kumpulan 6 updated

Download Kumpulan 6 Updated

Post on 06-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  1/48

  RATHAI A/P RAGUPATHY M20142001662

  NANDHINI A/P NERASAMAN M20142001324

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  2/48

  Mengupaya, JPN, PPD an Se!"#a$Mengupaya, JPN, PPD an Se!"#a$

  un%u! &enye'a!an penye#e(a'anun%u! &enye'a!an penye#e(a'an )$u(u( *e+a(a(!an !epe+#uan)$u(u( *e+a(a(!an !epe+#uan

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  3/48

  MENGAPA PERU -

  1. Data Kebangsaan dan Antarabangsa

  menunjukkan bahawa sekolah di Malaysia

  tersebar merentas spektrum prestasi yang

  luas. Sebagai contoh, dalam PSA tahun

  !""#$, %& daripada sekolah yang terlibat

  digredkan sebagai 'baik(, 1)& 'sederhana(

  dan *"& 'lemah(.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  4/48

  !. Sejak dahulu lagi, banyak program

  dibentuk berdasarkan Model 'Satu untuk Semua( +onesi-eitsall/. Data

  antarabangsa menunjukkan bahawa

  sekolah memerlukan set inter0ensi yang berlainan supaya bersesuaian dengan

  tahap prestasi sekolah yang berbe-a

  be-a.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  5/48

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  6/48

  SASARAN

    Setiap sekolah, tanpa mengira lokasi, sai- atau jenis, akan menyediakan

  pendidikan yang baik dan holistik

  kepada murid.

    Menjelang tahun !"!", tidak ada lagi

  sekolah berprestasi rendah +band  atau

  %/. 2ebih banyak sekolah akan diiktira sebagai S34 atau sekolah kluster

  kecemerlangan.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  7/48

    5umlah bantuan kewangan dan operasi

  yang diberikan kepada setiap sekolahakan bergantung pada keperluan khusus

  masingmasing.

    Pemimpin negeri, daerah dan sekolah

  akan mempunyai lebih kuasa untuk

  membuat keputusan berkenaan operasi

  harian dan inter0ensi khusus mengikut konteks sekolah dan membolehkan

  pengurusan berasaskan sekolah yang

  lebih luas.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  8/48

    , DAN SEKOLAH UNTUK

  MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN

  KECEMERLANGAN

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  9/48

  Mempercepat penambahbaikan prestasi

  sekolah melalui program yang sistematik

  dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang !"16.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  10/48

    2anjutan kejayaan Program Peningkatan

  Pekolah 74P1.", setiap PPD akan diupayakan

  untuk menyesuaikan sokongan yang diberikan

  kepada sekolah, dan daripada aspek kehadiran murid hingga kepada penempatan

  Pengetua87uru 3esar dan guru.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  11/48

    Sumber itu akan dapat diagihkan kepada

  sekolah yang amat memerlukan termasuk

  penempatan pembimbing guru dan

  pembimbing Pengetua87uru 3esar secara

  sepenuh masa untuk membantu guru dan

  Pengetua87uru 3esar di sekolah berprestasi

  rendah +band 9,  dan %/.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  12/48

    Pada masa yang sama, Kementerian akan

  memastikan semua sekolah dan daerah kekal

  sejajar dengan keutamaan strategik kementerian

  melalui pelaksanaan satu set petunjuk prestasi utama +KP/ yang seragam. Program ini telah

  dirintis di Kedah dan di Sabah mulai 5anuari !"1),

  dan dilaksanakan di semua daerah pada !"16.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  13/48

  2angkah yang akan diambil

  termasuk:    Meningkatkan amalan menyediakan sokongan

  yang berbe-a kepada sekolah berdasarkan

  pencapaian band

   Memperkasa dan mengupaya 5P; dan PPD dalam

  usaha menyesuaikan inter0ensi dengan mengambil

  kira konteks khusus setiap sekolah< dan

    Menjadikan 5P; dan PPD lebih bertanggungjawab dan berkewajipan tentang prestasi keseluruhan

  sekolah.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  14/48

  Peranan 5P; dan PPD

  • Kementerian akan memastikan 5P; dan PPD

  diperkukuh dan ditumpukan semula dalam usaha

  menyokong pembelajaran murid dan meningkatkan

  pencapaian keseluruhan sekolah.

  • 5P; yang akan memberikan tumpuan kepada usaha

  menyokong PPD dalam melaksanakan tanggungjawab

  baharu dan mengurangkan pelibatan secara terus

  dengan sekolah.

  • 5P; akan bertanggungjawab menentukan sasaran

  daerah, mengurus prestasi PPD, memudahkan

  kerjasama antara daerah, dan memperuntukkan sumber

  kepada daerah yang sangat memerlukan.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  15/48

  Mentransormasi

  kepimpinan negeri dan

  daerah

  • Kementerian telah membangunkan Program

  4ransormasi ;egeri dan Daerah +Program 4ransormasi

  Daerah  D4P/ bagi membolehkan semua negeri dan

  daerah meningkatkan prestasi sekolah dengan ketara.

  • Menjelang !"19, program ini bermatlamat

  mengurangkan bilangan sekolah band % kepada siar,

  merapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar sebanyak !9& dan meningkatkan kehadiran murid

  sehingga #9&.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  16/48

    . Memperkasa kepimpinan

  tempatan

    Menetapkan sasaran untuk setiap sekolah<

    Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua8guru

  besar

     Melalui program bimbingan guru iaitu pembimbing pakar

  peningkatan sekolah +SS=$/ dan program bimbingan

  pengetua8 gur besar iaitu rakan peningkatan sekolah

  +sipartner$/<

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  17/48

  • Memantau dan menggunakan data untuk memaklumkan akti0iti

  penambahbaikan sekolah<

  • Memastikan pengetua8guru besar dan guru bertanggungjawab

  terhadap prestasi masingmasing dan mengadakan dialog

  pretasi <

  • Mewujudkan kerjasama antara sekolah, contohnya, melalui

  perkongsian amalan terbaik< dan

  • Menyasarkan pemberian sumber kepada sekolah yang paling

  memerlukannya.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  18/48

  !. Menetapkan sistem bagi mencapai matlamat yang

  sama.

  • Kementerian telah menetapkan satu set petunjuk prestasi utama +KP/ berdasarkan matlamat sistem yang berteraskan akses,

  kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. • KP ini disebarkan ke peringkat bawah dari

  kementerian hingga ke sekolah bagi memastikan matlamat keseluruhan sistem adalah tekal dan terselaras.

  • Pengesanan pencapaian berdasarkan kpi ini akan dijalankan secara tahunan bermula dari peringkat kebangsaan, di setiap jpn, ppd dan sekolah.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  19/48

  ).Memberi sokongan kepada

  organisasi yang paling

  memerlukan

  • Pihak 5P; akan menyedia sumber dan

  sokongan yang diperlukan bagi melaksanakan

  inisiati ini

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  20/48

  6. Memantau, menyelesaikan masalah dan mengambil

  tindakan

  • Kementerian, 5P;, PPD, pemimpin sekolah,

  dan guru akan mengadakan sesi dialog prestasi secara berkala bagi memastikan

  sekolah, daerah dan negeri berada pada

  landasan yang betul untuk mencapai sasaran

  yang ditetapkan.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  21/48

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  22/48

  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan

  berasaskan sekolah dan autonomi

  kepada sekolah yang memenuhi kriteria

  prestasi minimum.

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  23/48

  su 

  1. Sistem pendidikan di Malaysia berbentuk

  berpusat, berperingkat dan struktur

  pengurusannya adalah berhierarki +Suean,

  1##< A.2 ramaiah, !"")/. • Segala urusan di sekolah dilaksanakan secara

  birokrasi dan arahan diberikan daripada pihak

  atasan ke peringkat bawahan.

  • Sistem birokrasi ini boleh menyekat ino0asi dalam pendidikan serta proesionalisme guruguru

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  24/48

  • Semua sekolah akan bertanggungjawab

  membuat keputusan operasi tentang peruntukan bajet dan pelaksanaan

  kurikulum.

  • Proses ini dilaksanakan secara

  berperingkat

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  25/48

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  26/48

  9 3idang Autonomi

  • Pengurusan sekolah

  • Pengurusan sumber manusia

  • Pengurusan sumber kewangan dan sumber i-ikal

  • Pengurusan dan pelaksanaan kurikulum

  Pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum

 • 8/18/2019 Kumpulan 6 Updated

  27/48

  •Pemberian autonomi kepada sekolah di Malaysia dikenali

  sebagai autonomi terpimpin iaitu yang memerlukan sekolah

  mematuhi piawaian berikut :

  +a/ Akta Pendidikan 1##

  +3/ SistemPendidikan Kebangsaan

  +=/ Akta 4atacara Kewangan 1#9%, Pekeliling

  Perbendaharaan dan 7aris Panduan dan

  surat surat siaran

  +D/ Standard Kuali