buku skrap sejarah

Download buku Skrap Sejarah

Post on 16-Jul-2015

406 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sri Damansara ( 1 ),Petaling BUKU SKRAP SEJARAH 2012 Tajuk: Pendudukan Jepun Di Negara Kita

Nama Murid: Amelia Aviles Kelas: 3 Jujur Nama Guru Sejarah : Cikgu Norhaslinda Sidek

INDEKSM/surat 1) 1.1-Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu 2) 1.2-Kesan Pemerintahan Tentera Jepun di Tanah Melayu

1.1- Pemerintahan Tentera Jepun diTanah Melayu1. PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

Me m eri nt a h s el a ma 3 t a hu n ( 1 94 2 hing ga 1945)

Pemerintahan bercorak tentera

ercora2. KEDATANGAN JEPUNJepun diperintah oleh Maharaja MikadoMeiji (18681912)Menekankan pemodenan J e p u n d a n perindustrianJepun meluaska n kuasa di Chin a bertujuan memasarkan hasil

Melancarkan Pemulihan Meiji

Mencontohi negara Barat

3. Faktor Perluasan Kuasa Jepuni. Faktor Masalah Ekonomi Jepun

ii. Faktor Sekatan Ekonomi

4. Langkah Awal Jepun Untuk Menguasai Tanah Melayui. Melalui Propaganda

ii.Rancangan Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya Strategi yang sangat berkesan Penduduk tempatan t idak menganggap Jepunsebagai penjajahbaru menggantikan British

D i g u n a k a n u nt u k p e n g ar u h i p e n d u d u k t e m p a t a n m e l a l ui s l o g a n A s i a U n t u k Or ang Asia dan Semangat Asia Slogan berunsur antipenjajah Barat Banyak menonjolkan imej Jepun sebagaipembela negara-negara di Timur P r o p a g a n d a d i s i a r k a n m e l a l u i a k h b a r Je pun The Syonan Times & Fajar Asia

5.Kemaraan Tentera Jepun di Tanah Melayui. Melalui Kawasan Utara di Thailand T e n t e r a J e p u n m e n d a r a t s e r e n t a k d i Sin ggora dan Pattani, Thailand pada 8Disember 1941 Tentera terus mara ke Jitra, Kedah Tentera berpecah dua Satu pasukan ke Pulau Pinang dan terusmara ke selatan melalui pesisiran pantaibarat Satu pasukan lagi mengikut jalan daratmenuju bandar-bandar utama di negeri-negeri pantai barat iii. Melalui Kawasan Sarawak dan Sabah T e n t e r a J e p u n m e n d a r a t d i M i r i d a r i Ca m Ranh, Vietnam pada 16 Disember1941 Berpecah kepada dua pasukan Satu pasukan mara ke Kuching dan Sibu Pasukan kedua mara ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan K e m u d i a n m a r a k e kaw asa n pesi si ra npa ntai ke du adua n egeri ter ut am a d i bandar-bandar besar T i a d a t e n t a n g a n sengit terhad a p kemaraan tentera Jepun di Sarawak danSabah

ii. Melalui Kawasan Kota Bharu T e n t e r a J e p un mendarat p a d a 8 Disember 1941 Tentera mara ke selatan mengikut jalandarat di negeri-negeri pantai timur

6. Cara Kemaraan Tentera Jepun

i. Menggunakan kapal terbang perang D i g u n a k a n t entera Jepun u n t u k menyeran g tentera Bri tis h d i T a n a h Melayu K a p a l i n i s e b a g ai pelindung kep a d a tentera darat Jepun

i i . M e n g g u n a k a n k e r e t a k e b a l penggempur B e r j a y a m e m a k s a t e n t e r a B r i t i s h berundur Jepun menggunakan kereta kebal kecil d a n r i n g a n y a n g l e b i h m u d a h dikendalikan

iii. Menggunakan bot B o t d i g u n a k an un tuk men d a r a t k a n tentera nya dari kapal perang yang sukarberlabuh di pantai

iv. Menggunakan basikal T uj u a n m e m p e r c e p at k a n p er j a l a n a n tanpa disedari pihak British B a s i k a l m u d a h untuk melalui j a l a n sempit

7.Kesan Kemaraan Jepun di Tanah Melayu

i. Jepun menguasai Tanah Melayu T e n t e r a J ep u n b er j a y a k u as a i T a n a h Melayu dalam masa 10 minggu Pada 15 Februari 1942 Tanah Melayu danSingapura jatuh ke tangan Jepun Leftenan Jeneral A.E.Percival menyerahdiri kepada Leftenan Jeneral YamashitaTomoyuki (dikenali Ha rimau Malaya)di Singapura Jepun gunakan strategi peperangan yang b a i k t e r u t a m a k eg i a t a n p e r i s i k a n Jepun yang berkesan

ii. Banyak berlaku kemusnahan Kemusnahan berlaku pada infrastruktur,ekonomi dan bangunan British gunakan taktik bumi hangus British memusnahkan jambatan, jal ank e r e t a a p i , j a l a n r a y a , l a d a n g - l a d a n g dan kawasan perlombongan Tujuannya untuk melengahlengahkank e m a r a a n t e n t e r a J e p u n d a n melump uhkan ekonomi C o n t o h k e m u s n a h a n i a l a h J a m b a t a n Guillemard di Kuala Krai, Kelantan danBangunan Muzium Selangor D i S a r a w a k , B r i t i s h m e m b a k a r telag am i n y a k d i M i r i d a n m e m u s n a h k a n dokumen-dokumen kerajaan

iii. Jepun gaga l menguasai bah a n mentah Tanah Melayu Tindakan British berjaya menggagalkanu s a h a J e pun u nt uk menguas ai b a h a n mentah negara

Faktor Kejayaan Jepun MengalahkanBritish di Tanah Melayu

i. Perancangan awal perang Jepun menggunakan propaga nda untukm e m e n a n g i h a t i d a n m e n d a p a t k a n kerjasama penduduk Tanah Melayu Jepun menjalankan aktiviti perisikan diT a n a h M e l a y u b a g i m e n d a p a t k a n maklumat untuk memudahkan serangan

ii. Kelengkapan perang tentera Jepun J e p u n m e n g g u n a k a n b a n y a k k a p a l terban g pejuang moden seperti ZeroFighter J e p u n m e n g g u n a k a n k e r e t a k e b a l yangses uai dengan keadaan muka bumiTanah Melayu

iii. Semangat tentera Jepun T e n t e r a J e p u n berjuang untuk kemegahan negara mereka

1.2 Dasar pemerintahan tentera Jepun1. Peranan Sultani. tidak lagi menjadi pemerintah negeriii. menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu iii. diberi elaun seperti semasa pmh British

2. Tanah Melayu jadi tanah jajahan Jepun

3. Majlis Agama Islam ditubuhkan4. Ekonomi dieksploitasi untuk perindustrian dan membiayai peperangan

5. Mata wang Jepun diperkenalkan. 6. Pengenalan ekonomi kawalan7. Ekonomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian digiatkan 8. Kimigayo (Lagu Kebangsaan Jepun) dinyanyikan pada setiap pagi di sekolah 9. Nippon-Go bahasa pengantar di sekolah. 10. Cuti sempena hari-hari perayaan negara Jepun 11. Orang Melayu Dilayan lebih baik untuk mendapat kerjasama 12. Orang Cina Dilayan kasar kerana menyokong kerajaan China dalam Perang

Reaksi penduduk

i) Reaksi di kalangan orang Melayu terpengaruh dengan slogan Jepun Diberikan layanan baik oleh tentera Jepun. KMM di bawah Ibrahim Haji Yaacob adakan pakatan sulit dengan Jepun dgn harapan Tanah Melayu diberikan kemerdekaan. Sokongan orang Melayu tidak kekal lama. TM tidak diberi kemerdekaan spt yg dijanjikan. Peringkat awal Jepun tidak mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu. KMM dibubarkan oleh Jepun.

ii) Reaksi di kalangan orang Cina dipengaruhi oleh Perang China-Jepun Terlibat dengan gerakan anti-Jepun. memulaukan barangan Jepun pungut derma utk bantu negara China. pemuda Cina balik ke negara China untuk menyertai perang menentang Jepun. orang Cina dilayan secara kasar ada menyokong Jepun untuk menjaga kepentingan perniagaan dan keselamatan nyawa

iii) Reaksi di kalangan orang India dpt layanan baik kerana Jepun memerlukan kerjasama untuk mengusir British di India. Jepun mempengaruhi orang India dalam tentera British supaya bekerjasama dengan mereka. Ramai orang India sertai Tentera Kebangsaan India. Jepun menjadi pendorong penubuhan Liga Kemerdekaan India.

Gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu

1. Malayan Peoples Anti Japanese Army (MPAJA); - ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya - Bekerjasama dgn British dapat bantuan kewangan, latihan ketenteraan dan senjata. 2. Force 136; - Ditubuhkan oleh Tentera Bersekutu di Pahang, Johor dan Kedah - Anggota mendapat latihan daripada tentera Bersekutu di Sri Lanka. - Anggotan terdiri pegawai tadbir Melayu 3. Askar Melayu Setia (AMS); - lancarkan perang gerila. - Bekerjasama dan mendapat bantuan Force 136. 4. Pasukan Wataniah Pahang; - Sultan Pahang sebagai Pemerintah Kehormat. - Diketuai oleh Yeop Mahidin. - Wadah pemuda Melayu menentang Jepun - Hubungan baik dengan pasukan Force 136. 5. Gerila Kinabalu; - Pimpinan Albert Kwok. - Melancarkan pemberontakan Double Tenth tetapi gagal. 6. Gerila Datu Mustapha penentangan di Kudat. 7. Gerila di Sandakan penentangan di Sandakan. 8. Penentangan di pesisir pantai Sarawak - Jalankan gerakan membantu tentera Bersekutu mengusir Jepun

Kekalahan Jepun

1. Tentera Bersekutu gugurkan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. 2. Jepun menyerah kalah tanpa syarat 3. Jeneral Seishiro Itagaki menyerah diri kepada tentera Bersekutu di Singapura. 4. Di wilayah Borneo , Masao Baba menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. 5. Jeneral Seishiro Itagaki menandatangani perjanjian menyerah kalah kepada Laksamana Louis Mountbatten, Komander Tentera Bersekutu di Asia Tenggara pada 12 September 1945 di bangunan Majlis Perbandaran Singapura.

Kesan Pemerintahan Tentera Jepun

(a) Politik 1. Keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan negara daripada penjajahan. 2. Jepun semarakkan semangat kebangsaan 3. Slogan Jepun Asia untuk Orang Asia mempengaruhi pemikiran penduduk 4. Akhbar Fajar Asia pengaruhi pemikiran rakyat. 5. Jepun menubuhkan Koa Kunrenjo (Sekolah Latihan Kepimpinan) melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran. Koa Kunrenjo ditubuhkan di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. 6. Orang tempatan peluang jadi pegawai daerah; i. Abang Haji Openg (di Kuching) ii. Mohd. Salleh Haji Sulaiman (di Hulu Perak) 7. Ibrahim Haji Yaacob keuai pasukan Pembela Tanah Air(PETA) iaitu pertubuhan separa tentera yang diberi latihan ketenteraan oleh Jepun untuk menentang tentera Bersekutu. 8. Dato? Onn Ja?afar dilantik menjadi Pengawal Makanan Negeri Johor dan dilantik semula menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor. 9. Pertubuhan pro-Jepun dibenarkan aktif 10. Semangat kebangsaan orang Cina anti-Jepun kesan daripada Perang China-Jepun. 11. PKM dapat bantuan daripada pasukan Force 136. 12. PKM menubuhkan MPAJA. 13. MPAJA dikenali Bintang Tiga -melambangkan tiga kaum utama. Sebhgn besar orang Cina.

(b) Ekonomi1. Rancangan Kawasan Kesemakmuran