5.2 pembangunan aturcara

12
5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Upload: albin

Post on 19-Jan-2016

224 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA. Fasa Pembangunan Atur cara. 1. 2. 3. 4. 5. ANALISIS MASALAH. Fasa Pembangunan Atur cara. 1. Mengenalpasti input, proses, output dan komponen data. Berbincang dengan penganalisa sistem dan pengguna tentang keperluan yang perlu ada dalam aturcara. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

5.2

PEMBANGUNAN ATURCARA

Page 2: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur cara

ANALISIS MASALAH

REKA BENTUK ATUR CARA

PENGEKODAN

PENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN

DOKUMENTASI

1

2

3

4

5

Page 3: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur cara

Mengenalpasti input, proses, output dan komponen data.Berbincang dengan penganalisa sistem dan pengguna

tentang keperluan yang perlu ada dalam aturcara.

ANALISIS MASALAH1

Page 4: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2

Membahagikan aturcara dalam program modul.Membuat algoritma penyelesaian bagi program modul.Menerangkan perjalanan atau langkah program dengan

menggunakan kod psedo.Mewakilkan algoritma dalam bentuk grafik iaitu

menggunakan carta alir.Mereka bentuk antara muka program.

Page 5: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2

Kod psedo (psedocode)

Kod ringkas aturcara yang ditulis menggunakan frasa perkataan dalam bahasa yang difahami manusia.

-contoh: (program untuk mengira hasil tambah 2 nombor)BEGIN

Input nombor1, nombor2

Kira hasil tambah nombor1 dan nombor2

Print hasil tambah

END

Page 6: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraREKA BENTUK ATUR CARA2

Carta alir (flowchart)

Perwakilan algoritma untuk turutan program dalam bentuk grafik yang diwakili dengan simbol-simbol khas.

-contoh: (program untuk mengira hasil tambah 2 nombor)

MULA

INPUTNombor1, nombor2

KIRAHasilTambah=

nombor1+nombor2

PAPARHasilTambah

TAMAT

Page 7: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraPENGEKODAN3

Menterjemah algoritma penyelesaian ke dalam bahasa pengaturcaraan.

Menulis aturcara dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih.

Page 8: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4

Menguji aturcara bagi memastikan is tidak mempunyai ralat.

Jika terdapat ralat, ianya akan diperbetulkan (penyahpijatan).

RALAT

Ralat Sintaks(syntax error)

Ralat Logik(logic error)

Ralat masa jalan(run-time error)

Page 9: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4

Terjadi apabila terdapat kesalahan atau tidak mematuhi peraturan dalam penulisan aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih.

Contoh:Dim nombor1 as Integer

Dim nombor2 as Integr

Dim sum as Integer

input "nombor 1";nombor1

input "nombor 2";nombor2

sum=nombor1+nombor2

Print "hasil tambah adalah:";sum

end

RALAT Ralat Sintaks(syntax error)

Ralat sintaks:Sepatutnya adalah Integer.Penggunaan Integr adalah salah dalam tatabahasa bahasa pengaturcaran itu.

Page 10: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4

Terjadi apabila terdapat ralat yang melibatkan kesalahan dalam operasi aritmetik, logik atau perbandingan.

Kesalahan ini akan mengakibatkan output yang dihasilkan salah dan tidak menepati hasil yang dikehendaki.

Contoh:input "nombor 1";nombor1

input "nombor 2";nombor2

sum=nombor1+nombor

Print "hasil tambah adalah:";sum

end

RALAT Ralat Logik(logic error)

Ralat logik:Sepatutnya adalah nombor2.Jika hanya nombor diletakkan, hasil tambah yang akan dipaparkan adalah salah

Page 11: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraPENGUJIAN DAN PENYAHPEPIJATAN4

run-time error adalah kesilapan yang berlaku semasa program berjalan.

Ini biasanya berlaku apabila program melaksanakan satu operasi yang mustahil untuk dilaksanakan

Contoh:

no1=1

no2=0

result=no1/no2

print result

RALAT Ralat masa jalan(run-time error)

Run-time error:Adalah mustahil untuk bahagikan nombor dengan sifar, jadi percubaan ini menyebabkan ralat.

Page 12: 5.2 PEMBANGUNAN ATURCARA

Fasa Pembangunan Atur caraDOKUMENTASI5

Merangkumi maklumat atau dokumen berkenaan penyelesaian masalah dan aturcara.

Dokumentasi akan digunakan sebagai rujukan jika program tersebut perlu dikemaskini dan diperbaiki (selenggara).

Aktiviti:Menghasilkan perincian program, susun atur input, output.Melampirkan penyataan masalah, carta alir dan kod pseudo.Menulis komen pada aturcara untuk menerangkan fungsi kod

yang digunakan.Menulis panduan pengguna program.