ucapan-ucapan 1963

Download UCAPAN-UCAPAN 1963

If you can't read please download the document

Post on 20-Jan-2017

338 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UCAPAN-UCAPAN TUN HAJI ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN

  1963

  Diterbitkan oleh Arkib Negara Malaysia

  dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri

  DICETAK Dl JABATAN PERCETAKAN NEOARA OLEH IBRAHIM BIN JOHARI, J.S.M.. S.D.K., P.I.S., P.K.. KETUA PENGARAH PERCEIXKAN NEGARA

  SEMWANNNG M A U Y S U , KUALA LlRAPUR

  I980

 • KANDUNGAN

  PENDAHULUAN xi

  ... PENJELASAN . . . . . . . . . . . . xlu SINGKATAN . . . . . . . . . . . . xv

  UCAPAN-UCAPAN :

  Ucapan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Luar Bandar tatkala merasmikan Mesyuarat Majlis Pusat Perkumpulan Perempuan Persekutuan Tanah Melayu kali yang ketiga di Ibu Pejabat Perkumpulan Perempuan Persekutuan Tanah Melayu di Petaling Jaya, Selangor pada 1 lhb Januari, 1963 . . . . . . . . . . . . . . 1

  Speech by the Deputy Prime Minister at the End of Briefing on Government Service at the RuraI Develop- ment Operations Room, Johor Bahru on 13th January, 1963 . . . . . . . . . . . . . . 7

  Ucapan Timbalan Perdana Menteri di Upacara mem- buka Mesyuarat Bulan Bahasa Kebangsaan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur pada 15hb Januari, 1963 . . . . . . . . I 1

  Speech by the Deputy Prime Minister at the ceremony of the Laying of the Foundation Stone of Masjid Negara, KuaIa Lumpur on 27th February, 1963 . . 17

  Speech by the Deputy Prime Minister at the meeting of Inter-Governmental Committee on Merger between Singapore and the Federation, Kuda Lumpur on 28th February, 1963 . . . . . . . . . . 23

 • Speech by the Deputy Prime Minister om St. David"s Day Banquet and Dance, Kuala Lumpur ox 1st March, 2963 , ~ * 24

  Address by the Deputy Prime Minister cum Leader of the Federation of Malaya Delegation to the Nine- teenth Sesiss? of EGAFE on Essnomis: btuaticjn in Asia, Manila, Philippines on 6th March, 1963, . 28

  Spec;ch by the Deputy Prime Minister at the Secsnd Rea&ng of the National Language Bill ar the Dewan Rakyat on 2 l tk March, f 963 . . m " 35

  Sgech by the Deputy Prime Minister at the Secsnd Reading of the Merdeka Stadium C o q o r a ~ o n BiIl at the Dewan Rakyat on I l th Marcl~, 4963 . . e - a * 3 P

  Speck by the Deputy Prime Minister at "se Second %kea&ng of the Ejection Bill at the Dewan Rak3fat oa 12th March, 1963 - , . . s e 39

  Ucapan Timbalan Pesdana Mesteri merangkap Me~teri Pembsngusnarffi Luar Bandar di pembukaan Per- sidagan Pertama Ahli-akrii Perbadanan wang Sbm- panan Bakd-bakaf Haji di Bangunan Mementerian Kesefamatan Daiam Negeri di Jahn Brochan, Kuala Lumpur pa& 2Lhb Mac-, 1963 e e . " , 41

  Ucapan Timbalan Perdana Menkeri di pembukaan Kursus Estihan Bigama yang Perlama bagi Raneangaa Pel+arars Bewasa di Biiik Cerakan Negara, Kuala Lumpur pada 3ihb Mac, 1963 ~ ~ 45

  Speech by the Deputy Prime Minister on Defence and Development In Malaysia at the Grand Alliance anvention, Kuala Eurupur on QZst March, 1963 . . 58

 • Speech by the Deputy Prime Minister during the Talks on Financial Aid with Members of the British Team, Kuda Lumpur on 5th April, 1963 . . . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister to the Asian- American Assembly on Cultural Affairs and Inter- national Understanding at university of Malaya, Kuala Lumpur on 9th April, 1963 . . . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister on Inter-Govern- ment Committee Talks, Kuala Lumpur on 15th April, 1963 . . . . . . . . . . . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister to the National Press Club of U.S.A., United States on 18th April, 1963

  Speech by the Deputy Prime Minister in Replying to the Debate on the Royal Address Regarding the Second Five Year Development Plan at the Dewan Rakyat on 27th May, 1963 . . . . . . . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Opening Session of Ministerial Conference, ManiIa, Philippines on 7th June, 1963 . . . . . . . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Conclusion of the Tripartite Foreign Ministerial Meeting in Manila, Philippines on 1 lth June, 1963 . . . .

  Ucapan Timbalan Perdana Menteri selaku Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan mene- rusi Radio Malaya pada 30hb Jun, 1963 . . . .

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Conference of State Engineers at the National Operations Room, Kuala Lumpur on 19th July, 1963 . . . . . .

 • Speech by the Deputy Prime Minister at the Annual Conkrence of the Ex-Sesvieeu Association at the Selangor Qub, Kiiala Lumpur on 28th July: 1953 .

  Sgeeeh by the Deputy Prime Minister at the Opening of the Fourth Ann~aI Delegates' Conference of the Feder;stioo Armed Forces Civilian Staff Union, Kuafa Lumpus on 4th Asrgust, 1963 -

  Ucapan TimbaIan Perdana Menteri merangkap Menteri Pereaha~aan di Upacsra Penyerzhan Sayap kepads. Pasukan Teotew Udara Di Raja, Sungai k s i pada 163tb Ogas, 31963

  S p e ~ h by the Deputy Prime Minister on the Second Reading of the Constitution (Amendment) Bill at the Dewan Rakyat on 8 5th August, 1963 . . , ,

  Speech by the Deputy Prime Minister cn the Second Reading of the Mdaysia Bill at the Bewarr Rakyzt on t5tk August, 1963

  S p e ~ h by the Deputy Primn?e Minister on the Second Reading sf the Innmigarion B311 at the hiewan Rakyat on22stAugusl319h2

  S p ~ h 5y the Deputy Prime Minister on the Second Reding of the Service Laeds Bill at the Dewan Rakyat on 22nd August, 1963 , * . ~.

  Speech by the Deputy Prime Minister over Radio MaIag~a's Merdeka Day Feature "'A Mornenr In Histaq" on 3ist Aumst, 1963 ~ -

  Spewh by the Deputy Prime Minister at the Apex Zone Fowth Convention at Sltelley Road, Kuala Lurnrpur on %st September, 1963 . . .

 • Address by the Deputy Prime Minister at the Annual General Meeting of the St. John Ambulance Associa- tion Persekutuan Tanah Melayu at the NationaI Headquarters at Shelley Road, Kuala Lumpur on 6th September, 1963 . . . . . . . . . . 166

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Offlcial Opening of the New Survey Office in Taiping, Perak on 7th September, 1963 . . . . . . . . 169

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Opening of the Malaysia Sports Festival Track and Feild Meet at the Stadium Merdeka, Kuala Lumpur on 12th Sep- tember, 1963 . . . . . . . . . . . . 170

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Opening Ceremony of the Staff Training Centre, Kuala Lumpur on 19th September, 1963 . . . . . . . . 172

  Speech by the Deputy Prime Minister at the Opening of the Fifth Annual General Meeting of the Employees' Provident Fund Staff Union, Kuala Lumpur on 28th September, 1963 . . . . . . . . . . . . 175

  Address by the Deputy Prime Minister to the Council of Delegates Malayan Hockey Federation, Kuala Lumpur on 12th October, 2963 . . . . . . . . . . 179

  Address by the Deputy Prime Minister at the Joint Session of the National Development PIanning Committee in Kuching, Sarawak on 17th October, 1963 . . . . . . . . . . . . . . 182

  Ucapan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Luar Bandar di Upacara merasmikan Pembukaan Masjid Muhammadiah Padang Tengku, Pahang pada 18hb Oktober, 1963 . . . . . . 189

 • Speeeka by the Deputy Wme Minister in proposing the Tose~t of the Commonwealth Parliamentary Associa- tion ar the Prime Minister's Dinner at Dewan Tunka AMu% Rahman, Kuala Lumpur- on 9th Kovemkr, 3963

  Ueapan Timbalan Perdana McnBri merangkap Menkri kembangunsm %uar Bandar di Upacara menyampai- kan sijibsijil kepada Guru-guru Pelajarm Dewasa di Taman Asuhan BBIDA, Ruala Lampur pada 27hb No\cember, 1963 ~, , ~

  Speech by the Deputy Prime Minister on the Devetop- rnent (Supplementary] (No, 3) Estimates: 1963 at the Dewan Rabat on 1 l th December, 1963 . .

  S p ~ e h by the Deputy $rime Minister on ehe Second Rading of the Supplemeuta~y Supply (No, 4) Bill at the Dewan Rakyat 0x1 : 2th December, 1963

  Ucasapan Timbalilan Fe"%sna Menteri dalam Siri Ceramah oaeh Menteri-mentefi meldui Suslra Malaysia pada 14hb Disember, 1963

  Ucapan Timbalan Berdana Menteri kpatfa SPemidatngan Pelajman Mdaysia Pertama yang diadakaa di Makhb Perguman Lembah Pant&, Kuala Lumpur padda 19hb Disembes, 11963

  aklc CUB3 Speech by the Dep~iry Mifinister Prime Mini- Minister of Defence lo move the We& on Defenm in the 1964 Estimates at the Dewan Rakyd on 28th Daember, 1963 . . ~. " ,

  Ucapan T'ahun Baru sIeh Tinabaliin PeKfana Menteri me1aIui Radio Mdaysia pada 30hb Disernber, 1953 . .

 • "Bagaimana yang telah berulang-ulang kali saya sebutkan di mana-mana saya berucap berkenaan dengan Rancangan Pemba- ngunan Luar Bandar, maka jikalau segala rancangan-rancangan itu hendak mendapat kejayaan yang penuh dun faedah yang besar mus- tahaklah bagi kedua-dua pihak rakyat bersama-sama berikhtiar dun berusaha melaksanakannya. Rakyat, khasnya penduduk-penduduk di luar bandar mestilah mengubah falsafah hidup, cara berfikir dun cara- cara perusahaan sendiri sekira-kira boleh sesuai dengan peredaran zaman dun keadaan zaman pembangunan ini':

  Tun Abdul Razak

  Di pembukaan Kursus Latihan Ugama yang pertama bagi Ran- cangan Pelajaran Ugama dalam Rancangan Pelajaran Dewasa di Bilik Gerakan Negara pada 31hb Mac, 1963.

 • PENDAHULUAN

  Allahyarham Tun Abdul Razak sentiasa dalam kenangan rakyat Malaysia. Sebagai mengenang jasanya yang besar terhadap negara, Arkib Negara Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan ucapan-ucapan beliau secara bersiri, di samping menyimpan kekal ucapan-ucapan yang asal. Jilid ini menerbitkan ucapan-ucapan Allahyarham Tun dalam tahun 1963 semasa beliau memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pem- bangunan Luar Bandar dan juga Menteri Pertahanan.

  Selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar matlamat utama Allahy