gagasan malaysia 1963.docx

Upload: kalaiyarasi-ramasamy

Post on 01-Mar-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  1/26

  Gagasan Malaysia 1963PendahuluanKonsep Persekutuan Tanah Melayu pada mulanya dicadangkan oleh LordBrassey, iaitu Pengarah Syarikat Borneo Utara British pada tahun 1887 yangmerangkumi penyatuan Tanah Melayu, Singapura dan Borneo Pada tahun 1!"7Sir Malcom Mac#onald, Pesuruh$aya Tinggi British %sia Tenggaramencadangkan idea yang sama Konsep negara &er&entuk persekutuan semakinmenarik perhatian apa&ila Tunku mencadangkan penu&uhan Malaysia dalamPerhimpunan %gong UM'( )* #isem&er 1!** Setelah Tanah Melayu mencapaikemerdekaan pada +1 (gos 1!*7, Tunku sekali lagi mencadangkan penu&uhanMalaysia, iaitu pada )7 Mei 1!1 -adangan ini telah disam&ut &aik olehkera$aan British kerana tu$uan penu&uhan .agasan Malaysia adalah untukme/u$udkan se&uah negara yang kuat dari segi ekonomi, politik dan sosial

  0aktor2aktor Pem&entukan .agasan Malaysia

  1 Perkem&angan politik di Singapura

  a %ncaman komunis merupakan masalah serius kepada negara Masalah yangsama turut &erlaku di Singapura Pengaruh komunis meluas di Singapura padatahuntahun 1!*3an 0ahaman komunis telah mere&ak ke sekolahsekolah -inadan kesatuankesatuan seker$a 0ahaman komunis telah menyerap masuk kedalam Parti Tindakan 4akyat 5P%P6 yang memerintah pada masa itu Keadaan inimem&eri tekanan politik yang kuat ke atas Lee Kuan e/ Tunku &im&angsekiranya pengaruh komunis di Singapura tidak di&endung kemungkinan &esar

  2ahaman komunis akan mere&ak ke Tanah Melayu Ke$ayaan golongan komunismenguasai se&ahagian ahli P%P telah mem&a/a kepada penu&uhan PartiSosialis yang dipimpin oleh Lim -hin Siong P%P akhirnya mengalamiperpecahan sehingga mengalami kekalahan kepada Parti Sosialis dalam pilihanraya 1!1 di ka/asan ong Lim dan %nson Keadaan ini menguatkan alasanSingapura untuk menyertai .agasan Malaysia

  & Lee Kuan e/ cu&a menghapuskan golongan kiri dalam P%P denganmenyingkirkan golongan terse&ut dari P%P, namun pengaruh golongan kirisemakin &erkem&ang Keadaan ini mem&im&angkan Tunku %&dul 4ahmankemungkinan 2ahaman komunis akan mere&ak ke Tanah MelayuKetidakmampuan Lee Kuan e/ mem&endung pengaruh komunis &ukan saha$amem&im&angkan Tunku tetapi $uga mem&im&angkan Britain dan %merikaSyarikat (leh itu, keduadua negara itu menyokong gagasan Malaysia yangdikemukakan oleh Tunku

  ) Perkem&angan politik di Sara/ak

  a Pengaruh komunis turut &erkem&ang di Sara/ak se$ak 9aman pendudukan:epun lagi Pihak komunis telah menu&uhkan Liga Belia #emokratik -inaSe&erang Laut pada tahun 1!"7 'amun, pertu&uhan itu diharamkan setahun

  kemudian apa&ila darurat diisytiharkan Bagi menggantikannya se&uahpertu&uhan sulit ditu&uhkan iaitu Persatuan Belia Ma$u Sara/ak 5S%%6

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  2/26

  Pertu&uhan ini telah menghasut orangorang -ina terutamanya dalam kalanganpela$ar dan petani Kesatuan seker$a dan sekolahsekolah -ina di luar &andartelah digunakan untuk menentang ;nggeris %ntara propaganda yang dimainkanoleh pihak komunis ialah sistem pendidikan ;nggeris dikatakan mengancampendidikan -ina

  & Pengaruh komunis semakin kuat apa&ila mereka &er$aya menem&usi PartiBersatu 4akyat Sara/ak 5SUPP6 Kera$an British telah melancarkan ksekuti2 dan legislati2yang semuanya dilantik oleh ga&enor Brunei pula diperintah oleh seorang sultan?alau &agaimanapun, tiada per&e9aan ketara antara pentad&iran negeri itudengan negeri yang /u$ud di tanah $a$ahan British yang &er$iran dengannya #iSara/ak pilihan raya kera$aan tempatan telah diadakan pada tahun 1!*! dan1!+, manakala di Borneo Utara pilihanraya pertama Lem&aga Bandaran danMa$lis #aerah diadakan pada #isem&er 1!) #i Brunei pula pilihanraya Ma$lisPenasihat 'egeri diadakan pada (gos 1!)

  c Kera$aan British telah mencadangkan pemerintahan sendiri &agi /ilayah/ilayah Borneo atau &ercantum dengan Tanah Melayu Tunku &erpendapatmelalui percantuman dengan Tanah Melayu rancangan komunis akan dapatdigagalkan dan kemerdekaan negerinegeri Borneo dapat dipercepatkanKera$aan British telah &er$an$i untuk mem&eri kemerdekaan dalam tempoh yangterdekat sekiranya Sa&ah, Sara/ak, Brunei dan Singapura &ersedia menyertaiPersekutuan Malaysia

  " Keseim&angan Kaum

  a Kemasukan negerinegeri Borneo dalam Malaysia $uga untuk me/u$udkankeseim&angan komposisi kaum Tunku sedar &aha/a kemasukan Singapura

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  3/26

  akan menim&ulkan keadaan tidak seim&ang dari segi pecahan kaum di Malaysia;ni dise&a&kan le&ih 7*@ penduduk Singapura adalah kaum -ina, sedangkan diTanah Melayu, orang Melayu hanya "!@ dan sele&ihnya orang -ina dan ;ndiaKeadaan ini akan menggugat kedudukan orang Melayu dalam $angka pan$ang(rang Melayu &erkemungkinan akan hilang kedudukan istime/a dan hak

  mereka akan dica&ar oleh kaum -ina Tunku &erpendapat adalah perlu Sa&ah,Sara/ak dan Brunei dimasukkan ke dalam penu&uhan Malaysia

  * Ker$asama >konomi antara /ilayah

  a Se&elum penu&uhan Malaysia kema$uan ekonomi antara Tanah Melayu,Sa&ah, Sara/ak, Brunei dan Singapura adalah tidak seim&ang Tanah Melayu,Singapura dan Brunei le&ih &erkem&ang pesat aki&at ramai pela&ur >ropah telahmela&ur di negerinegeri &erkenaan sedangkan ekonomi di Sa&ah dan Sara/akmasih mundur -ontohnya hasil ekspot &i$ih timah dan getah telah menyum&ang

  sum&er pendapatan ter&esar Tanah Melayu Singapura telah &erkem&ang pesatdalam kegiatan perdagangan Brunei pula kaya dengan hasil minyak (leh itu,penu&uhan Persekutuan Malaysia di$angka akan me/u$udkan ker$asama dankesim&angan ekonomi yang menguntungkan kepada negerinegeri &erkenaan

  KesimpulanKesimpulannya, pem&entukan .agasan Malaysia telah dapat menyekatperkem&angan pengaruh komunis di Tanah Melayu, Singapura , Sa&ah danSara/ak Selain itu, pem&entukan .agasan Malaysia $uga mempercepatkankemerdekaan Sa&ah dan Sara/ak #i samping itu, dapat mem&antuperkem&angan ekonomi di Sa&ah dan Sara/ak

  BAB 6: PEMBENTUKAN MALAYSIAPENGENALAN

  Malaysia yang /u$ud pada hari ini mempunyai se$arah pem&entukan yang pan$ang le&ar

  Pada peringkat a/al, ia dikenali se&agai Tanah Melayu atau Malaya Setelah mencapai

  kemerdekaan, Parti Perikatan yang memerintah Tanah Melayu mendapati keadaan politik

  yang tidak tenteram di negaranegara $iran &oleh mem&eri kesan kepada kemerdekaan

  Tanah Melayu :usteru, Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama pada /aktu itu, Tunku

  %&dul 4ahman Putra %la$ telah menyuarakan idea pem&entukan .agasan Malaysia yang

  meli&atkan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara 5Sa&ah6, Sara/ak dan Brunei

  HASIL PEMBELAJARAN

  1

  Menyatakan dan menghuraikan 2aktor2aktor pem&entukan Malaysia

  )

  Men$elaskan reaksi negaranegara $iran terhadap penu&uhan Malaysia

  +

  Menerangkan prosesproses pem&entukan Malaysia

  " Mem&incangkan se&a&se&a& pemisahan Singapura daripada Malaysia

  6.1 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  4/26

  6.1.1 MENGELAKKAN ANCAMANDAN PENGARUH KOMUNIS

  Pengaruh komunis yang semakin meluas di %sia Tenggara, terutama Singapura

  mem&im&angkan Kera$aan Persekutuan Tanah Melayu Pengaruh komunis mula menyusup

  masuk ke dalam parti yang memerintah Singapura se$ak tahun 1!*!, iaitu Parti Tindakan4akyat 5P%P6 pimpinan Lee Kuan e/ Kegiatan dan pengaruh komunis semakin kuat

  apa&ila &ekas anggota P%P &erhaluan kiri menu&uhkan Barisan Sosialis yang dipimpin oleh

  Lim -hin Siong Kekalahan calon P%P dalam dua pilihanraya kecil

  Pada tahun 1!1 &agi ka/asan ong Lim dan %nson memperlihatkan pengaruh komunis

  semakin mere&ak di Singapura Perkem&angan ini mem&im&angkan Tunku %&dul 4ahman

  kerana &eliau khuatir Singapura akan dikuasai oleh pihak komunis dan keadaan ini &oleh

  mengancam keselamatan Tanah Melayu (leh itu, Tunku &erpendapat

  penu&uhan Malaysia akan dapat menyekat pengaruh komunis daripada mere&ak di

  SingapuraA1

  6.1.2 MEMBERI KEMERDEKAAN KEPADA SABAH, SARAWAK, BRUNEI DAN SINGAPURA

  Menerusi penu&uhan Persekutuan Malaysia, negerinegeri seperti Sa&ah, Sara/ak, Brunei

  dan Singapura akan mendapat kemerdekaan le&ih a/al daripada yang di$angkakan ;ni

  memandangkan negaranegara &erkenaan masih lagi &erada di &a/ah pen$a$ahan British

  semasa cadangan ini ditim&ulkan #alam hal ini, Sa&ah dan Sara/ak diletakkkan dalam

  status negeri $a$ahan, manakala Singapura dan Brunei diletakkan se&agai negeri naungan

  #alam perancangan penu&uhan Persekutuan Malaysia, Malaysia akan ditu&uhkan dalamtempoh dua tahun Tetapi $ika Sa&ah dan Sara/ak cu&amencapai kemerdekaan secara

  &erasingan, &esar kemungkinan kemerdekaan itu tidak akan tercapai &iarpun dalam

  tempoh lima tahun ataupun se&aliknya :adi, dengan menyertai Malaysia, Kemerdekaan

  Sa&ah dan Sara/ak &oleh disegerakan

  #alam tahuntahun 1!3an, kera$aan British se&enarnya sedang dalam pertim&angan

  untuk mem&eri kemerdekaan kepada tanahtanah $a$ahannya 'amun Sa&ah

  dan Sara/ak merupakan /ilayah $a$ahan British yang &elum &ersedia untuk merdeka

  apatah lagi untuk &erdikari kerana suasana ekonomi dan politiknya yang kurang

  memuaskan Tunku %&dul 4ahman &erpendapat kera$aan British tidak &ercadang untuk

  mem&eri kemerdekaan kepada Sa&ah dan Sara/ak /alaupun dalam masa lima tahun (lehitu, Tunku percaya dengan mem&a/a masuk Sa&ah dan Sara/ak ke dalam Malaysia akan

  le&ih memudahkan dan mempercepatkan kemerdekaan dua /ilayah ini disamping dapat

  mengelakkan hasrat komunis untuk mem&entuk tampuk pemerintahannya

  Sekiranya kemerdekaan tidak di&erikan kepada /ilayah terse&ut, pihak British khuatir

  /ilayah terse&ut akan dipengaruhi oleh komunis dan akan menye&a&kan British akan hilang

  kepentingan ekonomi dan sosial pada masa yang akan datang #isamping itu, terdapat $uga

  pengaruhpengaruh luar seperti 0ilipina dan ;ndonesia yang &erminat terhadap negeri

  Sa&ah, Sara/ak dan Brunei

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  5/26

  6.1.3 PERKONGSIAN FAEDAH EKONOMI

  Melalui Persekutuan Malaysia, negaranegara anggota akan dapat mengadakan ker$asama

  ekonomi dan perdagangan untuk 2aedah &ersama Secara tidak langsung, negaranegara

  anggota yang kaya dengan sum&er ekonomi &oleh mem&antu negaranegara anggota yang

  miskin dan kekurangan sum&er ekonomi sekaligus ia dapat meningkatkan pem&angunanekonomi, terutama di Sa&ah dan Sara/ak yang masih &elum ma$u dari segi ekonominya

  Manakala Tanah Melayu, Singapura dan Brunei pula akan men$adi penyum&ang kepada

  negaranegara &erkenaan ;ni kerana Tanah Melayu kaya dengan sum&er &ahan

  mentah, Brunei pula kaya dengan sum&er minyaknya Manakala Singapura pula akan le&ih

  selamat dari segi ekonomi sekiranya menyertai Persekutuan Malaysia

  6.1.4 MEMBELA MASYARAKAT BUMIPUTERA DI SABAHDAN SARAWAK

  Se&elum penyertaan Sa&ah dan Sara/ak ke dalam Malaysia, nasi& penduduk di /ilayah ini

  tidak sama dengan nasi& penduduk di Semenan$ung Tanah Melayu, terutama golongan

  Bumiputera Ke&anyakan $a/atan dan kegiatan ekonomi di /ilayah/ilayah terse&ut

  dipegang oleh &angsa asing Se&ahagian &esar penduduk pula terli&at dalam sektor

  pertanian dan penggunaan tanah untuk sistem penanaman tetap hanya pada kadar +@

  saha$a :ika keduadua /ilayah terse&ut diga&ungkan ke dalam Persekutuan Malaysia,

  Kemungkinan layanan istime/a akan di&erikan kepada penduduk Bumiputera Sa&ah

  dan Sara/ak adalah le&ih &esar Malahan, kedudukan dan keistime/aan Bumiputera telah

  termaktu& dalam Perlem&agaan Persekutuan Malaysia

  Sistem perhu&ungan di keduadua /ilayah ini $uga dai2, in2rastrukturnya masih &ergantung

  pada sungaisungai dan per$alanan udara %dalah sukar untuk me/u$udkan perhu&ungandarat secara &esar&esaran Selain itu, golongan Bumiputera di keduadua /ilayah ini $uga

  tidak mendapat layanan yang &aik daripada kera$aan British manakala orangorang luar

  yang datang ke /ilayah ini di&eri perhatian :usteru, tahap pendidikan, penguasaan

  ekonomi, kadar celik huru2 dan pengisian $a/atan kera$aan le&ih tinggi di kalangan orang

  luar Kaum Bumiputera yang mempunyai pendidikan tinggi sangat sedikit dan 2aktor ini

  mem&ataskan peluang mereka untuk men$a/at se&arang $a/atan dalam kera$aan

  6.1. MENJAGA KEPENTINGAN DAN HAK KAUM BUMIPUTERA

  Menurut Tunku %&dul 4ahman, gagasan pem&entukan Malaysia perlu mengga&ungkan

  /ilayah/ilayah Borneo seperti Sa&ah, Sara/ak dan Brunei &ukan hanya terhad kepadaTanah Melayu dan Singapura saha$a :ika Tanah Melayu dan Singapura saha$a &ercantum,

  ini akan menghilangkan ma$oriti penduduk Melayu ;ni kerana Singapura mempunyai 83@

  penduduk &ukan Melayu dan apa&ila dicantumkan dengan penduduk Persekutuan Tanah

  Melayu, penduduk &ukan Melayu akan men$adi golongan ter&esar

  %pa&ila pencantuman &erlaku antara Tanah Melayu dan Singapura saha$a, &ilangan

  masyarakat -ina akan men$adi "+*@, sementara orang Melayu men$adi "+@ ;ni kerana

  anggaran penduduk Tanah Melayu pada tahun 1!3, orang Melayu kirakira *3@ dan orang

  -ina +!@ :usteru, apa&ila penduduk Sa&ah dan Sara/ak diam&il kira, &ilangan kaum

  Bumiputera termasuk Melayu akan men$adi "+@, sementara orang -ina men$adi ")"@

  ;ni &ermaksud untuk men$amin kedudukan orang Melayu dan Bumiputera tidak terancam,

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  6/26

  kemasukkan Sa&ah dan Sara/akmem&olehkan kumpulan Melayu dan Bumiputera kekal

  se&agai kumpulan ter&esarA)

  6.2 REAKSI NEGARA-NEGARA JIRAN

  Terdapat tentangan yang perlu dihadapi dari ) negara iaitu 0ilipina dan ;ndonesia 0ilipina

  memprotes pem&entukan Malaysia dan ;ndonesia pulacu&a menghalang

  pem&entukan Malaysia

  6.2.1 FILIPINA

  Presiden Macapagal mendak/a Sa&ah adalah se&ahagian daripada milik negaranya:adi,

  pem&entukan Malaysia akan menyulitkan lagi tuntutan 0ilipina terhadap Sa&ah 0ilipina

  terus mem&antah /alaupun rakyat Sa&ah memilih untuk menyertai Malaysia 0ilipina

  kemudianya memutuskan hu&ungan diplomatik dengan Malaysia

  6.2.2 INDONESIA

  Presiden Sukarno mengumumkan dasar kon2rantasinya pada )3 :anuari 1!+ dengan

  slogan C.anyang MalaysiaD %lasan Sukarno ialah kerana Tanah Melayu

  mem&elakangkan ;ndonesia semasa penu&uhan Malaysia Tindakan ini adalah kerana

  penu&uhan Malaysia mengancam idea pem&entukan empayar ;ndonesia 4aya ;anya $uga

  merupakan taktik mengalih perhatian rakyatnya daripada &e&erapa masalah dalaman

  #asar kon2rantasi Sukarno memuncak dengan penghantaran Tentera ;ndonesia sempadan

  Sa&ah dan Sara/ak Tentara ;ndonesia $uga mendarat di pantai &arat :ohor untuk

  pengintipan Tindakan ini dapat di&endung sehingga rancangan kon2rantasi ini men$adi

  semakin lemah Pada tahun 1!*, Sukarno telah digulingkan oleh :eneral Suharto Menteri

  Luar ;ndonesia, %dam Malik mem&uat per$an$ian damai &agi mengakhiri kon2rantasi pada

  &ulan ogos 1!

  6.3 PROSES PEMBENTUKAN MALAYSIA

  Proses per&incangan dan perundingan kearah pem&entukan Malaysia ini se&enarnyasangat pan$ang dan kompleks Banyak perkara yang perlu dipertim&angkan dan diatasi

  se&elum cadangan ini dapat direalisasikan Be&erapa tindakan $uga perlu diam&il &agi

  memastikan pem&entukanini memuaskan hati semua pihak

  6.3.1 JAWATANKUASA PERUNDINGAN PERPADUAN MALAYSIA !MSCC"

  Pada &ulan :ulai 1!1, satu mesyuarat Persatuan Parlimen Koman/el 5PKK6 ca/angan

  Tanah Melayu dan Borneo telah diadakan di Singapura Semasa mesyuarat ini, pemimpin

  pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura telah mengam&il peluang ini untuk

  men$elaskan konsep Malaysia kepada per/akilan Sa&ah, Sara/ak dan Brunei yang hadir ke

  mesyuarat terse&ut

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  7/26

  Penerangan ini didapati telah mengurangkan salah 2aham, terutama di kalangan pemimpin

  tiga /ilayah terse&ut tentang penu&uhan Malaysia Kesan daripada perse2ahaman ini,

  mesyuarat telah &ersetu$u untuk menu&uhkan :a/atankuasa Perundingan

  Perpaduan Malaysia :a/atankuasa ini dianggotai oleh /akil/akil dari semua /ilayah yang

  terli&at dalam pem&entukan, sementara #onald Stephens dilantik se&agai pengerusi$a/atankuasa terse&ut 'amun, per/akilan Brunei menganggap diri mereka hanya se&agai

  pemerhati kerana ketidaksediaaan Brunei menyertai ga&ungan

  Secara amnya, $a/atankuasa ini &er2ungsi untuk menerangkan dengan le&ih $elas akan

  konsep Malaysia kepada orang ramai, khususnya penduduk Sa&ah, Sara/ak dan Brunei

  Untuk tu$uan ini, $a/atankuasa akan mengumpul dan mem&andingkan ideaidea serta

  pendapat yang dikemukakan &erhu&ung Malaysia Keteranganketerangan dan

  per&incangan akan dilaksanakan dengan le&ih giat untuk menyegerakan rancangan

  pem&entukanMalaysia ini Selain itu, $a/atankuasa $uga se&oleh mungkin &erusaha

  mendapatkan kata sepakat daripada pemimpinpemimpin politik di semua daerah ter&a&it

  Semen$ak pem&entukan $a/atankuasa ini, mereka telah mengadakan per$umpaan

  se&anyak empat kali, iaitu pertamanya di :esselton 5Kota Kina&alu sekarang6 pada )1 (gos

  1!1, kedua di Kuching pada 18 #isem&er 1!1, ketiga di Kuala Lumpur pada :anuari

  1!) dan keempat di Singapura pada 1 0e&ruari 1!)

  #alam per$umpaanper$umpaan $a/atankuasa dan usahausaha yang dilaksanakan, ramai

  tokoh dari Tanah Melayu dan Singapura seperti Tunku %&dul 4ahman sendiri, ;smail uso22,

  #atu (ng oke Lim dan Lee Kuan e/ memainkan peranan yang sangat penting

  Per$umpaanper$umpaan yang mereka adakan dengan pemimpinpemimpin Sa&ah

  dan Sara/ak telah mendatangkan hasil yang &aik

  6.3.2 SURUHANJAYA COBBOLD

  Suruhan$aya Penyiasat Borneo Utara atau Suruhan$aya -o&&old telah ditu&uhkan setelah

  satu rundingan di&uat antara kera$aan Persekutuan Tanah Melayu dengan kera$aan British

  pada &ulan 'oEem&er 1!1 Suruhan$aya ini dilantik secara rasmi pada 1 :anuari 1!)

  Suruhan$aya ini dipanggil Suruhan$aya -o&&old sempena nama ketuanya, iaitu Lord

  -o&&old seorang &er&angsa ;nggeris %hliahli suruhan$aya ini ialah Lord -o&&old, iaitu

  &ekas .a&enor Bank >ngland se&agai ketua, %nthony %&ell dan #aEid ?aterson yang

  me/akili kera$aan British, sementara #atoD ?ong Po/ 'ee dan Tan Sri Mohd .ha9ali

  Sha2ie se&agai /akil kera$aan Persekutuan Tanah Melayu

  Kera$aan United Kingdom dan kera$aan Persekutuan Tanah Melayu &ersetu$u &aha/a

  dengan memasukkan Borneo Utara dan Sara/ak 5&ersamasama dengan lainlain negeri6

  ke dalam Persekutuan Malaysia yang dicadangkan itu, &anyak 2aedah diperoleh rakyat

  'egaranegara yang &erkenaan Matlamat penu&uhan Suruhan$aya -o&&old adalah untuk

  menyiasat 2ikiran rakyat Borneo Utara dan Sara/ak &erkenaan hal ini dan mem&uat syor

  syor setelah menim&angkan 2ikiran itu

  Suruhan$aya ini men$alankan tugasnya selama dua &ulan &ermula pada 1! 0e&ruari 1!)

  dan &erakhir pada &ulan %pril 1!) #alam tempoh dua &ulan terse&ut, Suruhan$aya

  -o&&old telah mengadakan *3 per$umpaan di +* &uah tempat, iaitu )3 di Sara/ak dan 1* diSa&ah serta telah menemui le&ih daripada "333 orang yang me/akili kirakira !3 &uah

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  8/26

  kumpulan Selain itu, suruhan$aya ini $uga mempela/a dan menerima suratsurat atau

  memorandum daripada orang ramai untuk menyuarakan pandangan mereka Semasa

  men$alankan tugasnya, suruhan$aya telah menerima le&ih daripada )333 5le&ih kurang 33

  pucuk surat dari Sa&ah dan sele&ihnya dari Sara/ak 6 memorandum yang dikemukakan

  sama ada oleh lem&agalem&aga &andaran, ketuaketua kaum, Ma$lis #aerah, partiparti

  politik, persatuanpersatuan, de/ande/an perdagangan, pemimpinpemimpin agamamahupun orang perseorangan #aripada keseluruhan ker$a atau tugas yang dilaksanakan

  oleh Suruhan$aya -o&&old ini, $elas mereka mem&uat tin$auan serta penyiasatan secara

  menyeluruh dan me/akili se&ahagian &esar penduduk di keduadua /ilayah terse&ut

  Suruhan$aya -o&&old menamatkan penyiasatannya pada 18 %pril 1!) dan kemudian

  mengemukakan se&uah laporan penyiasatan kepada kera$aan British kera$aan Persekutuan

  Tanah Melayu pada &ulan :un 1!) Menurut laporan suruhan$aya ini, le&ih kurang 83@

  daripada penduduk Sa&ah dan Sara/ak menyokong pem&entukan ini dan se&ahagian

  &esar daripada mereka ialah kaum Bumiputera Secara keseluruhan, &entuk sokongan

  masyarakat Sa&ah dan Sara/ak ter&ahagi kepada tiga golongan iaituF

  a 1G+ daripada dua &uah negeri ini menyokong penuh pengga&ungan tanpa syarat

  &

  1G+ lagi turut menyokong, tetapi dengan syaratsyarat dan $aminan tertentu

  c 1G+ lagi separuhnya mahukan kemerdekaan dahulu se&elum &erga&ung dan separuhnya

  yang menentang kerana mahu kekal dalam pemerintahan British Bilangan yang menentang

  ini dicatatkan hanya le&ih kurang )3@ saha$a

  6.3.3 JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN

  Selepas Suruhan$aya -o&&old mem&uat laporan yang agak memuaskan, tugas untukmerangka syaratsyarat Persekutuan secara terperinci telah dilakukan oleh se&uah

  $a/atankuasa yang dipanggil :a/atankuasa %ntara Kera$aan 5:%K6 yang diketuai oleh Lord

  Landsdo/ne yang &ertindak se&agai Pengerusi, Tun %&dul 4a9ak ussein se&agai

  Tim&alan Pengerusi, /akil/akil kera$aan British dan /akil/akil negeri Sara/ak, Sa&ah dan

  Singapura

  :a/atankuasa ini telah mem&entuk satu perlem&agaan khususnya yang meli&atkan

  permintaan Sa&ah dan Sara/ak &erdasarkan memorandum yang diterima daripada parti

  parti politik di Sa&ah dan Sara/ak

  Laporan yang di&uat oleh $a/atankuasa ini menggunakan Perlem&agaan PersekutuanTanah Melayu 1!*7 dan Laporan Suruhan$aya -o&&old serta cadangan yang di&uat oleh

  :a/atankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia se&agai asas Perlem&agaan yang

  di&entuk ini telah disahkan oleh kera$aan British pada ! :ulai 1!+ %ntara perkara yang

  men$adi teras utama dalam perlem&agaan terse&ut ialah F

  a

  %gama ;slam di$adikan agama rasmi &agi seluruh Persekutuan Malaysia, kecuali Sa&ah

  dan Sara/ak

  &

  Bahasa Melayu telah di$adikan &ahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi kelonggaran

  di&erikan kepada Sa&ah dan Sara/ak untuk menggunakan &ahasa ;nggeris dalam perkara

  perkara rasmi selama 13 tahun selepas kemasukan ke dalam Persekutuan

  c Kuasa ka/alan imigresen di Sa&ah dan Sara/ak akan diserahkan kepada kera$aan negerimasingmasing /alaupun peruntukan terse&ut di &a/ah ka/alan kera$aan pusat ;ni adalah

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  9/26

  untuk mem&eri keyakinan kepada Sa&ah dan Sara/ak &aha/a tu$uan Tanah Melayu

  &ukanlah untuk men$a$ah negara terse&ut

  d Sistem pendidikan masih dikekalkan sehingga Ma$lis 'egeri mem&uat pindaan

  e

  Sa&ah di&erikan )" per/akilan Parlimen, manakala Sara/ak 1 dan Singapura 1* &uah

  kerusi

  6.3.4 REFERENDUM SINGAPURA

  :ika peristi/a di Sa&ah dan Sara/ak meli&atkan penyiasatan oleh Suruhan$aya -o&&old,

  Singapura turut mem&uat satu pungutan suara yang dipanggil 4e2erendum Singapura

  Kera$aan Singapura mem&uat keputusan untuk mengadakan re2erendum se&agai satu cara

  menin$au pendapat penduduk Singapura untuk mendapatkan kepastian dan pendirian rakyat

  Singapura &erhu&ung penu&uhan Malaysia Secara keseluruhan, pungutan suara ini &ukan

  &ertu$uan untuk mem&enarkan rakyat Singapura menolak penu&uhan Malaysia, tetapi

  menerima cadangan ini dengan pendirian mereka yang tertentu

  Kera$aan Singapura mem&uat keputusan ini kerana yakin se&ahagian &esar parti politik di

  Singapura menyokong cadangan Malaysia, cuma pandangan dan pendirian mereka $uga

  perlu diam&ilkira Soal menolak sudah tidak /u$ud, tetapi soal penu&uhan perlu

  di&incangkan #alam pungutan suara ini, rakyat Singapura di&eri tiga pilihan, iaitu F

  a Pilihan % H rakyat &ersetu$u untuk &erga&ung dengan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh

  kera$aan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu melalui Kertas Putih pada &ulan

  'oEem&er 1!1 5secara keseluruhan, pilihan ini mendapat +!7 ) undi6

  &

  Pilihan B H rakyat &ersetu$u untuk &erga&ung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan

  men$adi seperti negerinegeri Melayu lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu 5secara

  keseluruhan, pilihan ini mendapat !"") undi6c Pilihan - H rakyat &ersetu$u untuk &erga&ung dengan syarat dan 2aedah yang hampir sama

  seperti yang diperoleh /ilayah/ilayahBorneo dengan penyertaan ini 5secara keseluruhan,

  pilihan ini mendapat 1"" 377 undi6

  4e2erendum Singapura ini telah diadakan pada 1 'oEem&er 1!) Barisan Sosialis dan

  pihak komunis yang tidak &ersetu$u untuk &erga&ung dengan Persekutuan Tanah Melayu

  telah memulau pungutan suara dengan mem&uang undi kosong 'amun selepas

  re2erendum selesai, laporan menun$ukkan 71@ pengundi menyokong

  pem&entukan Malaysia

  Penganalisis se$arah mendak/a sokongan Singapura ini adalah ekoran ke$ayaan kera$aanP%P meyakinkan rakyat &erhu&ung tiada kemungkinan tara2 kerakyatan mereka akan

  dilucutkan dengan pengga&ungan, perdagangan antara&angsa Singapura mungkin merosot

  $ika mereka tidak &erga&ung dan ancaman komunis akan dapat di&endung dengan $ayanya

  dengan pem&entukan ini Secara keseluruhannya, keputusan ini menun$ukkan rakyat

  Singapura &ersetu$u untuk menyertai Malaysia dengan memilih syarat %, iaitu pilihan yang

  dicadangkan oleh kera$aan Singapura sendiriA+

  6.4 PEMISAHAN SINGAPURA

  Semen$ak Singapura menyertai Malaysia, &anyak perselisihan yang tim&ul antara kera$aan

  Singapura dengan kera$aan Persekutuan di Kuala Lumpur Perselisihan ini men$adi semakin

  rumit dan meli&atkan &anyak isu yang tiada akhirnya Malahan tidak mungkin untuk

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  10/26

  Singapura terus kekal dalam Malaysia tanpa suasana tegang yang &oleh mencetuskan

  keganasan Para pemimpin Malaysia, terutamanya Tunku %&dul 4ahman &erpendapat le&ih

  /a$ar Singapura &erpisah daripada Malaysia se&agai $alan keluar ter&aik untuk mengatasi

  pel&agai krisis yang tim&ul, demi kepentingan perpaduan kaum, kesta&ilan ekonomi dan

  menghindarkan kon2lik politik yang &erterusan %khirnya Singapura &erpisah

  dari Malaysiapada (gos 1!*

  6.4.1 FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMISAHAN SINGAPURA DARI MALAYSIA

  #. P$%&$'(#)##*

  Ke&anyakkan soal yang &erkaitan dengan perlem&agaan &erkisar tentang isu ekonomi dan

  ke/angan Mengikut per$an$ian Malaysia, Singapura di&eri kuasa untuk memungut cukai

  kastam, cukai eksais dan cukai pendapatan Selain &e&erapa kekecualian, semua hasil

  yang dikutip akan di&ahagikan &erasaskan 3@ untuk Singapura dan &aki "3@ lagi untuk

  kera$aan Persekutuan (leh se&a& &e&an cukai Singapura paling ringan dan &ertam&ahnya

  per&elan$aan pertahanan, aki&at kon2rontasi, kera$aan Persekutuan &ercadang mengka$i

  semula agihan hasil dan Singapura perlu menyerahkan 3@ daripada $umlah hasilnya dan

  &ukanya "3@ seperti yang dipersetu$ui se&elumnya -adangan ini di&antah oleh Singapura

  kerana mengikut per$an$ian Malaysia, terdapat satu persetu$uan &aha/a sehingga &ulan

  #isem&er 1!8, kera$aan Persekutuan perlu mendapat ke&enaran kera$aan Singapura

  se&elum mengenakan cukai import yang &aharu Ke&enaran itu &oleh ditangguhkan, $ika

  sesuatu $enis cukai itu &oleh men$e$askan perdagangan &e&as Singapura

  Pada &ulan #isem&er 1!", apa&ila kera$aan Persekutuan mem&entangkan &elan$a/an

  &agi tahun 1!*, terdapat pel&agai cukai &aharu yang dikenakan Kera$aan Singapura

  mem&antah pengenalan cukaicukai &aharu kerana mereka dikatakan tidak di&a/a&erunding terle&ih dahulu Pada akhir &ulan 0e&ruari 1!*, Menteri Ke/angan, Tan Sie/

  Sin mengarahkan para pengusaha di Singapura &erunding dahulu dengan kera$aan

  Persekutuan tentang perlindungan tari2, se&elum mem&uka kilang %rahan ini menim&ulkan

  kemarahan para pengusaha di Singapura sehingga mendapat liputan media yang meluas

  (. P$%+#*)#* P&/ A*#%# PAP 0#* MCA

  Keadaan ini dapat dilihat apa&ila pada ! Septem&er 1!+, Lee kuan e/ telah menyatakan

  &aha/a kegiatan politik P%P hanya ter&atas di Singapura dan P%P tidak &ercadang untuk

  mengam&il &ahagian dalam pilihanraya di anah Melayu dalam tempoh lima tahun selepaspenyatuan Kemudianya, P%P mengu&ah keputusan itu dan &ertanding dalam pilihanraya

  umum di Tanah Melayu pada tahun 1!" Pada masa terse&ut Tunku %&dul 4ahman

  menegaskan &aha/a P%P tidak diperlukan di Tanah Melayu atas si2atnya se&agai se&uah

  parti perkauman -ina Pengli&atan P%P yang terlalu a/al dalam kegiatan politik di Tanah

  Melayu $uga men$e$askan perpaduan kaum, terutama hu&ungan UM'( dengan M-%

  Malahan, P%P dikatakan &erminat untuk mengantikan M-% &agi me/akili kaum -ina dalam

  Kera$aan Perikatan

  . M#+# P$%/#'#*

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  11/26

  Masalah perkauman ini dapat dilihat pada hu&ungan antara UM'( dengan P%P yang

  men$adi semakin renggang aki&at &e&erapa peristi/a yang &erlaku di Singapura Setelah

  menyertai Malaysia, orang Melayu di negeri itu C&erasa diri mereka dia&aikanD dan kera$aan

  Singapura tidak mengam&il tindakan untuk mem&aiki kedudukan mereka (leh itu,

  &e&erapa &uah pertu&uhan yang me/akili orang Melayu menemui Tunku %&dul 4ahman

  untuk melaporkan perkara itu Keadaan men$adi semakin rumit selepas Setiausaha %gongUM'(, Syed :aa2ar %l&ar menuduh pemimpin P%P, Lee Kuan e/ cu&a memecahkan

  perpaduan masyarakat Melayu di Singapura Kera$aan Singapura sering mengencam

  golongan yang disi2atkan se&agai CpelampauD dalam kera$aan Persekutuan, terutama Syed

  :aa2ar %l&ar yang dituduh oleh para pemimpin P%P se&agai &ertanggung$a/a&

  menye&a&kan tercetusnya rusuhan kaum di Singapura pada &ulan :ulai dan Septem&er

  1!"

  Sikap para pemimpin politik di Singapura yang memper$uangkan konsep Malaysian

  Malaysia$uga kurang disenangi oleh para pemimpin UM'( Konsep ini seolaholah

  mengenepikan institusi dan menca&ar kedudukan istime/a orang Melayu Pada &ulan Mei

  1!*, Lee Kuan e/ menu&uhkan Malaysian Solidarity Convention se&agai satu pakatan

  dikalangan parti pem&ankang dengan sloganA democratic Malaysian Malaysiauntuk

  menandingi parti Perikatan Beliau menyeru di/u$udkan satu Cpersamaan hak &agi semua=

  melalui satu ideologi politik, sosial dan ekonomi yang sama untuk semua kaum

  Kedudukan negerinegeri di Tanah Melayu, Singapura, Sa&ah dan Sara/ak dalam

  Persekutuan Malaysia $uga ditim&ulkan oleh para pemimpin Singapura Mereka

  menggalakkan negerinegeri itu menim&ulkan soal per&e9aan tara2 ekonomi dan prinsip

  prinsip perlem&agaan yang telah dipersetu$ui sehingga sesetengah pemimpin di

  Sara/ak, Sa&ah dan negerinegeri lain &ertindak &alas Memandangkan se&ahagian &esar

  pihak pem&angkang terdiri daripada &ukan Melayu, keadaan ini seolaholah mencerminkanpenentangan mereka terhadap orang Melayu yang menguasai kera$aan Keadaan yang

  &erlaku &ukan lagi &er&entuk pertikaian antara P%P dengan UM'(, tetapi le&ih men$urus

  re&utan kuasa politik antara kaum Melayu dengan &ukan Melayu

  0 P$%($##* P$*0$/##* P#% P$%/##* D#* PAP

  P%P &erhasrat untuk me/u$udkan masyarakat C&ukan perkaumanD secara sertamerta dan

  &erpendapat kon2lik tim&ul aki&at /u$udnya dua &entuk masyarakat yang &erlainan P%P

  &erminat untuk &erde&at secara ter&uka dalam hampir semua isu politik dan melaksanakan

  dasardasar &aharu dengan segera Parti Perikatan terutama UM'( merupakan parti yangdi&entuk dengan struktur perkauman &erdasarkan masyarakat ma$muk yang sedia /u$ud

  di Malaysia Parti Perikatan &erpendapat per&incangan secara ter&uka tentang per&e9aan

  kaum &oleh mencetuskan ketegangan dan kekacauan Per&e9aan pendekatan dalam

  menghadapi isuisu perkauman ini mencetuskan pergeseran antara Parti Perikatan dengan

  P%P

  K$+'5*

  u&ungan yang tegang antara Singapura dengan Kera$aan Persekutuan akhirnya ti&a

  dikemuncaknya men$elang Mei 1!* sehingga menim&ulkan ke&im&angan Tunku %&dul

  4ahman yang &erpendapat Singapura perlu disingkirkan dari Malaysia Pada ! (gos 1!*,Tunku %&dul 4ahman mem&uat pengumuman rasmi di Parlimen dan mem&entangkan rang

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  12/26

  undangundang pemisahan Singapura 4ang undangundang terse&ut diluluskan dan tiada

  yang menentang atau &erkecuali dan keputusan itu diam&il tanpa dihadiri oleh per/akilan

  Singapura Pemisahan ini menamatkan pertikaian politik yang &erlarutan antara kera$aan

  Persekutuan dengan kera$aan Singapura Pertikaian itu $ika di&iarkan &erterusan &oleh

  mem&urukkan lagi keadaan sehingga mencetuskan rusuhan kaum dan pertumpahan darah

  Setelah pemisahan Singapura, Malaysia hanya terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu,Sa&ah dan Sara/ak A"

  RUJUKAN

  1

  4uslan Iainudin et al5)33*6, K$*$)#%##* M#+#, 0a$ar Bakti Sdn Bhd

  ) Mardiana 'ordin J asnah ussiin 5)33"6, P$*)#7#* M#+#, 0a$ar Bakti Sdn Bhd

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  13/26

  .%.%S%' P>MB>'TUK%' M%L%S;%

  4asional Pem&entukan Malaysia

  Terle&ih dahulu, se&elum mem&incangkan tentang se&a&se&a& mengapa Brunei

  tidak menyertai Malaysia, adalah penting untuk kita memahami rasional di se&alik

  pem&entukan MalaysiaSe&agaimana dengan kes Persekutuan TanahMelayu,

  pem&entukan Malaysia adalah &erdasarkan keanggotaan negerinegeri dan /ilayah

  /ilayah di rantau iniMatlamat utamanya adalah untuk me/u$udkan

  keselamatanSe&agaimana kenyataan Stock/ell 5)33+6, pem&entukan persekutuan

  &ertu$uan untuk me/u$udkan keselamatan dan keamanan kepada sekumpulan

  /ilayah yang se&ahagiannya &elum lagi /u$ud se&agai se&uah negeri ;dea untuk

  menyatukan Tanah Melayu, Singapura, Brunei #arussalam, Sa&ah dan Sara/ak

  dalam satu kesatuan politik yang le&ih &esar adalah tidak popular &agi re$im

  pemerintah di Tanah Melayu Masalah pertama yang ketara adalah se&uah kesatuan

  negara seperti ini adalah &er&ahaya secara politiknya atau tidak praktikal dalam

  tempoh peru&ahan politik tanah airTam&ahan lagi idea itu ditentang oleh pihak

  komunis Kedua, rancangan a/al untuk menyatukan negerinegeri Melayu di &a/ah

  satu entiti telah diper$uangkan oleh ahli politik Melayu yang pada a/alnya meru$uk

  kepada idea Keserantauan Melayu yang le&ih &esar, dita2sirkan se&agai satu

  empayar Melayu terdiri daripada semua kaum &erketurunan Melayu dan

  &ermodelkan kepada repu&lik ;ndonesia, yang akan mungkin men$adi pusat

  pemerintahannya ?alau&agaimanapun, gerakangerakan a/al ini tidak meraih

  populariti &er&anding parti Perikatan dalam politik tanah air Se&a& ketiga adalah

  keadaan politik yang tidak sta&il di Singapura dan ketakutan yang penduduk -ina

  Singapura akan &erga&ung dengan penduduk -ina di Tanah Melayu seterusnya

  mengganggu gugat keseim&angan kaum

  Bagaimanapun, pada &ulan Mei 1!1, Britain dan Tanah Melayu telah

  mencadangkan se&uah persekutuan Malaysia, yang mana dari perspekti2

  keselamatan, orangorang Melayu se&agai kaum yang rapuh akan terus &erkuasa

  dengan cara me/u$udkan keseim&angan antara orang -ina di Singapura dengan

  kaumkaum yang &er&e9a di Borneo ?alaupun /u$ud ke&im&angan akan

  kemungkinan Singapura merdeka dan dika/al oleh komunis, sudah tentu sukar

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  14/26

  me/u$udkan se&uah kesatuan negara yang terhad lantaran lahirnya

  ketidakseim&angan kaum dan politik di Tanah Melayu Bagaimanapun, dengan

  mem&a/a negerinegeri $a$ahan British di Borneo ke dalam kesatuan, satu nis&ah

  kaum yang agak menyerupai Tanah Melayu &oleh dikekalkan:umlah orangorangMelayu yang &esar di Borneo adalah satu se&a& mengapa negerinegeri Borneo

  penting se&agai pengim&ang kepada ma$oriti -ina di SingapuraTam&ahan kepada

  masalahmasalah &erkaitan kaum, pem&entukan Tanah Melayu dan kemudian

  Malaysia, adalah &ertu$uan untuk men$amin pertahanan dan pengurusan

  keselamatan yang &erkesan#i &a/ah persetu$uan me/u$udkan Persekutuan Tanah

  Melayu, kera$aan British mempunyai kuasa penuh atas perkaraperkara &erkaitan

  pertahanan Skim pertahanan panMalaya diu&ah ke se&uah &adan &aru iaitu Ma$lis

  Pertahanan Tanah MelayuBorneo

  %dalah penting untuk diperhatikan di sini yang pem&entukan satu &entuk

  persekutuan &aru di tempat dimana sistem persekutuan telah /u$ud iaitu

  Persekutuan Tanah Melayu, adalah satu tugas yang perlu disegerakan dise&a&kan

  oleh ancamanancaman &erterusan daripada pergerakan komunis di rantau

  iniKera$aan British telah mula memikirkan tentang masalah ini se$ak penu&uhan

  Persekutuan Tanah MelayuSetelah &erakhirnya #arurat, le&ih &anyak usaha yang

  serius di&uat untuk menghadapi ancaman komunis di rantau ini ;ni dapat dilihat

  daripada peningkatan dalam hu&ungan komunikasi antara Britain dan Tanah Melayu,

  dan ke/u$udan $a/atankuasa yang &ertemakan CThe .rand #esignD and C.reater

  MalaysiaD atau Tu$uan mulia dan Malaysia yang Le&ih &esar (leh kerana

  perikatan telah memenangi pilihan raya Tanah Melayu yang pertama pada tahun

  1!** dan parti politik pem&angkang telah lemah, kera$aan British le&ih terdorong

  untuk me/u$udkan persekutuan &aru untuk menghadapi komunis Menurut Malcolm

  Mac#onald, .a&enor :eneral dan kemudiannya Pesuruh$aya atau -ommissioner

  .eneral British di %sia Tenggara men$elaskan &aha/a dengan pelan seperti ini, satu&entuk pentad&iran tersendiri oleh British dapat dilaksanakan di %sia Tengggara atau

  #ominion kera$aan British di %sia Tenggara akan terhasil

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  15/26

  0aktor pem&entukan;6 Politik

  1. Mempercepatkan kemerdekaan &agi Sa&ah,Sara/ak,Brunei dan

  Singapura

  2. Mem&anteras ancaman komunis dan mengekalkan keamanan dan

  kesta&ilan

  3. Me/u$udkan keseim&angan kaum dan perpaduanGmen$aga

  kepentingan hak kaum Bumiputera

  (II) Ekonomi

  1. Mema$ukan ekonomi serantau untuk kepentingan negara dan rakyatnegerinegeri anggota

  2. Kepentingan pela&uran ;nggeris di %T melalui keselamatan dankesta&ilan politik

  5;;;6 Sosial

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  16/26

  1. Memupuk &angsa Malaysia dengan identiti yang &aru &erteraskanperkongsian /arisan &udaya yang kaya

  2. Mem&ela masyarakat Bumiputera di Sa&ah dan Sara/ak

  R$#/+ N$)$%-N$)$% Y#*) T$%&(# D#' G#)#+#*P$'($*/#* P$%+$/#* M#+#

  Persekutuan Tanah Melayu

  -adangan gagasan ini mendapat sam&utan yang menggalakkan daripada partiparti

  politik di negerinegeri Melayu Penduduk Tanah Melayu secara umumnya

  menerima prinsip gagasan Persekutuan Malaysia /alaupun terdapat per&e9aan

  pendapat tentang cara pelaksanaannya Se&agai contoh, parti P%S menyokong

  idea pem&entukan Persekutuan Malaysia tetapi $uga mencadangkan pem&entukan

  Melayu 4ayayang merangkumi ;ndonesia Pela$arpela$ar $uga turut menyokong

  pem&entukan Persekutun Malaysia

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  17/26

  S*)#5%#

  Lee Kuan e/ selaku Ketua Menteri Singapura menyokong gagasan Malaysia ini

  kerana Parti Tindakan 4akyat 5P>T;46 dapat meneruskan kekuasaannya di

  Singapura, ancaman komunis dapat dika/al, perkem&angan ekonomi Singapura

  men$adi le&ih pesat dan Singapura &oleh mendapatkan kemerdekaan dengan le&ih

  a/al'amun demikian, Barisan Sosialis dan Parti Buruh menentang gagasan ini

  Pada 1 Septem&er 1!), Lee Kuan e/ telah mengadakan satu pungutan suara

  &agi mendapatkan persetu$uan rakyat Singapura mengenai penyertaan Singapura

  dalam Malaysia Mengikut keputusan itu, 711@ daripada rakyat Singapura

  menyokong penu&uhan Malaysia Melalui gagasan Malaysia, tara2 pela&uhan

  &e&asnya dikekalkan, Singapura mempunyai kuasa autonomi dalam &idang

  ke/angan, pendidikan dan per&uruhan dan Singapura akan mendapat 1* kerusi

  dalam Parlimen Malaysia

  S#(# 0#* S#%#8#/

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  18/26

  Pemimpin di keduadua negeri ini agak terperan$at dengan penu&uhan

  MalaysiaPemimpinpemimpin di keduadua negeri ini telah mem&entuk Barisan

  Bersatu pada ! :ulai 1!1 &agi menentang gagasan Malaysia Pemimpinpemimpin

  itu termasuk (ng Kee ui 5Pengerusi SUPP6, Temenggung :ugah %nak Berieng

  5ang #ipertua Parti 'egara Sara/ak H P%'%S6, #atoD Mustapha &in #atoD arun

  dan #onald Stephen 5ahli tak rasmi Ma$lis Undangan Sa&ah6 Mereka menentang

  gagasan kerana takut Sa&ah dan Sara/ak akan dikuasai oleh Tanah Melayu

  Mereka takut kedudukan politik mereka ter$e$as Mereka $uga &im&ang keperi&adian

  negeri masingmasing akan hilang .olongan peniaga -ina pula &im&ang kuasa

  ekonomi akan dirampas oleh Tanah Melayu dan Singapura Selain itu, mereka $uga

  &erpendapat Sa&ah dan Sara/ak perlu di&eri kemerdekaan dahulu se&elum

  menyertai MalaysiaKaum &umiputera &ukan ;slam turut menentang gagasan

  MalaysiaBantahan mereka disuarakan melalui Parti Ke&angsaan Sara/ak 5S'%P6,

  Pertu&uhan Ke&angsaan Kada9an Bersatu 5U'K(6 dan se&againyaPemimpin di

  kesuadua negeri menganggap gagasan Malaysia merupakan satu helah untuk

  meluaskan kuasa Tanah Melayu dan menggantikan pen$a$ahan British Pada &ulan

  :un 1!1, Tunku %&dul 4ahman &erangkat ke Sa&ah dan Sara/ak dan mendapati

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  19/26

  rakyat di sana telah salah 2aham mengenai gagasan Malaysia (leh itu, se&uah

  persidangan Persatuan Parlimen Koman/el diadakan di Singapura pada :ulai

  1!1Be&erapa orang daripada Barisan Bersatu telah dihantar oleh British ke

  persidangan iniMereka mem&incangkan tentang gagasan Malaysia%khirnya,

  :a/atankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia 5:PPM6 ditu&uhkan untuk

  mengumpulkan pendapat Sa&ah dan Sara/ak mengenai gagasan iniPada &ulan

  (gos 1!1, %&ang a$i Mustapha 5Pengerusi P%'%S6 menyokong gagasan

  MalaysiaKemudian, #onald Stephen dan #atoD Mustapha turut menyokong gagasan

  ini selepas mela/at ke Tanah Melayu dan &erunding dengan Tunku %&dul 4ahman

  R$#/+ B%*$

  Pada mulanya, gagasan Malaysia ini mendapat sokongan kuat daripada Sultan

  (mar %li Sai2uddin 'amun penentangan /u$ud daripada Parti 4akyat Brunei yang

  dipimpin oleh %M %9ahari %lasan penentangan %M %9ahari ialah &eliau

  menganggap Brunei akan men$adi tanah $a$ahan sekiranya menyertai Persekutuan

  Malaysia %M %9ahari mencadangkan penu&uhan kera$aan Kalimantan Utara Parti

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  20/26

  4akyat Brunei melancarkan pem&erontakan apa&ila usul yang di&a/a di Ma$lis

  Undangan 'egeri Brunei ditolak 4undingan masih diteruskan hingga ke saatsaat

  akhir pem&entukan Malaysia namun tiada kesepakatan dalam rundingan &erkaitan

  terutamanya perkara yang &erkaitan dengan hasil minyak dan kekananan sultan

  Brunei dalam pelantikan se&agai ang diPertuan %gong tidak diselesaikan Pada

  &ulan :ulai 1!+, Brunei menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia

  SEBAB MENGAPA BRUNEI TIDAK MENYERTAI

  MALAYSIA

  Brunei #an .agasan Malaysia

  Pada +1 ogos 1!*7,Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaanTunku

  %&dul 4ahman telah mencadangkan kepada pihak British agar Sa&ah,Sara/ak dan

  Brunei diga&ungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu men$adi Malaysia 'amun

  telah di&antah oleh pihak British kerana Singapura tidak terli&at sama;ni turut

  dipersetu$ui oleh Ketua Menteri Singapura,Lee Kuan e/ agar Singapura turut

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  21/26

  &erga&ung dengan Persekutuan Tanah MelayuTunku %&dul 4ahman tidak &ersetu$u

  tetapi memandangkan senario politik di Singapura telah mengu&ah pendirian &eliau

  Pada )7 Mei 1!1, Persidangan ?arta/an/arta/an Luar 'egeri di %sia Tenggara

  di otel %delphi, Singapura mencadangkan supaya Brunei, Sa&ah, Sara/ak dan

  Singapura diga&ungkan dengan Tanah Melayu mem&entuk Persekutuan Malaysia

  -adangan ini menim&ulkan pel&agai reaksi #alam usaha mem&entuk Persekutuan

  Malaysia,Tunku %&dul 4ahman telah melakukan kun$ungan ke Brunei pada

  pertengahan 1!1 >koran daripada itu,se&agai persediaan Sultan Brunei telah

  menu&uhkan satu suruhan$aya tin$auan untuk menentukan pendirian se&enar rakyat

  Brunei Sultan Brunei iaitu Sultan (mar %li Sai2udin pada dasarnya menyokong

  gagasan ini tetapi Parti 4akyat Brunei 5P4B6 yang dipimpin oleh %M %9ahari

  menentangnya %M %9ahari menentang gagasan ini kerana menurutnya, Brunei

  akan men$adi $a$ahan Malaysia Beliau mahukan Brunei merdeka dahulu se&elum

  menyertai Malaysia Beliau $uga telah merancang untuk mengga&ungkan Brunei,

  Sa&ah dan Sara/ak men$adi Persekutuan Borneo Utara di &a/ah pimpinan Sultan

  Brunei P4B menang dalam pilihanraya Ma$lis #aerah dan Ma$lis Undangan yang

  diadakan pada (gos dan Septem&er 1!) Kemenangan ini menyakinkan %9ahari

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  22/26

  &aha/a rakyat Brunei turut menentang gagasan Malaysia Selain itu, %9ahari $uga

  merasakan dirinya kuat kerana 0ilipina dan ;ndonesia menyokongnya #engan

  keyakinan &aha/a gagasan ini akan gagal, P4B melancarkan pem&erontakan

  &ersen$ata pada 7 #isem&er 1!) Pem&erontakannya ditumpaskan oleh Kera$aan

  Brunei dengan &antuan tentera dari British dan Tanah Melayu %9ahari melarikan diri

  ke 0ilipina dan mengisytiharkan dirinya se&agai Perdana Menteri dan Sultan (mar

  %li Sai2udin se&agai Ketua Kera$aan Persekutuan Borneo Utara ?alaupun pada

  mulanya Sultan Brunei menyokong gagasan ini tetapi &aginda telah menarik diri

  pada :ulai 1!+ %dalah $elas &aha/a Brunei telah mula menghadapi krisis dalaman

  aki&at munculnya idea Malaysia yang dicadangkan oleh Tengku %&d 4ahman,

  Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu tahun 1!1 dan Parti 4akyat Brunei

  yang ditu&uhkan tahun 1!* oleh %M %9ahari yang mempunyai agenda tersendiri

  untuk menuntut kuasa daripada British dengan o&$ekti2 yang &er&e9a

  PuncaPuncaMengapa Brunei Tidak Menyertai Malaysia

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  23/26

  Brunei #arussalam merupakan se&uah negara yang terletak di Kepulauan Borneo,

  sperti $uga negeri Sa&ah dan Sara/ak yang telah menyertai Malaysia pada

  1!+Seperti yang dinyatakan se&elumnya, Brunei hampirhampir menyertai

  Malaysia, tapi &e&erapa 2aktor telah menye&a&kan Sultan (mar %li Sai2uddin

  mem&atalkan hasrat untuk menyertai Malaysia %ntaranya, ialah kerana isuisu dan

  2aktor2aktor yang &erikutF

  Sultan Brunei iaitu Sultan (mar %li Sai2udin menyokong gagasan ini namun telah

  ditolak oleh Parti 4akyat Brunei 5P4B6 yang dipimpin oleh %M%9hari Penentangan

  ini di&uat kerana &eliau &erpendapat Brunei mestilah mendapat kemerdekaan

  terle&ih dahulu se&elum &erga&ung dengan Persekutuan Tanah Melayu#itam&ah

  lagi, &eliau tidak mahu Brunei men$adi $a$ahan Malaysia %M %9ahari $uga yakin

  &aha/a ;ndonesia dan 0ilipina akan menyokong pendirian &eliau Penentangan ini

  telah mem&antutkan usaha Brunei untuk menyertai Malaysia

  Pada peringkat a/al, Sultan Brunei &ersetu$u menyertai gagasan terse&ut,akan

  tetapi telah menolak cadangan itu kerana &aginda tidak &ersetu$u untuk mem&ayar

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  24/26

  cukai hasil pengeluaran minyak kepada kera$aan pusat dan &aginda $uga tidak

  &erpuas hati kerana tidak di&eri keistime/aan kedudukan dalam ma$lis ra$ara$a ;ni

  diperkuatkan lagi dengan alasan keengganan rakyatnya untuk tidak menyertai

  Malaysia

  Sulatan Brunei tidak mahu mem&ayar cukai hasil daripada pengeluaran minyaknya

  kepada kera$aan pusat Malaysia dalam tempoh 13 tahun Selain itu, &aginda $uga

  tidak &erpuas hati kerana di&eri kedudukan yang paling rendah dalam senarai nama

  Sultansultan Tam&ahan pula, rakyat Brunei $uga tidak &ersetu$u menyertai

  Malaysia

  Keghairahan a/al Sultan Brunei untuk menyertai Malaysia anehnya tidak

  &erkesudahan apa&ila Sultan (mar %li Sari2uddin mem&atalkan rancangan untuk

  menyertai Malaysia Peru&ahan itu &erlaku kerana Sultan Brunei kece/a se&a& ada

  di antara tuntutan dan syarat &aginda tidak dipenuhi %ntara tuntutan terse&ut ialahF

  1Sekurangkurangnya Brunei mendapat 13 kerusi di Parlimen

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  25/26

  )asil minyak adalah di&a/ah penguasaan Brunei

  +Brunei $uga di&eri memegang autonomi ke/angan

  "Semua pela&urannya hendaklah dikekalkan

  *Kadar cukai yang rendah dikekalkan

  Program pendidikan dan ke&a$ikannya diteruskan

  7:aminan keselamatan keatas Brunei ter$amin

  8Sultan Brunei $uga inginkan kedudukan yang le&ih tinggi dalam senarai yang akan

  men$adi ang #iPertuan %gong

  Berdasarkan isuisu dan 2aktor2aktor yang dise&utkan diatas, saya &erpendapat

  &aha/a se&a& utama mengapa Brunei tidak menyertai Malaysia pada tahuin 1!+,

  ialah kerana gagasan Malaysia yang ditera$ui oleh Tunku %&dul 4ahman telah gagal

  untuk memenuhi &e&erapa tuntutan yang dikemukakan oleh Sultan Brunei Saya

  melihat 2aktor minyak dan $uga 2aktor kedudukan atau kekananan Sultan se&agai

  2aktor utama yang menye&a&kan Brunei tidak menyertai Malaysia 'amun demikian,

  pada pendapat saya, Sultan Brunei se&enarnya telah mengam&il keputusan yang

 • 7/26/2019 Gagasan Malaysia 1963.docx

  26/26

  ter&aik &agi dirinya dan $uga rakyat Brunei amnya dengan tidak menyertai gagasan

  Malaysia