15 dsp tingkatan 2 updated 28sept

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

5.429 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINSTINGKATAN 2DRAFTDSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagipotensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakatdan negara."DRAFT2DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untukguru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atautelah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.DRAFT 3DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaranholistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkankedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaituperkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satuatau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasilpembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapatditaksir dan dicapai.o Evidens :Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasaiberdasarkan deskriptor.Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalambentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujiansecara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAFT4DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BANDSTANDARD 1Tahu 2Tahu dan Faham 3Tahu, Faham dan Boleh Buat 4Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAFT 5DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 6. TAFSIRAN BAND BANDPERNYATAAN BANDTAFSIRANMurid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHUmemberikan respons kepada perkara yang asas.Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAMmenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATdalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALIdan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secarabertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAFT6DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 7. MATLAMAT KURIKULUM SAINSMatlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan muriddengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan merekamenyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikapsaintifik dan nilai murni. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akanmemperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalamsains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untukmembangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju denganmembudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan danpemuliharaan alam sekitar.OBJEKTIF KURIKULUM SAINSKurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid:1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.DRAFT7DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 8. 6.Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.7.Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.8.Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya denganbijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperolehpenerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal.11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaandan pemeliharaannya.DRAFT8DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 9. BAND PERNYATAAN STANDARD 1Mengetahui konsep dan prinsip asas sains 2Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi 3Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalamkehidupan seharian 4Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalampenyelesaian masalah 5Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi 6Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sainsdan teknologiDRAFT 9DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 10. DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS KBSM TINGKATAN DUABANDPERNYATAANDESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 1 B1B1D1B1D1E1 TahuMengetahui konsep dan Mengenal pasti kecacatanMenamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan prinsip asas sainspenglihatan B1D2B1D2E1 Mengenal pasti sumber dan Menamakan sumber air semulajadi dan bahan bahan cemar air cemar air B1D3B1D3E1 Mengenal pasti unit dayaMenamakan unit daya B1D4B1D4E1 Mengenal pasti objek yang Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas menggunakan prinsip tuasDRAFT 10DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 11. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS2B2B2D1B2D1E1 Tahu danMengetahui dan memahami Menyatakan maksud giziMemberi maksud gizi seimbangFahamtentang aplikasi konsep dan seimbang prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D2B2D2E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pencernaan pencernaan B2D3B2D3E1 Menyatakan maksud spesies,Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan populasi, komuniti, habitat dan ekosistem ekosistem B2D4B2D4E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai pengeluar, pengguna dan dalam siratan makanan pengurai dalam siratan makanan B2D5B2D5E1 Menyatakan maksud Memberi maksud penyejatan penyejatan B2D6B2D6E1 Menyatakan maksud zat Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan terlarut, pelarut, larutan danbahan terampai bahan terampaiDRAFT 11DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOREVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kulitMelabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor,dan Bolehuntuk mengembangkan menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerakBuat pemahaman tentang konsepbalas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima dan prinsip sains dalam suntikan dan menggunakan Braille kehidupan seharianB3D2 B3D2E1Memerihal telinga danMelabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsimekanisme pendengaranstruktur dan menjelaskan mekanisme pendengaranmanusiaB3D3 B3D3E1Memerihal mata dan Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsipenglihatan manusiastruktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihatB3D4 B3D4E1Memerihal penglihatanMenjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokularstereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwanDRAFT 12DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012 13. BAND PERNYATAAN STANDARDDESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D5B3D5E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuanMemerihal kecacatan Menjelaskan kecacatan pendengaran dan caradan Bolehuntuk mengembangkanpendengaran pembetulannyaBuat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalamB3D6B3D6E1 kehidupan seharian Memerihal gerak balas Menghub