buku kzm updated

Download Buku KZM Updated

Post on 20-Jul-2015

2.282 views

Category:

Documents

65 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaiiKandunganPengenalan4Objektif 5Kumpulan Sasaran5Kriteria Kelayakan 5Menerima Bantuan Bakul MakananKaedah Pelaksanaan 7Pengendalian Kes9Kriteria Pulih10Kriteria Memberhentikan 10Bantuan Bakul MakananPengawasan Program11Penilaian Program15Struktur Organisasi PPKZM16Terminologi21Lampiran 1: Pakej Bakul Makanan23Buku Rekod Kanak-Kanak Kekurangan29Zat Makanan (KZM 101 Pind. 2/ 2007) Panduan Mengisi Buku Rekod Kanak-Kanak37Kekurangan Zat Makanan (KZM 101 Pind. 2/ 2007)Borang Profail Kes Bagi Program Pemulihan67Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM 102 Pindaan Ogos 2008)Panduan Mengisi Borang Profail Kes Bagi79Program Pemulihan Kanak-KanakKekurangan Zat Makanan (KZM 102 Pindaan Ogos 2008) Buku Rekod Kawalan Stok Bagi Program89Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM 104 Pindaan Ogos 2008)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Panduan Mengisi Buku Rekod Kawalan Stok 91Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat makanan (KZM 104 Pindaan Ogos 2008) Rekod Bulanan/ Tahunan 95Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima & Menerima Bantuan Bakul Makanan (KZM 301 Pindaan Ogos 2008) Panduan Mengisi Rekod Bulanan/ Tahunan 92Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima & Menerima Bantuan Bakul Makanan (KZM 301 Pindaan Ogos 2008) Laporan Bulanan/ Tahunan Kanak-Kanak 101KZM Yang Tidak Menerima & Menerima Bantuan (KZM 201 Pindaan Ogos 2008)Panduan Mengisi Laporan Bulanan/ Tahunan103Kanak-Kanak KZM Yang Tidak Menerima Bantuan Dan Menerima Bantuan (KZM 201 Pindaan 2/ 2007) Laporan Bulanan Kes Yang Diberhentikan 111Dari Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM 201A - Pindaan Ogos 2008) Panduan Mengisi Laporan Bulanan Kes113Yang Diberhentikan Dari Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM 201A - Pindaan Ogos 2008) Laporan Kemajuan Kes121(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008) Panduan Mengisi Laporan Kemajuan Kes 123(KZM 202 - Pindaan Ogos 2008) Laporan Setengah Tahun Bagi Petunjuk 131Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan(KZM 202 A Pindaan Ogos 2008) Borang Pesanan Bahan-Bahan Makanan 133Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan(KZM 203 Pindaan Ogos 2008) Panduan Mengisi Borang Pesanan 139Bahan-Bahan Makanan Bagi Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (KZM 203-Pindaan Ogos 2008) Laporan Perbelanjaan Suku Tahun Program145Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan3Kata-Kata AluanTimbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam)Kementerian Kesihatan MalaysiaProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) dibangun sebagai satu strategi segera untuk membantu memulihkan kanak-kanak yang mengalami masalah kurang berat badan dan kurang zat makanan. Sejak program ini dijalankan, ramai kanak-kanak yang mengalami masalah kurang zat makanan telah dapat dipulihkan.Memandangkan pemulihan kanak-kanak kurang zat makanan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, penglibatanpasukankesihatanyangterdiridaripadaPakarPerubatanKeluarga,Pegawai Perubatan, Pegawai Sains (Zat Makanan), Jururawat Kesihatan, Penolong Pegawai Perubatan danPembantuPerawatanKesihatanamatlahperlubagimerangkasatustrategiyanglebih menyeluruhdantersusun.Penglibatanintradaninteragensi,pertubuhandanmasyarakat terutamanya boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi keluarga dan keupayaan serta kemahiran penjagaan kanak-kanak yang akan menambahkan lagi keberkesanan program ini.Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam pembentukan Garis Panduan Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM).Garispanduaniniamatbergunauntukdijadikanpanduandanrujukankepada anggotakesihatanyangbertugasdiperingkatpenjagaankesihatanprimer.Sayaberharap garis panduan ini akan dapat meningkatkan keupayaan dan keberkesanan anggota kesihatan dalam pengurusan pemakanan kanak-kanak kurang zat makanan.Dato Dr. Hj. Ramlee bin Hj. RahmatGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia41.PENGENALANProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan (PPKZM) telah dilancarkan padatahun1989sebagaiusahakerajaanuntukmeningkatkantarafkesihatandan pemakanankanak-kanakbawahenamtahun.Dalamprogramini,kanak-kanakyang memenuhikriteriakelayakandiberibantuanmakananuntukmembantumereka memperolehimakananyangseimbangdanberkhasiat,supayadapatmencapai pertumbuhan fzikal dan mental yang optima. Kanak-kanak yang terbabit juga akan diberi rawatan sekiranya menghidap sebarang penyakit, imunisasi, pendidikan kesihatan dan jagaan kesihatan serta pengawasan yang rapi. Selaindaripadamasalahkedapatanmakananitusendiri,faktorsosioekonomijuga bolehmenjadipenyebabkepadamasalahkekuranganzatmakanan(KZM).Olehitu, keluarga kanak-kanak yang mendapat bantuan makanan akan dirujuk kepada agensi-agensi yang berkaitan untuk mendapatkan khidmat sokongan yang berada di luar bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Kerjasama pelbagai agensi adalah amat penting dalam memastikan kejayaan program ini. Setelah lebih 10 tahun dilaksanakan, satu kajian bagi menilai keberkesanan program ini telah dijalankan pada tahun 2003. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa 76 peratus kanak-kanak yang terlibat dalam program ini telah menunjukkan peningkatan beratbadan.Walaubagaimanapun,beberapapenambahbaikantelahdicadangkan bagimeningkatkankeberkesananprogramini,termasukmenambahbaikjenis-jenis makanan yang dibekalkan dan menyemak semula kriteria kelayakan yang lebih sesuai untukdigunakan.Selaindariitu,pengurusanprogramtermasukpengurusankanak-kanak KZM itu sendiri perlu juga dipertingkatkan. Sebahagian cadangan tersebut telah diintegrasikan di dalam Garis panduan ini dan akan dilaksanakan pada Januari 2009.Garispanduaninibolehdigunapakaidandijadikanrujukanolehanggota-anggota kesihatan yang terlibat dalam Program PPKZM.Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan52.OBJEKTIF 2.1Objektif Am Untukmeningkatkanstatuspemakanankanak-kanakdaripadakeluargamiskin tegar yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami masalah kurang berat badan (KBB) dalam tempoh 6 hingga 12 bulan selepas menerima bakul. 2.2Objektif Khusus Untuk memulihkan kanak-kanak daripada keluarga miskin tegar yang berumur di antara 6 bulan hingga bawah 6 tahun yang mengalami:i. KBBteruk(Berat-untuk-umur 2SD. Berat-untuk-umur kanak-kanak ini tidak semestinya melepasi garisan 2SD.7.2Bagikanak-kanakKBB(T),kesdikirapulihsekiranyaterdapatpeningkatan beratbadan(mengikutlengkokpertumbuhan)selama6bulanberturut-turut, berat-untuk-umur melepasi garisan 3SD, DAN berat-untuk-tinggi atau BMI- untuk-umur adalah normal, iaitu > 2SD.7.3DisahkanpuliholehPegawaiPerubatan/PegawaiZatMakanan/Penolong PegawaiPerubatan/PenyeliaJururawatKesihatan/KetuaJururawat Kesihatan/ Jururawat Kesihatan Awam.8. KRITERIA MEMBERHENTIKAN BANTUAN BAKUL MAKANAN8.1Kes telah disahkan pulih, ATAU8.2Atas sebab-sebab lain:8.2.1Keluargasudahmampu(pendapatanmelepasiParasGarisKemiskinan Tegar) ATAU8.2.2Pindah/tidakdapatdikesan/engganmenerimabantuan/meninggal dunia ATAU8.2.3Masuk sekolah.Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan118.3Setiap kes yang layak perlu diberi bantuan sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum bekalan diberhentikan.8.4Bagi kes yang berumur lebih dari 6 tahun tetapi belum pulih, bantuan hendaklah diteruskan sehingga mencapai umur 7 tahun atau setelah masuk sekolah. 8.5Bagikesyangtelahberadadalamprogramselama24bulan,danberat-untuk- tinggiatauBMI-untuk-umurdidapatinormal(>2SD),bantuanboleh diberhentikan. 9.PENGAWASAN PROGRAM 9.1Buku rekod dan borang berikut perlu diisi untuk mengawasi bilangan kes dalam program dan kemajuan mereka.9.1.1BukuRekodKanak-kanakKekuranganZatMakanan,KZM101Pind. 2/ 2007. 9.1.2Borang Profail Kes Bagi Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan, Borang KZM 102 Pindaan Ogos 2008.9.1.3Buku Rekod Kawalan Stok, KZM 104 Pindaan Ogos 2008.9.1.4RekodBulanan/Tahunankanak-kanakKZMyangTidakMenerima dan menerima bantuan bakul makanan, KZM 301 Pindaan Ogos 2008. 9.1.5Laporan Bulanan/ Tahunan Kanak-Kanak Kurang Berat Badan, KZM 201 Pind.2/ 2007 Diisi setiap bulan/ tahun dan dihantar terus oleh daerah ke UnitSistemMaklumatdanDokumentasidanBahagianPembangunan Kesihatan Keluarga.9.1.6Borang Reten KZM 201A Pindaan Ogos 2008 - Laporan Bulanan Kes Yang DiberhentikanDariProgramPemulihanKanak-KanakKekuranganZat Makanan (optional).9.1.7Borang Laporan Kemajuan Kes KZM 202 Pindaan Ogos 2008.Garis PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia129.1.8Laporan Setengah Tahun bagi Petunjuk Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan - KZM 202 A Pindaan Ogos 2008 Diisi setiap enam bulan dan dihantar kepada Pegawai Zat Makanan Negeri/ Daerah.9.1.9Borang Pesanan Bahan Makanan, KZM 203 Pindaan Ogos 2008.9.1.10 LaporanPerbelanjaanSukuTahunProgramPemulihanKanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan.Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan139.2Penyelenggaraanbukurekoddanretenhendaklahdibuatmengikutjadual berikut:1.2.3.4.5.BukuRekodKanak-Kanak KekuranganZatMakanan, KZM 101 Pind. 2/ 2007.BorangProfailKesBagi ProgramPemulihanKanak-KanakKekuranganZat Makanan,BorangKZM102 Pindaan Ogos 2008. BukuRekodKawalanStok KZM104PindaanOgos 2008.RekodBulanan/Tahunan Kanak-kanak KZM yang Tid-akMenerimadanMenerima BantuanBakulMakanan, KZM301PindaanOgos 2008.LaporanBulanan/Tahunan Kanak-kanak KZM Yang Tid-akMenerimadanMenerima Bantuan,KZM201Pind. 2/2007.JKU/ JK/ JM JKU/ JK/ JMKJK/ JKU/ JK/ JMKJK/ JKU/ JK/ JMPZM/KJK/JKU/ JK/ JMDi simpan di klinik.DihantarkepadaPZM Negeri/Daerahdalam tempoh sebulan. Disimpan di klinik/ Pejabat Kesihatan Daerah.Disimpan di KK/ KD.DihantarolehPKD kepadaPusatInformatik Kesihatan melalui sistem HMISe-reporting.PZM akan sahkah dalam masa yangtelahditetapkan (padatarikh11-12hb setiap bulan).Bil Nama borangAnggota BertanggungjawabCatatanGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia146.7.8.9.10.LaporanBulananKesYang DiberhentikanDariProgram PemulihanKanak-Kanak KekuranganZatMakanan, KZM201APindaanOgos 2008.Laporan Kemajuan Kes KZM 202 Pindaan Ogos 2008. Laporan Setengah Tahun bagi Petunjuk Program Pemulihan Kanak-KanakKekurangan ZatMakanan,BorangKZM 202 A Pind. Ogos 2008.BorangPesananBahan-BahanMakanan,KZM203 Pindaan Ogos 2008.LaporanPerbelanjaanSuku TahunProgramPemulihan Kanak-KanakKekurangan Zat Makanan.KJK/ JKU/ JK/ JMPZM/KJK/JKU/ JK/ JMKJK/ JKU/ JK/ JM KJK/ JKU/ JK/ JMPegawai Kesihatan Daerah/ PZM Daerah/ PJK Daerah/ KJK Daerah DihantarkepadaPZM Negerisebelum15hb berikutnyasetiapbulan/ tahun (Optional).DihantarkepadaPZM Negeri selepas bulan Jun dan Disember.Diisisetiapenambulan dandihantarkepada PZM Daerah, PZM Negeri dan KKM.DisediakanolehKlinik Kesihatan/Pejabat KesihatanDaerahsetiap bulan.DihantarkepadaPZM Negeri setiap suku tahun dandihantarkepada BahagianPemakanan setiap suku tahun.Bil Nama borangAnggota BertanggungjawabCatatanBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan1510.PENILAIAN PROGRAM Penilaianprogramakandibuatsetiap6bulan(JundanDisember),menggunakan maklumat dalam borang Kemajuan Kes KZM 202 Pindaan Ogos 2008. Kes dengan masalah kongenital dan kecacatan tidak diambil kira dalam penilaian program.10.1Indikator Keberkesanan program6 hingga 12 bulan Peratus pulih dalam masa 6 hingga 12 bulan selepas menerima bakul =bilangan kes pulih yang menerima bakul selama 6 hingga 12 bulan X 100 bilangan kes yang menerima bakul selama 6 hingga 12 bulan Contoh: Bilangan kes pulih yang menerima bakul makanan 6-12 bulan = 1561 Bilangan kes yang menerima bakul makanan 6-12 bulan = 2818 1561X 1002818=55.39%Olehitu,%kespulihdalammasa6-12bulanmenerimabakulmakanan adalah sebanyak 55.39%Nota:Formula ini adalah dengan anggapan bahawa, bilangan bulan adalah sama dengan bilangan bakul makanan yang diterima.Garis PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia1611.STRUKTUR ORGANISASI PPKZM11.1JAWATANKUASATEKNIKALKEKURANGANMAKRONUTRIEN KEBANGSAAN11.1.1Tugas dan tanggungjawab. 11.1.1.1 Membincangkanisu-isuteknikalberkaitanmasalahkekurangan makronutrientermasukisu-isuberkaitanpelaksanaanprogram pemulihan makronutrien yang sedia ada iaitu: Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat makanan (PPKZM).Program Makanan Tambahan Susu Tepung Penuh Krim.11.1.1.2 MenilaipencapaianProgramPemulihanKanak-kanak Kekurangan Zat Makanan dan Program Makanan Tambahan Susu TepungPenuhKrimdanmencadangkanlangkah-langkah penambahbaikan program. 11.1.1.3Merancang program pemulihan makronutrien yang baru sekiranya diperlukan.

11.1.2Keahlian.11.1.2.1 Pengerusi: Pengarah Bahagian Pemakanan.11.1.2.2 Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan. 11.1.2.3 Setiausaha: Penolong Pengarah (Makronutrien).11.1.2.4 Ahli:1.Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pemakanan). 2. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Kanak-kanak). 3. Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kesihatan Ibu & Perinatal).Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan174.KetuaBahagianPenyelidikanPemakanan,Institut Kesihatan Umum.5.Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pemakanan) Negeri.6.KetuaPenolongPengarahKanan(KesihatanKeluarga) Negeri.7. Pakar Perubatan Keluarga. 8. Pakar Pediatrik.9.Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan).10.Penyelia Jururawat Kesihatan (Bahagian Pemakanan).11.Ahli-ahli lain yang dijemput (co-opted members).Wakil Kementerian Pelajaran.WakilBahagianKemiskinanBandar,Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.WakilJabatanKebajikanMasyarakat,Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.Wakil Bahagian Pembasmian Kemiskinan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.WakilJabatanHalEhwalOrangAsli(JHEOA), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. WakilJabatanKemajuanMasyarakat(KEMAS), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.Wakil Unit Perancang Ekonomi.Wakil universiti.11.1.3 Kekerapanmesyuarat:Mesyuaratdiadakansekurang-kurangnyasekali setahun. Garis PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia1811.2Jawatankuasa Teknikal Peringkat Negeri11.2.1 Tugas dan tanggungjawab.11.2.1.1 Menyelaras pelaksanaan Program Pemulihan Makronutrien. 11.2.1.2 Membincangkanmasalahyangtimbuldanmengambillangkah penyelesaian jika perlu. 11.2.1.3 Memantau dan menilai pencapaian program. 11.2.1.4 Merancangaktivitiyangbersesuaianuntukmeningkatkan keberkesanan program.11.2.2 Keahlian11.2.2.1 Pengerusi: Pengarah Kesihatan Negeri. 11.2.2.2 Timbalan Pengerusi: Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam).11.2.2.3 Setiausaha:KetuaPenolongPengarahKanan/KetuaPenolong Pengarah (Pemakanan) Negeri.Ahli:1.Ketua Penolong Pengarah (Kesihatan Keluarga).2.Pakar Pediatrik. 3.Pegawai Kesihatan Daerah.4.Pakar Perubatan Keluarga.5.Pegawai Zat Makanan Daerah.6.Penyelia Jururawat Kesihatan Negeri.Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan197.Ketua Penolong Pengarah (Pendidikan Kesihatan) Negeri.8.Jururawat Kesihatan Umum.9.Wakil Setiausaha Kerajaaan Negeri (SPKR).10.Wakil Jabatan Pelajaran Negeri. 11.Wakil KEMAS.12.Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat.13.Wakil Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA).14.Wakil Jabatan Pertanian dan Industri Asas Tani. 15.Ahli-ahli lain yang berkaitan. 11.2.3Kekerapanmesyuarat:Mesyuaratdiadakansekurang-kurangnyasekali setahun. Nota:Sekiranyatelahterdapatjawatankuasayangseumpamanya, jawatankuasa yang baru tidak perlu dibentuk. Agenda yang berkaitanboleh dibawa ke mesyuarat jawatankuasa tersebut.Garis PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia2011.3Jawatankuasa Teknikal Peringkat Daerah11.3.1 Tugas dan tanggungjawab.11.3.1.1 Merancang aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat daerah. 11.3.1.2 Menyelaras pelaksanaan aktiviti di peringkat daerah. 11.3.1.3 Membincangkanmasalahyangtimbuldanmengambillangkah penyelesaian. 11.3.1.4 Memantau dan menilai pencapaian program di peringkat daerah.11.3.2Keahlian.11.3.2.1 Pengerusi: Pegawai Kesihatan Daerah.11.3.2.2 Setiausaha:PegawaiZatMakananDaerah/PenyeliaJururawat/ Ketua Jururawat Kesihatan.Ahli:1.Pakar Perubatan Keluarga. 2.Pegawai Perubatan dan Kesihatan.3.Penyelia/ Ketua Jururawat Kesihatan Daerah.4.Jururawat Kesihatan Umum.5.Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan.6.Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran(Pendidikan Kesihatan).7.PenolongPegawaiKesihatanPekerjaandanPersekitaran (KPAS).Bahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan MalaysiaGaris PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan218.PenolongPegawaiKesihatanPekerjaandanPersekitaran (BAKAS). 9.PenolongPegawaiKesihatanPekerjaandanPersekitaran (KMAM).11.3.3Kekerapan mesyuarat:Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali. Nota:Sekiranyatelahterdapatjawatankuasayangseumpamanya, jawatankuasa yang baru tidak perlu dibentuk. Agenda yang berkaitan boleh dibawa ke mesyuarat jawatankuasa tersebut.Garis PanduanProgram Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat MakananBahagian Pemakanan, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia2212. TERMINOLOGI Kurang Berat Badan (KBB)Kurang Berat Badan SederhanaKBB(S)Kurang Berat Badan Teruk KBB(T) Miskin TegarBerat-untuk-umur