1 psikologi-1

Download 1 PSIKOLOGI-1

Post on 30-Jun-2015

55 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EDU 3010 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Pensyarah Dr. Samsilah Roslan

Objektif Kursus

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat mengenal pasti pelbagai pemboleh ubah yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran, beberapa prinsip dan teori pembelajaran serta mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Kuliah 1 PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Apakah maksud psikologi ?Psyche dan logos Kajian/ilmu mengenai roh, minda dan jiwa

PSIKOLOGIy Psikologi berasal dari perkataan Greek

psyche logos y Abad 18

..ruh/minda .kajian mengambil makna kajian tentang minda

Sejarah Perkembangan Disiplin PsikologiAbad 19 Falsafah dan Fisiologi

1879 Psikologi wujud sebagai satu disiplin Wilhelm Wundt (Bapa Psikolgi Moden)

Pelbagai Mazhab

Masa Kiniy Psikologi ..Kajian tentang tingkah laku dan proses

mental dan juga kajian tentang perhubungan organisme dengan persekitaran. y Berbanding pandangan Islam. Psikologi bukan sahaja kajian tingkah laku nyata tetapi juga dalaman. Tingkah laku adalah interaksi dalaman dan luaran yang memberi moderasi kepada tingkah laku itu.

y Perbuatan baik menunjukkan tahap tingkah laku yang

tinggi. y Mengikut hadith: When you see a man frequenting the mosques then say he is a man of faith . y Tetapi apa yang tidak dapat dilihat bukan semua serupa dengan yang nyata kerana tingkah laku juga berasaskan niat (intention)

y Psikologi moden telah mendefinisikan tingkah laku

dari aspek kognitif dan sekarang memasuki aspek spiritual.y Tetapi mengikut Islam 2 dimensi ini tidak lengkap

jika tidak diambil kira niat.y Niat adalah tingkah laku intrinsik kerana tingkah laku

nyata merupakan refleksi niat.

Psikologi bermula dengan falsafah iaitu penyoalan tentang minda seperti persepsi, ingatan dan pelbagai penyakit mental (isu psikologi). Jawapan kepada isu..diberi oleh fisiologi(kajian tentang fungsi manusia) Kaedah sains mengasaskan jawapan kepada pemerhatian dan bukan atas pentaakulan sahaja.

Hasil dapatan kajian, kaedah sains diguna untuk menyelesaikan isu psikologi. Dengan gabungan falsafah dan fisiologi---Psikologi wujud sebagai satu disiplin sains. Bapa psikologi moden yang menggunakan kaedah saintifik..Wilhem Wundt (1832-1920) Wundt.matlamat psikologi.memahami kesedaran pengalaman melalui kaedah introspeksi.

Selain Wundt..psikologi Gestalt mengkaji tentang persepsi dan pembelajaran. Pengasas Gestalt ialah.Max Wertheimer (1880-1943) .Kurt Koffka (1886-1941)

.Wolfgang Kohler (1887-1967) Gerakan psikologi lain muncul ViennaPsikoanalisis..Sigmund Freud (18561939) Perancis-------PsikometrikAlfred Binet.

Di Amerika Syarikat StructuralismE.B.Titchener Functionalism..William James Behaviorism.Watson, Pavlov, Skinner. HumanistikAbraham Maslow, Carl Rogers Kognitif.Jean Piaget, Miller, Chomsky, Sternberg, Vygotsky dan Kohlberg. BiologiJames Olds, Roger Sperry.

1950an.psikologi bukan lagi sains tulen semata tetapi lebih praktikal. .ramai ahli psikologi memberi khidmat masyarakat kepada umum .maka wujud psikologi gunaan (applied psychology)iaitu cabang psikologi yang memfokus kepada masalah harian.

Psikologi Gunaan Psikologi Klinikal Psikologi Kaunseling Psikologi Pendidikan Psikologi Pembelajaran Psikologi Industri Psikologi pengurusan

yPsikologi Pendidikan yAdalah tidak munasabah mengajar

pelajar tanpa pengetahuan psikologi

Definisi Psikologi Pendidikany Mengaplikasi kaedah psikologi untuk mengkaji

proses pendidikan (Clifford,1984)y Pengetahuan yang diperolehi daripada psikologi

dan diaplikasi dalam bilik darjah (Grinder, 1981)y Objektifnya ialah membantu pengajar dan pelajar

memahami proses pengajaran dan pembelajaran.

yPakar Psikologi Pendidikany Mengaplikasi prinsip psikologi dalam pendidikan y Dari segi profesional, mereka cuba memahami:

- Pelajar - Proses pembelajaran - Strategi pengajaran yang meningkat pembelajaran.

Tanggungjawab Pakar Psikologi PendidikanMenentukan:y Keberkesanan metodologi pengajaran y Bagaimana pelajar belajar y Cara tebaik berinteraksi dengan orang lain y Cara terbaik mengajar orang lain

yAsas Pengetahuan Psikologi

Pendidikany Pengaruh persekitaran dan budaya ke atas pelajar (1) y Fungsi kognitif yang dimiliki oleh pelajar(2) y Mengurus bilik darjah(3) y Bagaimana pelajar belajar(4) y Bagaimana 1-4 mempunyai kaitan dengan guru dan

pengajaran

yKemahiran yang harus ada pada guruy Kemahiran membuat keputusan apabila

behubung dengan pelajar, ibu bapa, rakan sekerja dan pentadbir.y Kesedaran tentang masalah pelajar minoriti dan

perkembangan pelajar (lewat)

y Kemahiran menyelesaikan masalah bilik darjah

(pengurusan, perkembangan kognitif, penilaian dan motivasi)y Impak perkembangan ekonomi dan teknologi yang

memerlukan pendekatan baru yang sesuai.

yApabila masyarakat berkembang dan

menjadi lebih kompleks, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang teori pembelajaran, perkembangan dan kognisi.

y

Guru harus berkebolehan mencapai melepasi ruang hidupnya untuk mendekati dunia pelajar dan membantu mereka melakukan yang sama .Guru perlu belajarmendengar dan mendengar untuk belajar (Erasmus, 1989)

Mengapa Psikologi pengajaran? Tugasan mengajar masalah tertentu.

Pendidikan lazimnya

penting

untuk

menempuh

masalah-

Psikologi pendidikan membantu para pengajar; pensyarah dan guru untuk menangani masalah tersebut. Kadang kala Psikologi Pendidikan membekalkan jawapan secara langsung bagi sesuatu masalah. Namun, lazimnya ia hanya merupakan sebahagian daripada jawapan tersebut iaitu menjadi asas bagi pencarian jawapan. Psikologi pendidikan menjadi asas kepada pendidikan

Rumusan: Apakah yang dimaksudkan dengan psikologi? Sejarah perkembangan psikologi. Kemunculan psikologi psikologi pendidikan gunaan termasuk

Kepentingan psikologi pendidikan