mengeluar ulang manamana

  bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan ebook ini dalam apa juga bentuk dan

  dengan apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau

  caralainuntuktujuankomersilsebelummendapatizindaripadapihakpenulis.

  _____

  Ebook ini adalah ebook berbayar. Sekiranya anda mendapatkannya secara percuma

  daripadaindividuinviduyangtidakbertanggungjawab,silabacadanpraktikkan.

  Kemudian saya harap sebahagian wang yang berjaya anda simpan menggunakan

  panduaninidapatsampaikeakaunbanksaya.

  Atau anda boleh sedekahkan sahaja wang sejumlah harga panduan ini di manamana

  yangandasukabagipihaksaya.Bolehbegitu?)

  Terimakasih.

 • ISIKANDUNGAN

  PembukaBicara

  SalamPerkenalan

  Pendahuluan

  Bahagian1:

  7LangkahUrusWang

  MatlamatKewangan

  KisahTeksi

  1.Pendapatan

  2.Perbelanjaan

  3.Simpanan

  4.Perlindungan

  5.Pelaburan

  6.Penyucian

  7.Pembahagian

  Bahagian2:

  JadiTuan,BukannyaHambaWang

  Simpanan:HambaKepadaTuannya

  Simpanan:AsasPengurusankewangan

 • Bahagian3:

  3CaraMembuatSimpanan

  1.CaraBiasa

  2.CaraBerkesan

  3.CaraMudah

  Penutup

 • PEMBUKABICARA

  Bismillah

  Assalamu alaikum dan salam sejahtera kepada tuan dan puan bakal

  jutawan.

  Saya doakan anda sekeluarga dalam keadaan sihat, bahagia dan

  sejahterasentiasa.

  Tujuan saya menulis ebook ini adalah bagi membantu kita semua agar

  tahu, mahu dan mampu membuat simpanan wang. Sebagaimana kita

  sedia maklum, membuat simpanan adalah salah satu tabiat kewangan

  yang paling sukar diamalkan. Saya berkongsi 3 cara mudah namun

  berkesan dalam membuat simpanan. Begitu mudahnya sehingga, budak

  sekolahrendahpunbolehbuat.

  Namun begitu, simpanan sekadar satu daripada beberapa aspek

  pengurusan kewangan. Jadi di samping membahas tentang simpanan,

  saya juga turut memperkenalkan secara ringkas 7 Langkah Urus Wang

  yangperludiambilkirabagimencapaimatlamatkewangan.

  Saya bukanlah seorang perancang kewangan bertauliah. Namun saya

  memiliki minat yang mendalam terhadap kewangan, bisnes dan

  pelaburan sejak di bangku sekolah lagi. Sehingga kini saya masih terus

 • belajar. Saya cuba mendapatkan apa sahaja bahan pembelajaran sama

  ada dalam bentuk buku, ebook, DVD, blog, seminar, bengkel, kursus dan

  berkawandenganbeberapaorangpakardalambidangnya.

  Saya berharap perkongsian ini dapat membantu pengurusan kewangan

  anda. Saya yakin dan percaya bahawa dengan izin Allah SWT sesiapa

  sahaja mampu mencapai matlamat kewangan sekiranya mempunyai ilmu

  yangbetuldandisiplinyangtinggi.

  saya mengucapkan syabas dan tahniah serta jutaan terima kasih kepada

  anda kerana sudi melaburkan sejumlah wang bagi memperoleh

  perkongsian ilmu dan pengalaman daripada ebook ini. Semoga dengan

  perkongsian ini, tuan dan puan dapat membuat simpanan dan akhirnya

  mencapaimatlamatkewanganyangandaidamidamkan.

  Selamatmembaca.

  RFS

  KomputerribaLenovoS100

  DesaAnggerik,Nilai

  NegeriSembilan

 • SALAMPERKENALAN

  Nama penuh saya Raisul Fadhla Bin Safiruddin. Saya biasa dipanggil

  dengan nama Rais. Kecuali bagi beberapa kes, adik beradik dan

  kawankawan rapat saya memanggil saya dengan panggilan yang lebih

  mesradanmanja.

  Saya berasal dari sebuah negeri di hujung utara Pulau Sumatera

  bernama Aceh (Darul Tsunami). Kewarganegaraan saya masih lagi

  IndonesiaRaya.

  Apa yang pasti, saya bukan anak Sultan dari Selatan (walaupun ada

  sedikit irasiras, kata orang). Saya adalah anak ke7 daripada 10 orang

  adikberadik (7 orang lelaki, 3 orang perempuan). Saya ada 3 orang

  abang,3orangkakakdan3orangadiklelaki.

  Untuk makluman, saya hampir 10 tahun menetap di Malaysia. (Oh, 1/3

  umur saya rupanya dihabiskan di Malaya). Dan alhamdulillah saya sudah

  pernahmenjejakkankakidisemuanegeridiMalaysia.

  Dalam bidang pendidikan, saya memegang sijil Diploma Tahfiz dan

  Dakwah daripada Darul Quran JAKIM, Kuala Kubu Bharu, Selangor serta

  IjazahSarjanaMudaDakwahdaripadaIAINSTSJambi,Indonesia.

 • Namun begitu saya lebih banyak berkongsi tentang kewangan, bisnes

  (termasuk perniagaan internet) serta pelaburan terutama pelaburan

  hartanah.

  Saya agak pemalu orangnya. Saya juga sukar mengecam orang (ini

  kelemahan saya) tapi orang senang mengenali saya (ini kelebihan

  janggut saya). Sekiranya ternampak saya di luar dunia maya, jangan

  segansegantegursaya.Sayaakanberasasangatgembira.

  Setakatinisahajaduluperkenalanringkasnamunpadattentangdirisaya.

  Sekiranya sudi berkenalan lebih jauh dan berkawan dengan saya, boleh

  addsaya>https://www.facebook.com/raissafirdiFacebook.

  Terimakasihsudiberkenalandanberkawandengansaya.

  https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fraissafir&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGebz5o4NnxSX5ttr0oGL0eBvLiMQ

 • PENDAHULUAN

  Bismillah...

  [1] Nabi Yusuf A.S. berkata, Hendaklah kamu menanam

  bersungguhsungguh tujuh tahun berturutturut, kemudian apa yang kamu

  tuai biarkanlah dia pada tangkaitangkainya kecuali sedikit daripada

  bahagianyangkamujadikanuntukmakan.

  [2] Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemarau yang

  besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya

  kecualisedikitdaripadaapayangkamusimpan.

  [3] Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang

  ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil

  anggur,zaitundansebagainya).

  [SurahYusuf,ayat47,48dan49]

  Daripada ayatayat di atas digambarkan bahawa dalam kehidupan kita

  ada [1] masa untuk membuat persediaan dengan menyimpan dengan

  penuh komitmen serta disiplin kerana [2] masa susah pasti akan datang

  sama ada boleh dijangka ataupun tidak. Hanya mereka yang memiliki

 • simpanan yang cukup sahaja dapat mengharungi masa kesusahan itu

  denganbaik.

  Kemudian [3] ketika masa susah berlalu, mereka yang berjaya melaluinya

  dengan baik dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mereka yang

  sebelumnya tidak membuat persediaan perlu belajar daripada

  pengalaman yang lalu dan perlu bermula membuat persediaan bagi masa

  susahyangbolehkembalidatangbilabilasahaja.

  Ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada sekalian

  manusia melalui utusanNya sejak ribuan tahun yang lalu. Beruntunglah

  sesiapa yang faham dan mengambil pengajaran serta bertindak

  berdasarkan kalam Tuhan yang tiada sebarang percanggahan dan

  keraguandidalamnya.

  Orangtuatuakitajugaseringberpesan,

  Berakitrakitkehulu,berenangrenangditepian.

  Bersakitsakitdahulu,bersenangsenangkemudian.

  Bermakna biarlah bersusahpayah dahulu bersenang lenang kemudian,

  bukannya biar hidup papa asal bergaya akhirnya jatuh ditimpa tanga dan

  terantukbarutengadah.Waaliyadzubillah.

  _____

 • Perbincangan tentang membuat simpanan adalah satu perkara yang

  agak membosankan bagi sesetengah orang. Ini kerana otak kita telah

  sekian lama dihidangkan dengan pelbagai iklan yang memukau agar

  sentiasa mengeluarkan sejumlah wang daripada poket tanpa kita sedari

  adakah ia sememangnya suatu keperluan mendesak ataupun hanya

  sekadarnafsukehendak.

  Olehitu,sayacubamemulakanperkongsianinidengan3perkarayang

  menarik.

  #1

  Ada sebuah kajian yang dikongsikan oleh Marshall Sylver dalam buku

  beliauPassion,Profit&Power.

  1. 50% wang yang tersebar/beredar di dalam

  duniainidikuasaiolehhanya1%orang.

  2. Manakala 90% wang yang

  tersebar/beredar di dalam dunia ini dikuasai

  oleh hanya 5% orang. Bermakna, 10% baki

  wang lagi diperebutkan oleh 95% populasi

  manusia.

  3. Sekiranya semua wang yang wujud dalam

  dunia ini dibahagikan sama rata, maka setiap

  seorangakanmemperolehUSD2,4juta.

 • 4. Namun begitu, dalam masa 5 tahun sejak setiap seorang mendapat

  bahagian masingmasing, peratus pemilikan wang akan kembali

  seperti keadaan asal. 5% orang menguasai 90%. Manakala 95%

  oranglagiperlumemperebutkan10%wangyangberbaki.

  Kenapa boleh begitu? Apa yang membezakan 5% orang yang menguasai

  90%wangdengan95%orangyanglain?

  Jawapannya adalah ilmu dan Kebijaksanaan Kewangan (Financial

  Quotient).

  _____

  #2

  Dalam buku Lahirnya Seorang Jutawan pula Tuan Azizi Ali ada

  berkongsikansesuatuyangmenarik.

  A