20090409170407kesan penjajahan british

Download 20090409170407kesan Penjajahan British

Post on 14-Apr-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  1/21

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  2/21

  Perubahan besar berlaku dalam pemilikan tanahuntuk orang-orang Melayu.

  Pengesahan pemilikan berdasarkan petempatan

  dan penggunaan / perusahaan tanah. Tanah diukur dan didaftarkan dalam mukim

  Register dikenali sebagai Entrance to the MukimRegister (EMR)

  Pemilik diberi sijil (geran) Tanah kurang dari 100 ekar digelar kebun kecil

  dan melebihi 100 ekar digelar ladang.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  3/21

  Pada 1897 satu enakmen tanah bagi semuanegeri Melayu di bawah persekutuan(Federation Malay States) diluluskan untukselaraskan semua peraturan tanah dan mudahdalam pengutipan cukai tanah.

  Penggunaan tanah ditawarkan dengan mudahtanpa bayaran premium untuk galakkanpertanian komersil seperti gambir, lada, ubikayu, kopi, kelapa, buah pinang.

  Dasar penting dalam pertanian adalah untukgalakkan peladang Eropah.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  4/21

  kesimpulannya

  Pada akhir abad ke-19 dasar ekonomi danpentadbiran British di Negeri-negeri Melayu(NNM) Semenanjung yang dijajah adalah:

  1. Pentadbiran dibuat secara tidak langsung.Sultan masih sebagai ketua negeri tetapihanya menjadi ketua pada agama Islam danadat istiadat Melayu.

  2. Sultan masih menjadi ahli dalam MajlisMesyuarat Negeri tetapi dipandu dandipengaruhi disebalik dasar penasihatanResiden British.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  5/21

  Antara kesannya:

  - British melindungi masyarakat Melayu untukmenjaga keamanan dan penerimaan mereka

  dan mentadbir negeri mellaui pemimpin-pemimpin Melayu yang dilantik sebagaipentadbir British.

  - Masyarakat Cina ditadbir oleh kapitan mereka

  sendiri untuk memudahkan British danmengurangkan kos pentadbiran. Pegawaiperlindungan orang-orang Cina dilantik untukselaraskan pentadbiran dan mengawal keadaan.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  6/21

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  7/21

  Galakan khas untuk pelabur Eropah dalam

  pertanian perdagangan dibuat melalui

  pinjaman dan perundangan yang

  memudahkan pemberian tanah.

  Pemodal-pemodal cina digalakkan untuk

  perlombongan, perdagangan dan buruh,

  melalui pinjaman dan pemberian tanhayang mudah.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  8/21

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  9/21

  PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN NEGERI-

  NEGERI MELAYU BERSEKUTU

  (Federated Malay States)

  A. Sebab-sebab

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  10/21

  Perkembangan politik, ekonomi dan sosial di

  NNM yang diperintah British tidak seimbang.

  Perkembangan perhubungan tidak dapat

  dilaksanakan dengan berkesan Keselamatan dan ketenteraman tidak dapat

  dijamin dengan baik.

  Residen mentadbir negeri masing-masingnengikut keupayaannya tanpa penyelarasan.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  11/21

  Contoh apabila warga negara British Negeri-

  negeri Selat (NNS), Go Hui dibunuh di luar

  istana Sultan Ahmad,Pahang pada Feb 1888,

  tidak dapat diselesaikan oleh agen British. Makagabenor NNS Cecil Clementi Smith

  mencadangkan supaya seorang penasihat

  Residen dihantar ke Pahang.

  Pada Oktober 1888,J.P. Rodger dilantik sebagaipenasihat Residen Pahang.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  12/21

  Campurtangan British ditentang pembesar-

  pembesar Pahang seperti orang kaya,Pahlawan

  Semantan, Tok Bahaman, Mat Kilau dll

  Tentangan terhadap British berterusan ke awal1890-an dengan tambahan sokongan dari

  pembesar lain.

  Ia bertambah buruk dengan pembunuhan

  kakitangan British, Haris & Stewart dari syarikat

  Pahang Exploration Company.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  13/21

  Tentangan Pahang dikhuatiri merebak kenegeri-negeri lain Perak, Selangor, NegeriSembilan.

  Pembiayaan untuk mengatasi masalah diPahang ditanggung Britain. Ia tidakdisenangi Pejabat Tanah Jajahan.

  Sebuah Persekutuan dapatmenggunakan kekayaan Perak danSelangor untuk membantu.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  14/21

  Cadangan penubuhan Persekutuan sejak

  1893 ditandatangani sultan-sultan pada

  Julai 1895.

  Perak, Selangor, N.9 dan Pahang

  terangkum dalam Persekutuan tersebut

  digelar NNM yang dilindungi ( Protected

  Malay States)

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  15/21

  B. Di bawah Perjanjian Persekutuan itu ada 6

  perkara penting.

  - mengesahkan semua perjanjian yangteradahulu dengan NN

  Semua negeri bersetuju diletakkan dalam

  persekutuan dan akan dinasihati olehkerajaan British.

  Kuasa sultan terhad di dalam negerinya

  sahaja. Sultan-sultan dan YD Besar bersetuju

  menerima Residen-Jeneral British.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  16/21

  Residen-Jeneral itu tertakluk kepada

  Gabenor NNS. Namun ini tidak jejaskan

  peranan Residen di negeri masing-masing

  Hendaklah ada persepakatan kewangan di

  antara NN dan Sultan-sultan bersedia

  untuk menghantar pasukan tentera India

  yang lengkap dan terlatih.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  17/21

  Tidak ada mana-mana perkara di atas

  mengurangkan kuasa sultan-sultan. Pada

  hakikatnya sultan hilang kuasa

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  18/21

  C. Kesan

  Dari segi praktiknya semua kuasa

  eksekutif di pegang Residen-Jeneral (R-J).

  R-J pertama adalah Frank Swettenham

  Gabenor NNS digelar High Commisioner

  (Pesuruhjaya Tinggi) yang tidak banyak

  kuasa kecuali semua perkara mengenai

  Federated Malay States (NNMB)hendaklah melaluinya

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  19/21

  Secara tidak langsung NNS terpisah dariNNMB

  Dengan itu juga kedudukan sultan tidak

  terletak di bawah Setiausaha TanahJajahan di Singapura.

  Pengurusan kewangan negeri ditentukan

  oleh Persekutuan(walaupun dinyatakanMajlis Mesyuarat Negeri bolehmenentukannya)

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  20/21

  Kekayaan Perak dan Selangor diurus

  secara lebih luas dan selaras dalam

  undang-undang dan pelaksanaannya,

  Pahang akan dibantu dengan kumpulan

  wang Persekutuan

  Pemusatan kuasa dan kewangan di

  tangan Persekutuan dibantah oleh Sultan

  Idris di Perak.

 • 7/27/2019 20090409170407kesan Penjajahan British

  21/21

  D. perkara-perkara lain yang diselaraskan di bawahPersekutuan :

  - undang-undang dan penggunaan tanah-tanah dikhaskan

  kepada tanha perlombongan, tanah pertanian,tanah adat(orang Melayu)

  - Pengimportan buruh beramai-ramai untuk kurangkandominasi buruh Cina.

  - Pengenalan pendidikan vernakular (Melayu, Cina danTamil). Sekolah Inggeris adalah untuk melatih anak-anaktempatan sebagai pentadbir British.