15 dsp tingkatan 2 updated 28sept

of 24/24
DRAFT DSP Sains Tingkatan 2 28 Sepember 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2

Post on 20-Jun-2015

5.431 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINSTINGKATAN 2DRAFTDSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagipotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakatdan negara."DRAFT2DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untukguru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atautelah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.DRAFT 3DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaranholistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkankedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaituperkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satuatau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasilpembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapatditaksir dan dicapai.o Evidens :Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasaiberdasarkan deskriptor.Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalambentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujiansecara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAFT4DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BANDSTANDARD 1Tahu 2Tahu dan Faham 3Tahu, Faham dan Boleh Buat 4Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAFT 5DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 6. TAFSIRAN BAND BANDPERNYATAAN BANDTAFSIRANMurid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHUmemberikan respons kepada perkara yang asas.Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAMmenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATdalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALIdan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secarabertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAFT6DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 7. MATLAMAT KURIKULUM SAINSMatlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan muriddengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan merekamenyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikapsaintifik dan nilai murni. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akanmemperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalamsains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untukmembangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju denganmembudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan danpemuliharaan alam sekitar.OBJEKTIF KURIKULUM SAINSKurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid:1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.DRAFT7DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 8. 6.Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.7.Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.8.Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya denganbijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperolehpenerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal.11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaandan pemeliharaannya.DRAFT8DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 9. BAND PERNYATAAN STANDARD 1Mengetahui konsep dan prinsip asas sains 2Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi 3Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalamkehidupan seharian 4Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalampenyelesaian masalah 5Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi 6Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sainsdan teknologiDRAFT 9DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 10. DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS KBSM TINGKATAN DUABANDPERNYATAANDESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 1 B1B1D1B1D1E1 TahuMengetahui konsep dan Mengenal pasti kecacatanMenamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan prinsip asas sainspenglihatan B1D2B1D2E1 Mengenal pasti sumber dan Menamakan sumber air semulajadi dan bahan bahan cemar air cemar air B1D3B1D3E1 Mengenal pasti unit dayaMenamakan unit daya B1D4B1D4E1 Mengenal pasti objek yang Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas menggunakan prinsip tuasDRAFT 10DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 11. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS2B2B2D1B2D1E1 Tahu danMengetahui dan memahami Menyatakan maksud giziMemberi maksud gizi seimbangFahamtentang aplikasi konsep dan seimbang prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D2B2D2E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pencernaan pencernaan B2D3B2D3E1 Menyatakan maksud spesies,Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan populasi, komuniti, habitat dan ekosistem ekosistem B2D4B2D4E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai pengeluar, pengguna dan dalam siratan makanan pengurai dalam siratan makanan B2D5B2D5E1 Menyatakan maksud Memberi maksud penyejatan penyejatan B2D6B2D6E1 Menyatakan maksud zat Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan terlarut, pelarut, larutan danbahan terampai bahan terampaiDRAFT 11DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kulitMelabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor,dan Bolehuntuk mengembangkan menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerakBuat pemahaman tentang konsepbalas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima dan prinsip sains dalam suntikan dan menggunakan Braille kehidupan seharianB3D2 B3D2E1Memerihal telinga danMelabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsimekanisme pendengaranstruktur dan menjelaskan mekanisme pendengaranmanusiaB3D3 B3D3E1Memerihal mata dan Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsipenglihatan manusiastruktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihatB3D4 B3D4E1Memerihal penglihatanMenjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokularstereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwanDRAFT 12DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 13. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D5B3D5E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kecacatan Menjelaskan kecacatan pendengaran dan caradan Bolehuntuk mengembangkanpendengaran pembetulannyaBuat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalamB3D6B3D6E1 kehidupan seharian Memerihal gerak balas Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengantumbuhan terhadap kemandiriannyaransangannyaB3D7B3D7E1Memerihal kelas makanan dan Menjelaskan fungsi 7 kelas makanangizi seimbangB3D7E2Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gramkarbohidrat, protein dan lemak pada pembungkusmakanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagisetiap hidanganB3D7E3Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan giziseimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesankepada gizi seimbangDRAFT 13DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 14. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D8B3D8E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal sistem pencernaan Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistemdan Bolehuntuk mengembangkanpencernaanBuat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalamB3D8E2 kehidupan seharian Menerangkan proses penguraian molekul makanan,alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikanhasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemakB3D8E3Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan,proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan sertamengaitkan amalan pemakanan dengan masalahpenyahtinjaanB3D9B3D9E1Memerihal kepelbagaianMengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan sertaorganisma menjelaskan kepentingan kepelbagaian organismakepada persekitaranB3D10 B3D10E1Memerihal aliran tenaga dalam Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidupsiratan makanan , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalamsiratan makananB3D10E2Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan alirantenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jikaketiadaan satu komponenDRAFT14DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 15. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D11B3D11E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kepentinganMenjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitardan Bolehuntuk mengembangkanfotosintesis dalam oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbangBuat pemahaman tentang konsep mengekalkan ekosistem yang dan prinsip sains dalamseimbang kehidupan seharianB3D12B3D12E1Memerihal pemuliharaan dan Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaanpemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidupB3D13B3D13E1Memerihal penyejatan Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harianB3D14B3D14E1Memerihal pelarutMenerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharianB3D15B3D15E1Memerihal peneutralanMenerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharianDRAFT 15DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D16 B3D16E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kualiti air dan Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedahdan Bolehuntuk mengembangkansistem bekalannya pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatuBuat pemahaman tentang konsep kaedah dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D16E2Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsidan cara penjimatan airB3D16E3Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawalpencemaran serta cara memelihara kualiti airB3D17 B3D17E1Memerihal prinsip tekanan Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udaraudara dalam picagari, sifon, pam penyembur danpenyedut minuman serta menerangkanlangkah-langkah keselamatan yang perludiambil apabila menggunakan gas di bawahtekanan tinggiDRAFT16DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 17. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D18B3D18E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal daya geseran dan Menjelaskan kebaikan dan keburukan sertadan Bolehuntuk mengembangkanaplikasi geseran aplikasi meningkatkan dan mengurangkanBuat pemahaman tentang konsepdaya geseran dalam kehidupan harian dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D19B3D19E1Memerihal kerjaMenerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contohB3D20B3D20E1Memerihal sistem sokonganMenjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan ,haiwan membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatikB3D21B3D21E1Memerihal pusat gravitiMenyatakan hubungan antara pusat graviti dengandengan kestabilan objekkestabilan objekB3D22B3D22E1Memerihal tuas Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuasDRAFT17DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 18. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D1B4D1E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji deria,organ deriaMenghubungkait lima deria, organ deria dandan Bolehsaintifik dan kemahirandan rangsanganrangsanganya melalui aktiviti Buat dengan saintifik dalam membentuk Beradab konsep dan prinsip sains B4D2B4D2E1 dalam penyelesaian masalah Mengkaji kepekaan kulit Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsanganmelalui aktivitiB4D3B4D3E1Mengkaji deria rasa dan bau Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deriabau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rasa yang berbeza danmenghubungkait deria rasa dengan deria bau melaluiaktivitiB4D4B4D4E1Mengkaji pantulan dan Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antarapembiasan cahayadua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktivitiB4D5B4D5E1Mengkaji kecacatan dan hadMenunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,caraderia penglihatan membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titikbuta melalui aktivitiDRAFT18DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 19. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D6 B4D6E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji bunyi Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untukdan Bolehsaintifik dan kemahiran pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui Buat dengan saintifik dalam membentuk aktiviti Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalahB4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktivitiB4D7 B4D7E1Mengkaji kehadiran kelas Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemakmakananmelalui aktivitiB4D8 B4D8E1Mengkaji saling bersandaranMenghubungkait spesis, habitat, populasi, komunitiorganisma hidup dandengan saling bersandaran antara organisma hidup danpersekitaran dalam ekosistem persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapanganB4D9 B4D9E1Mengkaji ciri-ciri fizikal air Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktivitiB4D10B4D10E1Mengkaji komposisi air Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktivitiDRAFT19DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 20. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENS 4 B4 B4D11 B4D11E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji perbezaan antara Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dandan Bolehsaintifik dan kemahiranlarutan dengan bahanbahan terampai melalui aktiviti Buat dengan saintifik dalam membentukterampai Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D12 B4D12E1Mengkaji bahan berasid danMenentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melaluiberalkali aktivitiB4D13 B4D13E1Mengkaji kaedah pembersihan Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihanair air melalui aktivitiB4D14 B4D14E1Mengkaji tekanan udaraMenghubungkait pergerakan zarah udara dengan TeoriKinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanandan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekananudara seperti isipadu atau suhu melalui aktivitiB4D15 B4D15E1Mengkaji daya Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesandaya dan pelbagai jenis daya melalui aktivitiB4D16 B4D16E1Mengkaji kerja dan kuasaMenentukan kerja dilakukan dan kuasa denganmenggunakan rumus melalui aktivitiB4D17 B4D17E1Mengkaji sistem sokonganMenerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dantumbuhanmembuat pengelasan melalui kerja lapanganDRAFT20DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 21. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOREVIDENS 4 B4 B4D18 B4D18E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji kestabilan sesuatu Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dandan Bolehsaintifik dan kemahiranobjek tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti Buat dengan saintifik dalam membentukmempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D19 B4D19E1Mengkaji momen daya Menghubungkait momen daya dengan daya danjarak melalui aktivitiDRAFT21DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 22. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOREVIDENS 5 B5 B5D1B5D1E1 Tahu, Faham Mengamal dan menilai Menyiasat rangsanganMenjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhandan Bolehmaklumat tentang konsep dantumbuhanmelalui eksperimen Buat dengan prinsip sains yang berkaitan Beradab dengan sains dan teknologi B5D2B5D2E1 TerpujiMenyiasat penyerapan glukosaMenunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub viskingmelalui eksperimenB5D3B5D3E1Menyiasat faktor-faktor yangMenerangkan maksud fotosintesis dan menentukandiperlukan untuk fotosintesis faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melaluieksperimenB5D4B5D4E1Menyiasat faktor-faktor yangMembuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luasmempengaruhi penyejatan permukaan dan pergerakan udara mempengaruhipenyejatan melalui eksperimenB5D5B5D5E1Menyiasat faktor-faktor yangMenentukan faktor-faktor yang mempengaruhimempengaruhi ketelarutan zatketerlarutan zat terlarut melalui eksperimenB5D6B5D6E1Menyiasat faktor-faktor yangMembuktikan permukaan yang berbezamempengaruhi magnitud dayamempengaruhi magnitud daya geseran melaluigeseran eksperimenDRAFT22DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 23. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Tahu, Faham Menangani cabaran danMengumpul maklumat Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologidan Bolehmenyumbang idea dalammengenai alat teknologi bagi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria Buat dengan melestarikan perkara-perkara mengatasi had deriapenglihatan dan pendengaran Beradab yang berkaitan dengan sainspenglihatan dan pendengaranMithalidan teknologi.B6D2Mengumpul maklumat B6D2E1mengenai makanan dan Pembentangan hasil penulisan makanan dan amalanamalan pemakanan pemakanan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: kepentingan makan makanan berkhasiat mempraktikkan amalan pemakanan yang betul merancang satu gizi seimbang mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agamaB6D3 B6D3E1Mengumpul maklumat Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:mengenai kepentingan Kepentingan interaksi antara organisma hidup daninteraksi dalam ekosistempersekitaran Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbangDRAFT23DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 24. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS6B6 B6D4 B6D4E1Tahu, Faham, Menangani cabaran danMengumpul maklumat Membuat pembentangan dalam pelbagai Boleh Buatmenyumbang idea dalammengenai pencemaran airbentuk persembahan berkaitan:dengan melestarikan perkara-perkara pencemaran airBeradabyang berkaitan dengan sains pengawalan Mithali dan teknologi pembersihan cara penjimatan penggunaannyaB6D5 B6D5E1Mengumpul maklumat Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikanmengenai konsep kestabilan konsep kestabilanB6D6 B6D6E1Mereka bentuk alat denganMembina model yang menggunakan prinsip tuasprinsip tuasDRAFT 24DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012