topik 1 konsep asas psikologi

Click here to load reader

Post on 21-May-2015

50.769 views

Category:

Technology

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. PSIKOLOGI PENDIDIKAN KUMPULAN 1: BADRULHISAM BIN ABDUL GHANI NORIZAH BINTI ALIAS RASHIDAH BINTI ABD.RAOFF WAN MUHD FAHMI BIN HUSSIN ZAILANI BINTI ZAKARIA ZAINORA BINTI JAPARTOPIK 1 PENGENALAN PSIKOLOGIPENDIDIKAN

2. OBJEKTIF:

 • Di akhir bab ini, kita seharusnya dapat:

Memberi definisi psikologi; Menjelaskan sejarah perkembanganpsikologi; Memberi definisi psikologi pendidikan; Menghuraikan kepentingan psikologiPendidikan kepada guru; 3. KONSEP ASAS PSIKOLOGI

 • Pengenalan:
 • Guru memainkan peranan pentingsebagai pelaksana kurikulum danprogram pendidikan di sekolah,terutama dari segi pencapaianaspirasi dan matlamat sekolah.

4. Coopes (1988) Guru yang berkesan ialah : MENGUASAI Ilmu pengetahuan, pedagogi, & ilmu psikologi manusia MENUNJUKKAN Sikap jujur yang dapat menggalakkanpembelajaran & interaksi positif MENGGUNAKAN Strategi, kaedah & teknik mengajaryang membolehkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaranmereka dengan kaedah &teknikyang betul MEMPUNYAI Ilmu pengetahuan & kepakaran dalammata pelajaranyang diajarnya. 5.

 • Dapat mengajar mata pelajaran akademik dengan baik.
 • Dapat mengaplikasikan strategi pengajaran kepada semua mata pelajaran termasuklah pengurusan bilik darjah yang baik dan kaedah mengajar yang berkesan.
 • Bahan-bahan kurikulum dan perancangan yang bersesuaian dengan mata pelajaran dan tahap pelajar.
 • Kaedah pengajaran mata pelajaran yang khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan.
 • Memahami ciri-ciri dan latar belakang pelajar.
 • Tempat & suasana pelajar
 • Tahu matlamat, objektif & tujuan mengajar

Guru-guru yang berjaya & profesional perluMengetahui beberapa perkara: Lee Shulman(1987) 6. DEFINISI PSIKOLOGI HENRYL.ROEDIGER (1984) KAMUSDEWAN GREEKPURBA WILLIAM(1960) WITTIG(1984) KALAT (1999) CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY OF ENGLISH WITTAKER (1970) 7. Psyce (jiwa) Logos (kajian mengenaiSesuatu) DEFINISI PSIKOLOGI berasal dari perkataanGreek Purba 8. DEFINISI PSIKOLOGI Kajian tentang proses mentaldan pemikiran, terutamanya berhubungdengan perlakuan manusia dan haiwan;pola pemikiran dan perlakuan seseorangatau sesuatu kumpulan tertentu;dan kebijaksanaan memahami sifatmanusia. Kamus Dewan Bahasa & Pustaka 9. DEFINISI PSIKOLOGI Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji bagaimana pemikiran manusia bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah laku. Cambridge International Dictionary of English m.s. 383Satu kajian yang sistematik terhadap tingkah laku dan mental seseorang. Henry L.Roediger (1984) Psikologi adalah sains tingkah laku Wittaker (1970) Satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti.William (1960) Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman manusia. Kalat (1999) 10. SEJARAH PERKEMBANGANPSIKOLOGI 384-322 SM 1595-1690 Abadke-17 & 18 1832-1920 1842-1952 1878-1958 1880-1967 1902-1987 1925- 1886- Kajian psikologi bermuladr. zaman Greek purba Aliran Empirisme AliranStrukturalisme AliranFunctionalisme Aliran Interaksionisme Aliran Behaviorisme Aliran Psikologi Gestalt Aliran Humanistik Aliran Kognitivisme Aliran Konstruktivisme 11. SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI

 • Pada zaman Awal Greek psikologi adalah sebahagian daripada ilmu falsafah dan bukan lagi satu kajian saintifik.

384-322Sebelum Masihi Socrates(470 BC 399 BC)Plato ( 427 BC 347 BC)Aristotele (384 BC - 322 BC 12. Fahaman & Aliran Psikologi

 • Ahli falsafah & pakar matematik Perancis (juga digelar sbg. Bapa Matematik Moden)
 • Pengasas falsafah moden

RENE DESCARTES (1595-1690) ALIRAN INTERAKSIONISME (1595-1690) MANUSIA pemikiran + badan jasad + roh * Bertentangan dengan konsep DUALISME ( manusia terdiri daripada jasadYang terpisah daripada roh) 13. IMPLIKASI ALIRAN INTERAKSIONISME TERHADAP PENDIDIKAN

 • Setiap manusia mempunyai hubungan yang kukuh antara badan dan pemikiran.

Wujudnya Falsafah Pendidikan Negarayang mementingkan perkembangan seimbang dari aspekJERIS pada setiap pelajar. 14. ALIRAN EMPIRISME (1685 - 1753) JOHN LOCKE (1632 1704)

 • Dilahirkan pada 29 Ogos 1632 di Wrington, Somerset, England.
 • Ahli falsafah Inggeris yang terkenal pada abad ke-17.
 • Meninggal dunia pada 28 Oktober 1704.

TABULA RASA Jiwa manusia kosongsemasa dilahirkan. sehelai kertas putih yangbelumditulis apa-apa,keadaannya putih bersihFahaman & Aliran Psikologi 15. ALIRAN EMPIRISME (1685 - 1753) GEORGE BERKELEY (1685-1753) EKSPERIMENTALISME Falsafah ini juga dikenali sebagai: INSTRUMENTALISME

 • Dilahirkan pada 12 Mac 1685 di Irish.
 • Ahli falsafah barat yang terkenal pada abad ke-18.
 • Dikenali juga sebagai Bishop Berkeley.

PengalamanPenyelesaianMasalah

 • Spekulasi adalah aktiviti yang tidak berguna.
 • Pengalaman adalah satu realiti.

16. IMPLIKASI ALIRAN EMPIRISME TERHADAPPENDIDIKAN

 • Wujudnya pendidikan tidak formal:
 • pendidikan di rumah
 • -badan-badan tertentu
 • seperti Tadika KEMAS,
 • Taska, prasekolah
 • KPM, dll.
 • Wujudnya pendidikan formal:
 • Sekolah rendah
 • -Sekolah menengah
 • -pusat-pusat pengajian
 • tinggi

Apa sahaja bentukpendidikanyang diterima yang akanmenentukan apa yang akan terjadi kepada seseorang manusia berasaskan pendapat semua ilmu pengetahuan adalah dari pengalaman yang diperolehi. 17.

 • Ahli fisiologi dan psikologi Jerman.
 • Dikenali sebagai bapa psikologi kerana membina makmal psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879.
 • Dianggap sebagai ahli psikologi moden kerana menulis tentang kajiannya yang mengandungi 50 000 patah perkataan.
 • Edward Bradford Ticherner (1867 1927), salah seorang pelajar Wundt mendirikan makmal psikologi di Universiti Cornell & mengasaskan kajian strukturalisme di Amerika Utara.

Fahaman & Aliran Psikologi ALIRAN STRUKTURALISME(1832 -1920) WILHELM WUNDT ( 1832 1920) Siapa Wilhelm Wundt? 18. ALIRAN STRUKTURALISME Tumpuan kajian kepada pengalamansedar, iaitu mengkaji apa yang bolehdinyatakan oleh seseorang dalampengalamansedarnya KAJIAN WILHELM WUNDTPERASAAN SIKAP TANGGAPAN INDIVIDUTERHADAP SESUATUKEADAAN PERSEPSI 19.

 • Penglihatan
 • Bunyi
 • Bau
 • Rasa
 • pemerasaan
 • Merupakanpengalaman
 • yang tidak wujud seperti:
 • Ingatan mengenai seseorang atau peristiwa
 • Reaksi emosional:
 • Cinta
 • Kasih sayang
 • Bahagia
 • Cemburu

Proses perkaitan ( process of association) ( pembahagian pengalaman kepada beberapa elemen-elemen) TeknikAnalytic introspection3 KOMPONENUTAMAPENGALAMANSEDAR Sensasi ImejAfeksi 20. IMPLIKASI ALIRAN STRUKTURALISMETERHADAPPENDIDIKAN Belajar melalui pengalaman yang dipelajari Pelajar belajar melalui pembelajaran kendiri 21.

 • Ahli psikologi Amerika pertama.
 • Menubuhkan makmal psikologi pertama di Amerika Syarikat.
 • Memperkenalkan kursus psikologi.
 • Menerbitkan dua jilid buku iaitu The Principle of Psychology

Fahaman & Aliran Psikologi ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952) PENGASAS John Dewey 1859-1952 William James 1842-1910 :

 • Ahli falsafah dan ahlipsikologi Amerika abad ke-20
 • Bapa Psikologi Functionalisme
 • Pengasas Philosophical School of Pragmatism bersama-sama dengan Charles Sanders Peirce & William James.

22.

 • Menekankan pengalaman
 • sedar dan tingkah laku

ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952) Mengkaji bagaimana manusiamenggunakan minda untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku.Mereka berpendapat proses mental adalah sentiasa aktif dan berterusan. Teori ini dipengaruhi oleh teori evolosi manusia yang dikemukakan oleh Darwin & falsafah pragmatisme (pemikiran yang berdasarkan praktikal bukan teori) . 23. IMPLIKASI ALIRAN FUNCTIONALISME TERHADAP PENDIDIKAN

 • Pembelajaran adalah berterusan sepanjang hayat bersesuaian dengan peringkat umur.

24. Fahaman & Aliran Psikologi ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958) J.B.WATSON(1878 - 1958) Pengasas aliran ini di Amerika Utara. Terkenal dengan Teori Pelaziman Klasik. Kajian dilakukan ke atas seorangkanak-kanak, Albert & seekor tikus putih. Psychology as the Behaviorist Views Itmerupakan artikel beliau yang diterbitkanpada 1913. Beliau berpendapat psikologiialah ilmu yang mengkaji tingkah lakuyang nyata. 25.

 • Dikenali juga sebagai aliran:
 • -Associationism
 • ( mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa atau antara dua idea yang membawa kepada terjadinya pembelajaran)

IVAN PAVLOV 1849-1936 THORNDIKE 1874 1949B. F. SKINNER 1904 1990CORDELL HULL (1871-1955 ) 26.

 • Diaplikasikan kepada
 • Pembelajaran & tingkah laku manusia
 • mengfokus kepada tingkah laku manusia dan menolak aspek kerohanian.

KAJIANDALAM ALIRANBEHAVIORISME Hasil kajian 27. ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958) Dipengaruhi oleh: ALIRAN LOGIK POSITI