sejarah malaysia 1800-1963

382
Bahan asal dari Arkib Negara Malaysia

Upload: malaystudies

Post on 10-Aug-2015

417 views

Category:

Documents


51 download

DESCRIPTION

Sejarah Malaysia 1800-1963

TRANSCRIPT

Page 1: Sejarah Malaysia 1800-1963

B a h a n asal dari Arkib N e g a r a Malaysia

Page 2: Sejarah Malaysia 1800-1963

Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd No. 1 & 3, Jalan 3/91A Taman Shamelin Perkasa, Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel: 03-92856577 Fax: 03-92846554/92875763 e-mel: [email protected] laman web: www.upnd.com.my

© Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Terbitan Pertama 2002

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

M o h d . Isa O t h m a n Sejarah Malays ia / oleh M o h d . Isa O t h m a n . Bibl iografi : ms. 355 I S B N 967-61-1286-0 1. Malays ia -His tory . I. Judul . 959.5

Dicetak oleh LOHPRINT SDN. BHD. No. 5, Jalan SR 3/6, Taman Serdang Raya, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan.

Page 3: Sejarah Malaysia 1800-1963

Prakata

D O R O N G A N beberapa p ihak m e m u n g k i n k a n b u k u i n i diterbitkan. Penul is i n g i n m e r a k a m k a n ter ima kas ih kepada semua pihak yang terlibat termasuk rakan-rakan d i PPPJJ , U S M , Sdr. Far idah Sham-s u d i n dan U t u s a n Publ i ca t ions & Dis t r ibutors S d n Bhd. Penerbitan b u k u i n i d iharap dapat d i g u n a k a n o leh pelajar-pelajar peringkat menengah dan orang a w a m yang berminat dengan sejarah Malaysia .

T u m p u a n b u k u i n i kepada sejarah Malays ia pada abad ke-19 dan 20 dengan menganal is is aspek p o l i t i k , sos ia l dan e k o n o m i . Perkembangan Sejarah M a l a y s i a pada abad ke-19 tertumpu kepada sejarah negeri-negeri yang menjadi asas sejarah Malaysia moden . Ini d i i k u t i dengan penjajahan B r i t i s h dan kesannya kepada p o l i t i k , e k o n o m i dan sos ia l rakyat. Pengalaman-pengalaman i n i k e m u d i -annya m e n y a t u k a n rakyat ke arah p e m b e n t u k a n sebuah negara bangsa—Malays ia .

B u k u i n i d iharap m e m b e r i manfaat kepada semua pihak b u k a n sahaja dari aspek a k a d e m i k m a l a h u n t u k pembangunan insan yang c intakan negara M a l a y s i a .

D r . M o h d . Isa O t h m a n PPPJJ , U n i v e r s i t i Sains M a l a y s i a , P u l a u Pinang.

i i i

Page 4: Sejarah Malaysia 1800-1963
Page 5: Sejarah Malaysia 1800-1963

Isi

Prakata i i i

Bab 1 Pengenalan 1

Sejarah Awal 1

Institusi Kesultanan 2

Pentadbiran Tradisional 3

Pembesar Tempat 3

Pembesar-pembesar L a i n 4

Penubuhan Kesultanan 4

Pemecahan Kesultanan Johor-Riau-Lingga 5

Kerajaan-kerajaan L a i n 7

Bab 2 Penjajahan Inggeris di Neger i -Negeri Selat - Pengasasan d a n Perkembangan 1786-1830 10 Latar Belakang 10

Rundingan dengan K e d a h 11

Pendudukan Inggeris di Singapura 1819 18

Pendudukan Inggeris d i Melaka 25

Bab 3 Perhubungan Negeri-negeri M e l a y u dengan

Siam d a n Inggeris (1800-1900) 28

Latar Belakang H u b u n g a n A w a l 28

Kedah dan Perlis 30

v

Page 6: Sejarah Malaysia 1800-1963

Terengganu 38

Kelantan 41

Perak dan Selangor 43

Bab 4 K r i s i s P o l i t i k di Perak, Selangor,

N e g e r i S e m b i l a n dan Pahang (1800-1874) 46

Pengenalan 48

Perak Sebelum C a m p u r Tangan Inggeris,

1800-1874 48

B i j i h T i m a h dan Sengketa 51

Perang Larut, 1861-1873 52

K e d u d u k a n P o l i t i k Selangor, 1800-1874 55

K e d u d u k a n P o l i t i k Neger i Sembilan, 1800-1874 59

K e d u d u k a n Po l i t ik Pahang, 1850-1889 62

Bab 5 Penjajahan Inggeris di Perak, Selangor,

N e g e r i Sembi lan d a n Pahang, 1873-1888 67

Latar Belakang 67

C a m p u r Tangan Inggeris di Perak, 1874 71

C a m p u r Tangan Inggeris di Selangor, 1873-1874 74

C a m p u r Tangan Inggeris di Negeri Sembilan 75

Penyatuan Negeri Sembilan 1889-1898 81

C a m p u r Tangan Inggeris di Pahang 1882-1888 81

Bab 6 Reaks i terhadap C a m p u r Tangan Inggeris, 1831-1898 85 Penentangan terhadap Inggeris di N a n i n g ,

1831-1832 87

Perak, 1874-1875 89

Pemberontakan Pahang, 1891-1895 94

Penentangan, 1891-1895 99

v i

Page 7: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 7 N e g e r i - N e g e r i M e l a y u U t a r a d a n C a m p u r

Tangan Inggeris (1840-1909) 104

Perl is , 1840-1905 104

K e d a h 105

Terengganu 107

K e l a n t a n 110

H u b u n g a n Inggeris dengan Neger i -neger i

M e l a y u Utara sebe lum 1909 114

Bab 8 N e g e r i J o h o r , 1900-1914 122

Pengenalan 122

Keluarga Bendahara 122

K e n a i k a n Keluarga Temenggung, 1806-1824 124

Bab 9 P e r k e m b a n g a n P e n t a d b i r a n T a n a h M e l a y u

H i n g g a 1942 141

Pengenalan 141

Tanah Ja jahan M a h k o t a Inggeris 141

Pentadbiran P u l a u P i n a n g , 1786-1826 142

Pentadbiran S ingapura , 1819-1826 143

Pentadbiran M e l a k a , 1824-1826 143

P e r p i n d a h a n ke Pejabat Tanah Ja jahan, 1867 145

Pentadbiran N e g e r i - N e g e r i Selat M u l a i 1867 147

Sistem Residen 148

Sistem Res iden di Perak 148

Sistem Res iden di Selangor 150

Sistem Residen di N e g e r i S e m b i l a n 151

Sistem Residen di Pahang 151

Persekutuan Neger i -neger i M e l a y u Bersekutu 152

M a j l i s Mesyuarat P e r s e k u t u a n 156

v i i

Page 8: Sejarah Malaysia 1800-1963

Pegawai Tadbir Melayu di Negeri Melayu Bersekutu 157

Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak

Bersekutu 159

Desentralisasi 164

Bab 10 Masyarakat Berbilang K a u m Tanah Melayu

Hingga 1942 170

Latar Belakang 170

Penghijrahan Orang Cina 171

Penghijrahan Orang India 176

Penghijrahan Orang Indonesia 179

Warisan Kolonial 182

Bab 11 Perkembangan Ekonomi Tanah Melayu

Hingga 1942 186

Pengenalan 186

Ekonomi Tanah Melayu Abad ke-19 187

Perkembangan Pengangkutan 200

Perkembangan Bandar 204

Bab 12 Perkembangan Pelajaran di Tanah Melayu,

Sabah dan Sarawak Hingga 1942 208

Latar Belakang 208

Sistem Pendidikan Pondok 208

Madrasah 209

Sekolah Melayu 210

Sekolah Cina 212

Sekolah Vernakular Tamil 213

Sekolah Inggeris 214

Maktab Melayu Kuala Kangsar 216

Latihan Guru (Aliran Melayu) 220

v i i i

Page 9: Sejarah Malaysia 1800-1963

L a t i h a n G u r u ( A l i r a n Ingger is ) 221

P e n d i d i k a n clan P e r k e m b a n g a n E k o n o m i 221

Pe la ja ran d i S a b a h 223

Pe la ja ran d i S a r a w a k 225

Bab 1 3 K e s e d a r a n d a n K e g i a t a n P o l i t i k 1 9 0 0

H i n g g a 1 9 4 2 2 2 8

P e n g e n a l a n 228

K e g i a t a n P o l i t i k M e l a y u 228

K e g i a t a n P o l i t i k K a u m C i n a 237

K e g i a t a n P o l i t i k O r a n g I n d i a 243

Bah 1 4 S a b a h d i B a w a h P e n t a d b i r a n I n g g e r i s 2 4 9

Latar B e l a k a n g 249

P e m b e r i a n K o n s e s i k e p a d a S y a r i k a t A m e r i k a , 1 8 6 5 - 1 8 6 6 250

K o n s e s i k e p a d a S y a r i k a t Inggeris , 1875-1879 250

P e n t a d b i r a n A w a l , 1 8 7 8 - 1 8 7 9 251

P i a g a m D i r a j a , 1881 252

Perolehan W i l a y a h , 1 8 8 1 - 1 8 8 8 252

P e n y e l e s a i a n T u n t u t a n K u a s a Barat L a i n 253

P e r o l e h a n W i l a y a h , 1 8 8 5 - 1 9 0 3 254

G e r a k a n A n t i p e n j a j a h 254

P e r k e m b a n g a n E k o n o m i Sabah 257

P e n t a d b i r a n S a b a h , 1 8 8 1 - 1 9 4 6 258

P e n t a d b i r a n clan I n s t i t u s i P o l i t i k P e r i b u m i , 1881 -1941 259

Bab 1 5 S a r a w a k d i B a w a h P e n t a d b i r a n B r o o k e , 1 8 4 1 - 1 9 4 1 2 6 2

S a r a w a k Sebelum B r o o k e 262

ix

Page 10: Sejarah Malaysia 1800-1963

James Brooke Men jadi Raja Sarawak 263

P e n g u k u h a n Kuasa James Brooke 264

Pentadbiran James Brooke, 1841-1868 266

Raja Charles Brooke, 1868-1917 267

Pemerintahan Charles V y n e r Brooke, 1917-1946 272

Bab 16 P e n d u d u k a n J e p u n di Tanah M e l a y u ,

1941-1945 276

Pengenalan 276

Strategi Jepun M e n a w a n Tanah M e l a y u 277

Strategi Bri t ish 278

Serangan J e p u n 279

Kejayaan J e p u n 280

Pentadbiran Jepun 281

Kesan E k o n o m i 283

Kesan Sosial 285

Kesan Pol i t ik 287

Gerakan Ant i - Jepun, 1941-1945 288

Kekalahan Jepun 289

Bab 17 M a l a y a n U n i o n dan Semangat Kebangsaan,

1945-1948 293

Dasar Penyatuan 293

Rancangan Masa Perang 294

Pentadbiran Tentera Br i t i sh ( B M A ) 295

Perlembagaan Malayan U n i o n 296

K e d u d u k a n Sultan 297

M i s i M a c M i c h a e l 298

Reaksi B u k a n M e l a y u 299

Reaksi Orang M e l a y u 300

x

Page 11: Sejarah Malaysia 1800-1963

P e r p a d u a n M e l a y u 3 0 4

S o k o n g a n d i E n g l a n d 3 0 6

T a m a t n y a M a l a y a n U n i o n 3 0 7

Bab 18 Darurat 1 9 4 8 - 1 9 6 0 3 0 9

G e r a k a n K o m u n i s d a n P K M , 1 9 2 0 - 1 9 4 5 3 0 9

K e a d a a n T a n a h M e l a y u d a n H u b u n g a n

d e n g a n P K M , 1 9 4 5 - 1 9 4 8 311

M e n g a p a P K M M e m b e r o n t a k 3 1 3

P e n g i s y t i h a r a n D a r u r a t 3 1 4

Strategi P K M 3 1 4

Strategi K e r a j a a n 3 1 6

P K M Selepas R u n d i n g a n B a l i n g 3 2 0

K e g a g a l a n P K M 321

T a m a t n y a D a r u r a t 3 2 3

Kesan-kesan D a r u r a t 3 2 4

Bab 19 Persekutuan Tanah Melayu dan Kemerdekaan 3 2 7

P e n g e n a l a n 3 2 7

K e g a g a l a n M a l a y a n U n i o n 3 2 7

P e n e n t a n g a n Dasar P e r s e k u t u a n 3 2 9

P e r i k a t a n M a j l i s T i n d a k a n B e r s a m a S e - M a l a y a ( A M C J A ) - P u t e r a 3 3 0

H a r t a l 3 3 0

B e n t u k P e r s e k u t u a n 331

G e r a k a n P e m i s a h a n 3 3 2

P e r k e m b a n g a n Par t i P o l i t i k , 1 9 4 8 - 1 9 5 7 3 3 3

P a r t i P o l i t i k C i n a 3 3 3

U M N O 3 3 4

P a r t i K e m e r d e k a a n M a l a y a ( I M P ) 3 3 5

x i

i

Page 12: Sejarah Malaysia 1800-1963

Parti Negara 336

Perikatan 337

Kongres India Se-Malaya (MIC) 338

H i z b u l M u s l i m i n 338

Pas—Parti Islam Se-Tanah Melayu 339

Lain-lain Parti Politik 340

Ke Arah Kemerdekaan 340

Ke Arah Kemerdekaan 340

Pil ihan Raya, 1955 341

Bab 20 Malaysia: Lahirnya Sebuah Negara 346

Pengenalan 346

Cadangan Tunku A b d u l Rahman Putera, 1961 347

Perkembangan Politik Sarawak Sebelum

Malaysia, 1945-1960 347

Perkembangan Politik di Sabah, 1945-1960 350

Rasional di Sebalik Gagasan Malaysia 352

Proses Pembentukan Malaysia 353

Halangan terhadap Penubuhan Malaysia 355

Pembangunan Malaysia 359

Bibliografi 363

Biodata 367

x i i

Page 13: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 1

Pengenalan

S E J A R A H A W A L

Perkembangan sejarah Malaysia merupakan rentetan sejarah yang panjang. Zaman prasejarah agak kabur kerana kekurangan b u k t i . Hasil dan cari gali arkeologis di beberapa tapak peninggalan sejarah m e m b u k t i k a n ke tamadunan awal . Antaranya d i K o t a T a m p a n (Perak), Bukit Tengku Lembu (Perlis) , Gua C h a (Kelantan), G u a K e c i l (Pahang) dan G u a N i a h (Sarawak). 1 A d a tiga tahap per-kembangan zaman prasejarah iaitu zaman paleolitik (zaman batu lama), mesolit ik (zaman batu pertengahan) dan neoli t ik (zaman batu baru).

Pengaruh luar dan setempat telah mencorakkan sejarah Malay-sia. Pada per ingkat awal p e n g a r u h India sama ada d a r i segi keagamaan, budaya dan pol i t ik diserapkan ke dalam kebudayaan masyarakat Nusantara. 2 Kedatangan Islam kemudiannya menukar agama sebahagian besar p e n d u d u k Tanah M e l a y u . 3 K e s a n n y a organisasi dan institusi kerajaan menjadi lebih mantap dan k o m -pleks.

Daripada bukt i -bukt i bertulis ternyata sudah w u j u d kerajaan-kerajaan negara kota di Tanah Melayu sejak awal k u r u n M a s i h i . Catatan-catatan C h i n a daripada Dinast i Sung, Sui , Tang dan M i n g ada merekodkannya. Kerajaan-kerajaan in i termasuklah di Lembah

1

Page 14: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Merbuk dan Bujang di negeri Kedah. Selain itu wujud kerajaan di Tanah Merah, Kelantan (Ch'ih-tu); di Besut, Terengganu (Tantan) dan di Johor (LoYuen). 4 Petempatan-petempatan lain terdapat di Jenderang Hilir, Selangor; Pulau Kelumpang di Kuala Selinsing Perak dan Santubung, Sarawak. 5

INSTITUSI K E S U L T A N A N

Inst i tus i kesultanan berasal daripada tradisi terapatan yang berasaskan sistem keketuaan. Pada peringkat in i penyatuan lebih tertumpu kepada wilayah yang kecil dan terhad. Orang yang diper-tanggungjawab untuk mengendal ikan hal -ehwal masyarakat biasanya seorang tua yang dihormati atau daripada keturunan yang istimewa. Autorit i yang diperoleh daripada masyarakat diiktiraf sebagai hak yang sah. Apabila lahir ketua yang kuat dan berjaya membentuk pasukan tentera maka bcrlaku penaklukan ke atas kumpulan-kumpulan penduduk yang lain. Pemimpin yang berjaya akan diiktiraf sebagai pemimpin penaung.

Institusi kedirajaan diperkemaskan lagi dengan kemasukan pengaruh Hindu-Buddha yang mcmberi satu rupa bentuk institusi dan ideologi. Ini termasuklah konsep 'dewa-raja', kesetiaan, derhaka dan sebagainya. Ketua-ketua tempatan turut menggunakan gelaran baru seperti Raja atau Maharaja.

Sctelah masyarakat Melayu menerima Islam, institusi kesultanan turut diperbaharui supaya selaras dengan agama tersebut, Dalam tradisi politik Islam zaman pertengahan, kerajaan kesultanan sudah menjadi amalan. Hal ini memudahkan penerimaan Islam di kalangan raja-raja di Nusantara. Raja-raja Nusantara setelah memeluk Islam cenderung menggunakan gelaran 'Sultan', Syah dan al-Malik. Jika pada zaman Hindu-Buddha, raja dianggap penjelmaan tuhan-tuhan tetapi pada zaman Islam dianggap "Bayangan Tuhan di D u n i a " (Zillullah fil-Ard) dan rakyat mesti patuh kepada "orang yang berkuasa" (aulul-amri).

Setelah seorang sultan ditabalkan, baginda dianggap berdaulat dan berhak menerima istiadat menjunjung duli . Baginda juga diberi banyak keistimewaan termasuk bahasa istana, pakaian kuning ,

2

Page 15: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N G E N A L A N

istana dan lain-lain alat kebesaran diraja. Bagaimanapun kedudukan dan martabat sultan tetap juga dipengaruhi oleh sahsiahnya sendiri .

P E N T A D B I R A N T R A D I S I O N A L Polit ik dan pentadbiran tradisional tidak d i p i k u l oleh sultan sahaja. Para pembesar turut memainkan peranan penting. Susunan p e m -besar tradisional biasanya disusun mengikut pengaruh kosmologi India dan terdiri daripada pembesar 4, 8, 16 dan 32. Bagaimanapun kedudukan dan ke lompok pembesar ditentukan oleh peranan serta pengaruh personaliti pembesar ke atas sultan. Jacli sahsiah pembesar penting dalam menentu dan menjamin kedudukannya. Sejak zaman kesultanan Melayu Melaka terdapat beberapa jawatan penting.

P E M B E S A R T E M P A T Bendahara merupakan pembesar pal ing kanan. Beliau bertindak sebagai penasihat sultan dan d iber i kuasa u n t u k menja lankan beberapa perkara tanpa merujuk kepada sultan. Bendahara juga bertanggungjawab dalam hal pentadbiran undang-undang (hakim) , ketua pentadbiran dan ketua turus angkatan tentera. J i k a sultan tiada dalam negeri, beliau akan bertindak sebagai pemangku raja.

Penghulu Bendahari pula merupakan tokoh yang dipercayai Sultan untuk m e n g e n d a l i d a n m e n g u r u s k a n perbendaharaan baginda. Kut ipan cukai dan urusan perniagaan akan d iuruskan oleh Penghulu Bendahari menerusi agen-agen yang di lant ik . O l e h hal yang demikian Syahbandar dan Bendahari d i le takkan di bawah kendaliannya. Penghulu bendahari juga bertanggungjawab me-nyimpan daftar hamba raja dan menguruskan majlis istana d a n adat istiadat,

Temenggung juga tergolong dalam kelompok pembesar empat. Tugas utamanya sebagai ketua polis untuk menjaga keamanan dalam negeri dan keselamatan sultan. Jadi beliau perlu memastikan per-laksanaan dan penguatkuasaan undang-undang. Di samping itu Temenggung juga bertanggungjawab mengawasi perdagangan asing seperti memastikan timbangan dan sukatan yang ditetapkan kera-jaan. Manakala Laksamana pula merupakan pembesar empat yang bertanggungjawab menguruskan keselamatan di laut. Laksamana

3

Page 16: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menjadi ketua angkatan tentera laut di samping bertindak sebagai pengawal peribadi raja. Laksamana turut diberi tanggungjawab sebagai utusan dan diplomat ke luar negeri.

PEMBESAR-PEMBESAR L A I N

Selain pembesar empat, pembesar-pembesar lain turut memainkan peranan penting. Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, Syah-bandar memainkan peranan penting. Pada zaman i n i terdapat empat orang Syahbandar yang mengawasi sistem timbang, sukat dan mata wang. Mereka juga mengawasi pendaratan kapal, mengutip cukai serta memastikan persembahan daripada saudagar untuk sultan. Syahbandar juga bertanggungjawab memberi perlindungan clan keselamatan kepada saudagar.

Huluba lang Besar juga merupakan jawatan penting malah sebelum Laksamana Hang Tuah, penjawat jawatan in i merupakan pembesar empat. Gelaran yang dipakai ialah Seri Bija Diraja dan m e m i k u l tanggungjawab sebagai ketua hulubalang. Pembesar-pembesar lain yang turut berperanan penting termasuklah Orang-orang Kaya, Ceteria, Sida-Sida, bentara dan hulubalang. Di peringkat daerah terdapat pembesar daerah atau jajahan yang dilantik se-telah mendapat perkenan sultan, pembesar-pembesar daerah turut mempunyai pembantu-pembantu dan hulubalang-hulubalang sendiri. Manakala di peringkat m u k i m ditadbir oleh penghulu atau Tok Kweng.

Sistem pentadbir tradisional di negeri-negeri Melayu tidak banyak berubah sehingga kemasukan penjajah British yang berjaya mengubah sistem ini mengikut pola birokrasi barat. Elit-elit tradi-sional yang berkemampuan akan diserap masuk ke dalam sistem pentadbiran baru.

P E N U B U H A N K E S U L T A N A N

Institusi kesultanan merupakan warisan yang terus wujucl dalam sejarah Malaysia. Tradisi i n i berakar umbi sejak zaman Hindu-Bud-dha clan berterusan pada zaman Islam. Dari segi tradisi kesultanan Melayu-Is lam di Tanah Melayu penubuhan Kesultanan Melaka

4

Page 17: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N G E N A L A N

dianggap peril ing. Warisannya menjadi model kepada kesultanan-kesultanan terkemudian. Selepas kesultanan in i d i t u n d u k k a n oleh Portugis pada tahun 1511 warisannya diteruskan oleh Kesultanan Johor dan Perak. 6

Selepas kemangkatan Sultan M a h m u d di Kampar, Sumatera, dua orang puteranya kembali ke Tanah Melayu. Raja Muzaffar d i lant ik menjadi Sultan Perak manakala adindanya Sultan A l a u d d i n meng-asaskan Kesultanan Johor. 7 Dar i segi kekuasaan pol i t ik , Kesultanan Johor menguasai kawasan yang lebih luas dengan menjadi pertuan-an kepada bekas-bekas jajahan Melaka. Bagaimanapun kegemilang-annya tidaklah sehebat Kesultanan Melaka. Kekuasaannya b u k a n sahaja dicabar oleh Portugis tetapi juga Acheh.

Kewibawaan Johor dapat ditegakkan semula selepas kemerosotan kuasa Acheh selepas mangkatnya Mahkota A l a m . K e d u d u k a n i n i diperteguhkan lagi setelah Portugis dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1641. Persahabatannya dengan Belanda di Melaka banyak membantu menaikkan Johor dalam bidang pol i t ik dan e k o n o m i tetapi zuriat langsung Kesultanan Melaka tamat di Johor dengan kemangkatan Sultan M a h m u d II di tangan Megat Seri Rama pada tahun 1699. Sultan M a h m u d mangkat di ju lang tidak ada waris clan takhta diserah kepada Bendahara A b d u l Ja l i l . Dengan in i ber-mulalah pemerintahan keluarga Bendahara di Johor.8

PEMECAHAN KESULTANAN JOHOR-RIAU-L1NGGA

Dinasti Bendahara yang d i d u k u n g oleh orang Bugis mengalami kemerosotan akibat c a m p u r tangan Belanda terutama selepas kekalahan Raja Haj i di Teluk Ketapang. Pada awal abaci ke-19 ke-kuasaan sultan yang bersemayam di Lingga merosot. Di Johor , Singapura dan pulau-pulau selatan kuasa de facto berada d i tangan Temenggung manakala di Pahang di bawah Bendahara. Setelah termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda 1824, garis sempadan pengaruh kedua-dua kuasa barat i n i dipersetujui. Empayar Johor-Riau turut mener ima kesannya kerana sebahagian w i l a y a h n y a

5

Page 18: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

terletak dalam pengaruh Belanda dan sebahagian lagi Inggeris. Sultan A b d u l Rahman menjadi raja di kawasan pengaruh Belanda manakala Sultan Hussain diangkat oleh Inggeris menjadi sultan di Singapura. 9

Perkembangan polit ik abad ke-19 terus memecahkan empayar Johor yang diperintah oleh Sultan Hussain kerana baginda tidak mempunyai kuasa kuat ke atas wilayahnya. Selepas kemangkatan Sultan A l i pada tahun 1877, putus zuriat Bendahara sebagai pe-merintah Johor. Kuasa polit ik Johor beralih ke tangan keluarga Temenggung. Temenggung Ibrahim berjaya meletakkan asas yang k u k u h , akhirnya berjaya mengasaskan kesultanan baru. Maharaja A b u Bakar terus memantapkan lagi kedudukan dan inula meng-gunakan gelaran sultan pada tahun 1885. 1 0

Di Pahang pemerintahan zuriat Kesultanan Melaka yang d i -asaskan oleh Sultan Muhammad berakhir dengan pelantikan Raja Bujang sebagai pemerintah Pahang pada tahun 1615. Raja Bujang ialah putera Sultan Alauddin Johor. Ini menandakan bermulanya pemerintahan keturunan Melaka-Johor, di Pahang. Kedua-dua negeri i n i kemudiannya disatukan apabila Raja Bujang ditabalkan sebagai Sultan Johor pada tahun 1637. Pemerintahan keluarga ini di Pahang berakhir selepas kemangkatan Sultan M a h m u d II." Sul-tan A b d u l Ja l i l daripada keturunan Bendahara telah melantik saudaranya Tun A b d u l Jamal sebagai Bendahara Pahang. Pada tahun 1777 Tun Abdul Maj id pula dilantik sebagai Bendahara Pahang. Keturunan beliaulah yang mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru apabila Bendahara Wan A h m a d inula menggunakan gelaran sultan pada tahun 1881. 1 2 Langkah i n i dibuat kerana Bendahara W a n A h m a d menyedari kepentingan institusi tersebut sebagai petunjuk sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat."

Sebuah lagi negeri pantai timur iaitu Terengganu juga berada di bawah pengaruh dinasti Bendahara Johor sejak abad ke-18. Peng-asasan kesultanan bermula apabila Tun Zainol A b i d i n anakanda Bendahara Tun Habib A b d u l Maj id ditabalkan sebagai sultan sekitar tahun 1720-an. Ada pendapat mengatakan pelantikan Tun Zainol sebagai sultan dibuat dengan perkenan kerajaan Patani. Satu lagi versi menyebut pelantikan in i dibuat oleh kerajaan Johor. 1 4 Tetapi

6

Page 19: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N G F . N A L A N

apa p u n yang pent ing , K e s u l t a n a n Terengganu i n i segera m e n d a p a t pengikt irafan d u a b u a h kesul tanan M e l a y u y a n g p e n t i n g k e t i k a i t u .

K E R A J A A N - K E R A J A A N L A I N

Selain Kesul tanan M e l a k a sebuah lagi kerajaan y a n g a w a l d a n tertua ia lah K e d a h . Pada asalnya daerah t a k l u k kesul tanan i n i m e l i p u t i dari Setul d i utara hingga ke Sungai K r i a n di selatan. P a d a t a h u n 1786 terbentuk negeri P u l a u P i n a n g apabila Franc i s L i g h t m e n -d u d u k i p u l a u tersebut. W i l a y a h P u l a u P i n a n g diper luas m e l i p u t i Seberang P r a i setelah per jan j ian t a h u n 1800. 1 5 P a d a m a s a p e -n a k l u k a n S i a m d i K e d a h (1821-1842) K e d a h te lah d i k e c i l k a n saiznya dan d i w u j u d k a n negeri Per l is , Setul d a n K u b a n g P a s u . M a t l a m a t S i a m aclalah u n t u k m e l e m a h k a n k e k u a t a n K e d a h . Pemerintahan Sul tan A h m a d T a j u d d i n I I m e l i p u t i k a w a s a n d a r i Sungai Padang Terap di utara h ingga ke Sungai K r i a n di selatan. K u b a n g Pasu d iserahkan kepada Tengku A n u m y a n g m e m b e n t u k kerajaan d i P u l a u P i s a n g . W a l a u b a g a i m a n a p u n d a e r a h i n i d i -serahkan k e m b a l i k e p a d a K e d a h selepas k e m a n g k a t a n T e n g k u A n u m . Perl is p u l a d i p e r i n t a h o leh Syed H u s s a i n J a m a l u l l a i l clan ke turunan baginda k e k a l m e m e r i n t a h hingga sekarang. M a n a k a l a Setul d i le takkan d i bawah pentadbi ran Tengku B i s n u . K e l u a r g a i n i terpaksa melepaskan takhta selepas negeri tersebut d i a m b i l a l i h secara langsung o leh S iam pada awal k u r u n ke-20 . l 6

D i Kelantan p e m b e n t u k a n kesul tanan yang m e m e r i n t a h neger i tersebut hingga k i n i ber laku pada k u r u n ke-18. Pengasasnya i a l a h L o n g Yunus y a n g berasal dar ipada keluarga diraja Patani . D e n g a n bantuan Sul tan M a n s u r , Terengganu, baginda d i t a b a l k a n m e n j a d i Raja Kelantan sekitar t a h u n 1770-an. 1 7

Negeri Sembilan pula pada m u l a n y a mengakui pertuanan M e l a k a dan k e m u d i a n n y a Johor . Pada a k h i r k u r u n ke-17 p e n d u d u k neger i tersebut m u l a menjemput anak raja dar i M i n a n g k a b a u u n t u k m e n -j a d i Yam Tuan Besar dalam usaha menghadapi serangan Bugis . Se la in i tu untuk m e w u j u d k a n s i m b o l p e r p a d u a n clan s u m b e r t i m b a n g tara apabila ber laku persel is ihan. T o k o h pertama yang d i j e m p u t i a l a h Raja Kasah d a n yang terakhir Raja L a b u (1823) . Selepas i t u j a w a t a n Y a m Tuan Besar d isandang o l e h keluarga dira ja N e g e r i S e m b i l a n .

7

Page 20: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Di Selangor pengasas kesultanan baru ialah Raja L u m u anakanda Daeng Celak. Pada tahun 1770 Raja L u m u mendapat pengiktirafan Sultan Perak dan digelar Sultan Salehuddin Shah. Langkah Sultan Salehuddin adalah untuk mengukuhkan kedudukan keturunannya dengan memisahkan Selangor daripada kerajaan Johor-Riau.

Negeri Sabah dan Sarawak sebelum penjajahan Inggeris terletak di bawah Kesultanan Brunei. N a m u n begitu penguasaan pol i t ik Brunei ke atas negeri-negeri i n i tidaklah kuat akibat kelemahan polit ik dan ekonomi kesultanan tersebut. Sabah dan Sarawak hanya wujud sebagai unit negeri berasingan setelah campur tangan Ing-geris. James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak pada tahun 1841 selepas membantu Brunei menghapuskan pemberontakan di Kuching. Pengiktirafan daripada Sultan Brunei hanya diperoleh pada bulan Oktober 1844. Selepas itu Dinasti Brooke berjaya meluaskan kawasan hingga meliputi negeri Sarawak sekarang. Pemerintahan Inggeris cli Sabah pula dimulakan oleh kegiatan pedagang-pedagang dari. syarikat-syarikat hingga berjaya ditadbirkan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara pada tahun 1882. Proses hingga ter-bentuknya unit negeri Sabah seperti sekarang diperoleh melalui perjanjian dengan Sultan Brunei dan Sulu.

Adalah jelas negeri-negeri yang menganggotai persekutuan Malaysia mengalami proses sejarah yang panjang sehingga ter-bentuknya unit-unit polit ik kesultanan. Kemudiannya beberapa negeri tidak lagi menggunakan institusi kesultanan setelah d i -serahkan seeara langsung kepada penjajah Inggeris.

8

Page 21: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N G E N A L A N

9

Page 22: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 2 Penjajahan Inggeris di Negeri-Negeri

Selat—Pengasasan dan Perkembangan 17864830

LATAR B E L A K A N G

Pendudukan Inggeris di Negeri-Negeri Selat bukan sahaja memberi kesan kepadanya tetapi juga ke atas masyarakat tempatan sama ada secara langsung atau tidak. Ini dapat dilihat dalam bidang ekonomi dan polit ik. Setelah bertapak dengan k u k u h di Negeri-Negeri Selat, pihak Inggeris akan mengembangkan pengaruhnya ke negeri-negeri Melayu.

Pembukaan Negeri-Negeri Selat mempunyai hubungan rapat dengan kepentingan perdagangan Inggeris di Timur. Pada abad ke-18 SHTI mula mencari tapak di timur demi kepentingan per-dagangannya di China. Tapak tersebut perlu sebagai pangkalan sing-gahan bagi kapal-kapal perdagangannya. Selain itu dalam urusan perdagangan dengan China, SHTI terpaksa mendapatkan bahan-bahan perak, lada, timah dan lain-lain barang keluaran dari Asia Tenggara sebagai barang tukaran dengan barang-barang C h i n a . 1

Dengan menguasai sebuah pelabuhan di Asia Tenggara maka mudahlah bagi Inggeris mengumpul keluaran tempatan untuk tujuan perdagangan dengan China. Selain itu pihak Inggeris juga berharap pelabuhan tersebut akan dapat menarik pedagang-pe-dagang China ke situ. Ini bagi mengatasi masalah peraturan ketat

10

Page 23: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N

d i C h i n a . Persaingan Inggeris-Perancis juga telah m e n d o r o n g S H T I u n t u k mencar i pangkalan d i t i m u r laut H i n d i . D e n g a n i n i d i h a r a p masalah pertahanan di pantai K o r o m a n d e l , India yang ser ing digugat o leh Perancis a k a n dapat diatas i . Berasaskan k e p e r l u a n - k e p e r l u a n i n i l a h Lembaga Pengarah S H T I d i L o n d o n m e m u t u s k a n p e r l u n y a d icar i sebuah p e l a b u h a n d i A s i a Tenggara y a n g a k a n dapat m e -l i n d u n g i kepent ingan perdagangan dan ketenteraan m e r e k a .

R U N D I N G A N D E N G A N K E D A H

P e m b u k a a n P u l a u P i n a n g m e m p u n y a i h u b u n g kait d e n g a n per -kembangan p o l i t i k K e d a h . Su l tan M u h a m m a d J i w a m e n g h a d a p i ancaman p o l i t i k d a l a m d a n luar negeri . 2 Pada t a h u n 1770/71, p e m b e r o n t a k - p e m b e r o n t a k K e d a h d e n g a n b a n t u a n B u g i s d a r i Selangor telah menyerang K e d a h , Su l tan M u h a m m a d J i w a terpaksa berundur hingga ke Perl is d a n cuba mendapatkan b a n t u a n d a r i luar. Pada 18 M a e 1771, Sul tan M u h a m m a d J i w a telah m e n u l i s surat m e m o h o n b a n t u a n d a r i p a d a gabenor d i M a d r a s . 3 P e r m o h o n a n bantuan d ihantar kepada agensi perdagangan antara negeri y a n g berpejabat d i M a d r a s i a i t u J o u r d a i n - S u l i v a n clan De S o u z a . D u a orang agen syarikat i n i ialah G o w a n Harrap dan Francis L i g h t . O r a n g yang m e m a i n k a n peranan p e n t i n g bagi p i h a k Inggeris i a l a h F r a n c i s L ight . M e n j e l a n g b u l a n Ogos 1771 k e d u d u k a n p o l i t i k K e d a h k e m -bali aman. Jad i hasrat Sultan M u h a m m a d u n t u k membuat per janj ian bagi m e n d a p a t k a n b a n t u a n tentera b u k a n lagi m e n g a m b i l b a l i k negeri tetapi u n t u k m e n y e r a n g balas Selangor da l a m usaha m e n -d a p a t k a n b a l i k b a r a n g - b a r a n g dan senjata-senjata K e d a h y a n g dirampas. Sebagai balasan su l tan m e n a w a r k a n K u a l a K e d a h atau pantai K e d a h y a n g menganjur d a r i K u a l a K e d a h hingga k e P u l a u P i n a n g . 4

Sultan M u h a m m a d Jiwa d a n Francis L i g h t telah bersetuju d a l a m beberapa perkara u n t u k beker jasama. P i h a k s u l t a n a k a n m e m -benarkan syarikat m e m b i n a agensi perdagangan cli K u a l a K e d a h . Sebagai balasan pihak syarikat d i k e h e n d a k i m e n y e d i a k a n sepasukan

11

Page 24: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sepahi berjumlah seratus orang. Keuntungan syarikat akan dibahagi sama rata daripada dua per tiga keuntungan kerana satu per tiga lagi digunakan untuk menampung pembiayaan agensi dan askar. Light berpendapat Sultan Muhammad bukan sahaja mahu mendapat bantuan tentera untuk menghadapi Selangor tetapi juga Siam.

Laporan Francis Light kepada syarikat di India cukup membe-rangsangkan. Beliau begitu yakin dengan potensi Kedah dan P u l a u Pinang kepada perdagangan SHTI. Francis Light melaporkan P u l a u Pinang sesuai untuk kapal-kapal Eropah berlabuh kerana laut d a n selatnya dalam. Pulau tersebut dan kawasan sekitarnya mempunyai bekalan kayu, air dan keperluan-keperluan kapal. Negeri-negeri yang berhampiran dapat membekalkan bi j ih timah, lada, rotan, damar, gading gajah dan sarang burung. Bahan-bahan ini b o l e h menarik kapal-kapal dagang Cina datang berlabuh. Light juga memberi amaran kepada syarikat, sultan mungkin mendapatkan pertolongan daripada Denmark atau Belanda.

Berdasarkan laporan Francis Light, syarikat menghantar Edward M o n c k t o n untuk membuat tinjauan balas. Sultan Muhammad Jiwa menawarkan Kuala Kedah dan monopol i lada, bij ih timah clan gading gajah kepada syarikat. Sultan pula mahu SHTI memberi bantuan untuk mengawal pantai Kedah dan membuat sekatan ke atas Kuala Selangor. SHTI tidak mahu terlibat menyerang Selangor kerana negeri tersebut ada pakatan dengan Belanda. Jadi usaha M o n c k t o n gagal kerana Sultan Muhammad tidak mahu menanda-tangani perjanjian perdagangan selagi soal bantuan pertahanan tidak diberi. Laporan Monckton tentang Kedah juga tidak m e m -berangsangkan. Apalagi Monckton berpendapat Sultan M u h a m m a d mahu Inggeris berada di Kedah untuk menghadapi ancaman Siam. 5

Light kecewa dengan keputusan SHTI dan pergi ke. Ujung Salang. Sultan Muhammad sekali lagi membuat permohonan kepada

SHTI pada bulan Januari 1772. Light sekali lagi menjadi orang tengah telah membesar-besarkan keuntungan yang m u n g k i n diperoleh. Sementara itu Inggeris telah dibenar membuka lo j i di Kuala Kedah. Pada pertengahan tahun tersebut loji itu terpaksa ditutup kerana rugi.

12

Page 25: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N INGGERIS D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N ...

Setelah Gagal di Kedah, 1760-1785

S H T I sebolehnya tidak m a h u bertelagah dengan kuasa-kuasa E r o p a h la in terutama Belanda dan Sepanyol dalam usaha mencar i pangkalan . Setelah gagal d i K e d a h , S H T I m e n u m p u k a n perhat ian ke B o r n e o Utara yang dianggap d i luar p e n g a r u h kuasa E r o p a h l a i n . Sebenar-nya usaha i n i d i j a lankan l e b i h a w a l . Pada t a h u n 1759, A l e x a n d e r Dar lymple yang m e w a k i l i S H T I berjaya membuat per janj ian de-ngan Sul tan S u l u . Sul tan S u l u bersetuju m e m b e n a r k a n Inggeris m e n u b u h k a n pos perdagangan d a n kebenaran m e n j a l a n k a n per-niagaan.

Pada tahun 1761 S H T I d i b e r i kebenaran o leh S u l t a n S u l u u n t u k m e m b u k a pos perdagangan d i P u l a u B a l a m b a n g a n . S H T I m e -n u b u h k a n pos perdagangan di p u l a u tersebut pada t a h u n 1773. S H T I berharap dapat menguasai perdagangan dengan Bugis d a n menar ik pedagang-pedagang C i n a datang ke p u l a u tersebut. D u a tahun k e m u d i a n Inggeris m e n i n g g a l k a n n y a kerana d i serang o l e h orang S u l u akibat perebutan kuasa da lam Kesul tanan S u l u . 6

D i Sumatera p u l a S H T I cuba membuat petempatan d i Jambi p a d a tahun 1770. Hasrat i n i kerana tempat tersebut berdekatan d e n g a n kawasan Belanda. Inggeris j u g a berusaha b e r u n d i n g d e n g a n A c e h u n t u k mendapat tapak. M a l a h A c e h dianggap l e b i h sesuai d a r i segi k e d u d u k a n n y a . W a k i l S H T I , Char les Desvoeux yang perg i k e A c e h pada tahun 1772 gagal kerana t idak dapat m e m e n u h i t u n t u t a n Sul tan A c e h . N a s i b yang sama d i a l a m i o leh K i n l o c h y a n g d i h a n t a r ke A c e h pada tahun 1784. 7

P i h a k S H T I juga cuba m e n c a r i tapak d i I n d o - C h i n a . G a b e n o r Jeneral India, W a r r e n Hastings berpendapat pantai I n d o - C h i n a l e b i h sesuai. Satu utusan dihantar ke C o c i n - C h i n a pada tahun 1778 tetapi gagal kerana meletusnya perang saudara d i daerah tersebut. S H T I juga membuat percubaan u n t u k mendapat tempat d i R i a u . Y a m T u a n M u d a Raja Ha j i berminat u n t u k bekerjasama dengan Inggeris d a l a m usahanya m e n g h a d a p i Be landa . K a p t e n T h o m a s Forest y a n g di -hantar ke R i a u gagal kerana Raja Ha j i t erkorban da l a m p e p e r a n g a n dengan Belanda cli Teluk Ketapang. M a l a h Sul tan M a h m u d terpaksa mener ima seorang Res iden Belanda clan R i a u terpaksa d i l u p a k a n

13

Page 26: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

oleh Inggeris. Percubaan untuk menduduki U jung Saiang pada tahun 1785 juga tidak berhasil setelah tempat tersebut diserang oleh Burma.

Kembali ke Kedah 1785

Minat Inggeris beralih semula ke Kedah setelah gagal bertapak di tempat lain. Pihak Kedah yang sedang diancam oleh Siam clan Burma pula merasakan kehadiran Inggeris penting untuk membantu. Pada akhir k u r u n ke-18, Belanda menjadi kuasa Eropah paling penting di alam Melayu. Penguasaan in i membimbangkan Inggeris kerana akan memberi kesan kepada perdagangannya dengan China. Selain menguasai laluan jalan perdagangan timur-barat, alam Melayu juga menawarkan barang-barang dagang yang popular di China. Sebuah lagi kuasa Eropah iaitu Perancis sedang berusaha menguasai Burma dan Indo-China. Perancis bukan sahaja mengancam Inggeris cli Eropah tetapi juga kedudukan di India. Pantai timur India terdedah kepada serangan Perancis terutama pada musim tengkujuh (Ok-tober-November). Pada waktu i n i Perancis mampu menyerang Bombay dari pangkalannya di Maurit ius . Dari segi pertahanan Inggeris memerlukan pangkalan cli kawasan sebelah timur India.

Sementara i tu Sultan A b d u l l a h (1778-98) yang baru meng-gantikan Sultan Muhammad J iwa sedang menghadapi masalah dalam negeri. 8 Ancaman Siam dan Burma juga semakin meningkat. Peperangan antara Siam-Burma memberi ruang kepada Kedah untuk bebas daripada pelbagai tuntutan kedua-dua kuasa i n i . Apabila Sultan Abdullah diarahkan supaya menghadap Maharaja Siam cli Bangkok, baginda hanya menghantar adindanya. Sebagai pemerintah merdeka, baginda enggan menyembah Maharaja Siam secara meniarap. Pada bulan jun 1788 Sultan Abdul lah diarah oleh Siam menghantar bantuan tentera dan sejumlah wang untuk kem-pen tentera menentang Burma. Sultan Abdullah menolak kerana menganggap Siam tidak akan mampu memberi tekanan ke atas Kedah. Ketegangan hubungan dengan Siam memerlukan sekutu tentera yang kuat. Sultan Abdullah menganggap Inggeris pi l ihan terbaik. Inggeris melalui Francis Light menghidupkan semula minat

14

Page 27: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I SELAT—PENGASASAN D A N

untuk mendapatkan P u l a u P inang setelah kapal -kapal mereka dikalahkan oleh Perancis. Belanda pula enggan membenarkan pe-labuhan-pelabuhannya di rantau i n i digunakan oleh Inggeris. Dalam rundingan Sultan Abdul lah dengan Francis Light, sultan m a h u S H T I memberi bantuan tentera darat dan laut serta wang pampasan tahunan $30 r ibu Sepanyol. Sebagai balasannya syarikat akan diberi kebebasan berdagang di Kedah dan Pulau Pinang. 9

Tawaran ini digunakan oleh Light sebagai asas untuk berunding dengan Pemangku Gabenor Jeneral John Macpherson. Bagaimanapun Light kurang jujur sebab tidak menjelaskan secara terus terang musuh sebenar Kedah iaitu Siam dan Burma. Begitu juga dalam soal pampasan, Light hanya mencadangkan $10 ribu Sepanyol memadai.

Macpherson memberi kebenaran kepada Light dan membuat cadangan balas. Syarat pertahanan yang boleh d i b e r i k a n o l e h Inggeris hanyalah di Pulau Pinang dan pantai Kedah yang ber-hampiran. Manakala permintaan mendapatkan perl indungan dan bantuan tentera serta ganti rugi akan diperpanjangkan ke England. M a c p h e r s o n j u g a m e l a n t i k L i g h t sebagai Pesuruh jaya u n t u k memulakan pertapakan Inggeris di Pulau Pinang. Light sampai cli Kedah pada 29 Januari 1786 u n t u k menyampaikan keputusan Gabenor-Jeneral.

Setelah syarat-syarat Macpherson d imaklumkan kepada Sultan A b d u l l a h , baginda tidak berpuas hati dan meminta L i g h t m e -nangguhkan dulu pengambilan Pulau Pinang sehingga keputusan Lembaga Pengarah SHTI di London cliketahui. Tapi Light meyakinkan sultan yang semuanya akan berjalan lancar dan Kedah akan rugi j i k a rancangannya ditangguhkan. Dengan itu pada 11 Ogos 1786, Light menduduki Pulau Pinang atas nama Raja George III. Pulau tersebut di tukar nama kepada Pulau Putera Wales tapi k u r a n g p o p u l a r berbanding dengan nama asal Pulau Pinang atau Penang. Bandar juga diambil sempena nama Raja George menjadi Georgetown.

Tindak Balas Sultan Abdullah 1789-1791 Perang Burma-Siam semakin memuncak. Pada tahun 1786, B u r m a menyerang Ujung Salang. Sultan A b d u l l a h yang tersepit antara d u a

15

Page 28: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kuasa i n i mengambil sikap memihak kepada kedua-dua negara in i . Baginda memberi bantuan senjata kepada Burma dan mengirimkan surat pernyataan taat setia kepada Maharaja Siam. Baginda berharap mana-mana kuasa menang pun, Kedah akan selamat. Apabila Dinasti Chakri berjaya mengalahkan Burma, Siam mula menghukum negeri-negeri selatan seperti Ligor, Phuket dan Patani. Tindakan in i mem-bimbangkan Kedah dan sultan segera meminta jaminan bantuan tentera daripada Light. Gabenor Jeneral India, Lord Cornwallis tidak mahu memberi bantuan tentera kepada Kedah. Sultan Abdul lah juga tidak berpuas hati dengan jumlah wang yang ditawarkan oleh Inggeris.

T i n d a k a n Inggeris mengecewakan Sultan A b d u l l a h . Pada bulan M e i 1787, baginda memberhentikan penghantaran barang-barang keper luan makanan ke Pulau Pinang, Francis L i g h t sepatutnya menyerahkan bal ik Pulau Pinang kerana gagal me-menuhi syarat perjanjian. Inggeris bukan sahaja gagal memenuhi tuntutan pertahanan tetapi juga soal bayaran. Tuntutan Sul tan A b d u l l a h sebanyak $30 r ibu Sepanyol d iketepikan. Tawaran daripada pihak Inggeris juga bercanggah antara satu sama la in . Gabenor Jeneral India menawarkan $10 r ibu Sepanyol setahun selama sepuluh tahun. Light pula menawarkan $ 10 r ibu Sepanyol untuk lapan tahun atau $4 r ibu Sepanyol untuk selama-lamanya.

Sultan meminta Inggeris keluar dari Pulau Pinang tetapi Inggeris menganggap pulau tersebut hak mereka. Malah menuduh sultan hendak menyerang mereka dengan bantuan lanun . 1 0 Sultan telah menyiapkan angkatan perang di Sungai Prai, Light menawarkan pembayaran $5 r ibu Sepanyol tetapi sultan mahu semua tunggakan sejak tahun 1786 dibayar. Oleh kerana tidak ada keputusan yang memuaskan, pasukan Kedah menyerang Pulau Pinang pada bulan Mac 1791. Serangan in i gagal.

Tindak Balas Inggeris 1791

Francis Light mengarahkan angkatan laut di bawah Kapten An-drew Glass menyerang askar-askar Kedah, di Prai. Serangan dibuat

16

Page 29: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N

pada 12 A p r i l 1791. Pasukan Kedah dikalahkan dan sultan meminta perdamaian. 1 1

Satu perjanjian ditandatangani pada 1 M e i 1791. Soal p e r l i n -dungan dan bantuan tentera yang menjadi harapan sultan tidak p u n disebut, Bagaimanapun baginda dan warisnya berhak menerima bayaran $6 r ibu Sepanyol. P i h a k Inggeris p u l a sudah d i i k t i r a f pendudukannya di Pulau P inang dan bebas berdagang dengan Kedah tanpa sekatan dan cukai .

Penyerahan Seberang Prai 1800

Pihak Inggeris berhasrat untuk mendapatkan Seberang Prai yang bersetentangan dengan Pulau Pinang. Ada beberapa alasan u n t u k menguasainya. Sultan A b d u l l a h telah memulakan rancangan me-majukan Kuala Prai . Dengan i n i kemungkinan besar pelabuhan i n i akan menjadi saingan kepada Pulau Pinang. Selain i t u Inggeris berpendapat keselamatan kapal -kapal dagang terancam akibat lanun-lanun yang berl indung di Seberang Prai . Pengawasan lebih mudah j ika mereka mentadbir kawasan tersebut. Pal ing mustahak Inggeris memerlukan satu kawasan pertanian yang dapat m e m -bekalkan padi elan barang makanan la in . Sebelum i n i Inggeris banyak bergantung kepada Kedah. J ika t imbul masalah seperti awal tahunl790-an tentu menyul i tkan penduduk Pulau Pinang. Faktor pertahanan juga penting kepada Inggeris terutama u n t u k m e m -pertahankan serangan dari darat. 1 2

Rundingan d i m u l a k a n antara Sultan D h i a u d d i n yang meng-gant ikan k a k a n d a n y a Sul tan A b d u l l a h dengan George L e i t h , Leftenan Gabenor Pulau Pinang. Sultan Dhiauddin bersetuju kerana bukan sahaja dapat mengukuhkan kedudukan tetapi juga dapat menambahkan sumber pendapatan.

Hasi l perjanjian tahun 1800, Kedah menyerahkan kawasan di antara Kuala M u d a di utara hingga ke Kuala K r i a n , di selatan. Lebar kawasan dari pantai ke daratan ialah 60 relung. Sebagai pampasan sultan akan dibayar $10 r ibu . Dengan in i kedudukan Inggeris di Pulau Pinang lebih mantap. N a m u n begitu Pulau Pinang masih tidak dapat memenuhi keperluan dan sebuah pertapakan baru diper lukan.

17

Page 30: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

PENDUDUKAN INGGERIS DI SINGAPURA 1819

Pengenalan

B u k u Sejarah Melayu ada menyebutkan Singapura mendapat nama sempena seekor binatang bernama singa manakala "Pura" ber-maksud kota. Sri Tri Buana menamakan pulau tersebut Singapura — K o t a Singa. Pada abad ke-19, Singapura ialah sebahagian daripada kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang berpusat di Lingga te-tapi kekuasaan sultan hanya pada nama sahaja. Di Johor, Singapura dan pulau-pulau berdekatan, kuasa sebenarnya berada di tangan Temenggung. Manakala Pahang dikuasai oleh Bendahara.

Di Singapura Temenggung membuka petempatan di Kuala Sungai Singapura. Antara pengikut yang berkampung bersamanya ter-masuklah orang Melayu Laut dari suku Gelam, Gelang dan Biduanda orang Kallang serta sebilangan keci l orang Bugis. Terdapat juga sekumpulan kecil orang Cina berdekatan kampung Temenggung yang menanam gambir. Temenggung melantik seorang Kapitan Cina untuk mengendalikan hal-ehwal mereka. 1 3

Minat Inggeris untuk mencari sebuah pelabuhan baru pada abad ke-19 didorong oleh beberapa faktor:

(a) Minat SHTI untuk meluaskan perdagangan di Asia Tenggara. Pada masa yang sama kerajaan Inggeris dan Belanda di Eropah bersetuju u n t u k menyerahkan kembal i w i l a y a h - w i l a y a h Belanda berasaskan konvensyen Inggeris-Belanda 1814. M e n -jelang tahun 1818, Melaka, Jawa dan lain-lain kawasan mi l ik Belanda di Asia Tenggara diserahkan kembal i . Pedagang-pedagang dan pegawai-pegawai SHTI berpendapat keadaan in i akan merugikan kerana dasar monopoli Belanda.

(b) Pada abad ke-19 perdagangan dengan Cina semakin pesat, terutama selepas Perjanjian Nanking, 1842. Selain candu, hasil-hasil keluaran Kepulauan Melayu diperlukan untuk ditukar dengan barang-barang C h i n a . Semasa S H T I mentadbir kawasan-kawasan Belanda masalah mendapatkan barang-barang Kepulauan Melayu tidak ketara berbanding selepasnya.

18

Page 31: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N ...

(c) Peningkatan perdagangan dengan C h i n a memerlukan tempat leb ih strategik u n t u k kapal -kapal Br i t i sh . Tempat tersebut mesti lah terletak cli tengah-tengah ja lan perdagangan d a n kawasan pengeluaran Kepulauan Melayu. Pulau P i n a n g d i -dapati terlalu j a u h ke utara dan kurang sesuai.

Raffles dan Pendudukan Singapura

P e n d u d u k a n Singapura b e r h u b u n g rapat dengan Sir T h o m a s Stamford Raffles. Beliau memulakan kerjanya dengan S H T I sebagai kerani di London. Pada tahun 1805 beliau dilantik sebagai Penolong Setiausaha Residen Pulau Pinang. Beliau seterusnya di lantik sebagai Leftenan Gabenor Jawa (1811-1816) dan Leftenan Gabenor Bang-kahulu (1818).

Selepas Perang Napolean tamat di Eropah pada tahun 1815, pihak Inggeris bersetuju menyerahkan kembali wi layah-wilayah Belanda yang diamanahkan kepada Inggeris u n t u k d i tadbirkan . In i ter-masuklah Melaka, Jawa dan M a l u k u . Raffles yang mempunyai sikap anti-Belanda clan memiki rkan kepentingan Inggeris cli Nusantara amat kecewa dengan langkah i n i . Beliau pulang ke L o n d o n clan cuba mempengaruhi SHTI supaya membentuk rangkaian stesen cli Aceh (pantai barat Sumatera), Selat Sunda, Kepulauan Riau clan barat Borneo. 1 4 Matlamatnya untuk memajukan perdagangan dan melindungi kapal-kapal syarikat yang berdagang dengan C h i n a clan menggalakkan perdagangan syarikat di Kepulauan Melayu. Dengan in i diharap Belanda akan mengambil sikap lebih liberal da lam urus-an perdagangan. Tetapi SHTI tidak berminat dengan rancangannya. 1 5

Apabi la Stamford Raffles kembal i ke Bangkahulu (Bengkulen) sebagai Leftenan Gabenor, be l iau berusaha menyekat p e r k e m -bangan Belanda di selatan Sumatera. L o r d Hast ings, G a b e n o r Jeneral India menjemput Raffles ke Calcutta u n t u k menje laskan pandangannya. Raffles gagal m e m p c n g a r u h i Hast ings u n t u k menyingkirkan Belanda dari Sumatera tetapi memberi kebenaran untuk melaksanakan projek terhad bagi m e l i n d u n g i perdagangan B r i t i s h di Selat M e l a k a . Hast ings m e m b e r i kebenaran u n t u k membuat per janj ian dengan A c e h , R i a u , J o h o r atau m a n a - m a n a

19

Page 32: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

tempat di selatannya. Hastings juga mahu Raffles mengelak dar i -pada bertelingkah dengan Belanda.

Bagi mencapai matlamatnya, Raffles meminta bantuan sahabat lamanya Kolonel Wi l l i am Farquhar. Farquhar pernah memangku jawatan Residen Melaka (1803-1818) dan dikenali sebagai Raja Melaka. Beliau berkahwin dengan gadis Melaka dan fasih herbahasa Melayu. Farquhar juga mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal-ehwal Tanah Melayu dan tentang polit ik Riau-Lingga.

Rundingan dan Cabaran Politik (1818-1824)

Pada tahun 1818 Farquhar diberi tugas untuk berunding dengan pihak berkuasa Riau tetapi pada bulan Disember, Belanda sudah meletakkan Residen di Riau dan mendakwa mempunyai hak ke atas seluruh jajahan kesultanan tersebut. Farquhar kemudiannya mencadangkan Pulau Karimun tetapi didapati kurang sesuai kerana berbatu . 1 6 Raffles berpendapat Singapura mempunyai banyak kelebihan dari segi bekalan untuk kapal-kapal, pelabuhan semula jadi dan kedudukannya di pintu selatan Selat Melaka.

Pada 28 Januari 1818 angkatan Raffles dan Farquhar sampai di muara Sungai Singapura. Didapati Belanda tidak ada di situ, Ke-esokannya mereka berjumpa dengan Temenggung Abdul Rahman yang sememangnya sudah dikenali oleh Farquhar. Raffles meng-anggap Temenggung sebagai pemer in lah de facto S ingapura walaupun teorinya sebagai agen sultan, Walaupun begitu Raffles sedar Temenggung tidak boleh menyerahkan Singapura kepada orang lain, Tandatangan sultan sebagai pemerinlah de facto dan de jure diperlukan bagi mengesahkan dari segi undang-undang.

Raffles juga menyedari masalah takhta yang wujud di Riau-Lingga selepas kemangkatan Sultan M a h m u d III pada tahun 1812. Baginda meninggalkan dua orang putera yang bersaing untuk menaiki takhta. Anak yang tua iaitu Tengku Hussain berada di Pahang semasa ayahandanya mangkat. Yam Tuan Muda Raja Jaafar menggunakan alasan ketiadaan Tengku Hussain pada hari pemakaman untuk melantik Tengku Abdul Rahman. Jacli Raffles mahu menggunakan soal rebutan takhta in i untuk mengesahkan pertapakan Inggeris cli

20

Page 33: Sejarah Malaysia 1800-1963

PENJAJAHAN I N G G E R I S D i N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N ...

Singapura. M e n g i k u t adat, Tengku H u s s a i n yang s u l u n g s e p a t u t n y a d i l a n t i k men jadi s u l t a n . F a r q u h a r m e m p e n g a r u h i T e m e n g g u n g u n t u k melant ik Tengku H u s s a i n sebagai sul tan. T e m e n g g u n g k e -m u d i a n n y a menghantar u tusan k e Riau u n t u k m e m b a w a T e n g k u Hussain ke Singapura. Sementara i t u pada 30 Januar i 1819, T e m e n g -gung dan Stamford Raffles membuat per janj ian m e m b e n a r k a n S H T I m e m b i n a pos perdagangan. Temenggung berjanji t idak a k a n membuat per janj ian dengan kuasa l a i n dan sebagai b a l a s a n Te-menggung akan mendapat $3 r i b u . Raffles m u l a m e m b e r s i h k a n hutan, m e n g u k u r pe labuhan dan m e n y i a p k a n pertahanan.

Pada 6 F e b r u a r i 1819, T e n g k u H u s s a i n , T e m e n g g u n g A b d u l Rahman dan Stamford Raffles menandatangani per janj ian. D e n g a n perjanj ian i n i T e n g k u H u s s a i n d i i k t i r a f sebagai S u l t a n H u s s a i n M u h a m a d Syah, Sul tan J o h o r . 1 7 Sul tan akan mener ima b a y a r a n $5 r ibu dan Temenggung $3 r i b u . S H T I akan d ibenarkan m e m b i n a petempatan d i S ingapura, Temenggung juga d i b e n a r k a n m e n g u t i p bayaran daripada perahu-perahu tempatan. P ihak S H T I j u g a b e r j a n j i akan m e m b e r i p e r l i n d u n g a n kepada sultan d a n Temenggung s e l a g i mereka t inggal berdekatan dengan syarikat tetapi S H T I t idak a k a n campur tangan d a l a m urusan J o h o r atau m e n g e k a l k a n k u a s a s u l -tan dengan kekuatan tentera.

Raffles k e m u d i a n n y a melant ik Farquhar sebagai res iden y a n g bertanggungjawab kepada be l iau sebagai Leftenan G a b e n o r B a n g -k a h u l u . Farquhar d i k e h e n d a k i m e n j a l a n k a n ker ja-ker ja p e m b a -ngunan Singapura dengan segera. Bagi menggalakkan k e d a t a n g a n k a p a l - k a p a l dagang, Raffles m e n g a r a h k a n p e n g e c u a l i a n c u k a i . L a n g k a h i n i ternyata m e m b a w a kesan pos i t i f d a n m e n a r i k m i n a t kapal -kapal dagang C h i n a b e r l a b u h . 1 8

P e n d u d u k a n I n g g e r i s d i S i n g a p u r a segera m e n i m b u l k a n bantahan Belanda. Gabenor M e l a k a menghantar bantahan k e p a d a Gabenor P u l a u P inang . Belanda m e n d a k w a Singapura sebagai se -bahagian Kesu l tanan R i a u - L i n g g a . Farquhar m e m i n t a b a n t u a n d a r i Pu lau P inang kerana b i m b a n g diserang oleh M e l a k a . G a b e n o r P u l a u P i n a n g , B a n n e r m a n e n g g a n m e m b e r i b a n t u a n d a n m e m i n t a Farquhar m e n i n g g a l k a n S ingapura . B a n n e r m e n j u g a m e m b e r i t a h u Gabenor M e l a k a yang Farquhar ber t indak d i luar biclang k u a s a d a n

21

Page 34: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

beliau akan membuat tindakan selanjutnya untuk mendapatkan keputusan daripada kerajaan SHTI, di Culcutta. Gabenor Jeneral Belanda di Batavia juga menghantar bantahan ke Culcutta. Belanda sememangnya y a k i n Inggeris akan meninggalkan Singapura berasaskan kerjasama di Eropah.

Di Culcutta Raffles mendapat sokongan daripada beberapa kalangan termasuk akhbar dan Gabenor Jeneral Hastings. Hastings mengarahkan Bannerman memberi apa sahaja bantuan kepada Singapura. Bannerman segera mengirimkan 200 orang askar India dan sejumlah wang. Tambahan askar India seramai 500 orang dihantar dari Bangkahulu. Dengan in i tanda-tanda Belanda akan kehilangan satu petempatan penting yang akan menjadi semakin jelas. Penyelesaian seterusnya bukanlah di medan perang tetapi hasil perang surat antara London dengan Hague.

Pengukuhan Kuasa Inggeris di Singapura

Stamford Raffles melantik Dr John Crawfurd sebagai Residen Singapura. Crawfurd memegang jawatan antara Jun 1823 hingga Ogos 1826. Beliau bernasib baik dengan termeterainya Perjanjian London, 1824 dan masalah tuntutan Belanda ke atas Singapura selesai, Tumpuan lebih digunakan untuk mengukuhkan kedudukan Inggeris di Singapura.

Singapura mencatatkan pertumbuhan penduduk yang ramai. Pada Januari 1824 penduduknya berjumlah sebelas ribu orang. Orang Melayu masih merupakan penduduk teramai di ikut i kaum Cina dan Bugis, Penduduk minorit i terdiri daripada orang India, Eropah, Armenia dan Arab. Pada tahun 1826 pendapatan Singapura telah melebihi hasil Pulau Pinang.

Perjanjian lnggeris-Belanda juga memberi peluang kepada Crawfurd untuk menyelesaikan masalah dengan Sultan Hussain dan Temenggung A b d u l Rahman. Sultan Hussain dan Temenggung A b d u l Rahman tidak ada peluang lagi meminta bantuan Belanda. Soal utama berhubung dengan wang dan hamba. Temenggung menuntut wang tambahan kerana disuruh berpindah ke Teluk Belanga. Sultan Hussain juga menghadapi masalah hutang dengan

22

Page 35: Sejarah Malaysia 1800-1963

PENJAJAHAN I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N ...

S H T I clan orang perseorangan. O l e h i tu C r a w f u r d berpendapat S H T I per lu mengetepikan k e d u a - d u a t o k o h i n i . 1 9

J o h n C r a w f u r d m e n c a d a n g k a n k e p a d a S H T I s u p a y a d a p a t menyerahkan Singapura sepenuhnya d a n p u t u s k a n h u b u n g a n de-ngan penguasa P o l i t i k M e l a y u . Kerajaan C u l c u t t a telah m e m b e r i mandat kepada bel iau u n t u k b e r u n d i n g . Pada peringkat a w a l Sul tan Hussa in clan Temenggung A b d u l R a h m a n enggan. T i n d a k a n d i b u a t dengan menahan e laun selama tiga bulan . A k h i r n y a pada b u l a n Ogos 1824 perjanjian ditandatangani . M e n u r u t perjanjian i n i S u l t a n H u s s a i n clan Temenggung A b d u l R a h m a n bersetuju m e n y e r a h k a n Singapura sepenuhnya kepada S H T I . K e d u a - d u a t o k o h i n i d i b e n a r -kan menetap cli S ingapura tetapi t idak boleh c a m p u r tangan d a l a m urusan S H T I . J i k a mereka bersetuju meningga lkan S i n g a p u r a pada b i la -b i la masa, Sul tan H u s s a i n akan dibayar $20 r i b u d a n Temenggung A b d u l R a h m a n $ 5 r i b u . C r a w f u r d m e m a n g berharap Sultan Hussain d a n Temenggung A b d u l Rahman akan m e n i n g g a l k a n Singapura dengan tawaran yang l u m a y a n tetapi hal i n i t idak b e r l a k u . O l e h i t u C r a w f u r d m e n g a m b i l t i n d a k a n membebaskan d u a p u l u h tu juh orang h a m b a su l tan atas alasan m e m b e r i l ayanan b u r u k . C r a w f u r d juga m e r o b o h k a n tembok istana Sul tan H u s s a i n . S u l t a n Hussa in k e m u d i a n n y a b e r p i n d a h ke M e l a k a clan mangkat d i sana pada 5 September 1835.

Perjanjian Inggeris-Belanda, 1824

Persaingan antara Inggeris-Belanda d i K e p u l a u a n M e l a y u m e n a r i k perhat ian pegawai-pegawai t ingg i d i E r o p a h u n t u k m e n y e l e s a i -kannya d i meja r u n d i n g a n . Per janj ian i n i m e m b e r i k e s a n besar kepada perkembangan N e g e r i - N e g e r i Selat dan neger i -neger i l a i n d i Tanah M e l a y u .

Syarat-syarat p e n t i n g per janj ian dapatlah d i r i n g k a s k a n sepert i ber ikut :

(a) Belanda bersetuju m e n y e r a h k a n kepent ingannya di India d a n M e l a k a kepada Inggeris.

Page 36: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(b) Pihak Inggeris bersetuju menyerahkan kepentingannya di Bangkahulu dan Sumatera kepada Belanda.

(c) Belanda mengiktiraf pertapakan Inggeris di Singapura tetapi Inggeris tidak dibenarkan meluaskan pengaruh ke P u l a u Kar imun dan pulau-pulau di selatannya.

(d) Belanda berjanji tidak akan campur tangan di Tanah Melayu atau membuat sebarang perjanjian dengan pemerintah-pe-merintah tempatan.

(e) Belanda perlu memberi layanan perdagangan yang baik kepada pedagang Inggeris dan begitulah sebaliknya.

(0 Pemerintah anak negeri dibenarkan membuat hubungan seeara bebas dengan kedua-dua kuasa clan sesama pemerintah tem-patan.

(g) Hutang Belanda kepada Inggeris clikira langsai dengan pem-bayaran 100,000 paun.

Kesan Perjanjian

Jelas perjanjian in i dibuat menyentuh Kepulauan Melayu tetapi keputusannya tidak dirundingkan dengan pemerintah tempatan. Perjanjian ini meninggalkan kesan politik yang mendalam, Per-janjian telah menetapkan kawasan daerah pengaruh Belanda-Inggeris. Selat Melaka dijadikan sempadan. Ini menjadi asas kepada pembentukan negara moden Tanah Melayu (kemudian Malaysia) clan Indonesia.

Pada umumnya kepentingan Belanda cli Kepulauan Melayu lebih banyak. Ini kerana mereka mendapat monopoli kawasan rempah dan kawasan-kawasan pertanian yang kaya. Namun begitu British juga lebih selamat tanpa saingan hebat di Tanah Melayu, Belanda satu-satunya kuasa Eropah di Tanah Melayu telah melepaskan pe-gangan ke atas Melaka. Begitu juga kepentingan perdagangan bi j ih timahnya cli Selangor, Negeri Sembilan clan Perak. Walaupun pada masa i n i pengeluaran bijih timah tidak begitu banyak tetapi akhirnya akan menjadi kawasan pengeluar utama,

24

Page 37: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N

Per janj ian i n i j u g a m e n g e s a h k a n k e d u d u k a n Inggeris d i P u l a u S i n g a p u r a . P e l u a n g i n i d i g u n a k a n o l e h R e s i d e n J o h n C r a w f u r d u n t u k m e l u p u s k a n kuasa S u l t a n H u s s a i n d a n T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n . Setelah i t u S i n g a p u r a b e r k e m b a n g pesat sebagai pusat perdagangan d u n i a d i sebelah t i m u r . S i n g a p u r a jelas b e r p e r a n a n mengawal l a l u l intas Selat M e l a k a d i selatan. M a n a k a l a P u l a u P i n a n g d i utara . N a m u n Inggeris terlepas p e l u a n g u n t u k m e m b i n a s e b u a h lagi empayar d i K e p u l a u a n M e l a y u sesudah I n d i a . S e d a n g k a n p a d a masa i n i k e k u a t a n Belanda amat bergantung kepada B r i t i s h . B r i t i s h k e h i l a n g a n k a w a s a n - k a w a s a n kaya seperti P u l a u B e l i t o n g , B a n g k a , M a d u r a , L o m b o k , S u m b a w a , S u l a w e s i , F lores dan S u m a t e r a . 2 0

Bagi p e m e r i n t a h tempatan k h u s u s n y a kerajaan R i a u - L i n g g a je las d i r u g i k a n . K e s u l t a n a n i n i m e n e r i m a kesan b u r u k kerana d i p e c a h -p e c a h k a n . B e l a n d a m e n g u a s a i R i a u - L i n g g a y a n g m e n j a d i p u s a t kerajaan i n i m a n a k a l a Inggeris m e n g u a s a i P u l a u S i n g a p u r a d a n tanah besar Semenan jung . T e m e n g g u n g A b d u l R a h m a n j u g a ke-h i l a n g a n pegangannya ke atas p u l a u - p u l a u selatan S i n g a p u r a d a n beberapa neger i di panta i t i m u r Sumatera tetapi d e n g a n a d a n y a perjanjian 1824 m e m b e r i ruang y a n g c u k u p u n t u k keluarga T e m e n g -g u n g A b d u l R a h m a n mengasaskan k e s u l t a n a n b a r u d i J o h o r m a n a -kala keluarga Bendahara d i P a h a n g .

P E N D U D U K A N I N G G E R I S D I M E L A K A

Pertama k a l i Inggeris m e n d u d u k i d a n m e m e r i n t a h M e l a k a a p a b i l a tercetus Perang N a p o l e a n d i E r o p a h . Kera jaan b u a n g a n B e l a n d a bersetuju m e n y e r a h k a n daerah seberang l a u t n y a u n t u k d i t a d b i r sementara o l e h S H T I . Pada m u l a n y a G a b e n o r M e l a k a , A b r a h a m C o u p e r u s enggan m e n y e r a h k a n M e l a k a k e p a d a M e j a r A r c h i b a l d B r o w n . M e m a n d a n g k a n p a s u k a n per tahanan Be landa h a n y a 2 0 0 orang (orang Belanda hanya 81) m a k a be l iau terpaksa b e r s e t u j u . 2 1

Semasa p e r a l i h a n p e n t a d b i r a n , p i h a k Be landa terus m e m b e r i ker jasama d a n p e g a w a i - p e g a w a i m e r e k a m a s i h b e r p e r a n a n . P a d a b u l a n Dlsember 1795, P a n g l i m a B r i t i s h , Peter Ra in ier tiba d i M e l a k a . Bel iau mengarahkan pegawai-pegawai B r i t i s h m e n g a m b i l a l i h s e m u a

25

Page 38: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

tugas pentadbiran. Pegawai-pegawai Belanda termasuk Gabenor Couperus dihantar ke India . 2 2

Perjanj ian Viena tahun 1815 telah menamatkan perang di Eropah. Pihak Bri t ish telah bersetuju untuk menyerahkan kembal i daerah-daerah Belanda seberang laut yang ditadbirnya. Pada bulan September 1818, Residen Farquhar (1803-1818) telah menyerahkan kuasa kepada Belanda. Pentadbiran Belanda di Melaka akan ber-lanjutan hingga tahun 1825 apabila diserahkan kepada Inggeris untuk ka l i kedua ekoran perjanjian tahun 1824.

26

Page 39: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I N E G E R I - N E G E R I S E L A T — P E N G A S A S A N D A N

27

Page 40: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 3

Perhubungan Negeri-negeri Melayu dengan Siam dan Inggeris (1800-1900)

L A T A R B E L A K A N G H U B U N G A N A W A L

Sejarah negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 didapati mempunyai hubungan rapat dengan Siam. Oleh itu perlu ditinjau latar belakang h u b u n g a n negeri-negeri M e l a y u dengan Siam. Pada asasnya hubungan tradisional Melayu-Siam berasaskan kepada sistem ufti . Dalam hal ini kita dapati pelbagai tafsiran telah dibuat. Tafsiran berbeza wujud kerana pengalaman dan tujuan penulis. N a m u n secara umumnya ramai bersetuju yang Siam lebih kuat dari segi polit ik dan ketenteraan berbanding dengan negeri-negeri Melayu. Keadaan inilah yang memberi peluang kepada Siam meluaskan pengaruhnya, Dari segi diplomatik pula menjadi kebiasaan negeri-negeri yang lemah pada masa itu mencari naungan daripada kuasa yang lebih kuat.

Bagi orang Melayu perhubungan dengan Siam adalah kerana kepentingan politik clan pengiktirafan pertuanan berasaskan kata sepakat clan persahabatan. Ini ditandai dengan penghantaran bunga mas clan perak berserta hadiah-hadiah yang lain. Selain pengik-tirafan, pemerintah Melayu juga menerima hadiah balas daripada Maharaja Siam, Kerajaan Siam tidak campur tangan dalam soal agama dan adat serta pentadbiran cli negeri-negeri Melayu. J ika asas

28

Page 41: Sejarah Malaysia 1800-1963

hubungan in i diganggu maka akan wujud penentangan. Didapati Siam sendiri menghantar bunga mas ke China atas alasan per-sahabatan dan perdagangan. Di s ini tidak t imbul soal tuntutan politik atau naungan. Jadi hal yang sama juga wajar bagi negeri-negeri Melayu. Ini terbukti apabila Siam tidak p u n pernah berjaya menegakkan kekuasaannya walaupun sultan-sultan di negeri-negeri Melayu pada ketika tertentu memerlukan bantuan dan pengiktirafan Siam.

Jika dilihat daripada latar belakang sejarah, Siam dikatakan mewujudkan kekuasaannya di Tanah Melayu sejak zaman Sukhotai pada abad ke-13. Pemerintahnya, Raja Ramhaeng telah meng-arahkan Raja Ligor untuk meluaskan pengaruhnya ke kawasan selatan termasuk Tanah Melayu. Dasar ini kemudiannya diteruskan oleh kerajaan Ayudhya yang memerintah Siam pada abaci ke-14 hingga dikalahkan oleh Burma pada tahun 1767.' Apabila Dinasti Cakri yang berpusat di Bangkok mulai kuat, kerajaan ini juga telah menghidupkan semula dasar menguasai negeri-negeri Melayu di selatan. Pengawasan terhadap negeri-negeri Melayu tidak dibuat secara langsung daripada kerajaan pusat Siam tetapi melalui Gabenor Ligor. Selepas tahun 1791 negeri-negeri Melayu di pantai t imur diletakkan di bawah Gabenor Songkla (Singgora). Negeri-negeri cli pantai barat masih tetap di bawah pengawasan Gabenor Ligor. 2

Sebenarnya pengaruh Siam ke atas negeri-negeri Melayu tidaklah berterusan dan ada pasang surutnya. Ini bergantung kepada kekuatan dan kemantapan kerajaan Siam serta dasar seseorang Raja Siam. Selain itu perkembangan politik serantau j uga penting kerana j ika ada cabar-an daripada kuasa lain yang lebih kuat maka Siam tidak dapat me-laksanakan dasarnya. Kuasa-kuasa yang pernah menjadi pencabar termasuklah Majapahit, Kesultanan Melayu Melaka, Aceh dan Inggeris. Pada abad ke-18 negeri-negeri Melayu agak bebas kerana Siam menghadapi perjuangan hidup mati dengan Burma. 3

Bunga Mas dan Perak

Tiap-tiap negeri Melayu yang menghantar bunga mas ke Siam akan berbeza nilainya. Ini bergantung kepada kekayaan dan j u m l a h

29

Page 42: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

penduduk. Kedah dikatakan menghantar bunga mas bernilai l ima ribu ringgit manakala Perlis nilai bunga masnya hanya seribu l ima ratus ringgit. Wang untuk membiayai dikutip daripada rakyat lelaki dewasa. Di Kedah cukai in i dikenali sebagai hasil repai. Di Tereng-ganu dikenali sebagai cukai b a n d . 4

Kerja membuat bunga mas dibuat dengan teliti oleh tukang-tukang terpilih dan biasanya di bawah pengawasan sultan sendiri . Kerja i n i biasanya mengambil masa berbulan-bulan. Penghantaran bunga mas akan dilakukan oleh perwakilan yang dipi l ih. Bagi negeri-negeri pantai barat perwakilan akan pergi terlebih dahulu ke Ligor manakala negeri-negeri pantai timur akan ke Singgora sebelum d i -persembahkan ke Bangkok.

K E D A H D A N PERLIS

Perbincangan tentang Kedah dan Perlis akan dibuat serentak me-mandangkan hubungan sejarah yang erat antara kedua-duanya. Sehingga separuh pertama abad ke-19, Perlis masih sebahagian daripada Kedah.

Hubungan Sebelum Abad ke-19

Hubungan Kedah-Siam dikatakan terjalin begitu lama. Sumber histriografi Kedah yang terkenal iaitu Hikayat Merong Mahawangsa menganggap Raja Siam dan Kedah sebagai bersaudara. Hadiah bunga mas dan perak yang dihantar ke istana Raja Siam sebenarnya berasal daripada tradisi hadiah cenderahati sempena Raja Siam yang baru menerima cahaya mata. 5 Mengikut tafsiran sumber tradisional Me-layu ternyata bunga mas bukanlah berasaskan sistem uftian yang terpaksa dihantar oleh negeri lemah kepada negeri yang kuat. la lebih merupakan hubungan diplomalik dan persahabatan.

Kedah dikatakan berada di bawah Siam sejak zaman kerajaan Sukhotai tetapi tidak banyak maklumat sejarah tentang hal in i . Malah ada pendapat mengatakan pada abaci ke-13 pengaruh Siam hanya setakat Ligor sahaja. Demikian juga selama pemerintahan Ayudhya yang memakan masa empat ratus tahun itu, pengaruh Siam tidaklah wujud berterusan di negeri Kedah. Misalnya pada abaci

30

Page 43: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R H U B U N G A N N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U D E N G A N S I A M D A N I N G G E R I S (1800-1900)

ke-15, Kedah dikatakan mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Pada abad ke-16 pengaruh Aceh pula memainkan peranan penting dalam polit ik Tanah Melayu. Manakala pada abad ke-18 didapati pengaruh Bugis dan Minangkabau pula mengambil tempat.

H u b u n g a n p a d a A b a d ke-19

Menjelang abaci ke-19 kedudukan poli t ik kerajaan Siam m u l a i mantap clan Dinast i C a k r i yang berpusat di Bangkok di bawah Rama I sudah bersedia untuk meluaskan penguasaan ke atas politik Tanah Melayu. Pada masa yang sama Kedah menghadapi krisis takhta kerana terdapat ramai petanding-petancling takhta mahu menjadi raja. Setelah kemangkatan Sultan Abdul lah pada tahun 1798, pentadbiran Kedah jatuh ke tangan saudaranya Tunku Dhiauddin (1798-1803). 6

Putera-putera kepada Sultan Abdul lah mendapati merekalah yang sewajarnya dilantik menjadi sultan kerana berdasarkan sistem politik Melayu tradisional yang mewariskan takhta kepada putera lelaki tertua. Putera tertua Sultan Abdullah iaitu Tunku Pangeran memang bercita-cita untuk menjadi sultan. Di samping itu saudara-saudaranya yang lain seperti Tunku Bisnu dan Tunku Ibrahim juga terlibat dalam rebutan takhta i n i . '

Tunku Pangeran mendapati adalah sukar untuk menghadapi pengaruh Tunku Dhiauddin. Oleh itu Tunku Pangeran telah cuba mendapat bantuan luar clan kuasa luar yang dihkirkan sesuai pada waktu itu ialah Siam. Dengan bantuan Gabenor Singgora, Tunku Pangeran telah diperkenankan oleh Rama I sebagai Sultan Kedah. Tunku Pangeran tiba cli Kedah dengan sejumlah askar Siam pacla tahun 1803 dan ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Sultan Ahmad Tajuclclin II (1803-1843). Manakala saudara baginda, Tunku Bisnu dilantik sebagai Raja M u d a . 8

Pada peringkat awal didapati pemerintahan Sultan A h m a d Tajuddin II mendapat kepercayaan daripada Bangkok. Sebagai balasan kepada pengiktirafan Siam, Kedah terpaksa bukan sahaja menghantar bunga emas dan perak tetapi juga memberikan per-khidmatan tentera, tenaga manusia clan bekalan makanan. Misalnya

31

Page 44: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pada tahun 1810, Kedah terpaksa menghantar tentera dan bekalan makanan bagi membantu Siam untuk mengambil Thalang daripada kekuasaan Burma. Pada tahun 1818, Kedah dipaksa oleh Siam me-nakluk Perak. 9 Perkhidmatan-perkhidmatan i n i terpaksa d i laku-kan oleh Kedah sebagai sebahagian daripada dasar suai faedah bagi mengelakkan campur tangan langsung Siam.

Sultan A h m a d Tajuddin II juga terpaksa menghadapi pencabar-pencabar pol i t iknya yang terdiri daripada saudara-saudaranya sendiri. Mereka terdiri daripada Tunku Bisnu, Tunku Ibrahim, Tunku Daud, Tunku Sulaiman dan Tunku Yaakop (Tunku Embun). Selain tuntutan takhta mereka juga mahu daerah autonomi yang kaya seperti Kuala M u d a dan Perlis. Tunku Ibrahim misalnya telah mengadakan pemberontakan bersenjata pada tahun 1815 tetapi ditumpaskan, dan beliau sendiri terkorban. 1 0

Sultan Ahmad Tajuddin II juga menghadapi masalah dengan Gabenor Ligor Nakhon Sri Thammarat (Noi) . Ini terjadi kerana gabenor tersebut berasa cemburu dengan kejayaan Kedah dalam kempen di Thalang dan Perak sehingga Sultan A h m a d Tajuddin II diberi pangkat Chao Phaya. Sedangkan selama in i Kedah terletak di bawah pengawasan Ligor sebagai Pesuruhjaya.

Nakhorn Sri Thammarat memang berhasrat untuk menjalankan dasar pemerintahan langsung ke atas Kedah. Peluang in i tiba apabila Raja M u d a Kedah yang baru iaitu Tunku Yaakop (Tunku Embun) meminta bantuan Ligor untuk membantunya menyingkirkan sul-tan. Krisis antara sultan dengan Tunku Yaakop berpunca daripada keengganan Sultan Ahmad Tajuddin II menyerahkan Perlis dan Setul kepada adindanya itu. Tunku Yaakop mempunyai beberapa alasan untuk mempengaruhi Siam menyokongnya. Ini termasuklah ke-gagalan sultan untuk hadir di Siam walaupun dijemput beberapa kali . Hal i n i menimbulkan syak Siam dan percaya yang Sultan Kedah sedang membuat pakatan dengan Burma. Sultan Ahmad Tajuddin II sendiri sudah menyedari yang Siam akan bertindak terhadap baginda dan oleh hal yang demikian baginda telah berpindah ke Merbok. J ika serangan Siam berlaku mudahlah baginda berundur ke. Pulau Pinang yang dikuasai oleh Inggeris.

32

Page 45: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R H U B U N G A N N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U D E N G A N S I A M D A N I N G G E R I S (1800-1900)

P e n d u d u k a n Siam. 1821-1842

Pada b u l a n N o v e m b e r 1821, tentera S i a m telah m e n a w a n K o t a Setar. R a m a i p a h l a w a n K e d a h t e r k o r b a n . R a m a i tawanan K e d a h d i b a w a k e S i a m . Tentera S i a m k e m u d i a n n y a mara k e selatan u n t u k m e n g -hadapi su l tan d i M e r b o k tetapi b a g i n d a m e n y e d a r i t idak m a m p u m e n g h a d a p i S i a m clan kerana i t u m e n g a m b i l k e p u t u s a n b e r u n d u r k e P u l a u P i n a n g . 1 1 S i a m ternyata t idak m e r a j a k a n T u n k u Y a a k o p malah telah m e m b u a t k e p u t u s a n u n t u k m e n j a l a n k a n p e m e r i n t a h a n secara langsung. A n a k kepada G a b e n o r L i g o r i a i tu P h r a P a k B o r i r a k (Saeng) telah d i t u n j u k sebagai G a b e n o r K e d a h .

P e r c u b a a n S i a m u n t u k m e l a k s a n a k a n d a s a r p e m e r i n t a h a n langsung di K e d a h telah m e n e r i m a tentangan hebat. Rakyat K e d a h t idak j e m u - j e m u m e l a n c a r k a n p e m b e r o n t a k a n . A n t a r a p e m b e -r o n t a k a n tersebut t e r m a s u k l a h p e m b e r o n t a k a n 1825-1826 y a n g d i p i m p i n o l e h anakanda Sul tan A h m a d T a j u d d i n s e n d i r i i a i t u T u n k u A b d u l l a h . P e m b e r o n t a k a n k e d u a terbesar b e r l a k u pada t a h u n 1831 -1832 d i b a w a h p i m p i n a n Syed Z a i n a l A b i d i n atau d i k e n a l i sebagai T u n k u K u d i n , T u n k u L o n g P u t i h d a n T u n k u S u l a i m a n . P e m b e -rontakan terbesar ber laku pada t a h u n 1838-1839 di bawah p i m p i n a n T u n k u M u h a m m a d Saad, T u n k u M u h a m m a d Taib dan D a t a ' K a m a Jaya W a n M u h a m m a d A l i . 1 2 P e m b e r o n t a k a n K e d a h i n i m e n d a p a t s i m p a t i d a n b a n t u a n d a r i p a d a n e g e r i - n e g e r i M e l a y u y a n g l a i n . D i s a m p i n g i t u saudagar-saudagar cli P u l a u P i n a n g j u g a m e m b e r i s o k o n g a n d e n g a n b e r s i m p a t i m e m a n d a n g k a n k e p e n t i n g a n p e r -dagangan mereka terjejas kerana k e k a c a u a n y a n g ber laku . W a l a u p u n S i a m m e n g h a d a p i a n c a m a n y a n g hebat d a r i p a d a p e m b e r o n t a k -p e m b e r o n t a k K e d a h te tapi m e r e k a ber jaya m e n a n g k i s n y a . I n i terutamanya kerana p i h a k Inggeris cli P u l a u P i n a n g telah m e m b a n t u S i a m .

Dasar r a s m i Inggeris m e n g i k t i r a f p e r t u a n a n S i a m ke atas K e d a h . Ini sebagai l a n g k a h mendapat s o k o n g a n S i a m d a l a m u s a h a Inggeris m e n g h a d a p i B u r m a . P e p e r a n g a n antara I n g g e r i s - B u r m a m e l e t u s pada tahun 1824 . P i h a k Inggeris berpendapat s o k o n g a n S i a m di -p e r l u k a n dan a d a l a h l e b i h m e n y u l i t k a n u n t u k m e n g h a d a p i dua m u s u h pada w a k t u y a n g sama. To l a k ansur d e n g a n S iam d i p e r l u k a n

33

Page 46: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan beberapa utusan dihantar untuk berunding dengan pihak Siam. Pengiktirafan i n i semakin jelas apabila Perjanjian Burney d i -tandatangani pada tahun 1826.

Perjanjian Burney Faktor utama yang menyebabkan Inggeris berlembut dengan Siam ialah kerana beberapa kepentingan ekonomi. Pihak Inggeris mahu memastikan bekalan makanan dari Kedah akan dihantar ke Pulau Pinang, Inggeris juga berharap kerajaan Siam akan membuat se-makan dalam peraturan perdagangan yang akan menguntungkan. Ini kerana peningkatan perdagangan antara Inggeris-Siam sejak tahun 1817. Beberapa utusan Inggeris dihantar ke Bangkok bagi mengadakan rundingan. Perunding pertama ialah seorang saudagar persendirian bernama Morgan yang pergi ke Bangkok pada tahun 1821. Ini diikuti dengan pemergian John Crawfurd pada tahun 1824. Crawfurd cuba mendesak Siam melantik semula Sultan A h m a d Tajuddin sebagai sultan tetapi ditolak. Demikian juga pihak Inggeris menolak tuntutan Siam wang pajakan Pulau Pinang dan mendesak Inggeris menyerahkan Seberang Prai.

Dasar Gabenor Fullerton (1824-1831) terhadap Siam ialah cuba menghalang pengaruh kuasa Asia itu berkembang di Tanah Melayu. Beliau juga berjaya mempengaruhi pihak tertinggi di India tentang hal in i dengan bantuan Kapten Henry Burney. Kapten Henry Burney kemudiannya diarahkan berunding dengan kerajaan Siam. Sebagai langkah awal beliau memulakan perundingan dengan Raja Ligor pada tahun 1825. Hasilnya Raja Ligor:

(a) Tidak akan menyerang Perak dan Selangor.

(b) Raja Ligor sanggup menerima langkah untuk menyerahkan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin semula.

R u n d i n g a n i n i dianggap sebagai p e m b u k a j a lan kepada rundingan seterusnya. Kapten Henry Burney dikatakan meng-habiskan masa selama enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya. H a s i l n y a termeterailah Perjanjian Burney pada tahun 1826. Perjanjian in i meliputi perkara-perkara:

34

Page 47: Sejarah Malaysia 1800-1963

( a ) P e r d a g a n g a n I n g g e r i s d i B a n g k o k a k a n d i b e r i l a y a n a n l e b i h

b a i k s a m a a d a d a r i s e g i c u k a i a t a u l a y a n a n - l a y a n a n l a i n .

( b ) K e d a h t e t a p m e n j a d i j a j a h a n S i a m d a n o r a n g B r i t i s h d i b e n a r

b e r n i a g a . B e k a l a n m a k a n a n a k a n d i b e k a l k a n s e c u k u p n y a

k e p a d a P u l a u P i n a n g .

( c ) P i h a k I n g g e r i s b e r j a n j i t i d a k a k a n m e m b a n t u S u l t a n K e d a h

d a l a m u s a h a m e r e b u t k e m b a l i t a k h t a a t a u m e m b e n a r k a n

b a g i n d a m e n e t a p d i P u l a u P i n a n g , S e b e r a n g P r a i , P e r a k ,

S e l a n g o r a t a u B u r m a ,

( d ) P e r a k d i b e r i k e b e b a s a n s a m a m a h u m e n g h a n t a r b u n g a m a s

k e S i a m . P i h a k S i a m h a n y a d i b e n a r k a n m e n g h a n t a r u t u s a n

diplomatik. Sebarang pencerobohan tentera ke atas Perak dan

S e l a n g o r t i d a k d i b e n a r k a n . M a n a k a l a I n g g e r i s p u l a b e r j a n j i

t i d a k a k a n c a m p u r t a n g a n d i P e r a k d a n S e l a n g o r .

( e ) P i h a k I n g g e r i s d i b e n a r k a n b e r n i a g a d i K e l a n t a n d a n T e r e n g g a n u .

W a l a u p u n a d a p i l u k d i P u l a u P i n a n g t i d a k b e r p u a s h a t i d e n g a n

p e r j a n j i a n i n i t e r u t a m a t e n t a n g K e d a h t e t a p i p i h a k I n g g e r i s b e r j a y a

m e n d a p a t s e d i k i t f a e d a h d a n s e g i p e r d a g a n g a n . S e l a i n i t u I n g g e r i s

j u g a b e r j a y a m e n y e k a t k e m a r a a n S i a m k e s e l a t a n t a n a h M e l a y u

P i h a k I n g g e r i s w a l a u p u n t e l a h b e r j a n j i t i d a k a k a n c a m p u r t a n g a n

d a l a m h a l e h w a l P e r a k t e l a h m e n g h a n t a r K a p t e n J a m e s L o w u n t u k

mengadakan rundingan dengan Sultan Perak. Hasilnya ditanda-

tangani perjanjian pada Oktober 1826. Perjanjian ini berjaya

m e n y e k a t p e n g a r u h S i a m d i P e r a k d a n s e m u a p a s u k a n t e n t e r a S i a m

ditarik keluar. Berkenaan Kelantan dan Terengganu nampaknya

I n g g e r i s d a n S i a m t i d a k m e n g a n g g a p begitu m e n g a n c a m k e p e n

t i n g a n m e r e k a d a n h a n y a b e r p u a s h a t i j i k a p e r d a g a n g a n t i d a k

d i g a n g g u .

W a l a u p u n b e g i t u I n g g e r i s t i d a k l a h m e m e n u h i s e m u a t u n t u t a n

S i a m t e r u t a m a p e r m i n t a a n S i a m s u p a y a m e n y e r a h k a n S u l t a n A h m a d

T a j u d d i n I I d a n w a n g p a j a k a n a t a s P u l a u P i n a n g d a n S e b e r a n g P r a i

t e t a p i I n g g e r i s t e t a p m e m b a n t u S i a m j i k a b e r l a k u p e m b e r o n t a k a n ,

P i h a k I n g g e r i s t e l a h m e n g g u n a k a n k a p a l - k a p a l p e r a n g n y a u n t u k

35

Page 48: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

membuat kepungan di perairan Kedah bagi memast ikan g o l o n g a n pemberontak tidak mendapat bantuan dar i laut. Satu lagi t i n d a k a n Inggeris ialah memindahkan Sultan A h m a d Ta juddin II ke M e l a k a bagi mengelakkan baginda terus aktif mengapi-apikan penentangan terhadap Siam tetapi ternyata langkah i n i tidak berkesan.

Pada masa pendudukan Siam juga terdapat s e k u m p u l a n pe-m i m p i n K e d a h yang bekerjasama dengan S iam. K u m p u l a n i n i d i p i m p i n oleh Tunku A n u m Raja Jambangan, T u n k u B i s n u , T u n k u Hasan dan Syed H u s s a i n . 1 3 M e r e k a m e n g h u l u r k a n k e r j a s a m a mengelakkan t indakan ganas askar-askar S iam d a n bagi m e m -bolehkan Siam mengubah sikap dan menukar dasar pemer intahan langsung. Dasar pemerintahan langsung ternyata gagal kerana t idak diterima oleh Kedah.

Hubungan Selepas 1842

Peluang Siam untuk mengubah dasarnya terbuka apabila G a b e n o r Ligor N a k h o r n Sri Thamarat (Noi ) meninggal pada tahun 1839. Pegawai Siam yang ditugaskan menangani masalah Kedah selepas itu mencadangkan sistem pemerintahan tidak langsung sebagai satu alternatif. Apabila cadangan itu diterima, Tunku A n u m telah d i lant ik sebagai pemerinlah Kedah dan Tunku Hasan sebagai pembantunya . 1 4

Tunku Hasan juga diberi daerah K u b a n g Pasu sebagai kawasan pegangan. Manakala Syed Hussain diberi kepercayaan mentadbir Perlis dan T u n k u Bisnu memerintah Setul. Ternyata Siam telah mengeci lkan Kedah bagi memastikan negeri tersebut tidak begi tu kuat. Bagaimanapun penyelesaian i n i masih tidak memuaskan d a n kemungkinan tercetus lagi pemberontakan kerana Sultan A h m a d Tajuddin II masih diketepikan sedangkan baginda merupakan t o k o h berpengaruh dan mendapat s impati ramai. Pihak Inggeris di P u l a u Pinang juga menyedari yang penyelesaian Kedah tidak akan tamat j i k a Sultan A h m a d Tajuddin II tidak diberikan takhtanya s e m u l a . Saudagar-saudagar Inggeris di Pulau Pinang juga tidak sanggup menghadapi kerugian yang berpanjangan.

36

Page 49: Sejarah Malaysia 1800-1963

Gabenor P u l a u P inang ia i tu Samuel George B o n h a m telah me-minta T u n k u Daei , anakanda su l tan supaya ke Bangkok m e n g h a d a p Rama III serta m e m i n t a p e n g a m p u n a n . G a b e n o r B o n h a m j u g a menyertakan surat yang menyatakan s o k o n g a n kepada s u l t a n d a n menggertak S i a m yang Inggeris t idak lagi akan m e m b e r i b a n t u a n kepada Siam j i k a tercetus pemberontakan . 1 5 N a m p a k n y a p i h a k Siam telah bersetuju u n t u k melant ik semula Sultan A h m a d T a j u d d i n se-bagai pemerintah K e d a h .

H u b u n g a n S i a m - K e d a h k e m b a l i sepert i s e b e l u m 1821 i a i t u berasaskan neger i u f t i a n d e n g a n p e n g h a n t a r a n b u n g a mas d a n perak. N a m u n begitu keluasan K e d a h telah d i k e c i l k a n . K e d a h telah dipecahkan kepada empat negeri . Setul d iserahkan kepada T u n k u Bisnu. Perlis terus keka l d i tadbir o leh Syed H u s s a i n . K u b a n g Pasu di le takkan d i bawah kekuasaan T u n k u A n u m . Kawasan ke selatan K u b a n g Pasu tetap di tadbir o l e h Sul tan A h m a d T a j u d d i n II.16

P e r h u b u n g a n K e d a h - S i a m selepas i n i sehingga t a h u n 1909 nampaknya berjalan lancar. K e d u a - d u a p i h a k n a m p a k n y a m e n g -hormat i antara satu sama la in dan i n i menjadi asas k e h a r m o n i a n hubungan. Pada z a m a n pemerintahan Sul tan A h m a d T a j u d d i n a l -M u k a r r a m Syah, S iam telah m e n y e r a h k a n k e m b a l i daerah K u b a n g Pasu untuk d i t a d b i r k a n semula o leh K e d a h . Ini ekoran dar ipada k r i s i s y a n g b e r l a k u d a l a m ke luarga A l m a r h u m T u n k u A n u m . P e n y e r a h a n i n i j u g a m e n a n d a k a n k e p e r c a y a a n S i a m terhadap pentadbiran K e d a h . Pada zaman pemerintahan Sultan A b d u l H a m i d H a l i m Syah, baginda telah d i b e r i kepereayaan o leh p i h a k S i a m apabila Raja C h u l a l o n g k o r n melant ik baginda sebagai Pesuruh jaya M o n t h o n Saibur i yang terdir i dar ipada K e d a h , Perl is d a n Setul . 1 7

Ini adalah sebahaglan daripada dasar pentadbiran T h e s a p h i b a n y a n g d i p e r k e n a l k a n u n t u k m e n g u k u h k a n p e n g u a s a a n p e n t a d b i r a n Bangkok ke atas w i l a y a h - w i l a y a h . Dasar i n i ternyata gagal cli K e d a h kerana keengganan Perl is d a n Setul bekerjasama. L a g i p u n S i a m sendir i t idak berani berkeras kerana takut negeri -negeri tersebut menjemput c a m p u r tangan kuasa-kuasa barat.

37

Page 50: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

T E R E N G G A N U

Hubungan Awal

Berbanding dengan negeri K e d a h , Perl is dan Kelantan t e r n y a t a pengaruh Siam ke atas Terengganu agak kurang. Keadaan i n i di-sebabkan kedudukan geografinya yang agak jauh . In i m e n y u k a r k a n pengawalan dan penghantaran tentera. Bagi S iam sendir i m e r e k a menganggap Terengganu tidak ada n i la i e k o n o m i dan t idak s t r a -tegik kerana tanah daratannya tidak bersempadan langsung d e n g a n S i a m . 1 8 Jadi penguasaan naungan atas Terengganu lebih bers i fa t prestij .

Sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-18, Terengganu ter le tak di bawah pengaruh Melaka-Johor. Bagaimanapun menjelang t a h u n 1785, kerajaan Siam menghantar Jeneral W a n g Na Suras iha ke selatan Siam. Beliau menghantar perutusan kepada raja-raja M e l a y u termasuk kepada Sul tan Terengganu. Raja Patani yang e n g g a n tunduk telah d i h u k u m dengan p e n a k l u k a n secara kekerasan. Te-rengganu yang menyedari hakikat i n i tidak m a m p u m e l a w a n l a l u mener ima permintaan Siam.

Neger i -neger i M e l a y u sememangnya berhasrat u n t u k bebas daripada cengkaman Siam. Mereka sering mengelak dan m e n u n g g u peluang untuk berbuat demikian. Kehadiran kuasa Inggeris di P u l a u Pinang b u k a n sahaja dianggap berguna oleh Kedah dalam. u s a h a menghadapi ancaman Siam tetapi juga oleh negeri-negeri M e l a y u yang la in termasuk Terengganu. P ihak Siam meminta Sultan M a n s u r menghadap Maharaja Siam. Pada awal tahun 1786, Sultan M a n s u r menul is surat kepada Francis L ight di Pulau Pinang meminta b a n -tuan Inggeris. 1 9 Sekali lagi baginda meminta bantuan Inggeris p a d a tahun 1798 tetapi gagal. Pihak berkuasa Inggeris di India e n g g a n mel ibatkan d i r i dalam hal-ehwal Terengganu memandangkan t i d a k ada kepent ingan e k o n o m i dan k e d u d u k a n yang tidak s t r a t e g i k u n t u k Br i t i sh . Lagipun Siam sendir i tidak m e n g a m b i l t i n d a k a n . ketenteraan.

38

Page 51: Sejarah Malaysia 1800-1963

Hubungan pada Abad ke-19

P a d a t a h u n 1809, kerajaan B a n g k o k m e n g a m b i l langkah m e n y u s u n s e m u l a p e n t a d b i r a n d i neger i -neger i M e l a y u d i pantai t i m u r b a g i m e m a s t i k a n t idak a k a n w u j u d penentangan. I n i ekoran d a r i p a d a s e r a n g a n y a n g d i l a n c a r k a n o l e h p a k a t a n tentera d a r i S iak , d a n P a t a n i . Terengganu j u g a d i k a t a k a n turut terlibat tetapi t idak ada b u k t i jelas. O l e h i t u S i a m t idak m e n y e n t u h Terengganu. L a g i p u n S u l t a n Terengganu terus m e n g h a n t a r bunga mas d a n h a l i n i m e -y a k i n k a n S i a m y a n g Terengganu t idak terlibat. Sementara i t u S i a m s e n d i r i m a s i h a k t i f b e r p e r a n g d e n g a n B u r m a d a n t idak w a j a r m e m b u k a satu lagi m e d a n peperangan d i selatan.

P e r c u b a a n S i a m u n t u k menguasa i negeri-negeri M e l a y u secara l a n g s u n g l e b i h meluas pada t a h u n - t a h u n 1830-an. Rama III je las b e r u s a h a u n t u k m e n j a d i k a n S i a m sebagai sebuah negeri p a l i n g b e r k u a s a cli A s i a T e n g g a r a . 2 0 Per jan j ian Burney 1826 pula n a m p a k -n y a telah m e m b e r i h a k per tuanan S i a m ke atas negeri-negeri M e l a y u d i u t a r a T a n a h M e l a y u dan Inggeris berjanji t idak akan c a m p u r t a n g a n . L a n g k a h i n i d i tentang hebat o leh negeri -negeri M e l a y u . P e m b e r o n t a k a n y a n g meluas b e r l a k u d i K e d a h dan Patani . K e b a n g -k i t a n i n i d i s o k o n g o l e h neger i -neger i M e l a y u y a n g l a i n berasaskan k e s e d a r a n sebangsa d a n seagama. Terengganu turut menghantar b a n t u a n tentera k e Pa tan i d i b a w a h p i m p i n a n p a n g l i m a T e n g k u I d r i s , G o l a n , W a n K a m a l d a n I s m a i l .

Se lepas C h a o P h r a y a P h r a K h l a n g ber jaya m e n g a t a s i p e m -b e r o n t a k a n d i K e d a h d a n P a t a n i , S i a m cuba mengajar Terengganu d a n K e l a n t a n kerana m e m b a n t u p e m b e r o n t a k a n tersebut. K e l a n t a n d i p a k s a m e m b a y a r gant i r u g i b e r j u m l a h $50 r i b u . M a n a k a l a Tereng-g a n u d ipaksa m e n y e r a h k a n pemberontak-pemberontak Patani y a n g b e r l i n d u n g di negerinya. A p a b i l a Terengganu enggan t u n d u k kepada t u n t u t a n , p i h a k S i a m m e n g h a n t a r k a p a l p e r a n g . T e r e n g g a n u t e r p a k s a a k u r d a n m e n y e r a h k a n p e m b e r o n t a k - p e m b e r o n t a k t e r s e b u t t e r m a s u k P a n g l i m a D a m i t , M a h m u d , Pit dan A h m a d .

B a g a i m a n a p u n i n i t idak m e n g h a l a n g Terengganu terus m e m b e r i b a n t u a n . Ini t e r b u k t i apabi la s e k a l i lagi negeri-negeri M e l a y u d i

39

Page 52: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

selatan Siam bangun memberontak pada tahun 1838-1839. Bangkok dan Songkhla yang menjadi pesuruhjaya kepada Terengganu telah memberi kata dua kepada Sultan Mansur tetapi tidak berkesan. S iam gagal bertindak ke atas Terengganu kerana masalah di Kedah b e l u m selesai dan Siam juga sedang berperang dengan tentera Vie tnam yang menguasai Kemboja ketika i tu. Sultan Mansur II member i perlindungan kepada Tuan Besar dan pengikut-pengikutnya d a n in i menyulitkan Siam menyelesaikan masalah perebutan takhta di Kelantan.

Perhubungan yang renggang antara Terengganu-Siam p a d a zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah II menjadi baik pada masa pemerintahan Sultan Omar. Ini ekoran daripada bantuan y a n g diberikan oleh Siam kepada baginda semasa berlaku perebutan takhta dengan Sultan Mansur. 2 1 Siam juga dengan segera mengiktiraf Sultan Omar sebagai pemerintah Terengganu sejurus selepas berjaya merampas takhta. Perhubungan surat-menyurat antara kerajaan Terengganu-Siam juga dikatakan lebih kerap. Sultan Omar j u g a menghantar bunga mas dan perak mengikut waktu yang ditetap-kan. Terengganu juga berpuas hati dengan sikap Siam yang memberi kebebasan yang luas kepada Terengganu.

Bagaimanapun perhubungan yang baik in i berubah apabi la Terengganu terlibat dalam sengketa perebutan kuasa di Pahang. Bunga mas yang dihantar pada tahun 1853 hanya dihantar setelah peringatan diberikan. Sultan Omar juga enggan hadir di Songkhla bagi menyambut lawatan Raja Mongkut. Pihak Terengganu s e n d i r i mendapati kerajaan Bangkok cuba hendak mengawal negeri-negeri Melayu dengan lebih ketat. Sultan Omar menganggap in i sebagai percubaan untuk merampas kebebasan yang dinikmati selama i n i . Terengganu cuba mendapat bantuan Inggeris tetapi tidak berjaya. Di samping itu terdapat usaha-usaha Siam untuk m e n y i n g k i r k a n Sultan Omar dan melantik Sultan Mahmud bekas Sultan L ingga sebagai Sultan Terengganu. Menyedari hakikat i n i , Sultan O m a r mengutus surat ke Bangkok menyatakan taat setia. Selepas i t u perhubungan Terengganu-Siam kembali seperti keadaan sebelum tahun 1857.

40

Page 53: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E L A N T A N

Hubungan Awal

Pada abad ke-12 Kelantan d i k a t a k a n berada di b a w a h p e n g a r u h Srivi jaya. K e m u d i a n S u k h o t a i p u l a menguasainya pada abad ke-13 dan ke-14. Baga imanapun ada pendapat mengatakan k e k u a s a a n Sukhotai hanya setakat L i g o r sahaja. Pada abad ke-14 p e n g a r u h Majapahit pula menguasainya. Ini d i i k u t i dengan pengaruh M e l a k a -Johor pada abad ke-15 hingga abad ke-17. 2 2

Hubungan pada Abad Kesembilan Belas

L o n g Junus berjaya mengasaskan Kesul tanan Ke lantan y a n g b a r u pada akhir abad ke-18 dengan bantuan Sultan M a n s u r (1740-1794) dari Terengganu. 2 2 Pengaruh S iam ke atas Ke lantan m u l a i m e n j a d i pent ing selepas kemangkatan L o n g J u n u s . Ini ekoran perebutan kuasa antara Tengku M u h a m m a d , anakanda Sul tan M a n s u r y a n g juga menantu L o n g J u n u s dengan putera-putcra L o n g J u n u s y a n g c l ip impin o leh L o n g M u h a m m a d . Dengan pengaruh S u l t a n M a n s u r dari Terengganu Tengku M u h a m m a d d i l a n t i k menjadi s u l t a n . A p a -bi la L o n g M u h a m m a d berjaya m e n y i n g k i r k a n Tengku M u h a m m a d , baginda berjaya menjadi pemerintah Kelantan dengan gelaran Sul tan M u h a m m a d I . Bel iau juga cuba mendapat naungan S i a m m e l a l u i b a n t u a n L i g o r k e r a n a b i m b a n g a n c a m a n T e r e n g g a n u . R a m a I bersetuju d e n g a n p e r m i n t a a n K e l a n t a n d a n neger i tersebut d i -letakkan d i b a w a h pengawasan L i g o r . 2 3 W a l a u p u n begi tu , S u l t a n M u h a m m a d I t idak begi tu berpuas h a d d e n g a n S i a m d a n c u b a mendapat naungan Inggeris cli P u l a u P inang . P e r m i n t a a n tersebut telah ditolak kerana Inggeris l e b i h mempert imbangkan k e p e n t i n g a n p e r d a g a n g a n n y a d e n g a n S i a m . S e l a i n i t u Ingger is j u g a t e l a h mengikt i raf pertuanan S iam atas Ke lantan berasaskan Per janj ian Burney, 1826, 2 4

A p a b i l a ber laku pemberontakan K e d a h dan Patani sepert i y a n g disebutkan pada bahagian terdahulu bab i n i , K e l a n t a n j u g a t idak ketinggalan m e m b a n t u atas semangat per juangan j i h a d . K e r a j a a n Kelantan begitu akti f m e m b a n t u pemberontak-pemberontak P a t a n i

41

Page 54: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kerana Kesultanan Kelantan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kesultanan Patani. Apabila tentera Siam di bawah p i m p i n a n Phrahklang berjaya menundukkan Patani, Kelantan dipaksa me-nyerahkan pemberontak-pemberontak Patani yang ber l indung di Kelantan. Ini termasuklah Raja Patani, Tuan Sulung dan Raja Ja la (Yala), Tuan Kundur. Kelantan juga dipaksa membayar ganti r u g i berjumlah $30 ribu wang perak kepada kerajaan Bangkok dan 20 r ibu perak kepada tentera Hai . Sultan Muhammad 1 yang sedar Kelantan tidak mampu menghadapi Siam terpaksa m e m e n u h i tuntutan tersebut. N a m u n begitu Siam tidaklah berani bert indak menyerang Terengganu atau Kelantan kerana ketibaan kapal perang Inggeris di pantai timur. Lagipun berasaskan Perjanjian Burney, S iam tidak akan menyerang Kelantan dan Terengganu.

Setelah kemangkatan Sultan Muhammad I pada tahun 1837 sekali lagi Kelantan menghadapi masalah rebutan takhta kerana baginda tidak mempunyai putera. Mereka yang terlibat d a l a m perebutan takhta terdiri daripada Raja Bendahara (Long Jenal/ Zainal) dan Tuan Senik M u l u t Merah (Putera Long Tan, Raja Temenggung). Pada peringkat awal, Long Jenal berjaya menjadi Raja Kelantan tetapi pada akhir tahun 18.39, Tuan Senik M u l u t M e r a h berjaya merampas takhta dan menjadi sultan dengan gelaran Su l -tan Muhammad II (1839-1886). 2 5 Kejayaan baginda d i k a t a k a n dengan sokongan Siam. Memandangkan kepentingan pengiktirafan Siam, Long Jenal juga cuba mendapatkan pertolongan Raja L i g o r untuk mempengaruhi Raja Siam supaya menyokongnya. Bagaimana-pun pengiktirafan Siam lebih awal kepada Sultan M u h a m m a d II mengukuhkan kedudukan baginda. Namun begitu peluang L o n g Jenal untuk kembali berkuasa wujud apabila pemberontakan Kedah (1838-1839) menampakkan kejayaan. Sultan M u h a m m a d II juga terpaksa menghadapi cabaran daripada Tuan Besar K a m p u n g Lautyang turut menyokong Longjenal. Bagaimanapun penentangan bersenjata oleh Long Jenal berjaya dihapuskan dengan bantuan Siam.

Selepas peperangan dengan Long Jenal, Sultan M u h a m m a d II menghadapi cabaran daripada Tuan Besar, Raja Kampung Laut d a n saudaranya Tuan Kota, Sultan Dewa. Kedua-dua pencabar baginda

42

Page 55: Sejarah Malaysia 1800-1963

berjaya di tumpaskan dengan bantuan Siam. A d a l a h jelas selepas tahun 1838, kerajaan Kota Bharu amat bergantung kepada peng-ikt i ra fan S i a m u n t u k m e n g h a d a p i pencabar-pencabar d i d a l a m negeri. Keadaan i n i m e m b a n t u Siam untuk m e m a s t i k a n penga-r u h n y a d i Kelantan dengan m e n e n t u k a n t o k o h - t o k o h p r o - S i a m menguasai p o l i t i k Kelantan. 2 6 Sebab i tulah Kelantan t idak p e r n a h menjadi p e m i m p i n penting dalam gerakan menentang S i a m .

Kelantan selepas tahun 1841 berjaya memperoleh kestabi lan po l i t ik . H a l i n i tercapai kerana kejayaan Sul tan M u h a m m a d I I menumpaskan penentang-penentangnya dengan bantuan S i a m . W a l a u p u n begitu i n i tidak bererti Siam c a m p u r tangan dengan meluas dalam u r u s a n Ke lantan . Kerajaan S iam begi tu percaya dengan sikap pro-Siam Sultan M u h a m m a d . Baginda begitu m e n g -hormati Siam dan telah menghadap Raja M o n g k u t yang mengadakan lawatan ke Songkhla . D e m i k i a n juga pada zaman Sultan M a n s u r (1891-1899) didapati kerajaan Kota Bharu dikuasai o leh go longan yang pro-Siam sehingga surat-surat pentadbir Inggeris di S ingapura kepada sultan ditenggelamkan o leh mereka. P ihak Siam juga begitu berhati-hati supaya tidak t i m b u l perebutan takhta yang m e m u n g -k i n k a n pihak pro-Siam kalah. M i s a l n y a apabila Sultan M a n s u r sakit tenat pada tahun 1.900, Siam telah menghantar pegawai-pegawainya bagi mengawal keadaan. A p a b i l a Sultan M a n s u r mangkat , p ihak Siam dengan segera melant ik Tuan L o n g Sen ik sebagai S u l t a n Kelantan. T i n d a k a n i n i juga dibuat bagi m e n g e l a k k a n c a m p u r tangan kuasa barat yang la in .

PERAK D A N SELANGOR

Mengikut sumber tradisional, Perak juga menghantar b u n g a mas sebagai hadiah kepada Raja S iam yang baru m e n i m a n g cahaya mata. Berbanding dengan negeri-negeri M e l a y u utara yang la in , pengaruh Siam t idaklah begitu besar di Perak. Idea u n t u k m e m a n t a p k a n pe-ngaruh Siam di Perak dicetuskan oleh Gabenor L igor d a n Singgora. Rama I I juga m a h u m e l u a s k a n p e n g a r u h n y a kerana i n i a k a n menambahkan martabatnya clan bagi m e n u n j u k k a n k e k u a s a a n kepada Burma. Raja Siam berpendapat martabatnya akan lebih m u l i a

43

Page 56: Sejarah Malaysia 1800-1963

j i k a sesebuah negeri i tu bernaung secara damai . Bagi m e n c a p a i t u j u a n i n i , K e d a h d i a r a h k a n m e m u j u k Perak . S u l t a n A h m a d Ta juddin II menghantar Seri Nara Diraja, Raja Setia Lela dan T u n Jaya M e n t e r i k e Perak u n t u k menghadap Sul tan A b d u l M a l i k . W a l a u p u n Sultan A b d u l M a l i k menghadapi ancaman Selangor d a n penentangan dalam negeri tetapi baginda menolak bernaung di bawah Siam,

Sultan A h m a d Tajuddin terpaksa menyerang Perak sebelum S i a m menghantar angkatan tentera. Baginda bimbang Kedah akan d i j a d i -k a n pangkalan tentera Siam dan i n i akan mengancam keselamatan Kedah . Pada bulan September 1819 bunga mas dihantar ke B a n g -k o k . 2 7

D a l a m usaha menyingkirkan pengaruh Siam, Perak telah me-minta bantuan Selangor, Pakatan i n i berjaya menghalau Siam pada tahun 1822. Sebagai balasan, Sultan Ibrahim (Selangor) m e n u n t u t se jumlah bayaran perkhidmatan. Sultan Ibrahim m e l a n t i k Raja Hassan sebagai w a k i l baginda untuk memungut cukai di Perak. H a l i n i tidak disenangi oleh Sultan Perak dan baginda menulis surat ke Bangkok meminta bantuan tentera. 2 8

Pada tahun 1825, Raja Ligor menyiapkan angkatan perang u n t u k membantu Perak menentang Sultan Ibrahim. Pihak Inggeris mel ihat langkah i n i berbahaya dan akan membuka ruang kepada per luasan pengaruh Siam ke Selangor. Pada 28 A p r i l 1825, Fullerton (Gabenor Pulau Pinang) menghantar surat kepada Raja L igor meminta j a n g a n menyerang Selangor clan Perak. Da lam jawapannya Raja L i g o r m e -nyatakan rancangan serangan tentera diatur setelah m e n i m b a n g k a n permintaan Sultan Perak. Pada b u l a n M e i 1825, sekali lagi G a b e n o r Fullerton. mendapat maklumat tentang persediaan Raja Ligor u n t u k menyerang Selangor clan Perak. P ihak Siam melengkapkan angkatan perang sebanyak tiga ratus buah perahu cli Sungai Trang. K a l i i n i Gabenor Ful ler ton mengugut u n t u k bertindak balas. Pihak Inggeris telah menghantar kapal perang ke Sungai Trang untuk m e n u n j u k k a n kekuatan kepada Siam. Langkah i n i ternyata berjaya menyelamatkan Selangor dan Perak.

44

Page 57: Sejarah Malaysia 1800-1963

Se lepas Inggeris m e n a k l u k i Tenasserim (Burma) pada t a h u n 1 8 2 5 , Kapten Burney dihantar b e r u n d i n g dengan Raja Ligor. K e d u a -d u a p i h a k bersetuju u n t u k m e m b a w a keputusan rundingan kepada p i h a k atasan masing-masing. Pada 31 Ju la i 1825 satu perjanjian a w a l di tandatangani . M e n u r u t perjanjian i n i :

(a) Raja L i g o r ber janj i t idak a k a n menyerang atau m e n a k l u k i Selangor dan Perak.

(b) P i h a k Inggeris t idak akan m e n d u d u k i Perak.

(c) P i h a k Inggeris akan memast ikan Raja Hassan keluar dari Perak clan akan memast ikan Sul tan Selangor tidak akan mengganggu Perak. 2 9

J o h n A n d e r s o n d i h a n t a r k e Perak dan Selangor u n t u k r a e -n y e l e s a i k a n ketegangan. Pada 20 Ogos 1825, J o h n Anderson berun-d i n g dengan Sul tan Ibrahim, cli K u a l a Selangor. Mereka bersetuju m e n g e s a h k a n perjanjian perdagangan terdahulu yang d iusahakan o l e h W.S. Crocrof t pada tahun 1818. Pada 6 September 1825 J o h n A n d e r s o n m e n a n d a t a n g a n i per jan j ian dengan Sul tan I b r a h i m . M e n u r u t perjanjian i n i :

(a) Sungai Bernam ditetapkan sebagai sempadan Selangor-Perak.

(b) Sultan Selangor t idak a k a n menyerang Perak.

(c) Raja Hassan d i k e h e n d a k i meningga lkan Perak . 3 0

D e n g a n perjanj ian i n i clan kesediaan Perak dan Selangor me-m a t u h i n y a m e n y e b a b k a n S iam tidak ada alasan campur tangan.

T u n t u t a n naungan S iam ke atas Selangor dan Perak b e r a k h i r s e l e p a s termeterainya Perjanjian Burney, 1826. M e n u r u t per janj ian i n i , S i a m ticlak a k a n c a m p u r tangan d i kedua-dua buah negeri i n i . W a l a u p u n begitu S i a m terus mentadbir satu kawasan seluas ser ibu b a t u persegi d i U l u Perak dan hanya diserahkan semula m e n g i k u t P e r j a n j i a n Inggeris-Siam 1909 . 3 1

45

Page 58: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

46

Page 59: Sejarah Malaysia 1800-1963

47

Page 60: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 4

Krisis Politik di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang

(1800-1874)

P E N G E N A L A N

Satu fenomena politik penting di Perak, Selangor, Negeri Sembi lan dan Pahang pada abad ke-19 ialah krisis politik. Ini berlaku ekoran perebutan takhta di kalangan kerabat diraja. Pembesar-pembesar juga turut terlibat menyokong calon masing-masing. Ketegangan in i ada kalanya mencetuskan perang saudara yang berpanjangan. Keadaan i n i menjadi lebih rumit dengan penglibatan kongsi-kongsi gelap.

P E R A K S E B E L U M C A M P U R T A N G A N INGGERIS , 1800-1874

Perak mengamalkan pelantikan sultan berasaskan gil iran. Sese-tengah pendapat mengatakan amalan i n i bermula pada abad ke-18 atau selewat-lewatnya pada awal abad ke-19. 1 Tujuannya adalah untuk mengelakkan berlakunya persengketaan di kalangan kerabat diraja. Bagaimanapun sistem i n i juga terpaksa menghadapi u j ian .

Sejak awal abad ke-19, Perak mengalami keadaan tidak menentu dalam hal-ehwal politik. Setelah Sultan Ahmaddin (1786-1806)

48

Page 61: Sejarah Malaysia 1800-1963

K R I S I S P O L I T I K D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

m a n g k a t , pertelagahan pol i t ik tegang. Pelantikan Raja A b d u l M a l i k d e n g a n gelaran Sultan A b d u l M a l i k Mansor Syah (1806-1818) tidak d i i k t i r a f oleh Bendahara Raja M a h m u d . Akibatnya Perak berpecah dua. Bahagian H i l i r Perak dikuasai oleh sultan manakala bahagian H u l u Perak dipegang oleh Bendahara. 2

Pacta zaman pemerintahan Sultan A b d u l l a h M u a z z a m Syah (1818-1830) , Perak dikatakan memulakan sistem penggantian takhta yang digi l i rkan antara tiga anggota keluarga diraja. M e n g -ikut peraturan i n i selepas kemangkatan sultan, waris baginda akan d i l a n t i k sebagai Raja Bendahara: Raja Bendahara akan di lant ik menjawat jawatan Raja M u d a dan Raja M u d a akan ditabalkan se-bagai sultan. Pelantikan sultan perlulah memenuhi beberapa syarat sepert i mendapat persetujuan dan sokongan pembesar-pembesar serta dapat menghadirkan d i r i semasa upacara pemakaman almar-h u m s u l t a n . 1

Bagaimanapun kaedah i n i tidak dapat menyelesaikan sengketa t a k h t a . Sekali lagi kerabat diraja berpecah pada masa pemerintah-an S u l t a n Shahabuddin (1831-1851). Satu kelompok menyokong s u l t a n clan Raja M u d a A b d u l l a h . Di pihak yang lain menyokong B e n d a h a r a Raja Ngah Jaafar. Laksamana juga cuba menentang k e k u a s a a n Sultan dan enggan menyerahkan hasil c u k a i t imah s e h i n g g a l a h kekerasan terpaksa d i g u n a k a n pada tahun 1848. C a b a r a n juga datang dari K e d a h yang menuntut daerah K r i a n . B a g a i m a n a p u n Perak berjaya mendapat daerah yang menjadi perbalahan i n i dengan bantuan daripada kerajaan Pulau Pinang.

Pemerintahan Sultan A b d u l l a h M u h a m m a d Syah (1851-1857) juga dilanda krisis. Pencabar utamanya ialah Raja Muda N g a h Jaafar y a n g d i s o k o n g oleh Bendahara Raja Ngah Ali . Pada bulan J u n 1854. Raja N g a h Jaafar mengisytiharkan dirinya sebagai sultan dengan g e l a r a n Sultan Saifuddin M u a z z a m Syah. Ini memaksa Sultan A b d u l l a h lari dari istananya di Tanjung Dandang ke D u r i a n Seba-tang sehingga kemangkatan baginda pada tahun 1857. 4 Setelah itu b a h a r u l a h Sultan Saifuddin ditabalkan dengan rasminya (1857-1.865). Berikutnya Raja Ngah A l i dilantik sebagai Raja M u d a dan Raja Ismail menjadi Raja Bendahara. Manakala Raja Yusuf putera A l m a r h u m Sultan A b d u l l a h diketepikan.

49

Page 62: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Kemungkinan tercetusnya perang saudara semakin memuncak apabila Sultan Jaafar mangkat pada 20 Mac 1865. Ketegangan ber-laku antara pihak-pihak yang bertelagah. Raja Ismail yang menguasai H u l u Perak bersengketa dengan Syahbandar yang menguasai baha-gian Hi l i r . Akibatnya Syahbandar dibunuh oleh Panglima Semaun yang merupakan orang kepercayaan Raja Ismail. Raja Ismail di-katakan mendalangi pembunuhan tersebut. 5 Selain itu masalah penggantian takhta antara Raja M u d a Ngah A l i dengan Raja Abdul lah (Putera Sultan Jaafar) menjadi isu penting politik Perak sehinggalah Raja Muda Ngah A l i ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Paduka Seri Sultan A l i a l -Mukammal Riayat Syah (1865-1871). Baginda bersemayam di Sayong. Jawatan Raja Muda diberikan kepada Raja Abdullah yang bersemayam di Batak Rabit. Raja Ismail kekal sebagai Raja Bendahara dan menetap di Belanja. Sekali lagi Raja Yusuf diketepikan dengan alasan tidak popular di kalangan pembesar.

Rebutan takhta sekali lagi berlaku selepas kemangkatan Sultan A l i pada tahun 1871. Mengikut adat Kesultanan Perak, pelantikan sultan baru perlu disempurnakan sebelum istiadat pemakaman. Raja Abdul lah tidak dapat hadir di istiadat tersebut kerana khuatir ke-selamatannya terancam. Lagipun Raja Abdul lah terpaksa mela lui Belanja (kediaman Raja Ismail) dan Kuala Kangsar (kediaman Raja Yusuf) untuk ke tempat pemakaman. Dengan itu Raja Ismail yang mendapat sokongan Ngah Ibrahim, Menteri Larut dilantik sebagai sultan walaupun mengikut nasab sebelah ayahandanya berasal dar i Siak. 6 Perpecahan dalam negeri berterusan dan Perak berpecah kepada beberapa daerah pengaruh. Sultan Ismail berkuasa di Perak Tengah, Raja Muda Abdul lah di H i l i r Perak dan Raja Yusuf di kawasan Kuala Kangsar. Malah seorang pembesar berpengaruh iaitu Ngah Ibrahim juga berkuasa dengan bebas di Larut. Pengaruh dan kuasa yang diperolehnya adalah hasil kekayaan Larut yang kaya dengan bijih timah. Ternyata Perak tidak mempunyai pemerintahan pusat yang kuat pada masa in i . Perebutan takhta dan perpecahan membuka peluang kepada campur tangan asing.

50

Page 63: Sejarah Malaysia 1800-1963

J a d u a l I : S U L T A N - S U L T A N P E R A K P A D A A B A D K E S E M B I L A N B E L A S

Sultan A h m a d d i n Syah (1786-1806)

Sultan A b d u l M a l i k M u a z a m Syah (1806-1825)

Sultan Syahabuddin (1830-1851)

Sul tan A b d u l l a h M u h a m m a d Syah (1851-1857)

Sultan Jaafar (1857-1865)

Sultan A l i (1865-1871)

Sultan Ismail (1871-1874)

Sultan A b d u l l a h (1874-1885)

Sultan Yusuf (1886-1887)

Sultan Idris (1887-1916)

BIJIH T I M A H D A N S E N G K E T A

Salah satu punca sengketa di Perak ia lah b i j ih t imah. L o m b o n g b i j i h t imah yang terdapat d i H i l i r Perak termasuklah d i B idor , Batang Padang, C h e n d e r i n g , K a m p a r d a n K i n t a . D i H u l u Perak p u l a d i -l o m b o n g d i Sayong, Budara d a n Bakau. P e l o m b o n g - p e l o m b o n g n y a terdiri daripada orang tempatan yang m e l o m b o n g seeara s a m b i l a n . B i j ih t imah dar i Perak m e m a n g menjadi rebutan sejak b e r z a m a n . Pada p e n g h u j u n g abaci ke-16, A c e h menguasai perdagangan b i j i h t imah Perak. Pada abad ke-17 d a n ke-18 kuasa Belanda p u l a c u b a menguasainya. Belanda telah m e m b i n a guclang d a n kota d i P u l a u D i n d i n g d a n Pangkalan H a l b a n d i Kuala Sungai Perak. Pada abad ke-19 saudagar Inggeris p u l a cuba menguasai perdagangan b i j i h t imah. Satu per janj ian telah di tandatangani antara Wal ter S e w e l l bagi p ihak syarikat, Inggeris dengan Sultan Perak bagi m e m b e k a l k a n se jumlah enam r i b u p i k u l t i m a h setiap tahun.

Peranan p e l o m b o n g C i n a m e n j a d i pent ing menje lang t a h u n -tahun 1820-an. J u m l a h mereka s e m a k i n ramai pada d e k a d ber-i k u t n y a sehingga S u l t a n Perak m e l a n t i k seorang k a p i t a n C i n a bernama Tan A h H u n . P e n e m u a n kawasan b i j i h t imah d i L a r u t o l e h L o n g Jaafar b i n L o n g A b d u l Lat i f telah menar ik leb ih r a m a i o r a n g

51

Page 64: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Cina untuk melombong. Kumpulan pertama yang dijemput o leh Long Jaafar pada tahun 1848 terdiri daripada suku Hakka C h e n Sang yang melombong di Klian Pauh dan Asam Kumbang. Ini d i ikut i dengan suku Hakka F u i Chew yang melombong di K l i a n Bharu (Kemunting). Pelombong-pelombong Cina i n i mempunyai h u b u -ngan rapat dengan pemodal-pemodal di Pulau Pinang. Pembesar-pembesar Perak pula biasanya mendapat hasil $4 hingga $6 bagi satu bahara timah yang dieksport. 7 Menjelang tahun .1873 terdapat 30 lombong di Larut dan nilai eksportnya dianggarkan $6 juta. L o n g Jaafar melantik Law Sam seorang saudagar di Pulau Pinang sebagai agennya di Kl ian Pauh. Law Sam dikatakan orang penting dalam kumpulan kongsi gelap Hai San. Oleh itu kumpulan Hai San menjadi penting di sini. Manakala di Kl ian Bharu kebanyakan pelombongnya terdiri daripada kumpulan kongsi gelap Ghee H i n . Jumlah a h l i kongsi gelap Hai San di Larut dianggarkan tiga ribu orang manakala ahli Ghee H i n berjumlah 15 ribu orang. Pertelagahan telah ber laku antara kedua-dua kongsi gelap in i sehingga membawa kepada pe-perangan.

P E R A N G LARUT, 1861-1873

Jajahan Larut-Matang asalnya meliputi kawasan dari Sungai K r i a n di utara hingga Sungai Bruas di selatan. Nama asalnya K l i a n Pauh iaitu kawasan yang terletak di antara Taman Tasik hingga ke kawasan M u z i u m Taiping sekarang. Larut. asalnya cli bawah kekuasaan Panglima Bukit Gantang, Alang Ala idin . Setelah Long Jaafar men-jumpai bijih timah cli Kl ian Pauh beliau telah memajak kawasan Larut daripada Panglima Bukit Gantang yang juga bapa saudara dan mentuanya. Kemudian beliau mendapat surat kurnia daripada Sultan Perak yang mengesahkan penguasaannya ke atas Larut pada tahun 1850. Surat penganugerahan baru diperolehnya daripada Sultanjaafar pada tahun 1856. Apabila Longjaafar meninggal pada tahun 1858, Sultan Jaafar mengesahkan anaknya Ngah Ibrahim sebagai Pembesar Larut, Kr ian dan Bagan Tiang. 8

Pada masa Long Jaafar, keadaan di Larut stabil tetapi semasa pentadbiran Ngah Ibrahim kedudukannya mula berubah. Ini kerana

52

Page 65: Sejarah Malaysia 1800-1963

beliau melibatkan d i r i dalam sengketa takhta. Ngah Ibrahim di-katakan memihak kepada Raja M u d a Ngah A l i . Bagi mengurangkan pengaruh Ngah Ibrahim, Sultan Jaafar melantik Panglima Besar M o h a m m a d Kasasi sebagai O r a n g Besar K r i a n . Bagaimanapun Panglima Besar tidak dapat menegakkan kekuasaannya kerana dengan bantuan Raja M u d a , Ngah Ibrahim berjaya menyekatnya.

Masalah juga t imbul antara pembesar-pembesar Melayu dengan orang Cina yang diberi hak pajak keci l untuk membalak. Sultan Jaafar juga menghadapi masalah dengan W.T. Lewis yang diberi pajakan wilayah Kr ian pada tahun 1861. Sultan terpaksa m e m -batalkan pajakan tersebut atas desakan pembesar-pembesar. 9

Masalah lain yang dianggap lebih serius di Larut ialah pergaduh-an antara pelombong-pelombong Cheng Sang (Hai San) dengan F u i Chew (Ghee H i n ) . Pihak F u i Chew yang sedikit bilangannya terpaksa melarikan d i r i apabila diserang. Ketua-ketua Ghee H i n di Pulau Pinang mendesak kerajaan Inggeris supaya Sultan Jaafar diberi ganti rugi. Pihak Inggeris menghantar kapal perang u n t u k mengepung Sungai Larut. Ini memaksa Ngah Ibrahim bersetuju membayar ganti rugi . Bagaimanapun pihak Ghee H i n masih tidak berpuas had kerana Ngah Ibrahim menaikkan cukai yang nampak-nya lebih ditujukan kepada mereka. Sedangkan k u m p u l a n H a i San mendapat layanan istimewa.

Keadaan menjadi lebih buruk apabila Sultan Jaafar mangkat pada 20 Mac 1865. Di kalangan masyarakat Melayu berlaku perpecahan terutamanya di kalangan kelas pemerintah kerana sengketa takhta. Raja Muda A l l dan Raja A b d u l l a h (anakanda A l m a r h u m Sultan Jaafar) berebut-rebut mahu menjadi sultan.

Pada bulan J u n 1865 t imbul lagi pergaduhan antara puak F u i Chew dengan Chen Sang. Ngah Ibrahim dikatakan menyokong puak Chen Sang. Puak Fui Chew ditewaskan dan diusir dari K l i a n Bharu . 1 0

Puak F u i Chew menyalahkan Ngah Ibrahim kerana menyokong lawan mereka tetapi Ngah Ibrahim tidak banyak p i l ihan kerana jumlah penduduk Melayu kurang untuk menjadi teras kekuatannya. Di daerah yang ramai orang C i n a , mereka sering engkar perintah pembesar Melayu dan tidak ada jalan lain untuk mengawal mereka tanpa memihak kepada k u m p u l a n yang dianggap kuat.

53

Page 66: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pada tahun 1872 sekali lagi meletus perang di Larut. Selepas kekacauan tahun 1865, Hakka F u i Chew pada zahirnya terusir dar i Larut dan ramai antara mereka berhijrah ke Kuala Lumpur. Tempat mereka diambil oleh puak San Neng dari Pulau Pinang yang menjadi ahli kongsi gelap Ho Hup Seah. Jumlah mereka dua ribu orang ber-banding dengan Hakka Chen Sang (Hai San) seramai 10 ribu orang. Memandangkan hal in i kongsi gelap Ho Hup Seah bergabung dengan Ghee H i n . Gabungan ini berjaya menghalau kumpulan Hai San hingga ke kubu Ngah Ibrahim di Matang dan akhirnya lari dar i Larut . Ngah Ibrahim terpaksa membuat persetujuan dengan kumpulan Ho Hup Seng. Pengaduhan di Larut merebak ke wilayah-wilayah lain dan setiap kumpulan cuba mengalahkan antara satu sama lain. Antara bulan Mac hingga Oktober 1872 gabungan Ho H u p dan Ghee H i n berkuasa di Larut tapi pada bulan Oktober 1872 k u m p u l a n H a i San dari P u l a u P inang menyerang balas d a n menghalau Ho Hup dari Larut. Pada bulan Disember 1872 pihak Ghee H i n dari Pulau Pinang menyerang kawasan pantai Larut dan menawan Matang. Pada awal tahun 187.3, gabungan Ghee H i n dan Ho H u p menguasai kawasan pantai dari kuala Larut hingga Simpang manakala kumpulan Hai San menguasai bahagian pedalaman. 1 1

Pembesar-pembesar Melayu menyedari jumlah orang Cina d a n punca kewangan mereka menjadi faktor penting dalam imbangan kuasa puak-puak Melayu yang bertelagah. Dua tokoh p e n t i n g menyedari hal i n i ialah Raja Abdul lah dan Ngah Ibrahim. Raja A b d u l l a h sejak tahun 1870 telah memihak kepada Ghee H i n manakala Ngah Ibrahim sejak awal lagi memihak kepada Hai San. Bagaimanapun pada awal tahun 1873 Ngah Ibrahim sendiri berasa tidak selamat di Larut apabila pihak yang disokongnya gagal mengalahkan Ghee H i n , Ini memaksa beliau berpindah ke K r i a n dan cuba membuat perdamaian dengan Raja Abdul lah tetapi gagal. Ngah Ibrahim telah mengambil Kapten Speedy clan askar-askar Sepahi untuk berkhidmat di Larut bagi memulihkan semula ke-kuasaannya. 1 2 Ini ternyata mengancam kedudukan Raja A b d u l l a h dan rakan-rakan Cinanya. Pada bulan Oktober 1873, Raja A b d u l l a h mendapat pertolongan Tan K i m Cheng (seorang saudagar C i n a cli

54

Page 67: Sejarah Malaysia 1800-1963

Singapura yang berpengaruh). Ini dikatakan menjadi penggerak ke arah Persetiaan Pangkor tahun 1874.

K E D U D U K A N POLITIK S E L A N G O R , 1800-1874

Pada bahagian awal abad ke-19 kedudukan pol i t ik Selangor stabil dan kuat. Di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim. Selangor campur tangan cli Perak clan menjadi saingan utama Belanda yang berpusat di Melaka. Selepas kemangkatan baginda pada tahun 1826, Selangor menghadapi masalah dalam negeri. Pengganti baginda iaitu Sultan M u h a m m a d berhadapan dengan pertambahan b i langan kelas pemerintah." Kelemahan pentadbiran sultan menyebabkan berlaku penyalahgunaan kuasa cli kalangan kelas tersebut. M a l a h putera-putera baginda sendiri dikatakan turut terlibat. Kesannya terdapat keluarga diraja yang berpengaruh luas di daerah masing-masing.

Raja Jaafar bin Raja Haji (Yam Tuan M u d a Riau) dianugerah-kan daerah Kelang oleh Sultan Ibrahim sebagai balasan bantuan menawan Perak pada tahun 1.805. Daerah Lukut pula diserahkan kepada Raja Busu. Raja Busu berjaya memajukan perusahaan b i j ih timah tetapi pada bulan September 1834 bel iau d i b u n u h o leh pelombong-pelombong Cina yang tidak berpuas hati. Pentadbiran Lukut kemudiannya diserahkan kepada anaknya Raja Jumaat , 1 4

Beliau berjaya memajukan daerah tersebut dan menjadi tokoh yang disegani. Kemangkatannya pada tahun 1864 merupakan kehilangan besar khususnya bagi L u k u t clan Selangor amnya. Tempatnya diambil alih oleh anakandanya Raja Bot. Raja Bot terpaksa meng-hadapi dua cabaran. Cabaran pertama datangnya daripada Raja Sulaiman (Orang Besar Sungai Raya) clan cabaran kedua dar i kongsi gelap C i n a . Serangan Raja Sulaiman berjaya dipatahkan tetapi persoalan kongsi gelap Cina begitu kusut. Persoalan persaingan sesama kelas pemerinlah dan kongsi gelap bukan sahaja w u j u d di Lukut tetapi juga di daerah lain.

Sultan M u h a m m a d mangkat pacla tahun 1857 dan perebutan kuasa berlaku antara Raja M u d a M a h m u d dengan Raja A b d u l Samad. Raja A b d u l Samad merupakan anakanda saudara almarhum sultan dan juga menantu baginda. Raja A b d u l Samad berjaya menying-

55

Page 68: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

k i r k a n Raja M a h m u d . 1 5 Walaupun berjaya menjadi sultan tetapi baginda tidak dapat mewujudkan sebuah pemerintahan pusat y a n g kuat. Pembesar-pembesar daerah tetap berkuasa penuh. S u l t a n hanya berkuasa di Langat. Antara penguasa-penguasa daerah y a n g pent ing ialah Raja Hitam di Bernam; Raja Bot di L u k u t ; Raja A b d u l l a h di Kelang dan Raja M u d a Musa di Kuala Selangor. Per-saingan di kalangan kelas pemerintah terus berlaku dan menjadi begitu serius apabila tercetusnya Perang Kelang.

Perang Kelang

Pada zaman Sultan Muhammad, daerah Kelang diserahkan kepada menantunya Raja Abdullah. Sebelumnya daerah tersebut d i k u a s a i oleh Raja Sulaiman. Jadi tidaklah menghairankan j ika anakanda Raja Sulaiman iaitu Raja Mahadi tidak berpuas had dan m e n i m -bulkan sengketa. 1 6 Ada beberapa sebab yang memungkinkan per-selisihan antara mereka menjadi tegang:

(a) Perasaan ir i had Raja Mahadi terhadap Raja Abdullah kerana mendapat keuntungan lumayan daripada perusahaan b i j i h t imah. Walaupun Raja A b d u l l a h memberi elaun b u l a n a n kepada Raja Mahadi tetapi beliau masih tidak berpuas hat i . Peluang untuk Raja Mahadi terbuka apabila t imbul persel is ih-an antara orang Mendeling dengan Bugis di benteng Tok Bandar Yashi, Kuala Lumpur. Ketua orang Mendeling menawarkan sokongan kepada Raja Mahadi apabila Raja Abdul lah gagal menyelesaikan pergaduhan Mendeling-Bugis.

(b) Perselisihan peribadi antara mereka memuncak apabila Raja Abdullah memungut cukai daripada kegiatan perdagangan Raja Mahadi di Kuala Lumpur. Sedangkan mengikut Raja M a h a d i beliau patut dikecualikan daripada membayar cukai kerana haknya sebagai kerabat diraja Selangor.

Raja Mahadi telah mengambil tindakan ketenteraan dan berjaya menawan Kelang pada bulan Mac 1867. Raja Abdul lah cuba me-nawan semula daerah kekuasaannya dengan cara mengepung Selat

56

Page 69: Sejarah Malaysia 1800-1963

KRISIS P O L I T I K D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

Kelang. 1 7 Tindakan in i mengganggu perdagangan bi j ih timah. Ramai pembesar yang kerugian termasuklah Raja Musa , anakanda Sultan A b d u l Samad. Bagaimanapun Sultan A b d u l Samad sendir i men-diamkan d i r i dan lebih bersimpati kepada Raja Abdullah. Pada bulan Oktober 1867, Raja Mahadi berjaya mengusir Raja A b d u l l a h dan anakandanya Raja Ismail. Sewaktu berusaha untuk menawan semula Kelang, Raja A b d u l l a h mangkat dan usahanya diteruskan o leh Raja Ismail.

Kedudukan pol i t ik Selangor bertambah gawat dengan peng-libatan Tuanku D h i a u d d i n ibn Sultan Zainal A b i d i n dar i K e d a h . Beliau lebih dikenal i sebagai Tengku K u d i n dan telah berkahwin dengan Raja Arfah puteri Sultan A b d u l Samad pada tahun 1867. Tengku K u d i n diberi kepercayaan oleh Sultan A b d u l Samad bagi mentadbir dan memajukan Selangor. Surat pengisytiharan tentang hal in i dikeluarkan oleh sultan bertarikh 26 J u n 1868. 1 8 H a l i n i dengan segera menimbulkan tentangan daripada anak-anak raja Selangor dan pembesar-pembesar. Mereka yang menentang Tengku K u d i n termasuklah Raja M a h a d i . Bagaimanapun Raja Ismail b in Raja Abdul lah memihak kepada Tengku K u d i n dalam usahanya menyingkirkan Raja M a h a d i , Has i lnya pakatan mereka berjaya mengundurkan Raja Mahadi dari Kelang ke Pahang pada bulan Mac 1870. Raja Mahadi kembali ke Selangor pada bulan J u l a i d a n me-nguasai Kuala Selangor. Ini menimbulkan kemarahan Raja Musa dan Sultan A b d u l Samad sendir i .

Perselisihan di kalangan pembesar Melayu mel ibatkan juga orang Cina. Pihak pelombong yang berselisih antara satu sama l a i n telah memil ih untuk memihak kepada salah satu golongan pembesar Melayu yang bertelagah. Sebelum tahun 1870-an pergaduhan antara pelombong C i n a hanya di kalangan mereka. Yap Ah L o y p e m i m p i n kumpulan Hai San mendapat bantuan daripada Raja A s a l d a n Sul-tan Puasa telah menyerang k u m p u l a n Ghee H i n di Kancing. C h a n g Chong iaitu ketua k u m p u l a n Ghee H i n kemudiannya mendapat bantuan Syed Mashor dan berjaya berundur ke Ulu Selangor. 1 9

Menjelang tahun 1870-an perang di Kelang m e w u j u d k a n dua pakatan:

57

Page 70: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(a) Pakatan Tengku K u d i n

Penyokong-penyokong beliau termasuklah Raja Ismail b i n Raja Abdullah, Embuk yang memimpin orang Pahang di H u l u Kancing dan Sheikh M o h d Taib yang mengetuai orang Minang-kabau. Di pihak orang Cina, Tengku K u d i n disokong oleh Yap Ah Loy berkuasa di Ampang dan Kuala Lumpur. Tengku K u d i n juga mendapat khidmat askar upahan barat seperti de Fonte (orang Perancis), Cavaliera (orang Itali) dan Van Hagen (orang Belanda) serta beberapa orang askar Eropah yang lain. Terdapat juga seratus orang Benggali yang diambil oleh beliau sebagai askar upahan. Bantuan luar pula diperoleh daripada kerajaan Negeri-Negeri Selat yang membekalkan ubat bedil. Dari negeri-negeri Melayu, Tengku K u d i n mendapat sokongan daripada W a n Ahmad (Pahang) dan Raja Muda Abdullah (Perak). 1 0

(b) Pakatan Raja Mahadi

Raja Mahadi yang bertapak di Kuala Selangor mendapat soko-ngan daripada Raja Sulaiman dari Sungai Raya, Syed Mashor di U l u Selangor dan Chong Chong yang memimpin kumpulan Ghee H i n . Raja Mahadi juga mendapat sokongan dari Perak hingga tahun 1871. Kelana Sending dari Sungai Ujung dan Johor juga dikatakan memberi bantuan kepada Raja Mahadi .

Tengku K u d i n menyedari kesukaran untuk mengalahkan Raja Mahadi walaupun telah banyak berhutang bagi membiayai pepe-rangan tersebut. Oleh itu bantuan Inggeris diperlukan bagi me-mastikan beliau menjadi orang yang berkuasa di Selangor. Pihak Inggeris yang pasti kepentingan mereka akan lebih terjamin telah sanggup menolong. Kapal perang Teazer dihantar ke Selangor dan meriam dihalakan ke istana sultan. Tengku K u d i n juga berjaya m e n y i n g k i r k a n Raja Musa daripada jawatan Raja M u d a d a n menggantikannya dengan Raja Yaakop. Ini setelah didapati Raja Musa cuba berdamai dengan Raja Mahadi . 2 1

Sementara i tu Raja Mahadi terus membuat rancangan dari Bengkalis, Sumatera tetapi tongkang-tongkang beliau dirampas oleh

58

Page 71: Sejarah Malaysia 1800-1963

KRISIS P O L I T I K D I P E R A K . S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

p i h a k Belanda. Raja M a h a d i k e m u d i a n n y a b e r l i n d u n g d i J o h o r , Mahara ja A b u Bakar dan Inggeris cuba mencar i j a lan penyelesa ian sengketa Selangor tetapi di tolak o l e h Tengku K u d i n . B a g a i m a n a p u n Tengku K u d i n sanggup membayar antara $250 hingga $300 sebulan kepada Raja M a h a d i dan d i k e h e n d a k i menetap di Johor. Raja M a h a d i m e n o l a k tawaran i t u dan menjelang b u l a n J u l a i 1872 b e l i a u s u d a h berada di Sungai L i n g g i dengan bantuan Kelana Sending . Pakatan Raja M a h a d i m e m u l a k a n serangan ke atas T e n g k u K u d i n pada 17 J u l a i . Raja M a h m u d , Raja Larut , Raja Bakut , Raja Indut dan Teoh A h C h o n g menyerang Batu d a n G o m b a k . M a n a k a l a p a s u k a n Syed M a s h o r p u l a menyerang K u a l a L u m p u r . M e n j e l a n g b u l a n O g o s p ihak Raja M a h a d i berjaya m e n a w a n Sungai Selangor d a n h u l u Sungai K e l a n g . " Pada masa i n i Tengku K u d i n m e n e r i m a b a n t u a n Bendahara W a n A h m a d , Pahang. Pasukan Pahang seramai ser ibu orang d i p i m p i n o leh Ha j i M u h a m m a d N o r . P a h a n g sanggup m e n g -h u l u r k a n bantuan kerana Johor m e n o l o n g Raja M a h a d i . Sedangkan semasa sengketa W a n A h m a d dengan W a n M u t a h i r Johor m e m i h a k kepada W a n M u t a h i r . L a g i p u n j i k a Raja M a h a d i m e n a n g tentu lah k e d u d u k a n J o h o r akan bertambah kuat dan a k a n m e n g h i d u p k a n tuntutan ke atas Pahang.

Pada b u l a n M a c 1873, T e n g k u K u d i n berjaya m e n a w a n K u a l a L u m p u r d a n Raja M a h a d i lar i k e Sungai U j u n g . D a l a m pada i t u S u l t a n A h m a d T a j u d d i n d a r i K e d a h j u g a m e n g h a n t a r b a n t u a n w a l a u p u n baginda kurang senang dengan saudaranya Tengku K u d i n . Ini menjadikan k e d u d u k a n T e n g k u K u d i n bertambah kuat m e n -j e l a n g t a h u n 1873. B a g a i m a n a p u n apabi la askar -askar P a h a n g p u l a n g , anak-anak Raja Selangor d a n o r a n g M e n d e l i n g b a n g u n menentang Tengku K u d i n . K a l i i n i Bendahara W a n A h m a d enggan membantu dan Tengku K u d i n m e m i n t a bantuan Inggeris.

K E D U D U K A N POLITIK NEGERI SEMBILAN, 1800-1874

Di Negeri Sembi lan juga terdapat perebutan takhta yang m e l i b a t k a n anak-anak raja, para pembesar d a n p e n g h u l u . Bagi j a w a t a n Y a m T u a n M u d a R e m b a u menjadi rebutan antara Raja A s i l d e n g a n sepupunya Raja A l i . Jawatan i n i berjaya direbut oleh Raja A l i d a n cabarannya berakhir dengan kemangkatan Raja A s i l d i N a n i n g . 23

59

Page 72: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pada abad ke-19 berlaku juga persaingan untuk jawatan Yam Tuan Besar, Pada tahun 1824, Raja Lenggang Laut iaitu Yam Tuan Besar keempat dari Pagar Ruyung mangkat. Selama sepuluh tahun berikutnya persaingan untuk mengisi jawatan in i begitu sengit. Antara petanding-petanding jawatan termasuklah Raja A l i (Yam Tuan Muda) yang dibantu oleh menantunya Syed Shaaban. Pen-cabarnya Raja Labu dari Pagar Ruyung tiba pada tahun 1826. Raja Labu berkahwin dengan Tengku Hitam (anak Raja Asi l ) . Pcmbantu kepada Raja Labu iaitu Raja Kerjan juga akhirnya turut serta dalam persaingan untuk menjadi Yam Tuan Besar. Seorang lagi petanding ialah Raja Radin, putera Almarhum Yam Tuan Besar Raja Lenggang Laut . 2 4

Menjelang tahun 1832, Raja Labu disingkirkan oleh pakatan Raja A l i , Syed Shaaban dan Raja Radin. Raja Labu terpaksa pulang ke Minangkabau. Selepas in i jawatan Yam Tuan Besar tidak lagi d i p i l i h dari Pagar Ruyung tetapi daripada anak-anak raja tempatan Negeri Sembilan.

Pada bulan September 1832, Raja A l i dilantik oleh Penghulu Renneh dan suku-suku Rembau H i l i r sebagai Yam Tuan Besar dan menantunya sebagai Yam Tuan M u d a . Pencabarnya Raja Radin dari Seri Menanti tidak mengiktiraf pelantikan tersebut. Oleh itu Raja Radin mengambil peluang persengketaan antara Syed Shaaban dengan Datuk Muda Katas, Raja Linggi dengan memberi sokongan kepada Datuk M u d a Katas. Dalam pada itu Syed Shaaban terpaksa berundur ke Tampin apabila penghulu Rembau menarik bal ik sokongan kepadanya. Kemudian bapa mentuanya Raja A l i pula berundur ke Keru dan meninggal di sana pada tahun 1856. Dengan kematian tersebut memberi laluan mudah kepada Raja Radin untuk dilantik sebagai Yam Tuan Besar. Walau bagaimanapun perebutan takhta sekali lagi berlaku apabila Raja Radin mangkat pada tahun 1861. A d a tiga calon utama bersaing iaitu Raja Ujong atau Raja Imam, Raja Beringin dan Syed Shaaban. Dalam perebutan takhta i n i akhirnya dimenangi oleh Raja Ujong.

60

Page 73: Sejarah Malaysia 1800-1963

KRISIS POLITIK D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N P A H A N G

Perkembangan di Sungai Ujung

Sungai Ujung terletak bersempadan dengan Melaka dan merupakan kawasan bi j ih timah penting di Negeri Sembilan. Kawasan-kawasan lombong yang utania terletak di Sala, Sa Maraboh, Batu Lobong, Kayu Ara dan Timiong. Pada abad ke-19 pelombong-pelombong Cina mula melombong setelah mendapat kebenaran daripada Datuk Linggi (Encik Aman) dan Datuk Kelana Sungai U j u n g ( E n c i k Kawal). Pada tahun 1828 terdapat 1000 pelombong Cina di Sungai Ujung. Walau bagaimanapun menjelang tahun 1833 l o m b o n g -lombong ditutup kerana perselisihan antara pembesar-pembesar.

Selepas i tu kegiatan melombong tertumpu di J e m p o l d a n lombong di Sungai Ujung-Linggi hanya menjadi perhatian semula dua puluh tahun kemudian. Pada dekad 1850-an saudagar-saudagar Melaka mula melabur dengan banyak di Sungai Ujung-Linggi. Selain itu ekoran penutupan lombong di Kelang ramai pelombong C i n a berhijrah ke sini. Ini menyebabkan pengeluaran meningkat sehingga 20 ribu p ikul pada tahun 1860.

Kemakmuran Sungai Linggi sebagai pusat perdagangan b i j ih telah menimbulkan persaingan antara para pembesar. Ini juga melibatkan syarikat-syarikat cli Melaka yang bersaing untuk men-dapat monopoli timah. Syarikat Neubronner dan J.B. Westerhout menjadi pembekal senjata kepada Datuk Muda Katas clan Datuk Kelana Kawal bagi memastikan kedua-dua pembesar tersebut menjual bi j ih kepada syarikat tersebut. Keadaan menjadi runi i t selepas kematian Datuk Kelana Kawal pada tahun 1849. Ini kerana semakin ramai yang menjalankan kegiatan memungut cukai cli Sungai Linggi. Lebai Kulup mengutip cukai di Simpang, Datuk Kanda di Pangkalan K e m p a s , Haj i M o h d Salleh di Sungai Serban clan Syed Ahman di Bukit Tiga. Kegiatan ini menyebabkan saudagar-saudagar Melaka kerugian dan mendesak Datuk Kelana yang baru bertindak. Keadaan i n i hanya berjaya cliatasi pada tahun 1857 dengan bantuan pihak Inggeris.

Kekacauan tercetus semula pada tahun 1860 akibat pertikaian antara Datuk Kelana Sending clengan Datuk Bandar Tunggal. I n i ekoran Datuk Bandar memungut cukai di Sungai Linggi . Dalam

61

Page 74: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

usaha mengatasi masalah in i Datuk Kelana cuba mendapat bantuan daripada penghulu Rembau. Penghulu tersebut m a h u k a n se-bahagian cukai yang dikutip daripada pelombong sebagai syarat memberi sokongan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Yam Tuan Besar Radin juga mahukan bahagian cukai timah. Oleh itu cukai terpaksa d i n a i k k a n . Langkah i n i m e n i m b u l k a n bantahan pe-lombong-pelombong Cina dan mencetuskan rusuhan. Ramai orang Cina terkorban dan yang lainnya terpaksa melarikan d i r i . Saudagar-saudagar Melaka yang ada kepentingan dalam perlombongan bi j ih t imah cli s in i telah mendesak Gabenor Negeri-Negeri Selat campur tangan. Pihak Inggeris juga berjanji akan menempatkan seorang Penolong Residen di Linggi dan membina sebuah pos polis di Simpang tetapi tidak dilaksanakan. Bagaimanapun keadaan kembali p u l i h dan ramai pelombong Cina datang semula menjelang tahun 1860-an. Pada tahun 1865, penghulu Rembau menghidupkan semula tuntutan atas cukai timah. Pada peringkat in i Datuk Kelana bernasib baik kerana Lembaga Rembau tidak menyokong tuntutan penghulu.

Pada bulan November 1872, penghulu Rembau meninggal. A d a dua orang calon yang bersaing untuk mendapatkan jawatan tersebut iaitu Haji Mustafa dan Haji Sahil. Perebutan kuasa juga berlaku cli Sungai Ujung apabila Datuk Kelana Sending meninggal pada bulan Disember. Buat sementara, Tengku Laksamana Raja Laut (Syed Syarif A b d u l Rahman al-Kadir) dan Datuk Bandar K u l u p Tunggal dilantik sebagai pentadbir tetapi dalam surat kepada Inggeris, Syed Syarif A b d u l Rahman mendakwa beliau telah clipilih sebagai Datuk Kelana. Kedudukan sebenar masih belum pasti kerana Datuk Bandar masih mempunyai kuasa yang luas dan mengutip cukai di Rasah. Keadaan di Sungai Ujung terus tidak menentu sehinggalah campur tangan Inggeris.

K E D U D U K A N P O L I T I K P A H A N G , 1850-1889

Perang saudara di Pahang meletus pada tahun 1857 hingga tahun 1863. Perebutan takhta berlaku selepas kemangkatan Bendahara Wan A l i (1806-1857) antara dua orang anakandanya - Wan Mutahir

62

Page 75: Sejarah Malaysia 1800-1963

dan W a n A h m a d . W a n M u t a h i r y a n g m e m a n g k u j awatan B e n d a h a r a

u n t u k beberapa l a m a d i l a n t i k m e m e g a n g j a w a t a n tersebut d e n g a n

gelaran Bendahara Ser i M a h a r a j a atau d i k e n a l i sebagai B e n d a h a r a

G a n c h o n g . 2 5

Pergaduhan d u a bersaudara i n i b e r p u n c a dar ipada t u n t u t a n W a n

A h m a d menguasai kawasan E n d a u hingga k e K u a n t a n . W a n M u t a h i r

m e n o l a k tu ntu tan tersebut w a l a u p u n W a n A h m a d m e n d a k w a apa

yang d i t u n t u t m e r u p a k a n wasiat d a r i p a d a A l m a r h u m a y a h a n d a

mereka. W a n M u t a h i r beranggapan j i k a t u n t u t a n tersebut d i p e n u h i

bererti Pahang akan berpecah d u a . Jadi W a n A h m a d terpaksa m e n g -

ambi l t indakan tentera. W a n A h m a d bersama p e n g i k u t - p e n g i k u t n y a

pergi ke P u l a u T e k o n g , S i n g a p u r a pada per tengahan t a h u n 1857

u n t u k m e n y u s u n gerakan tentera d a r i sana . 2 6

Persengketaan i n i b u k a n sahaja m e l i b a t k a n o r a n g P a h a n g sahaja

malah p ihak l a i n . S u l t a n M a h m u d y a n g telah dipecat o l e h B e l a n d a

sebagai Sultan R i a u - L i n g g a m e m b e r i s o k o n g a n kepada W a n A h m a d .

W a n A h m a d j u g a m e n d a p a t s o k o n g a n d a r i p a d a S u l t a n O m a r ,

Terengganu; S u l t a n A l i , M u a r d a n d a r i p a d a P e n g h u l u R e m b a u .

M a n a k a l a W a n M u t a h i r m e n d a p a t s o k o n g a n d a r i p a d a T e m e n g g u n g

I b r a h i m , J o h o r . B a g a i m a n a p u n I n g g e r i s t i d a k m e n g g a l a k k a n

Temenggung m e m b e r i s o k o n g a n akti f . P i h a k Inggeris j u g a t i d a k

keberatan m e n d e s a k W a n A h m a d m e n i n g g a l k a n P u l a u T e k o n g

setelah didesak o l e h T e m e n g g u n g . Setelah i t u W a n A h m a d te lah k e

K e m a m a n , Terengganu. O p e r a s i m e n y e r a n g P a h a n g b e r m u l a pacla

b u l a n N o v e m b e r 1857 clan b e r o l e h ke jayaan. A n t a r a p e m b e s a r -

pembesar P a h a n g y a n g terlibat t e r m a s u k l a h D a t u k B a h a m a n Se-

m a n t a n . K e m u d i a n pembesar-pembesar la in j u g a turut m e m i h a k

k e p a d a W a n A h m a d . I n i m e m b a n t u k e j a y a a n n y a . A n t a r a n y a

termasuklah M a h a r a j a Perba W a n Idris y a n g m e r u p a k a n p e m b e s a r

berpengaruh k e t i k a i t u . Ini d i i k u t i o l e h pembesar -pembesar d a r i

U l u Je la i , L i p i s , T e m b e l i n g d a n Semantan . P a d a t a h u n 1861 W a n

Dauct dan K h a t i b R a s u l (Tok Ga jah) clan a n a k n y a M a t K i l a u p u l a

m e m b e r i s o k o n g a n kepada W a n A h m a d . 2 7 H a l i n i m e n d o r o n g W a n

63

Page 76: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

A h m a d melancarkan lagi serangan. Pada bulan M e i berlaku perang besar di Endau tetapi serangan itu dipatahkan oleh W a n Mutahir . Peperangan di Kuantan juga dimenangi oleh Wan Mutahir . W a n A h m a d terpaksa berundur dan cuba pula mendapat bantuan dari Kelantan.

Pada tahun 1861 Bendahara W a n Mutahir melepaskan jawat-annya dan menyerahkan kepada anakandanya W a n Kor ish . W a n Kor ish dikatakan seorang yang tidak berkebolehan. Ini memboleh-k a n W a n Ahmad mencapai kejayaan apabila melancarkan serangan pada tahun 1863. Semasa berundur, W a n Kor i sh mangkat dan saudaranya Wan A m a n dilantik menggantikannya. Tetapi kejayaan ketenteraan Wan Ahmad pada bulan Jun 1863 tidak dapat digugat l a g i . 2 8 Sebagai langkah mengukuhkan kedudukan, Wan A h m a d membuat hubungan dengan kerajaan Singapura.

Dengan kemenangan Wan A h m a d , pembantu-pembantunya mendapat tempat istimewa dalam pentadbiran Pahang. Mereka termasuklah Tuk Gajah dan Datuk Bahaman. Begitu pun pembesar-pembesar lama yang menukar sokongan kepadanya terus dikekal -kan. Dengan i n i kedudukan pol i t iknya lebih mantap. Oleh i t u percubaan daripada keluarga Almarhum Wan Mutahir yang d i -p impin oleh Wan Abdul Rahman dan Wan Abdullah untuk kembali berkuasa berjaya dipatahkan. Nampaknya kejayaan ketenteraan pihak Wan Ahmad menjadikan Pahang begitu kuat sehingga mampu membantu Tengku K u d i n yang sedang menghadapi Perang Kelang. Angkatan Pahang dipimpin oleh Orang Kaya Syahbandar, Orang Kaya Chenor clan Haji M o h d Nor. W a n Ahmad sanggup membantu Tengku K u d i n atas beberapa pertimbangan. Pertama kerana Raja Mahadi disokong oleh Johor yang telah membantu keluarga W a n Mutakhir . Kedua kerana Wan A h m a d mendapati Tengku K u d i n rapat dengan pihak Inggeris dan dengan i n i diharap Inggeris akan mengambil sikap lebih baik terhadapnya. Ketiga kerana Tengku K u d i n menjanjikan sejumlah bayaran kerana perkhidmatan ter-sebut dan Pahang memang memerlukan wang untuk memul ihkan negeri selepas perang saudara.

64

Page 77: Sejarah Malaysia 1800-1963

65

Page 78: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

66

Page 79: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 5

Penjajahan Inggeris di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, 1873-1888

L A T A R B E L A K A N G

Isu penjajahan telah banyak d i b i n c a n g k a n o leh sarjana H o b s o n 1

dalam b u k u n y a b e r j u d u l Colonialism d a n menetapkan t a h u n 1870 sebagai p e r m u l a a n imper ia l i sme b a r u . 2 Da lam m e m b i n c a n g k a n h a l i n i be l iau m e n e t a p k a n c i r i m a m a yang m e n g g e r a k k a n p e r k e m -bangan imperial isme baru kerana e k o n o m i . Lebihan e k o n o m i negara maju per lu d i s a l u r k a n ke negara-negara p inggir bagi m e m p e r o l e h keuntungan yang l e b i h besar. Ba ga iman a p un d a l a m t a h u n 1950 pendapat H o b s o n telah dicabar tetapi sarjana-sarjana m a s i h ber-anggapan faktor e k o n o m i tetap pent ing . J i k a tanpa faedah e k o n o m i tentu penjajah tidak akan bertapak lama. Dorongan l a i n termasuklah semangat kebangsaan melampau, persaingan antara negara, ga lakan k a u m pemodal dan t o k o h - t o k o h kembara-duga. 3

Sarjana-sarjana M a r x i s juga b e n n i n a t mengka j i b idang i n i . L e n i n misalnya berpendapat i m p e r i a l i s m e baru wujud pada abad ke-19 setelah ber laku perubahan-perubahan besar di negara-negara barat dan k e m u n c u l a n kapital isme m o n o p o l i . Negara-negara barat dikata-kan m a h u menguasai bahan mentah dan pasaran. 4

Sebenarnya c a m p u r tangan Inggeris b e r l a k u l e b i h a w a l d e n g a n pertapakan d i P u l a u P i n a n g pacla tahun 1786. W a l a u p u n P u l a u

67

Page 80: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pinang tidak memberi pulangan ekonomi yang lumayan tetapi petempatan mereka di situ m e m u d a h k a n mereka menguasai Singapura (1819) dan Melaka (1824). Ketiga-tiga tempat in i ke-mudiannya muncul sebagai pelabuhan pedalaman Tanah M e l a y u yang penting. Perkembangan ekonomi di pelabuhan-pelabuhan i n i mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri M e l a y u . M a l a h negeri-negeri Melayu dianggap sumber dunia perniagaan ketiga-tiga pelabuhan in i .

Pada bahagian akhir dekad 1860-an, pedagang-pedagang Negeri Selat lebih gemar membentuk syarikat-syarikat berhad dalam usaha mengembangkan kegiatan ekonomi mereka di Tanah Melayu . Pada awal tahun 1870-an pendapat u m u m di London pun berubah. Perkembangan industri memerlukan peluasan pasaran luar d a n kawasan yang dapat membekalkan bahan mentah. Perniagaan British cli Asia Tenggara juga berkembang maju ekoran pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Kita dapat melihat dengan jelas penglibatan ekonomi syarikat-syarikat Negeri-Negeri Selat dan pedagang perseorangan cli negeri-negeri Melayu pacla penghujung abad ke-19. Mereka i n i kemudiannya akan mendesak kerajaan British campur tangan demi mel indungi kepentingan perdagangan. Di Larut, Syarikat Lorraine Gillespie dari Pulau Pinang ada hubungan dengan Menter i Larut dalam usaha menguasai perdagangan bijih timah bagi daerah tersebut. Sebuah lagi syarikat yang ada hubungan dengan Menter i tersebut ialah Syarikat Mansfield mi l ik W. Mansfield yang menjadi agen Menteri Ngah Ibrahim. 5 Pedagang-pedagang yang mendam-pingi Sultan Abdullah pula terdiri daripada saudagar berpengaruh seperti Tan K i m Cheng, Edward Bacon dan W . H . Read. Menerusi nasihat merekalah Sultan Abdul lah menjemput campur tangan British. Pihak British memang memerlukan bekalan bijih t imah berterusan yang dapat diperoleh dari Perak tentu tidak melepaskan permintaan in i dan bersedia untuk campur tangan.

Di Negeri Sembilan, Sungai U jung merupakan pengeluar bi j ih yang utama pada abaci ke-19. Terdapat beberapa buah syarikal yang berpejabat di Melaka menjalankan kegiatan melombong di s i n i . Datuk Kelana Sungai Ujung memberi kebenaran kepada Syarikat

68

Page 81: Sejarah Malaysia 1800-1963

Per lombongan Sungai U j u n g y a n g d i t u b u h k a n o l e h R . C . W o o d s , W B . S m i t c h dan S . Short . Selain i t u D a t u k Ke lana juga m e m p u n y a i perhubungan perniagaan dengan T a n K i m C h e n , H . N . Velge d a n J . G . D a v i d s o n . 6

Penglibatan saudagar E r o p a h b u k a n sahaja d a l a m b i d a n g per -n iagaan tetapi t u r u t c a m p u r t a n g a n d a l a m h a l - e h w a l p o l i t i k tempatan. J . G . D a v i d s o n m i s a l n y a telah men jadi penasihat u tama kepada Tengku K u d i n sejak tahun 1872. Seorang lagi yang m e m -punyai h u b u n g a n dengan Tengku K u d i n ialah W.H. Read. Be l iau ahli perniagaan pent ing di Singapura. Beliau menjadi a h l i t idak rasmi M a j l i s P e r u n d a n g a n N e g e r i - N e g e r i Selat clan P r e s i d e n D e w a n Perniagaan Singapura. M e r e k a berdua k e m u d i a n n y a m e n u b u h k a n Syarikat Per lombongan B i j i h T i m a h Selangor dengan m o d a l sejuta paun. Syarikat i n i d i b e r i hak m e l o m b o n g di Selangor o leh T e n g k u K u d i n .

D a l a m kes Pahang m i s a l n y a beberapa orang pegawai B r i t i s h seperti W e l d , C l i f f o r d , S m i t h clan A n d r e w Clarke percaya yang negeri tersebut kaya dengan hasi l b u m i terutama emas. Pentadbir-pentadbir i n i m e n y o k o n g desakan p e m o d a l - p e m o d a l yang m e m i n t a kera jaan Inggeris campur tangan. 7 Banyak syarikat dan orang perseorangan telah diber i konsesi o leh Sul tan A h m a d . Pada t a h u n 1884, W a l t e r Knaggs mendapat konses i cli Raub. D a v i d s o n dan W i l l i a m C a m e r o n memperoleh daerah Telom yang dipercayai banyak emas. F a k t o r i n i m e n d o r o n g Inggeris u n t u k menguasai e k o n o m i Pahang. Sau-dagar Inggeris k u r a n g senang apabi la konses i d iber i kepada o r a n g l a i n . D a v i d s o n m i s a l n y a t i d a k s e n a n g d e n g a n l a n g k a h menyerahkan konses i Raub y a n g m u l a n y a d i b e r i kepada S u l t a n Johor clan k e m u d i a n n y a d i p i n d a h k a n kepada Syed M o h a m m a d a l -Sagof.

Pada tahun 1887 d i t u b u h k a n Pahang C o r p o r a t i o n L t d . Syar ikat i n i d ikatakan m e m p u n y a i p e n g a r u h besar d i Pejabat Tanah Ja jahan dan kerajaan B r i t i s h kerana pemegang-pemegang s a h a m n y a b u k a n sahaja terdiri dar ipada orang b e r p e n g a r u h di N e g e r i - N e g e r i Selat tetapi juga d i B r i t a i n . Syarikat i n i m e m i l i k i konses i satu per l i m a keluasan Pahang d a n m e m p u n y a i kuasa p e n u h termasuk berhak menghalau p e n d u d u k dan mengut ip cuka i . Bagaimanapun a n c a m a n

69

Page 82: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

yang berlaku di Pahang menyebabkan syarikat i n i mendesak kera-jaan Brit ish campur tangan.

Walaupun tidak dinafikan yang faktor ekonomi m e m a i n k a n peranan penting tetapi dorongan la in juga perlu diambil kira d a l a m hal campur tangan Inggeris. Peranan orang perseorangan daripada kalangan saudagar dan pegawai-pegawai kerajaan Br i t i sh j u g a penting. Antara mereka yang terlibat dalam hal-ehwal c a m p u r tangan Inggeris di Tanah Melayu termasuklah Thomas B r a d d e l , Peguam Negara, Gabenor Andrew Clarke, Frank Swettenham, H u g h Low dan Ceci l C. Smith, Setiausaha Tanah Jajahan. Pegawai t inggi di Pejabat Tanah Jajahan di L o n d o n yang penting ialah L o r d Kimberley yang menjawat jawatan Setiausaha bagi Tanah Jajahan (1870-1873).

Beliau telah mengeluarkan arahan kepada Clarke pada 20 Sep-tember 1873 membenarkan campur tangan di Tanah M e l a y u . Pegawai-pegawai Inggeris di Negeri-Negeri Selat juga mengambi l daya usaha sendiri tanpa kebenaran kerajaan British. C o n t o h n y a Anderson campur tangan di Selangor pada tahun 1.871. A n d r e w Clarke mengatur Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 dan langkah Jervois memadamkan kebangkitan anti-British di Perak pada tahun 1875. Di Pahang pula didapati Gabenor Weld telah m e n g -gunakan pelbagai cara ke atas Sultan Pahang seperti tawaran, pujukan, ugutan, amaran, paksaan, manipulasi dan menggunakan orang perantaraan.

Saingan kuasa-kuasa Eropah yang lain juga dianggap pent ing . Kerajaan dan syarikat-syarikat Inggeris bimbang dengan. per -kembangan Perancis di Indo-China, Belanda di Sumatera dan hasrat Jerman untuk meluaskan pengaruh di Tanah Melayu. Dalam kes Belanda di Sumatera, kerajaan British tidaklah begitu b i m b a n g kerana kedua-dua negara mempunyai perjanjian s e b e l u m n y a tentang garisan sempadan pengaruh. Kerajaan Brit ish k h u a t i r pemberontak-pemberontak di Acheh meminta bantuan. kuasa l a i n . J ika hal i n i berlaku keselamatan Selat Melaka terancam dan i n i a k a n menjejaskan perniagaan Inggeris di China . Memandangkan hal i n i p ihak Inggeris p e r l u menguasai Tanah M e l a y u sebagai j a l a n menguasai lalu lintas penting di China . Hal i n i diberatkan lagi

70

Page 83: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N INGGERIS D I P E R A K , S E L A N G O R . N E G E R I S E M B I L A N D A N

dengan adanya u g u t a n syar ika t - syar ika t y a n g berhasrat m e m i n t a c a m p u r t a n g a n k u a s a l a i n b a g i m e l i n d u n g i k e p e n t i n g a n p e r -dagangan mereka d i neger i -neger i M e l a y u y a n g d i a n c a m o l e h k e -kacauan.

K e k a c a u a n cli N e g e r i - N e g e r i M e l a y u b e r l a k u akibat p e r e b u t a n kuasa cli k a l a n g a n pembesar d a n kerabat dira ja . H a l i n i d i b u r u k k a n lagi dengan w u j u d n y a pergaduhan cli k a l a n g a n k o n g s i - k o n g s i gelap yang bertelagah tentang k a w a s a n m e l o m b o n g . K e a d a a n h u r u - h a r a i n i m e n g a n c a m k e p e n t i n g a n perdagangan saudagar N e g e r i - N e g e r i Selat. M e r e k a m e n d e s a k c a m p u r tangan Inggeris. P i h a k - p i h a k y a n g bertelagah di k a l a n g a n p e m b e s a r - p e m b e s a r tempatan j u g a m e n -jemput c a m p u r tangan Inggeris. D i S u n g a i U j u n g p i h a k Ingger is m e m i h a k k e p a d a D a t u k K e l a n a m e n e n t a n g D a t u k B a n d a r , d i Selangor, Inggeris m e m i h a k k e p a d a T e n g k u K u d i n m e n e n t a n g Raja M a h a d i dan di Perak Inggeris m e n y o k o n g Raja A b d u l l a h . Se-b e n a r n y a p e m b e s a r - p e m b e s a r t e m p a t a n b u k a n n y a m e n j e m p u t Inggeris u n t u k menja jah tetapi u n t u k m e m b a n t u m e n y e l e s a i k a n masalah perebutan kuasa. Baga imanapun kerana kepent ingan p o l i t i k d a n e k o n o m i penja jah m a k a Inggeris terus m e n g e k a l k a n k u a s a .

C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S D I P E R A K , 1874

Perang Larut m e m b i m b a n g k a n Inggeris kerana b o l e h m e r e b a k ke Pulau P i n a n g dan S ingapura . Ini kerana k o n g s i - k o n g s i gelap di Perak m e m p u n y a i h u b u n g a n dengan k o n g s i gelap d i k e d u a - d u a p e l a b u h a n tersebut. Bagi mengatasi masa lah cli L a r u t , p i h a k Inggeris m e n d e s a k N g a h I b r a h i m m e n g a m b i l l a n g k a h kese lamatan y a n g m e n c u k u p i . Pacla 29 September 1873, M e n t e r i Larut m e n e r i m a p e r k h i d m a t a n Kapten Speedy clan seratus o r a n g Sepahi India y a n g k e b a n y a k a n n y a terdir i dar ipada o r a n g Pa than , P u n j a b clan S i k h . 8

G a b e n o r H a r r y Ord m e n d a p a t i M e n t e r i Larut m e n j a d i p e m e -r intah m e r d e k a bagi L a r u t , K u r a u clan K r i a n . I n i k e r a n a P e r a k t i d a k m e m p u n y a i kera jaan pusat y a n g kuat . D e n g a n b a n t u a n K a p t e n Speedy y a n g j u g a b e r t i n d a k sebagai penasihat d i d a p a t i k e d u d u k a n Larut s e m a k i n s tab i l . L a n g k a h pertama y a n g d i a m b i l o l e h S p e e d y i a l a h b a g i m e m a s t i k a n l a l u a n d i B u k i t G a n t a n g s e l a m a t d a n m e m b u k a p e r h u b u n g a n d e n g a n k a w a s a n p e d a l a m a n Perak . K a p t e n

71

Page 84: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Speedy juga mula bertindak ke atas kumpulan Ghee H i n der menawan tempat simpanan kumpulan tersebut di Simpang. membolehkan kumpulan H a i San kembali ke tempat mereka. selepas i tu menteri dan Speedy tidak lagi mengenakan tekana' atas Ghee H i n . Kedua-dua mereka lebih menumpukan perha terhadap memajukan perlombongan dan memastikan ke l ic perdagangan timah.

Perjanjian Pangkor, 1874

Pada bulan November 1873, Gabenor Harry Ord digantikan Andrew Clarke. Gabenor baru in i berpendapat negeri-negeri Mej dapat diamankan dengan campur tangan Inggeris. Tumpuan usahanya ditumpukan ke Perak. Langkah pertama yang diambi l ialah mengatur gencatan senjata antara kongsi-kongsi gelap bertelagah. Selepas itu Andrew Clarke mencadangkan kepada besar-pembesar Perak supaya berjumpa dengan beliau di Pangkor bagi berunding untuk menyelesaikan masalah mereka. M u d a Abdul lah dengan segera menjawab pelawaan tersebut m menjemput Inggeris menghantar seorang penasihat dengan sy beliau dilantik sebagai sultan. Satu rundingan telah diadaka atas kapal Pluto pada hari Sabtu, 17 Januari 1874. Turut sama di rundingan tersebut ialah Andrew Clarke, Raja M u d a Abdu Bendahara, Laksamana, Menteri Larut, Syahbandar, Temengg Raja Mahkota dan Datuk Sagor. Sultan Ismail dan Raja Yusuf t. hadir. Pada 20 Januari termeterailah Perjanjian Pangkor. 9 Sy syarat perjanjian:

1. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak.

2. Raja Bendahara Ismail yang sekarang bert indak se l l Pemangku Sultan dibenarkan memakai gelaran Sultan M dan diberi bayaran pencen serta menguasai sebuah daerah 1 yang diperuntukkan kepadanya.

3. Semua pembesar yang dilantik semasa Raja Bendahara Is menerima alat kebesarannya diiktiraf.

72

Page 85: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N

4 . K u a s a yang d i b e r i k a n o l e h A l m a r h u m Sultan kepada O r a n g K a y a M e n t e r i Larut d i ik t i ra f .

5 . S e m u a p e l a n t i k a n dan has i l negeri akan d i p u n g u t atas nama s u l t a n .

6 . S u l t a n akan m e n e r i m a dan m e n y e d i a k a n tempat tinggal yang sesuai u n t u k seorang pegawai Br i t i sh yang d i k e n a l i sebagai r e s i d e n . N a s i h a t residen mes t i d ipero leh d a n di laksanakan d a l a m semua perkara m e l a i n k a n dalam h a l agama dan adat ist iadat M e l a y u .

7. Pembesar Larut akan mener ima seorang penolong residen yang m e m p u n y a i kuasa seperti res iden dan hanya patuh kepada p e r i n t a h res iden.

8 . Pembiayaan residen dan pegawai-pegawainya akan di tentukan o l e h kerajaan N e g e r i - N e g e r i Selat dan akan d i a m b i l daripada h a s i l negeri Perak.

9. Pendapatan yang akan di ter ima oleh sultan, bendahara, menteri d a n pembesar-pembesar yang l a i n akan d i a m b i l daripada has i l neger i .

10. K u t i p a n d a n k a w a l a n atas semua hasi l dan pentadbiran negeri d i b u a t dengan nasihat residen.

11. P u l a u Pangkor dan D i n d i n g diserahkan kepada Bri t ish.

12. S u n g a i K r i a n a k a n men jad i sempadan di antara Seberang P r a i (Br i t ish) dengan Perak.

13. Bagi m e w u j u d k a n keamanan di Perak satu peraturan segera a k a n dibuat d i b a w a h k a w a l a n dan nasihat seorang atau l e b i h pegawai B r i t i s h . Pegawai i n i akan m e n e n t u k a n k e d u d u k a n l o m b o n g , jentera, bayaran pampasan atas kerosakan d a n se-bagainya. K e p u t u s a n pegawai tersebut adalah m u k t a m a d .

14. M e n t e r i L a r u t a k a n m e m b i a y a i semua penyiasatan dan pe-m u l i h a n keamanan d i Perak.

Per jan j ian P a n g k o r dibuat secara tergesa-gesa u n t u k m e m e n u h i k e p e r l u a n Inggeris. Ini bagi mempercepatkan c a m p u r tangan d i

73

Page 86: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Perak. Bagaimanapun kuat kuasa perjanjian in i tidaklah di ja lankan dengan serta-merta. Misalnya residen hanya tiba di Perak sembi lan bulan kemudian. N a m u n begitu penolong residen sudah p u n men-ja lankan tugasnya di Larut.

C A M P U R T A N G A N INGGERIS D I S E L A N G O R 1873-1874

Kerajaan Inggeris di Singapura sejak awal lagi memihak kepada Tengku K u d i n dalam sengketa dengan Raja Mahadi . Orang Inggeris banyak kal i menghantar kapal perang ke Selangor kerana kegiatan l a n u n yang mengganggu perdagangan mereka. Pada tahun 1871 sebuah tongkang kepunyaan seorang tauke Cina dari Pulau P i n a n g dirompak oleh perompak-perompak Cina dan dipercayai d ibawa ke Kuala Selangor. Inggeris menghantar kapal Pluto clan H . M . S Rinaldo ke situ. Kedatangan kapal perang Inggeris ditentang o l e h Raja Mahadi clan Syed Masyor yang menguasai kawasan tersebut.

Pacla bulan Julai 1871 kerajaan Negeri-Negeri Selat menghantar Setiausaha Kerajaan J . W . W . Birch dan C.J. Irving ke Selangor. B i r c h telah menjanjikan sokongan kepada Tengku K u d i n . Dalam pada i tu kegiatan lanun masih mengganggu kepentingan Inggeris. Pada bulan November 1873 sebuah kapal Melaka diserang dekat Sungai Jugra dan pada 1 Januari 1874 sebuah rumah api mil ik Inggeris di Tanjung Tuan diserang lanun. Kegiatan in i didakwa oleh Inggeris d i l a k u k a n oleh orang Raja M a h m u d Langat dan Raja Bot L u k u t . A d a pendapat mengatakan Tengku Yaakop putera Sultan A b d u l Samad juga terlibat. Kegiatan lanun di perairan Selangor dianggap mengancam perdagangan Melaka. Oleh itu Andrew Clarke ber-pendapat Inggeris perlu memberi sokongan kuat kepada Tengku K u d i n supaya keamanan dapat d i p u l i h k a n . 1 0

Dalam usaha Inggeris bertapak di Selangor kekuatan kapal perang diper lukan. Ini bagi memastikan Sultan A b d u l Samad tidak akan menolak campur tangan Inggeris. Pacla 6 Februari Andrew C l a r k e menghantar enam buah kapal perang ke perairan Selangor. Tiga buah menyekat muara Sungai Jugra, dua buah ke Sungai Kelang clan empat buah m e m u d i k i Sungai Langat untuk berjumpa sultan.

74

Page 87: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N

A n d r e w C l a r k e t e l a h m e n d e s a k S u l t a n A b d u l Samad m e m b e r i k e p e r c a y a a n p e n u h kepada Tengku K u d i n u n t u k menghapuskan k e g i a t a n l a n u n . Seorang dar ipada putera Sul tan A b d u l Samad ia i tu Raja Y a a k o p m e n e n t a n g usaha m e n g u k u h k a n peranan T e n g k u K u d i n k e r a n a menganggap Tengku K u d i n p u n c a masalah. P i h a k Ingger i s juga mendesak supaya p e r o m p a k - p e r o m p a k yang terlibat d i b i c a r a k a n . B a g a i m a n a p u n t idak ada b u k t i m e n c u k u p i bagi me-l e n g k a p k a n d a k w a a n . N a m u n p i h a k Inggeris tetap beranggapan S e l a n g o r b e r t a n g g u n g j a w a b k e atas k a p a l - k a p a l y a n g m e l a l u i p e r a i r a n n y a d a n S u l t a n Selangor d i k e h e n d a k i membayar pampas-an s e b a n y a k $5,000.

A n t a r a b u l a n O g o s hingga O k t o b e r 1874, Frank Swettenham b e r t u g a s sebagai penasihat t idak rasmi kepada Sultan A b d u l Samad. B a g i n d a sul tan sangat berkenan dengan t ingkah l a k u dan kerja-kerja S w e t t e n h a m sehingga pada 3 O k t o b e r 1874 baginda menyata-k a n p e r s e t u j u a n mener ima naungan Inggeris dan m a h u Swettenham d i l a n t i k sebagai res iden. B a g a i m a n a p u n p iha k Inggeris melant ik J . G . D a v i d s o n sebagai residen d a n Swettenham sebagai peno long r e s i d e n . 1 1

C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S D I N E G E R I S E M B I L A N C a m p u r Tangan di Sungai Ujung, 1874-1875 P e r s e l i s i h a n d i k a l a n g a n p e m b e s a r - p e m b e s a r M e l a y u m a s i h b e r t e r u s a n . D i R e m b a u , H a j i M u s t a f a dan D a t u k Perba H a j i Sahi l d i p i l i h o l e h p e n g i k u t m a s i n g - m a s i n g sebagai p e n g h u l u . A p a b i l a p e r g a d u h a n meletus d i K u a l a L i n g g i tentunya perdagangan b i j i h t i m a h terganggu kerana K u a l a L i n g g i m e r u p a k a n la luan pent ing. T e n g k u K u d i n m e n y o k o n g Data ' Perba kerana kepentingan per-d a g a n g a n Selangor. P i h a k Inggeris yang m e m p u n y a i h u b u n g a n d e n g a n T e n g k u K u d i n j u g a m e n y o k o n g D a t u k Perba. Ha j i Mustafa p u l a m e n d a p a t s o k o n g a n Datuk Kelana Sungai U j u n g w a l a u p u n D a t u k K e l a n a juga m e n j a l i n k a n h u b u n g a n dengan Tengku K u d i n d a n Ingger is d i S ingapura. Bagaimanapun Leftenan Gabenor M e l a k a , K a p t e n E . M . Shaw, R . N . t idak m e n y o k o n g Datuk Perba kerana anak b u a h D a t u k Perba menyekat perdagangan j i k a pedagang-pedagang

75

Page 88: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

enggan membayar cukai . N a m p a k n y a krisis p o l i t i k tempatan clan kepent ingan perniagaan b i j ih t imah mendorong ke arah c a m p u r tangan Inggeris.

Pada 17 Disember 1873 kerajaan Singapura m e n e r i m a s u r a t daripada Datuk Perba dan tujuh belas orang pembesar kec i l y a n g l a i n m e n d a k w a mereka telah mengalahkan H a j i Mustafa . D a t u k Perba j u g a m a h u Inggeris mengakui haknya di S impang d a n be-berapa tempat pemungutan cuka i di Sungai L i n g g i . Beliau m e n g -ugut j i k a tuntutan i n i tidak clipatuhi, perdagangan M e l a k a a k a n terganggu. Pada b u l a n Februari 1874 berita tentang campur tangan Inggeris di Selangor tersebar. Ber ikutan i tu Leftenan G a b e n o r M e l a k a telah menjemput Datuk Kelana, Datuk M u d a L i n g g i dan D a t u k Perba ke Melaka untuk berunding . Pada masa yang s a m a juga G a b e n o r A n d r e w Clarke menjemput ketiga-tiga p e m b e s a r tersebut dan Datuk Bandar serta H a j i Mustafa ke Singapura te tapi yang hadi r hanya Datuk Kelana dan Datuk M u d a sedangkan y a n g la in menghantar w a k i l sahaja. Pada ket ika i n i juga Datuk P e r b a mengadakan sekatan di Sungai L i n g g i . 1 2

Setelah p e r u n d i n g a n dibuat , D a t u k Kelana m e n a n d a t a n g a n i perjanjian dengan kerajaan British, di Singapura. Menurut perjanjian i n i D a t u k Kelana clan Datuk M u d a bersetuju:

(a) mener ima naungan Inggeris.

(b) bertanggungjawab m e l i n d u n g i perdagangan Inggeris cli S u n g a i L i n g g i .

(c) bekerjasama clengan Inggeris menentang pesalah-pesalah dan m e m b e r i maklumat po l i t ik clan perdagangan penting.

(d) semua stesen, daerah atau petempatan di Simpang serta l e m b a h Sungai L ingg i bermula dari Simpang hingga ke Permatang Pasir d i le takkan di bawah kawalan dan perintah serta arahan k e r a -j a a n Br i t i sh .

Gabenor A n d r e w Clarke cuba mengulangi taktik yang d i g u n a k a n di Perak dan Selangor. Beliau cuba menjemput semua pembesar clan k e m u d i a n semua pembesar akan d i m i n t a m e n a n d a t a n g a n i per janj ian. Bagi tujuan i n i beliau pergi ke Kuala L i n g g i pada 2 Mei

76

Page 89: Sejarah Malaysia 1800-1963

dengan kapal H . M . S Charybdis dan A v o n . 1 3 Ternyata langkah i n i gagal kerana pembesar-pembesar menguzurkan d i r i . O l e h i tu An-drew Clarke terpaksa menganggap perjanjian 21 A p r i l sebagai asas campur tangan. Setelah i tu pihak Brit ish membantu Datuk Kelana memusnahkan tempat-tempat pemungutan c u k a i di sepanjang Sungai Linggi . Datuk Bandar yang disokong oleh Raja M a h a d i dan Raja M a h m u d telah diundurkan. Bagaimanapun Datuk Kelana yang masih bimbangkan kedudukannya telah meminta dihantar seorang residen. Pihak Inggeris menghantar W . A . Pickering bagi membantu Datuk Kelana yang dikatakan tidak mendapat sokongan p e n d u d u k sepenuhnya. A n c a m a n Datuk Bandar terpaksa dihadapi dengan menghantar angkatan tentera yang agak besar dar i S ingapura. Setelah itu barulah Datuk Bandar d iundurkan dari kubu kuatnya di Kepayang. Langkah lain yang dibuat oleh Inggeris bagi mem-perkuatkan kedudukan Datuk Kelana ialah dengan menghantar Kapten W.I. Tatham sebagai penolong residen serta menempatkan sejumlah 50 orang askar dan 32 orang polis. Setelah l ima bulan bertugas Tatham digantikan oleh Kapten P.J. Murray pada bulan Apr i l 1875. Menjelang bulan Disember 1875 Datuk Bandar bersetuju untuk menandatangani perjanjian dengan Inggeris dan sebagai ganjaran beliau diberi pencen dan sebuah rumah di Singapura. 1 4

C a m p u r Tangan d i S r i M e n a n t i 1876-1886

Tindakan Datuk Kelana Sungai U j u n g membawa kepada campur tangan Inggeris di daerah tersebut ditentang oleh Yam Tuan T u n k u Antah. Perselisihan antara Tunku Antah dengan Dato' Kelang juga berpunca daripada soal rebutan kawasan Teraci. Dengan bantuan pembesar-pembesar daerah yang la in Yam Tuan Tunku A n t a h meng-adakan gerakan penentangan terhadap British pada penghujung tahun 1875 sehingga November 1876. 1 5 Pasukan T u n k u A n t a h dikalahkan di Bukit Putus. Dengan kekalahan i n i Tunku A n t a h ter-paksa bersuaka ke Johor tetapi kemudian kembali ke Seri M e n a n t i setelah satu perjanjian ditandatangani pada 23 November 1876. 1 6

Sehingga tahun 1883 pengaruh Inggeris di Negeri Sembilan terhad di Sungai U jung kerana Pejabat Tanah Jajahan mahu memast ikan kejayaan sistem residen terlebih dahulu .

77

Page 90: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pihak Inggeris mula berusaha meluaskan pengaruh di Negeri Sembilan kerana:

(a) Setelah didapati sistem residen di Sungai Ujung berjaya. O l e h itu kawasan-kawasan yang berjiran perlu dikuasai bagi me-mastikan kestabilan.

(b) Gabenor Frederick Weld berpendapat sistem residen sesuai di Tanah Melayu dan boleh berfungsi dengan baik. Bagi Negeri Sembilan langkah dibuat meluaskan pengaruh British secara berperingkat-peringkat, daerah demi daerah.

(c) Pihak Inggeris mahu menamatkan pengaruh Maharaja A b u Bakar yang sangat berpengaruh dalam hal-ehwal Seri Menant i .

Gabenor Frederick Weld mengambil langkah berunding dengan Tunku Antah dan pembesar-pembesar Seri Menanti di Bukit Putus pada bulan Mac 188.1. Gabenor Weld mencadangkan j ika terdapat sebarang perselisihan di Seri Menant i perlulah diru juk kepada timbang tara pihak Inggeris. Pada bulan Jun 1883, Tunku A n t a h meminta British menghantar seorang residen dan berjanji akan menyerahkan Inas, Johol dan Gemenceh. Baginda juga meminta sejumlah elaun yang banyak. Gabenor Weld mengambil s ikap berhati-hati kerana mahu bertindak secara berperingkat-peringkat. L a g i p u n beliau berpendapat persetujuan pembesar-pembesar diperlukan kerana mereka lebih berkuasa. Langkah-langkah yang diambil oleh Inggeris seterusnya:

(a) Melantik Syed Hamid dari Tampin sebagai waki l Residen K o n -sular Melaka.

(b) Menyediakan pinjaman untuk pembinaan jalan raya, memaju-kan lombong dan pertanian.

(c) Pada bulan Mac 1884 Penghulu Johol bersengketa dengan Ma-haraja A b u Bakar. Oleh itu peranan sebagai penimbang tara yang dimainkan oleh Johor kosong. Oleh itu pihak Inggeris menasihatkan penghulu Johol menerima pula Residen Kom-sular Melaka sebagai penasihat.

78

Page 91: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N ...

(d) Pada bulan J u n 1885 seorang pemungut hasil dan pengadil mahkamah berbangsa Inggeris ditempatkan di Kuala P i l a h . Jawatan in i kemudiannya disandang oleh M a r t i n Lister.

(e) Pada bulan A p r i l 1886 Tunku Antah dan pembesar-pembesar menyerahkan urusan ha l -ehwal perhubungan luar neger i kepada British.

Rembau 1877-1887

Perhubungan Rembau-Inggeris w u j u d sejak tahun 1795 sewaktu Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris apabila b e r l a k u Perang Napoleon di Eropah. Satu perjanjian ditandatangani antara pihak Inggeris dengan Datuk K u s i l (Pembesar Rembau). Satu lagi perjanjian dimeterai pada tahun 1831 setelah Rembau membantu Inggeris menghapuskan pemberontakan D o l Said di N a n i n g . Pihak Rembau d i w a k i l i oleh Undang Lela Maharaja Nganit , Datuk L e m -baga Berlapan, Raja A l i dan Syed Shaaban.

Undang Rembau Datuk Haji Sahil menandatangani satu lagi perjanjian dengan Inggeris pada tahun 1877 tetapi tidak clirestui oleh Lembaga Yang Berlapan. Satu daripada syarat perjanjian i n i menetapkan Raja Johor sebagai penimbang tara j i k a berlaku se-barang pertikaian di daerah i n i . Datuk Haj i Sahil juga mendapat tentangan daripada Syed H a m l d yang berjuang hendak menjadi Yam Tuan M u d a Tampin. Dalam hal i n i p ihak Inggeris menyokong tun-tutan Syed H a m i d . Memandangkan kedudukannya tertekan, Datuk Haji Sahil turut meminta bantuan Inggeris dan beliau sanggup menerima seorang residen Bri t ish dengan syarat beliau dibayar pencen $800 setahun. Gabenor W e l d tidak menerima tawaran i tu memandangkan Datuk Sahil tidak popular di kalangan pembesar. Gabenor Weld menjemput pembesar-pembesar Rembau ke M e l a k a untuk berunding . D a l a m per jumpaan tersebut p i h a k gabenor menyalahkan Datuk Sahil kerana salah tadbir. Pembesar-pembesar tidak membantah tuduhan tersebut malah telah mengambil langkah memecat dan melantik Syahbandar Serun b i n Sudin . Pembesar-pembesar juga bersetuju untuk merujuk sebarang persel is ihan kepada gabenor. Dengan persetujuan in i bererti peranan J o h o r di

79

Page 92: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Rembau tamat. Dalam soal pungutan cukai masih dikuasai oleh para pembesar dan i n i akhirnya mencetuskan pergaduhan, Apabila hal i n i dirujuk kepada Inggeris satu penyelesaian telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pada 17 September 1877. Mengikut per-janj ian i n i kuasa mengutip cukai akan diuruskan oleh seorang pegawai Brit ish berjawatan Pemungut dan Pengadil M a h k a m a h . 1 7

Dengan perjanjian i n i juga kedudukan Rembau sebagai negeri Melayu berdaulat terserah kepada Inggeris.

Jelebu 1877-1886

Kesempatan Inggeris campur tangan di daerah in i juga berpunca daripada perselisihan pembesar-pembesar tempatan. Yam Tuan Raja A b d u l l a h dikatakan berselisih dengan Datuk Penghulu dan pem-besar-pembesar, Mengikut undang-undang adat Yam Tuan M u d a tidak boleh mencampuri urusan negeri atau memungut cukai tetapi pada 26 A p r i l 1877 beliau telah menandatangani perjanjian clengan Gabenor Negeri-Negeri Selat tanpa persetujuan pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar juga tidak berpuas hati dengan syarat perjanjian yang antaranya menetapkan Maharaja Johor sebagai penimbaug tara dalam sebarang perselisihan yang tercetus.

Datuk Penghulu Syed A l i cuba menyingkirkan Yam Tuan M u d a Tuanku Abdul lah tetapi gagal kerana tidak semua pembesar me-nyokongnya. Antara pembesar yang menyokong Tuanku Abdul lah termasuklah Datuk Raja Balang Long Ketua Waris U l u Jelebu, Datuk Menteri Ahat, Datuk Maharaja Inda Latif dan Datuk Lela Angsa Haji Othman Ketua Suku Tiga Batu. Apabila perselisihan tidak dapat dicapai kesemua pihak bersetuju merujuk hal tersebut kepada Inggeris. Satu perjanjian ditandatangani pacla 24 Ogos L883. Semua p i h a k yang berte l ingkah bersetuju menerima campur tangan Inggeris clan kedudukan Yam Tuan M u d a Tuanku Abdul lah kekal .

Kemangkatan Tuanku Abdullah pacla bulan Disember 1884 telah mengeruhkan lagi keadaan. Berlaku persaingan merebut jawatan tersebut. Datuk Penghulu Syed A l i mahu melantik Tuanku Idris tetapi ditentang oleh Tuanku Nambul (anakanda Tuanku Abdullah) clan Tuanku M u d a C i k (adinda Tuanku Abdullah) . Pada bulan Jun

80

Page 93: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N

1885, E.P. Gueritz dihantar ke Jelebu sebagai Pemungut C u k a i o leh kerajaan Inggeris. Datuk Syed A l i mencadangkan supaya jawatan Y a m Tuan M u d a dihapuskan sebagai jalan penyelesaian. Hal i n i juga disokong oleh Datuk Yang Berlapan. Semasa lawatan ke Jelebu pada b u l a n M a c 1886, Gabenor Negeri-Negeri Selat telah bersetuju de-ngan cadangan tersebut. Seorang Residen Inggeris telah ditempatkan cli Jelebu mengikut perjanjian yang ditandatangani pada bulan September 1886. 1 8

P E N Y A T U A N N E G E R I S E M B I L A N , 1889-1898 C a m p u r tangan Inggeris di Negeri Sembilan bermula sejak peng-hujung abaci ke-18. Bagaimanapun perkara in i menjadi lebih penting pada masa W e l d menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat. Beliau me-rangka satu dasar campur tangan secara berperingkat clan menunggu sehingga pembesar-pembesar menjemput campur tangan. Pacla masa pentadbiran Gabenor Ceci l Smith, beliau lebih menumpukan kepada memperkuatkan pengaruh pentadbiran British dan menyatukan unit -unit daerah keci l kepada claerah yang lebih besar. Ikhtiar juga clibuat untuk memasukkan semula Luak Sungai Ujung, Jelebu, Johol dan Rembau yang keluar daripada persekutuan Negeri Sembilan. H a l in i hanya dapat dicapai pada masa pemerintahan Y a m Tuan Besar Tuanku M u h a m m a d ibn Tuanku Antah. Pada tahun 1889 Seri Menanti , Rembau, Tampin dan Johol bersetuju membentuk persekutuan Negeri Sembilan. Ini d i ikut i clengan penyertaan Sungai U j u n g dan Jelebu pacla tahun 1895. Persekutuan Negeri Sembilan menjadi lebih mantap dengan terbentuknya perlembagaan tahun 1898 di bawah Yang Dipertuan Besar.1 9

C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S DI P A H A N G , 1882-1888

Usaha Awal Beberapa orang pegawai Inggeris beranggapan Pahang sebuah negeri yang kaya clengan hasil bumi terutama kemungkinan adanya emas. Andrew Clarke dalam tempoh menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat telah berjaya memasukkan Perak, Selangor dan Sungai U j u n g ke dalam pengaruh British tetapi gagal memasukkan Pahang. Gabenor

81

Page 94: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

W i l l i a m Jervois juga pernah mencadangkan kepada Bendahara W a n A h m a d supaya Pahang mendapat perkhidmatan seorang residen. Cadangan i n i ditolak oleh Bendahara. Keghairahan British untuk terus campur tangan terhenti seketika ekoran kebangkitan anti-British di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Pembunuhan J . W . W Birch mengejutkan lagi pihak British.

Usaha untuk campur tangan di Pahang diteruskan oleh Gabenor Frederick Weld setelah mendapat persetujuan Setiausaha Negeri bagi Tanah Jajahan. Pada tahun 1882 beliau melawat Pahang clengan harapan dapat menandatangani perjanjian tetapi gagal. Bendahara memberi alasan tidak dapat membuat keputusan secara berseorang-an dan memerlukan masa untuk berunding dengan semua pembesar yang tinggal berselerak di seluruh Pahang. Pada tahun tersebut juga Bendahara Wan Ahmad mula memakai gelaran sultan. 2 0

Cabaran Dalam Negeri

Ketidakstabilan dalam negeri Melayu telah dijadikan alasan oleh Inggeris untuk campur tangan. Pahang juga menghadapi masalah i n i akibat konfl ik antara para pembesar. Setelah Sultan A h m a d berkuasa baginda melantik penyokong-penyokong baginda ke jawatan-jawatan penting. Mereka termasuklah Tok Gajah, Tok Bahaman, Tuan Sheikh Keci l dan Orang Kaya Bakti. Mereka juga dianugerahkan kawasan pegangan yang penting dan dapat meng-hasilkan pungutan cukai yang lumayan. Pembesar-pembesar lama seperti Tok Raja Jelai dan Tok Kaya Lipis berasa tercabar terutama kerana sebahagian daripada kawasan pegangan mereka terlepas ke tangan pembesar-pembesar yang baru dilantik. Konf l ik antara kedua-dua golongan pembesar lama clan baru ini melemahkan kedudukan Sultan Ahmad.

Sultan Ahmad sendiri menghadapi saingan daripada saudara tirinya Engku M u d a Wan Mansur yang mahu merebut takhta. Engku M u d a cuba mengambil kesempatan konfl ik antara pembesar untuk menarik sebahagian sokongan kepadanya. Beliau cuba mendapat sokongan British melalui W . H . M . Read. Beliau bersedia untuk me-ner ima seorang residen j i k a berjaya merebut takhta Pahang.

82

Page 95: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N

Baga imanapu n p i h a k B r i t i s h berhat i -hat i d a n m e n g a m b i l s i k a p tunggu dan l ihat d a n ter lebih d a h u l u m a h u m e m a s t i k a n se jauh manakah tentangan terhadap sul tan w u j u d . Sementara i t u E n g k u M u d a merancang persediaan menyerang Pahang dar i U l u Selangor bersama-sama p e m b a n t u - p e m b a n t u n y a yang terdir i dar ipada W a n Lingga, Tengku Samat dan O r a n g Kaya L i p i s . M e r e k a m a h u m e -w u j u d k a n satu lagi perang saudara yang m e m u n g k i n k a n Inggeris di jemput u n t u k c a m p u r tangan. L a n g k a h i n i d i h a l a n g o l e h C e c i l C l e m e n t i ( P e m a n g k u G a b e n o r ) dengan m e n g a r a h k a n R e s i d e n Selangor menghalang E n g k u M u d a daripada meneruskan t i n d a k a n . D a l a m pada i t u T o k G a j a h ber jaya m e n g a l a h k a n p e n y o k o n g -p e n y o k o n g E n g k u M u d a d i Pahang. Sul tan A h m a d m e n d a p a t i j i k a k o n f l i k dengan saudaranya t idak dapat dise lesa ikan tentu akan m e m b u k a ruang kepada c a m p u r tangan Inggeris. O l e h i t u apabi la Inggeris m e n c a d a n g k a n supaya E n g k u M u d a d i a m p u n k a n d a n dibenarkan p u l a n g , baginda bersedia mener ima. Pada 18 M a c 1887 W a n M a n s u r p u l a n g k e P a h a n g bersama-sama H u g h C l i f f o r d . Dengan i n i Sultan A h m a d berjaya menyekat B r i t i s h m e n g g u n a k a n isu perang saudara u n t u k c a m p u r tangan.

Cabaran Inggeris 1885-1888

Pacla tahun 1885 F r a n k Swet tenham (Pemangku Res iden Perak) dihantar ke Pahang u n t u k b e r u n d i n g clengan S u l t a n A h m a d . Sekal i lagi b a g i n d a d i d e s a k s u p a y a m e n a n d a t a n g a n i p e r j a n j i a n clan seterusnya m e n e r i m a seorang r e s i d e n . Baginda tetap m e n o l a k dengan alasan m e m e r l u k a n masa u n t u k b e r u n d i n g dengan para pembesar. Pada 8 J u l a i 1885 baginda m e m b e r i j a w a p a n bertul is kepada P e m a n g k u G a b e n o r menyatakan Pahang t idak a k a n me-nerima residen. P i h a k Inggeris meneruskan usaha m e m u j u k apabi la Gabenor Freder ick W e l d melawat Pahang pada b u l a n M e i 1886 tetapi masih tidak berjaya m e n g u b a h pendir ian sultan, A d a beberapa persoalan yang m e m p e n g a r u h i p e n d i r i a n baginda:

(a) selepas berbaik semula d e n g a n Johor , Su l tan A h m a d s e l a l u meru juk pandangan Mahara ja A b u Bakar sebe lum m e n g a m b i l

83

Page 96: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

t indakan . D a l a m ha l campur tangan Inggeris, Mahara ja menasihatkan supaya jangan ditandatangani per janj ian. Maharaja A b u Bakar tidak mahu Pahang kehilangan status-nya kerana j ika Pahang masuk ke dalam pengaruh Inggeris tentu kepentingan baginda tergugat. Maharaja A b u Bakar telah membantu beberapa orang pelabur mendapat konsesi di Pahang. Malah saudagar-saudagar tersebut juga mempengaruhi Sultan A h m a d supaya jangan menerima campur tangan Inggeris kerana in i akan menyusahkan mereka.

(b) Sultan Ahmad sendiri sangat berpengalaman dalam meng-hadapi cabaran terutama setelah mengalami perang saudara yang panjang. Jadi sebarang ugutan dan cabaran diteliti terlebih dahulu. Di samping itu baginda juga cuba menjadi seorang yang dapat dianggap oleh Inggeris bersifat maju dengan mem-buka peluang kepada pelabur-pelabur asing dan berusaha mewujudkan keamanan.

Menjelang tahun 1887, Sultan A h m a d sudah berlembut dan bersedia untuk menimbangkan cadangan H u g h C l i f f o r d yang dihantar ke Kuantan. Sultan diminta menandatangani perjanjian seperti yang dibuat antara Singapura dengan Johor pacla tahun 1886. Dalam rundingan selanjutnya dengan gabenor, sultan mahu beberapa syarat tambahan yang tidak terdapat dalam perjanjian Singapura-Johor dimasukkan. Ini termasuk hak baginda untuk me-lantik dan memecat waki l Brit ish; waki l British tidak dibenarkan menerima pengaduan anak negeri; wakil tersebut tidak dibenarkan campur tangan dalam hal konsesi tanah serta perakuan British, yang takhta Pahang adalah hak waris baginda. Permintaan i n i ditolak oleh gabenor clan perjanjian ditangguhkan. Perjanjian hanya di-tandatangani pacla 9 Oktober 1887. Berdasarkan perjanjian in i H u g h Cli f ford dilantik sebagai waki l Inggeris. Salah satu tugas penting beliau ialah merangka rang undang-undang Pahang.

A d a dua peristiwa penting seterusnya yang m e m b o l e h k a n Inggeris memaksa kehendaknya atas Pahang yang berkaitan dengan pelaksanaan keadi lan. Perist iwa pertama mel ibatkan $4,000. Inggeris tidak berpuas had dengan cara kes i n i dikendalikan dan

84

Page 97: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N J A J A H A N I N G G E R I S D I P E R A K , S E L A N G O R , N E G E R I S E M B I L A N D A N

m e n u d u h sultan terlibat. Satu lagi perist iwa ber laku pada b u l a n Februar i 1888 d i mana seorang C i n a rakyat Br i t i sh bernama G o h H u i d i t i k a m berhampiran istana sultan. Khabar angin mengatakan orang yang m e n i k a m ialah Tuan M u d a yang bertugas sebagai ketua huluba lang sultan. J a d i ada anggapan baginda juga turut ter l ibat . 2 1

Dalam usaha mengenakan tekanan ke atas Pahang, Gabenor C e c i l Clement i S m i t h sendir i datang ke Pahang pada b u l a n J u n 1888. Selain menuntut penyelesaian kes G o h H u i ( C h a n You Wee) , gabenor juga mendesak sultan mener ima residen. Apabi la bag inda berkeras, gabenor member i kata dua dan m a h u menggunakan po l i s i k a p a l perang. Baga imanapun k a p a l perang H . M . S . O r i o n y a n g dirancang u n t u k menggertak Pahang tidak j a d i dihantar setelah d i h a l a n g o leh Pejabat Tanah j a j a h a n . O l e h i t u C e c i l C l e m e n t i m e n g h u b u n g i Sul tan A b u Bakar bagi m e m u j u k Sultan A h m a d . A k h i r n y a persetujuan dicapai pada bulan Oktober 1888 d a n J.P. Rodger diter ima sebagai residen.

85

Page 98: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

86

Page 99: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 6

Reaksi terhadap Campur Tangan Inggeris, 1831-1898

Sejak awal lagi campur tangan Inggeris di Tanah Melayu telah ditentang. Tentangan datang daripada pihak yang tidak berpuas had atau tidak mendapat bantuan Inggeris dalam sengketa di kalangan elit Melayu. Bagaimanapun setelah campur tangan Inggeris, terdapat juga gerakan penentangan yang digerakkan oleh pihak yang d i -sokong oleh Inggeris. Bab in i akan menumpukan perbincangan tentang kebangkitan anti-lnggeris cli Perak, Melaka dan Pahang.

P E N E N T A N G A N T E R H A D A P INGGERIS DI N A N I N G , 1831-1832

N a n i n g sebuah claerah k e c i l sepuluh batu dari bandar Melaka . Kebanyakan penduduknya terdiri daripada petani Melayu. Orang M e l a y u menentang Inggeris merupakan kejutan kerana mereka menganggap tidak akan berlaku pemberontakan. Penghulu Naning , D o l Said telah mengepalai kebangkitan tersebut.

Punca meletusnya penentangan kerana Inggeris menganggap N a n i n g sebagai sebahagian M e l a k a clan perlu membayar has i l tahunan sebanyak satu per sepuluh kepada kerajaan Melaka. Asas tuntutan Inggeris merujuk kepada perjanjian tahun 1801 dan

87

Page 100: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

peraturan yang ditetapkan sejak pemerintahan Belanda. Bagaimana-p u n Belanda tidak pernah mengamalkan peraturan in i . Ternyata Penguasa Tanah Melaka. W.T. Lewis yang diarah meneliti hal i n i tersalah tafsir. 1 Pihak Inggeris sebenarnya mahu melaksanakan undang-undang di Naning bagi menggantikan undang-undang adat. Keadaan in i tentu mencabar kuasa D o l Said sebagai penghulu, Empat Suku dan adat Minangkabau keseluruhannya.

Perist iwa yang mempercepatkan t indakan Inggeris ber laku apabila seorang penduduk Encik Surin mengadu kepada kerajaan Melaka . 2 Encik Surin mendakwa Penghulu D o l Said merosakkan tanamannya di tanah yang menjadi pertikaian. Tanah tersebut ter-letak di sempadan Naning dengan Melaka. Pihak Inggeris meminta Dol Said membayar ganti rugi dan memastikan tidak akan meng-ulangi perbuatannya. Tetapi Penghulu Dol Said tidak mengendahkan arahan tersebut.

Gabenor Negeri-Negeri Selat, Fullerton telah melantik Kapten Wyl l i e untuk menyerang Naning bersama 150 orang sepoi dan pasukan bantuan dari Singapura. Penghulu Dol Said mendapat bantuan daripada Yamtuan A l i dari Rembau dan menantunya Syed Shaaban, Dato' Kelana Sungai Ujung, Penghulu Gemencih dan penghulu Linggi. Bagaimanapun pada saat-saat akhir, angkatan Syed Shaaban menarik d i r i kerana menerima tawaran Inggeris scbanyak $500. N a m u n pasukan Naning berjaya mengalahkan Inggeris dalam perang pada tahun 1831 tersebut.

Walaupun Inggeris kalah tapi mereka masih tidak berpuas had dan mengatur satu lagi serangan pada tahun 1832. Kal i ini Inggeris mendapat bantuan tentera daripada Syed Shaaban. Tentera Inggeris berjaya menawan Taboh tempat kediaman Penghulu Dol Said. Beliau kemudiannya berundur dan pada 4 Februari 1833, Dol Said me-nyerah d i r i . 3 Beliau diberi pencen dan tempat tinggal di Melaka . Dengan in i kekuasaan Inggeris di Naning ditegakkan tetapi dengan biaya besar. Pembiayaan peperangan in i dianggarkan tidak kurang 100,000 paun. Kekalahan di pihak Naning kerana:

(a) Sokongan negeri j iran beralih kepada Inggeris terutama dar i -pada Syed Shaaban.

88

Page 101: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 183L-1898

(b) Senjata Inggeris l e b i h baik.

(c) Kejayaan Inggeris membuat sekatan di K u a l a Sungai M u a r d a n L i n g g i . Dengan i n i bekalan t idak sampai ke N a n i n g .

P E R A K , 1 8 7 4 - 1 8 7 5

Raja A b d u l l a h telah m e n g i r i m k a n surat kepada G a b e n o r A n d r e w Clarke pada 9 Januar i 1874 m e n j e m p u t c a m p u r tangan B r i t i s h . Jemputan i n i d i jad ikan asas campur tangan di Perak. B a g a i m a n a p u n sebelum itu c a m p u r tangan Inggeris sudah p u n b e r m u l a a p a b i l a W . A . P i c k e r i n g dihantar u n t u k membuat penyelesaian p e r s e n g -ketaan antara k o n g s i gelap H a i San clan G h e e H i n . K e m u d i a n A n d r e w Clarke menghantar Kapten D u n l o p , Inspektor-Jeneral P a l i s dan M e j a r M c N a i r bagi m e n e m u i pembesar-pembesar P e r a k d a l a m usaha membawa mereka ke meja p e r u n d i n g a n . H a s i l n y a t e r m e t e r a i Perjanjian Pangkor pada 20 J a n u a r i 1874. Tetapi perjanjian i n i t i d a k menyelesaikan masalah. P e l a n t i k a n Raja A b d u l l a h sebagai S u l t a n Perak tidak d i i k t i r a f o leh Sul tan Ismail yang d i l a n t i k o l e h p e m -besar-pembesar. Sul tan Ismai l y a n g tidak terlibat dengan P e r j a n j i a n Pangkor terus menentang c a m p u r tangan Inggeris.

Residen Punca Penentangan

Salah satu syarat Per janj ian P a n g k o r m e n e t a p k a n S u l t a n P e r a k m e n e r i m a seorang Res iden B r i t i s h bagi m e n a s i h a t k a n b a g i n d a kecual i hal yang bersangkutan dengan adat istiadat M e l a y u d a n agama Is lam. 4 Pegawai yang d i l a n t i k o leh kerajaan N e g e r i - N e g e r i Selat u n t u k m e m i k u l tanggungjawab i n i ia lah J . W . W . B i r c h ( James W o o d f o r d Wheeler Birch) . Sebelum i n i beliau pernah bertugas d a l a m pelbagai jawatan termasuk Pegawai Tentera Laut B r i t i s h , P e g a w a i Jabatan Pesuruhjaya Ja lan Raya C e y l o n , Pesuruhjaya P e r m i n t a a n dan Majistret Pol is C e y l o n clan Setiausaha Ja jahan N e g e r i - N e g e r i Selat.

J . W . W . B i r c h tiba d i Perak pacla 4 N o v e m b e r 1874 d a n m e m b u a t tempat kediaman d a n pejabatnya d i Bandar B a h a r u ia i tu k a w a s a n pertemuan Sungai K i n t a dengan Sungai Perak. B i r c h secara tergesa-

89

Page 102: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

gesa mahu menjalankan perubahan dalam pentadbiran di Perak. Ini mengganggu sistem pentadbiran tradisional yang selama ini tidak dicabar. Bagaimanapun langkah Birch adalah selaras dengan dasar Gabenor W i l l i a m Jervois (menggantikan Andrew Clarke mulai bulan M e i 1875) yang mahu negeri-negeri Melayu diperintah oleh pegawai Brit ish yang tegas dan bukan sekadar memberi nasihat. Birch se-terusnya membuat perubahan dalam sistem kut ipan cukai , per-lembagaan, kewangan dan perhambaan.

Cukai Dalam hal kewangan Birch mendapati tidak ada sistem pungutan cukai yang dipusatkan. Sudah menjadi adat Melayu cukai dipungut oleh pembesar-pembesar sebagai pendapatan. Sebahagian daripada hak mengutip cukai pembesar telah dipajak. Sultan Abdullah sendiri memajak hak memungut cukai Kuala Perak kepada seorang sau-dagar Cina dengan harga $26 ribu setahun. Baginda telah mengambil $15 ribu sebagai wang pendahuluan. Sultan Abdul lah juga m e m -punyai hak atas pungutan cukai di Kuala Kinta dan Batang Padang.

Pembesar-pembesar juga diberi hak memungut cukai atau hasil . Sebagai contoh Menteri Larut mengutip cukai di Larut dan Orang Kaya Temenggung menguasai pajak garam dan wang penebus sukatan dan timbangan (cupak, gantang, kal i dan p ikul ) . Birch mengambil langkah membatalkan pajak Kuala Sungai Perak yang diberikan oleh Sultan A b d u l l a h kepada seorang saudagar C i n a , Beliau juga membakar rumah Raja Ngah, Tengku Panglima Besar di Bidor kerana Raja Ngah mengutip cukai daripada pelombong-pelombong. 5

Birch merancang untuk memusatkan pungutan cukai di bawah arahan pegawai British, Pada 3 Februari 1875, beliau meminta Sul -tan A b d u l l a h menandatangani pengisytiharan tersebut. Sultan A b d u l l a h cuba melengah-lengahkan pelaksanaan tersebut dengan alasan memerlukan masa untuk berunding terlebih dahulu dengan para pembesar. Sultan Abdullah juga mahu kepastian Birch bilakah masa yang sesuai untuk baginda menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan British. Hasrat in i ditolak oleh Birch malah beliau

90

Page 103: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

lebih berusaha ke arah memantapkan pentadbiran Inggeris di Perak. Beliau menyusun semula sistem cukai-cukai pajak, candu, arak, judi , permit balak, cukai perahu, senjata, padi dan atap. Langkah in i menimbulkan rasa tidak puas had dan penentangan di kalangan pembesar.

Isu Hamba

J .W.W Birch juga melibatkan d i r i dalam hal perhambaan, T indakan in i dianggap mencampuri adat M e l a y u . 6 Beberapa orang hamba melarikan d i r i dan mendapat perl indungan di rumah Birch . Ini termasuk tiga orang hamba Sultan Abdul lah . Bagi pihak Inggeris langkah melindungi hamba adalah atas asas kemanusiaan dan untuk membebaskan hamba. Bagi masyarakat Melayu semasa yang meng-halalkan hamba menganggap tindakan Birch sebagai mencuri harta. Pembesar-pembesar berpendapat langkah Birch mencabar hak sosial dan pol i t ik mereka. O l e h kerana hamba-hamba yang mencar i perlindungan daripada Birch terdiri daripada wanita-wanita maka t i m b u l tuduhan mengatakan residen ada musl ihat u n t u k ke-pentingan seks.

Pakatan Membunuh Residen Dalam melaksanakan pembaharuan-pembaharuan Birch menge-tepikan pembesar-pembesar yang selama ini berkuasa di daerah masing-masing. M a l a h Sultan A b d u l l a h sendiri berasa diketepikan. Baginda pernah membuat bantahan kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat tetapi di to lak . Birch beberapa k a l i menggunakan ugutan terhadap Sultan A b d u l l a h . Pada bulan Mac dan j u n 1875, B irch mendesak sultan menandatangani surat pengesahan u n t u k me-laksanakan rancangan perubahan tetapi gagal.

A k i b a t tekanan daripada B i r c h , Sultan A b d u l l a h cuba rae -ngukuhkan kedudukan dengan berbaik-baik dengan Raja Ismail dan Raja Yusuf. Sultan A b d u l l a h mengutus surat kepada Raja Ismail supaya jangan menyerahkan alat kebesaran kepada B i r c h bagi mengesahkan pertabalan baginda sendiri mengikut adat istiadat diraja Perak. Sultan A b d u l l a h berpendapat j i k a hal in i d i l a k u k a n

91

Page 104: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

bererti Raja Ismail akan mengesahkan kekuasaan Inggeris cli Perak.

Pada 21 Julai 1875, satu mesyuarat diadakan antara para p e m -besar Perak dengan Sultan A b d u l l a h di D u r i a n Sebatang bagi m e m b i n c a n g k a n t indakan ke atas B i r c h . 7 Antara yang h a d i r termasuklah Raja Idris, Raja Musa, Laksamana, Syahbandar, Seri Amar Diraja, Maharaja Lela, Tok M u d a Abdul Ghafur, Raja M a h k o t a , Bendahara dan Temenggung. Para pembesar bersetuju d e n g a n rancangan untuk membunuh Birch.

Empat hari kemudian, Birch berjaya memaksa sultan m e n a n -datangani pengisytiharan yang memberi kuasa kepada residen da lam semua pungutan cukai dan pelant ikan penghulu . Pada b u l a n Oktober 1875 Sultan Abdul lah menandatangani pengisyt iharan penyerahan kuasa pentadbiran kehakiman dan hasil negeri u n t u k diuruskan oleh pegawai-pegawai Inggeris. Sebelum itu residen sudah mengugut untuk menurunkan Sultan Abdul lah dari takhta dan menggantikan dengan Raja Yusuf. Menteri Larut juga tidak berpuas hati dengan campur tangan British. Penempatan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut telah mengurangkan kuasa be l iau . Ngah Ibrahim menasihatkan Sultan Abdul lah supaya jangan mene-rima nasihat residen dan menganggap Perjanjian Pangkor sebagai paksaan ke atas Perak. Pembesar-pembesar lain juga semakin ke-hilangan kuasa dan terpaksa tunduk dengan arahan dan peraturan residen. Pembesar-pembesar berpendapat Perjanjian Pangkor hanya menetapkan residen menasihat dan bukan mentadbir.

Mesyuarat antara pembesar-pembesar diadakan sekali lagi di Dur ian Sebatang pada 28 Oktober. Keputusan diambil untuk m e m -b u n u h Birch di Pasir Salak. Tugas in i akan diserahkan kepada O r a n g Kaya-Kaya Maharaja Lela Tan Lela Putera yang menguasai Pasir Salak. Beliau akan dibantu oleh Orang Kaya-Kaya Seri Agar Dira ja atau lebih dikenali sebagai Tok Sagor yang memerintah kawasan antara Kampung Gajah dengan Pulau Tiga. Pada 5 Oktober Su l tan A b d u l l a h memer in tahkan secara rasmi Dato ' M a h a r a j a L e l a membunuh Birch. Pada 15 Oktober Raja Ismail pula menyatakan persetujuan clengan rancangan tersebut. Sultan A b d u l l a h k e -

92

Page 105: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

m u d i a n n y a menghantar keris rasmi sebagai tanda per intah kepada Dato ' Maharaja Lela pada ak h i r b u l a n Oktober .

J . W . W B i r c h tiba d i Pasir Salak pada awal b u l a n N o v e m b e r 1875 d a n ber labuh dekat k e d i a m a n Dato ' Mahara ja Le la . D i s in i lah B i r c h d i b u n u h ke t ika sedang m a n d i o l e h beberapa orang pengikut Dato ' Mahara ja L e l a — K u l u p A l i , N g a h Jabor, Panjang Bur d a n Seputum. 8

Tindakan British

P e m b u n u h a n B i r c h m e m u l a k a n satu t indakan penjajahan secara kekerasan . Pembesar-pembesar M e l a y u t idak menjangka o r a n g Inggeris akan mengambi l t indak balas dan akan meninggalkan Perak begitu sahaja. K a p t e n Speedy di T a i p i n g menghantar pasukan po l i s -n y a mencar i Swet tenham terlebih d a h u l u . Atas arahan Gabenor Jervois , Kapten Speedy m e m u t u s k a n semua perhubungan antara L a r u t dengan Sungai Perak. P a s u k a n tentera di b a w a h Lt . A b b o t , K o l o n e l A n s o n dan Kapten Innes d ihantar ke Pasir Salak. Gabenor j u g a telah m e m i n t a bantuan tentera dar i L o n d o n , India clan H o n g K o n g . Bel iau s e n d i r i datang bersama-sama 150 orang askar pacla 9 N o v e m b e r . 9

Pembesar-pembesar M e l a y u tidak meneruskan perjuangan u n t u k mencapai kejayaan m u k t a m a d setelah berjaya m e m b u n u h B i r c h . Sul tan A b d u l l a h clan Raja Ismail t idak p u n m e n g a m b i l usaha u n t u k menggerakkan k e p i m p i n a n . M a l a h Sul tan A b d u l l a h mahu m e n g -h u l u r k a n bantuan kepada Swettenham bagi m e m b u r u penentang-penentang . S w e t t e n h a m m e n o l a k k e r a n a k h u a t i r askar B r i t i s h d i k h i a n a t i .

D e m i k i a n j u g a Raja Ismail yang m e n y e p i cli utara w a l a u p u n Dato ' Mahara ja Le la m e m o h o n bantuan. Dalam pacla i tu k u b u - k u b u pertahanan o r a n g M e l a y u berjaya m e n a h a n serangan askar-askar B r i t i s h di K u a l a Biah clan m e m a k s a askar Br i t i sh berundur. P i h a k Inggeris berpendapat orang M e l a y u akan dapat mengalahkan mereka j i k a m e m p u n y a i keupayaan m e n g g u n a k a n alat senjata yang l e b i h ba ik dan menyerang habis-habisan askar-askar Br i t i sh yang sedang berundur .

Gabenor jervois yang menjangka penentangan akan dibuat secara habis-habisan telah mengambi l a l i h tugas sebagai pemerintah tentera

93

Page 106: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dengan bermarkas di Pulau Pinang. Pihak Inggeris juga menge-luarkan tawaran hadiah kepada sesiapa yang berjaya menangkap pemimpin gerakan seperti Dato' Maharaja Lela, Dato' Sagor dan Pandak Indut. Syed Mashor berjaya menangkap Ngah A h m a d dan Dato' Sagor. Pada bulan Mac 1876, Dato' Maharaja Lela , Pandak Endut dan Ngah Jabor pula menyerah dir i . Seputum juga ditangkap dan dibicarakan atas tuduhan membunuh Birch. Selepas perb i -caraan Seputum dijatuhi hukuman mati di Bandar Baru pada 20 M e i 1876. C i k Gondah dan Ngah A h m a d yang dibicarakan bersama Seputum dipenjarakan seumur hiclup. Pada 14 hingga 22 Disember 1876 dijalankan pembicaraan ke atas Dato' Maharaja Lela, Dato ' Sagor, Pandak Indut, Ngah Jabor, K u l u p A l i dan Si Tuah, di Matang. Keputusannya Dato' Maharaja Lela. Dato' Sagor dan Pandak Indut digantung sampai mati manakala yang lain dipenjara s e u m u r h i d u p . 1 0

Pihak British juga mengambil tindakan ke atas Sultan A b d u l l a h , laksamana, syahbandar dan Menteri Ngah Ibrahim dibuang ke Pulau Seychelles. Bagaimanapun Sultan Abdul lah dibenarkan balik ke Singapura pada tahun 1894. Menteri Ngah Ibrahim juga dibenarkan berbuat demikian. Raja Ismail setelah menyerah diri melalui bantuan Sultan Kedah dibuang ke Johor dan menetap di Sekudai.

Pihak Inggeris juga melantik Raja Yusuf sebagai Pemangku Raja antara tahun 1877 hingga 1886, dan selepas itu ditabalkan sebagai sultan. Menantunya Raja Idris dilantik sebagai Raja Bendahara. Pihak Inggeris juga melantik James L o w sebagai residen baru. Se-lepas ini keadaan politik Perak menjadi stabil.

P E M B E R O N T A K A N P A H A N G , 1891-1893

H u g h Clifford memulakan tugasnya sebagai agen kerajaan Inggeris di Pahang mulai bulan M e i 1887. Clifford menganggap beliau sendiri membawa punca penentangan walaupun sebenarnya rasa t idak puas had bermula sejak kemasukan pemodal-pemodal Eropah d a n Negeri-Negeri Selat di Pahang.

Setibanya di Kuantan, Clifford mencadangkan pembentukan Majl is Negeri sebagai badan penasihat yang akan membantu sul tan dalam pentadbiran. Matlamat penubuhannya untuk mengehadkan

94

Page 107: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

p e n g a r u h pembesar-pembesar daerah. C l i f f o r d j u g a cuba meng-a d a k a n h u b u n g a n dengan para pembesar lama yang tidak berpuas h a d terhadap sultan. P i h a k sultan p u l a mengambi l langkah melarang para pembesar mengadakan h u b u n g a n langsung dengan C l i f f o r d . C l i f f o r d juga cuba menyekat s u l t a n menyerahkan konsesi kepada pedagang-pedagang tetapi langkah i n i t idak berkesan kerana Sultan A h m a d masih m e m p u n y a i kuasa mut lak . Inggeris sebenarnya b e l u m m e m b u a t per janj ian yang m e m b e n a r k a n c a m p u r tangan d a l a m pentadbiran sehingga termeterainya perjanjian pada tahun 1887.

K e d u d u k a n C l i f f o r d sebagai agen rasmi kerajaan Inggeris hanya d isahkan pada b u l a n Oktober 1887. Reaksi pertama orang Pahang i a l a h menyerang seorang pembantu C l i f f o r d . Langkah C l i f f o r d seterusnya u n t u k m e n g u k u h k a n penguasaan Inggeris ialah meng-u s u l k a n penguatkuasaan u n d a n g - u n d a n g bertulis model Inggeris atau Johor , pengenalan m a h k a m a h t inggi dan hak menja lankan u n d a n g - u n d a n g kepada pembesar-pembesar daerah serta ketua-k e t u a k a m p u n g . L a n g k a h i n i dianggap mencabar pemer intahan tradis i . C l i f f o r d t idak mencadangkan perubahan atau penghapusan h a m b a berhutang kerana dianggap sensitif j i k a d i h a p u s k a n serta-merta . L a g i p u n bel iau sendir i t idak d i l i n d u n g i o l e h pasukan ber-senjata yang m e n c u k u p i j i k a t i m b u l penentangan. K e d u d u k a n S u l t a n A h m a d s e n d i r i begitu kuat kerana tidak ada pencabar yang k u a t seperti y a n g d i h a d a p i o leh Sul tan A b d u l l a h d i Perak.

Ternyata d i Pahang sudah w u j u d perasaan anti-Barat sebelum s i s t e m res iden d i p e r k e n a l k a n . S u l t a n d a n pembesar-pembesar baginda sejak awal lagi berasa curiga dengan kehadiran orang Barat. I n i l a h keadaan yang terpaksa d i h a d a p i o leh J.P. Rodger sebagai res iden per tama y a n g per lu m e m b u a t p e r u b a h a n d a l a m s is tem pentadbiran Pahang.

Sebab-sebab Tercetusnya Penentangan, 1891-1895 Pemberontakan Pahang 1891 b e r m u l a sebagai gerakan tempatan d a n k e m u d i a n merebak luas cli b a w a h k e p i m p i n a n Dato' Bahaman. P e m b e r o n t a k a n i n i b u k a n sahaja m e l i b a t k a n daerah-daerah cli Pahang tetapi mel iba tkan juga negeri-negeri l a in terutama Tereng-ganu , Ke lantan , Selangor dan Johor . K e b a n g k i t a n i n i berakar u m b i

95

Page 108: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

daripada pertentangan antara nilai tradisional Melayu dengan barat/ Inggeris.

Sejak awal lagi Sultan Ahmad cuba menolak tawaran Inggeris untuk menempatkan residen di Pahang. Pembesar-pembesar yang rapat dengan baginda juga menolak hasrat Inggeris memandangkan sebarang campur tangan bererti membawa kepada penjajahan Pahang. Bagaimanapun dalam usaha Sultan A h m a d hendak meng-elak daripada tercetusnya satu lagi perang saudara akibat persaingan dengan saudaranya Wan Mansur dan dengan nasihat Sultan A b u Bakar, baginda menerima campur tangan Inggeris. Lagipun baginda juga bimbang persaingan antara pembesar-pembesar baru m u n c u l bersama kenaikan baginda dengan pembesar-pembesar lama akan memburukkan lagi keadaan.

Kebencian pembesar-pembesar dan rakyat tempatan terhadap orang asing bermula sejak kemasukan pelaburan syarikat-syarikat dari Negeri-Negeri Selat. Pemilik-pemilik syarikat dikatakan meng-gunakan buruh-buruh yang terdiri daripada rakyat Pahang. Jurang antara mereka diperluaskan lagi kerana pemil ik-pemil ik syarikat tidak mengetahui bahasa Melayu. Penghinaan oleh orang Barat bukan sahaja kepada rakyat biasa tetapi juga kepada pembesar. H u g h Cl i f ford pernah melaporkan yang Haughton daripada syarikat Penjom pernah mengancam Tok Kaya Lipis dengan pistol.

Penerimaan sistem Residen bermakna pertukaran b e n t u k kekuasaan. 1 1 Kawalan polit ik yang selama ini dipegang oleh sultan dan pembesar akan beralih kepada residen. British pula mahu m e n -jelaskan pengertian undang-undang clengan membentuk Maj l i s Negeri yang berkuasa meluluskan undang-undang clan peraturan. Bagi melaksanakan pentadbiran undang-undang clan kualkuasa undang-undang dibentuk mahkamah dan polis, Dengan in i residen akan muncul sebagai pelaksana baru kuatkuasa undang-undang. Ini menimbulkan rasa tidak puas had sultan dan pembesar-pembesar tradisional.

Pembentukan Majlis Negeri juga tidak memuaskan hati banyak pihak terutama pembesar-pembesar baru yang menjadi p e n d u k u n g utama kenaikan Sultan Ahmad. Pihak Inggeris mengambil k i r a heirarki susunan kedudukan pembesar untuk dipi l ih menganggotai

96

Page 109: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

m a j l i s i n i . Sedangkan i n i tidak menggambarkan kekuasaan dan p e n g a r u h sebenar di Pahang ketika i tu kerana kebanyakan pembesar l a m a bukan penyokong kuat sultan. Pihak Inggeris juga seme-m a n g n y a tidak mahu kedudukan sultan begitu kuat j ika ahl i -ahl i d i l a n t i k daripada penyokong-penyokong kuat baginda. A h l i - a h l i y a n g prosultan cuma dua orang terdiri daripada Tok Gajah dan Imam P e r a n g Indera Mahkota . Manakala ahli-ahli lain terdiri daripada E n g k u M u d a , E n g k u A n d a k , Orang Kaya Cenor, Orang Kaya Syah-b a n d a r dan Bendahara. Kekuasaan sultan dikurangkan lagi dengan p e l a n t i k a n anakanda Tengku M a h m u d sebagai waris dengan ke-k u a s a a n penuh pada 22 Jula i 1889. 1 2 Dengan i n i kuasa sul tan d i b a y a n g i oleh anakanda baginda. Dengan kedudukan in i bukan m e n j a d i satu hal yang luar biasa j i k a sultan sendiri merestui ke-b a n g k i t a n di Pahang. Malah Dato' Bahaman dikatakan bertindak d e n g a n perintah sultan. Demikian juga tindakan Tok Gajah me-nyer ta i gerakan penentangan atas perintah sultan. Dalam hal i n i f a k t o r sokongan sultan penting mencetuskan kebangkitan.

Percubaan Inggeris menguatkuasakan konsep Barat tentang k u a s a dan ni lai seperti peraturan tentang penghapusan hamba d a n sistem kerah telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalang-a n pembesar-pembesar. In i kerana dalam masyarakat M e l a y u t rad i s iona l , hamba dan kerah adalah k u n c i kekayaan golongan pemer intah . Selain i tu hamba dan kerah juga melambangkan ke-d u d u k a n seorang pembesar.

Pembentukan jawatan majistret dan collector di daerah-daerah t i d a k menyenangkan pembesar tradisional kerana jawatan i tu d i i s i o l e h pegawai-pegawai Eropah. Orang Kaya Maharaja Setia Haj i W a n D a u d telah mengamuk kerana membantah langkah in i tetapi beliau s e n d i r i mati d i b u n u h . Tetapi peristiwa in i merupakan pernyataan t i d a k puas hati seorang pembesar yang menjadi satu petanda akan meletusnya pemberontakan yang lebih besar.

Ketidakpuasan hati para pembesar tentang masalah jumlah elaun j u g a menjadi pencetus rasa tidak puas hati. Pembesar merasakan y a n g jumlah yang ditawarkan tidak seimbang dengan kerugian yang d i a l a m i . Sementelahan pula pembantu-pembantu mereka telah d i g u g u r k a n terus daripada senarai penerima elaun sedangkan selama

97

Page 110: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

i n i pengaruh dan kekuatan pembesar bergantung kepada mereka. J ika hal i n i berlaku tentunya mereka akan kehilangan pengikut dan pengaruh. Apabila bantahan dibuat residen mengambil langkah yang memburukkan lagi keadaan di mana nama Dato' Bahaman dan Abdul lah Bera dikeluarkan daripada senarai penerima. Inggeris juga menetapkan jumlah elaun berdasarkan hierarki pembesar 4, 8, 16 dan seterusnya. Tetapi selepas Wan Ahmad berkuasa, hierarki i n i tidak menggambarkan kekuasaan sebenar kerana orang kepereaya-an sultan terdiri daripada pembesar-pembesar peringkat bawah. Pe-nentangan juga dapat dilihat dari sudut peribadi. Dato' Bahaman misalnya terus mengutip cukai daripada pedagang-pedagang Melayu dan Cina yang melalui kawasannya. Dato' Bahaman juga menentang pembinaan stesen polis di Lubuk Terua. Bagi Dato' Bahaman j u m l a h elaun yang diberikan kepadanya tidak mencukupi clan beliau m a h u diberikan enam ribu ringgit setahun.

Perasaan antiorang asing juga dapat dianggap penting dalam mencetuskan penentangan. Ini berlaku sesudah syarikat-syarikat asing bertapak di Pahang. Malah hal in i menjadi lebih berat dan menjadi pertentangan nilai antara Barat dengan nilai tradisional Melayu. Ini terutama apabila residen cuba mengadakan perubahan-perubahan berasaskan nilai dan sistem Barat.

Faktor keagamaan pula menjadi pendorong pent ing p a d a peringkat kedua kebangkitan anti-British di Pahang. H a l in i terjadi apabila para penentang dipengaruhi oleh Engku Sayid Paloh yang merupakan seorang ulama yang disegani di Terengganu. 1 3 Disebab-kan pengaruh. ulama i n i juga Sultan Zainal A b i d i n m e m b a n t u pejuang-pejuang Pahang. Pengaruh Islam dirasakan pada peringkat i n i apabila para pejuang bertempur, mereka sering melaungkan slogan Islam.

Pemberontakan Pahang 1891-1895 dapat dianggap sebagai gerakan menentang campur tangan asing dalam bidang e k o n o m i dan pol i t ik yang akan merosakkan masyarakat tradisional M e l a y u . Dengan pengenalan ekonomi wang, buruh upahan dan pentadbiran berpusat telah mengancam ekonomi clan struktur politik tradisional. Dengan munculnya ke pimpinan agresif seperti Dato' Bahaman, M a t K i l a u dan Tok Gajah telah berjaya menggerakkan penentangan di

98

Page 111: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

P a h a n g . Bagaimanapun gerakan i n i gagal kerana k e l e m a h a n orga-n isas i k e p i m p i n a n d a n Strategi. Se la in i tu p i h a k B r i t i s h j u g a telah ber jaya mengeksploi tas i dan m e n g a d u d o m b a kr is i s d i k a l a n g a n p e m i m p i n - p e m i m p i n P a h a n g . 1 4

PENENTANGAN, 1891-1895 Peringkat Pertama, 1891-1892 P e n e n t a n g a n secara terang-terangan b e r m u l a d i S e m a n t a n . I n i e k o r a n t indakan C . E . B . Desborough menangkap tiga orang pengikut Dato ' Bahaman atas tuduhan mengut ip hasil hutan tanpa kebenaran. P a s u k a n Desborough yang hendak membawa pesalah-pesalah ke L u b u k Terua diserang oleh Dato' Bahaman yang dikatakan bert indak atas kebenaran sul tan.

P i h a k Inggeris segera bert indak dengan menghantar p a s u k a n kese lamatan d i bavvah p i m p i n a n Tengku M a h m u d dan C l i f f o r d . R e s i d e n Selangor juga menghantar pasukan bantuan d i k e t u a i o l e h K a p t e n Syers. Res iden Selangor j u g a berjaya mendapat b a n t u a n d a r i p a d a Syed Masyor , Ha j i Mat N u s i , orang Rawa dan orang D a y a k y a n g t inggal d i Selangor.

D a l a m pada i tu kekacauan merebak p u l a ke Bentung d i m a n a s e o r a n g pakar hedah Inggeris d i tembak pada 30 D i s e m b e r 1891. I n i m e m b i m b a n g k a n Inggeris y a n g takut kekacauan a k a n l e b i h m e l u a s . J.P. Rodger berpendapat hanya s u l t a n y a n g dapat m e -m a d a m k a n pemberontakan. O l e h i tu d i m u l a k a n "gerakan s u l t a n " pada pertengahan b u l a n Januar i 1892. Bantuan dar i Selangor j u g a d i t a m b a h . Inggeris j u g a m e n a w a r k a n hadiah hingga tertangkapnya penentang-penentang. Satu badan khas per i s ikan juga d i b e n t u k di b a w a h E . A . Wise .

Page 112: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dibunuh di Sungai Dur i , Dengan pembunuhan in i pihak Bri t ish berpendapat kekacauan di Pahang semakin serius.

Para pembesar Pahang bersiap untuk menentang Inggeris. Tok Raja Jelai berkhemah di Penjom bersama 300 orang pengikut dan bersedia untuk menyerang Inggeris. Mat K i l a u pula mula me-ngumpulkan pengikut di Budu dalam usaha menyerang Kuala L ip i s bersama-sama Tok Raja. Rancangan in i dibatalkan setelah sultan memerintahkan supaya dihentikan penentangan. Dalam pada i t u Dato' Bahaman berjaya menawan semula Semantan.

Gerakan menghapuskan Dato' Bahaman seterusnya diketuai oleh Tok Gajah dan Tengku A l i (anakanda Sultan Ahmad) . Mereka ber-jaya menawan kubu Dato' Bahaman di Batu Kampar pada 8 M e i 1892 tetapi Dato' Bahaman berjaya melepaskan dir i . Pada peringkat ini lah Mat Ki lau bergabung tenaga dengan Dato' Bahaman. Pada bulan Jun, pihak British menyerang Jempul dan berjaya menangkap orang yang disyaki terlibat membunuh dua orang Eropah. L i m a daripadanya dijatuhi hukuman mati. Kejayaan Inggeris seterusnya berjaya membunuh Panglima M u d a . Tok Gajah akhirnya menyertai Dato' Bahaman setelah dinasihati oleh sultan apabila didapati resi-den mahu bertindak ke atas Tok Gajah. Walaupun pertempuran berterusan sehingga bulan September 1891 tetapi akhirnya gabu-ngan penentang tidak dapat bertahan dan terpaksa berundur ke Kelantan. Dato' Bahaman berundur ke U l u Naggiri manakala Tok Gajah dan Mat Ki lau ke Lebir . 1 5

Page 113: Sejarah Malaysia 1800-1963

R E A K S I T E R H A D A P C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S , 1831-1898

ke atas sul tan bagi mengawal sul tan, Pembesar-pembesar y a n g ber-s impat i dengan penentang telah d i k u r a n g k a n j u m l a h e laun . P i h a k Br i t i sh juga berjaya m e m u j u k Tok Raja supaya j angan m e m b e r i sokongan kepada pejuang-pejuang Pahang. D a n bagi m e l u m p u h k a n s o k o n g a n , tawaran p e n g a m p u n a n b e r a m a i - r a m a i d i k e l u a r k a n k e c u a l i kepada Tok G a j a h d a n Da to ' B a h a m a n . T a w a r a n p e n g -a m p u n a n i n i m e n y e b a b k a n g e r a k a n p e n e n t a n g a n k e h i l a n g a n sebahagian besar p e n y o k o n g .

Penentangan Peringkat Kedua 1894-1895

Para pejuang Pahang yang m e l a r i k a n d i r i telah membuat h u b u n g a n dengan seorang u l a m a terkenal y a n g menetap di Pa loh ( t idak j a u h dari K u a l a Terengganu). T o k o h u l a m a yang d i m a k s u d k a n i t u ia lah E n g k u Syed. Bel iau m e r u p a k a n seorang u l a m a y a n g disegani clan b e r p e n g a r u h d i Terengganu. H u b u n g a n p e n e n t a n g - p e n e n t a n g dengan E n g k u Syed m e m u l a k a n satu pengaruh baru da lam gerakan penentangan. K a l i i n i pengaruh agama Is lam dengan s logan perang suc i l eb ih nyata.

Seruan s u c i menentang kaf ir d ikatakan d ipengaruhi o l e h gerakan Pan Islamisme T u r k i . D a l a m t a h u n 1880-an, Syed M o h a m m a d a l -Sagof seorang ulama T u r k i telah melawat Singapura. D a l a m syarahan agamanya bel iau menyeru umat Is lam b a n g u n m e n e n t a n g p e m e -rintahan Inggeris. Pejuang-pejuang dari Neger i Sembi lan d i k a t a k a n pernah meminta bantuan dar i T u r k i pada t a h u n 1892. T i d a k cli-ketahui clengan tepat sejauh m a n a pengaruh T u r k i d a l a m gerakan d i Pahang. N a m u n seruan E n g k u Syed Pa loh berjaya m e n a r i k s o k o -ngan 200 orang u n t u k ber juang. K e b a n y a k a n mereka d a r i Besut (Terengganu) clan Lebir (Kelantan) . Sultan Zainal A b i d i n pemer intah Terengganu serta pembesar-pembesar juga m e n g h u l u r k a n b a n t u a n .

Perang Jeram Ampa i 1894

Jeram A m p a i terletak empat batu d a r i K u a l a Tembel ing. Tempat i n i telah diserang clan d i t a w a n o l e h pe juang-pejuang Pahang pada 14

101

Page 114: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

J u n 1894. Dar i s ini Dato' Bahaman, Tok Gajah dan Mat Ki lau cuba berjumpa dengan Tok Raja Jelai dan Panglima Garang Yusuf bagi meminta sokongan. Kedua-dua mereka masih setia kepada Inggeris dan telah berjaya membunuh Mat Ke lubi salah seorang p e m i m p i n di pihak Dato' Bahaman. Satu kesilapan Dato' Bahaman ialah terus berkubu di Jeram Ampai dan tidak melancarkan serangan habis-habisan. Taktik i n i memberi peluang kepada Inggeris untuk me-ngumpulkan kekuatan. Pihak Inggeris juga berjaya menyekat Sultan A h m a d daripada membuat hubungan dengan para penentang.

Tentera British mula menyerang Jeram Ampai pada 29 J u n 1892 setelah Lt . Kolonel Walker tiba. Turut serta dalam operasi i n i ialah R.W. Duff (Penguasa Polis Pahang), E . A . Wise (Pemangku Penguasa U l u Pahang), Penolong Penguasa Steward, Kapten Talbot d a n Kapten Lyons. Walaupun Jeram A m p a i dapat ditawan tetapi pe-juang-pejuang Pahang berjaya meloloskan di r i .

Selepas peristiwa Jeram Ampai tidak lagi berlaku pertempuran secara besar-besaran. Pihak Brit ish diketuai oleh H u g h C l i f f o r d mengambil langkah memburu pejuang-pejuang Pahang, Sultan Terengganu clan Kelantan serta kerajaan Siam juga turut membantu Inggeris. Tapi ekspedisi Cl i f ford i n i gagal menangkap pejuang-pejuang Pahang. Bagaimanapun ekspedisi in i dikatakan berjaya dar i segi pengumpulan maklumat tentang Kelantan dan Terengganu.

Tamatnya Pemberontakan

Pada bulan November 1895 ada berita mengatakan Dato' Bahaman, Awang Nong, Jusuh, Teh Ibrahim, Haji Mat Wahit clan Mat Lela ditangkap oleh Pesuruhjaya Phya Dhib Kosa clan kerajaan S iam memberi perlindungan cli Chiengmai. Manakala Tok Gajah dan M a t Kilau dikatakan mati di Terengganu. Duff yang ditugaskan menyiasat juga memperakui hal in i . Kerajaan Inggeris telah memberi peng-ampunan kepada pejuang-pejuang Pahang pacla tahun 1913. Pada tahun 1969 muncul seorang tua berusia lebih kurang seratus tahun mendakwa sebagai Mat Ki lau.

102

Page 115: Sejarah Malaysia 1800-1963

103

Page 116: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 7

Negeri-Negeri Melayu Utara dan Campur Tangan Inggeris

(1840-1909)

P E R L I S , 1840-1905

Kesultanan Perlis diasaskan oleh keluarga Jamalullail yang berasal dari Hadramaut. Raja pertama Perlis ialah Syed Hussain ibn Syed H a r u n Jamalul lai l . 1 Baginda memerintah dari tahun 1843-1873. Adinda baginda Syed Abdullah dilantik sebagai Raja M u d a manakala M u h a m m a d Yunus Muhammad Arshad sebagai Perdana Menteri . Pada masa pemerintahan baginda, Perlis mewujudkan perhubungan yang baik dengan Siam dan memperbaiki hubungan dengan Kedah. Baginda mangkat pada Disember 1873 dan diganti oleh puteranya Syed A h m a d Jamalullail (1873-1897).

Pemerintah Perlis yang ketiga ialah Syed Safi ibn Almarhum Syed A l w i Jamalullai l (1897-1905). Syed Safi telah memperbaiki sistem pentadbirannya dengan memperbesarkan sedikit birokrasinya. Demikian juga dalam bidang perhubungan di mana beberapa batang jalan raya dibina menghubungkan Perlis dengan Kedah dan Siam. Bagi meluaskan kawasan sawah padi , tali air dibina iaitu Terusan Raja (Sungai Baharu) yang bermula dari Arau hingga Simpang Empat di kawasan pantai. Pada masa pemerintahan Syed Safi juga Siam melaksanakan dasar Thesaphiban dan Perlis diletakkan di bawah

104

Page 117: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840 -1909 )

M o n t h o n Sa ibur i d i mana Sul tan A b d u l H a m i d d i l a n t i k sebagai pe-s u r u h j aya . 2

K E D A H

Pemerintahan Sultan A h m a d Ta juddin a l - M u k a r r a m Shah, 1854-1879

Selepas p e p e r a n g a n K e d a h - S i a m t a h u n 1842 , S u l t a n A h m a d T a j u d d i n k e m b a l i memer in tah K e d a h hingga t a h u n 1845. Pada masa pemerintahan Sul tan Z a i n a l Rash id , (1845-1854) k e d u d u k a n e k o n o m i dan p o l i t i k K e d a h b e l u m p u l i h sepenuhnya kesan p e n -d u d u k a n S iam. K e d a h dapat d i p u l i h k a n sepenuhnya pada masa Sul tan A h m a d T a j u d d i n a l - M u k a r r a m Shah (1854-1879) . B a g i n d a m e n j a l a n k a n p e m e r i n t a h a n seeara m e s y u w a r a h d e n g a n p a r a pembesar dan menter i -menter i . D e n g a n p e m e r i n t a h a n a d i l d a n berpandangan jauh K e d a h menjadi maju dan m a k m u r . Selepas ke-mangkatan T u n k u A n u m , K u b a n g Pasu diserahkan k e m b a l i kepada K e d a h dengan persetujuan kerabat diraja K u b a n g Pasu d a n S iam. 3

M u l a i tahun 1855, Sultan A h m a d T a j u d d i n a l - M u k a r r a m Shah m u l a mengambi l langkah m e m o d e n k a n K e d a h . Mat lamatnya u n t u k m e n c a p a i kes tab i lan p o l i t i k d a n k e m a k m u r a n sos ia l e k o n o m i . Pelbagai k e m u d a h a n u n t u k k e m u d a h a n perdagangan d i w u j u d k a n termasuk p e m b i n a a n j a l a n di antara K o t a Setar ( A l o r Setar) ke Langgar, Lepa i , H u t a n K a m p u n g , B u k i t P i n a n g d a n A n a k B u k i t . Baginda juga menggalakkan p e m b u k a a n tanah-tanah baru. B u r u h -b u r u h C i n a dan India m u l a d ibawa m a s u k u n t u k bekerja d i laclang k o p i , c e n g k i h d a n pala d i Buki t P i n a n g . Pangkalan K e d a h d i S u n g a i Raja telah d i p e r b a i k i u n t u k m e m b o l e h k a n t o n g k a n g - t o n g k a n g besar b e r l a b u h . Bandar K o t a Setar d i p e r b e s a r k a n d a n i n i te lah menyebabkan k e m a j u a n perdagangan. Para pedagang terd i r i d a r i -pada orang C i n a , M e l a y u d a n India . D a l a m m e n g u r u s h a l - e h w a l orang C i n a d i l a n t i k sebagai ketua masyarakatnya y a n g d i k e n a l i sebagai K a p i t a n W i j a y a Bisara.

Menjelang tahun 1870-an, K e d a h mencapai tahap kemajuan y a n g membanggakan. I n i termasuklah kemajuan da lam b i d a n g pelajaran dengan p e m b i n a a n s e k o l a h agama di Padang L e p a i dan p e m b e n -tukan Re j imen M e l a y u d i bawah ke lo laan seorang Belanda Is lam bernama Ha j i A b d u l Rahman.

105

Page 118: Sejarah Malaysia 1800-1963

Kemajuan Kedah pada masa Sultan Ahmad Tajuddin III d iakui sendiri oleh Maharaja Chulalongkorn. 4 Demikian juga dengan Frank Swettenham yang menganggap Kedah pada tahun 1874 sangat maju dalam institusi, peraturan-peraturan kerajaan, kehidupan rakyat yang baik dan kemajuan negeri secara amnya berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung.

Pemerintahan Sultan Abdul Hamid, 1881-1905

Sultan A h m a d H a m i d menaiki takhta selepas kemangkatan ka-kandanya Sultan Zainal Rashid II (1880-1881). Pemerintahan baginda berlanjutan sehingga tahun 1943. Bagi perbincangan bab i n i akan dihadkan sehingga tahun 1905 sahaja iaitu sejurus sebelum campur tangan Inggeris. Pada peringkat awal pemerintahan Sultan A b d u l H a m i d , baginda dianggap seorang pemerintah dinamik dan banyak membuat perubahan. 5 Pegawai-pegawai Brit ish yang me-lawat Kedah mengakui kemajuan dan kestabilan negeri in i .

Faktor-faktor yang membantu kemajuan dan kestabilan Kedah:

(a) Pengawalan pentadbiran dan ekonomi di tangan sultan. Sejak Sultan Ahmad Tajuddin al -Mukarram Shah lagi. pentadbiran pusat Kedah menjadi kuat. Para pembesar daerah dipastikan tidak menguasai sumber ekonomi sehingga boleh mencabar kewibawaan sultan.

b) Kedah merupakan negeri pertanian terutama padi clan tidak bergantung kepada bijih timah. Di negeri-negeri Melayu yang menjadi pengeluar bi j ih timah pada abaci ke-9 mengalami ketidakstabilan politik akibat pergaduhan kongsi gelap. Sultan A b d u l Hamid berjaya mematahkan pergaduhan antara kongsi gelap di kawasan lombong K u l i m sekitar tahun 1888-1889.

(c) Perhubungan baik Kedah-Pulau Pinang. Hasil hubungan i n i meningkatkan kegiatan ekonomi. Di samping itu kerajaan K e d a h menyerapkan beberapa bentuk pentadbiran Pulau P i n a n g bagi m e n i n g k a t k a n keberkesanan p e n t a d b i r a n . Hasilnya Kedah membentuk jabatan perbendaharaan, tanah dan ukur, audit, pos dan telegraf serta undang-undang.

106

Page 119: Sejarah Malaysia 1800-1963

(d ) Perhubungan baik K e d a h - S i a m . G o l o n g a n pembesar K e d a h sentiasa memast ikan p e r h u b u n g a n di antara k e d u a - d u a negeri berjalan lancar. H u b u n g a n Raja C h u i a l o n g k o r n dengan Sul tan A b d u l H a m i d m e m a n g baik . S u l t a n A b d u l H a m i d d i l a n t i k menjadi Pesuruhjaya M o n t h o n Sa ibur i ( K h a l u a n g T h e s a p h i -bun) pada tahun 1881.

(e) T o k o h - t o k o h y a n g m e m b a n t u S u l t a n A b d u l H a m i d j u g a berkebolehan. M e r e k a termasuklah T u n k u Yaakop i b n Sul tan Zainal Rashid, W a n M a t Saman (Menter i Besar) dan Raja M u d a T u n k u A b d u l A z i z .

T E R E N G G A N U

Sultan Umar 1839-1876

K e d u d u k a n po l i t ik Terengganu tidak stabil antara tahun 1830-1838. I n i ekoran daripada rebutan takhta yang ber laku antara T e n g k u U m a r (Yamtuan M u d a ) dengan bapa saudaranya Raja M a n s u r (Ben-dahara) . Satu f o r m u l a penyelesaian d i p u t u s k a n dengan m e l a n t i k Raja M a n s u r sebagai Yang D i p e r t u a n Tua dan Tengku U m a r sebagai Y a n g D i p e r t u a n Besar. Tetapi i n i t i d a k ber jaya m e n y e l e s a i k a n masalah kerana kedua-dua p ihak m e w u j u d k a n jentera pentadbiran dan pembesar masing-masing. M a l a h kedua-dua p ihak telah m e n g u -k u h k a n p a s u k a n per tahanan d e n g a n m e n a m b a h k a n p e r a l a t a n senjata, m e m b i n a k u b u - k u b u d a n m e n a m b a h b i langan askar. Pada per ingkat awal pasukan T e n g k u U m a r d i k a l a h k a n dan terpaksa b e r u n d u r ke K e m a m a n dan kemucl ian ke Pahang. P e m e r i n t a h a n Sul tan M a n s u r hingga tahun 1836 t idak lagi dicabar. Selepas ke-mangkatan baginda, pemer intahan Terengganu d i a m b i l a l i h o l e h anakandanya Sultan M u h a m m a d Syah I . Tengku U m a r seka l i lagi c u b a m e n g h i d u p k a n k e m b a l i t u n t u t a n takhta d e n g a n g e r a k a n tentera pada tahun 1839. Pada k a l i i n i Tengku U m a r berjaya menga-l a h k a n Sultan M a h m u d yang terpaksa berundur ke Kelantan. W a l a u -p u n Sul tan M u h a m m a d m e m b u a t percubaan u n t u k k e m b a l i k e Terengganu clengan bantuan Tengku Hi tam dar i Besut tetapi gagal. 6

D a l a m urusan pentadbiran, Sul tan U m a r m e n e k a n k a n tentang h u k u m - h u k u m syarak d a n m e n g g a l a k k a n u l a m a m e m a i n k a n

107

Page 120: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

peranan dalam kerajaan. Baginda juga telah berusaha meningkatkan kegiatan perdagangan dan menetapkan peraturan pentadbiran negeri. Pusat pentadbiran di Kuala Terengganu diperkemaskan. Negeri Terengganu pula dipecahkan kepada beberapa daerah d a n dilantik pembesar-pembesar daerah. Daerah pula dipecahkan kepada bahagian-bahagian. U n i t pentadbiran paling keci l ialah k a m p u n g . 7

Pada masa pemerintahan baginda, Terengganu agak bebas dar i -pada pengaruh poli t ik luar. Sultan Umar tidak lagi mahu tunduk pada kerajaan Siam dan telah menghentikan penghantaran bunga emas. Dalam kes hubungan dengan Inggeris pernah berlaku ke-tegangan pada tahun 1851. Ini ekoran daripada peristiwa sebuah tongkang seorang Cina Hakka ditangkap di perairan Terengganu. Sidtan U m a r menjatuhkan h u k u m a n bunuh atas tuduhan me-rompak dan menimbulkan rasa tidak puas hati Inggeris dan telah meminta bayaran ganti rugi.

Hubungan Terengganu dengan Pemberontakan Pahang 1857-1861 Dalam sengketa rebutan takhta antara Wan Ahmad dan Engku M u d a Wan Mutahir, Sultan Umar menyokong Wan Ahmad. Baginda me-merintahkan Penghulu Kemaman membantu Wan Ahmad. Dengan bantuan penduduk Kemaman, serangan dilancarkan ke atas Pahang pada tahun 1857. Pihak Inggeris telah meminta Sultan Umar supaya tidak terlibat dalam sengketa Pahang. Bagaimanapun Wan A h m a d masih meneruskan gerakannya dari Terengganu dan menyerang Pahang pada tahun 1861. Kekalahan in i telah menyebabkan sokong-an Sultan Umar kepada Wan A h m a d semakin berkurangan. Sultan U m a r juga dikatakan telah didesak oleh Inggeris supaya t idak membenarkan W a n A h m a d menetap di Terengganu dan in i telah menyebabkan Wan A h m a d beralih ke Kelantan untuk mencar i bantuan.

Bekas Sultan Riau-Lingga di Terengganu Sultan M a h m u d Muzaffar telah dipecat oleh Belanda dan baginda terpaksa berpindah dari setempat ke setempat dan diberi per-

108

Page 121: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

l indungan oleh Sultan Umar. Kedua-dua mereka mempunyai h u b u -ngan keluarga. Sultan M a h m u d dikatakan cuba m e n d a p a t k a n bantuan daripada Inggeris dan Siam supaya ditabalkan m e n j a d i sultan di Pahang tetapi tidak berjaya. Pihak Inggeris b imbang i n i akan menimbulkan perbalahan dengan pihak Belanda.

Sultan M a h m u d telah memberi sokongan kepada W a n A h m a d dalam kes rebutan kuasa di Pahang dengan harapan kejayaan i n i akan membantunya menjadi sultan. Sultan M a h m u d juga m e m -pengaruhi Sultan U m a r supaya memberi sokongan kepada W a n A h m a d . Hal in i menyebabkan pihak Inggeris meminta Sultan U m a r menyerahkan Sultan M a h m u d yang bernaung di negerinya. G a b e n o r Cavenagh cuba memaksa Terengganu dengan menghantar k a p a l perang mengepung Kuala Terengganu dan k e m u d i a n n y a te lah membedil bandar tersebut pada 11 dan 12 November 1862.8 L a n g -k a h Inggeris in i gagal kerana bekas Sultan Riau-Lingga i tu te lah diminta oleh Sultan U m a r pergi ber l indung di Besut. T i n d a k a n Inggeris juga diprotes oleh Siam kerana bertentangan clengan syarat-syarat Perjanjian Burney, 1826.

Sultan Zainal Abidin III, 1881-1919

Sultan Zainal A b i d i n menggantikan ayahandanya Sultan A h m a d Syah II (1876-1881). 1 4 Sultan Zainal dianggap seorang yang a l i m dan dia telah membantu Terengganu mencapai kestabilan p o l i t i k dan kemakmuran. Perdagangan dalam negeri telah meningkat d a n demikian juga perdagangan luar terutama dengan Singapura. J u m l a h penduduk Terengganu pada masa pemerintahan baginda meningkat seratus r ibu orang.

Kedudukan kerabat diraja telah dimantapkan dengan m e l a n t i k mereka ke jawatan-jawatan pent ing dalam pentadbiran daerah-daerah dan diberi kuasa memungut cukai . Baginda juga m e m b e r i kedudukan yang tinggi kepada ulama-ulama sehingga mereka j u g a telah menjadi salah satu golongan yang berpengaruh.

Sultan Zainal A b i d i n telah mengadakan beberapa p e r a t u r a n penting:

109

Page 122: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(a) Membuat beberapa peraturan cukai. Antaranya cukai banci . Pembesar daerah pula mengenakan cukai 50 sen bagi setiap penduduk. Cukai untuk tongkang-tongkang pedagang d ikena l i sebagai Labuh Batu. Lain- lain cukai termasuklah cukai i k a n , cukai candu dan cukai import.

(b) Kerah. Sistem kerah ialah perkhidmatan oleh rakyat kepada pemerintah tanpa upah. Sistem i n i masih diteruskan o l e h baginda.

(c) Penggunaan mata wang kepeng (pitis), kepeng baharu, kenar i , kupang dan amas.

(d) Mengadakan pasukan polis di bawah pimpinan Tengku M o h d Yusuf. Pasukan i n i dikenali sebagai Budak Raja. Oleh kerana mereka tidak dibayar gaji mereka memeras ugut rakyat u n t u k mendapat wang dan sebagainya.

(e) Pada tahap 1892 mendir ikan sebuah pejabat pos di K u a l a Terengganu.

Pemerintahan Sultan Zainal dianggap memuaskan sama ada dalam hal-ehwal dalam atau luar negeri. Baginda berjaya mengekang pengaruh Siam pada tahap m i n i m u m . Walaupun begitu Su l tan Zainal terpaksa juga akur dengan Perjanjian Inggeris-Siam, 1909. N a m u n dalam soal penerimaan Penasihat Inggeris, Terengganu hanya menerimanya pada tahun 1919. Pegawai Inggeris yang di-lantik di Terengganu sebelum tahun 1919 hanya bertaraf agen British.

K E L A N T A N

Sultan Muhammad I (1800-1837)

Sultan Muhammad menaiki takhta Kelantan setelah berjaya da lam peperangan dengan Terengganu (1801-1802). Setelah itu Kelantan bebas daripada penguasaan Terengganu. Namun struktur kuasa yang longgar menyebabkan baginda dicabar oleh pembesar-pembesar Kelantan sendir i . 1 0 Sultan Muhammad I. mendapat cabaran p o l i t i k daripada saudara-saudaranya L o n g Zainal (Raja Banggul) y a n g

110

Page 123: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

memegang jawatan Bendahara, Long Tan (Temenggung) d a n Raja M u d a Long Ismail. Persaingan juga w u j u d antara ketiga-tiga t o k o h in i . Raja Bendahara L o n g Jenal dikatakan membuat pakatan m e m -bunuh Raja Temenggung Long Tun. Sultan M u h a m m a d bertindak menghalau keluar Raja Bendahara seeara kekerasan. T indakan i n i meredakan keadaan pol i t ik Kelantan. Kedudukan pol i t ik Kelantan juga menjadi lemah kerana sokongan yang d i b e r i k a n kepada pemberontak-pemberontak Patani pada tahun 1831. Apabi la pem-berontakan in i ditumpaskan oleh Siam, Kelantan terpaksa tunduk kepada kemahuan Siam. Sultan Kelantan terpaksa menyerahkan Sultan Patani yang berl indung di negerinya dan membayar wang pampasan kepada kerajaan Siam dan askar-askarnya.

Perebutan Takhta, 1837-1842

Selepas Sultan M u h a m m a d I mangkat pada tahun 1837 berlaku lagi rebutan takhta kerana baginda tidak meninggalkan putera sebagai waris takhta. Rebutan takhta berlaku antara saudara-saudara dan anak saudara baginda. Pada mulanya Raja Banggul (Bendahara) dipi l ih sebagai sultan dan disokong oleh Tengku Kota, Raja M u d a , Long A h m a d dan lain- lain lagi. Pencabar takhta terkuat ialah Tuan Senik M u l u t Merah yang disokong oleh saudara-saudaranya Tuan Kota, Tuan Bongsu dan ramai lagi. Tuan Senik adalah anak saudara Almarhum sultan tetapi amat rapat dengan A l m a r h u m . 1 1

Pertempuran pertama meletus pada tahun 1838 di K a m p u n g Laut. Tuan Senik kemudiannya mendapat sokongan Siam. Hasi lnya Raja Banggul dikalahkan dan melarikan d i r i ke Saiburi. Dengan perkenan Rama III, Tuan Senik ditabalkan sebagai sultan dengan gelaran Phaya P ip i t P h a k d i d a n d i k e n a l i juga sebagai S u l t a n Muhammad II. Walaupun begitu, rebutan takhta terus ber laku.

Pencabar-pencabar Sultan Senik mengambil kesempatan ke-bangkitan pemberontakan Kedah tahun 1838. Askar-askar Siam sibuk di Kedah dan in i memberi ruang kepada penentang-penentang Sultan Kelantan bertindak. Raja Banggul dan L o n g A h m a d m u l a menyerang dan berjaya menawan Tumpat, Lambor, Pasir Mas , dan

111

Page 124: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Bukit Marak. Bagaimanapun kedudukan polit ik Sultan Senik d i -selamatkan oleh kejayaan Siam mematahkan pemberontakan Kedah. In i membolehkan Siam campur tangan di Kelantan. Kerajaan Bangkok menghantar dua orang wakilnya untuk menyelesaikan per-telingkahan tetapi mereka gagal dan pertempuran terus berlaku.

Menjelang bulan Ogos 1839, Tuan Senik berjaya mengalahkan penentang-penentangnya di Bachok dan in i memaksa Raja Banggul dan L o n g A h m a d mencari perlindungan di Terengganu. Walaupun Tuan Senik berjaya tetapi cabaran terus juga wujud. Kal i ini baginda ditentang oleh Tuan Besar yang bekerjasama dengan Raja Banggul. Keadaan bertambah genting apabila Tuan Kota yang menjadi pe-nyokong Tuan Senik juga mahu merebut takhta. Sekali lagi Tuan Senik diselamatkan oleh campur tangan Siam yang telah p u n menyelesaikan masalah Kedah dan dapat menumpukan perhatian untuk mengukuhkan pengaruh di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1842 Siam memecat Tuan Besar yang kemudiannya dilantik sebagai Raja Patani. Raja Banggul dan L o n g A h m a d telah dihantar ke Nongcik . Manakala Tuan Kota dihantar ke Ligor dan kemudiannya dilantik menjadi Raja Jering.

Selepas m e n u m p a s k a n m u s u h - m u s u h p o l i t i k n y a , S u l t a n Muhammad II berusaha mengukuhkan pemerintahan pusat di Kota B h a r u . 1 2 Pembesar-pembesar ja jahan t idak lagi d i b e r i kuasa mentadbir seeara bebas. Malah pembesar jajahan d i k e h e n d a k i menetap di Kota Bharu. Sultan Muhammad II telah berjaya me-wujudkan sebuah pemerintahan yang stabil.

Sultan-sultan Kelantan (1886-1909)

Sultan Senik M u l u t Merah mangkat pada tahun 1.886 dan diganti oleh anaknya Long Sulung dengan gelaran Sultan Ahmad. Peme-rintahan baginda dianggap aman tanpa cabaran rebutan takhta.1 3

Selepas kemangkatan Sultan A h m a d pada tahun 1889 sekali lagi Kelantan dilanda krisis rebutan takhta. Sultan Ahmad meninggalkan ramai anak yang bukan sahaja berebut harta pusaka tetapi juga takhta. A k h i r n y a L o n g K u n d u r dilantik dengan gelaran Sultan M u h a m m a d III (1888-1890). Selepas kemangkatannya sekali lagi

112

Page 125: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

Siam terpaksa campur tangan dengan melantik saudaranya Sultan Mansur (1890-1898). Pada tahun 1898 baginda mangkat mengejut dan Raja Senik di lantik memerintah Kelantan dengan memakai gelaran Sultan M u h a m m a d IV (1899-1920). 1 4

Masyarakat dan Ekonomi Kelantan 1840-1900 Kebanyakan penduduk Kelantan tertumpu di kawasan dataran Sungai Kelantan. Pada tahun 1835 penduduknya berjumlah 50 r ibu orang dan pada tahun 1884 meningkat kepada 200 ribu orang. Sebahagian besar penduduk tinggal cli tebing sungai yang b u k a n sahaja sebagai jalan perhubungan tapi juga membekalkan keguna-an harian clan pertanian. Para pembesar dan sultan juga membina kediaman dan kubu di sungai terutama di muara bagi kegunaan pertahanan dan kutipan cukai .

Kelantan pacla abad ke-19 dikatakan mempunyai d u a kelas masyarakat. Kelas atasan dianggarkan kira-kira empat peratus pen-duduk clan menguasai pol i t ik dan ekonomi. Tempat paling tinggi dalam masyarakat ialah sultan. Di bawah baginda terdapat jawatan-jawatan penting seperti Raja M u d a , Raja Bendahara, Perdana Menter i dan sebagainya. Penjawat-penjawat untuk jawatan penting biasanya kerabat diraja dan golongan bangsawan yang bergelar Wan clan N i k . Terdapat pembesar-pembesar daerah yang d i lant ik oleh sul tan sebagai waki l kerajaan Kota Bharu. Pada masa pemerintahan Sul -tan Muhammad II, jawatan pembesar-pembesar jajahan diambil a l ih oleh pembesar-pembesar pusat di Kota Bharu. Di peringkat m u k i m (kweng) dilantik penghulu atau Tok Kweng dan i m a m untuk meng-uruskannya.

Golongan yang diperintah (rakyat) dibahagi dua iaitu orang merdeka dan hamba. H a m b a pula terbahagi dua ia i tu hamba berhutang dan hamba abdi. Mereka i n i merupakan sumber tenaga kerja yang penting kepada golongan pemerintah.

Kegiatan ekonomi yang penting di Kelantan tertumpu kepada kegiatan pertanian terutama menanam padi , menangkap i k a n , penternakan, mengutip hasil hutan, bertukang clan sebagainya. Kegiatan perdagangan juga wujucl tetapi t idaklah begitu besar. Kebanyakan pedagang terdiri daripada orang C i n a , India d a n Arab .

113

Page 126: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

HUBUNGAN INGGERIS DENGAN NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA SEBELUM 1909

H u b u n g a n Inggeris dengan Negeri -Negeri M e l a y u Utara t idak menentu dan sering berubah-ubah. Kedah pernah meminta naungan Inggeris sejak abad ke-18. Kedah juga menyerahkan Pulau P i n a n g (1786) dan Seberang Prai (1800). Kelantan dan Terengganu juga pernah meminta naungan British tetapi ditolak. Bahkan Inggeris telah mengiktiraf pertuanan Siam ke atas Kedah, Perlis, Kelantan d a n Terengganu setelah termeterainya Perjanjian Burney (1826) .

Walaupun dasar rasmi Inggeris mengakui pertuanan S iam di negeri-negeri tersebut tetapi pegawai-pegawai Br i t i sh cli Tanah M e l a y u sering campur tangan. Pada tahun 1862, pegawai Br i t i sh cuba menghalang Siam mengembangkan pengaruh di Kelantan clan Terengganu. Kerajaan Bangkok telah membuat aduan kepada ke-rajaan Inggeris di London. Ini menyebabkan pegawai-pegawai Inggeris di Tanah Melayu terpaksa tunduk dan m e n u m p u k a n perhatian di Negeri-Negeri Selat. Pacla pandangan kerajaan Br i t i sh kepentingan mereka di negeri-negeri Melayu tidak begitu besar. A p a y a n g leb ih penting ialah persaingan Bri t ish cli B u r m a d e n g a n Perancis yang menguasai Indo-China. Pihak British lebih m e m e r -l u k a n hubungan baik dengan Siam clan mahu menjadikan L e m b a h C h a o Phraya sebagai kawasan penampan.

Minat pegawai Inggeris di Tanah Melayu untuk campur tangan mas ih wujud. Misalnya Gabenor Frederich Weld menyokong dasar c a m p u r tangan. Beliau beranggapan negeri-negeri M e l a y u i n i sebenarnya bukan negeri naungan dalam erti kata yang sebenar. K e l a n t a n dan Terengganu menguruskan hal -ehwal p o l i t i k n y a dengan bebas. Weld juga berpendapat j ika Inggeris tidak c a m p u r tangan, Siam akan mengancam British dengan galakan kuasa-kuasa Barat terutama Perancis dan Rusia . 1 5 Gabenor Singapura m e m a n g berminat untuk meluaskan lagi wilayah. Pada tahun 1893, Gabenor Negeri-Negeri Selat melawat Kelantan dan Terengganu tanpa m e m -beritahu kerajaan Bangkok.

114

Page 127: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

Isu Segenting Kra

Satu lagi isu penting adanya ura-ura pembinaan terusan yang me-rentasi Segenting Kra oleh Jepun sekitar tahun 1893, Sebenarnya cadangan pembinaan terusan bermula sejak tahun 1863 berdasarkan kajian syarikat Bri t ish. Kajian tersebut dibuat di bawah kelolaan Kapten Alexander Fraser dan Kapten J . G . Forlog. Usaha penyel i -d ikan i n i diteruskan lagi oleh ekspedisi Perancis yang diketuai oleh A. J . Loftus. Walaupun hasil kajian mendapati pembinaan terusan tidak sesuai tetapi kerajaan Br i t i sh tetap bimbang terutama ke-mungkinan Perancis melibatkan d i r i dalam projek tersebut dan akan mendapat konsesi yang banyak daripada Siam. Keadaan i n i mengancam kepentingan British.

Konsesi Duff dan Kesannya

R . W Duff bekas pentadbir Inggeris di Tanah Melayu. Beliau pernah mengikut ekspedisi memburu pemberontak-pemberontak Pahang bersama-sama pasukan H u g h C l i f f o r d pada tahun 1895. Duf f amat tertarik dengan U l u Kelantan yang dipercayai sebagai berpotensi dar i segi ekonomi . Pada tahun 1900, beliau berjaya mendapat pajakan U l u Kelantan daripada Sultan Kelantan. 1 6 Syarikat Pem-bangunan Duff berjaya mendapat kawasan seluas 777 000 hektar. Pihak Siam tidak berpuas hati kerana tidak dirujuk terlebih dahulu dan menganggap langkah Duff didalangi oleh kerajaan Inggeris. Walaupun dinafikan Duff telah dibicarakan dalam mahkamah Siam tanpa keputusan. A k h i r n y a kerajaan Bangkok mengiktiraf konsesi tersebut. W a l a u p u n begitu, Duff masih tidak berpuas hat i dan mendesak kerajaan Inggeris campur tangan di Kelantan. Beliau mengugut akan mendaftar syarikatnya di sebuah negeri di benua Eropah clan sekali gus akan mempengaruhi kerajaan tersebut untuk campur tangan cli Kelantan, A n c a m a n in i membimbangkan kepen-tingan Inggeris,

Seruan Duff supaya Inggeris campur tangan memang disokong oleh pentadbir-pentadbir di Tanah Melayu yang mahu dasar impe-rialis diperluaskan. Salah seorang daripadanya Frank Swettenham yang ketika i tu menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat. Swettenham

115

Page 128: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

mencadangkan kepada Siam supaya melant ik penasihat S i a m berbangsa Inggeris di Kelantan dan Terengganu. Berdasarkan Perjanjian Inggeris-Siam, September 1902, Siam bersetuju dengan cadangan tersebut. Kelantan menerima penasihat Siam, W.A. G r a -ham pada tahun 1903. Bagaimanapun Sultan Terengganu menentang keras pelant ikan tersebut. Tugas penasihat ialah menguruskan pentadbiran negeri tanpa melibatkan hal-ehwal agama Islam d a n adat Melayu. Selain pelantikan penasihat, perjanjian i n i juga me-ngakui kedua-dua negeri sebagai takluk Siam dan hubungan luar Kelantan dan Terengganu hendaklah dibuat melalui Bangkok. S iam juga berjanji tidak akan campur tangan dalam urusan pentadbiran. Sultan pula tidak dibenar memberi konsesi atau jawatan kepada orang luar tanpa merujuk kepada Siam dan satu per sepuluh kut ipan hasil negeri hendaklah dimasukkan ke dalam perbendaharaan Siam. Adalah jelas konsesi Duff membawa kepada penglibatan Inggeris d i Siam.

Masalah. Kewangan Kedah dan Perlis, 1905 John Anderson yang menggantikan Swettenham sebagai Gabenor Negeri-Negeri Selat tidak bersetuju dengan langkah Swettenham menggalakkan Siam melantik penasihat. Seorang konsul di lant ik yang beribu pejabat di Alor Setar bagi menjaga kepentingan Inggeris di Kedah, Perlis dan Setul. Konsul yang dilantik ialah Meadows Frost. Pada bulan Januari 1905 Gabenor Anderson menerima surat daripada Barnes, Setiausaha H a l Ehwal Orang Cina yang menyebut Raja M u d a Kedah, Tunku A b d u l A z i z memaklumkan negeri Kedah memerlukan sekurang-kurangnya dua juta ringgit dan m e m o h o n bantuan kewangan British. Sebagai balasannya British akan melantik Penasihat Kewangan. Barnes berpendapat walaupun Kedah di bawah naungan Siam tetapi dari segi perdagangan lebih bergantung kepada Pulau Pinang. Bagaimanapun cadangan Barnes tentulah berten-tangan dengan dasar British.

Bagi mengatasi masalah kewangan Kedah, Tunku A b d u l A z i z terpaksa meminta bantuan Siam. A k h i r n y a kerajaan B a n g k o k bersetuju memberi pinjaman sejumlah $2,785,684.00 dengan faedah enam peratus setahun. Syarat l a i n yang dikenakan oleh S i a m

116

Page 129: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1909)

termasuklah pelantikan seorang penasihat kewangan. Tugas tersebut mulanya disandang oleh W.E W i l l i a m s o n yang tiba di Kedah pada Mac 1905. Enam bulan kemudian tempat beliau diambi l a l ih oleh C . C . Hart , seorang bekas pentadbir Brit ish di India . 1 7

Neger i Perlis juga menghadapi masalah kewangan terutama pada awal pemerintahan Syed A l w i Jamalullai l (1905-1943). Perlis meng-ikut je jak Kedah meminjam wang dari Siam. Dengan in i Perlis terpaksa menerima seorang penasihat kewangan Siam. Orang yang dipertanggungjawabkan untuk tugas tersebut ialah A. J . D u k e . 1 8

Adalah nyata penasihat-penasihat kewangan di negeri Kedah, Perlis dan Kelantan terdiri daripada bangsa Inggeris. Ini ekoran desakan kerajaan Inggeris yang mahu memastikan kepentingan mereka tidak terjejas.

Ke Arah Campur Tangan Inggeris (1902-1909)

Selepas penguasaan British cli bahagian selatan dan tengah Tanah M e l a y u , pegawai-pegawai Brit ish dengan sokongan pendukung-p e n d u k u n g dasar imperialis di L o n d o n berhasrat untuk meluaskan pengaruh ke negeri-negeri utara. Dasar pejabat luar bagaimanapun lebih mementingkan keharmonian hubungan dengan Siam sebagai sebahagian besar untuk menyekat pengaruh Perancis yang m u n g k i n bergerak dari Indo-China . Tetapi in i tidak bermaksud Inggeris ber-sedia untuk mengorbankan kepentingan strateginya di kawasan i n i . Apa yang lebih ditekankan ialah untuk menggunakan seberapa m u n g k i n saluran diplomatik daripada mengambil r isiko membawa masuk tentera ke wilayah Siam yang boleh mencetuskan krisis yang lebih besar.

P i h a k berkuasa L o n d o n seeara tidak langsung memast ikan kepentingan cli negeri-negeri M e l a y u Utara menerusi saluran d i p -lomatik. Beberapa perjanjian sulit telah ditandatangani dengan Siam pada tahun 1896, 1897 clan 1899. Dalam dasar Inggeris mereka mahu menyatukan kawasan utara bermula dari Tenasserim hingga ke sempadan Pahang. Bagi menjamin hubungan baik, pihak Inggeris telah membuat perbincangan dengan Perancis hingga membawa kepada pengisytiharan mengekalkan kemerdekaan Siam pada 15

117

Page 130: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Januari 1896. 1 9 Selepas itu pihak Inggeris berunding dengan Siam bagi memelihara kepentingan mereka di negeri-negeri Melayu Utara. Perjanjian pada bulan A p r i l 1897 pihak Siam telah berjanji t idak akan menyerahkan negeri-negeri Melayu naungannya atau memberi apa-apa keistimewaan kepada kuasa lain tanpa merujuk kepada British. Sebagai balasannya, Inggeris berjanji akan mempertahankan hak-hak Siam j ika diganggu-gugat oleh pihak yang ketiga. N a m u n begitu pentadbir-pentadbir Inggeris di Tanah Melayu yang gemar kepada dasar perluasan merasakan perjanjian in i tidak mencukupi . Rundingan seterusnya juga menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan Siam. Hasil perjanjian tahun 1899 Kelantan, Kedah dan Terengganu disahkan sebagai negeri naungan Siam manakala Reman diputuskan sebagai sebahagian wilayah Siam.

Pada tahun 1902 Chamberlin dan Swettenham berjaya m e m -pengaruhi Lansdowne (Setiausaha Luar) untuk melaksanakan dasar yangagak agresif apabila berunding dengan Siam terutama tentang Kelantan dan Terengganu. Hasil tekanan ini lah Kelantan menerima Pesuruhjaya Residen dan Penasihat Am Siam berbangsa Inggeris pada tahun 1902. Pegawai tersebut ialah W.A. Graham bekas pen-tadbir berpengalaman di India. Bagaimanapun Sultan Terengganu menolak pelantikan Penasihat A m .

Menjelang tahun 1907 kerajaan London berpendapat ada ke-mungkinan kuasa-kuasa Perancis, Jerman dan Rusia campur tangan di negeri-negeri Melayu Utara. Inggeris juga mencurigai kerajaan Bangkok akan membuat pakatan-pakatan sulit dengan kuasa-kuasa Barat yang lain seperti yang dilakukannya. Berdasarkan kemung-kinan i n i rundingan-rundingan tidak rasmi dengan kerajaan S iam dimulakan pada bulan A p r i l 1907. Pihak Siam d iwaki l i oleh Strobel manakala Paget mewakil i Britain. Hasilnya pada 10 Mac 1909 ter-meterailah Perjanjian British-Siam atau Perjanjian Bangkok. Butir-butir perjanjian tersebut bolehlah diringkaskan seperti berikut:

(a) Kerajaan Siam menyerahkan hak-hak kedaulatan, naungan, pentadbiran dan apa-apa kawalan di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perl is dan p u l a u - p u l a u berdekatan .

118

Page 131: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U U T A R A D A N C A M P U R T A N G A N I N G G E R I S (1840-1900)

Sempadan negeri -negeri i n i a k a n d iper je laskan d a l a m me-syuarat p r o t o k o l sempadan y a n g akan d iadakan k e m u d i a n .

(b) Penyerahan i n i akan berkuatkuasa 30 har i selepas per janj ian.

(c) Satu suruhanjaya S i a m - B r i t i s h akan d i l a n t i k bagi m e n y e l e -saikan masalah sempadan. Rakyat S iam yang tinggal di neger i -negeri yang tersebut d a l a m perkara (a) b o l e h m e n g e k a l k a n kerakyatan S iam manakala konseps i -konseps i yang d i b e r i k a n oleh kerajaan S i a m cli negeri-negeri tersebut dianggap sah.

(d) Kerajaan Br i t i sh akan membayar hutang negeri-negeri yang tersebut dalam perkara (a) kepada kerajaan S iam.

(e) Kerajaan B r i t i s h m e n g i k t i r a f hak k e h a k i m a n S i a m ke atas rakyatnya d i S i a m .

(0 Rakyat Br i t ish akan mendapat hak-hak dan ke is t imewaan yang sama seperti yang d i n i k m a t i o l e h p e r i b u m i Siam tetapi m e r e k a d i k e c u a l i k a n dar ipada p e r k h i d m a t a n tentera.

(g) M a n a - m a n a perjanj ian, persetujuan dan konvesyen antara Br i t i sh-S iam yang t idak d i u b a h o l e h perjanjian i n i a k a n terus berkuatkuasa.

(h) Perjanjian i n i a k a n clisahkan da la m masa empat bu lan .

Kesan langsung yang jelas ia lah per tukaran naungan neger i -negeri M e l a y u Utara . D e n g a n i n i sempadan Tanah M e l a y u d e n g a n Siam telah clitetapkan dengan menggar i skan sempadan m e n g i k u t puncak-puncak g u n u n g .

Reaksi sultan-sultan di negeri-negeri yang terlibat m e n a m p a k k a n penentangan. Sul tan Ke lantan clan K e d a h m e m b a n t a h kerana ada wilayah yang h i k i n g tetapi Perak misa lnya b e r u n t u n g kerana m e n -dapat sebahagian dar ipada kawasan R e m a n . Kesan l a i n d i d a p a t i penerimaan penasihat-penasihat di negeri-negeri M e l a y u Utara yang akan m e m u l a k a n c a m p u r tangan Inggeris seeara langsung.

Bagi S iam p u l a mereka mendapat pin jaman se jumlah empat j u t a paun bagi pembiayaan projek ja lan kereta api m e n g h u b u n g k a n S i a m dengan Tanah M e l a y u . Bagi S iam k e h i l a n g a n negeri-negeri M e l a y u itu t idaklah begitu ketara kerana t idak dapat m e n y u m b a n g k a n has i l

119

Page 132: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

e k o n o m i kepada perbendaharaannya. L a g i p u n masalah n e g e r i -negeri tersebut selalu m e n i m b u l k a n ketegangan hubungan dengan pentadbiran di Neger i -Neger i Selat. P ihak Inggeris n a m p a k n y a begitu berkeras mahukan w i l a y a h tersebut dan j i k a Siam terus berkeras k e m u n g k i n a n mereka akan kehilangan negeri tersebut tanpa mendapat sebarang faedah.

D i l i h a t daripada konteks Inggeris ternyata perjanjian i n i te lah berjaya m e n g u k u h k a n dasar penjajahan di Tanah M e l a y u . Daerah i n i dianggap mustahak dari segi kepentingan e k o n o m i dan strategi.

120

Page 133: Sejarah Malaysia 1800-1963

121

Page 134: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 8

Negeri Johor, 1800-1914

PENGENALAN

Selepas kejatuhan Melaka 1511 M a s i h i ke tangan Portugis, Sultan M a h m u d Syah berusaha bersungguh-sungguh menubuhkan pusat kerajaan baru. Akibat ancaman dan serangan Portugis, baginda terpaksa berpindah-randah. Sultan M a h m u d mangkat di Kampar, Sumatera (1528). Anakandanya, Sultan A l a u d i n kembali ke Seme-nanjung mengasaskan kerajaan Johor (1528-1564). Pemerintahan nasab Kesultanan Melaka di Johor berakhir selepas kemangkatan Sultan M a h m u d II (Marhum Mangkat Dijulang) pada tahun 1699.' Jadual 8.1 di sebelah menunjukkan jurai keturunan Melaka yang memerintah Johor.

KELUARGA BENDAHARA

Pemerintahan Johor seterusnya berada di tangan keluarga benda-hara. Keadaan i n i berlaku kerana Sultan M a h m u d II tidak m e m -p u n y a i waris negeri. Pembesar-pembesar bersetuju m e l a n t i k Bendahara Seri Maharaja Tun A b d u l Jali l sebagai sultan (1699-1718). K e m u d i a n n y a baginda dicabar oleh Raja K e c i l dari Siak. Raja Sulaiman (anakanda Sultan A b d u l Jalil) berjaya memulihkan ke-kuasaan dengan bantuan orang Bugis. 2 Sejak tahun 1722, peranan orang Bugis dalam polit ik Johor begitu penting.

122

Page 135: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

D i n a s t i B e n d a h a r a m e n g h a d a p i k r i s i s t a k h t a se te lah k e -

mangkatan Sultan M a h m u d III pada tahun 1812. Putera s u l u n g -nya Tengku L o n g atau H u s s a i n d iketepikan. A d i n d a n y a Tengku A b d u l Rahman yang d i s o k o n g o leh orang Bugis d i bawah p i m p i n a n

Yam Tuan M u d a Raja Jaafar d i lant ik sebagai Sul tan Johor . A l a s a n yang cliberi kerana Tengku L o n g tidak h a d i r pada hari p e m a k a m a n Sultan M a h m u d III. 3

Dalam keadaan p o l i t i k begini lah Sir Stamford Raffles sedang berusaha mencar i p e l a b u h a n d i S e l a t an Tanah M e l a y u . Raffles melihat peluang i n i bo leh d i g u n a k a n bagi m e n g h a l a l k a n p e n g -ambilan Pulau Singapura. Raffles bersetuju untuk melant ik Tengku

123

Page 136: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Hussain sebagai sultan yang kemudiannya akan menandatangani perjanjian clengan Inggeris. Dengan in i bererti kerajaan Riau-Lingga-Johor mempunyai dua orang sultan. Sultan A b d u l Rahman ber-semayam di Lingga dan Sultan Hussain di Singapura. (Penerangan lanjut sila lihat Bab 2).

K E N A I K A N K E L U A R G A T E M E N G G U N G , 1806-1824

Tun A b d u l Rahman mengambil al ih jawatan Temenggung Johor daripada saudaranya Ungku M u d a Raja Muhamad. Beliau di lant ik dengan rasminya oleh Sultan M a h m u d di Lingga pada tahun 1806 dengan gelaran Temenggung Seri Maharaja. Daerah kekuasaannya termasuklah Johor, Singapura dan pulau-pulau di selatannya. Beliau mengetuai angkatan laut dan menjadi pemimpin orang Melayu Laut yang tinggal di kawasan tersebut.

Temenggung A b d u l Rahman menetap cli Kuala Sungai Singapura mula i tahun 1818. Beliau meninggalkan Riau setelah mendapati Belanda memihak kepada Yam Tuan M u d a Jaafar. Setelah perjanjian dengan Inggeris pada tahun 1823, beliau dianggap oleh Inggeris sebagai kuasa "de facto". Temenggung A b d u l Rahman kemudian berpindah ke Teluk Belanga dan mula memperkukuhkan k e d u -dukan bersama-sama pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada orang M e l a y u , Bugis dan orang Melayu Laut. J u m l a h pengikut Temenggung A b d u l Rahman sekitar seribu orang menetap di Singapura tetapi j ika dikira yang tinggal di pulau-pulau berdekatan bilangannya dianggarkan antara enam hingga 10 ribu orang. Tenaga manusia i n i merupakan sumber kekuatan penting kepada beliau dan keluarganya. Temenggung A b d u l Rahman juga menjalin hubu-ngan rapat clengan saudagar-saudagar Eropah serta pegawai-pegawai Inggeris. 4

Pacla peringkat awal hubungan Temenggung A b d u l Rahman dengan Sultan Hussain baik tetapi mulai renggang selepas tahun 1824. Kedua-dua pihak cuba mengukuhkan kedudukan masing-masing. Sultan Hussain di Kampung Gelam manakala Temenggung A b d u l Rahman cli Telok Belanga.

124

Page 137: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

Jadual 8.2 di bawah m e n u n j u k k a n ke turunan keluarga Temenggung yang memer intah Johor .

1. Temenggung Abdul Rahman (1825) Pemerintahan de facto Singapura apabila Raffles mendarat pada 1819

2. Temenggung Ibrahim (1825-1862) Menggantikan ayahandanya pada 1825 Diakui sebagai pemerintahan de facto Johor (1855)

3. Temenggung Abu Bakar (1862-1895) Memegang gelaran Maharaja (1868)

4. Sultan Ibrahim (1895-1959)

5. Sultan Ismail (1959-1981)

6. Sultan Mahmood lskandar (1981)

Jadual 8.2: Sultan keturunan keluarga Temenggung

Raja Temenggung T u n Ibrahim 1825-1862

Temenggung T u n A b d u l R a h m a n mangkat pada p e n g h u j u n g tahun 1825. Puteranya yang kedua bernama Daing Ibrahim d i p i l i h men jad i Temenggung Johor , ke t ika i tu us ianya baru 15 t a h u n . 5 A b a n g n y a d i k e t e p i k a n kerana dianggap t idak s i u m a n . K e d u d u k a n b e l i a u diiktiraf oleh Inggeris. Pencen ber jumlah $3 r i b u juga terus d i te r ima-nya.

K e d u d u k a n Temenggung I b r a h i m t i d a k l a h begitu mantap pada peringkat awal . Ramai pengikut ayahandanya l a r i m e m i h a k kepada Tengku Yahya, putera Sul tan H u s s a i n . Temenggung I b r a h i m ber-usaha u n t u k m e m a n t a p k a n k e d u d u k a n d e n g a n m e m b u a t p e r -hubungan dengan Bendahara T u n A l i , Pahang dan Sul tan M a h m u d M u d z a f a r Syah, R i a u - L i n g g a . Pada t a h u n 1841, be l iau d i l a n t i k dengan rasminya sebagai Temenggung J o h o r oleh Bendahara T u n A l i .

Temenggung I b r a h i m terus mendapat penghargaan d a r i p a d a kerajaan inggeris kerana b a n t u a n n y a m e n g h a p u s k a n l a n u n . K e -

125

Page 138: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

giatan l a n u n meningkat selepas kemangkatan Temenggung A b d u l R a h m a n . O r a n g Laut meninggalkan Temenggung Ibrahim dan ter-libat da lam kegiatan tersebut. Apabi la Inggeris bertindak menyerang balas, r a m a i O r a n g Laut kembal i mencar i per l indungan dar ipada Temenggung Ibrahim. P i h a k Inggeris pula tidak mengapa-apakan mereka y a n g mendapat per l indungannya. H a l i n i amat m e m b a n t u menegakkan imejnya sebagai p e m i m p i n yang d iper t ika ikan o l e h pengikut kerana usianya muda.

P ihak Inggeris juga menggunakan Temenggung Ibrahim sebagai orang perantaraan dengan pemerintah-pemerintah M e l a y u y a n g la in . Peranan i n i menjadikan beliau disegani. Selain berhubung rapat dengan pegawai-pegawai Inggeris di Singapura Temenggung Ibrahim juga menja l in hubungan dengan saudagar-saudagar Inggeris. Antara saudagar-saudagar penting James G u t h r i e dan W i l l i a m W e m y s Ker . Saudagar Eropah amat membantunya membina asas e k o n o m i yang kuat. Dengan kepintaran dan usahanya, Temenggung Ibrahim dapat dianggap pengasas Johor M o d e n .

Cabaran Tengku Ali

Sul tan H u s s a i n berpindah dari K a m p u n g G e l a m ke M e l a k a pada tahun 1824 dan mangkat di sana pada 5 September 1.833.6 Setelah i t u takhta Johor dianggap kosong. P i h a k Inggeris berhati-hati u n t u k mengikt i raf kedudukan anakanda Sultan Hussa in , Tengku A l i yang baru berusia 11 tahun. Lag ipun m e n u r u t laporan Gabenor M u r -c h i s o n k e w i b a w a a n Sultan H u s s a i n s e n d i r i t idak d i i k t i r a f o l e h negeri-negeri M e l a y u . Johor masih dianggap sebahagian dar ipada Kesultanan Riau-Lingga-Johor. Di Johor sendiri Sultan Hussain tidak berkuasa dalam semua bidang. M e m a n d a n g k a n keadaan i n i t idak ada kewajaran bagi Brit ish mengiktiraf kedudukan mana-mana waris Sultan H u s s a i n u n t u k m e n a i k i takhta Johor. O r a n g yang sebenar berkuasa ia lah Temenggung Ibrahim.

Tengku A l i tetap berusaha menuntut takhta. Setelah m e n g a m b i l k i r a jasa Sultan Hussa in , p ihak Inggeris membayar $350 sebulan kepada kerabat Sultan Hussain . Dengan i n i barulah Tengku A l i dianggap waris sebenar o leh Inggeris. Tetapi k e d u d u k a n T e n g k u A l i sebagai Sultan Johor masih tidak rasmi.

126

Page 139: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

Sementara i t u k e d u d u k a n Temenggung Ibrah im s e m a k i n teguh. Bel iau terus memajukan e k o n o m i Johor . O r a n g C i n a dar i S ingapura diga lakkan m e m b u k a k e b u n - k e b u n gambir dan lada. P u l a n g a n yang d i p e r o l e h dar ipada h a s i l - h a s i l c u k a i d a n surat s u n g a i y a n g d i -k e l u a r k a n m e n j a d i k a n bel iau kaya . Getah perca m e r u p a k a n satu lag i sumber pendapatan pent ing . G e t a h perca atau taban atau m e -raban menjadi barang dagangan p e n t i n g selepas tahun 1843. B a h a n i n i di jual ke Eropah mela lu i syarikat Ker, Rawson & C o . O l e h kerana T e m e n g g u n g I b r a h i m m e m e g a n g m o n o p o l i m a k a h a s i l y a n g diperoleh begitu l u m a y a n dan dianggarkan antara $150 r i b u h ingga $200 r i b u se tahun. B e r b a n d i n g dengan T e n g k u A l i k e d u d u k a n kewangannya bermasalah. Bagi mengatasinya Tengku A l i berusaha menuntut sebahagian hasi l J o h o r daripada Temenggung I b r a h i m sebagai haknya seorang pemer in tah .

Tengku A l i d i s o k o n g o leh k u m p u l a n saudagar S ingapura yang tidak berpuas hati dengan pegangan m o n o p o l i Temenggung Ibrahim. Bagi m e n u n j u k k a n kewibawaan, Tengku A l i mengeluarkan tauliah pelantikan kepada pegawai-pegawai kerajaan d a n p e n g h u l u -p e n g h u l u bagi m e w a k i l i pemer intahannya d i Johor . T e n g k u A l i juga mengeluarkan surat sungai , lesen serta konsesi kepada saudagar C i n a dan Eropah. Bagaimanapun t indakannya t idak d i i k t i r a f o l e h rakyat J o h o r yang menganggap Temenggung I b r a h i m p e m e r i n t a h "de facto".

Perselisihan kedua-dua tokoh i n i m e m b i m b a n g k a n Inggeris yang takut merebak k e k a c a u a n d i S i n g a p u r a . Pada t a h u n 1851 E . A . B l u n d e l l , Res iden K o n s u l a r P u l a u P i n a n g m e m a n g k u j a w a t a n Gabenor Neger i -Neger i Selat. Be l iau bers impat i dengan T e n g k u A l i berasaskan pr ins ip keadi lan dan telah membawa persoalan tuntutan takhta kepada kerajaan Br i t i sh di India . Setelah empat t a h u n , satu perjanjian diatur dan dimeterai pacla 10 M a c 1855. 7 Antara perkara -perkara pent ing perjanjian tersebut:

(a) Tengku A l i d i i k t i r a f sebagai sul tan clengan gelaran S u l t a n A l i Iskandar Syah.

(b) S u l t a n A l i I s k a n d a r S y a h m e n y e r a h k a n kec laulatan J o h o r kecual i M u a r - K e s a n g kepada Temenggung I b r a h i m d a n ke-turunannya t u r u n - t e m u r u n .

127

Page 140: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(c) Temenggung bersetuju membayar sagu hati $5 r ibu Sepanyol kepada Sultan A l i Iskandar Syah dan pencen bulanan $500.

(d) Kawasan Muar-Kesang yang luasnya lebih kurang 200 batu persegi tidak boleh diserahkan kepada kuasa-kuasa lain kecuali kepada Syarikat H i n d i a T i m u r Inggeris atau Temenggung Ibrahim.

(e) Hubungan sosioekonomi Johor dengan Muar-Kesang dibenar-kan tanpa gangguan.

(f) J ika t imbul sebarang masalah dan kekacauan antara kedua-dua pihak perlulah dirujuk kepada Inggeris.

Perjanjian i n i walaupun memperakukan kedaulatan Sultan A l i sebagai sultan tetapi gelaran tersebut tidak banyak membawa sebarang makna. Temenggung Ibrahim lebih pintar menguruskan hubungannya dengan pihak berkuasa Inggeris di Singapura d a n ekonomi Johor. Sedangkan Sultan A l i menghadapi masalah ke-wangan kerana banyak berhutang dengan ceti di Singapura.

Masalah Kesang-Muar Perjanjian tahun 1855 tidak menyelesaikan masalah. Perjanjian i n i menimbulkan sengketa antara Temenggung Ibahim dengan Temenggung Muar. Temenggung Muar merupakan penguasa tra-disional Muar zaman-berzaman. Mengikut perjanjian tahun 1855, kawasan Segamat yang di bawah kekuasaan Temenggung M u a r diserahkan kepada Temenggung Ibrahim, Perselisihan yang hampir mencetuskan perang itu hanya berjaya disekat dengan c a m p u r tangan Residen Konselor Melaka. 8

Pertelingkahan juga t imbul antara Sultan A l i dengan Temeng-gung M u a r kerana soal cuka i . Sultan A l i m e n y e r a h k a n s o a l pemungutan cukai Muar kepada orang Bugis yang d i p i m p i n o l e h Tok Suliwatang. Temenggung Muar berjaya menghalau pemungut-pemungut cukai Bugis ini . Kumpulan in i juga menghadapi t indakan daripada pihak berkuasa Inggeris di Melaka kerana bergiat di sempadan Melaka. Kumpulan Bugis in i hanya berjaya di tumpaskan apabila pasukan Temenggung Ibrahim berjaya menangkap mereka

128

Page 141: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

di selatan Sungai Muar. Dengan i n i Sultan A l i gagal menegakkan kekuasaan penuh di Muar.

Perselisihan juga terus w u j u d antara Temenggung I b r a h i m dengan Sultan A l i . Temenggung Ibrahim tidak membenarkan pe-ngikut Sultan A l i menjalankan kegiatan ekonomi di Johor. Mereka dihalang mengutip getah perca, membalak atau memungut cukai . Pergaduhan hampir mencetuskan perang saudara pacla tahun 1860. Sultan A l i dijangka menyerang Johor dari Muar. Hanya masalah kewangan menggagalkan rancangan in i .

Pentadbiran Temenggung Ibrahim Pusat pentadbiranTemenggung Ibrahim di Teluk Belanga, Singapura. Bel iau m e m b e n t u k tiga pejabat bagi m e n g e n d a l i k a n u r u s a n pentadbiran harian iaitu Pejabat Temenggung Ibrahim, Pejabat Ungku A b u Bakar dan Pejabat Menter i Besar. Jawatan Menter i Besar disandang oleh A b d u l l a h M o h d Tahir yang lebih dikenal i sebagai Encik Long. Temenggung juga melantik seorang penasihat undang-undang berbangsa Inggeris iaitu N. Napier.

Bagi meningkatkan martabat dan k e d u d u k a n , Temenggung Ibrahim menukarkan gelaran daripada Datuk Temenggung kepada Raja Temenggung Tun Ibrahim Seri Maharaja Johor. 9 Anakandanya digelar U n g k u A b u Bakar Bakal Rajajohor.

Dalam usaha mengukuhkan kedudukan di tanah besar Johor, Raja Temenggung m e m u l a k a n pembinaan bandar dan pejabat kerajaan di tanah besar. Tempat yang dipi l ih di Tanjung Puter i dan kemudian dikenali sebagai Johor Bahru. Raja Temenggung terus bersemayam cli Teluk Belanga dan urusan pentadbiran Tanjung Puteri diberikan kepada Raja A h m a d yang berjawatan residen. Seorang lagi saudara Raja Temenggung iaitu E n g k u A b d u l M a j i d dilantik sebagai w a k i l di t imur Johor.

Sultan Abu Bakar Raja Temenggung Ibrahim mangkat pada 1 Februari 1862. Tem-patnya digantikan oleh anakandanya U n g k u A b u Bakar dengan gelaran Datuk Temenggung Seri Maharaja Johor. U n g k u A b u Bakar dilahirkan pada 3 Februari 1833 dan mendapat pendidikan Inggeris

129

Page 142: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan Melayu . Ketika mula memegang jawatan Temenggung usianya 28 tahun tetapi telah lama terlibat dalam urusan pentadbiran. 1 0

Pengalaman tersebut amat berguna untuk memperkukuhkan ke-dudukan. Apatah lagi asas Johor moden sudah diletakkan o l e h ayahandanya.

Dalam usaha mengukuhkan kedudukan polit ik, Temenggung A b u Bakar menyusun beberapa strategi penting. Antara langkah awalnya termasuklah mengadakan hubungan baik dengan B e n -dahara Tun Koris , Pahang. Kedua-dua pihak bersetuju untuk me-ningkatkan kerjasama dan menetapkan sempadan kedua-dua negeri. Temenggung A b u Bakar juga mengadakan hubungan dengan Kesultanan Riau-Lingga terutama bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai pemerintah Johor yang sah. Malah pihak istana Riau-Lingga berpendapat Temenggung A b u Bakar mempunyai alasan k u k u h untuk menjadi pemerintah berasingan dan menggunakan gelaran sultan tetapi Temenggung menganggap masanya belum tiba.

Hubungan dengan Inggeris dipertingkatkan lagi bukan sahaja setakat Singapura. Pada tahun 1866 Temenggung A b u Bakar me-lawat England dan diperkenan menghadap Queen Victoria. Has i l lawatan in i Temenggung Abu Bakar mengadakan hubungan baik dengan Prince of Wales yang kemudiannya bergelar K i n g Edwards VII. Selepas lawatan ke England dan dengan persetujuan Inggeris, Temenggung A b u Bakar mula menggunakan gelaran Maharaja A b u Bakar.

Perang Jementah 1879

Sultan A l i Iskandar Syah mangkat pada 20 Jun 1877, di U m b a i , Melaka. Sekali lagi t imbul masalah waris kerana Sultan A l i me-wasiatkan semua pusaka kepada anakandanya Tengku M a h m u d yang bukan anak gahara. Tengku Mahmud dicabar oleh abang tirinya Tengku A l a m . 1 1

Sebelum masalah tuntutan warisan selesai, p ihak Inggeris menyerahkan urusan pentadbiran Muar-Kesang kepada Maharaja A b u Bakar. Langkah in i tidak disenangi oleh keluarga Sultan A l i dan Temenggung Muar serta pengikut-pengikut mereka. Mereka

130

Page 143: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

khuatir matlamat a k h i r Inggeris hendak menyerahkan M u a r - K e s a n g kepada Maharaja A b u Bakar. Tetapi Inggeris k u r a n g y a k i n p i h a k keluarga Sultan A l i akan dapat m e n g u r u s k a n daerah tersebut tanpa sengketa. Inggeris l e b i h y a k i n k e w i b a w a a n Mahara ja A b u Bakar yang telah banyak m e m b a n t u dasar Inggeris di Pahang d a n N e g e r i Sembilan. L a g i p u n Inggeris t idak m a h u kekacauan berterusan di sempadan M e l a k a .

L a n g k a h M a h a r a j a u n t u k b e r k u a s a d i M u a r - K e s a n g d i b u a t dengan melant ik E n c i k Anclak sebagai residen. Mahara ja A b u Bakar j u g a ber jaya m e m b a w a T e m e n g g u n g M u a r d a n e n a m o r a n g p e n g h u l u M u a r k e J o h o r B a h r u . M e r e k a telah m e m b u a t p e n g -isytiharan rela d u d u k di bawah pemerintahan Mahara ja .

Seterusnya Mahara ja A b u Bakar mengatur satu p e m i l i h a n d i Kuala Kesang bagi m e n e n t u k a n s iapakah yang disetu jui o l e h rakyat menjadi p e m e r i n t a h . Kera jaan Inggeris j u g a turut m e n g h a n t a r seorang pemerhat i d a l a m p e r j u m p a a n tersebut. K e p u t u s a n n y a Maharaja A b u Bakar d i p i l i h . Dengan i n i usaha Tengku A l a m u n t u k berkuasa gagal, P i h a k Inggeris berpuas hat i dengan p e m i l i h a n ter-sebut dan m e m p e r a k u k a n secara rasmi pada b u l a n O k t o b e r 1878. Kerajaan Inggeris j u g a menawarkan se jumlah e laun kepada Tengku A l a m manakala ad iknya Tengku M a h m u d di tawarkan tempat belajar di Raffles Inst i tut ion, S ingapura.

Tengku A l a m t idak berpuas hati dengan k e p u t u s a n p e m i l i h a n dan tawaran Inggeris. Bertempat d i kediaman ayahandanya d i Singa-pura, pengikut-pengikutnya mengisyt iharkan d i r i n y a sebagai Sul tan Kesang dengan gelaran Sul tan A l a u d d i n A l a m Syah. T e n g k u A l a m k e m u d i a n n y a m e l a n t i k W a n D a u d sebagai Temenggung P a d u k a Tuan M u a r , Tengku N o n g O m a r sebagai Yang Diper tua M u d a d a n A w a n g Ibrahim sebagai kerani/setiausaha. 1 2

Tengku A l a m memberontak pacla b u l a n Disember 1879. B e l i a u mendapat s o k o n g a n dar ipada beberapa o r a n g anak raja N e g e r i Sembilan, M a n a k a l a beberapa orang saudagar C i n a m e m b e r i p i n -j aman wang dan senjata. S o k o n g a n juga d i b e r i k a n oleh saudagar Inggeris di S ingapura terutama W . H . Read yang pernah m e n j a d i p e n y i m p a n m o h o r Sul tan A l i . T o k o h - t o k o h p e n t i n g d i b e l a k a n g

131

Page 144: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pemberontakan i n i termasuklah Panglima Sincu, Raja Berambut Panjang dari Negeri Sembilan dan Tengku Nong.

Langkah pertama diambil oleh pasukan Sultan A l a u d d i n ia lah menghukum penentang-penentang di Muar terutama penghulu-penghulu dan membakar balai polis, di Kesang. Pertempuran awal berlaku di Relau dan A i r Kertau. Tengku Nong berjaya menawan Jementah.

Pemberontak tidak lama dapat mempertahankan Jementah. Pasukan Johor di bawah Dato' Bentara Luar M o h d Salleh Perang berjaya menawan semula. Ramai pengikut-pengikut Sultan A l a u d d i n ditangkap termasuk Tengku N o n g , Tengku Mat, Panglima S i n c u dan la in - la in . 1 3

Pembangunan Ekonomi

Temenggung Ibrahim mula merubah sebuah negeri yang bergantung kepada hasil laut kepada pertanian. Usaha i n i dilanjutkan o l e h Maharaja A b u Bakar. Pertanian gambir dan lada hi tam menjadi tarikan utama kemasukan orang Cina ke Johor. Pada tahun 1870 sahaja terdapat 30 ribu orang Cina terutama puak Teo Chew d a n Khek.

Sistem Kangcu

Semenjak pemerintahanTemenggung Ibrahim kegiatan pertanian digalakkan. Orang Cina dibenarkan masuk untuk menjalankan kegiatan pertanian terutama lada hitam dan gambir. Sistem yang digunakan untuk mengendali dan mengawasi. orang Cina di J o h o r dikenali sebagai Kangcu . 1 4 Sistem i n i dipercayai dijalankan di J o h o r sejak 1830-an.

Kangcu bermaksud tuan sungai. Kangcu berkuasa ke atas sungai (biasanya anak sungai) dan tanah di kedua-dua tebing sungai . Tauke-tauke Cina yang hendak membuka kebun gambir dan lada hitam akan diberi "surat sungai" yang ditandatangani oleh su l tan Johor.

Kangcu dapat dianggap satu unit kerajaan tempatan. Biasanya Kangcu akan tinggal di kangkar (kaki sungai atau tebing sungai ) .

132

Page 145: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 180G-1914

Kangkar merupakan unit pentadbiran di kawasan kebun gambir dan lada hitam. Kawasan tempat tinggal k u l i - k u l i pula d ikena l i sebagai bangsal. Kebanyakan bangsal di peringkat awal terdapat di Sungai Sekudai, Danga, Melayu dan Tebrau. Pada tahun 1845 ter-dapat 55 buah bangsal dan pada tahun-tahun 1860-an, 1200 buah . Saiz kangkar berbeza antara satu dengan yang la in . Kangkar yang keci l saiznya kurang daripada 2500 ekar manakala yang besar leb ih 20 000 ekar.

Sistem Kangcu merupakan campuran sistem Melayu, C i n a dan Inggeris. Dengan i n i perjalanan sistem in i m u d a h diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Pihak Temenggung juga telah memberi galakan clengan pemberian taraf perintis. Dengan in i kangcu tidak perlu membayar cukai selama tiga tahun. Kesempatan in i dan kerana dorongan tanah Johor yang subur menyebabkan kangcu membawa masuk lebih ramai buruh Cina . Antara tahun 1855-1862 seramai 70 ribu orang Cina clibawa masuk bekerja di ladang gambir dan lada. Dan pada tahun 1894 penduduk Cina meningkat kepada 210 r ibu orang daripada keseluruhan 300 ribu penduduk Johor. J u m l a h buruh i n i mencukupi untuk meningkatkan pengeluaran kerana kerja-kerja pertanian banyak bergantung kepada tenaga b u r u h .

Pada peringkat awal kangcu mempunyai kuasa yang luas di kangkar dalam aspek ekonomi dan kawalan. Kangcu diberi mono-p o l i ke atas penjualan arak, j u d i , pajak gadai, j u a l babi, komisen atas barang-barang import dan eksport yang masuk ke kangkar clan pembekalan candu. Kangcu juga mempunyai saham yang besar ke atas pengangkutan perahu yang masuk ke kangkar. Setiap kangkar perlu mempertahankan d i r i sendiri, menjaga harta benda, mengawal penyeludupan dan memastikan buruh bekerja. M u l a i tahun 1860-an kuasa menjaga keselamatan ditarik balik daripada kangcu kerana pasukan polis Johor yang sudah berkembang dan m a m p u mengen-dalikannya. Selepas in i peranan kangcu lebih kepada sebagai seorang tauke.

Pengawasan clan penyelarasan memang perlu ke atas kangcu bagi memast ikan t idak t i m b u l pertelagahan yang akan m e m b a w a pergaduhan kongsi-kongsi gelap. A d a dua badan pengawas d iwujud-

Page 146: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kan. Pertama dikenali sebagai kongkek. Kongkek merupakan Dewan Perniagaan Cina yang dianggotai oleh pemodal-pemodal kebun gambir dan lada . 1 5 Tugas utama dewan i n i sebagai lembaga pe-masaran dan membantu kerajaan Johor menyelesaikan masalah pajak, pengeluaran dan cukai. Kongsoh pula ditubuhkan oleh ke-rajaan Johor untuk membantu tauke, k u l i dan pembeli gambir dan lada hitam. Disamping itu kerajaan Johor juga mengadakan undang-undang khas tahun 1873 yang mengandungi 83 fasal.

Sistem kangcu bersama-sama dengan sistem pajak yang la in seperti pajak sungai, pajak k a m p u n g , pajak bandar clan pasar, m o n o p o l i candu dan hasil hutan telah membantu perkembangan ekonomi Johor. Eksport keluaran pertanian Johor meningkat. Pada tahun 1880 negeri Johor mengeksport 316 ribu p i k u l gambir dan lebih 56 r ibu p i k u l lada. Satu lagi kesan Sistem Kangcu menyebab-k a n petempatan-petempatan orang Cina sama ada kampung atau bandar.

Pacla dekad pertama abad ke-20 perusahaan gambir dan lada hi tam merosot. Ini ekoran kemerosotan harga. Kos pengeluaran meningkat kerana k u l i - k u l i meminta gaji yang lebih. Buruh mem-punyai peluang bekerja di tempat lain dan ramai yang berhijrah ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Satu lagi ancaman kepada ladang gambir dan lada hitam ialah kemunculan tanaman getah. Banyak kangkas sudah beralih ke tanaman getah. Dengan in i Sistem Kangcu merosot. Pacla tahun 1917 kerajaan Johor mengambil keputusan menghapuskan sistem kangcu berkuatkuasa pada Disember 1917.16

(a) Gambir dan lada hitam

Permintaan yang tinggi untuk kedua-dua bahan i n i menyebab-kan harganya melambung. Inilah yang mendorong kemasukan beramai-ramai orang C i n a ke Johor. Bagi mengendal ikan urusan orang Cina di sektor i n i , kerajaan Johor menetapkan Sistem Kangcu.

K u m p u l a n orang C i n a yang pa l ing banyak menguasai kangkar ialah Teochew. Selain i tu terdapat juga kangkar k a u m Kantonis dan Hokkien . Biasanya gambir dan lada ditanam ber-sama dan dijalankan secara tanaman pindah. Harga gambir

134

Page 147: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

dan lada di paras tinggi sehingga tahun 1905. Selepas i tu sektor in i mengalami kemerosotan.

(b) Kelapa dan pinang

Kebanyakan petani yang terlibat terdiri daripada orang Melayu dan Jawa. Pertambahan keluasan kebun meningkat pada tahun-tahun 1880-an kerana harga meningkat. Petani-petani bernasib baik kerana tanah gambut sesuai untuk kelapa.

(c) K o p i

Tanaman kopi menjadi tumpuan syarikat Barat mengusahakan-nya. Antara syarikat-syarikat yang penting termasuklah Ladang Stock Rochford, Letty Brooke dan Farmosa. Dorongan utama meningkatnya minat mengusahakan tanaman in i kerana ke-naikan harga. Saudagar-saudagar Cina juga terlibat menanam kopi secara ladang manakala orang Melayu dan Jawa sebagai pekebun kec i l sahaja.

Kemajuan Pentadbiran Asas pentadbiran m o d e n sudah d i le takkan oleh Temenggung Ibrahim. Maharaja A b u Bakar meneruskan pemodenan pentadbiran Johor. Pembinaan ibu negeri di Iskanclar Puteri diteruskan. Pejabat-pejabat kerajaan Johor semakin banyak dipindahkan dari Teluk Belanga. Pada 1 Januari 1866, Maharaja A b u Bakar menukar nama Bandar Tanjung Puteri kepada Johor Bahru dan diisytiharkan sebagai ibu negeri clengan rasminya. N a m u n begitu baginda dan kerabatnya hanya berpindah ke Johor Bahru pacla tahun 1889.

T o k o h kedua p e n t i n g selepas Mahara ja A b u B a k a r i a l a h adindanya U n g k u A b d u l Rahman yang d i lant ik sebagai w a k i l Maharaja Johor sejak tahun 1866. Institusi penting pula ialah Majl is Mesyuarat Johor. Fungsinya sebagai badan penasihat d a n per-undangan. Tidak dapat dipastikan dengan tepat lar ikh d i t u b u h k a n tetapi tidak lewat daripada tahun 1868. Tapi sebelumnya sudah wujud Lembaga Kerajaan sejak tahun 1866. Pada tahun 1873 Johor sudah membentuk Majlis Negeri yang menjadi badan penasihat

135

Page 148: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kepada Maharaja A b u Bakar. Majlis yang diketuai oleh U n g k u A b d u l Rahman i n i mempunyai 21 ahli Melayu dan dua orang w a k i l k a u m C i n a . 1 7

Bagi mel ic inkan jentera pentadbiran dibentuk lapan jabatan kerajaan. Jabatan-jabatan tersebut terdiri daripada perbendaharaan, polis, penjara, mahkamah, ukur, laut, perubatan dan kereta api . Kebanyakan pegawainya orang Melayu. Pegawai-pegawai Eropah diambi l bertugas dalam bidang teknikal , perubatan dan kejurute-raan. Jumlah jabatan telah meningkat kepada 14 pada tahun 1884. Perkembangan i n i bersesuaian dengan keperluan pentadbiran.

Salah satu jawatan penting di peringkat pusat ialah Setiausaha Kerajaan. Penyandangnya yang pertama Datuk Bentara Jaafar H a j i Mohammad. Jawatan i n i dianggap tertinggi kerana jawatan M e n -teri Besar kosong selepas kematian Encik Long (bapa saudara Datuk Jaafar). Dengan i n i selain memegang jawatan Setiausaha Kerajaan, Datuk Jaafar dianggap memangku jawatan Menteri Besar. Beliau dilantik dengan rasmi sebagai Menteri Besar mula i 1882 hingga 1919.

Tokoh kerajaan yang lain zaman Sultan A b u Bakar termasuk-lah Datuk Seri Amar Diraja A b d u l Rahman Anclak yang menjadi penasihat peribadi sultan. Beliau juga menjadi Penolong Setiausaha Kerajaan. Seorang lagi tokoh ialah Datuk Bentara Luar M u h a m m a d Salleh Perang. Beliau dianggap arkitek pembangunan Johor kerana sumbangannya membangunkan daerah Muar, Endau, Segamat, Tangkak dan Batu Pahat.

Daerah

Di peringkat daerah jawatan yang penting ialah residen. Jawatan i n i w u j u d sejak tahun 1858. Raja A h m a d dilantik sebagai residen pertama dan tugasnya mengendalikan urusan luar negeri. Di daerah-daerah dilantik residen clan naib residen yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal keamanan tempatan. Pada tahun 1873 terdapat 13 orang residen di Johor yang dibayar gaji dan boleh mengutip komisen . Residen diletakkan di bawah dua orang Pesuruhjaya Jajahan.

136

Page 149: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

Selain pegawai-pegawai yang dilantik, Johor juga terus meng-gunakan khidmat pentadbiran tradisional. Jawatan tradisional yang masih berfungsi termasuklah orang kaya-kaya di daerah dan penghulu. Antara pembesar tradisional yang berpengaruh ia lah Temenggung Paduka Tuan Muar . Kawasan di bawah pengaruhnya terdiri daripada kampung-kampung Melayu di sepanjang tebing kanan Sungai M u a r dan daerah Padang. Tok Raja juga pent ing khasnya bagi kawasan Sepinang dan Temiang.

Penghulu menjadi ketua di kampung-kampung yang berselerak di tebing-tebing sungai dan tepi laut. M u l a i tahun 1853, Temeng-gung menggalakkan pembukaan k a m p u n g - k a m p u n g b a r u . Ini meningkatkan j u m l a h penghulu. Pada peringkat awal sempadan m u k i m tidak ditetapkan dengan jelas dan hanya menggunakan penanda-penanda seperti sungai, bukit , pokok atau parit. Penghulu dianggap waki l raja dan sangat patuh kepada perintah kerajaan. Pembantu kepada penghulu ialah Menter i Penghulu . Biasanya penjawatnya dianggap bakal penghulu.

Gelaran Sultan Maharaja Abu Bakar memang berhasrat untuk menggunakan gelaran sultan supaya setaraf dengan sultan-sultan Melayu yang la in . A d a beberapa alasan yang membolehkan Maharaja A b u Bakar berbuat demikian.

Pada tahun 1877 Sultan A l i pemerintah Muar-Kesang mangkat dan kekosongan jawatan sultan wujud. Selepas itu pihak Maharaja A b u Bakar berjaya mengalahkan keluarga Sultan A l i dalam Perang Jementah. Selepas i n i kekuasaan Maharaja A b u Bakar tidak dicabar dan penuntut jawatan sultan tidak ada lagi. Sementara itu pada tahun 1880-an Bendahara W a n A h m a d Pahang sudah menggunakan gelaran sultan. O l e h itu Maharaja A b u Bakar berpendapat ada ke-wajaran untuk menggunakannya.

Pada 11 Disember Maharaja A b u Bakar menandatangani per-janjian dengan Inggeris. Perjanjian i n i mengukuhkan k e d u d u k a n Maharaja A b u Bakar kerana syarat-syarat perjanjian memantapkan kuasanya. Selain syarat pertahanan bersama, Bri t ish juga mengakui gelaran sultan yang akan dipakai oleh Maharaja A b u Bakar. Pada 1

137

Page 150: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Jula i 1886 Maharaja A b u Bakar dengan rasminya menggunakan gelaran sul tan . 1 8

P e r l e m b a g a a n J o h o r

Sebelum berangkat ke L o n d o n , Sultan A b u Bakar m e l u l u s k a n perlembagaanjohor. Perlembagaan i n i dinamakan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. 1 9 Ini merupakan perlembagaan bertulis pertama bagi negeri Melayu. Menurut mukadimah undang-undang i n i adalah pemberian dan anugerah sultan. Perlembagaan i n i meng-gariskan hak-hak raja dan kerabat-kerabat raja berperlembagaan, mesyuarat kerajaan, pembentukan ahli-ahli jemaah menteri dan ahl i mesyuarat kerajaan, kehakiman, Islam agama rasmi dan hak m e m ­buat undang-undang.

U n d a n g - u n d a n g tubuh i n i beberapa k a l i dibuat tambahan misalnya pada 22 A p r i l 1908,17 September 1912, 12 M e i 1914 dan 17Julai 1918.

C a m p u r T a n g a n Inggeris Z a m a n S u l t a n I b r a h i m

Sultan A b u Bakar mangkat di L o n d o n pacla 4 J u n 1895. Baginda digantikan oleh puteranya Sultan Ibrahim yang berusia 22 tahun. Sultan Ibrahim mendapat pendidikan Inggeris tapi kurang kenalan golongan atasan Inggeris.

Pada zaman ayahandanya Inggeris berjanji tidak akan campur tangan seeara langsung. Pada awal abad ke-20, Inggeris berusaha untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor.

Pihak British tidak berpuas hati clengan dasar Sultan Ibrahim yang dianggap bertentangan clengan kepentingan British. Antaranya termasuk keengganan Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian pembinaan jalan kereta api Negeri Sembilan-Johor. Sultan m a h u Johor sendiri menguruskan pembinaannya. Bagaimanapun setelah dipaksa baginda bersetuju clengan cadangan Inggeris pacla tahun 1904. 2 0 Br i t i sh juga tidak bersetuju dengan dasar ekonomi sul tan yang menggalakkan pelabur-pelabur bukan British. Baginda j u g a memberi konsesi yang besar kepada Perbadanan Kemajuan Johor. Satu lagi rancangan Sultan Ibrahim yang dianggap mengancam ke-

138

Page 151: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

pent ingan Br i t i sh ialah usaha u n t u k membangun pelabuhan J o h o r B a h r u . Rancangan i n i mengancam pelabuhan Singapura.

T o k o h penghalang kepada c a m p u r tangan Inggeris ia lah pe-nasihat sultan iaitu Datuk Seri A m a r Diraja A b d u l Rahman A n d a k . Bagi mengatasi penghalang i n i , Gabenor J o h n A n d e r s o n mendesak Sul tan Ibrahim mengetepikan D a t u k A m a r dengan menghantar be l iau ke Eropah. Setelah i tu D.S. C a m p b e l l d i lant ik oleh Inggeris sebagai Penasihat A m pada bulan Oktober 1909. Penasihat A m me-rupakan satu gelaran yang d i p i n j a m dar i Siam. Ini m e n a n d a k a n kemerdekaan bagi Johor. Sultan Ibrahim juga melantik pegawai-pegawai Inggeris memegang jawatan-jawatan lain khususnya dalam b i d a n g teknikal . 2 1

Sikap Sultan Ibrahim yang bebas dan kurang mengikut nasihat Penasihat Am m e n i m b u l k a n rasa tidak puas hati Inggeris. Inggeris mencar i pelbagai alasan untuk memaksa Sultan Ibrahim m e n e r i m a penasihat Bri t ish. Br i t ish menggunakan alasan salah tadbir da lam penjara Johor u n t u k memaksa sul tan dan j i k a baginda enggan akan dis ingkirkan. Pada bulan M e i 1914 seorang Penasihat Br i t ish di lant ik yang mana nasihatnya per lu d ipa tuhi .

139

Page 152: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

140

Page 153: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 9

Perkembangan Pentadbiran Tanah Melayu Hingga 1942

P E N G E N A L A N

Pada abad ke-19 terdapat dua bentuk pentadbiran di Tanah Melayu iaitu pentadbiran tradisional Melayu dan pentadbiran Inggeris. Pentadbiran tradisional Melayu terus diamalkan di negeri-negeri yang masih bebas daripada penjajahan Inggeris. Penguasaan pen-tadbiran Inggeris pula boleh dibahagikan kepada tiga tahap per-kembangan. Tahap pertama antara tahun 1786-1867 iaitu dengan pertapakan di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Tahap kedua bermula dari tahun 1874 hingga 1895 iaitu semasa campur tangan Inggeris di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tahap ketiga bermula pada tahun 1909 hingga kemasukan Johor di bawah pengaruh Inggeris. 1

T A N A H J A J A H A N M A H K O T A INGGERIS

Kawasan yang di letakkan di bawah Jajahan Mahkota Inggeris termasuklah Pulau Pinang, Singapura, Melaka , Labuan, Pulau Krismas dan Pulau Cocos-keeling. Apabila Persekutuan Tanah Me-layu ditubuhkan, Pulau Pinang dan Melaka diserapkan ke dalam Persekutuan. Singapura terus kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota. Labuan diserahkan kepada Tanah Jajahan Mahkota baru iaitu North

141

Page 154: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Borneo. Pada tahun 1931 Pulau Cocos-keeling diserahkan kepada kerajaan Austral ia . 2

P E N T A D B I R A N P U L A U P I N A N G , 1786-1826

Pada bulan Ogos 1786, Francis Light menduduki Pulau Pinang setelah mendapat persetujuan kerajaan di Calcutta. Wilayah Pulau Pinang diperluaskan lagi setelah berjaya memperoleh Seberang Prai pada tahun 1800. Pentadbiran yang diasaskan oleh Francis L ight adalah sama seperti di India yang bermatlamat menggalak d a n mel indungi perdagangan. 3

Ketua pentadbiran di Pulau Pinang ialah Pesuruhjaya. Francis Light menjadi Pesuruhjaya pertama sehingga meninggal pada tahun 1794. Beliau mentadbir Pulau Pinang dengan serba kekurangan termasuk dari segi kewangan. Bagi menggalakkan pertumbuhan pulau tersebut, Francis Light membenarkan pembukaan tanah clan menjadikan pelabuhan tersebut bebas cukai. Langkah ini ber-jaya menarik kedatangan kapal-kapal dagang dan mendorong per-pindahan penduduk ke situ. O l e h kerana kekurangan pegawai, penduduk Pulau Pinang ditadbir mengikut ketua masing-masing clengan melantik kapitan. Setiap kapitan bertanggungjawab me-ngekalkan undang-undang clan menyelesaikan perselisihan dalam komunit inya.

M u l a i tahun 1800 jawatan Pesuruhjaya dimansuhkan dan diganti clengan Lt . Gabenor. Seorang peguam profesional dilantik untuk menguruskan pentadbiran keadilan. Pengambilan pegawai-pegawai yang berkhidmat di Pulau Pinang (1786-1805) diambil daripada perkhidmatan awam di Benggala. Pacla tahun 1805, Pulau Pinang dijadikan pangkalan tentera laut. Sejajar clengan itu tarafnya dinaik-kan menjadi Presidensi keempat selepas Benggala, Bombay clan Madras. Dengan i n i seorang gabenor dilantik sebagai ketua pen-tadbir. Pada tahun 1808 pentadbiran k e h a k i m a n d i p i s a h k a n dar ipada p e r k h i d m a t a n awam clan d i k e n d a l i k a n oleh h a k i m profesional. Apabila menjadi Presidensi, SHTI membentuk perkhid-matan awam sendir i . Pengambilan pegawai d imulakan dengan mengambil pegawai muda daripada perkhidmatan Benggala. Latihan

142

Page 155: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

asas kepada pegawai diberi di Haileybury selama dua tahun. Ke-banyakan mereka ternyata kurang pengetahuan bahasa t e m p a t a n , undang-undang dan adat resam di s in i .

P E N T A D B I R A N S I N G A P U R A , 1819-1826 Pendudukan Inggeris di Singapura bermula pada Januari 1819. B a g i mentadbir Singapura, Stamford Raffles melantik Farquhar sebagai Residen yang bertanggungjawab kepada Lt. Gabenor B a n g k a h u l u . Pada tahun 1823, Singapura diletakkan di bawah kawalan kera jaan India.

Residen Farquhar telah melaksanakan perancangan b a n d a r seperti yang telah ditetapkan oleh Raffles. Pembinaan bandar S i n g a -pura mengambil kira kemudahan pentadbiran, perdagangan d a n pe labuhan. Bagi m e m u d a h k a n kerja-kerja pembangunan d a n kemudahan pentadbiran, Temenggung A b d u l Rahman dan p e -ngikut-pengikutnya dikehendaki berpindah ke Teluk Belanga. S u l t a n Hussain dan pengikutnya pula ke K a m p u n g Gelam. Semasa J o h n Crawford menjadi Residen, beliau berjaya menandatangani s a t u perjanjian dengan Sultan Mussain dan Temenggung. Dengan p e r -janjian yang dimeterai pada bulan Ogos 1824, SHTI diberi k u a s a penuh di Singapura. 4

Pada peringkat awal penguatkuasaan undang-undang di t a n g a n residen dengan dibantu oleh penghulu-penghulu dan k a p i t a n -kapitan komunit i . H a k i m - h a k i m juga di lantik . daripada k a l a n g a n saudagar Brit ish yang terkenal. Apabi la ada kes yang m e l i b a t k a n h u k u m a n denda yang banyak akan diru juk kepada Pulau P i n a n g .

P E N T A D B I R A N M E L A K A , 1824-1826 Melaka diserahkan secara rasmi oleh Belanda kepada Inggeris se lepas Perjanjian London 1824. Melaka ditadbir oleh Residen K o n s u l a r . Bagi komunit i -komunit i sistem kapitan digunakan. Bagi masyarakat luar bandar tanggungjawab tersebut diserahkan kepada p e n g h u l u .

Negeri-Negeri Selat, 1826-1867 Pada tahun 1826 kerajaan Inggeris mencantumkan p e n t a d b i r a n Pulau Pinang, Singapura dan M e l a k a . 5 Dengan i n i w u j u d p e n t a d -

143

Page 156: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

biran bersatu Negeri-Negeri Selat. Ibu pejabat pentadbiran terletak di Pulau Pinang. Ketua pentadbirnya seorang gabenor dengan d i -bantu oleh sebuah majlis dan pentadbir awam. Di setiap petem-patan dilantik seorang Residen Konsular yang menjalankan tugas bagi pihak gabenor.

Bagi meningkatkan mutu pentadbir, pegawai-pegawai digalakkan belajar bahasa dan adat tempatan. Mereka yang lulus diberi bonus dan kenaikan gaji. Langkah i n i dimulakan oleh Gabenor Ful ler ton. Tetapi galakan i n i diberhentikan pada tahun 1830. Pada tahun 1859 sistem pengambilan pegawai dengan penamaan Lembaga Pengarah diganti dengan peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Kawal -an. Selepas itu didapati ramai juga siswazah diambil bekerja.

Taraf Presidensi ditarik balik pada tahun 1830 dan Negeri-Negeri Selat di turunkan menjadi residensi di bawah kawalan Presidensi Benggala. Jawatan Gabenor Negeri-Negeri Selat dimansuhkan dan digantikan dengan residen tetapi dua tahun kemudian jawatan tersebut dihidupkan semula. Bagaimanapun gabenor tidak bo leh berhubung terus dengan pihak berkuasa di L o n d o n dan p e r l u melalui kerajaan India. Ini menimbulkan masalah yang bertapuk kerana surat-menyurat memakan masa yang lama. Pada tahun 1832 pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura. Ramai pegawai tinggi disuruh berhenti d a n dipencenkan.

Pegawai tidak lagi direkrut dari England tapi diambil daripada perkhidmatan awam Benggala. Pegawai-pegawai in i didapati t idak memahami bahasa dan adat tempatan berbanding dengan pegawai yang sedia berkhidmat dan yang dipindahkan dari Bangkahulu. H a l i n i d i a k u i oleh Gabenor Jeneral India, Lord Canning yang melawat Negeri-Negeri Selat.

Pada tahun 1831 Negeri-Negeri Selat dipindahkan dari kawalan Benggala ke Pejabat Gabenor Jeneral India. Apabila SHTI d i m a n -suhkan pada tahun 1858, Negeri-Negeri Selat diletakkan di bawah Pejabat India. Pentadbiran Negeri-Negeri Selat diawasi oleh W i z u r a i Culcutta dan kekal hingga tahun 1867.

144

Page 157: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

PERPINDAHAN KE PEJABAT TANAH JAJAHAN, 1867 Dengan pentadbiran berpusat di India, kuasa pentadbiran dikuasai oleh India. Negeri-Negeri Selat hanya mengendalikan hal-hal yang kec i l . Undang-undang dibuat di India atau Parl imen Br i t i sh yang tidak ada perwakilan Negeri-Negeri Selat. Walaupun gabenor diberi kuasa untuk membuat peraturan tempatan tetapi mesti mendapat pengesahan kerajaan India.

Penurunan taraf Negeri-Negeri Selat dari Presidensi kepada Residensi bukan sahaja menjatuhkan moral tetapi juga keberkesan-an pentadbiran. Urusan pentadbiran semakin banyak akibat pertam-bahan p e n d u d u k dan perkembangan perdagangan sedangkan j u m l a h pegawai dikurangkan. Kelemahan pentadbiran jelas dalam urusan tanah, ukur dan polis. Pegawai-pegawai juga dibebankan dengan pelbagai tugas. Misalnya gabenor dan Residen Konsular juga terpaksa menjadi hak im.

T i m b u l perasaan tidak puas hati di kalangan pegawai Negeri-Negeri Selat dan saudagar. Antara dasar pentadbiran yang tidak disenangi termasuklah dasar tidak mahu meluaskan pengaruh ke Tanah Melayu dan pro-Siam. Ramai saudagar berpendapat, Tanah Melayu kaya dengan sumber galian dan sesuai untuk pertanian eksport. Pada pandangan para saudagar kerajaan India lebih me-m i h a k kepada raja-raja dan pembesar M e l a y u yang dianggap mengganggu aktivit i perdagangan.

Kerajaan India juga didapati memberi sedikit perhatian terhadap masalah Negeri-Negeri Selat. Daerah Benggala sendiri merentang dari Delhi hingga ke Tanasserim clan kemasukan Negeri-Negeri Selat dianggap membebankan. Masalah cli Benggala sendiri banyak dan tidak serupa dengan Negeri-Negeri Selat. Pegawai-pegawai yang dihantar juga kurang kefahaman tentang hal tempatan. Pegawai-pegawai tinggi di India pula tidak ada masa membuat lawatan.

Kemajuan Singapura begitu pesat dalam perdagangan. Pelabuhan i n i bukan sahaja menguruskan perdagangan dengan C h i n a malah dengan Asia Tenggara. Kawasan pedalaman Tanah Melayu begitu penting kepada Singapura. Kuasa-kuasa Barat lain seperti Belanda, Perancis dan Sepanyol sedang meluaskan pengarah. J ika Inggeris

145

Page 158: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

membiarkan keadaan i n i , Tanah Melayu yang penting kepada Singapura akan dikuasai oleh pihak lain.

K u m p u l a n - k u m p u l a n pendesak w u j u d di Negeri-Negeri Selat untuk meminta perpindahan kuasa. Golongan Eropah w a l a u p u n k e c i l bilangannya begitu berpengaruh. Selain sebangsa dengan kerajaan mereka juga kaya dan berpendidikan. Mereka berf ik i ran terbuka dan ada akhbar untuk menyuarakan tuntutan mereka . Akhbar menjadi media penting untuk mempengaruhi pendapat ramai. Antara akhbar-akhbar penting seperti Penang Gazette (1833), Singapore Chronicle (1824), Singapore Free Press (1835) dan Straits Times (1845). Dewan Perniagaan juga turut menjadi pendesak tapi kurang berkesan kerana t imbul perselisihan antara persatu-an. Persatuan penting ialah Dewan Perniagaan Singapura. D e w a n perniagaan in i mendapat sokongan persatuan perniagaan, a h l i perniagaan, bekas-bekas pentadbir Negeri-Negeri Selat dan ah l i par-l imen di Britain. Mereka termasuklah John Crawford dan Robert Ibbeston (pentadbir) serta Ellis James Gi l lman dan Sir Erskine Perry (ahli parl imen) . 5

Perjumpaan ramai juga digunakan oleh golongan pendesak. Perjumpaan-perjumpaan ini didukung oleh akhbar dan tokoh-tokoh perniagaan seperti Boon Teong, Tan Tock Seng, W . H . Read, R o b i n Carr Woods clan Abraham Logan. Antara kejayaan kempen per-jumpaan ramai mendesak pemansuhan penggunaan mata w a n g rupee pada tahun 1855. Kerajaan bersetuju menggunakan semula wang Ringgit dua tahun kemudian. Kejayaan i n i mendorong lebih banyak perjumpaan dianjurkan bagi mendesak Negeri-Negeri Selat diletakkan di bawah Jajahan Mahkota British.

Rayuan dibentangkan oleh Lord Bury cli Parlimen British pada bulan A p r i l 1858. Rancangan pemindahan disetujui o leh L o r d Stanley (Setiausaha Negara bagi India) dan Lord Canning (Gabenor Jeneral India). Bagaimanapun proses in i mengambil masa sembi lan tahun sebelum menjadi kenyataan. Satu suruhanjaya mengka j i kebaikan pemindahan kuasa dibentuk pada tahun 1863. Pada 10 Ogos .1866 akta pemindahan kuasa di luluskan dan d i j a l a n k a n dengan rasminya pacla A p r i l 1867.6

146

Page 159: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

P E N T A D B I R A N N E G E R I - N E G E R I S E L A T M U L A I 1867 Pentadbiran Tanah Jajahan Mahkota Negeri-Negeri Selat diketuai oleh seorang gabenor yang dilantik oleh Pejabat Tanah Jajahan. Pada teorinya gabenor mempunyai kuasa tertinggi dan menandatangani undang-undang atau membatalkan rang undang-undang. Hanya Setiausaha Negara Tanah Jajahan yang mengatasi kuasanya. Biasanya gabenor tidak menggunakan kuasa pembatal dan lebih suka berun-ding.

Gabenor Negeri-Negeri Selat dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan dan Majlis Perundangan. Majl is Kerja terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan. 7 Maj l i s Perundangan terdiri dar ipada sembilan ahli rasmi dan l ima ahli tidak rasmi (tiga dari Singapura dan setiap seorang dari Pulau Pinang dan Melaka). Jumlah keahlian bertambah dari semasa ke semasa. Hingga menjelang Perang D u n i a Kedua, terdapat 13 orang ahli rasmi dan 13 ahli tidak rasmi. Walau-p u n gabenor ada kuasa pembatal tetapi ahl i -ahl i tidak rasmi bebas mengkrit ik. A h l i - a h l i tidak rasmi pernah memprotes clengan cara meletakkan jawatan beramai-ramai seperti pada tahun 1873 kerana menentang rang undang-undang imigran Cina .

Dengan pemindahan kuasa perkhidmatan awam Negeri-Negeri Selat dapat diperbaiki dan usaha dibuat untuk mengatasi perkara-perkara yang menjadi isu sebelumnya. Ini termasuklah memperbaiki sistem kehakiman dengan menambah kakitangan. Negeri-Negeri Selat tidak lagi di jadikan tempat tahanan banduan-banduan dari India. Bagi menjaga keamanan anggota polis ditambah, undang-undang diperketat dan kawalan ke atas kongsi gelap ditekankan.

Adalah jelas pemindahan kuasa meningkatkan mutu pentadbiran clengan memperkemaskan perkhidmatan awam Negeri-Negeri Selat. Pegawai-pegawai tadbir d i p i l i h dan dilantik oleh Pejabat Tanah Jajahan bagi memastikan pentadbiran Negeri-Negeri Selat berjalan l i c i n . Kebanyakan kadet pegawai d i p i l i h daripada pelajar lepasan Public School, Oxford, Cambridge clan Trinity College Dubl in . 8 Satu perkara yang agak lambat diberi perhatian ialah usaha untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu. Dasar campur tangan hanya d i -mulakan pada tahun 1874 oleh Gabenor Andrew Clarke. Ini telah membawa kepada pengenalan sistem residen.

147

Page 160: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

SISTEM RESIDEN

Sistem i n i merupakan bentuk pemerintahan seeara tidak langsung. Sistem penasihat dikatakan sudah diperkenalkan oleh British di India dikenali sebagai Agen Pol i t ik . 9 Di Tanah Melayu mula dijalan-kan bagi memenuhi syarat yang terkandung dalam Perjanjian Pangkor. Ini d i ikut i dengan Selangor pada bulan Oktober 1874, Sungai U j u n g (November 1874) dan di Pahang (Oktober 1888).

T i d a k d iketahui dengan jelas apakah tugas-tugas residen. Kerajaan Brit ish tidak memberikan kawalan khusus dari aspek undang-undang dan eksekutif. Nyata sistem residen tidak diran-cang dan dibentuk dengan jelas. Pada peringkat awal peranan residen sebagai pelindung rakyat Brit ish dan pedagang asing; orang yang menguruskan hal-ehwal luar negeri-negeri Melayu; dan agen perubahan dalam membentuk birokrasi pentadbiran corak Barat danpelaksana dasar-dasar kerajaan. Berdasarkan Perjanjian Pangkor, residen akan menasihatkan sultan dalam semua hal-ehwal kerajaan negeri kecuali yang menyentuh soal agama dan adat istiadat Melayu.

SISTEM RESIDEN DI P E R A K

Sebelum residen dihantar ke Perak, Kapten T.C.S. Speedy ditugaskan di Larut sebagai Penolong Residen. Speedy membuka ibu pejabat-nya di Taiping. Tugas utama beliau melucutkan senjata pelombong-pelombong Cina dan menyelesaikan tentang pemil ikan lombong yang menjadi rebutan antara Ghee H i n dan Ha i San. Beliau juga membangunkan bandar Taiping dan K e m u n t i n g . N a m p a k n y a masalah yang perlu diselesaikan oleh Speedy ialah soal orang Cina dan mentadbir mereka. Langkah yang diambilnya membina stesen-stesen polis antara Teluk Kertang dengan Kemunting. Kawalan juga diperketatkan di tempat-tempat pemeriksaan kastam, perbenda-haraan, mahkamah dan kawasan bandar. Bagi tujuan in i pasukan polis ditambah clan diperkuatkan. 1 0

James Woodford Wheller Birch tiba di Perak pacla bulan Novem­ber 1874. Dalam menjalankan tugasnya beliau banyak dihalang oleh Sultan A b d u l l a h clan pembesar. Ini kerana masing-masing pihak mempunyai tafsiran yang berbeza tentang is i Perjanjian Pangkor.

148

Page 161: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

J . W . W . Birch b u k a n l a h seorang yang berurusan seeara d i p l o m a s i . T i n d a k tanduknya telah m e m u s n a h k a n d i r i n y a d a n m u s u h - m u s u h -nya . A k h i r n y a bel iau d i b u n u h o l e h pakatan pembesar Perak.

Penggantinya D a v i d s o n , bekas residen Selangor. Be l iau seorang y a n g berpengalaman d a n berkebolehan. D a v i d s o n t idak lama m e n -j a d i residen Perak, meletakkan jawatan pada tahun 1877 u n t u k akt i f semula dalam f i rma guamannya .

Residen ketiga Perak, H u g h L o w menjadi residen m u l a i F e b r u a r i 1877 d a n dianggap seorang y a n g berpengalaman. Bel iau m a h i r d a l a m ha l -ehwal o r a n g M e l a y u d a n p e r n a h bertugas d i L a b u a n h a m p i r 30 tahun. Semasa di Borneo bel iau banyak m e n g k a j i d a n m e n e r b i t k a n ka j ian tentang sejarah, kebudayaan , e k o n o m i d a n agama Sarawak. A p a b i l a menjadi residen Perak, bel iau m e m b i n a r u m a h di K u a l a Kangsar di tebing Sungai Perak dan bercampur g a u l bebas dengan masyarakat t e m p a t a n . "

Sifat per ibadi L o w dan k e p r i h a t i n a n kepada adat tempatan telah membantunya menjalankan tugas dengan l i c in . 1 2 Selain i tu kejayaan Inggeris menekan s t r u k t u r kuasa tradis ional m e m b o l e h k a n resi-d e n memegang kuasa eksekutif . P e m a n g k u su l tan , Raja Yusuf y a n g k e m u d i a n n y a d i s a h k a n sebagai s u l t a n Perak telah m e m b e r i k a n kerjasama. Seorang lagi p e n y o k o n g kuatnya ia lah Raja Idris . Jelas u n s u r penentangan telah berjaya d i b e n d u n g .

Kejayaan utama James L o w ia lah mengatasi masalah k e w a n g a n Perak yang dibebani hutang. L o w j u g a berjaya m e m b e n t u k k u t i p -an c u k a i cli bawah kawalan kerajaan dengan m e l a n t i k pembesar-pembesar sebagai pegawai kerajaan. Pembesar-pembesar tersebut dibayar gaji. Bel iau juga terus menggunakan pentadbiran tradis ional u n t u k menjaga peraturan u n d a n g - u n d a n g . H a s i l n y a da l a m masa e n a m tahun beliau berjaya menyelesa ikan h u t a n g negeri Perak . Setelah i tu t u m p u a n d i b e r i u n t u k m e n i n g k a t k a n p e r k e m b a n g a n e k o n o m i dengan memajukan sistem perhubungan d i L e m b a h K i n t a . B e l i a u juga m e m a j u k a n peraturan-peraturan tentang tanah d a n k u t i p a n hasi l . D a l a m soal perhambaan, L o w m e n g h a p u s k a n secara per lahan- lahan supaya dapat d i t e r i m a o l e h masyarakat M e l a y u .

Sebuah ins t i tus i pent ing m e m b a n t u pentadbi ran ialah M a j l i s Mesyuarat Neger i . Semasa H u g h L o w menjadi res iden, a h l i - a h l i

149

Page 162: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Maj l i s Mesyuarat terdiri daripada Raja Yusuf, H u g h Low, seorang pegawai E r o p a h , Raja Idris, Tengku Dato ' Temenggung, C i k K a r i m .

P e r k h i d m a t a n H u g h L o w selama 10 tahun sebagai residen Perak berjaya meletakkan asas pentadbiran m o d e n di negeri tersebut. Ini j u g a telah membantu residen-residen terkemudian.

S I S T E M R E S I D E N D I S E L A N G O R

James G u t h r i e D a v i d s o n d i lant ik menjadi residen Selangor y a n g pertama, Bel iau merupakan teman rapat dan penasihat k e w a n g a n Tengku K u d i n . 1 3 O l e h i tu tidak t i m b u l masalah kerjasama. Bagai -m a n a p u n p ihak Br i t i sh berpendapat Davidson per lu d i tukar kerana ramai kerabat diraja Selangor k u r a n g menyenangi Tengku K u d i n . A p a yang ber laku di Perak m u n g k i n tercetus d i Selangor. B e l i a u d igant ikan oleh B loomf ie ld Doughlas (1876-1882) yang s e b e l u m -nya menjadi Penolong Residen. B loomf ie ld merupakan bekas askar dan p e r n a h b e r k h i d m a t dengan Raja B r o o k e serta maj is tret d i S ingapura.

Pada tahun 1877, B l o o m f i e l d m e m b e n t u k M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i . I n i men jadikan pentadbiran lebih ramai . Tengku K u d i n d i lant ik sebagai Presiden Maj l i s yang pertama. A h l i - a h l i n y a t e r d i r i daripada tu juh orang—empat M e l a y u , seorang C i n a dan dua o r a n g E r o p a h . A h l i - a h l i M e l a y u termasuklah Tengku K u d i n , Syed Z i n (agen Tengku K u d i n ) , Raja Kahar (putera sultan) dan T u n k u P a n g -l i m a ( ipar sultan). Setelah Tengku K u d i n pencen, jawatan pres iden diserahkan kepada Raja M u d a M u s a .

B l o o m f i e l d d idapat i t idak dapat m e n j a l a n k a n tugas d e n g a n m e m u a s k a n dan d iminta meletakkan jawatan pada tahun 1882. Bel iau d i l a p o r k a n salah m e n g u r u s k a n kewangan. Tempatnya di-a m b i l a l i h oleh Frank Swettenham yang menjadi P e n o l o n g Res iden di Langat . Perkhidmatan Swettenham sebagai residen selama t u j u h tahun telah membantu memajukan pentadbiran Selangor. B e l i a u juga menggalakkan perkembangan e k o n o m i dengan m e m p e r b a i k i sistem perhubungan. Swettenham juga berusaha m c m b a n g u n k a n K u a l a L u m p u r sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan.

150

Page 163: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

S I S T E M R E S I D E N D I N E G E R I S E M B I L A N

D i N e g e r i Sembi lan , s istem res iden b e r m u l a dengan p e l a n t i k a n P e n o l o n g Residen di Sungai U j u n g . Pada 9 Disember 1874, Dato ' K e l a n a telah m e n e r i m a K a p t e n W.I . Tatham memegang j a w a t a n P e n o l o n g Residen. P i h a k Br i t i sh j u g a bertanggungjawab menjaga keselamatan Sungai U j u n g . Sepasukan askar dan p o l i s d i t e m p a t k a n di sana terutama bagi menghadapi ancaman Dato' Bandar. Pada b u l a n A p r i l 1875, W. I . Tatham d i g a n t i k a n oleh P.J. M u r r a y . 1 4

Seri M e n a n t i mener ima pentadbiran Inggeris pada b u l a n J u n 1885. Seorang P e m u n g u t H a s i l d a n P e n g a d i l M a h k a m a h telah dihantar bertugas d i s i t u . O l e h kerana Tengku A n t a h t idak dapat bekerjasama dengan pegawai tersebut m a k a d i g a n t i k a n d e n g a n M a r t i n Lister. Daerah Rembau m e n e r i m a seorang P e m u n g u t H a s i l d a n Pengadi l M a h k a m a h Inggeris pada b u l a n September 1887. M a n a k a l a Je lebu mener imanya pada b u l a n September 1886.

Menje lang tahun 1888 semua daerah di Negeri Sembi lan k e c u a l i T a m p i n sudah m e n e r i m a naungan B r i t i s h . Gabenor Sir C e c i l S m i t h berjaya m e m u j u k T a m p i n d a n R e m b a u bergabung d e n g a n Ser i M e n a n t i dan pacla b u l a n M a c 1889 mener ima M a r t i n Lister sebagai residen. W E B . P a u l p u l a d i l a n t i k sebagai residen Sungai U j u n g d a n Je lebu. A p a b i l a penyatuan Neger i S e m b i l a n s e m p u r n a pada t a h u n 1898 barulah ada seorang residen sahaja bagi negeri tersebut.

S I S T E M R E S I D E N D I P A H A N G

J o h n Pickersg i l l Rodger d i l a n t i k sebagai residen pertama P a h a n g pacla b u l a n O k t o b e r 1888. Sistem Residen menghadapi masa lah cli Pahang kerana mendapat tentangan su l tan dan segolongan p e m -besar. Bagaimanapun Inggeris mendapat s o k o n g a n dar ipada Putera M a h k o t a Tengku M a h m u d . Bagi m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n T e n g k u M a h m u d , Inggeris melant iknya sebagai P e m a n g k u Raja pacla b u l a n J u l a i 1889.

Sistem residen telah m e m p e r k e n a l k a n corak pentadbiran Barat. N e g e r i telah d ibahagikan kepada daerah-daerah. Pada p e r i n g k a t a w a l dihantar seorang pegawai E r o p a h bagi setiap daerah u n t u k m e m u n g u t c u k a i .

151

Page 164: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pihak Inggeris juga mengambil langkah menubuhkan Maj l is Mesyuarat Negeri pada tahun 1889 yang diketuai oleh sultan. A h l i -ahli lain ialah Tengku Mahmud, Datuk Bandar, Datuk Raja, Orang Kaya Chenor dan Imam Perang Indra Mahkota. Majl is in i banyak meluluskan undang-undang yang menimbulkan tentangan sultan dan segolongan pembesar, A k i b a t n y a tercetus pemberontakan Pahang (1891-1895). Pemberontakan in i berjaya ditumpaskan dan sistem residen diteruskan. Malah kejayaan Inggeris in i memudah-kannya melaksanakan dasar-dasar pentadbirannya di Pahang.

P E R S E K U T U A N N E G E R I - N E G E R I M E L A Y U B E R S E K U T U

Menjelang tahun 1895, pegawai-pegawai British di Negeri-Negeri Selat dan London mendapati sistem residen tidak berjalan lancar dan tidak dapat memenuhi hasrat kuasa penjajah tersebut. 1 1 Antara perkara yang dianggap kurang memuaskan termasuklah tiadanya keseragaman pentadbiran antara negeri-negeri. Sedangkan tahun-tahun 1890-an memerlukan perubahan pentadbiran dan kesera-gaman terutama dalam bidang undang-undang dan kehakiman. Kesulitan in i dirasakan terutama oleh kaum pedagang British yang banyak melabur di negeri-negeri Melayu.

Residen sendir i menghadapi masalah. Setiap perkara p e r l u mendapat persetujuan gabenor dan Pejabat Setiausaha Tanah Jajahan. Apabila kemajuan ekonomi dan pentadbiran bertambah pesat, residen perlu membuat keputusan segera tanpa menunggu keputusan Singapura dan London. Inilah yang menimbulkan ke-tidakseragaman antara negeri. Terdapat juga negeri-negeri yang menghadapi masalah kewangan seperti Pahang dan Negeri Sem-bilan. Di f ik i rkan j ika wujud persekutuan, negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor akan dapat membantu. Pada tahun 1887 p i n -jaman kerajaan Seri Menanti berjumlah $90 ribu dan meningkat $210 r ibu empat tahun kemudian. Sungai Ujung pula berhutang sejumlah $149 ribu (1891). Kedudukan kewangan Pahang lebih b u r u k . 1 6 Pada tahun 1892 jumlah hutangnya sebanyak $600 r i b u . A p a b i l a b e r l a k u pemberontakan Pahang j u m l a h h u t a n g n y a

152

Page 165: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

meningkat lagi . Sebanyak $57 r ibu d i p i n j a m k a n daripada N e g e r i -N e g e r i Selat dan $100 r i b u daripada Perak dan Selangor.

Cadangan pembentukan Persekutuan d i m u l a k a n oleh C P . Lucas (Pegawai Tetap cli Pejabat Tanah Jajahan) pada b u l a n M a c 1892. C a d a n g a n i n i berasaskan perbincangannya clengan F r a n k Swetten-h a m . M a x w e l l j u g a m e m b a n g k i t k a n soa l P e r s e k u t u a n d a l a m k u l i a h n y a d i Institut Diraja K o l o n i a l . F r a n k Swettenham s e n d i r i m e n i m b u l k a n semula i su i n i pacla b u l a n September 1893.

Gabenor C . B . H . M i t c h e l l telah mengadakan lawatan ke neger i -negeri M e l a y u naungan pada akhir tahun 1894. Setelah mengadakan perbincangan dengan p ihak pentadbiran di negeri-negeri tersebut bel iau berpendapat s istem yang sedia ada tidak m e m u a s k a n . B e l i a u mengarahkan F r a n k Swettenham menghadap raja-raja bagi m e n -dapatkan persetujuan u n t u k membentuk Persekutuan. Sultan-sultan diber i j aminan yang kerajaan negeri tidak akan hiking hak a u t o n o m i .

Swettenham m e m u l a k a n lawatannya ke K u a l a Kangsar ber jumpa Sul tan Idris yang dianggap berpengaruh dan p e n y o k o n g kuat dasar Br i t i sh . K e m u d i a n be l iau melawat Selangor, Neger i S e m b i l a n dan Pahang. Swettenham hanya menghadapi sediki t masalah di N e g e r i Sembi lan dan Pahang tetapi a k h i r n y a persetujuan dicapai . R a n c a -ngan Persekutuan dike luarkan pada 23 Ogos 1895 tapi di laksanakan pada 1 J u l a i 1896. 1 7

P e r l e m b a g a a n P e r s e k u t u a n t i d a k m e n g u b a h p e r l e m b a g a a n negeri , kuasa sul tan clan residen. Per janj ian Persekutuan m e n g a n -d u n g i 5 art ikel yang dapat d i r i n g k a s k a n seperti b e r i k u t :

(a) Sultan-sultan bersetuju m e n e r i m a naungan kerajaan B r i t i s h .

(b) Kesemua negeri bersetuju m e m b e n t u k Persekutuan N e g e r i -Neger i M e l a y u Bersekutu y a n g akan d i t a d b i r k a n di b a w a h penasihat B r i t i s h .

(c) H a d kuasa sul tan hanya di negeri masing-masing.

(cl) Sultan-sultan bersetuju mener ima seorang pegawai Br i t i sh yang d ikenal i sebagai Residen Jeneral . Pegawai i n i menjadi agen clan w a k i l kerajaan B r i t i s h d i b a w a h Gabenor N e g e r i - N e g e r i Selat. Sultan-sultan p e r l u mener ima nasihat Residen Jeneral d a l a m

153

Page 166: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

semua urusan pentadbiran kecuali hal-ehwal agama dan adat Melayu,

(e) Kerjasama ekonomi di antara negeri akan diwujudkan. Neger i yang kaya akan membantu negeri miskin,

Residen Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham (Januari 1896-Disember 1901). Pusat pentadbiran Negeri-Negeri M e l a y u Bersekutu ditempatkan di Kuala Lumpur. Latar belakang Swet-tenham sangat membantunya menjalankan tugas. Swettenham mengenali rapat personaliti penting seperti sultan dan pegawai tinggi Inggeris. Beliau juga bernasib baik kerana ideanya d i s o k o n g kuat oleh C P . Lucas. Pegawai atasan di Tanah Melayu iaitu Gabenor C . B . H . Mi tche l l kurang pengetahuan tentang hal-ehwal tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. Oleh itu hal-ehwal Negeri-Negeri Melayu Bersekutu diserahkan kepada Swettenham.

Dalam soal pentadbiran negeri masih ditadbir oleh residen-residen. Ketua-ketua jabatan di negeri-negeri bertanggungjawab kepada residen. Bagi jabatan-jabatan penting ketuanya terdiri dar i -pada pegawai kerajaan pusat yang bertanggungjawab k e p a d a Residen Jeneral. Dengan i n i kecenderungan pemusatan pentadbiran clan birokrasi semakin jelas. Sistem persekutuan pada peringkat awal dapat dilihat seperti Gambar Rajah 9.1 (lihat di sebelah).

Residen Jeneral yang menjadi w a k i l Gabenor Negeri-Negeri Selat di Tanah Melayu akan melawat negeri-negeri dari semasa ke semasa. Dengan i n i residen tidak dapat bertindak bebas. Kuasa Persekutuan juga diperluaskan dengan pembentukan jabatan-jabatan clan jawat-an-jawatan seperti Pesuruhjaya Kehakiman, Penolong Pesuruhjaya Kehakiman, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Hutan, Pengarah Pertanian, Pesuruhjaya Kewangan dan ahli Geologis Kerajaan.

Selepas Frank Swettenham dilantik menjadi Gabenor Neger i -Negeri Selat dan Pesuruhjaya Negeri Melayu Bersekutu pacla tahun 1901, jawatan Residen Jeneral dipegang oleh Treacher (Disember 1901-1904). Residen Jeneral ketiga dan terakhir ia lah Taylor (1 Januari 1905-September 1916). Selepas itu jawatan Re-siden Jeneral digantikan dengan Ketua Setiausaha Kerajaan.

154

Page 167: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Gambar Rajah 9.1: Sistem Persekutuan 1896-1908 (proses pemusatan)

155

Page 168: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

M A J L I S M E S Y U A R A T P E R S E K U T U A N

Dengan penubuhan persekutuan, kuasa berpindah daripada residen dan su l tan kepada Residen Jeneral. Kuasa Maj l i s Mesyuarat N e g e r i juga merosot. W a l a u p u n Residen Jeneral d i b a w a h Pesuruhjaya T ingg i merangkap Gabenor Neger i -Neger i Selat tetapi dalam a m a l -annya Residen Jeneral menjalankan urusan sendir i . Residen Jeneral juga t idak ditegur kerana tidak ada Maj l i s Mesyuarat yang dapat mempersoa lkan t indakan-t indakannya. Selain i tu per lu juga ada satu badan y a n g mengawasi k e w a n g a n dan u n d a n g - u n d a n g di per ingkat pusat. M e m a n d a n g k a n hakikat i n i Gabenor J o h n A n d e r -son m e n u b u h k a n Maj l is Mesyuarat Persekutuan. 1 8

M a j l i s Mesyuarat Persekutuan d i t u b u h k a n dengan rasminya pada 11 Disember 1909, di K u a l a Kangsar, Ma j l i s Mesyuarat i n i m e r u p a k a n badan perundangan k o l o n i a l . O l e h i t u t idaklah m e n g -h a i r a n k a n j i k a majlis i n i d i k a w a l oleh pegawai-pegawai k o l o n i a l p i m p i n a n Pesuruhjaya Tinggi . Pesuruhjaya Tinggi menjadi Presiden M a j l i s M e s y u a r a t d a n m e m p u n y a i kuasa u n t u k m e l a n t i k d a n memecat ahl i -ahl i . Bel iau juga boleh menamakan ketua-ketua jabat-an persekutuan u n t u k menganggotai majlis dan bergantung kepada k e t u l u s a n W h i t e h a l l , Maj l is per lu menambah seorang ah l i t idak rasmi bagi setiap pelant ikan rasmi baru.

K e d u d u k a n ahl i -ahl i Maj l is Mesyuarat Persekutuan boleh d i l iha t seperti Jadual 9.1 berikut :

T a h u n A h l i R a s m i A h l i T a k Rasmi

1909-13 10 4

1914-20 11 5

1921-24 12 6

1924-26 12 8

1927-28 13 11

1928-31 14 12

1933-40 16 12

Jadual 9.1:

156

Page 169: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

W a k i l - w a k i l M e l a y u sebelum tahun 1927 terdir i dar ipada 4 orang sultan dan Raja C h i l i a n i b n Sul tan A b d u l l a h ( d i l a n t i k p a d a 1924). Antara tahun 1909-1927, d idapat i a h l i - a h l i M e l a y u t idak m e - m a i n k a n peranan akti f kerana t idak wajar su l tan berbahas d a n masalah bahasa. Baga imanapun selepas tahun 1927 Raja C h u l a n m e m a i n k a n peranan aktif . Seorang lagi a h l i M e l a y u i a i t u D a t o ' A b d u l l a h U n d a n g Rembau k e m u d i a n n y a turut d i l a n t i k .

A h l i yang m e w a k i l i k a u m India hanya d i l a n t i k pada t a h u n 1928 ia i tu S . N . Veerasamy. A d a l a h jelas w a k i l - w a k i l k a u m leb ih b a n y a k bercakap tentang kepent ingan k a u m masing-masing. A h l i - a h l i y a n g dianggap lantang seperti E r i c Macfadyen , J . H . M . R o b s o n d a n E . D . Shearn.

PEGAWAI TADBIR MELAYU DI NEGERI M E L A Y U BERSEKUTU

S k i m pegawai M e l a y u d i m u l a k a n o l e h Br i t i sh pada t a h u n 1910 clengan m e m p e r k e n a l k a n "The H i g h e r Subordinate Class S c h e m e " . Pegawai-pegawai M e l a y u dianggap sebagai agen pentadbiran B r i t i s h clan rakan kongsi bawahan atau pembantu kepada pegawai B r i t i s h . S k i m in i kemudiannya d ikenal i sebagai M . A . S (Malay A d m i n i s t r a t i v e Service) . 1 9

Bagi m e n d a p a t k a n r e k r u t - r e k r u t pegawai , p i h a k B r i t i s h m e -n u b u h k a n Maktab M e l a y u K u a l a Kangsar pada tahun 1905. Pelajar-pela jar yang d i a m b i l t e r d i r i d a r i p a d a kerabat d i ra ja d a n a n a k b a n g s a w a n . D i s e k o l a h i n i m e r e k a d i b e n t u k s u p a y a m e n j a d i gentleman serba b o l e h mengikut p iawaian Br i t i sh . Pacla tahun 1920, lepasan s e k o l a h l a i n d i b e n a r k a n menyer ta i M . A . S tetapi m e s t i m e m a s u k i M a k t a b M e l a y u K u a l a Kangsar selama setahun. S e h i n g g a t a h u n 1930, p e g a w a i - p e g a w a i M e l a y u h a n y a l u l u s a n s e k o l a h menengah. Br i t i sh t idak m a h u pegawai M e l a y u berpelajaran t i n g g i kerana j i k a keadaan i n i w u j u d jawatan-jawatan lebih tinggi terpaksa d i b e r i k a n ,

Jawatan untuk pegawai M . A . S biasanya di daerah-daerah di m a n a r a m a i p e n d u d u k M e l a y u . M e r e k a t idak d i b e r i pe luang beker ja d i i b u negeri atau per ingkat Persekutuan. Jawatan per ingkat perse-

157

Page 170: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

kutuan hanya diberikan pada tahun 1927 dengan pelantikan Raja Musa. 2 0 Sehingga tahun 1929 hanya ada sembilan orang Melayu sebagai pegawai M.C.S dan pada tahun 1940 jumlahnya 20 orang. Alasan yang diberikan oleh pihak atasan British mengatakan pe-gawai Melayu kurang berminat. Tetapi mengikut W.G. Maxwell

Peta 9,1: Pentadbiran Tanah Melayu sebelum 1941.

158

Page 171: Sejarah Malaysia 1800-1963

(1921) sebenarnya pegawai-pegawai M e l a y u t idak diber i p e l u a n g s e c u k u p n y a u n t u k m e m b u k t i k a n k e b o l e h a n . B a h k a n ga j i y a n g d i b e r i k a n leb ih rendah berbanding dengan pegawai Br i t i sh w a l a u -p u n sama ke lu lusannya .

N a m u n b e r b a n d i n g dengan orang M e l a y u yang l a i n k e d u d u k a n pegawai M e l a y u berprestij dan dipandang t inggi. K e h i d u p a n mereka p u n eksk lus i f . 2 1 Br i t i sh sedar p e m b e r i a n jawatan pegawai tadbir kepada golongan elit M e l a y u p e n t i n g sebagai satu konsesi . D e n g a n i n i diharap tidak a k a n w u j u d gerakan penentangan.

PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU

Negeri-negeri M e l a y u T idak Bersekutu tidak d i t a d b i r k a n sebagai satu unit pentadbiran. Negeri -neger i i n i terdir i dar ipada Johor , Per l i s , K e d a h , K e l a n t a n dan Terengganu. Neger i -neger i M e l a y u T i d a k Bersekutu (seterusnya N M T B ) d i l e tak kan d i bawah k a w a l a n Pesuruhjaya T inggi merangkap Gabenor Neger i -Neger i Selat. Setiap negeri a u t o n o m i di b a w a h pemer intahan raja mas ing-masing ,

Negeri-negeri d i bahagian utara masuk ke d a l a m p e n g a r u h Br i t i sh selepas Perjanjian Bangkok, 10 Mac 1909. W a k i l pentadbiran Br i t i sh d i N M T B ia lah Penasihat Br i t i sh . M e r e k a menjadi penasihat da l a m erti kata y a n g sebenarnya. Tugas mereka berbeza d e n g a n residen yang l e b i h memer in tah dar ipada menasihat. Pentadbi ran negeri di jalankan o l e h pentadbir-pentadbir M e l a y u dengan b a n t u a n Inggeris terutama di b idang t e k n i k a l d a n profesional .

Kedah

Selepas s u l t a n , M a j l i s M e s y u a r a t N e g e r i m e r u p a k a n i n s t i t u s i pentadbiran d a n p o l i t i k yang pent ing . M a j l i s Mesyuarat N e g e r i K e d a h yang per tama d i t u b u h k a n pada t a h u n 1905. M a j l i s i n i m e n g a n d u n g i l i m a orang pegawai utarna negeri . A h l i - a h l i M a j l i s Mesyuarat Neger i yang pertama terdir i dar ipada T u n k u A b d . A z i z , Raja M u d a sebagai presiden, G . C . Hart (Penasihat Kewangan) , E n c i k M d A r i f f i n (Setiausaha Sultan) , H a j i A h m a d (Ketua H a k i m ) d a n Syed A b d u l l a h a l - M a h d a l i (Bendahara Neger i ) .

159

Page 172: Sejarah Malaysia 1800-1963

D a l a m pentadbiran negeri , pegawai-pegawai tadbirnya d i k e n a l i sebagai Kedah Civil Service ( K C S ) . Jawatan pentadbiran tert inggi ia lah Setiausaha Kerajaan. Antara t o k o h yang pernah memegang jawatan i n i termasuklah E n c i k M d A r i f f i n , W a n Yahya W a n M o h d Taib dan H a j i Syarif A w a n g O s m a n . 2 2 Pegawai B r i t i s h yang terpen-t ing ia lah Penasihat Br i t i sh . Penasihat pertama yang b e r k h i d m a t di K e d a h ia lah George M a x w e l l pacla 15 J u l a i 1910. T o k o h - t o k o h l a i n yang pernah memegang jawatan i n i termasuklah L . E . Wol fers ton , G . A . H a l l , W . Peel dan J . D . H a l l .

Perlis

Perlis seperti juga Kedah mener ima pinjaman daripada kerajaan S iam pada tahun 1905. E k o r a n daripada i t u d i t u b u h k a n M a j l i s Mesyuara t N e g e r i bagi m e m e n u h i salah satu syarat p e m b e r i a n p in jaman. Persidangan pertama majlis d iadakan pada 18 N o v e m -ber 1905. A h l i - a h l i majlis yang pertama terdiri daripada Raja S y e d A l w i selaku Presiden. G . C . Hart (Setiausaha), Syed Sa l im al- Jafr i (Bendahar i Neger i ) , Syed Hasan J a m a l u l l a i l clan Syed A b d u l l a h

J a m a l u l l a i l . G . C . Hart sebenarnya Penasihat K e w a n g a n Kedah y a n g hanya m e m b a n t u sementara kedatangan A . M . D u k e sebulan ke-m u d i a n .

Setelah Per l is m a s u k ke d a l a m naungan B r i t i s h seorang pe-nasihat d i lant ik . Beliau ialah L . A . A l l e n . Selain itu beliau juga ber-tanggungjawab mengendal ikan kewangan negeri dan pentadbiran . Bel iau nampaknya tidak menghadapi banyak masalah clengan raja dan pembesar Perlis yang lain.

D a l a m m e m b e n t u k u n d a n g - u n d a n g negeri clan s is tem p e n -tadbiran, Perlis menjadikan m o d e l Br i t ish di negeri-negeri T a n a h M e l a y u sebagai ikutan . Ini disesuaikan m e n g i k u t keper luan neger i tersebut. A p a b i l a di le takkan da l a m pentadbiran Br i t i sh , jabatan-jabatan kerajaan d isusun semula dan sesetengah pegawai d i p i n -j a m k a n dar i Neger i -Neger i Selat atau Kedah . O l e h kerana Per l i s k e c i l sahaja keluasannya maka pentadbiran daerah tidak d i w u j u d -k a n . N e g e r i h a n y a d i b a h a g i k a n k e p a d a m u k i m - m u k i m y a n g d i t a d b i r k a n o leh p e n g h u l u . 2 3

160

Page 173: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Kelantan

Kelantan juga d ikuasa i o leh pegawai-pegawai M e l a y u dalam u r u s a n p e n t a d b i r a n n y a . Terdapat juga pegawai -pegawai P e r k h i d m a t a n A w a m Tanah M e l a y u y a n g d i p i n j a m k a n sebagai penas ihat ter-utamanya d i b i d a n g teknika l . K e l a n t a n m u l a mener ima penasihat pada tahun 1903 dengan pe lant ikan W . A . G r a h a m . Bel iau bertugas d i K e l a n t a n s e l a m a e n a m t a h u n . B e l i a u d a n b e b e r a p a o r a n g kaki tangan Inggeris yang la in t idak banyak menghadapi masalah da lam pentadbiran di Kelantan. Selepas Perjanjian Inggeris-Siam 1909, kerajaan B r i t i s h menghantar J.S. M a s o n menggant ikan G r a -h a m .

Maj l i s Mesyuarat Neger i Ke lantan d ipengerus ikan o l e h sul tan sendi r i . J u m l a h keanggotaannya agak ramai b e r b a n d i n g dengan K e d a h . Bi langan a h l i majl is seramai l i m a belas orang te rmasuk penasihat Br i t i sh . Salah satu kesan kemasukan pentadbiran b a r u z a m a n B r i t i s h i a l a h p e n y u s u n a n s e m u l a p e n t a d b i r a n . A p a b i l a W i l l i a m L a n g h a m — C a r t e r m e n g a m b i l a l i h tugas penasihat (1912) be l iau telah memperketa tkan peraturan-peraturan d a n m e n i m b u l -k a n rasa tidak puas hati di kalangan pegawai-pegawai M e l a y u . Bel iau juga cuba m e n i n g k a t k a n pentadbiran daerah d a n m e m p e r l u a s k a n tanggungjawab Pegawai Daerah (Jajahan). 2 4 In i m e n y e b a b k a n ber-l a k u penentangan di jajahan bersempadan Terengganu. Penentangan i n i ber laku d i Pasir P u t i h kerana pentadbiran baru menje jaskan golongan elit tradisional tempatan. Pemberontakan i n i meletus pada tahun 1915. P e m i m p i n - p e m i m p i n utama penentangan i n i ia lah H a j i M a t Hassan yang l e b i h d i k e n a l i sebagai Tok Jangut d a n E n g k u Besar Jeram. Bagaimanapun kebangkitan i n i d i t u m p a s k a n dan Tok Janggut terkorban. 2 5 Selepas pemberontakan i n i penasihat-penasihat B r i t i s h yang menggant ikan L o n g h a m - C a r t e r l e b i h m e n u m p u k a n perhat i -a n kepada p e m o d e n a n yang l e b i h u m u m . Penasihat A . C . B a k e r misa lnya berjaya m e w u j u d k a n h u b u n g a n rapat clengan M e n t e r i Besar Dato N i k M a h m u d d a n a n a k n y a Dato N i k A h m a d K a m i l (Setiausaha Kerajaan). Pegawai-pegawai M e l a y u d i p i l i h dar ipada kerabat diraja d a n golongan bangsawan. M e r e k a b e r k h i d m a t d a l a m pelbagai jabatan negeri dan pegawai ja jahan. Bagi m e n g e n d a l i k a n

161

Page 174: Sejarah Malaysia 1800-1963

h a l - e h w a l agama Islam maka dibentuk Maj l i s A g a m a dan Istiadat M e l a y u pada tahun 1916. D i peringkat m u k i m p u l a inst i tusi p e n g -h u l u tents d igunakan. Penghulu d i Kelantan d i k e n a l i juga sebagai T o h K w e n g . 2 6

Terengganu

Di Terengganu kerana adanya tentangan daripada kerajaan negeri m a k a penasihat Br i t i sh tidak di lant ik sehingga tahun 1919. Pegawai utama Br i t i sh hanyalah seorang agen. A g e n Br i t i sh yang pertama ialah W . L . Conlay. O l e h i tu Sultan Zainal A b i d i n (1881-1918) sendi r i m e n g a m b i l daya usaha m e m p e r k e m a s k a n p e n t a d b i r a n n e g e r i . Baginda meni tahkan diadakan perlembagaan bertulis negeri pada 2 N o v e m b e r 1911.

D i T e r e n g g a n u d i w u j u d k a n J e m a a h M e n t e r i d a n J e m a a h Mesyuarat Kerajaan. A h l i - a h l i n y a terdir i dar ipada orang M e l a y u beragama Islam. Jemaah Mesyuarat Kerajaan bertugas m e m b a n t u dan menasihat sultan dalam perkara-perkara u m u m berhubung soal luar dan dalam negeri , manakala Jemaah M e n t e r i m e n g u r u s k a n ha l p e n t a d b i r a n . Bagi m e n g e m a s k a n pe n ta dbi ra n daerah, kera jaan Terengganu melantik Pegawai Daerah m u l a i tahun 1912. 2 7 O l e h kerana pengl iba tan Inggeris k u r a n g m a k a Pesuruh jaya T i n g g i mencar i alasan u n t u k m e m b o l e h k a n pengaruh Bri t ish d iper luaskan lagi d a l a m pentadbiran negeri. Pada tahun 1918, Pesuruhjaya T i n g g i Sir A r t h u r Young membentuk suruhanjaya penyiasat u n t u k m e n g -ka j i pentadbiran di Terengganu. B r i t i s h berpendapat pentadbiran Terengganu tidak cekap dan mencadangkan pegawai Br i t i sh di-ber i kuasa leb ih banyak. Pada 24 M e i 1919 termeterai per jan j ian Terengganu-Inggeris. Salah satu syaratnya, Terengganu bersedia m e n e r i m a seorang penasihat Br i t i sh . Penasihat yang pertama i a l a h J . L . H u m p h r e y s (sebelumnya agen Br i t i sh) . S u l t a n M u h a m m a d (1918-1920) menentang beberapa percubaan penasihat B r i t i s h u n t u k membuat perubahan sehingga baginda memprotes dan t u r u n takhta . 2 8

Pada masa pemerintahan Sul tan Su la iman (1920-1942) banyak ber laku perubahan dalam pentadbiran Terengganu. Salah satu kesan

162

Page 175: Sejarah Malaysia 1800-1963

perkembangan pengaruh pentadbiran Br i t i sh ia lah p e m b e n t u k a n jabatan-jabatan baru. A d a tiga pejabat pent ing di Terengganu i a i t u pejabat penasihat B r i t i s h , pejabat M e n t e r i Besar dan pejabat Set ia-usaha Kerajaan. Jabatan-jabatan kerajaan p u l a termasuklah k a s t a m , tanah dan galian, kerja raya, perubatan dan hal-ehwal agama Is lam. 2 9

D i per ingkat ja jahan pula Terengganu dibahagikan kepada t i g a — t imur, tengah dan barat. Setiap ja jahan pula d i t a d b i r k a n o l e h se-o r a n g Pesuruh jaya d a n d i b a n t u o l e h Pegawai Daerah . B a n y a k peraturan yang didapat i bertentangan dengan amalan biasa rakyat . Ini terutamanya b e r h u b u n g kait dengan tanah, pertanian dan c u k a i . Satu pemberontakan telah meletus antara tahun 1922-1928 di U l u Terengganu kerana memprotes peraturan b a r u . 3 0 P e m i m p i n u t a m a kebangkitan i n i ia lah H a j i A b d u l R a h m a n L i m b u n g . B a g a i m a n a p u n a k h i r n y a Ha j i A b d u l Rahman di tangkap dan d i b u a n g negeri k e M a k k a h .

Johor

P e n t a d b i r a n J o h o r m o d e n s u d a h d iasaskan o l e h T e m e n g g u n g Ibrahim sejak di Te luk Belanga lagi . Ini d iperkemaskan lagi semasa p e m e r i n t a h a n S u l t a n A b u Bakar. J o h o r men jadi negeri M e l a y u pertama mengadakan perlembagaan bertulis. Salah satu p e r k a r a pent ing U n d a n g - u n d a n g T u b u h N e g e r i J o h o r (1895) i a l a h per -u n t u k a n p e n u b u h a n Ma j l i s N e g e r i clan j e m a a h M e n t e r i .

Kuasa pentadbiran terletak di tangan sultan. Pegawai-pegawai k a n a n d i p i l i h d a n d i l a n t i k o l e h bag inda clengan nasihat M a j l i s Mesyuarat Neger i d a n J e m a a h M e n t e r i . M e n j e l a n g tahun 1909, p e r k h i d m a t a n a w a m J o h o r telah mantap. 3 1

A h l i - a h l i b i rokrat baru J o h o r d i p i l i h daripada kelas p e m e r i n t a h M e l a y u . D e n g a n i t u n i l a i - n i l a i t r a d i s i o n a l M e l a y u terus k e k a l . Jawatan tertinggi b i rokras i J o h o r ialah M e n t e r i Besar. In i d i i k u t i dengan t imbalan dan setiausaha kerajaan. Pegawai-pegawai k a n a n pula terdiri dar ipada ketua-ketua jabatan perbendaharaan, p o l i s , audit , penjara dan jabatan kerja raya. J o h o r berjaya m e l a h i r k a n beberapa orang t o k o h pentadbir berkebolehan. Antaranya M o h a m a d I b r a h i m M u n s h i y a n g p e r n a h m e m e g a n g j a w a t a n S e t i a u s a h a

163

Page 176: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Kerajaan, Datu Bentara Dalam dan T imbalan Menter i Besar. Seorang lagi ia lah M o h a m a d Saleh b i n Perang yang menjadi Dato' Bentara Luar . A b d u l Rahman A n d a k pula pernah menjawat jawatan Da to ' A m a r D i r a j a , Setiausaha Sul i t Su l tan , Setiausaha Kera jaan d a n Setiausaha H a l - E h w a l Luar Johor. Seorang lagi t o k o h pent ing i a l a h Dato ' Jaafar H a j i M o h a m m a d yang menyandang jawatan M e n t e r i Besar. Pada tahun 1914, Johor didesak mener ima seorang Penasihat A m Br i t i sh . E k o r a n daripada i tu struktur baru pentadbiran d iadakan dengan m e w u j u d k a n l ima kelas,

DESENTRALISASI

Salah satu matlamat k o l o n i a l Br i t i sh ia lah hendak m e w u j u d k a n satu u n i t pentadbiran Bri t ish M a l a y a yang bersatu. Antara l a n g -k a h n y a t e r m a s u k l a h m e m b e n t u k P e r s e k u t u a n N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bersekutu. Satu kesan daripadanya ialah pemusatan k u a s a d i K u a l a L u m p u r .

Kuasa Residen Jeneral begitu besar dan i n i mengurangkan kuasa r e s i d e n . Res iden t idak lagi m e m b u a t h u b u n g a n terus d e n g a n Pesuruhjaya T i n g g i d a n Setiausaha Tanah Ja jahan tetapi m e s t i m e l a l u i R e s i d e n Jenera l . R e s i d e n j u g a d i k e h e n d a k i m e m b u a t belanjawan negeri pada setiap b u l a n Oktober u n t u k di te l i t i o l e h Residen Jeneral sebelum dihantar kepada Pesuruhjaya Tinggi , Be-gitu juga dengan k e d u d u k a n Maj l i s Mesyuarat Neger i yang s e m a k i n k u r a n g kuasanya. Tugas majlis k i n i dalam ha l u n d a n g - u n d a n g d a n penasihatan dan tidak lagi mengawal perbelanjaan awam. B a h k a n undang-undang yang hendak d i l u l u s k a n p u n perlu dihantar ter lebih d a h u l u kepada Residen Jeneral sebe lum d i s a l u r k a n kepada Pe-suruhjaya Tinggi .

Se te lah j a w a t a n R e s i d e n J e n e r a l d i g a n t i k a n d e n g a n K e t u a Setiausaha keadaan yang sama berterusan. Ketua Setiausaha d i b a n t u oleh ketua-ketua jabatan Persekutuan terus menguasai pentadbiran negeri . Jabatan-jabatan pent ing y a n g m e m p u n y a i ketua j aba tan p e r s e k u t u a n ia lah perbendaharaan, penasihat u n d a n g - u n d a n g , setiausaha orang C i n a , b u r u h , kereta api , jabatan kerja raya, l o m -bong, tanah, perdagangan, kastam, pol is , p e n d i d i k a n , pertanian, pos d a n telegraf, m u z i u m , hutan , perubatan dan j u r u u k u r .

164

Page 177: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

L a n g k a h a w a l ke arah m e n g u r a n g k a n kuasa p e g a w a i pusat d i a m b i l oleh G a b e n o r J o h n A n d e r s o n dengan m e m b e n t u k M a j l i s Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1909. In i ekoran k r i t i k a n y a n g dibuat o leh residen-residen, pegawai-pegawai m u d a " p r o - M e l a y u " seperti R . W i l k i n s o n , A . S . Haynes d a n R . O . W i n s t e d t dan Sul tan Idris . L a n g k a h i n i d iharap dapat m e n g u r a n g k a n kuasa Ketua Setia-usaha dan m e n g e m b a l i k a n kuasa raja-raja. Bagaimanapun tanpa disedari kuasa s e m a k i n d ipusatkan di Pejabat Ketua Setiausaha. 3 2

Soal desentral isasi reda sehingga sebelas t a h u n . Perkara i n i d i b a n g k i t k a n semula o leh Pesuruhjaya T ingg i Sir Lawrence G u i l l e -m a r d . Bel iau m a h u m e n i n g k a t k a n keberkesanan p e n t a d b i r a n d i s a m p i n g m e n g e k a l k a n i n s t i t u s i bers i fat k e b u m i p u t e r a a n d a n m e m b e r i perhat ian l e b i h kepada k e p e n t i n g a n M e l a y u . 3 3 B e l i a u m e n g u m u m k a n rancangannya pada ak h i r tahun 1923. Pada b u l a n D i s e m b e r 1925 be l iau menghantar cadangan ke Pejabat T a n a h Jajahan di L o n d o n . Antara cadangan G u i l l e m a r d yang d i k r i t i k hebat ia lah usaha m e n g h a p u s k a n jawatan Ketua Setiausaha. P e n g k r i t i k C i n a d a n E r o p a h m e n g a n g g a p l a n g k a h i n i a k a n m e n g a n c a m kestabilan kewangan, Hanya dua cadangan G u i l l e m a r d di laksanakan ia i tu :

(a) Kerajaan negeri dapat semula m e m u t u s k a n sebahagian perbe-lanjaan kewangan.

(b) P e m u l i h a n semula Maj l i s Mesyuarat Persekutuan. Sul tan t idak lagi menjadi a h l i tapi b o l e h ha d i r j i k a baginda m a h u a h l i - a h l i tidak rasmi p u l a d i tambah.

Bagaimanapun rancangan desentralisasi t idak d isenangi o l e h W . G . M a x w e l l (Ketua Setiausaha N e g e r i M e l a y u Bersekutu) d a n proses i n i terhenti apabila H u g h C l i f f o r d menjadi Gabenor N e g e r i -N e g e r i Selat.3 4

Sewaktu pentadbiran Sir C e c i l C l e m e n t i be l iau m e n g g e r a k k a n k e m p e n pembaharuan pentadbiran m u l a i b u l a n O g o s 1931. D a l a m ucapannya d i D u r b a r yang d iadakan d i Seri M e n a n t i , b e l i a u m e n -cadangkan d i w u j u d k a n lembaga bagi jabatan-jabatan kereta api , pos, telegraf dan telefon. Bel iau juga mencadangkan d iadakan kesatuan

165

Page 178: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1900-1963)

u k u r d a n kastam bagi m e n i n g k a t k a n kerjasama Neger i M e l a y u B e r s e k u t u dengan Negeri M e l a y u T i d a k Bersekutu serta N e g e r i -N e g e r i Selat. D a l a m pada i tu jabatan pertanian, syarikat kerjasama, pela jaran, elektrik, hutan, perubatan, per lombongan dan kerja raya d i p e g a n g oleh kerajaan negeri. Dengan i n i kuasa pusat t i d a k l a h beg i tu besar. D a l a m ha l Ketua Setiausaha Kerajaan, C l e m e n t i t idak m a h u ada lagi orang tengah antara Pesuruhjaya dengan kerajaan neger i .

Perkara-perkara yang b e r h u b u n g kait dengan kewangan d a n pentadbi ran Persekutuan terus dipegang oleh Persekutuan. Setiap n e g e r i m e m u n g u t h a s i l m a s i n g - m a s i n g d a n m e n y u m b a n g k a n kepada Persekutuan. Matlamat Clement i untuk memberi kuasa yang l e b i h kepada negeri bertujuan menarik Negeri M e l a y u T i d a k Ber-s e k u t u menyertai Persekutuan. Dengan i n i diharap p e m b e n t u k a n M a l a y a Bersatu dapat diadakan.

Desentra l i sas i d i s o k o n g kuat o leh s u l t a n - s u l t a n d a n o r a n g M e l a y u serta residen d i Neger i M e l a y u Bersekutu kerana mereka a k a n mendapat l eb ih banyak kuasa. T o k o h - t o k o h M e l a y u d a l a m M a j l i s M e s y u a r a t P e r s e k u t u a n sepert i Raja C h i l i a n d a n D a t o ' A b d u l l a h Haj i Dahan sangat m e n y o k o n g cadangan Clement i . Dasar desentra l isas i dianggap satu p e l u a n g u n t u k m e m a j u k a n o r a n g M e l a y u . Akhbar-akhbar Melayu seperti Maj l is , Saudara dan Majalah Guru j u g a turut m e n y o k o n g dasar i n i . M a n a k a l a akhbar -akhbar berbahasa Inggeris seperti M a l a y M a i l dan Malaya Tribune me-nentang kerana menganggap dasar i n i sebagai " M a l a y a untuk O r a n g M e l a y u " , Bagaimanapun perkara i n i ditentang o l e h orang C i n a d a n saudagar Eropah, Mereka menganggap desentralisasi akan m e m b e r i b a n y a k kuasa kepada sultan yang akan m e m b a w a mereka k e m b a l i kepada keadaan sebelum Persekutuan. Penghapusan jawatan K e t u a Setiausaha p u l a ditentang kerana i n i bererti pemusatan kuasa a k a n p e r g i k e S i n g a p u r a . A p a b i l a i n i ter jadi p e n g k r i t i k - p e n g k r i t i k b e r p e n d a p a t S ingapura t idak a k a n m e m b e r i perhat ian k e p a d a m a s a l a h Tanah M e l a y u . Tentangan juga datang dar i Neger i M e l a y u T i d a k Bersekutu. Johor dan K e d a h menjadi jurucakap utama N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u . A l a s a n penentangan mereka k e r a n a desentralisasi t idak m e n g u n t u n g k a n kerana N e g e r i M e l a y u T i d a k

166

Page 179: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Bersekutu sudah sedia m e n i k m a t i autonomi malah rancangan i n i akan mengurangkan i d e n t i t i . "

Desentralisasi dicadangkan kerana Perkembangan pesat p e n -tadbiran. O l e h i tu kerajaan Bri t ish menghantar Brigadier-General Sir Samuel W i l s o n , Setiausaha Tetap Negara Tanah Jajahan ke Tanah M e l a y u u n t u k m e n i n j a u k e m u n g k i n a n d i j a l a n k a n dasar d e -sentralisasi. H a s i l lawatannya pada bulan M e i 1932 Samuel W i l s o n berpendapat desentralisasi b o l e h d i ja lankan. Bel iau hanya me-ngemukakan dua pindaan utama dalam cadangan asal C l e m e n t i ia i tu soal kewangan dan jentera kerajaan Persekutuan per lu d i -keka lkan d i Kuala L u m p u r . Laporannya diterima pada b u l a n J u n 1933. Pada bulan Ogos 1934 desentralisasi d i m u l a k a n . Jawatan Ketua Setiausaha d i h a p u s k a n pada tahun 1935 dan d i g a n t i k a n dengan pegawai rendah. Pada tahun 1939 enam Jabatan didesen-tralisasikan. Maj l i s Mesyuarat Negeri ditambah keahl iannya dan diberi tanggungjawab kewangan dan pentadbiran yang lebih banyak.

167

Page 180: Sejarah Malaysia 1800-1963

168

Page 181: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E N T A D B I R A N T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

169

Page 182: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 10

Masyarakat Berbilang Kaum Tanah Melayu Hingga 1942

L A T A R B E L A K A N G

Dipercayai petempatan p e n d u d u k d i Tanah M e l a y u w u j u d sejak s e b e l u m t a h u n 3 0 0 0 S . M . P e n d u d u k b u m i p u t e r a t i n g g a l d i k a m p u n g - k a m p u n g di tepi laut dan muara serta lembah sunga i . L a z i m n y a k a m p u n g m e m p u n y a i u n i t s o s i a l d a n p e n t a d b i r a n t e r s e n d i r i . C o r a k petempatan p u l a a k a n m e n e n t u k a n a k t i v i t i e k o n o m i yang tertumpu kepada pertanian.

D a r i segi sejarah kedatangan p e n g h i j r a h k e Tanah M e l a y u pendatang luar b u k a n l a h satu perkara asing. In i akibat a k t i v i t i perdagangan. J u m l a h kedatangan pedagang tidak begitu ramai d a n petempatan yang d i w u j u d k a n juga tidak banyak. Pada abad ke-6 dan ke-7 , terdapat beberapa petempatan orang India di Kedah. P a d a abaci ke-13 dan 14 pedagang-pedagang Islam p u l a m e m a i n k a n peranan. Ramai antara mereka yang m e m a i n k a n peranan p e n t i n g b u k a n sahaja dalam bidang perdagangan tetapi juga pol i t ik . Terdapat orang Is lam A r a b dan India yang bersemenda clengan orang M e l a y u . D i k a l a n g a n orang C i n a p u l a terdapat s e k u m p u l a n k e c i l y a n g d i k e n a l i sebagai "Baba C i n a " . Pusat-pusat utama " C i n a Baba" i a l a h d i M e l a k a d a n P u l a u P i n a n g . W a l a u p u n pada a m n y a m e r e k a m e n g i k u t cara h i d u p orang C i n a tetapi mereka juga d i p e n g a r u h i

170

Page 183: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B E R B 1 L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

cara h i d u p M e l a y u d a n adat tempatan. B a h k a n pada per ingkat a w a l r a m a i antara mereka yang b e r k a h w i n dengan wani ta tempatan. 1

J u m l a h kedatangan penghi jrah luar bertambah ramai pada z a m a n penjajahan Bri t ish. Ini bermula di Negeri -Negeri Selat d a n k e m u d i a n ke Perak, Selangor d a n Neger i Sembi lan . A d a l a h jelas masyarakat m a j m u k Tanah M e l a y u kesan peninggalan penjajahan yang m e n g -ga lakkan penghi j rahan kerana kepent ingan e k o n o m i . Masyarakat m a j m u k w u j u d kerana masyarakat b e r k e l o m p o k m e n g i k u t k a u m . M e r e k a berbeza d a r i segi b u d a y a , bahasa, agama d a n k e g i a t a n e k o n o m i .

M e n g i k u t J.S. F u r n i v a l l yang membuat kaj ian d i B u r m a d a n Jawa mendapat i masyarakat m a j m u k terdir i dar ipada pelbagai k a u m . Setiap k o m u n i t i t inggal b e r k e l o m p o k m e n g i k u t k a u m d a l a m u n i t p o l i t i k yang sama. Setiap k e l o m p o k m e n g a m a l k a n agama, adat resam, bahasa, p e m i k i r a n , kerjaya d a n cara h i d u p sendir i . P e r h u -bungan m u n g k i n w u j u d antara satu sama la in tapi hanya d i pasar atau kedai ke t ika menja lankan u r u s a n j u a l bel i . 2

PENGHIJRAHAN O R A N G CINA

Sebenarnya orang C i n a m e m p u n y a i p e r h u b u n g a n lama d e n g a n T a n a h M e l a y u terutama m e n e r u s i kegia tan perdagangan. Pada z a m a n Kesul tanan M e l a y u M e l a k a w u j u d h u b u n g a n p o l i t i k y a n g agak akrab dengan negara C h i n a . 3

Dengan pengambilan Pulau P i n a n g (1786) clan Singapura (1819) b e r m u l a l a h satu tahap baru kedatangan orang C i n a . O r a n g Inggeris menggalakkan kedatangan mereka kerana p ihak Inggeris b e r p e n -dapat orang C i n a m e m p u n y a i semangat bekerja kuat , berdaya usaha dan bersifat keusahawanan . 4 Se la in terlibat d a l a m perdagangan terdapat orang C i n a yang bekerja cli sektor pertanian. M e r e k a me-nger jakan k e b u n - k e b u n lada h i t a m , gambir , b u a h pa la , b u n g a c e n g k i h , kelapa, tembakau, ub i k a y u dan s i r i h .

P e n g h i j r a h a n b e r a m a i - r a m a i o r a n g C i n a k e T a n a h M e l a y u ber laku pacla pertengahan k u r u n ke-19 hingga ke-20. M e n g i k u t banci tahun 1891, separuh p e n d u d u k di Perak, Selangor dan S u n g a i U j u n g adalah orang C i n a . D a r i tahun 1895 hingga 1927 d ianggarkan

171

Page 184: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

enam j u t a orang C i n a m e m a s u k i Tanah M e l a y u . M e n g i k u t rekod tahun 1931, 1.3 juta. Kebanyakan mereka berasal dari C h i n a Selatan. K a w a s a n t u m p u a n ia lah negeri-negeri pantai barat Semenanjung yang m e m p u n y a i banyak peluang e k o n o m i . B idang utama ialah ke-giatan p e r l o m b o n g a n d i Larut , L e m b a h K e l a n g d a n Sungai U j u n g . K e m a s u k a n mereka didorong oleh pembesar-pembesar Melayu yang m e m p u n y a i kuasa pegangan di daerah tersebut.

K e m a s u k a n orang C i n a bertambah ramai pada zaman penjajahan Inggeris. H a l i n i bermula di Negeri-Negeri Selat yang banyak peluang peker jaan dan perniagaan. Ternyata sistem e k o n o m i bebas m e n g -g a l a k k a n kedatangan imigran dan orang C i n a t idak melepaskan pe luang i n i . A p a b i l a modal Br i t i sh dan C i n a Selat berkembang ke negeri-negeri M e l a y u yang ber j iran, penghi jrahan ke kawasan ter-sebut m e n j a d i pesat, Penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri tersebut kemudiannya berjaya mewujudkan keamanan dan peluang-p e l u a n g pekerjaan yang l e b i h banyak d i sektor p e r l o m b o n g a n , perniagaan dan pertanian.

Imigran C i n a datang dari pelbagai wi layah dan beragam sifat-nya. T a p i tiga kawasan asal utama ialah K w a n t u n g , F u c h i e n dan K w a n g s a i . Tiap-t iap wi layah i n i p u l a d ipecahkan kepada daerah yang l e b i h k e c i l hingga ke peringkat k a m p u n g . Bahasa pertuturan juga berbeza dan dialek-dialek yang pent ing termasuklah H o k -k i e n , C a n t o n , H a k k a , Teowchew, H a i l a m dan K w a n g s i . S u k u - s u k u k a u m m e m p u n y a i akt iv i t i e k o n o m i yang berbeza. M i s a l n y a orang H o k k i e n ramai menceburi b idang perniagaan hingga kepada import-eksport , orang H a k k a m e l o m b o n g dan orang Teochew bertani serta nelayan. 5 N a m p a k n y a d i kalangan masyarakat C i n a sendir i s u d a h bersifat m a j m u k .

Faktor Kedatangan Orang Cina

(a) Penolak

Keadaan d i C h i n a sendir i m e n d o r o n g orang C i n a berhi jrah. B a n y a k bencana b e r l a k u yang mengakiba tkan penderi taan r a k y a t . B e n c a n a a l a m sepert i ban j i r clan k e m a r a u s e r i n g b e r l a k u . P e n g a l i h a n a l i r a n S u n g a i K u n i n g d a n H o n a n k e

172

Page 185: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B F . R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Shantung menyebabkan banjir besar. Pada tahun 1900 k e m a r a u m e l a n d a C h i n a . 6 Bencana a l a m i n i d i t a m b a h lagi d e n g a n keke jaman pemer intahan M a n c h u yang m e n g e n a k a n c u k a i yang t inggi kepada petani .

Bi langan p e n d u d u k C i n a j u g a bertambah dengan pesatnya yang menyebabkan kekurangan peluang pekerjaan. Pada tahun 1741 p e n d u d u k C i n a b e r j u m l a h 143 ju ta meningkat kepada 4.30 juta pada tahun 1850. Ini m e r u p a k a n pen ingkatan 200 peratus sedangkan pertambahan kawasan pertanian sekitar 35 peratus. D a r i segi agihan p e m i l i k a n tanah juga tidak m e n g -u n t u n g k a n petani kerana 60 peratus d ikuasa i o leh g o l o n g a n kaya.

Keadaan e k o n o m i C h i n a j u g a d i b u r u k k a n o leh k e m a s u k a n barang-barang Barat terutama selepas Perang C a n d u . K e m a s u k -an barang-barang i n i menyebabkan ramai pekerja C i n a h i l a n g pekerjaan cli sektor pembuatan, pengangkutan d a n sebagainya. K e d u d u k a n m e r e k a d i b u r u k k a n lag i d e n g a n ada p e m b e -rontakan yang mengancam keselamatan seperti T a i p i n g d a n Boxer. 7

Sebagai p e m e r i n t a h yang b u k a n bersifat k e c i n a a n t u l e n tentu kerajaan M a n c h u k u r a n g p r i h a t i n terhadap m a s a l a h orang C i n a . Bahkan mereka dianggap menindas orang C i n a . Disebabkan ada faktor penolak dar i negara C h i n a ramai y a n g mengambi l keputusan berhi j rah terutama ke A s i a Tenggara.

Penarik

Peluang-peluang e k o n o m i cli N a n y a n g menjadi faktor t a r i k a n penting kerana kebanyakan penghi j rah terdir i dar ipada p e n g -hi j rah e k o n o m i . Pemer intahan Inggeris yang m e n g a m a l k a n sistem e k o n o m i bebas telah m e m b u k a peluang p e r k e m b a n g a n ekonomi . B u r u h - b u r u h yang ramai d i p e r l u k a n u n t u k m e m p e r -cepatkan p e r t u m b u h a n .

L a n g k a h - l a n g k a h d i a m b i l o l e h Ingger is u n t u k m e m -percepatkan k e m a s u k a n b u r u h d e n g a n m e m p e r k e n a l k a n undang-undang dan peraturan imigrasi d i Tanah M e l a y u . Dasar penghi jrahan B r i t i s h l iberal dan dapat m e n j a m i n keselamatan

173

Page 186: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

d a n peluang-peluang e k o n o m i l e b i h baik . Sebagai c o n t o h n y a pada tahun 1871, j u m l a h orang C i n a d i Perak seramai 9 0 0 0 tetapi pada t a h u n 1882 m e n i n g k a t kepada 80 000 o r a n g . D e m i k i a n juga keadaan d i Pahang sebe lum c a m p u r tangan Inggeris, p e n d u d u k C i n a hanya terdapat di Bentong tetapi pada z a m a n Inggeris taburan orang C i n a leb ih tersebar.

D i Neger i -Neger i Selat, perdagangan menjadi p e n d o r o n g pent ing penghi jrahan orang C i n a . M a n a k a l a cli negeri -negeri M e l a y u faktor penar ik yang pent ing ialah per lombongan b i j i h t imah. In i ber laku apabila endapan b i j i h t imah yang b a n y a k d i t e m u i . Pembesar-pembesar M e l a y u tidak lagi dapat bergan-t u n g kepada orang M e l a y u yang m e l o m b o n g secara s a m b i l a n . P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h M e l a y u m e n d o r o n g k e m a s u k a n p e l o m b o n g C i n a dan berpuas hati dengan mengut ip k o m i s e n serta c u k a i .

Terdapat juga k e m a s u k a n orang C i n a kerana p e r t a n i a n tetapi bi langannya t idaklah seramai p e l o m b o n g . K u m p u l a n pertanian terlibat dengan tanaman seperti gambir, lada, p a l a , tebu dan u b i k a y u . Negeri -negeri yang menjadi t u m p u a n ter-m a s u k l a h N e g e r i - N e g e r i Selat , J o h o r , S e l a n g o r , N e g e r i Sembi lan , K e d a h dan Perak.

Cara K e m a s u k a n

Perint is awal kebanyakannya datang dengan biaya sendir i . M e r e k a mel iba tkan d i r i dalam b i d a n g perniagaan, pertukangan, per tan ian dan b u r u h . A p a b i l a permintaan b u r u h bertambah banyak g a l a k a n d iber i u n t u k m e n a r i k leb ih ramai k e m a s u k a n pendatang.

Sebe lum campur tangan Br i t i sh , pemerintah-pemerintah M e l a y u m e m b a w a masuk b u r u h - b u r u h C i n a u n t u k m e l o m b o n g . K a p i t a n d i l a n t i k u n t u k mengenclal ikannya. Biasanya kapi tan juga k e t u a k o n g s i gelap. Cara i n i popular cli kalangan pembesar yang m e n g -u s a h a k a n l o m b o n g bi j ih t imah. D i J o h o r d i g u n a k a n sistem K a n g c u bagi mengga lakkan pertanian. Sul tan J o h o r mengeluarkan sura t

174

Page 187: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

s u n g a i k e p a d a p e m o d a l - p e m o d a l C i n a u n t u k m e n g u s a h a k a n tanaman lada dan gambir .

Satu lagi rancangan d i n a m a k a n sistem kredit tiket bagi m e m -biaya i S i n k e h . 8 M e n g i k u t rancangan i n i para penghi j rah d i b e r i h u t a n g t a m b a n g p e l a y a r a n , C a r a m e m b a y a r n y a , b u r u h C i n a d i k e h e n d a k i bekerja dengan broker b u r u h sehingga hutang d a n faedahnya selesai dibayar. Cara i n i b u r u h tidak ada pe luang tawar-menawar upah. D e n g a n cara i n i u p a h menjadi m u r a h . D i sektor pertanian misalnya d iber i gaji $30 u n t u k masa kerja 360 h a r i . D a r i s i n i d i p o t o n g $19.50 u n t u k tambang dan l a i n - l a i n perbelanjaan semasa perjalanan. S i n k e h d iber i makanan , tempat tinggal, p a k a i a n dan kelambu percuma. 9 Di Selangor dan Perak bayaran untuk S i n k e h leb ih sedikit iai tu $42. Manaka la " L a u - k h e h " mendapat u p a h l e b i h t inggi dan keadaan kerja yang l e b i h baik. B u r u h m u r a h j u g a d i -sebabkan u n d a n g - u n d a n g Neger i -Neger i Selat tahun 1877 l e b i h m e l i n d u n g i broker daripada b u r u h . Sistem i n i t idak dapat bertahan kerana broker -broker m a h u mengaut k e u n t u n g a n l e b i h d e n g a n mengenakan bayaran tinggi kepada maj ikan .

Kerajaan m e n g a m b i l l angkah mengharamkan sistem kredi t tiket pada tahun 1914. Bagi mendapat tenaga pekerja, m a j i k a n - m a j i k a n m u l a menghantar agen-agennya s e n d i r i ke C h i n a . Biasanya orang yang d i p i l i h ialah mandur . M a n d u r akan bal ik ke k a m p u n g h a l a m a n sendir i u n t u k mencar i pekerja. Semua perbelanjaan d i tanggung oleh maj ikan tetapi urusan pekerjaan d i k o n t r a k k a n . 1 0 B u r u h y a n g masuk dengan sistem i n i d i k e n a l i sebagai b u r u h kontrak. Peker ja-pekerja dianggap bekerja dengan kontraktor dan b u k a n dengan ma j ikan . Cara i n i d ibuat bagi m e n g e l a k k a n m a j i k a n menghadapi t indakan u n d a n g - u n d a n g .

Satu cara m e n a m p u n g pembiayaan b u r u h C i n a yang baru tiba ia lah m e l a l u i pengendal ian r u m a h tumpangan. B u r u h - b u r u h yang baru tiba atau yang sedia ada tetapi menganggur akan t inggal di r u m a h - r u m a h t u m p a n g a n clan segala p e m b i a y a a n d i t a n g g u n g . A p a b i l a kontraktor m a h u mendapat b u r u h , mereka per lu membayar hutang-hutang b u r u h kepada r u m a h tumpangan.

175

Page 188: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Penghijrahan Wanita Cina

Nisbah jantina penghijrah tidak seimbang. Kebanyakannya lelaki dewasa. Di Pulau Pinang nisbahnya 5 lelaki: 1 perempuan (1870-1880). Di Selangor dan Perak nisbahnya 17 lelaki: 1 perempuan (1891). H a l in i menimbulkan beberapa masalah sosial.

Apabi la berlaku keadaan meleset ramai buruh yang p u l a n g dan kerajaan telah mengeluarkan Peraturan Sekatan Penghi j rahan. Penguatkuasaan peraturan in i dimulakan pada tahun 1933. Ke-masukan pendatang Cina lelaki disekat tetapi membenarkan pen-datang wanita. Langkah in i mendorong kemasukan penghi jrah wanita pada akhir tahun 1930-an, Antara tahun 1930-1938 dianggar-kan 190 ribu penghijrah wanita C i n a membanjiri Tanah M e l a y u . Mereka juga menawarkan tenaga b u r u h . "

Kedatangan wanita Cina juga menggalakkan o r a n g Cina her-keluarga dan mewujudkan kehidupan yang lebih s t a b i l . S e l e p a s tahun 1930, kerajaan British melaksanakan dasar imigrasi yang lebih ketat. Kesannya kemasukan penghijrah ke Tanah Melayu berkurang dengan banyaknya.

PENGHIJRAHAN ORANG INDIA

Kedatangan orang India ke Tanah Melayu berlaku se jak awal k u r u n Masihi . Kebanyakan mereka ialah p e d a g a n g , tukang d a n sami Buddha, H i n d u serta lain, Pada awal abad ke l5 dan 14, pedagang-pedagang India Islam pula memainkan p e r a n a n p e n t i n g . Di Tanah Melayu peranan kumpulan ini a m a t jelas dalam kesultanan M e l a y u Melaka. 1 2

Pacla peringkat awal penjajahan British, kerajaan India t idak menggalakkan penghijrahan. Apabi la perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani, ramai banduan India yang ditempatkan di Sumatera dibawa ke Negeri-Negeri Selat. Banduan-banduan ini d igunakan sebagai buruh untuk membina bangunan dan jalan. 1 3

Cara Kemasukan

Selain datang secara persendirian orang India memasuki Tanah Melayu clengan beberapa cara lain. Buruh-buruh dibawa dengan

176

Page 189: Sejarah Malaysia 1800-1963

cara s i s tem k o n t r a k ( ikatan kerja) , s istem K a n g a n i dan dengan b a n t u a n tabl ing khas.

(a) S i s tem K o n t r a k

Sistem kontrak bermula pada awal abad ke-19 hingga dihapus-k a n pada tahun 1910. J u m l a h yang datang clengan cara i n i d i a n g g a r k a n 122 r i b u dengan h i t u n g panjang setahun 2700 orang . K e b a n y a k a n n y a dari India Selatan. Percubaan dibuat u n t u k m e m b a w a b u r u h dar i India Utara tetapi ramai dari kawasan i n i mengadu keadaan kerja yang b u r u k dan enggan bekerja.

Kebanyakan b u r u h India d ibawa ke P u l a u P inang . 60 pe-ratus dar ipadanya d i p i n d a h k a n ke Perak clan Seberang Perai . N e g e r i Sembi lan pula m e n e r i m a 20 peratus. Sebahagian besar b u r u h India bekerja di ladang tebu yang m u l a i menjadi per-usahaan p e n t i n g pada tahun- tahun 1940-an. B u r u h kontrak dianggap m u r a h clan b o l e h d ip inc lahkan dar i satu m a j i k a n k e p a d a m a j i k a n y a n g l a i n clengan m u d a h . D a r i segi gaji m i s a l n y a pada tahun 1860-an, 9 sen sehari dan pada tahun 1900-an antara 16-18 sen sehar i . 1 4

(b) S is tem K a n g a n i

Sistem K a n g a n i (pengawas) w u j u d seawal tahun 1860-an tetapi m u l a i menjadi pent ing sekitar tahun-tahun 1880-1890-an apa-b i l a tanaman k o p i menjadi pent ing . Sistem i n i l eb ih popular apabi la tanaman getah b e r m u l a .

K e m a s u k a n b u r u h m e l a l u i K a n g a n i l e b i h d i s u k a i kerana m u r a h dan bebas daripada kawalan serta pemeriksaan kerajaan. S i s t e m K a n g a n i berjaya mengatas i s i s tem k o n t r a k kerana j a n g k a masa k o n t r a k pendek d a n dibuat secara l isan. Biasanya K a n g a n i m e n g a m b i l b u r u h d a r i k a m p u n g s e n d i r i , K a n g a n i a k a n mendapat u n t u n g m e l a l u i k o m i s e n .

A n t a r a t a h u n 1898-1938 terdapat 1 153 714 b u r u h d ibawa o leh K a n g a n i . K e b a n y a k a n b u r u h terdir i daripada orang T a m i l dar i In-

177

Page 190: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dia Selatan, Telegu dari Andhra Pradesh dan Malayalis dari pantai Malabar. Kawasan-kawasan asal utama termasuk daerah-daerah yang berdekatan pelabuhan Madras dan Negapatnam seperti Arcot, Tr ichi -nopol i , Chitton, Tanjore, Vizagapatnam, Madura, Salem, C h i n g l i p u r dan Malabar. 1 5 Selain asal daerah yang berbeza, b u r u h - b u r u h in i juga berasal daripada kasta yang latar belakang berlainan. Kasta utama daripada golongan yang tidak boleh disentuh atau A d i -dravida seperti kumpulan Pariah, Pallas dan Charnar. Imigran dari Ceylon pula terutama datang dari Jaffna. Bagaimanapun bilangannya tidak begitu ramai. Pada tahun 1931 jumlahnya hanya 16 786. 1 6

Penghijrahan Bukan Buruh

K u m p u l a n i n i terdiri daripada golongan pedagang profesional . K u m p u l a n pedagang sudah datang sejak zaman awal. A p a b i l a Francis Light membuka Pulau Pinang ramai juga pedagang India yang sedia ada di negeri-negeri Melayu berpindah ke pelabuhan tersebut. Kebanyakan daripada pedagang terdiri daripada k a u m Chul ia , Benggali, Malabari, H i n d u Chettiar dan S ikh .

Golongan profesional pula terdiri daripada pekerja mahir, kerani , pentadbir, guru dan doktor. Kebanyakan dari India Selatan. K u m -pulan S i k h pula ramai bekerja dalam pasukan keselamatan.

Sebab Hijrah (a) Keadaan di India

Penjajahan Inggeris di India m e n i m b u l k a n kesan b u r u k terhadap ekonomi tempatan. India lebih bergantung kepada Br i t i sh . K u m p u l a n pedagang anak negeri hampir l u m p u h bukan sahaja oleh persaingan tetapi juga undang-undang yang diperkenalkan. Misalnya sistem perkapalan India dirosakkan oleh kesan A k t a 25 Julai 1814. Demikian juga faktor pertanian sara d i r i diancam oleh pertanian perdagangan. Pengenalan sistem m i l i k tanah menyebabkan ramai petani kehi langan tanah. Demikian juga faktor pembuatan dan perindustr ian yang menghadapi saingan Barat. Keadaan i n i m e w u j u d k a n penawar-an tenaga buruh yang ramai . 1 7

178

Page 191: Sejarah Malaysia 1800-1963

Penjajah B r i t i s h juga m e m p e r k e n a l k a n s is tem p e n d i d i k a n m o d e n . R a m a i p e m u d a yang m e n i n g g a l k a n bangku sekolah dan pusat penga j ian t inggi menganggur atari menjawat jawat-a n yang t idak sesuai . K u m p u l a n i n i juga m u l a melihat ke luar u n t u k mencar i p e k e r j a a n . 1 8

Bencana a l a m sepert i k e m a r a u m e n g a n c a m k e h i d u p a n petani . R a m a i antara mereka yang m a h u mencuba nasib d i tempat l a i n .

(b) Keadaan cli T a n a h M e l a y u

Keper luan b u r u h m u r a h m e m a n g terbuka sejak p e m b u k a a n Pulau P inang . I k l i m pelaburan dan galakan Br i t i sh menyebab-k a n sektor l a d a n g b e r k e m b a n g misa lnya lada dan r e m p a h (1790-an), getah yang mel iba tkan p e m b u k a a n ladang y a n g luas. Selepas i t u ladang kelapa dan teh pula d i b u k a . Sektor pertanian jelas m e m e r l u k a n b u r u h yang ramai .

B u r u h - b u r u h juga d i p e r l u k a n u n t u k kerja raya. Pembinaan jalan kereta api m e m e r l u k a n ramai b u r u h untuk membersihkan kawasan h u t a n , meratakan tanah dan sebagainya. Pada masa i n i kerja-kerja l e b i h banyak m e m e r l u k a n tangan, kadar u p a h per lu m u r a h dan b u r u h India bersedia u n t u k i tu .

M e n g i k u t K e r n i a l S a n d h u , k e m a s u k a n b u r u h India j u g a kerana dasar Inggeris yang m a h u m e n g i m b a n g i b u r u h C i n a . 1 9

Bagaimanapun kegiatan e k o n o m i kedua-dua k a u m i n i berbeza clan tidak t i m b u l dasar Inggeris u n t u k mengimbangi k o m p o -sis i k a u m . Satu galakan dibuat dengan m e n a i k k a n gaji supaya l e b i h menar ik . G a j i yang di tawarkan leb ih baik daripada d i C e y l o n , B u r m a dan India sendir i . Subs idi juga diber ikan u n t u k tambang. Pada t a h u n 1907 d i t u b u h k a n sebuah jawatankuasa imigras i India u n t u k memel ihara kebaj ikan b u r u h India.

PENGHIJRAHAN ORANG INDONESIA Penghi jrahan p e n d u d u k Nusantara ke kawasan Nusantara yang l a i n b u k a n l a h perkara a s i n g d a l a m sejarah. In i terutama sebelum batas sempadan p o l i t i k m o d e n w u j u d kesan penjajahan Barat. M e r a n t a u

179

Page 192: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dalam daerah geopolitik Nusantara sentiasa berlaku. Ini terutama kerana penduduk Nusantara mempunyai banyak persamaan dari segi sosial, ekonomi, agama dan adat. Kelainan lebih merupakan variasi tempatan.

Tidak dapat dipastikan dengan tepat j u m l a h orang Indonesia yang berhijrah ke Tanah Melayu kerana kekurangan rekocl statistik. Kebanyakan penghijrah datang dari Jawa dan Sumatera.

Sebab Hijrah

(a) Sebab di Indonesia

Selain tradisi merantau ada pendorong lain yang menggalakkan penghijrahan. Tekanan penjajah Belanda dengan dasar-dasar yang menindas memaksa sesetengah rakyat berpindah. Antara dasar-dasar menindas tersebut termasuklah Sistem Tanaman Paksa. Dasar Liberal dan Etika. Dasar-dasar ini menyebabkan penderitaan, kebuluran dan kematian yang banyak. Petani juga kehilangan tanah. Di samping itu rakyat terpaksa menanggung pelbagai beban cukai. 2 0

Pertambahan penduduk khususnya di Pulau Jawa me-nimbulkan masalah kepadatan, kekurangan tanah pertanian, pengangguran, tempat tinggal, penyakit, kesihatan dan ke-miskinan. Sudah menjadi tabii demi untuk hidup manusia berpindah j ika kawasan asal tidak menjanjikan apa-apa lagi . Terdapat juga pelarian poli t ik tetapi bilangannya tidak begitu ramai berbanding penghijrah ekonomi.

(b) Sebab di Tanah Melayu

Sebelum campur tangan Inggeris beberapa buah negeri di Tanah Melayu mengalami keadaan huru-hara. Misalnya Perang Kelang di Selangor menyebabkan j u m l a h penduduk b e r k u -rangan. Jumlah penduduk Selangor pada tahun 1850 sekitar dua belas r ibu orang sahaja, A p a b i l a keamanan ber jaya diwujudkan oleh Inggeris ramai orang Ker inc i berhijrah ke Selangor dan membuka petempatan di Setapak, U l u G o m b a k ,

180

Page 193: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Buki t P u d u , Petal ing dan beberapa tempat sekitar K u a l a Lumpur.

Penghijrahan juga berlaku kerana hendak membuka kawasan pertanian. Kerajaan sendir i menggalakkan kedatangan petani dengan memberi pinjaman untuk pembukaan tanah pertanian. Selain i tu kemudahan infrastruktur juga diberikan. Bagi memasti­kan tanah-tanah Melayu tidak clijual kepada orang bukan M e l a y u , kerajaan mengadakan undang-undang Tanah Simpanan M e l a y u . Pengertian orang Melayu di s ini merangkumi mereka yang berasal dari kepulauan Melayu—Borneo, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan se-kitarnya. 2 1

Peluang-peluang pekerjaan di sektor ladang getah juga menarik kedatangan orang Indonesia. Bagaimanapun bilangan mereka tidak begitu ramai kerana ladang-ladang lebih mengutamakan orang India. Majikan juga kurang berminat kerana kerajaan Belanda me-ngenakan syarat yang ketat dan melibatkan kos yang tinggi.

Cara-cara Kedatangan Buruh-buruh Indonesia berhijrah sama ada melalui agen atau datang s e n d i r i . 2 2 J i k a m e l a l u i agen syar ikat yang bertanggungjawab mengendalikan kemasukan mereka akan menguruskan semua hal . Pejabat syarikat i n i diadakan di Jakarta, Semarang dan Singapura. B u r u h yang masuk cara in i dikenal i sebagai buruh kontrak. Kos yang dikenakan tinggi dan menyebabkan maj ikan di Tanah M e l a y u kurang berminat.

Agen kedua terdiri daripada syeikh-syeikh haji. Selain mengurus-kan bakal-bakal haji , agen-agen haji juga menjalankan perniagaan mengimport buruh Indonesia ke Tanah Melayu. Syeikh-syeikh haji akan membiayai semua perbelanjaan. Bayaran i n i perlu di lunaskan dengan cara bekerja dengan syeikh atau clengan maj ikan la in di Tanah Melayu. Biasanya b u r u h - b u r u h in i apabila selesai membayar hutang akan terus tinggal di s in i .

Ramai juga yang datang secara bersendirian, berkeluarga atau berkumpulan dengan pembiayaan sendir i . Kebanyakan mereka meneroka tanah untuk pertanian.

181

Page 194: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Tempat-tempat Utama

Kawasan tumpuan penghijrahan Indonesia di negeri-negeri M e l a y u pantai barat terutama di Johor, Selangor dan Perak. Di Johor daerah penting petempatan mereka di Pontian, Batu Pahat dan Muar . Di Selangor di kawasan Kancung Darat, Teluk Menengun, Bukit Kapar, M e r u , Kelang, Bukit Badong, Tanjung Karang, Tiram Buruk, Sungai Besar dan Pancang Pedena. Di Perak pula bertumpu di kawasan Bagan Dato', Hutan Melintang dan Teluk Intan.

W A R I S A N K O L O N I A L

Satu perkara menonjol dalam masyarakat kolonial Tanah M e l a y u wujudnya lapisan masyarakat berasaskan kaum. Kelompok tertinggi terdiri daripada orang Inggeris. Mereka berkuasa dalam b i d a n g politik, ekonomi dan pentadbiran. Mereka yang menentu dan melak-sanakan dasar. Ini d i ikut i dengan kumpulan pembesar M e l a y u , pedagang-pedagang kaya Cina dan India. 2 3

A k t i v i t i masyarakat lebih mendorong ke arah pengelompokan kaum. Masyarakat Eropah menjalankan aktiviti dalam ke lompok sendiri . Kelab-kelab khas untuk orang Eropah terutama di bandar-bandar ditubuhkan. Demikian juga dalam perkhidmatan tadbir di peringkat tinggi juga terhad kepada orang Barat.

Ramai berpendapat, dasar kolonial British yang menyebabkan kebudayaan Tanah Melayu beragam. Dasar British menggalakkan pengekalan perbezaan budaya, ekonomi dan poli t ik .

Dasar pecah dan perintah dapat dilihat daripada perbezaan dasar terhadap kaum-kaum. Misalnya dalam bidang pendidikan Br i t i sh menggalakkan sistem pendidikan berasingan berasaskan kaum. 2 4

Petempatan juga terpisah mengikut kaum. Kawasan-kawasan yang maju terutama Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Melaka menjadi tumpuan penghijrah-penghijrah C i n a dan India. Penduduk Cina lebih ramai di bandar dan menubuhkan pekan-pekan C i n a , manakala orang India tertumpu di ladang. Mereka lebih suka tinggal di kawasan kaum sendiri kerana berasa lebih senang dan selamat. Dengan in i masalah bahasa, makanan, agama dan aktiviti harian lain akan berkurangan. Taburan penduduk

182

Page 195: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

mengikut k a u m dan e k o n o m i menyebabkan ada sarjana yang membahagikan Malaya kepada "Malaya Lama" dan "Malaya Baru" . Malaya Lama yang menjadi kediaman orang Melayu—Kelantan , Terengganu, Perlis dan Pahang. Manakala "Malaya B a r u " yang menjadi tumpuan orang Cina dan India—Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Singapura.

Kemajmukan masyarakat Tanah Melayu juga terlihat dalam soal bahasa, kebudayaan dan agama. Setiap kaum mempunyai n i l a i ter-sendiri . Hubungan yang ada m u n g k i n bersifat ekonomi dan tidak kebudayaan. W a l a u p u n begitu bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan antara kaum. Dan bahasa yang digunakan ialah bahasa pasar.

K e m a j m u k a n juga w u j u d dalam setiap k a u m . K a u m C i n a misa lnya ber tutur d a l a m pelbagai d i a l e k — H o k k i e n , H a k k a , Kantonis dan Teochew. Orang India bertutur bahasa Tamil , Telegu, Malayali dan lain- lain. Demikian juga orang Melayu yang b u k a n sahaja ber-beza dialek mengikut negeri tetapi pendatang M e l a y u -Nusantara masih bertutur bahasa Jawa, Bugis, Banjar, M i n a n g dan sebagainya.

Perbezaan juga dapat dilihat dalam bidang pekerjaan. Perbeza-an kebudayaan m u n g k i n mencorakkan kegiatan ekonomi. Orang Melayu lebih banyak bersawah, pekebun keci l dan nelayan serta kerja-kerja di k a m p u n g . Banci tahun 1931 m e n u n j u k k a n 71.4 peratus nelayan terdiri daripada orang Melayu manakala 52.2 pe-ratus petani adalah orang Melayu. Sebahagian keci l orang M e l a y u bekerja clalam perkhidmatan kerajaan peringkat rendah—polis , guru, tentera dan kerani. Terdapat juga sekumpulan bangsawan menjawat jawatan tinggi. Di Negeri Melayu Tidak Bersekutu ke-dudukan orang Melayu clalam perjawatan kerajaan lebih baik.

K a u m Cina terlibat clalam sektor perlombongan, pembuatan, kewangan dan perniagaan. Pada tahun 1931 didapati 90.3 peratus pelombong dan 69 peratus kegiatan perdagangan dan kewangan dikuasai oleh orang Cina . Kebanyakan mereka tinggal cli bandar atau pinggir bandar terutama di George Town, Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Melaka clan Johor Bahru. Sedikit sahaja yang

183

Page 196: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

terlibat da lam b idang pertanian dan nelayan. M a n a k a l a orang I n d i a leb ih ramai menjadi b u r u h ladang dan kerja raya.

Kegia tan sosial dan inst i tusinya mengikut k u m p u l a n etnik . D i ka langan orang C i n a d i t u b u h k a n persatuan s u k u , persatuan se-peker jaan dan dewan-dewan perniagaan. D a l a m masyarakat I n d i a terdapat i n s t i t u s i - i n s t i t u s i sos ia l berasaskan k u m p u l a n seper t i Persatuan Jaffna C e y l o n , Persatuan Malaya le , Persatuan K h a l s a D i w a n M a l a y a (Punjabi) , M a r u t h u v a r Sangatn, Nadar Par ibulana dan A d i D a v i d a Sangam. D i kalangan orang T a m i l sendir i ada per-geseran kepent ingan antara T a m i l dan India Selatan dengan y a n g berasal dar i Jaffna, C e y l o n . Kebanyakan T a m i l India Selatan buta h u r u f dan berkasta rendah sedangkan T a m i l Jaffna lebih celik h u r u f d a n m e m p u n y a i pekerjaan leb ih baik. T a m i l Jaffna menjadi pe-m i m p i n dan jurucakap orang T a m i l . In i m e n i m b u l k a n bantahan orang T a m i l India Selatan tetapi bantahan tidak di layan oleh kerajaan Inggeris.

Masyarakat Eropah t idaklah begitu ramai . M e n g i k u t banci 1911, 90 peratus terdir i daripada orang Br i t i sh . J u m l a h orang E r o p a h 3284 orang. W a l a u p u n bi langan k e c i l , k e d u d u k a n mereka pent ing, K e k u a s a a n k o l o n i a l jelas amat terpengaruh ke atas masyarakat major i t i .

184

Page 197: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A S Y A R A K A T B E R B I L A N G K A U M T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

185

Page 198: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 11

Perkembangan Ekonomi Tanah Melayu Hingga 1942

P E N G E N A L A N

Perkembangan ekonomi Tanah Melayu jelas ketara perbezaannya antara Negeri-Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri M e l a y u Tidak Bersekutu. Perhubungan ekonomi antara negeri memang wujud tetapi tidak ketara sehingga abaci ke-20. Faktor penting yang mendorong kepada perkembangan ekonomi Tanah Melayu ialah campur tangan Bri t ish. 1 Pulau Pinang dan Singapura m u n c u l sebagai pelabuhan perdagangan penting di bawah p e n -tadbiran yang mengamalkan dasar ekonomi laissez fair. K e m u d i a n perkembangan ekonomi Tanah Melayu banyak digerakkan oleh perusahaan bi j ih timah dan getah.

Perkembangan ekonomi Tanah Melayu juga bergantung kepada:

(a) M e n i n g k a t n y a k e m a s u k a n pelaburan terutama dar ipada saudagar-saudagar Cina Negeri-Negeri Selat dan kemudiannya modal Barat.

(b) Kemasukan buruh Cina dan India.

(c) Penggunaan teknologi pengeluaran lebih baik yang menjimat-k a n kos dan meningkatkan pengeluaran.

(d) Sistem pengurusan lombong dan ladang yang baru.

186

Page 199: Sejarah Malaysia 1800-1963

(e) Institusi kewangan dan bank yang menjadi p u n c a m o d a l .

P ihak kerajaan k o l o n i a l Br i t i sh juga telah m e n d o r o n g ke arah perkembangan e k o n o m i dengan:

(a) M e w u j u d k a n kestabi lan dan keamanan.

(b) M e n g a m a l k a n dasar e k o n o m i bebas.

(c) M e m b i n a in t ras t ruktur—ja lan kereta api , j a lan raya, pos d a n telegraf dan pe labuhan.

(d) M e w u j u d k a n sistem pentadbiran yang baik. U n d a n g - u n d a n g juga d i r a n g k a bagi m e n g g a l a k k a n p e r t u m b u h a n e k o n o m i seperti u n d a n g - u n d a n g tanah dan imigresen.

(e) M e m b e r i k e m u d a h a n p in jaman dan p e r l i n d u n g a n .

W a l a u p u n w u j u d p e r k e m b a n g a n e k o n o m i tetapi k e g i a t a n e k o n o m i orang M e l a y u m a s i h berkisar di sektor pertanian, me-nangkap ikan d a n pertukangan/kerja tangan. Kegiatan per tan ian komersia l lebih banyak mel iba tkan orang C i n a d a n bermula sejak abaci ke-19. Tanaman komers ia l per ingkat a w a l — t e b u , u b i k a y u , sagu dan gambir . K e m u d i a n teh dan k o p i p u l a m e n a r i k m i n a t pengusaha. Tanaman komersia l peringkat kedua—kelapa , getah dan kelapa sawit. Peringkat i n i mel iba tkan m o d a l d a n kawasan tanah yang lebih luas. W a l a u p u n orang M e l a y u terlibat d a l a m sektor per-tanian i n i tetapi hanya sebagai p e k e b u n kec i l .

E K O N O M I T A N A H M E L A Y U A B A D K E - 1 9

(a) Rakyat

E k o n o m i masyarakat M e l a y u sebe lum penjajahan berasaskan pertanian. A d a dua bentuk pertanian ia i tu p i n d a h d a n tetap. Bagi menja lankan pertanian p i n d a h , h u t a n di teroka d a n ke-m u d i a n petani m e n a n a m p a d i h u m a dan tanaman k o n t a n . Selepas i t u kawasan baru p u l a di teroka. Tanaman tetap y a n g di jalankan ia lah sawah padi dan d u s u n buah-buahan. K a w a s a n

1.87

Page 200: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sawah p a d i yang pent ing terletak di K e d a h , Perl is d a n Ke-lantan.

M a j o r i t i pesawah hanya menja lankan pertanian sara d i r i d a n hanya se jumlah k e c i l pengeluaran d i j u a l . K e b a n y a k a n mereka m e m i l i k i kawasan sawah sekitar dua ekar. N a m u n begitu d i negeri Kedah , ke luaran berasnya m a m p u diekspor t ke P u l a u P i n a n g . 2 Manakala Kelantan mengeksport beras ke Singapura. Perak dan Terengganu juga mengeksport beras ke negeri l a i n tetapi menjelang a k h i r abad ke-19 pengeluarannya merosot.

Se la in p a d i , petani M e l a y u juga m e n g u s a h a k a n d u s u n . Tanam-tanaman la in yang d i t a n a m — p i s a n g , tebu, ub i k a y u , kelapa, p inang dan s i r i h . Ternakan-ternakan yang d i pe l i ha ra termasuklah ayam, i t ik , l e m b u , kerbau dan k a m b i n g . Se la in u n t u k makanan , binatang-binatang seperti kerbau dan l e m b u berguna sebagai tenaga kerja di sawah dan pengangkutan.

A k t i v i t i - a k t i v i t i e k o n o m i yang l a i n termasuklah m e n c a r i barang-barang hutan seperti b u l u h , damar, rotan dan k a y u a p i . K e r j a - k e r j a p e r t u k a n g a n j u g a m e n j a d i s u m b e r p e n c a r i a n kepada tukang-tukang M e l a y u . Terdapat juga orang M e l a y u yang terlibat da lam per lombongan b i j i h t imah secara k e c i l -kec i lan . Biasanya sebagai kerja sambi lan sahaja.

M e n a n g k a p i k a n juga satu akt iv i t i e k o n o m i penting. K a ­wasan tangkapan i k a n termasuk di sungai , tasik, paya, s a w a h d a n laut. B a h k a n ada yang menjadi nelayan sepenuh masa d a n i n i m e w u j u d k a n p e r k a m p u n g a n nelayan.

A d a l a h s u k a r u n t u k m e n g a t a k a n m a s y a r a k a t M e l a y u bersifat sara d i r i sepenuhnya. Banyak keper luan harian y a n g t i d a k d i k e l u a r k a n sendir i kerana t idak berkebo l eha n a tau barangan tersebut m o n o p o l i pemerintah. Keper luan yang t idak d i k e l u a r k a n sendir i seperti garam, p a k a i a n , tembakau d a n sebagainya. Nelayan pantai t idak bersawah d a n u n t u k m e n -dapatkan beras mereka terpaksa menukar barang atau m e m b e l i dar ipada pesawah.

Terhadnya penghasi lan e k o n o m i rakyat kerana terhadnya tenaga b u r u h . In i kerana tenaga b u r u h bergantung k e p a d a

188

Page 201: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

b u r u h keluarga yang menjadi un i t asas pengeluaran. K e k u -rangan m o d a l d a n teknolog i juga menyekat p e r k e m b a n g a n e k o n o m i mereka . M u n s h i A b d u l l a h semasa melawat neger i -negeri M e l a y u d i pantai t i m u r m e n d a k w a golongan atasan a k a n merampas harta rakyat bawahan. 3 J ad i kurangnya p e r l i n -d u n g a n ke atas harta per ibadi t idak menggalakkan p e n d u d u k berusaha.

P e m e r i n t a h

G o l o n g a n pemer intah terdir i dar ipada kerabat diraja d a n para pembesar. Sumber e k o n o m i go longan i n i berpunca dar ipada tiga sumber utama. Pendapatan datangnya daripada pelbagai bentuk c u k a i , kawalan tenaga b u r u h dan menerusi perdaga-ngan.

(i) C u k a i

Pelbagai bentuk c u k a i d i p u n g u t oleh sul tan clan p e m -besar. C u k a i - c u k a i i n i berbeza antara satu negeri d e n g a n yang la in . Antara c u k a i yang dipungut ialah cuka i kepala , c u k a i keluarga, c u k a i lepai , c u k a i serah d a n sebagainya. M e n g i k u t u n d a n g - u n d a n g adat M e l a y u c u k a i has i l p a d i yang d ikenakan satu per sepuluh hasil keluaran. Di K r i a n , Perak j u m l a h tetap d i k e n a k a n iai tu 30 gantang sere lung.

( i i ) K a w a l a n tenaga b u r u h

A d a beberapa sistem k a w a l a n . Antara yang p e n t i n g i a l a h sistem kerah . Sistem i n i m e n g h e n d a k i rakyat m e m b u a t kerja-kerja yang di tetapkan seperti m e m b i n a j a l a n d a n parit. Biasanya kerah sebagai ganti c u k a i kepada y a n g t idak m a m p u . Satu lagi s is tem ia lah hamba a b d i d a n hamba berhutang . 4 K e d u a - d u a k u m p u l a n i n i a k a n be-kerja clengan go longan pemer intah sebagai p e n g a w a l , askar, b u r u h d i ladang d a n d i r u m a h .

189

Page 202: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

( i i i ) Perdagangan

G o l o n g a n pemerintah m u n g k i n berniaga langsung atau sebagai rakan k o n g s i sahaja tetapi sumber pent ing pe-m e r i n t a h ia lah k a w a l a n ke atas perdagangan. Sungai menjadi laluan penting perjalanan, G o l o n g a n pemerintah akan membina tempat-tempat mengut ip cukai di sungai-sungai. Penguasaan juga dibuat dengan mengisyt iharkan barang-barang tertentu sebagai m o n o p o l i seperti garam, candu dan tembakau.

B i j i h T i m a h

Sebelum Campur Tangan British

D i u s a h a k a n oleh orang M e l a y u sejak zaman-berzaman. B i j i h t imah menjadi bahan eksport bagi K e d a h , Pulau T i o m a n dan Pahang sejak abaci ke-8. Kesultanan M e l a y u M e l a k a juga mengeksport b i j ih t imah yang d ipero leh dari kawasan seperti D i n d i n g clan Kelang.

Penjajah Portugis clan Belanda juga berusaha menguasai penge-luaran b i j i h t imah pada k u r u n ke-15 hingga 18. Tetapi penguasaan tidak begitu m e n y e l u r u h . Pada k u r u n ke-19 pengeluaran berada di tangan pembesar M e l a y u . Antara pengusaha yang berjaya termasuk-lah L o n g j a a f a r dan anaknya N g a h Ibrahim, di Larut , Raja Jumaat b i n Raja Jaafar menguasai kawasan L u k u t , Selangor. Seorang lagi yang berjaya ia lah Raja A b d u l l a h di K e l a n g . '

A d a beberapa cara orang M e l a y u mendapat b i j i h t imah. I n i termasuklah cara mendulang. M e n d u l a n g boleh d i l a k u k a n secara berseorangan di sungai-sungai y a n g ada endapan t imah. M e l a m -p a n p u l a d i l a k u k a n secara b e r k u m p u l a n . Cara seterusnya dengan m e n d u l a n g atau d ikenal i sebagai l o m b o n g Siam.

Penglibatan Orang Cina

O r a n g C i n a m u l a terlibat clalam per lombongan b i j i h t imah seeara b e r a m a i - r a m a i pacla pertengahan k u r u n ke-19. I n i ekoran per-m i n t a a n yang banyak. Para pembesar yang selama i n i bergantung kepada orang M e l a y u t idak ber jaya m e m b e k a l k a n b i j i h t i m a h

190

Page 203: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

secukupnya . I n i kerana cara pengeluaran orang M e l a y u t idak dapat has i l yang banyak. L a g i p u n orang M e l a y u membuat kerja tersebut secara sambi lan sahaja.

Permintaan yang banyak ber laku kesan Revolus i Perusahaan di Br i t i sh dan A m e r i k a Syarikat. B i j i h t imah d i g u n a k a n d a l a m per-usahaan membuat t i n , motokar , badan bateri , wayar d a n kereta a p i . Bagi m e n a m p u n g permintaan i n i para pembesar m e m b a w a m a s u k p e l o m b o n g - p e l o m b o n g C i n a . Pada tahun-tahun 1830-an terdapat s e k u m p u l a n k e c i l sahaja orang C i n a yang m e n j a d i p e l o m b o n g -pe lombong . Biasanya t idak m e l e b i h i l i m a peratus. Pacla tahun 1870 bi langan p e l o m b o n g C i n a di Sungai U j u n g ber jumlah 10 r i b u orang. Di Larut j u m l a h p e l o m b o n g C i n a pada tahun 1872 seramai 40 r i b u orang. Kebiasaannya pembesar M e l a y u tidak terlibat secara langsung d a lam kerja-kerja per lombongan .

Pembesar M e l a y u mendapat has i l l u m a y a n daripada pelbagai jenis pungutan c u k a i daripada t i m a h , candu dan tembakau.

D e n g a n k e m a s u k a n b u r u h - b u r u h C i n a , m o d a l B r i t i s h d a r i Negeri -Negeri Selat mula m e l i m p a h masuk ke kawasan b i j i h t imah. Pemodal -pemodal Neger i -Neger i Selat memajak l o m b o n g - l o m b o n g daripada pembesar-pembesar M e l a y u . Ini bagi memast ikan beka lan tidak terputus dan harganya m u r a h . L o m b o n g - l o m b o n g di Selangor dan Sungai U j u n g biasanya d ib iaya i o leh saudagar-saudagar d a r i M e l a k a manakala d i Perak oleh saudagar Pulau P i n a n g .

Bijih Timah Zaman Kolonial

C a m p u r tangan Inggeris di Perak, Selangor clan Sungai U j u n g berjaya meningkatkan pengeluaran b i j ih t imah. Ini kerana Bri t ish berjaya m e w u j u d k a n kestabi lan yang m e m b a n t u m e n i n g k a t k a n j u m l a h pelaburan clan pengeluaran, U n d a n g - u n d a n g baru yang menggalak-k a n pembukaan l o m b o n g d i p e r k e n a l k a n . Br i t i sh juga m e n g a m b i l langkah m e n u b u h k a n persekutuan Negeri -Negeri M e l a y u Bersekutu pada tahun 1896.

Antara t a h u n 1898-1905, T a n a h M e l a y u m e n j a d i p e n g e l u a r utama b i j i h t imah. Bagaimanapun m u l a i 1906 hingga 1938 k e d u -dukannya merosot setelah m u n c u l n y a negara-negara pengeluar l a i n

191

Page 204: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

seperti B o l i v i a , Niger ia dan Indonesia. Tetapi pengeluaran Tanah M e l a y u masih tidak kurang daripada satu per tiga keluaran dunia . Harga t imah tidak menentu dan t u r u n naik harga bergantung kepada p e r m i n t a a n d u n i a , stok s i m p a n a n dan spekulas i . Bagaimanapun selagi harga terus meningkat pengeluar t idak begitu mempersoal-kannya . Bagaimanapun apabila harga jatuh dengan serta-merta pada tahun 1929 telah mendorong pengeluar-pengeluar t imah mendesak d i a d a k a n k a w a l a n antarabangsa. Harga m e n u r u n hingga $72.89 s e p i k u l pada tahun 1930. 6 Bagi mengimbangi pengeluaran, negara-negara pengeluar m e n u b u h k a n Jawatankuasa T i m a h Antarabangsa. Negara-negara pengeluar bersetuju menetapkan kuota keluaran mas ing-mas ing bagi menjamin harga. Terdapat bantahan terhadap kuota yang d i p e r u n t u k k a n kerana pengeluaran l o m b o n g - l o m b o n g Tanah M e l a y u bertambah ekoran pembukaan l o m b o n g - l o m b o n g baru. Bantahan juga berlaku kerana kuota dibuat u n t u k kepentingan m o d a l Br i t i sh di L o n d o n yang terhad. Pacla b u l a n J u l a i 1934 di-tandatangani perjanjian penubuhan stok pengimbal . Hasi lnya harga t imah dapat d i k a w a l .

Pada peringkat awal perusahaan l o m b o n g dikuasai oleh pemodal C i n a . Selepas Perang D u n i a Per tama pengusaha E r o p a h hanya menguasai 22 peratus tetapi k e m u d i a n meningkat dengan cepat. Pada tahun 1937 pemodal Eropah mengatasi pemodal C h i n a dengan nisbah 68 peratus: 32 peratus. A d a beberapa faktor yang membawa kepada perkembangan i n i :

(a) K e h a b i s a n endapan b i j ih bahagian atas p e r m u k a a n b u m i . Per-l o m b o n g a n seterusnya m e m e r l u k a n m o d a l lebih besar d a n jentera m o d e n . Sedangkan perusahaan C i n a leb ih bersifat syarikat k e c i l clan sangat bergantung kepada tenaga b u r u h y a n g r a m a i . P e l u a n g i n i d i g u n a k a n o l e h syar ikat - syar ikat B r i t i s h u n t u k memecahkan m o n o p o l i orang C i n a . Jelas per-u b a h a n t e k n o l o g i p e r l o m b o n g a n m e m b e r i r u a n g k e p a d a pemodal -pemodal Barat menguasai sektor i n i . Syarikat-syarikat Barat p u l a leb ih bersifat mul t inas iona l .

192

Page 205: Sejarah Malaysia 1800-1963

(b) Pemodal Eropah mendapat sokongan kerajaan. Dalam per-saingan bebas, pemodal yang kuat akan menguasai ekonomi. Pemodal-pemodal Barat bukan sahaja mempunyai modal yang banyak tetapi juga mendapat sokongan kerajaan. Syarikat-syarikat Barat mulai melabur dalam perusahaan bijih pada dekad pertama abad ke~20.7 Syarikat British yang penting ialah Straits Trading Company. Syarikat ini terlibat dalam kegiatan melebur timah. Syarikat in i berjaya menarik pengusaha-pengusaha lombong yang tidak dimodali oleh modal Cina dan lombong-lombong besar.8 Syarikat Barat juga mula memper-kenalkan kaedah baru. Pada tahun 1906 Syarikat Messrs, Osborne dan Chapel di Tanjung Rambutan memperkenalkan monitor dan pam. Satu kaedah perlombongan yang digunakan di New Zealand dan Australia diperkenalkan pada tahun 1912. Kaedah menggunakan kapal korek ini dimulakan oleh Syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak.

Bijih timah jelas memberi sumbangan besar kepada pendapatan. Antara tahun 1889 hingga 1906, duti eksport timah antara satu per tiga hingga satu per dua pendapatan Negeri-Negeri Melayu Ber-sekutu. Selepas itu sehingga 1938 sumbangan hasilnya tidak me-lebihi 20 peratus. Perusahaan getah telah mula mengatasi bijih timah.

Tanaman Dagang Sebelum Getah

Tanaman penting sebelum getah termasuklah gambir, lada, ubi kayu, tebu dan kopi. Tanam-tanaman ini boleh dipungut hasilnya dalam jangka masa pendek. Orang Cina menjadi pelopor pertanian komersial ini . Gambir dan lada ditanam oleh orang Cina di Johor, Singapura, Sungai Ujung, Melaka dan Selangor. Orang Cina juga menanam ubi kayu di Melaka, Sungai Ujung dan Rembau. Kawasan tanaman yang diusahakan oleh orang Cina seluas 200 ribu hektar. Gambir, lada hitam dan ubi kayu menghadapi masalah kejatuhan harga pada awal kurun ke-20 dan juga dikecam oleh kerajaan British kerana silai pertanian pindahnya, pemusnahan hutan dan kegersangan tanah.9

193

Page 206: Sejarah Malaysia 1800-1963

T a n a m a n tebu d i u s a h a k a n o l e h o r a n g E r o p a h d a n C i n a d i Seberang Pra i dan Ker ian . Tetapi pada t a h u n 1905 tanaman ini m u l a merosot dan tidak penting lagi menje lang tahun 1913. Ini kerana saingan daripada tebu Jawa. Di K e r i a n p u l a kerajaan Inggeris m a h u menjadikannya kawasan tanaman pad i . K o p i p u l a menjadi tanaman pent ing selepas kenaikan harganya pada tahun 1891-1896 dan k e m u s n a h a n ladang k o p i d i S r i L a n k a . Ladang- ladang utama di Sungai U j u n g , Selangor, Johor dan Perak. Ladang- ladang kopi d iusahakan o leh orang Eropah manakala o r a n g M e l a y u menanam secara k e c i l - k e c i l a n . L a d a n g k o p i k e m u d i a n n y a m e n g h a d a p i masalah saingan daripada Braz i l yang m e n g e l u a r k a n k o p i lebih b e r m u t u . Selain i t u tanaman getah sudah bermula dan harganya leb ih b a i k berbanding k o p i .

Perusahaan Getah

P o k o k getah atau Hevea Brasil iensis berasal dar i Brazi l , S i r Henry W i c k h a m berjaya membawa se jumlah bi j i getah ke E n g l a n d . Biji-bi j i getah tersebut disemai di Royal Botanical G a r d e n , Kew L o n d o n . Sebahagian dihantar ke Sri L a n k a dan S ingapura . Di S ingapura , p o k o k getah d i t a n a m di Botanical G a r d e n . Di Tanah M e l a y u se-banyak sembi lan batang anak getah m u l a d i t a n a m o leh Sir H u g h L o w (Residen Perak) di halaman k e d i a m a n n y a , di K u a l a Kangsar. Pada tahun 1884, Frank Swettenham ( P e m a n g k u Res iden Perak) m e n y e m a i 400 b i j i getah yang d i p u n g u t d i K u a l a Kangsar . Heslop H i l l , seorang peladang k o p i juga membuat percubaan menanam

getah.

Penanaman Awal

H . N . Ridley, ketua Botanical G a r d e n d i Singapura d i g a l a k k a n oleh pengarahnya Sir Joseph Hooker supaya m e m p o p u l a r k a n tanaman getah. Salah satu sumbangan besar Ridley ialah memperkenalkan cara torehan sistem ibeclem alau sistem tu lang i k a n h e r r i n g pada tahun 1897. K e d u a , beliau memperkenalkan cara mengangkut .mak b e n i h seeara membungkus dalam arang yang lembap, Ket iga , beliau ghairah menjalankan kempen "tanaman getah" di kalangan peladang

194

Page 207: Sejarah Malaysia 1800-1963

k o p i , t e b u , g a m b i r d a n l a i n - l a i n . K e g h a i r a h a n n y a m e n y e b a b k a n bel iau d ige lar " R i d l e y G i l a " d a n " R i d l e y G e t a h . "

Seki tar t a h u n 1890 , S i r H u g h L o w i n u l a m e m b a h a g i - b a h a g i k a n b e n i h k e p a d a p e n a n a m - p e n a n a m . A n t a r a p e l a d a n g y a n g m u l a me-n a n a m u n t u k t u j u a n perdagangan i a l a h Tan C h a y Y a n , d i M e l a k a clan LA Stephens , d i Perak. Selepas t a h u n 1905 f i r m a - f i r m a saudagar B r i t i s h d i S i n g a p u r a , P u l a u P i n a n g clan M e l a k a m u l a m e l a b u r k a n w a n g d a l a m syar ikat -syar ikat perusahaan getah. Penguasaan ladang-ladang getah d i b u a t m e l a l u i g e d u n g - g e d u n g agensi . M a n a k a l a m o d a l p u l a d i p e r o l e h d a r i p a d a b a d a n - b a d a n k e w a n g a n d i L o n d o n . G e d u n g - g e d u n g agensi i n i j u ga terl ibat d a l a m p e n g u r u s a n clan pe-m i l i k a n l a d a n g . B a g a i m a n a p u n selepas tanaman getah meluas ke N e g e r i - N e g e r i M e l a y u T i d a k B e r s e k u t u , sek tor l adang getah t idak lagi d i m o n o p o l i o l e h g e d u n g - g e d u n g agensi .

Faktor-faktor Perkembangan

Penanaman getah secara besar-besaran untuk perdagangan tidaklah b e r l a k u d e n g a n cepat . G e t a h m u l a m e n j a d i tanaman perdagangan m u l a i t a h u n 1900 sete lah i n d u s t r i kereta m u l a i pesat. E n a m t a h u n k e m u d i a n terdapat 100 r ibu ekar k a w a s a n tanaman getah. Jelas tanah d a n i k l i m d i T a n a h M e l a y u m e m a n g sesuai u n t u k getah. F a k t o r p e n t i n g k e p a d a p e r k e m b a n g a n perusahaan i n i ialah g a l a k a n kerajaan B r i t i s h . A n t a r a l a n g k a h - l a n g k a h kera jaan:

(a) M e n u r u n k a n s e w a tanah u n t u k tu juan t a n a m a n getah h i n g g a 10 sen seekar se lama 10 t a h u n .

(b) M e m b e r i k o n s e s i t a n a h k e p a d a s y a r i k a t atau o r a n g perse-o r a n g a n . Ini selaras d e n g a n E n a k m e n T a n a h N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u , 1877. P e l a d a n g - p e l a d a n g j u g a b o l e h m e m i l i h tanah y a n g m e r e k a s u k a i .

(c) C u k a i e k s p o r t getah r e n d a h .

(d) M e n u b u h k a n t a b u n g p i n j a m a n sebagai k e m u d a h a n krecli t

k e p a d a s y ar ik a t atau o r a n g perseorangan d e n g a n kadar b u n g a

y a n g r e n d a h .

195

Page 208: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800 -1961 )

(e) Penyediaan infras t ruktur .

(f) M e n g g a l a k k a n k e m a s u k a n b u r u h - b u r u h m u r a h d a r i India .

Selain galakan kerajaan, k e n a i k a n harga getah antara t a h u n 1897-1914 m e n j a d i p e n d o r o n g kuat k e p a d a p e r k e m b a n g a n i n d u s t r i getah. Pada tahun 1909 harganya m e n i n g k a t $6 .05 s e p a u n . Per-m i n t a a n getah bertambah kerana kegunaan un tuk kasut , tayar, getah p e m a d a m , p a k a i a n d a n penebatan e lektr ik . M e n j e l a n g abad ke-20 t e k n o l o g i tayar d i p e r b a i k i d e n g a n l a h i r n y a tayar ang in . Ini me-n a m b a h k a n lagi p e r m i n t a a n u n t u k getah.

Faktor-faktor Kemerosotan

Perusahaan getah m e n g h a d a p i z a m a n k e l e m b a p a n kerana faktor luaran d a n dalaman. Getah sangat bergantung kepada pasaran luar negeri . I n i terutama kerana p e n a w a r a n b e r l e b i h a n d a r i p a d a per-m i n t a a n pada awal tahun 1920-an. Percubaan Persa tuan P e n a n a m G e t a h m e n g u r a n g k a n p e n g e l u a r a n s e b a n y a k 2 5 p e r a t u s gagal m e n a i k k a n harga kerana Jawa d a n S r i L a n k a t i d a k m e n g a m b i l l a n g k a h y a n g sama.

Faktor-faktor Kemerosotan Harga Getah

a) Pengeluaran m e l e b i h i p e r m i n t a a n akibat p e m b u k a a n kawasan baru b u k a n sahaja d i Tanah M e l a y u tetapi j u g a A s i a Tenggara.

A k i b a t n y a kos pengeluaran m e l e b i h i harga getah. Ini terutama pada t a h u n - t a h u n 1920-an. Pada t a h u n 1932 harga getah 5

sen sepaun.

(b) Perusahaan kereta d i A m e r i k a Syar ikat terus merosot pada

t a h u n - t a h u n 1930-an y a n g s e k a l i gus m e n g u r a n g k a n penggu-naan getah. Syarikat-syarikat A m e r i k a Syarikat juga m e n g a m b i l daya usaha m e m b u k a ladang getah s e n d i r i . Syar ikat F i re Stone m e m b u k a ladang di L iber ia dan F o r d di B r a z i l .

(c) Pacla masa Perang D u n i a K e d u a J e p u n t idak dapat m e n g e k s -port k e negara-negara m u s u h n y a . D i J e p u n s e n d i r i getah t idak b a n y a k d i g u n a k a n . L a d a n g - l a d a n g getah b a n y a k d i t e b a n g u n t u k d i t a n a m tanaman m a k a n a n .

196

Page 209: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

(d) K e m u n c u l a n getah t i r u a n . A m e r i k a Syar ikat m e m b u a t pe -n y e l i d i k a n semasa Perang D u n i a K e d u a d a n berjaya m e n g -h a s i l k a n n y a . D e n g a n i n i g e t a h a s l i m e n g h a d a p i s a i n g a n w a l a u p u n m u t u getah asli l e b i h baik.

Pekebun Kecil

K e b a n y a k a n p e k e b u n k e c i l getah terdir i daripada orang M e l a y u d a n C i n a . F a k t o r y a n g m e n g g a l a k k a n petani m e n a n a m getah kerana getah m u d a h d i t a n a m , kos m e n a n a m m u r a h , m u d a h d i k e r j a k a n dan hayatnya pan jang . Ini m e n j a m i n pendapatan petani u n t u k jangka masa panjang. G e t a h juga men jadi pendapatan s a m p i n g a n kepada petani padi . P e k e b u n k e c i l m u l a m e n a n a m getah pada tahun 1909 ia i tu semasa harga getah t i n g g i . Pada t a h u n 1922 terdapat 918 000 ekar k e b u n k e c i l getah ia i tu 40 peratus daripada kese-l u r u h a n t a n a m a n getah. O r a n g M e l a y u m e m i l i k i 695 r i b u ekar daripacianya. 1 0

Rancangan Sekatan Stevenson

Jawatankuasa Stevenson d i t u b u h k a n o leh Pejabat Tanah Ja jahan u n t u k m e n e l i t i k e d u d u k a n perusahaan dan pasaran getah setelah harga getah m u l a i j a t u h selepas t a h u n 1920. Jawatankuasa i n i m e n -cadangkan Tanah M e l a y u clan Sr i L a n k a m e n g e h a d k a n k e l u a r a n bermula d a r i t a h u n 1922-1928. Rancangan i n i menetapkan k u o t a pengeluaran bagi l a d a n g d a n p e k e b u n k e c i l . L a n g k a h i n i l e b i h m e r u g i k a n p e k e b u n k e c i l kerana l e b i h m e l i n d u n g i ladang syar ikat -syarikat besar. Rancangan Sekatan Stevenson i n i berjaya meningkat -kan s e m u l a harga getah.

Peraturan Getah Antarabangsa 1934

R a n c a n g a n i n i m e l i b a t k a n k e r a j a a n B r i t i s h d a n B e l a n d a . Sa tu perjanjian U n d a n g - u n d a n g Getah Antarabangsa ditandatangani pada 7 M e i 1934 bagi m e n g e h a d k a n pengeluaran. Rancangan i n i d ibuat ekoran k e j a t u h a n harga getah asl i kesan kemelesetan e k o n o m i di A m e r i k a Syarikat . S e k a l i lagi p e k e b u n k e c i l tertekan kerana k u o t a

197

Page 210: Sejarah Malaysia 1800-1963

yang d i p e r u n t u k k a n kepada mereka hanya 38 peratus. Bagaimana-p u n pengeluaran pekebun k e c i l d i Indonesia s u k a r d i k a w a l kerana kawasan yang luas dan berselerak.

Kelapa Sawit

Kelapa sawit m u l a d i tanam d i ladang pada t ahun 1917. Dorongan u n t u k menanam bagi tujuan perdagangan b e r l a k u apabi la harga getah merosot pada tahun 1915. Ke lapa sawit berasal d a r i A f r i k a Barat. Bagaimanapun sejarah m e n u n j u k k a n ke lapa sawit d i Asia

Tenggara asalnya dibawa dari A m s t e r d a m dan M a u r i t i u s . Ladang

k e l a p a sawit per tama d i M a l a y s i a i a l a h l a d a n g T e n n a m a r a m , Selangor. Antara kegunaan kelapa sawit termasuk un tuk membuat sabun, minyak pel incir , m i n y a k masak dan la in - la in .

Padi

P e n d u d u k Tanah M e l a y u mula m e n a n a m path sejak Zaman Batu Baru . Penggunaan tenggala u n t u k memba jak s u d a h a d a dalam masyarakat pertanian Kedah sejak abad ke 8 -9 M a s i h i .

Pada zaman penjajahan Br i t i sh terdapat empat kawasan utama penanaman padi sawah. Di sebelah utara m e l i p u t i K e d a h Perlis dan Seberang Prai dan utara Perak. Kawasan t i m u r termasuklah Ke lantan dan Terengganu, K a w a s a n selatan Johor, Melaka dan Neger i Sembilan. M a n a k a l a kawasan tengah- selatan Perak, Se-langor dan Pahang.

A k i b a t k e m a s u k a n i m i g r a n y a n g r a m a i p e n g e l u a r a n beras tempatan tidak dapat m e n a m p u u g keper luan . A k i b a t n y a Brit ish terpaksa mengimport dari B u r m a d a n S iam. Selain i tu B r i t i s h juga m e n g g a l a k k a n petani k h u s u s n y a o r a n g M e l a y u m e n i n g k a t k a n pengeluaran. Beberapa rancangan diatur :

(a) M e n g g a l a k k a n kemasukan petani-petani M e l a y u d a r i daerah Nusantara u n t u k menja lankan pertanian p a d i ,

(b) Pember ian tanah d i l o n g g a r k a n .

(c) Inggeris m e n g g a l a k k a n t a n a m a n p a d i s a w a h b e r b a n d i n g d e n g a n p a d i h u m a . L a g l p u n p a d i h u m a m e n g u r a n g k a n

198

Page 211: Sejarah Malaysia 1800-1963

kesuburan tanah dan mengganggu a k t i v i t i perladangan Inggeris.

(d) Mengadakan rancangan tali air. Rancangan besar pertama dibuat di Krian pada Jun 1889 (1891) dan hanya siap pada tahun 1906. Rancangan i n i berjaya membekalkan air kepada 50 r ibu ekar sawah. " Bagi pengurusan yang lebih baik di-tubuhkan Jabatan Parit dan Tali A i r pada tahun 1931. Antara rancangan-rancangan awal jabatan i n i dibuat di Sungai M a n i k (Hi l i r Perak), di Tanjung Karang (Selangor) dan di Paya Besar (Pahang).

(e) Bagi memastikan kawasan-kawasan pacli tidak terhapus akibat perkembangan perusahaan timah clan getah maka kerajaan Br i t i sh mengambi l langkah mengadakan undang-undang untuk mengawal. Undang-undang juga dibuat untuk memasti-kan tanah sawah dikenakan clengan sempurna. Antara undang-undang tersebut ialah Enakmen Tanah Simpanan Melayu tahun 1913, Enakmen Penanaman Padi (1917 Negeri Sembilan) clan Ordinan Penanaman Padi (1934 Negeri-Negeri Selat).

(0 Menubuhkan Jabatan Parit dan Tali A i r yang berperanan di Negeri Melayu Bersekutu daNegeri-Negeri Selat.

(g) Pacla tahun 1933, cukai import beras bagi Negeri Melayu Ber-sekutu mula dikenal i . Matlamatnya untuk digunakan bagi

membiayai projek tanaman padi tempatan dan meningkatkan mutu sistem pengairan.

W a l a u p u n usaha dibuat oleh Inggeris untuk mengekalkan tanaman pacli tetapi tidaklah mencukupi bagi meningkatkan pe-ngeluaran dan taraf hidup petani. Hasi l keluaran seekar juga rendah berbanding dengan Tha i land dan B u r m a . Pendapatannya juga kurang menguntungkan berbanding getah ketika i tu . Kerajaan Inggeris tidak memberi kemudahan pinjaman dengan syarat mudah. Ini menyebabkan petani berhutang kepada peminjam yang me-ngenakan syarat yang tidak m u n a s a b a h . Penye l id ikan u n t u k meningkatkan pengeluaran pacli pun amat sedikit dibuat berbanding untuk tanaman eksport yang lain. Penyel idikan yang dibuat lebih

199

Page 212: Sejarah Malaysia 1800-1963

kepada minat pegawai sahaja seperti yang dibuat oleh Dr. H.W. Jack yang bertugas dengan Jabatan Pertanian Negeri Melayu Bersekutu (1914-1934).

P E R K E M B A N G A N P E N G A N G K U T A N Sebelum Campur Tangan Inggeris Sungai memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik Tanah Melayu. Pengangkutan sungai menjadi jalan perdagangan penting bagi mengangkut barang-barang berat dan pengangkutan jarak jauh.

Pengangkutan laut menjadi jalan perhubungan di antara negeri-negeri atau tempat-tempat di kawasan pantai. Baik di sungai atau laut, perahu menjadi alat pengangkutan air yang penting. Rakit-rakit buluh juga popular.

Di darat, binatang tertentu digunakan untuk pengangkutan. Ini termasuklah kerbau dan lembu. Gajah digunakan untuk meng-angkut barang-barang berat dan biasanya dimonopoli oleh golongan pemerintah. Manusia juga digunakan untuk membawa barang-barang tetapi jumlah barang yang mampu dibawa oleh manusia tidaklah banyak.

Jalan Darat Zaman Awal British Pada peringkat awal kebanyakan jalan darat dibina di kawasan lombong. Pengguna-pengguna jalan ini terdiri daripada pejalan-pejalan kaki dan kereta dua roda seperti kereta lembu dan kuda. Pemerintah-pemerintah Melayu sendiri sudah memulakan pem-binaan jalan seperti ini tetapi sumber kewangan mereka terhad. Pelombong-pelombong Cina seperti Yap Ah Loy juga membina jalan di Kuala Lumpur. 1 2

Apabila British menguasai negeri-negeri Melayu pengeluaran bijih timah mereka mula membersihkan sungai-sungai. Selepas itu dikorek terusan menghubungkan kawasan bijih. Apabila sungai tidak dapat menampung keperluan pengangkutan, jalan-jalan bagi kereta lembu dan kuda dibina. Pada tahun 1875 jalan di Larut sejauh 13 batu dibina. Jalan penting menghubungkan Matang dengan

200

Page 213: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Peta 11.1: Sistem Perhubungan di Tanah Melayu Sebelum 1941.

201

Page 214: Sejarah Malaysia 1800-1963

T a i p i n g . Ja lan i n i k e m u d i a n d i s a m b u n g ke K e m u n t i n g . Beberapa t a h u n k e m u d i a n disambung ke Seberang Prai .

D i Selangor pengangkutan utama b i j i h t i m a h k e P e l a b u h a n K e l a n g m e l a l u i Sungai Ke lang . Bagi m e n y i n g k a t k a n per ja lanan s u n g a i y a n g k u r a n g e lok , d i b i n a j a l a n d a r i K u a l a L u m p u r k e D a m a n s a r a . J a u h n y a leb ih k u r a n g 16 batu. D e n g a n i n i p e r a h u -p e r a h u yang mengangkut b i j i h hanya ber labuh d i Damansara. D i N e g e r i S e m b i l a n d i b i n a j a l a n m e n g h u b u n g k a n S e r e m b a n k e P a n g k a l a n Kempas pada tahun 1882.

Satu kesan pent ing p e m b i n a a n ja lan raya se la in k e m u d a h a n kepada pengangkutan ialah k e m u n c u l a n petempatan baru. O r a n g C i n a biasanya m e m b i n a r u m a h - r u m a h kedai d i p inggir jalan. Sela in j a l a n m e m b e n t u k p e t e m p a t a n , p e t e m p a t a n j u g a s e b a l i k n y a m e m b e n t u k jalan-jalan darat. Ini terutamanya di kawasan-kawasan bandar seperti K u a l a L u m p u r , Ta iping , Ipoh dan Seremban. O r a n g M e l a y u juga m u l a b e r p i n d a h d a r i tepi-tepi s u n g a i k e k a w a s a n berdekatan ja lan darat. Perkembangan sistem jalan m e m p u n y a i sebab yang berbeza antara satu kawasan clengan yang la in . S e l a i n d i b i n a d i kawasan b i j ih t imah, j a lan juga d i b i n a selari dengan j a l a n kereta a p i . Di Pahang, Johor dan negeri-negeri d i utara, jalan d i b i n a bagi menggalakkan per tumbuhan e k o n o m i . Pada a k h i r tahun 1911 terdapat 1998 batu ja lan bertar cli Negeri M e l a y u Bersekutu d a n 1542 batu jalan tidak bertar. Menje lang tahun 1928 jalan raya s u d a h m e n g h u b u n g i Perl is , di utara clengan Johor Bahru, cli selatan. Bagai -m a n a p u n pembinaan ja lan cli pantai t i m u r agak lambat terutama di Terengganu. 1 3

Jalan Kereta A p i

P e m b i n a a n j a l a n kereta api memang dianggap pent ing oleh B r i t i s h u n t u k kepent ingan e k o n o m i n y a . Tetapi pembinaan jalan kereta a p i pertama di Tanah M e l a y u b u k a n d i l a k u k a n oleh Bri t ish. Jalan kereta a p i pertama d i b i n a o leh kerajaan J o h o r pacla t a h u n 1869 y a n g m e n g h u b u n g k a n J o h o r Bahru dengan G u n u n g P u l a i . Jalan i n i d i -k e n a l i sebagai "kereta api kayu J o h o r " kerana landasannya d i b u a t d a r i p a d a k a y u . T a p i landasan i n i d i t i n g g a l k a n s e p u l u h t a h u n k e m u c l i a n . 1 4

202

Page 215: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

Perkembangan b i j i h t imah menggalakkan p e m b i n a a n ja lan kereta a p i . I n i kerana p e n g a n g k u t a n t radis i t idak lagi dapat m e n a m p u n g k e p e r l u a n . Ja lan kereta a p i per tama d i u s a h a k a n o l e h B r i t i s h d i b u a t d i L a r u t . Ker ja-ker ja p e m b i n a a n b e r m u l a pada t a h u n 1882 u n t u k m e n g h u b u n g k a n T a i p i n g clengan K u a l a Sepetang (Port W e l d ) . Ker ja -ker ja p e m b i n a a n h a n y a siap pada J u n 1885. L a n g k a h j u g a d i a m b i l o l e h kerajaan Selangor m e m b i n a j a l a n kereta api m e n g h u b u n g k a n K u a l a L u m p u r d e n g a n Pe labuhan K e l a n g pada tahun 1886. Ternyata usaha i n i m e m e s a t k a n perusahaan b i j i h t i m a h d i L e m b a h K e l a n g . In i m e n d o r o n g N e g e r i S e m b i l a n p u l a m e m b i n a ja lan kereta a p i m e n g h u b u n g k a n Seremban dengan Por t D i c k s o n pada t a h u n 1891.

A p a b i l a kegiatan p e r l o m b o n g a n b e r k e m b a n g d i L e m b a h K i n t a , j a l a n kereta api turut d i b i n a . M u l a n y a I p o h d i s a m b u n g k a n d e n g a n T a i p i n g . Ini d i i k u t i p e m b i n a a n jalan kereta a p i T a i p i n g - T e l o k A n s o n (1893) d a n Ipoh-Te lok A n s o n tiga t a h u n k e m u d i a n .

P e m b i n a a n j a l a n kereta a p i j u g a m e l i b a t k a n N e g e r i - N e g e r i M e l a y u T i d a k Bersekutu . J o h o r sekal i lagi m e m b i n a landasan m e n g -h u b u n g k a n b a n d a r M a h a r a n i c lengan P a r i t J a w a . J a u h n y a 1 3 k i l o m e t e r . Projek i n i j u g a gagal setelah ber jalan 31 tahun ( 1 8 9 0 -1921) .

Rangkaian Landasan

U s a h a u n t u k m e n y a m b u n g k a n l a n d a s a n b e r m u l a se lepas p e -n u b u h a n N e g e r i - N e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u . M u l a n y a s is tem kereta a p i Perak d a n Selangor c l i g a b u n g k a n d i b a w a h satu p e n g u r u s a n . L a n d a s a n kereta api Perak d i s a m b u n g k a n ke utara h ingga ke P r a i clan ke selatan h i n g g a Port D i c k s o n (1903) . Setelah i t u r u n d i n g a n d ibuat dengan kerajaan J o h o r u n t u k m e n y a m b u n g h ingga k e J o h o r B a h r u . P e m b i n a a n n y a siap pada b u l a n J u l a i 1909. D e n g a n i n i berert i P r a i clan J o h o r Bahru s u d a h d i h u b u n g k a n . 1 5

Pacla t a h u n 1915 landasan d a r i P r a i d i s a m b u n g k a n h i n g g a ke A l o r Setar dan tiga t a h u n k e m u d i a n k e P a d a n g Besar, P e r l i s . D i panta i t i m u r p e m b i n a a n b e r m u l a pada t a h u n 1912 u n t u k m e n g -h u b u n g k a n Tumpat dengan Tanah M e r a h . W a l a u p u n ada rancangan u n t u k m e m a n j a n g k a n h i n g g a k e G e m a s t a p i tergendala k e r a n a

203

Page 216: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e n g h a d a p i masalah dengan Syarikat K e m a j u a n Duff y a n g memegang konsesi, di U l u Kelantan. Projek in i hanya dapat d i -sempurnakan pada tahun 1931.

Menjelang tahun 1931 rangkaian sistem jalan kereta api Tanah M e l a y u sudah terbentuk. Pembinaannya jelas membantu per -kembangan ekonomi. Dua sumber utama yang mendorong per-kembangan kereta api ialah bi j ih timah dan getah.

Pos, Telefon dan Telegraf Pejabat pos mulanya dibina di Negeri-Negeri Selat. Ini d i i k u t i dengan bandar-bandar utama kawasan lombong seperti Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur dan Seremban. Kemudian barulah berkembang ke bandar-bandar lain yang ada kepentingan perdagangan. Pem-binaan jalan raya menggalak dan meningkatkan perkhidmatan pos. Kawasan-kawasan yang kurang kemudahan pengangkutan, perkhidmatannya masih tidak memuaskan.

Bagi meningkatkan keberkesanan dan penyelarasan pentadbiran, kerajaan British memulakan perkhidmatan telegrat. Kouumikas i in i juga membantu perkembangan ekonomi. Pada tahun 1892 sudah ada talian langsung menghubungkan Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka.

Perkembangan telefon berhubung kait dengan permintaan orang ramai. Telefon bermula di Negeri-Negeri Selat. Pacla tahun 1885, Perak dihubungkan dengan Pulau Pinang, Kuala L u m p u r dan Singapura. Di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu juga berlaku perkembangan. Johor misalnya menswastakan projek telefon pada tahun 1899. Di Kedah talian telefon ada hubung kait dengan per-usahaan getah. Semua balai-balai polis utama dilengkapkan clengan talian telefon menjelang tahun 1909.

P E R K E M B A N G A N B A N D A R

Bandar sudah wujud di Malaysia sejak abad kelima dan keenam Mas ih i . Pada waktu itu cli selatan Kedah lahir negara kota yang juga berperanan sebagai pelabuhan entreport.1 6 Pada abad ke-15 negara kota Melaka berjaya menjadi bandar perdagangan penting

204

Page 217: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

d a n mengasaskan sebuah empayar yang besar. M e l a k a terus m e n -j a d i bandar pent ing clalam e k o n o m i merkanta l i sme Barat d i b a w a h Portugis , Belanda dan Inggeris. K e m u d i a n m u n c u l George T o w n d a n Singapura sebagai bandar pe labuhan pent ing.

Pada amnya p e r t u m b u h a n bandar-bandar b e r m u l a pada abad ke-20 . Ini ekoran daripada:

(a) Pertambahan p e n d u d u k k h u s u s n y a akibat migras i .

(b) Perkembangan e k o n o m i per tan ian ( k h u s u s n y a getah) clan per lombongan (khususnya b i j ih t imah) . Bandar-bandar b a r u b a n y a k m u n c u l cli d u a k a w a s a n k e g i a t a n e k o n o m i i n i sedangkan bandar-bandar lama terletak j a u h .

(c) Terbinanya ja lan perhubungan baru iaitu ja lan raya clan kereta api .

Sesetengah bandar baru m u n c u l sebagai pusat kegiatan p e n t i n g p e n g u m p u l a n dan pengal iran hasi l . Selain menjadi pusat perda-gangan ada pula bandar baru menjadi pusat pentadbiran. M i s a l n y a Taiping yang d i b u k a pacla tahun 1840 telah menjadi i b u negeri Perak selepas p e m b u n u h a n J . W . W . B i r c h . 1 7 K e m u d i a n perusahaan t i m a h d i Perak lebih pesat d i L e m b a h K i n t a . Seir ingan i t u m u n c u l b a n d a r Ipoh (1870-an). D a n pada tahun 1927 Ipoh menggant ikan T a i p i n g sebagai i b u negeri P e r a k . 1 8 K u a l a L u m p u r p u l a m u l a m e n j a d i pe tempatan p e n t i n g selepas ke jayaan l o m b o n g b i j i h t i m a h d i A m p a n g . Pack tahun 1850, K u a l a L u m p u r hanya tempat b e r l a b u h perahu-perahu u n t u k berurusan dengan l o m b o n g b i j i h . D i s i t u terdapat sebuah k a m p u n g M e l a y u dan sebuah k e d a i C i n a . Per -kembangan bandar i n i bermula pada tahun 1860 tetapi m u s n a h terus akibat perang saudara. Yap Ah L o y yang menjadi K a p i t a n C i n a (1868-85) m e r u p a k a n orang p e n t i n g d i K u a l a L u m p u r semasa hayatnya dan dianggap orang y a n g berkuasa di bandar tersebut . 1 9

Menje lang tahun 1880, K u a l a L u m p u r b u k a n sahaja m u n c u l se-bagai pusat perdagangan tetapi juga pusat pentadbiran . J u m l a h p e n d u d u k n y a j u g a m e n i n g k a t d e n g a n cepat. Pada t a h u n 1884 p e n d u d u k K u a l a L u m p u r 4000 orang dan sebelas tahun k e m u d i a n ber jumlah 28 000 orang.

205

Page 218: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

P r o s e s u r b a n i s a s i m e n i n g k a t k e r a n a a d a n y a s i s t e m p e n t a d b i r a n

p e n j a j a h d a n k e g i a t a n e k o n o m i . S e h i n g g a t a h u n 1 9 4 9 , d a r i p a d a

j u m l a h 4 . 9 j u t a p e n d u d u k T a n a h M e l a y u , 2 6 . 5 p e r a t u s t i n g g a l d i

p e k a n - p e k a n k e c i l d a n 8 p e r a t u s d i b a n d a r - b a n d a r . 2 0 B a n d a r - b a n d a r

z a m a n k o l o n i a l l e b i h d i t u m p u k a n s e b a g a i p u s a t k e g i a t a n p e r -

d a g a n g a n d a n t i d a k m e n e k a n k a n k e p a d a p e r i n d u s t r i a n . I n i s e l a r a s

d e n g a n k e p e n t i n g a n e k o n o m i k o l o n i a l k e t i k a i t u .

206

Page 219: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I T A N A H M E L A Y U H I N G G A 1942

207

Page 220: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 12

Perkembangan Pelajaran di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak

Hingga 1942

L A T A R B E L A K A N G

Sebelum penjajahan British pendidikan di kalangan masyarakat Melayu tertumpu kepada pelajaran agama. Kanak-kanak diajar kenal huruf (jawi) dan mukadam. Selepas itu diajar a l -Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lebih tinggi. Tenaga pengajar terdiri dar ipada ulama-ulama tempatan dan luar negeri. Tempat belajar p u l a di masjicl, surau, dan rumah perseorangan bahkan di istana. Islam telah berjaya mewujudkan tenaga intelektual baru di Nusantara . 1

S I S T E M P E N D I D I K A N P O N D O K

Sistem pendidikan pondok adalah lanjutan sistem pendidikan agama di rumah-rumah, surau, masjid dan istana. Sistem ini mula nampak jelas kewujudannya pada k uru n ke-19 di negeri Kelantan, Kedah dan Terengganu. Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab fondoq bermaksud rumah tumpangan. D i Malaysia perkataan pondok bermaksud institusi pendidikan Islam berasrama."

Pendidikan pondok amat bergantung kepada ketokohan g u r u yang menjadi pengasas. J ika seorang tokoh ulama terkenal menjadi

208

Page 221: Sejarah Malaysia 1800-1963

tuk g u r u maka pondoknya akan menjadi terkenal dan tumpuan para pelajar dari kawasan sekitar bahkan dari luar negeri. 1 Mata pelajaran yang diajar termasuklah tauhid, f ikah, hadis, nahu, saraf, tasawuf dan usuluddin . Sungguhpun begitu tumpuan pelajaran bergantung kepada bidang kepakaran seseorang g u m . B u k u - b u k u yang digunakan pula ialah kitab-kitab jawi karya ulama-ulama tempatan dan Patani.

Selepas campur tangan Inggeris sekolah pondok menghadapi cabaran daripada pertumbuhan Inggeris dan Vernekular M e l a y u . N a m u n , sebelum Perang Dunia Kedua kemasukan sekolah Inggeris menggalakkan pertumbuhan sekolah pondok kerana orang M e l a y u menganggap sekolah Inggeris kafir. Tetapi selepas tahun 1946 ke-adaan sebaliknya berlaku. Ini ekoran daripada galakan besar pihak pemerintah termasuk membuka peluang melanjutkan pelajaran dan jaminan mendapat pekerjaan untuk lepasan sekolah Inggeris clan M e l a y u . Lagipun pada masa in i orang Melayu tidak lagi takut dikrist iankan walaupun belajar di sekolah Inggeris.

M A D R A S A H

Pengajian madrasah mulai diperkenalkan bagi menyaingi sekolah-sekolah sekular. Madrasah berbeza daripada sekolah pondok ter-utama dari segi cara belajar. Antara c ir i -c ir i sistem madrasah—ada kemudahan kerusi meja; pembahagian kelas: jadual waktu dan pelajaran akademik termasuk dalam kur ikulumnya . Di madrasah cara pengajaran lebih berbentuk sekolah sekular yang tidak lagi menggunakan kaedah halaga dan pelajaran seeara tadah. Walaupun begitu sekolah pondok yang menggunakan nama madrasah tetapi tidak mengikut sistem madrasah seperti diamalkan oleh kaum muda.

Di Negeri-Negeri Selat kumpulan agama yang dikenali sebagai K a u m M u d a memainkan peranan penting mengembangkan sistem madrasah. Antara tokoh-tokohnya seperti Syed Sheikh a l -Hadi dan Syeh Tahir Jalaluddin. Madrasah pertama didirikan oleh Syed Sheikh a l - H a d i di Singapura pacla tahun 1907 iaitu Madrasah a l - lqba l . Kemudian madrasah didir ikan pula di Pulau Peyengat. Pada tahun 1917 beliau mengasaskan madrasah di Melaka tetapi setahun kemudian berpindah ke Pulau Pinang mendirikan Madrasah al-

209

Page 222: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Masyor. Madrasah in i kemudian menjadi terkenal dan menjadi pusat pengajian penting.

Di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu juga terdapat pengajian berbentuk madrasah. Di Kedah ditubuhkan Madrasahtul H a m i d i a h di L i m b u n g Kapal atas daya usaha Syeikhul Islam Wan S u l a i m a n Wan Sidik dan Tunku Mahmud. Madrasah ini akhirnya berkembang menjadi Maktab Mahmud. Di Kelantan Majlis Agama Is lamnya menubuhkan Madrasah Muhamadiah di Kota Bharu (1915). Ter-dapat tiga aliran di madrasah i n i — A r a b , Melayu dan Inggeris. Penekanan bukan sahaja diberikan kepada pelajaran agama tetapi juga akademik. Di Terengganu madrasah pertama di tubuhkan pada tahun 1925 dengan penubuhan Madrasah Arabiah yang k e m u d i a n ditukar menjadi Madrasah Sultan Zainal A b i d i n . Di negeri-negeri Melayu yang lain juga terdapat juga pendidikan bercorak madrasah tetapi pengaruhnya tidaklah begitu besar.4

S E K O L A H M E L A Y U

Sekolah-sekolah Melayu bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School membuka cawangannya di Gelugor. 5 Pada tahun 1855 ditubuhkan Sekolah Melayu di Teluk Belanga dan di K a m p u n g Gelam (1856). Sekolah di Teluk Belanga kemudian dijadikan Maktab Latihan bagi melatih pelajar lepasan sekolah Melayu. K e m u d i a n dibuka sekolah menengah dari Permatang Pauh dan Penaga tetapi tidak mendapat sambutan dan menghadapi masalah tenaga pengajar.

Pacla tahun 1872 A . M Skinner, Inspektor Sekolah-sekolah Ne-geri-Negeri Selat mewujudkan "Bahasa Melayu Sekolah" berasas-kan kelas-kelas al-Quran. Skinner menetapkan pelajaran a l - Q u r a n dipisahkan daripada pelajaran Bahasa Melayu. Bagaimanapun bel iau berpendapat kurang adil terhadap guru-guru al-Quran yang mencar i nafkah melalui kelas-kelas a l - Q u r a n . Jadi beliau m e n e t a p k a n pembentukan pengajaran bahasa Melayu menurut peraturan-per-aturan:

(a) A l - Q u r a n mesti diajar di sekolah-sekolah tetapi mesti d ip i sah-kan daripada pelajaran Bahasa Melayu.

210

Page 223: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N PELAJARAN D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K

(b) Pada w a k t u pagi pelajaran h e n d a k l a h diajar da l a m bahasa M e l a y u . Sebelah petang d iadakan pelajaran a l - Q u r a n .

(c) Kerajaan akan hanya membayar elaun kepada g u r u - g u r u y a n g mengajar d a l a m bahasa M e l a y u m a n a k a l a i b u bapa a k a n membayar kepada g u r u - g u r u a l - Q u r a n .

J u m l a h sekolah M e l a y u di Neger i -Neger i Selat pada tahun 1872 sebanyak 16 b u a h dengan j u m l a h pelajar 427 orang. S e p u l u h t a h u n k e m u d i a n meningkat kepada 189 b u a h dengan 5826 o r a n g . 6 Di Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu, sekolah M e l a y u m u l a d i b u k a d i K e l a n g pada bulan September 1875. Ini d i i k u t i dengan p e m b u k a a n sekolah di Sayung Perak. Negeri -negeri M e l a y u yang b e l u m me-n e r i m a c a m p u r tangan Inggeris j u g a turut m e m b u k a s e k o l a h -sekolah M e l a y u . Di negeri Kedah sekolah pertama d i t u b u h k a n pada tahun 1897 dan di Kelantan pada tahun 1903.

A d a l a h men jadi k e s u l i t a n m e n d a p a t k a n pelajar-pelajar ber-sekolah lebih- lebih lagi di kalangan pelajar-pelajar perempuan. Pada tahun 1884 d i t u b u h k a n sekolah M e l a y u untuk pelajar p e r e m p u a n di Teluk Belanga (Singapura) clan sebuah lagi di P u l a u P i n a n g d a l a m usaha u n t u k menar ik leb ih ramai pelajar.

Pacla p e r i n g k a t a w a l masy a ra kat M e l a y u k u r a n g m e m b e r i perhatian kepada sekolah M e l a y u kerana lebih gemar menghantar anak-anak ke sekolah agama. Langkah- langkah Br i t i sh u n t u k m e m -b o l e h k a n anak-anak M e l a y u boleh menguasai 3 M m e n a r i k per-hat ian (membaca, menul i s , m e m b i l a n g ) . Pada m u l a n y a d i te tapkan pembela jaran d i s e k o l a h se lama e n a m t a h u n tetapi k e m u d i a n d i k u r a n g k a n kepada empat tahun. A d a l a h d i h a r a p k a n selepas tiga tahun pelajar-pelajar sudah boleh membaca d a n m e n u l i s clalam bahasa M e l a y u clan m e m p u n y a i sedik i t pengetahuan asas clalam matemat ik dan geograf i . 7 Pad t a h u n 1891 kerajaan B r i t i s h cli Selangor menetapkan peraturan mewaj ibkan penghantaran anak-anak ke sekolah clan ibu bapa yang gagal akan d i d e n d a . Bagi me-m a n t a p k a n s e k o l a h M e l a y u j a w a t a n g u r u pelawat b u m i p u t e r a d i w u j u d k a n . Perkembangan seterusnya ber laku apabila Inggeris m e m p e r k e n a l k a n tu l i san r u m i d i b a w a h pengendal ian R.J. W i l k i n -

Page 224: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1965)

son (Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan). Pacla tahun 1904 usaha dibuat untuk membukukan bahasa Melayu. Pelajaran Kesusasteraan Melayu Lama juga digalakkan bagi mengekalkan warisan kegemi-langan lama. Bagi mencapai tujuan ini perpustakaan diwujudkan di sekolah-sekolah.

Pada umumnya perkembangan pendidikan Melayu adalah begitu menggalakkan. Ini selaras dengan cita-cita penjajahan British yang mahu menjadikan anak-anak Melayu lebih pandai sedikit daripada ibu bapa mereka. Tidak ada hasrat Inggeris untuk meningkatkan mutu intelek orang Melayu kerana in i akan memberi kesan negatif kepada dasar mereka. Bagaimanapun lepasan sekolah Melayu tetap memberi sumbangan penting. Ramai tokoh lahir khususnya lepasan Maktab Sultan Idris Tanjung M a l i m . 8

S E K O L A H C I N A

Sekolah Cina pertama ditubuhkan di Melaka (1815). Rekod tahun 1829 menyebut terdapat tiga buah sekolah H o k i a n di Pekin Street. Sekolah-sekolah terawal in i mengajar pelajaran klasik dan belajar seeara hafalan yang kurang berguna untuk keperluan Inggeris di Negeri-Negeri Selat. Bagaimanapun antara tahun 1900-1919 sekolah-sekolah Cina bertambah dengan banyaknya. Ini ekoran perkembangan pol i t ik dan sosial di C h i n a yang mempengaruhi masyarakat Cina seberang laut. Kesan idea moden dan revolusi , sekolah-sekolah Cina mula menggunakan idea-idea baru clalam sistem pelajaran. Ajaran Confusius dan Barat mula diajar bersama. Antara mata pelajaran penting ialah klasik lama, bahasa, matematik, lukisan, sejarah, geografi, moral, pendidikan jasmani clan nyanyian Bahasa yang digunakan ialah dialek tempatan. Guru-guru dan b u k u teks kebanyakannya didatangkan dari China . Kerajaan China sen-di r i memberi perhatian. Kerajaan Mancu misalnya menghanlar perwakilan untuk meninjau pelajaran Cina di Tanah Melayu. D e m i -kian juga kerajaan China selepas revolusi 1911 terus memberi perhatian. M u l a i tahun 1920 K u o Yu (bahasa kebangsaan C h i n a ) mula diperkenalkan dan in i membantu ke arah keseragaman. 9 A d a tiga kategori sekolah Cina cli Tanah Melayu: 1 0

212

Page 225: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K ...

(a) Sekolah yang diurus dengan sempurna oleh jawatankuasa y a n g biasanya tajaan persatuan daerah atau s u k u .

(b) Sekolah separa a w a m — m i s a l n y a sekolah yang d i b e n t u k o l e h seorang atau beberapa orang guru yang melant ik jawatankuasa sendir i .

(c) Sekolah persendir ian yang d i k e n d a l i k a n oleh g u r u - g u r u d a n biasanya k e c i l saja. Terdapat sekolah p i n g m i n (sekolah per-cuma) yang hanya mengenakan y u r a n yang kec i l dan biasanya l i m a sen sahaja.

Dasar Brit ish terhadap pendidikan C i n a berdasarkan laissez-faire, tetapi apabila terdapat kegiatan revolusi dan prejudis terhadap ke-rajaan maka Inggeris m u l a m e n g a m b i l langkah u n t u k mengawal . Pada tahun 1920 satu u n d a n g - u n d a n g d i l u l u s k a n cli Maj l i s P e r u n -dangan Negeri Selat menetapkan:

(a) Sekolah-sekolah C i n a per lu d i u r u s k a n secara teratur.

(b) G u r u - g u r u per lu mener ima la t ihan s e c u k u p n y a .

(c) Pelajaran cli s e k o l a h C i n a t idak b o l e h bersifat m e n e n t a n g kerajaan.

Pada tahun 1925 kerajaan B r i t i s h m e n a m b a h lagi pera turan clengan member i kuasa kepada Pengarah Pelajaran u n t u k m e n o l a k pendaf taran g u r u - g u r u yang terl ibat d a l a m kegiatan subvers i f . K a w a l a n ke atas sekolah C i n a diperketatkan lagi pada tahun 1929 dengan mengehadkan pengambilan guru-guru hanya daripada orang tempatan dan melant ik l i m a orang nazir sekolah C i n a . Bagaimana-p u n kerajaan Inggeris gagal menyekat perkembangan sekolah C i n a kerana tidak dapat m e m b a n t u akibat kesan kemelesetan e k o n o m i . Menje lang tahun 1930-an sudah banyak sekolah C i n a menja lankan pelajaran menengah.

S E K O L A H V E R N A K U L A R TAMIL Kanak-kanak India mendapat pelajaran di sekolah-sekolah a l i r a n Inggeris atau sekolah India yang m e n g g u n a k a n bahasa pengantar

213

Page 226: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

T a m i l , Malaya lam, Telegu, Punjabi atau H i n d i . " M e n g i k u t r e k o d rasmi s e k o l a h yang m e m b e r i pelajaran bahasa peugantar T a m i l pertama ialah Penang Free School (1816) dan d i i k u t i Singapore Free S c h o o l pada tahun 1834. Sekolah A n g l o T a m i l d i t u b u h k a n di M e l a k a (1830) tetapi d i tutup 10 tahun k e m u d i a n . Dengan per-kembangan Singapura sebagai pusat perdagangan permintaan u n t u k p e n t e r j e m a h T a m i l d i p e r l u k a n l e b i h r a m a i . I n i m e n d o r o n g d i w u j u d k a n dua buah sekolah pacla tahun 1873 clan 1876. K e d u a -dua sekolah i n i menyediakan u n t u k pertama k a l i pelajaran bahasa Inggeris clengan pengantaraan bahasa T a m i l .

Per tubuhan K r i s t i a n juga membantu menggalakkan p e r k e m -bangan sekolah Tamil terutama cli Pulau Pinang, Perak, Selangor, J o h o r dan Singapura. Tetapi kemajuan sekolah Tamil tidak m e n g -ga lakkan kerana masalah kekurangan pelajar, s ikap tidak p e d u l i i b u bapa, kekurangan kemudahan seperti guru dan b u k u teks.

D i Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu, O r d i n a n Buruh 1 9 2 3 m e m -beri faedah kepada anak-anak b u r u h terutama pekerja estet. Me-n u r u t o r d i n a n i n i , ma j ikan per lu memast ikan ada s e k o l a h d a n membiayai persekolahan kanak-kanak berumur antara tujuh hingga empat belas tahun. O r d i n a n juga menetapkan pelantikan Inspektor S e k o l a h T a m i l (orang Eropah) pacla tahun 1910. Pegawai i n i akan d i b a n t u oleh Penolong Inspektor (orang India). Hanya pada tahun 1938 baru pegawai pelajaran yang mendapat latihan di India d i l a n t i k sebagai Inspektor Sekolah Tamil .

Masalah u l a m a Sekolah T a m i l ialah bi langan pelajar y a n g kec i l bagi sesualu kawasan, Ini d i tambah lagi kerana kerajaan Inggeris k u r a n g memberi perhatian dan bantuan. O l e h yang d e m i k i a n se-k o l a h T a m i l hanya cli peringkat sekolah rendah sahaja.

G u r u - g u r u dan b u k u - b u k u d i sekolah Tami l terpaksa d i i m p o r t dari India. Selain bahasa Tamil digunakan juga bahasa Gujerat, H i n d i dan M a l a y a l a m . Berbanding dengan sekolah C i n a perkembangan Sekolah T a m i l tidak membanggakan bahkan kadar kecic iran begitu t inggi .

S E K O L A H I N G G E R I S T u m p u a n utama penjajah Barat ialah untuk ekonomi dan mereka m e m b i a r k a n m u b a l i g h menguruskan ha l -ehwal pendidikan. Bagi

214

Page 227: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K

para mubal igh tugas m e n d i d i k adalah mengikut budaya Barat kerana mereka menganggap tugas m e n t a m a d u n k a n anak jajahan ada lah " b e b a n o r a n g p u t i h " . 1 2 A d a tiga mat lamat p e n d i d i k a n s e k o l a h m u b a l i g h ia i tu la t ihan mora l , pengetahuan agama dan m e l a h i r k a n k e h i d u p a n beragama. 1 3

Sekolah-sekolah m u b a l i g h K r i s t i a n m u l a n y a d i t u b u h k a n u n t u k k o m u n i t i keei l mereka sahaja tetapi k e m u d i a n berkembang u n t u k k o m u n i t i l a i n . S e k o l a h m u b a l i g h pertama d i S e m e n a n j u n g d i -t u b u h k a n di Melaka o l e h j u s u i t s pada tahun 1548. Pada tahun 1787 Gereja R o m a n K a t o l i k Pulau Pinang m e n u b u h k a n sekolah d i L e b u h C i n a . Kemudiannya mereka mengasaskan Cathol ic Free School pacla t a h u n 1825 yang l e b i h d i k e n a l i sebagai St. Francis Xavier Free Inst i tut ion. K u m p u l a n gereja yang akt i f dalam m e n d i r i k a n s e k o l a h t e r d i r i d a r i p a d a k u m p u l a n m u b a l i g h K a t o l i k d a n M e t h o d i s h . M a n a k a l a gereja E n g l a n d m u l a m e m b u k a sekolah di Tanah M e l a y u menjelang awal abaci ke-20. Sumbangan sekolah m u b a l i g h c u k u p pent ing sehingga awal k u r u n ke-20 kerana empat per l ima pelajar sekolah Inggeris belajar di sekolah-sekolah i n i .

Antara sekolah inggeris terawal yang ternama ialah P e n a n g Free School . Sekolah i n i diasaskan pada bulan O k t o b e r 1816. o leh Reverend R.S. Hutchings , M e n g i k u t rancangannya sekolah i n i akan m e w u j u d k a n bahagian bahasa Inggeris, bahagian vernakular d a n jabatan pelajar perempuan yang disatukan da lam sebuah s e k o l a h . Sebagai tambahan ada cawangan sekolah d i kawasan k a m p u n g seperti Sekolah M e l a y u Gelugor, A i r H i t a m dan Bayan Lepas. Pacla m u l a n y a sekolah in i hanya untuk pelajaran sekolah rendah tetapi m u l a i tahun 1891 pelajaran menengah d i m u l a k a n ,

Sebuah lagi seko lah terkenal ia lah Singapore Free School (1834) yang k e m u d i a n d i t u k a r nama menjadi Raffles Inst i tut ion (1863) . Menje lang abad ke-20 sekolah-sekolah d i a m b i l a l ih o leh kerajaan kerana menghadapi masalah kewangan.

Pacla akh i r abad ke-19 p e n d i d i k a n Inggeris m u l a i mendapat tempat di negeri-negeri Melayu . Di Selangor telah d id i r ikan V i c t o r i a Inst i tut ion pada tahun 1893 d i i k u t i dengan Methodis t Boy's S c h o o l (1897) clan St John's Institution (1905). Sekolah Inggeris m e m a i n k a n peranan pent ing clalam melahirkan golongan elit pentadbir M e l a y u .

Page 228: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

P i h a k kerajaan Inggeris m u l a m e m a i n k a n peranan akt i f d a l a m pelajaran Inggeris hanya bermula pada awal k u r u n ke-20. L a n g k a h dibuat dengan:

(a) M e m b i n a sekolah baru.

(b) M e n g a m b i l a l ih sekolah dengan cara m e n g e l u a r k a n geran bantuan.

Perkembangan sekolah Inggeris lebih tertumpu di bandar-bandar. M e n g i k u t rekod tahun 1924 j u m l a h pelajar sekolah Inggeris di Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu dan Negeri -Negeri Selat m e n g i k u t k a u m ialah pelajar C i n a 20 1 16 orang, Melayu 3850 orang dan India, 4613 orang. 1 4 Dasar Inggeris sendir i tidak mahu orang M e l a y u lebih berpelajaran kerana menganggap akan mengancam keselamatan dan akan menggerakkan penentangan terhadap penjajah. Pemer intah Inggeris m e n g u m u m k a n (1924) tidak m a h u mengeluarkan leb ih ramai pelajar lepasan sekolah Inggeris dengan alasan takut b e r l a k u pengangguran kerana peluang pekerjaan terhad. Bahkan ada p e n -tadbir M e l a y u s e n d i r i beranggapan d e m i k i a n dan menganggap k u r a n g pelajaran leb ih baik. Ini seperti ditegaskan oleh Raja di H i l i r Perak pada tahun 1930 dalam Maj l i s Perundangan. 1 5

MAKTAB MELAYU KUALA KANGSAR Pada Persidangan Raja-raja (Durbar) di Kuala L u m p u r antara 20 h ingga 23 J u l a i 1903 telah d ib incangkan berkenaan k e k u r a n g a n orang M e l a y u dalam perkhidmatan kerajaan. Daripada 159 pegawai M C S (Malayan Civil Service) hanya tiga o r a n g M e l a y u d a l a m p e r k h i d m a t a n tersebut. Mereka ialah Raja C u l a n (Pegawai D a e r a h U l u Perak) , O r a n g Kaya Menter i W a n M u h d Isa (Pegawai y a n g m e n g u r u s k a n sub daerah Selama) dan Raja M a n s u r ( P e n o l o n g Setiusaha II Residen Perak). L a i n - l a i n pegawai M e l a y u hanya me-megang jawatan pentadbiran peringkat rendah. Tidak ada l a n g s u n g j a w a t a n profes ional atau t e k n i k a l , D a r i s i n i l a h t i m b u l n y a idea tentang per lunya d i w u j u d k a n satu sekolah khas untuk p e n u n t u t -p e n u n t u t M e l a y u .

216

Page 229: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U . SABAH D A N S A R A W A K

J . E Rodger (Residen Perak) mencetuskan idea tersebut d a l a m persidangan Durbar 1905 i t u . 1 6 B e l i a u m e m b a n g k i t k a n soa l t a n g -gungjawab m o r a l B r i t i s h yang c a m p u r tangan di n e g e r i - n e g e r i M e l a y u atas j e m p u t a n raja-raja clan u n t u k membantu m e m b e n t u k pentadbiran yang lebih baik. Beliau mencadangkan beberapa j a w a t a n p e r l u diber ikan kepada orang M e l a y u dan bagi m e m u d a h k a n p r o s e s i n i kelayakan yang d i p e r l u k a n t idaklah per lu sama dengan k a d e t -kadet Eropah. Pandangan i n i d i s o k o n g oleh Sultan Idris dan b a g i n d a m a h u langkah- langkah d i a m b i l terutama o leh Inspektor S e k o l a h -sekolah supaya peluang pelajaran d i b e r i k a n kepada orang M e l a y u . Baginda juga m a h u pekerjaan yang sesuai clengan orang M e l a y u d iber i keutamaan kepada orang M e l a y u . W a l a u p u n pers idangan i n i t idak membuat sebarang keputusan tetapi di s i n i l a h t i t i k t o l a k tentang per lunya d i w u j u d k a n sebuah sekolah khas.

Persidangan raja-raja seterusnya menekankan perlunya b i l a n g a n pegawai M e l a y u di tambah tetapi disedari perkara i n i t i d a k a k a n berubah selagi p e n d i d i k a n orang M e l a y u di sekolah Inggeris t i d a k diperhaik i . Keputusan akhirnya dibuat untuk m e n u b u h k a n s e k o l a h berasrama penuh terutama bagi m e m e n u h i tuntutan dan k e p e r l u a n cli Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu.

J.P Rodger telah membawa cadangan i n i kepada W . H . T r e a c h e r (Res iden General ) yang k e m u d i a n n y a d iperpan jangkan k e p a d a P r a n k Swettenham. Tetapi kedua-dua pegawai t inggi m e n o l a k i d e a tersebut. Hanya selepas Swettenham meletakkan jawatan pada t a h u n 1903 (Disember) , barulah perkara i n i d i b a n g k i t k a n s e m u l a o l e h W . H . Treacher. Be l iau m e n g a r a h k a n R. j . W i l k i n s o n ( I n s p e k t o r Sekolah-sekolah Persekutuan) merangka rancangan. 1 7 W i l k i n s o n menyiapkan rancangan pada Februari 1904 dan telah m e m i l i h K u a l a Kangsar sebagai tapak sekolah. Bel iau juga mencaclangkan pela jar-pelajar sekolah d i p i l i h daripada keluarga alasan dan tu juaunya u n t u k melat ih pelajar-pelajar m e m a s u k i p e r k h i d m a t a n kerajaan. J u m l a h pelajar yang d i c a d a n g k a n k e c i l sahaja b i l a n g a n n y a ( 8 0 - 9 0 p e -nuntut ) . Cadangan i n i t idaklah banyak berbeza dengan idea R o d g e r y a n g asal. M e n g i k u t rancangan W i l k i n s o n sekolah Inggeris b a r u i n i hanya u n t u k pelajar M e l a y u terbaik dari Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu clan mereka akan d i b e r i biasiswa. C a l o n pelajar t i d a k l a h

217

Page 230: Sejarah Malaysia 1800-1963

menjadi masalah kerana terdapat sekolah-sekolah Inggeris di N e g e r i Sembi lan , Selangor, Perak kecua l i Pahang. Cadangan W i l k i n s o n telah d i k i r i m dan disampaikan kepada Persidangan Residen-residen pada M a c 1904 dan di ter ima sebulat suara. W.T. Teller ( P e m a n g k u P e s u r u h j a y a T i n g g i ) j u g a te lah m e n e r i m a cadangan tersebut . Bagaimanapun p e n u b u h a n sekolah i n i hanya menjadi kenyataan pada masa J o h n A n d e r s o n menjadi Pesuruhjaya T inggi .

P e r u n t u k a n awal yang diber ikan sebanyak l i m a belas r ibu r inggit dan W i l l i a m Hargreaves ( G u r u besar Penang Free School) telah d i l a n t i k sebagai guru besar pertama. Beliau d ibantu o leh dua o r a n g guru ia i tu F A . Vanrenen dan R . C . Rowlands. Sekolah i n i m e m u l a k a n pela jaran pertamanya pada 2 Januar i 1905 dengan lapan o r a n g pelajar. Menje lang b u l a n M a c penuntutnya meningkat kepada 63 orang.

Pada akhir tahun 1905 Residen Perak E.W. Birch m e l a p o r k a n sekolah i n i sudah berjaya pada peringkat percubaan. l 8 Perangkaan a k h i r tahun tersebut m e n u n j u k k a n j u m l a h pelajar 7 9 o r a n g . Dar ipada Selangor 19 penuntutnya tinggal di asrama dan keba-nyakannya anak golongan bangsawan. Dari Negeri Sembilan 10 pelajar tinggal di asrama dan 7 daripadanya kerabat diraja. D a r i Perak 25 pelajar tinggal cli asrama termasuk anakanda Sultan Idris clan anakanda A l m a r h u m Raja M u d a . Dar ipada 54 pelajar y a n g t inggal cli asrama 26 dar ipadanya kerabat dira ja , D a r i p a d a per-angkaan i n i jelas matlamat u n t u k memantapkan anak g o l o n g a n bangsawan begitu diber i perhatian.

M u l a i b u l a n M a c 1905 satu s k i m baru d i p e r k e n a l k a n d i m a n a kerabat diraja di is t i lah sebagai kelas satu d a n tinggal di r u m a h Hargreaves dan m e n e r i m a e laun $20 sebulan . A n a k g o l o n g a n aristokrat t inggi dan ketua-ketua utama dikategor ikau da lam kelas keclua clan tinggal cli r u m a h Vanrenen dengan elaun $12 s e b u l a n . A n a k - a n a k ketua bawahan dikategor ikau kelas ketiga dan t inggal di banglo berdekatan r u m a h Rowlands dengan e laun $9 sebulan .

Dar i segi p e m u p u k a n semangat sekolah ini berjaya m e m b e n t u k s ikap yang sihat, bekerjasama clan m o r a l yang t inggi . D a r i segi akademik juga sekolah i n i mencapai kecemerlangan b e r b a n d i n g clengan penuntut M e l a y u cli sekolah-sekolah l a i n . Pada tahun 1907,

218

Page 231: Sejarah Malaysia 1800-1963

d u a p u l u h pelajar dar jah e n a m m e n d u d u k i peper iksaan Kelas Se -n ior , s e m b i l a n belas dar ipadanya l u l u s .

Per tukaran R.J. W i l k i n s o n sebagai Inspektor Pelajaran ke j a w a t a n Pegawai Daerah Batang Padang d i Perak m e n y e b a b k a n dasar l ibe -ral s e k o l a h i n i bertukar . K r i t e r i a u t a m a u n t u k m a s u k k e s e k o l a h i n i l e b i h d i t u m p u k a n kepada k e t u r u n a n b e r b a n d i n g d e n g a n p e n c a p a i -a n a k a d e m i k . S e k o l a h i n i j u g a l e b i h c e n d e r u n g sebagai i n s t i t u s i u n t u k m e m b e n t u k g o l o n g a n e l i t t r a d i s i o n a l sahaja. P e r j a l a n a n s e k o l a h i n i m u l a i m e n g i k u t cara Sekolah A m a n ( P u b l i c ) d i E n g l a n d . Pelajar-pelajar d i p e c a h k a n kepada d u a k u m p u l a n clan d i p e r k e n a l k a n s i s t e m pengawas. A k a d e m i k m a s i h p e n t i n g tetapi b a n y a k m a s a s u d a h d i t a m b a h u n t u k m e m b i n a p e r w a t a k a n d a n k u a l i t i k e -p i m p i n a n . N i l a i - n i l a i kesetiaan k e p a d a s e k o l a h dan k u m p u l a n , semangat k e s u k a n a n , m e m e n t i n g k a n tugas d a n sanggup b e r k o r b a n d i t e k a n k a n d a l a m pelajaran d a l a m b i l i k dar jah, asrama dan p a d a n g p e r m a i n a n . M a t l a m a t n y a u n t u k m e m b e n t u k A n g l o M e l a y u "Gentle-man".

M a k t a b in i telah berjaya sebagai inst i tus i yang m e l a h i r k a n kadet-kadet M e l a y u b e r p e n d i d i k a n Inggeris u n t u k b e r k h i d m a t d a l a m p e r k h i d m a t a n a w a m . Pada tahun 1910 d i w u j u d k a n M . A . S (Pegawai Tadbir M e l a y u ) . Tujuan s k i m i n i d i l a h i r k a n u n t u k m e m b e r i p e l u a n g peker jaan kepada pelajar-pelajar terba ik MCKK. D e n g a n i n i p r a k -t isnya k e m a s u k a n p e n t a d b i r - p e n t a d b i r M e l a y u ke peringkat atasan per lu lah dar ipada go longan elit t radis ional . Hanya pacla tahun 1920-an baru rakyat biasa d i t e r i m a m a s u k ke maktab i n i dan b a r u l a h rakyat berpe luang m e m a s u k i M . A . S . B e r m u l a dari t a h u n 1921 anak-a n a k M e l a y u d a r i s e k o l a h m e n e n g a h Inggeris y a n g l a i n juga d i b e r i kesempatan u n t u k m e m a s u k i M . A . S . 1 9

Dengan p e n u b u h a n M C K K , Br i t i sh a k h i r n y a berjaya m e m b e n t u k l a n g k a h posit i f ke arah m e n u n a i k a n tanggungjawab k e p a d a g o l o -n g a n elit t radis ional M e l a y u . G o l o n g a n elit M e l a y u mel ihat i n i se -bagai satu pe luang y a n g bo leh m e m a n t a p k a n k e d u d u k a n m e r e k a clalam masyarakat M e l a y u clan m a j m u k .

Hal i n i juga dianggap men jadi j u r a n g antara g o l o n g a n ar is tokrat M e l a y u berpendic l ikan Barat d e n g a n k a u m - k a u m l a i n y a n g juga berpendic l ikan Barat. D i l i h a t d a r i segi p e l u a n g k e p a d a p e n u n t u t i n i

219

Page 232: Sejarah Malaysia 1800-1963

jelas ia menimbulkan kerenggangan antara rakyat dengan golong-an elit dari segi pekerjaan dan sosialisasi, Golongan elit terpisah daripada hal-ehwal polit ik golongan bawahan dan in i sangat meng-u n t u n g k a n Inggeris dalam usaha mengekalkan kekuasaannya. Jelaslah penubuhan maktab in i telah mencapai matlamat dasar penjajahan Inggeris.

LATIHAN GURU (ALIRAN MEI.AYU) Sistem lat ihan guru biasanya m e n g i k u l a l iran sistem sekolah. Lat ihan guru terbahagi kepada sekolah vernakular dan sekolah Inggeris. Apabila kerajaan mula menyusun sistem sekolah verna-kular Melayu pada pertengahan kurun ke-19 kebanyakan guru-guru d iambi l daripada haji-haji yang berpengalaman mengajar a l -Quran d i k a m p u n g - k a m p u n g . Kerajaan H i n d i a T imur juga m e m b e r i kemudahan-kemudahan lain kepada sekolah vernakular Melayu. Permintaan untuk mendapat guru-guru Melayu di Negeri-Negeri Selat dan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu menyebabkan Sekolah Tinggi Melayu di Singapura ditukar menjadi Maktab Perguruan M e l a y u pada tahun 1878, Maktab in i ditutup pada tahun 1895 walaupun keperluan guru di Negeri-Negeri Selat hanya separuh dipenuhi . Kekurangan guru di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu lebih tenat dan. langkah sementara dibuat dengan penubuhan Maktab Latihan di Tanjung M a l i m yang memulakan kursus pada bulan Mei. 1898. Pada tahun 1901, sebuah lagi maktab d i tubuhkan cli Melaka atas daya usaha R.J. Wi lk inson. Maktab Perguruan Matang pula d i t u b u h k a n pacla tahun 1913 dan d i i k u t i dengan Maktab Latihan Johor Bahru (191.9). Kelantan juga tidak ketinggalan me-n u b u h k a n Sekolah Latihan G u r u Kota Bharu yang memulakan kursus pacla tahun 1929.20

R . O . Winstedt dilantik oleh kerajaan untuk membuat kaj tan dan m e n g e m u k a k a n cadangan-cadangan bagi kemajuan pelajaran Melayu pada tahun 1.916. Antara cadangannya meminta sekolah Melayu mengadakan pelajaran industri seperti yang diajar di Jawa dan F i l i p i n a . Cadangan i n i juga telah mendorong p e n u b u h a n Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung M a l i m yang menawarkan

220

Page 233: Sejarah Malaysia 1800-1963

kursus -kursus selaras clengan cadangan-cadangan dalam laporan Wins tedt tetapi kejayaan dan kemajuan M P S I bergantung kepada dedikas i pengetuanya O.T. Dussek. Bel iau ternyata seorang yang p r o - M e l a y u dan bercita-cita m a h u m e w u j u d k a n U n i v e r s i t i M e l a y u . Pada tahun 1924 Pejabat Karang-mengarang d i p i n d a h k a n dari Kuala L u m p u r ke M a k t a b Sultan Idris, Selain menterjemah, kakitangan biro i n i juga bertanggungjawab menerbi tkan Majalah Guru yang terbit dua m i n g g u sekal i . Maja lah i n i mengupas isu semasa dan memperkatakan tentang k e d u d u k a n orang M e l a y u clan semangat kemelayuan yang d i tanam begitu tebal. Jadi t idaklah menghairan-k a n j ika M P S I m e l a h i r k a n ramai nasionalis M e l a y u . Antaranya ter-masuklah ah l i pol i t ik seperti Senu A b d u l Rahman, Syed Nasir Ismail , A b d u l R a h m a n Tal ib , A b d u l Ghafar Baba dan Ibrahim Yaakop. T o k o h - t o k o h penul is sejarah pula seperti A b d u l H a d i Hasan dan B u y u n g A d i l . D a l a m b idang sastera pula latar H a r u n M u h a m m a d A m i n dan A b d u l l a h Sidek.

L A T I H A N G U R U ( A L I R A N I N G G E R I S )

Satu j a w a t a n k u a s a d i b e n t u k pada tahun 1870 u n t u k mengka j i la t ihan guru di Neger i -Neger i Selat clan Negeri -Negeri M e l a y u Ber-sekutu . Jawatankuasa i n i mencadangkan sistem m u r i d - g u r u . Pada tahun 1904 d a n 1910 dicadangkan penubuhan Maktab G u r u u n t u k l e l a k i cli Singapura tetapi idea i n i t idak diteruskan kerana k u r a n g p e r m o h o n a n .

Satu kursus g u r u percubaan dibuat di Kuala L u m p u r pada tahun 1905 clan didapat i berjaya. L a n g k a h i n i d i i k u t i oleh Pulau Pinang dengan menganjurkan kursus dua tahun " N o r m a l " mula i tahun 1907. T a h u n 1914 satu jawatankuasa d i t u b u h k a n untuk melihat keper luan lat ihan g u r u . Cadangan dibuat untuk mengambil tenaga pengajar daripada siswazah Univers i t i H o n g K o n g dan Kole j Raff les .

PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI Perkembangan e k o n o m i Tanah M e l a y u sejak pertengahan k u r u n ke-19 m e m b e r i kesan p e n t i n g kepada perubahan-perubahan d i Tanah M e l a y u . Perusahaan t i m a h dan getah serta per tumbuhan

221

Page 234: Sejarah Malaysia 1800-1963

b a n d a r telah m e w u j u d k a n g o l o n g a n rakyat y a n g bers i fa t k e -bandaran, Dengan i n i p e r k h i d m a t a n - p e r k h i d m a t a n b a r u u n t u k masyarakat bandar seperti kesihatan dan pelajaran d i p e r l u k a n . Sejarah p e n d i d i k a n m e n u n j u k k a n yang faktor e k o n o m i s e r i n g m e m p e n g a r u h i perkembangannya. Keper luan sektor e k o n o m i per lu d i p e n u h i o leh p e n d i d i k a n . Dengan itu p e n d i d i k a n m e m p e -n g a r u h i keper luan bersekolah, k u r i k u l u m serta k e p e r l u a n p e n -d i d i k a n vokasional .

Sejarah awal p e n d i d i k a n l e b i h bermatlamat u n t u k m c n g a j a r membaca, mengira dan menul i s . Sistem persaingan d a l a m p e p e -r iksaan yang d i w u j u d k a n k e m u d i a n serta rancangan p e m b e r i a n biasiswa adalah bertujuan bagi memastikan k u r i k u l u m dia ja r d i sekolah. Sekolah nampaknya m e m a i n k a n peranan bagi m e l e n g k a p kan pelajar u n t u k mencari pekerjaan. M u l a i tahun 1891 O v e r s e a s Cambridge School Certificate mula i diperkenalkan. Gabenor N e g e r i -Neger i Selat, C e c i l C l e m e n t i m u l a perkenalkan bias iswa Q u e e n tahun 1881 (sebagai penghormatan kepada Queen Victor ia) k e p a d a pelajar-pelajar terbaik u n t u k melan jutkan pelajaran ke England.

Satu lagi pengaruh e k o n o m i terhadap perkembangan p e l a j a r a n ia lah sistem bantuan kerajaan kepada sekolah terutama s e k o l a h Inggeris. Bantuan telah diber i kepada sekolah-sekolah m u h a l i g h Persatuan L o n d o n dan R o m a n K a t o l i k . K e m u d i a n d i p e r k e n a l k a n sistem bantuan kewangan. Bagaimanapun sistem b a n t u a n i n i d i anggap k u r a n g m e m u a s k a n dan tidak m e n c u k u p i t e r u t a m a n y a selepas Perang D u n i a Pertama sebab meningkatnya taraf h i d u p d a n bertambahnya permintaan u n t u k pelajaran. Perunding P e l a j a r a n tahun 1918 mencadangkan j u m l a h bantuan kepada sekolah dinaik kan. Jawatankuasa L e m o n yang d i t u b u h k a n pada tahun 1919 h a g i membuat cadangan-cadangan bagi kemajuan sekolah . A p a y a n g m e n a r i k pacla peringkat i n i didapat i pelajaran tidak lagi m u r a h pembiayaannya.

M e n g i k u t Laporan L e m o n (1918) d icadangkan:

(a) Penubuhan. sekolah teknik berdekatan K u a l a L u m p u r .

(b) Penubuhan sekolah pertanian juga berdekatan K u a l a L u m p u r ,

(c) Penubuhan sekolah-sekolah perdagangan.

222

Page 235: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M E L A Y U , S A B A H D A N S A R A W A K ...

H a s r a t u n t u k m e m a j u k a n p e l a j a r a n v o k a s i o n a l a d a l a h k e r a n a p e r m i n t a a n s e k t o r e k o n o m i . K e p e r l u a n v o k a s i o n a l p e r n i a g a a n d i d a p a t i p a l i n g p o p u l a r . P e r m i n t a a n b a g i m e m e n u h i j a w a t a n -j a w a t a n k e r a n i d a n j u r u t a i p begi tu b a n y a k . Pada t a h u n 1900, J a b a t a n Pela jaran S ingapu ra m e m i n t a kera jaan m e m b e r i k a n b a n t u a n k e p a d a pela jar-pela jar y a n g l u l u s d a r j a h t u j u h bagi m e n g i k u t i ke las j u r u -t r e n g k a s d a n j u r u t a i p . P a d a t a h u n 1921 J a b a t a n P e r d a g a n g a n d i t u b u h k a n d i R a l l i e s I n s t i t u t i o n . D i P u l a u P i n a n g p u l a ke las p e r -d a g a n g a n d i m u l a k a n pada t a h u n 1926 d i P e n a n g Free S c h o o l .

M e n g i k u t j a w a t a n k u a s a W i n s t e d t ( 1 9 2 5 ) j u g a m e n e k a n k a n k e p e n t i n g a n pe la jaran t e k n i k . J a w a t a n k u a s a i n i j u g a m a h u k e r a n i -k e r a n i d i l a t i h s u p a y a b o l e h b e r t u t u r d a l a m bahasa Ingger is . D i -c a d a n g k a n ju g a p e l a n t i k a n K e t u a I n s p e k t o r Pe la jaran K e m a h i r a n u n t u k m e n y u s u n d a n m e n g a w a s i p e r j a l a n a n pe la jaran p e r n i a g a a n d a n p e r t u k a n g a n .

B i d a n g p e r u b a t a n juga m e m e r l u k a n k a k i t a n g a n b e r k e l a y a k a n d a n l a n g k a h d ibuat u n t u k m e m b i n a s e k o l a h p e r u b a t a n . S e k o l a h p e r u b a t a n d i t u b u h k a n pada 3 Julai 1905 d i S i n g a p u r a y a n g k e m u -d i a n n y a d i k e n a l i sebagai K o l e j P e r u b a t a n K i n g E d w a r d (1920) . Pada t a h u n 1916 d i p l o m a kole j tersebut mendapat p e n g i k t i r a f a n d a r i p a d a M a j l i s P e r u b a t a n G r e a t B r i t a i n . S e k o l a h k e m a h i r a n t e k n i k d a n p e r t u k a n g a n i a i t u F e d e r a l Trade S c h o o l d i d i r i k a n pada t a h u n 1926, d i K u a l a L u m p u r . L i m a t a h u n b e r i k u t n y a s e b u a h lagi s e k o l a h t e k n i k d i w u j u d k a n d i K u a l a L u m p u r . M a k t a b P e r t a n i a n y a n g d i k e n a l i sebagai A g r i c u l t u r a l C o l l e g e d i b i n a d i Serdang. A d a l a h nyata p i h a k I n g g e r i s l e b i h m e n e k a n k a n p e n d i d i k a n v o k a s i o n a l d a n t i d a k m e n g g a l a k k a n p e n d i d i k a n p e r i n g k a t u n i v e r s i t i y a n g l e b i h m e -n e k a n k a n aspek k e i l m u a n .

PELAJARAN DI SABAH P e n d i d i k a n s e k o l a h b e r m u l a a p a b i l a G a b e n o r W . H . Treacher m e n -d i r i k a n sekolah agama Islam d i S a n d a k a n . G u r u y a n g d i l a n t i k u n t u k mcnga jar ia lah S h e i k h A b d u l D u l u n a n . U s a h a i n i gagal kerana o r a n g Is lam c u r i g a d e n g a n niat gabenor. S e k o l a h Inggeris p u l a m u l a d i b i n a p a d a t a h u n 1883 atas daya usaha pertubuhan m u b a l i g h K a t o l i k di S a n d a k a n . K u m p u l a n m u b a l i g h P r o t e s t a n juga t u r u t m e m b i n a

2 2 3

Page 236: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sekolah di Sandakan lima tahun kemudian. Pada penghujung tahun 1880-an sekolah-sekolah mubal igh dib ina di Jesselton ( K o t a Kinabalu) , Papar, Putatan, Labuan dan Kudat. Antara pertubuhan-pertubuhan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan—Society of the Propogation of the Gospel (Anglican), M i l l M i l l Mission, Basel Miss ion dan Seventh Day Adventist.

Kerajaan Charted Company menubuhkan Jabatan Pelajaran pada tahun 1909 bagi tujuan pengendalian dan pengawasan. Tapi minat kerajaan untuk memajukan persekolahan tidaklah besar bahkan kadangkala tidak menggalakkan pertumbuhannya terutama se-kolah M e l a y u . Kemajuan pelajaran bumiputera di luar bandar lembap kerana taburan penduduk yang me rata, kesukaran per-hubungan dan keadaan geografi. Kerajaan juga cuba menubuhkan sekolah untuk melatih anak-anak ketua bumiputera tetapi gagal clan terpaksa ditutup pada tahun 1903. Pada umumnya kawasan pantai lebih mendapat manfaat terutama kerana di kawasan in i terdapat bandar-bandar utama. Di sinilah pertubuhan-pertubuhan mubaligh menumpukan perhatian. Pada tahun 1921 terdapat 22 sekolah mubaligh dengan bilangan pelajar 1500 orang.

Pada tahun-tahun 1920-an sekolah Melayu mula berkembang. Ini ekoran langkah kerajaan mcugamhil guru-guru Melayu dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sekolah-sekolah telah dibuka di Kota Belud, Papar, Keniugau, Menumbuk clan Sipitang. Menjelang tahun 1930 sudah terdapat 50 buah sekolah Melayu. Pertumbuhan sekolah Melayu cligalakkan oleh kerajaan dengan menetapkan pembinaan sekolah baru tiga atau empat buah setahun. Selain i tu Jabatan Pelajaran juga menetapkan bahasa pengantar di sekolah kerajaan adalah bahasa Melayu kerana kedudukannya sebagai bahasa perhubungan. Kerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu juga- turut membantu dari seg i men-dapatkan tenaga pengajar dan bahan-bahan bacaan.

Masyarakat C ina pula mengendalikan sistem persekolahan mereka seeara persendirian dengan membentuk jawatankuasa sekolah sendiri. Jawatankuasa ini lah yang akan mengendalikan perjalanan sekolah, mengumpul wang, membina bangunan dan se-bagainya. Sama seperti keadaan di Tanah Melayu perkembangan

224

Page 237: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R K E M B A N G A N P E L A J A R A N D I T A N A H M U L A Y U . S A B A H D A N S A R A W A K ...

s e k o l a h C i n a l e b i h c e n d e r u n g dengan p e r k e m b a n g a n d i C h i n a . I n i t e r m a s u k l a h d a l a m h a l sukatan pela jaran, k a e d a h mengajar, h u k u -b u k u bacaan b a h k a n p e r k e m b a n g a n p o l i t i k d i negeri tersebut. M e -n g i k u t laporan t a h u n 1939 terdapat 59 b u a h sekolah C i n a d e n g a n b i l a n g a n pelajar 4779 orang .

P E L A J A R A N D I S A R A W A K

M a s y a r a k a t M e l a y u Sarawak sama seperti d i Tanah M e l a y u m e m -p u n y a i s i s tem p e n d i d i k a n t r a d i s i o n a l I s lam y a n g b e r m u l a se jak k a n a k - k a n a k lagi . K a n a k - k a n a k dia jar membaca dan m e n u l i s j a w i bagi tu juan m e m u d a h k a n menga j i a l - Q u r a n . D i ka langan o r a n g y a n g l e b i h dewasa penga j ian agama y a n g l e b i h t inggi diajar o l e h u l a m a - u l a m a di s u r a u , masjicl atau di r u m a h - r u m a h . Terdapat j u g a para pelajar yang melanjutkan pelajaran ke negeri-negeri la in b a h k a n h i n g g a ke A s i a Barat.

Sekolah M e l a y u pertama d i k a t a k a n diasaskan o leh E n c i k B u y u n g . Sebuah s e k o l a h lagi terletak cli K a m p u n g D a t u . Kera jaan B r o o k e p u l a m e n d i r i k a n s e k o l a h M e l a y u kera jaan y a n g pertama p a d a 2 1 J u n 1883 d i K e r c i n g ia i tu S e k o l a h K a m p u n g Jawa . M a t a pe la jaran y a n g diajar t e r m a s u k l a h agama Is lam, m e n u l i s , m e m b a c a , m e n g i r a , i l m u a l a m d a n se jarah. Sebuah lagi s e k o l a h y a n g d i b i n a k e m u d i a n i a l a h Sekolah K a m p u n g G e r i s i k .

Pacla masa p e m e r i n t a h a n C h a r l e s Brooke be l iau m e m p e r k e n a l -k a n K o l e j Kebangsaan Sarawak ( G o v e r n m e n t L o y S c h o o l ) . M e n g -i k u t rancangan i n i bahasa M e l a y u , C i n a , India d a n Inggeris a k a n d i j a d i k a n bahasa pengantar. Tetapi rancangan i n i t idak m e n d a p a t s a m b u t a n dar ipada masyarakat M e l a y u clan C i n a . Kera jaan k e m u -d i a n m e n g g a b u n g k a n K o l e j Kebangsaan Sarawak d e n g a n S e k o l a h K a m p u n g Jawa pada t a h u n 1931 d a n d i k e n a l i sebagai M a d r a s a h M e l a y u Sarawak. Kera jaan juga m e m b i n a S e k o l a h M e l a y u M e r p a t i J e p a n g dan S e k o l a h M e l a y u P e r m a i s u r i ( u n t u k pelajar p e r e m p u a n ) . S e k o l a h - s e k o l a h M e l a y u d i luar K u c h i n g pula b e r m u l a pacla a w a l abad ke-20 . A n t a r a s e k o l a h tersebut t e r m a s u k l a h d i S i m a n g g a n g , S u b u y o u , Spaoh , B e l o n g , K a b o n g clan Saratok.

Pacla u m u m n y a k u r i k u l u m y a n g diajar d i sekolah M e l a y u b e r u p a mata pelajaran a k a d e m i k d a n v o k a s i o n a l , K e m a h i r a n m e m b a c a .

Page 238: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963.)

m e n u l i s , mengi ra , sejarah, i l m u a l a m d a n bahasa Inggeris d i t e k a n -k a n d a l a m b i d a n g akademik . B i d a n g v o k a s i o n a l p u l a t e r m a s u k l a h p e r t u k a n g a n , i l m u u k u r , j a h i t a n dan b e r k e b u n . B a g a i m a n a p u n p e n d i d i k a n i n i t idak m e m b a w a perubahan besar terutama u n t u k m e n g u b a h s ikap orang M e l a y u . P e n d i d i k a n sekolah-sekolah M e l a y u l e b i h k e arah m e m b i m b i n g o r a n g M e l a y u terus m e n g e k a l k a n ke-h i d u p a n t radis ional mereka.

P e n d i d i k a n a l i ran Inggeris d i p e l o p o r i o l e h badan-hadan mu-b a l i g h K r i s t i a n seperti mazhab A n g l i k a n , R o m a n K a t o l i k , Seven Day A d v e n t i s t d a n M e t h o d i s t . Kegia tan m u b a l i g h m e n d a p a l s o k o n g a n dar ipada re j im Brooke yangberusaha m e w u j u d k a n kestabilan p o l i t i k clan m e n t a m a d u n k a n p e n d u d u k tempatan m e n g i k u t pola Barat. W a l a u p u n re j im Brooke tidak member ikan pelajaran Inggeris kepada p e n d u d u k Sarawak tetapi d e n g a n ga lakan kepada b a d a n - b a d a n m u b a l i g h m a k a kemajuan s e k o l a h d i t i n g k a t k a n . Pelajar l u l u s a n s e k o l a h i n i p u l a d i a m b i l bekerja dengan jabatan jabatan kera jaan.

R e j i m Brooke t idak m e n d i r i k a n sebarang ins t i tus i p e n d i d i k a n b u m i p u t e r a b u k a n M e l a y u selama p e m e r i n t a h a n n y a . T a n g g u n g j a w a b i n i hanya d i s e r a h k a n kepada b a d a n - b a d a n m u b a l i g h . D i sesetengah sekolah m u b a l i g h , bahasa Iban d i g u n a k a n u n t u k pelajar dar jah satu d a n d u a . L a p o r a n C l a r k clalam "Blue Repor t " m e n -e a d a n g k a n kerajaan m e n d i r i k a n s e k o l a h - s e k o l a h m e n g g u n a k a n pengantar bahasa Dayak tetapi t idak d i l a k s a n a k a n .

226

Page 239: Sejarah Malaysia 1800-1963

227

Page 240: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 13

Kesedaran dan Kegiatan Politik 1900 Hingga 1942

PENGENALAN

Kesedaran p o l i t i k bermula sejak manusia mengenal t a m a d u n dan pengasasan ins t i tus i b e r h u b u n g dengannya. Berasaskan i d e n t i t i p o l i t i k , sesuatu bangsa akan memper juangkan haknya. S e b e l u m Perang D u n i a Kedua be lum w u j u d negara-bangsa Malaya atau Tanah M e l a y u . D a l a m konteks I'anah M e l a y u ( I900-1944) kese-daran p o l i t i k n y a mengikut pola perkauman. O l e h uu sesetengah sarjana berpendapat tidak w u j u d nasionalisme Malaya d a l a m j a n g k a w a k t u i n i . 1 B a g a i m a n a p u n takri fan nas ional isme m a s i h menjadi perbahasan. 2 Bagi sesetengah sarjana fahaman nasionalisme i t u s u d a h dapat dikesan sejak zaman Yunani . Di I'anah M e l a y u p u l a sudah w u j u d sejak zaman Kesultanan Melaka . 3

KEGIATAN POLITIK MELAYU Dasar British Sejak awal lagi Inggeris m e n g a m b i l s ikap tegas menindas sebarang kebangki tan p o l i t i k orang M e l a y u . 4 D a l a m pada i t u Inggeris tetap m e m e l i h a r a ins t i tus i kesultanan yang menjadi warisan i n s t i t u s i p o l i t i k terakhir yang dipei ihara . Manaka la inst i tusi pembesar yang

2 2 8

Page 241: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

dianggap mengancam m u l a m e n e r i m a tekanan d i h a p u s k a n atau lembaga yang t inggal pada nama sahaja.

Sultan-sultan dijaga dengan baik o l e h Bri t ish w a l a u p u n d a r i segi kuasa p o l i t i k d i k u a s a i sepenuhnya o l e h Br i t i sh . Kerabat dira ja d a n anak k a u m bangsawan d iber i pe luang ist imewa u n t u k mendapat p e n d i d i k a n Inggeris sama ada di da lam atau luar negeri. Setelah l u l u s , mereka a k a n d i b e r i pe luang menjawat jawatan yang agak pent ing dalam sistem pentadbiran B r i t i s h . L a n g k a h i n i berkesan mengeka lkan k e d u d u k a n mereka sebagai go longan elit M e l a y u . Dengan cara i n i Inggeris berjaya mengekang kesedaran p o l i t i k .

Di kalangan rakyat p u l a Inggeris sedaya upaya m e n g e k a l k a n orang Melayu sebagai petani, nelayan clan peniaga kec i l di k a m p u n g . Masyarakat petani M e l a y u tidak d i b a n g u n k a n dalam semua aspek k e h i d u p a n . Bagi mengekalkan orang M e l a y u terus clalam sektor pertanian m a k a tanah s impanan M e l a y u d i w u j u d k a n . Dasar p e n -d i d i k a n yang d i t u j u k a n kepada orang M e l a y u hanya u n t u k m e n -j a d i k a n mereka petani yang ba ik sedik i t daripada bapa m e r e k a . Setelah i tu Inggeris m e m b e n t u k M a k t a b Sultan Idris (1922) bagi m e l a t i h g u r u - g u r u M e l a y u . Ternyata maktab i n i b u k a n sahaja m e l a h i r k a n g u r u - g u r u tetapi juga pejuang-pejuang kebangsaan.

Dalam m e m b i n c a n g k a n gerakan p o l i t i k M e l a y u sebe lum Perang D u n i a K e d u a d idapat i ada tiga k u m p u l a n p e m i m p i n yang m e m a i n -k a n peranan pent ing. 5

(a) K u m p u l a n b e r p e n d i d i k a n agama yang terpengaruh d e n g a n gerakan is lah.

(b) Inteligensia b e r p e n d i d i k a n M e l a y u .

(c) K u m p u l a n birokrat b e r p e n d i d i k a n Inggeris terutama d a r i p a d a golongan elit t radis ional .

Kesedaran Berteraskan Keagamaan

Islam memainkan peranan pent ing dalam kehidupan orang M e l a y u . Dengan kerana itu Bri t ish tidak m e n c a m p u r i hal -ehwal agama Islam clan adat istiadat M e l a y u secara langsung. U l a m a - u l a m a dan tuk

229

Page 242: Sejarah Malaysia 1800-1963

g u r u terus m e m a i n k a n peranan dan berpengaruh d i k a l a n g a n masyarakat M e l a y u . Terdapat u l a m a yang bekerja dengan kerajaan sebagai muft i , k a d i dan pegawai-pegawai jabatan agama. U l a m a -ulama yang bebas pula m e m b u k a pusat-pusat pengajian sendi r i dan sesetengahnya menjadi penul is ki tab yang disegani. 6

Pada awal k u r u n ke-20 m u n c u l s e k u m p u l a n kec i l u lama y a n g terpengaruh dengan gerakan islah di Asia Barat. Kebanyakan t o k o h -nya mendapat p e n d i d i k a n di As ia Barat atau terpengaruh d e n g a n b u a h f i k i r a n t o k o h - t o k o h p e m i k i r is lah seperti J a m a l u d d i n a l -A f g h a n i , S h e i k h M o h a m m a d A b d u h dan Rashid Redza. 7

T o k o h - t o k o h yang memainkan. peranan penting di I'anah M e l a y u termasuklah S h e i k h M o h d Tahir J a l a l u d d i n , 8 Syed She ikh a l - H a d i , 9

dan H a j i Abbas M o h d Taha. M e r e k a mendapat p e n d i d i k a n agama yang luas dalam bidang agama di Tanah M e l a y u dan Asia Barat. Mereka juga terdedah dengan kehidupan kota metropolitan di M e s i r clan S i n g a p u r a . 1 0 H a l i n i tentunya m e m p c n g a r u h i pandangan h i d u p mereka. Sheikh M o h d Tahir misalnya pernah belajar daripada S h e i k h M o h d A b d u h d i Univers i t i a l -Azhar . Syed She ikh pula pernah m e m -buat k u n j u n g a n ke M a k k a h dan Mes i r dan dari s i n i l a h bel iau m u l a terdedah dengan pemikiran baru gerakan islah.

Terdapat dua kaedah pent ing gerakan Islam menyebarkan idea d a n fahaman mereka kepada p e n d u d u k Tanah M e l a y u . K a e d a h tersebut menerusi p e n d i d i k a n clan kedua menerusi media cetak. A d a j u g a usaha dibuat u n t u k m e m p e n g a r u h i kerajaan d e n g a n bekerja sebagai pegawai agama tetapi kaedah i n i k u r a n g berkesan b a h k a n d i ragui oleh maj ikan mereka.

Mengajar sememangnya salah satu tugas ulama yang p e n t i n g . Tapi apa yang berbeza, para ulama golongan is lah i n i bukan sahaja mengajar di r u m a h , surau dan masj id tetapi m e n u b u h k a n s e k o l a h agama m e n g i k u t sistem sekolah formal . K u r i k u l u m yang d i h e n t u k juga disesuaikan dengan kehendak kemajuan. Selain itu terdapat juga akt iv i t i k o k u r i k u l u m seperti persatuan sekolah, lawatan s a m b i l belajar clan sebagainya. Madrasah pertama d i b u k a oleh Syed S h e i k h a l - H a d i di Singapura pacla tahun 1908 d ikena l i sebagai M a d r a s a h al - Iqbal al- Is lamiyah. Pada tahun 1917 d i d i r i k a n Madrasah a l - H a d i cli bandar Kaba, Melaka . Perjuangan K a u m M u d a dalam p e n d i d i k a n

230

Page 243: Sejarah Malaysia 1800-1963

t idak semuanya mencapai kejayaan d a n mendapat sambutan rakyat. H a j i Bacik yang menjadi tokoh K a u m M u d a d i M e l a k a k e m u d i a n n y a m e n u b u h k a n sekolah A r a b yang baru d i Ja lan C h a n K u n C h i n g . Bel iau membawa masuk g u r u - g u r u agama dar i M i n a n g k a b a u u n t u k m e m b a n t u n y a . Setelah gagal cli M e l a k a , Syed S h e i k h m e n u b u h k a n M a d r a s a h a l - M a s y u r d i Pulau P inang . Bel iau sendir i menjadi g u r u besar selama tiga t a h u n sebelum d i a m b i l a l i h o leh Sye ikh A b b a s Bakar Rafe (1922). Ternyata madrasah i n i mendapat sambutan ramai penuntut -penuntut s e l u r u h Nusantara . Berasaskan k e m a j u a n d a n f i k i r a n terbuka, k a u m m u d a cuba menggalakkan k a u m wanita d iber i pe la jaran s e m p u r n a . Bagi m e n c a p a i mat lamat i n i d i t u b u h k a n madrasah cawangan wani ta pacla tahun 1934. H a s i l usaha m e m a j u -k a n p e n d i d i k a n Islam, K a u m M u d a berjaya melah i rkan ramai pe-n u n t u t . Antara penuntut Madrasah a l -Masyur yang lahir sebagai t o k o h p o l i t i k t e r m a s u k l a h Dr. B u r h a n u d d i n a l - H e l m i , O t h m a n A b d u l l a h dan Sa lmah M o h s i n .

K a u m M u d a juga menggunakan media cetak u n t u k menyebar fahaman mereka. Ke luaran te ru lung mereka ia lah al-lmam yang di terb i tkan di S ingapura pada b u l a n Julai I906. Empat orang t o k o h terlibat dalam penerbi tannya iaitu S h e i k h M o h d Tahir Syed S h e i k h a l - H a d i (editor pertama); Ha j i Abbas (editor kedua) clan S h e i k h M o h d Sal im a l -Kala l i (Pengarah a l - Imam ) . Jumlah keluaran a l - Imam sehingga Disember 1908 sebanyak tiga p u l u h satu keluaran. Banyak isu d ib incangkan da lam al-lmam m e l i p u t i soal agama, sosial dan e k o n o m i . D i s i a r k a n juga m a k a l a h - m a k a l a h p o l i t i k yang m e m -bincangkan tentang teori dan p e m i k i r a n p o l i t i k . K r i t i k a n - k r i t i k a n umum juga terdapat dan d i h a d a p k a n kepada golongan p e m e r i n t a h M e l a y u dan menyeru d ika j i dasar-dasar yang merugikan . Al-lmam juga menyeru d i p u p u k kesedaran perpaduan M e l a y u - I s l a m ber-asaskan perpaduan u m m a h . " D a l a m b idang sosial orang M e l a y u diseru menguasai i l m u sekular seperti matematik, sains d a n tek-no log i . Al-lmam berpendapat bangsa Jepun patut d i j a d i k a n m o d e l kepada orang M e l a y u . Pengedaran majalah i n i tersebar di s e l u r u h Semenanjung dan o l e h i tu jelas pengaruh mereka m u l a i meluas w a l a u p u n tidak berjaya membentuk gerakan massa. Baga imanapun b u a h f i k i r a n yang dicetuskan m e m b u k a mata masyarakat M e l a y u

231

Page 244: Sejarah Malaysia 1800-1963

supaya sedar. Ini mencemaskan golongan ulama lain sehingga terpaksa menentang arus perubahan yang ingin dibawa oleh K a u m M u d a . Beberapa langkah telah diambil umpamanya menyekat ulama K a u m M u d a memberi ceramah, mengadakan undang-undang mengawal penyebaran idea K a u m M u d a clan mengecap golongan i n i terpesong daripada ajaran Islam. Di Kelantan misalnya, Maj l is Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu menerbitkan majalah Pe-ngasuh u n t u k membasuh ajaran K a u m M u d a dan mcngasuh masyarakat mengikut pola yang mereka kehendaki,

Syed Sheikh al-Hadi seterusnya menubuhkan syarikat penerbit-an Je lutung Press di Pulau Pinang. Syarikat in i kemudiannya menerb i ikan akhbar Idaran Zaman (192*5), majalah al-lhhwan (1926) dan Saudara (1928). Syed Sheikh al-Hadi juga menghasilkan novel-novel bertemakan pemikiran baru seperti emansipasi wanita. Antara novel-novelnya ialah Hikayat Faridah Hanum atau Setia Asyik Kepada Mahsyuknya, Hikayat Puteri Nurul Ain atau Bahaya Bercerai Talak Tiga, Bercinta Buta dan Angan-angan Kehidupan.12

Dari segi pengaruh ternyata K a u m Muda berjaya membentuk satu tenaga penggerak baru dalam masyarakat baru. Idea-idea pembaharuan mereka yang b u k a n sahaja mel iput i b idang ke-agamaan tetapi juga hal-ehwal masyarakat, ekonomi dan pol i t ik jelas menjadi mangkin kepada gerakan nasionalisme Tanah M e -ayu. Pengaruh mereka lebih kuat di Negeri-Negeri Selat berbanding lengan negeri-negeri Melayu yang bersultan. Sifat kekotaan di Negeri-Negeri Selat memberi ruang yang lebih kepada mereka untuk bergerak. Sumbangan k u m p u l a n in i tidak hanya terhenti pada tahun-tahun 1920-an tetapi berterusan kerana institusi pendidikan clan media cetak yang mereka asaskan terus wujud .

Reaksi terhadap Kaum Muda

K a u m M u d a mula bertapak di Negeri-Negeri Selat. Suasana kota membolehkan idea baru dikembangkan. Tapi in i tidak bererti gerakan ini mendapat sambutan sepenuhnya. Di Melaka misalnya, fahaman K a u m M u d a tidaklah begitu popular terutama selepas kematian Haji Bacik (.1936),

232

Page 245: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

D i neger i -neger i M e l a y u y a n g b e r s u l t a n k e d u d u k a n u l a m a tradis ional yang d i k e n a l i sebagai K a u m Tua begitu teguh. T o k o h -t o k o h K a u m M u d a w a l a u p u n p e r n a h d i b e r i jawatan da l a m p e n -tadbiran agama di negeri-negeri M e l a y u tetapi pengaruh mereka t idak begitu meluas. S h e i k h Tahir pernah d icadangkan m e n j a d i M u f t i J o h o r tetapi t idak di ter ima kerana fahamannya dan d i l a n t i k sebagai N a z i r sekolah agama Johor. Ha j i Abbas Taha yang b e r p i n d a h ke Selangor pada tahun 1915 t idak mendapat k e d u d u k a n d a l a m pentadbiran agama dan hanya mengajar.

D i K e l a n t a n , M a j l i s A g a m a d a n A d a t M e l a y u m e n e r b i t k a n majalah Pengasuh (Julai 1918-Disember 1937). Penyunt ing pertama Pengasuh ialah Haji M o h a m m a d Yusuf b in A h m a d atau lebih d i k e n a l i sebagai Tuk K e n a l i . Pada peringkat awal Pengasuh d i b a n t u o l e h Singapore Free Press dan M a l a y a n Tr ibune. Pengasuh telah menge-cam K a u m M u d a terutama yang b e r h u b u n g kait dengan keagama-an. Bagaimanapun apabila d i te l i t i k a n d u n g a n Pengasuh ternyata mereka j u g a m e n y e r u kepada kemajuan umat Islam. 1 3

Golongan Radikal Melayu

K e b a n y a k a n d a r i p a d a penggiat k u m p u l a n i n i t e r d i r i d a r i p a d a lepasan sekolah M e l a y u . Mereka dianggap menjalankan kegiatan y a n g radikal b e r m u l a pada tahun- tahun 1920-an. G o l o n g a n i n i banyak yang bekerja sebagai g u r u atau wartawan. Latar be lakang k a m p u n g dan k e h i d u p a n petani M e l a y u m e n y e d a r k a n m e r e k a tentang kedaifan masyarakat mereka. K u m p u l a n i n i melihat gerak-an nasionalis di Indonesia sebagai sumber i l h a m . M a l a h terdapat pejuang-pejuang kebangsaan Indonesia yang terlibat seeara langsung dengan gerakan k i r i M e l a y u . Antara tokoh rad ika l Indonesia yang datang ke Tanah M e l a y u dari semasa ke semasa termasuklah Tan M e l a k a , A l i m i n M u s s o , J a m a l u d d i n T a m i n dan Subakat . Se la in pengaruh Indonesia terdapat juga agen-agen jepun yang menyebar-k a n " P a n - A s i a n i s m e " . D a k y a h i n i pent ing dalam m e n a i k k a n se-mangat anti-Barat. Penubuhan M a k t a b Sultan Idris Tan jung M a l i m begitu penting b u k a n sahaja dar i segi m e l a h i r k a n tenaga pengajar terlatih tetapi juga tempat bercambahnya gerakan nasional is . Tan

233

Page 246: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

M e l a k a pernah membuat h u b u n g a n dengan 35 orang penuntut M a k t a b Perguruan Sultan Idris yang d i p i m p i n o leh Ibrahim Yaakop pada a w a l tahun 1930. Hasi lnya d i t u b u h k a n Persatuan Belia M a l a y a yang d i c o n t o h i daripada badan-badan belia di Jawa dan Sumatera . O.T. Dussek yang menjadi pengetua maktab pernah menyebut pada tahun 1939, M P S I sebagai " b e n i h univers i t i v e r n a k u l a r " . 1 4

Kesatuan Melayu Muda Kesatuan M e l a y u M u d a ( K M M ) d i t u b u h k a n pada tahun 1958 o l e h s e k u m p u l a n ah l i pol i t ik berpendidikan M e l a y u dan Inggeris. I V -m i m p i n - p e m i m p i n utama Ibrahim Yaakop (Presiden), Onan Haj i Siraj (Naib Presiden), A b d . K a r i m Rashid (Setiausaha) dan O t h m a n A b d u l l a h (Bendahari). Tokoh- tokoh lain termasuklah Hasan M a n a u , Mustafa Hussa in , A h m a d Boestamam dan Ishak Haj i M u h a m m a d .

Persatuan i n i jelas bcrcorak pol i t ik yang mengambi l m o d e l Jong Jawa d a n J o n g Sumatera. Dar i segi pol i t ik K M M m a h u menggalak-k a n kesedaran p o l i t i k kebangsaan, ant i feudal dan penja jahan. Pengaruh gerakan k i r i Indonesia ternyata da l a m K M M . Ini t idak menghairankan kerana ramai tokoh berhaluan k i r i Indonesia berada di Singapura d a n Tanah M e l a y u kerana mengelak daripada t indakan Belanda. Antara tokoh Indonesia—Tan Melaka , A l i m i n , M u s s o dan Suhakat. Ci ta-c i ta po l i t ik K M M ialah untuk menyatukan Indonesia dengan Tanah M e l a y u sebagai M e l a y u Raya atau Indonesia Raya.

Sebelum p e n d u d u k a n Jepun beberapa orang p e m i m p i n K M M di tangkap o l e h p i h a k berkuasa Br i t i sh tetapi d i b e b a s k a n o l e h p e n t a d b i r a n tentera J e p u n k e m u d i a n n y a . S e m e m a n g n y a K M M terutama Ibrah im m e m p u n y a i h u b u n g a n dengan p ihak J e p u n . G o l o n g a n nasionalis radikal in i begitu tertarik dengan s logan A s i a Raya clan Daerah K e m a k m u r a n Asia Raya yang d i l a u n g k a n o l e h J e p u n . Apalagi Jepun berjanji akan membebaskan Asia d a r i p a d a belenggu penjajahan Barat.

Peranan Media Cetak M e d i a cetak m e m a i n k a n peranan pent ing menyebarkan idea- idea n a s i o n a l i s m e . Dengan i n i peranan w a r t a w a n menjadi p e n t i n g

234

Page 247: Sejarah Malaysia 1800-1963

terutama lewat tahun- tahun 1920-an dan 1930-an. A k h b a r terawal terbit ia lah Jawi Peranakan (1876). Penerbitan b e r i k u t n y a y a n g pent ing termasuklah al-lmam (1906), Neraca (1911), Utusan Melayu (1907) dan Lembaga M e l a y u (1914). Antara tahun 1920-1930 ter-dapat l eb ih k u r a n g 34 akhbar dan majalah M e l a y u .

Pada dekad 1920-an terdapat banyak persatuan dan kelab Me-l a y u . Matlamat persatuan-persatuan i n i untuk akt iv i t i b e r h u b u n g keper luan k e h i d u p a n di bandar atau separuh bandar. A k h b a r p u l a m e m a i n k a n peranan melaporkan kegiatan persatuan i n i d a n i n i member i semangat u n t u k menggiatkan kegiatan cli ka langan p e r -satuan-persatuan. M a l a h terdapat persatuan yang m e n g e l u a r k a n majalah sendir i . G a b u n g a n Kesatuan G u r u - g u r u Neger i Selangor, Neger i Sembilan dan M e l a k a telah menerbi tkan Maja lah G u r u pacla tahun 1924. Majalah Guru jelas memperkatakan soal p o l i t i k d a n m e n e k a n k a n k e p e n t i n g a n M e l a y u bersatu u n t u k k e p e n t i n g a n e k o n o m i dan sosial . 1 3

Syed S h e i k h a l - H a d i m e n u b u h k a n J e l u t u n g Press clan me-n e r b i t k a n akhbar Idaran Zaman (1921) dan majalah al-lhhwan (1926). Kedua-dua penerbitan i n i jelas terus m e n d u k u n g idea-idea K a u m M u d a . Al-lkhwan kemudiannya di tukar nama kepada Saudara (1928) dan Yunus H a m i d d i lant ik sebagai penyunt ing .

Pada tahun-tahun 1930-an, akhbar-akhbar M e l a y u yang p e n t i n g termasuklah Warta Malaya, Majlis, Lembaga dan Utusan M e l a y u . Antara t o k o h - t o k o h wartawan pent ing termasuklah A b d . R a h i m K a j a i . bel iau banyak m e n y u m b a n g k a n ar t ike l -a r t ike lnya d a l a m Utusan Melayu, Saudara dan Idaran Zaman. Pada tahun 1951 R a h i m ditugaskan u n t u k m e m i m p i n akhbar Majlis. Seorang lagi w a r t a w a n d a n ahl i po l i t ik pent ing ialah Ibrahim Yaakop. Ibrahim d i l a n t i k menjadi p e n y u n t i n g Majlis pada t a h u n 1939.

Kelab dan Persatuan

T i d a k dapat d i p a s t i k a n clengan tepat b i l a k a h m u l a d i t u b u h k a n persatuan bercorak m o d e n tetapi dianggarkan seawal-awalnya tahun 1910. Persatuan-persatuan in i termasuklah kelab-kelab s u k a n d a n sosial. Antara persatuan i n i termasuklah Persekutuan Keharapan

235

Page 248: Sejarah Malaysia 1800-1963

Belia ( johor Bahru), Persekutuan Indra Kayangan (Alor Setar), Persekutuan Guru-guru Melayu dan Persekutuan Kemajuan Penge-tahuan. Persatuan-persatuan i n i tidak melibatkan diri dalam ke-giatan poli t ik secara langsung tetapi lebih kepada sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Antara kesatuan Melayu yang penting ialah Kesatuan Melayu Singapura (Mei 1926) yang dianggap penubuhan separa pol i t ik . 1 6

Matlamat kesatuan ialah untuk menggalakkan ahli-ahli memainkan peranan dalam masyarakat clan urusan kerajaan, menggalakkan kemajuan orang Melayu clan membuat hubungan dengan Negeri-Negeri Selat untuk faedah orang Melayu. Antara tokoh yang terlibat ialah Eunos Abdul lah, Dr. A b d u l Samad, Tengku Kadir, Daud M o h d Syah clan Embok S u l u h . 1 7 Persatuan in i diharap dapat memberi sokongan kepada Eunos Abdul lah yang dilantik menjadi ahli Majlis Undangan Negeri-Negeri Selat.

Pacla tahun 1934 wujud Persatuan Sahabat Pena. Persatuan i n i ditubuhkan oleh peminat-peminat akhbar Saudara yang diterbitkan di Pulau Pinang. Persatuan ini mempunyai w a k i l di t iap-tiap negeri Tanah Melayu dan Borneo. Pada 11 November 1934 Sahabat Pena mengadakan perhimpunan kebangsaan pertama di Taiping, Perak. Perjumpaan i n i dianggap sebagai kejayaan pertama perhimpunan gabungan Melayu seluruh Tanah Melayu. Sahabat Pena berdaftar dengan rasminya pacla tahun 1935 dan diberi nama Persaudaraan Sahabat Pena Melayu ( P A S P A M ) . 1 8

Kesatuan-kesatuan Negeri dan Elit Berpendidikan Inggeris

Sebelum Perang Dunia Kedua tidak wujud sebuah persatuan bagi seluruh Semenanjung. Walaupun Tanah Melayu di bawah pen jajahan British tetapi unit pentadbiran pusat tidak menguasai se penuhnya pentadbiran negeri-negeri. Bagi rakyat Melayu identiti mereka lebih kepada kenegerian. Keadaan in i mendorong ke arah penubuhan kesatuan bercorak kenegerian yang dipelopori o l e h elit pentadbir negeri. Kebanyakan mereka mendapat pendidikan Inggeris clan daripada keluarga bangsawan.

Di Pahang ditubuhkan Persatuan Melayu pacla tahun 1938 di bawah seorang kerabat diraja iaitu Tengku Ahmad dan Dato' Hussain

236

Page 249: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

M o h d Taib. i n i d i i k u t i dengan terbeniuknya Persatuan M e l a y u Selangor pada bulan J u n tahun tersebut. Orang yang berperanan penting menubuhkannya ialah Tengku Ismail Tengku M o h d Yasin dan Raja Bon Raja Yahya. Persatuan Melayu Selangor jelas pro-Brit ish. Pada bulan September 1939 persatuan i n i mengadakan perhimpunan di Kelab Sultan Sulaiman bagi menzahirkan sokongan kepada kerajaan Brit ish yang sedang terlibat dalam peperangan di Eropah. Di Negeri Sembilan juga ditubuhkan persatuan Melayu pada pertengahan tahun 1939.

Satu kongres kebangsaan dianjurkan di Kuala Lumpur atas daya usaha Selangor dan Singapura pada bulan Ogos 1939. Kongres kedua diadakan cli Singapura pada 25 dan 26 Disember 1940. Persidangan in i dihadir i oleh 41 perwakilan daripada 11 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Singapura, Melaka, Pahang, Selangor, Negeri Sembi lan , Perak, Kelantan, Johor, Brunei dan Sarawak.

K E G I A T A N P O L I T I K K A U M C I N A

Sebahagian besar orang Cina di Tanah Melayu tidak tertarik me-libatkan dir i clalam polit ik tempatan. Kedatangan mereka hanya untuk mencari kekayaan dan kemudian balik menjalani kehidupan sempurna di China . Pacla tahun 1909 pemerintah Mancu meng-u m u m k a n dasar menuntut kewarganegaraan Cina (jus sanguinis) bagi orang Cina mengikut nasab bapa tidak kira di mana mereka di lahirkan. Matlamat kerajaan M a n c u ialah untuk menghidup dan mengekalkan taat setia orang C i n a seberang laut. Rakyat C'ina digalakkan mendapat pendidikan di C h i n a dan apabila bekerja di seberang laut akan menghantar wang ke China bagi membantu perkembangan ekonomi . Selain kerajaan Mancu , pihak penentang kerajaan juga menyedari kepentingan orang Cina seberang laut dan kumpulan in i turut berusaha menarik sokongan orang C i n a .

Pengaruh Negeri China

Selepas kegagalan Gerakan Pemulihan Seratus Hari , Kang Yu-Wei dan pembantunya Liang Chin-chao melarikan d i r i ke Singapura pacla tahun 1900. Di s ini beliau menubuhkan Parti Diraja (Pao

2 3 7

Page 250: Sejarah Malaysia 1800-1963

H u a n g - h u i ) dengan bantuan seorang pedagang kaya bernama K h o o Seok W a n . 1 9 Part i i n i mas ih cenderung dengan idea pembaharuan K a n g Y u - W e i .

Pada awal abaci k e - 2 0 m u n c u l parti yang bercorak revolus ioner ia i tu H s i n g C h u n g H u i . Seorang tokoh revolusioner terkenal , Y i u L i e h m e n u b u h k a n C h u n g H o Tang pada t a h u n 1 9 0 1 . P a r t i i n i m e n y e r a p k a n pengaruhnya di sekolah persendir ian dan s e k o l a h m a l a m . Kebanyakan ahli terdiri daripada go longan peker ja dan anggota k o n g s i gelap. P i h a k berkuasa Br i t i sh b i m b a n g clengan kegiatan part i i n i telah menangkap Y iu Lieh atas tuduhan menipu. Setelah Y i u meninggalkan Tanah M e l a y u , parti i n i mengalami ke-merosotan.

Dr . S u n Yat Sen m e n u b u h k a n Tung M e n g Hui pada tahun 1 9 0 5 .

Pertubuhan i n i adalah lanjutan Hs ing Chung Hui yang diasaskannya pada tahun 1 8 9 4 serta gabungan beberapa per tubuhan a n t i - M a n c u yang la in . Dr. Sun melawat Singapura pacla tahun 1 9 0 0 d a n me-n u b u h k a n cawangan Tung M e n g H u i . 2 0 Beberapa cawangan lagi d i t u b u h k a n cli K u a l a L u m p u r , Seremban, M e l a k a , K u a l a P i l a h . Kampar , K u a n t a n , M u a r dan Ipoh. Idea revolusi d isebarkan o l e h akhbar parti i n i , Harian Chung Hsing.

Pengaruh Kuomintang

O r a n g C i n a Seberang Laut terus menjadi sumber kewangan p e n t i n g gerakan nasionalis di C h i n a . Selain i tu ramai tenaga muda p u l a n g ke C h i n a u n t u k berjuang. A p a b i l a pemberontakan yang b e r m u l a d i W u c a n g meletus pada bulan O k t o b e r 1911 kerajaan M a n c u d i -g u l i n g k a n dan pemerintahan republ ik bermula, D r a n g C i n a T a n a h M e l a y u segera menghantar bantuan kewangan dan sebagai balasan kesetiaan, kerajaan republik mengiktiraf C i n a Seberang Laut sebagai warganegara.

Parti K u o m i n t a n g atau Parti Nasionalis d i t u b u h k a n pada 25 O g o s 1912 E k o r a n n y a cawangan d i t u b u h k a n di Singapura pada b u l a n Disember 1 9 1 2 . Antara tokoh yang terlibat ialah Tan Chay Y a n , Teo E n g H o c k d a n L i m Boon K h e n g . Cawangan i n i didaftarkan d e n g a n nama Singapore C o m m u n i c a t i o n Lodge of K u o m i n t a n g of P e k i n g

238

Page 251: Sejarah Malaysia 1800-1963

Cawangan lain di tubuhkan selepas i tu di beberapa bandar Tanah Melayu. Jumlah cawangan berdaftar pada tahun 1913 sebanyak 30 cawangan dan yang lain bergerak secara haram. Perjuangan K u o -mintang menggalakkan pertumbuhan nasionalisme di kalangan orang Cina Seberang Laut. Misalnya mula i tahun 1920-an sekolah-sekolah Cina yang menggunakan bahasa pengantar M a n d a r i n mula dibuka. Kuomintang juga memberi perhatian kepada masalah orang Cina dan sering mewakil i masyarakat Cina.

Pengaruh Parti Komunis Cina

Perkembangan parti komunis di Tanah Melayu mempunyai hubung kail dengan Parti Komunis China kerana kebanyakan yang terlibat terdiri daripada orang Cina. Setelah kematian Yuan Shih K a i , Dr. Sun Yat Sin kembali berkuasa dan beliau menubuhkan Barisan Bersatu dengan Parti Komunis C h i n a pada tahun 1923. Ini mem-bolehkan Parti Komunis China bergerak lebih cergas. Namun begitu pengaruh Parti K o m u n i s C h i n a di Tanah Melayu w u j u d sejak penubuhannya pada bulan Julai 1921. Mula i tahun tersebut pe-nerbitan-penerbitan komunis berbahasa Cina disebarkan di Tanah Melayu. Kebanyakan pertubuhan berhaluan kir i di Tanah Melayu muncul sekitar tahun 1925 dikendalikan oleh orang Hai lam. Ini mempunyai hubung kait dengan kegiatan polit ik suku kaum ini di Hainan. Terdapat juga ahli-ahli daripada suku Hakka , H o k k i e n dan Kantonis. 2 1

Setelah wujud Barisan Bersatu, ahli-ahli parti Komunis menyusup masuk ke clalam parti Kuomintang . 1 2 A h l i komunis juga menye-barkan dakyah menerusi sekolah-sekolah malam dan badan-badan buruh serta kesatuan sepekerjaan clan dengan mudah menghasut kegiatan-kegiatan antipenjajah British clan mcmpelopori mogok-mogok pekerja lombong, ladang clan kilang. Kerajaan British telah mengambil langkah mengharamkan parti Kuomintang pada tahun 1925 kerana dianggap mengancam keselamatan negara. T indakan in i belum dapat memadamkan kegiatan subversif dan pada bulan Mac 1927 berlaku satu rusuhan, dikenal i sebagai Rusuhan Kereta Air .

239

Page 252: Sejarah Malaysia 1800-1963

Golongan komunis di Tanah Melayu tidak lagi ber l indung di bawah Kuomintang setelah mereka menubuhkan Parti K o m u n i s Nanyang pada bulan Januari 1928. Parti Komunis Nanyang me-ngembang pengaruh melalui kesatuan seperti Kesatuan B u r u h Am Nanyang, Pemuda Komunis , Liga Menentang Imperialisme dan Kesatuan B u r u h Kelasi Nanyang. Walaupun begitu, Parti K o m u n i s Nanyang didapati masih tidak memuaskan dan atas arahan K o -mintern ditubuhkan Parti Komunis Malaya pada awal tahun 1930. Bagi meningkatkan lagi gerakan k o m u n i s pertubuhan b u r u h komunis iaitu Nanyang General Labour Union diarah menubuhkan Malayan General Labour Union . Dan bagi memperkuatkan gerakan pemuda ditubuhkan Pemuda Komunis Malaya. 2 3

Parti Kuomintang meminta kerajaan British membenarkan KMT di Tanah Melayu bergerak. Ini dibuat setelah perubahan sikap kepimpinan di China di bawah Chang Kai Shek yang ant ikomunis . Bagaimanapun Gabenor Sir Cec i l Clementi tidak membenarkan. 2 4

Kegiatan Politik Cina, 1930-an

Minat politik orang Cina terhadap negara C h i n a semarak semula selepas Jepun menyerang negara tersebut. Orang Cina di Tanah Melayu menganggap dir i mereka sebagai rakyat China telah meng-ambil daya usaha menubuhkan Gerakan Penyelamat Kebangsaan. Orang Cina juga melancarkan Tabung Bantuan China dan berjaya mengumpul $ 1.46 juta. Ramai juga orang Cina yang pulang ke tanah air mereka untuk berjuang menentang Jepun. 2 3

Di negara China terdapat kumpulan yang pro-Jepun di bawah p i m p i n a n Wang C h i n g - W e i . J epun telah membentuk kerajaan boneka China diketuai oleh Wang. Terdapat sekumpulan keci l orang Cina di Tanah Melayu yang menyokong kerajaan W a n g Ching-wei dan dilantik menjadi agen perisik Jepun yang membuat persediaan menyerang Asia Tenggara, Bagaimanapun majoriti orang Cina menentang rancangan damai dengan Jepun. Antara tokoh yang menentang termasuklah Tan K a h Kee yang menjadi pemimpin Cina Nanyang. Peperangan di C h i n a dan ancaman serangan Jepun ke atas Tanah Melayu memberi peluang terbuka untuk Parti K o m u n i s

240

Page 253: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

k e m b a l i aktif . A p a b i l a perang meletus , Part i K o m u n i s m u n c u l sebagai j aguh orang C i n a . Kegiatan k o m u n i s menjadi giat dengan kedatangan agen K o m i n t e r n , L a i Teck. M e n j e l a n g t a h u n 1939 j u m l a h keahl ian Parti K o m u n i s Tanah M e l a y u , 37 r i b u orang.

Orang Cina Selat

D i N e g e r i - N e g e r i Selat, p e n d u d u k C i n a m e r u p a k a n k u m p u l a n m a j o r i t i . Kera jaan B r i t i s h m e n g e t a t k a n p e r a t u r a n k e m a s u k a n imigran pada tahun 1930 bagi mengatasi masalah pengangguran. Kesannya dapat di l ihat daripada perangkaan k e m a s u k a n orang C i n a mela lu i Singapura. Pada tahun 1930 jumlah kemasukan 242 000 tetapi pada tahun 1933 meleset menjadi 28 000. Di kalangan orang C i n a terdapat k u m p u l a n yang d i k e n a l i sebagai Baba dan N y o n y a atau C i n a Peranakan atau O r a n g C i n a Selatan.

Di Neger i -Neger i Selat terdapat pertubuhan yang menguruskan kepentingan orang C i n a . Pada 17 Ogos 1900 d i t u b u h k a n Persatuan C i n a Selat Bri t ish ( S C B A ) . d i S ingapura. Ini d i i k u t i dengan p e n u -b u h a n cawangan d i Pulau P i n a n g dan Melaka . A h l i - a h l i n y a terdiri dar ipada orang C i n a yang m e n g a k u rakyat Br i t i sh , A n t a r a pe-m i m p i n n y a ialah Tan J iak K i m (Presiden), Seah L i a n g Seah ( N a i b Presiden) dan Song O n g Siang (Setiausaha). Se la in i tu D e w a n Perniagaan C i n a juga m e m a i n k a n peranan penting dalam hal -ehwal e k o n o m i , po l i t ik dan sosial . Terdapat juga penerbitan-penerbitan yang menggerakkan p e m i k i r a n masyarakat C i n a Selat seperti Jour-nal Straits Chinese Magazine, Straits Chinese Herald, Bintang Timur d a n lndo- Chinese Patriot. D a r i p a d a penerb i tan i n i jelas m e m -bayangkan dua arah yang i n g i n dicapai : 2 6

(a) Usaha m e n g u k u h k a n kebudayaan C i n a .

(b) M engeka lk an i d e n i i t i Baba Peranakan.

Antara t o k o h C i n a Neger i -Neger i Selat yang pent ing s e b e l u m Perang D u n i a K e d u a ialah Dr. L i m Boon K h e n g , Song O n g Siang dan T a n C h e n g L o c k . Tan C h e n g L o c k ke turunan Baba M e l a k a dan d i l a h i r k a n di M e l a k a pack tahun 183 3. Beliau pernah b e r k h i d m a t

241

Page 254: Sejarah Malaysia 1800-1963

sebagai a h l i M a j l i s Banclaran M e l a k a (1912-1922) , a h l i M a j l i s Legis lat i f (1923-1934) dan ah l i Ma j l i s E k s e k u t i f (19 33-1935). Tan C h e n g L o c k dan Persatuan C i n a Selat pernah mendesak kerajaan Br i t i sh m e n a m b a h keahl ian orang C i n a dalam Maj l i s Legis lat i f te-tapi d i t o l a k o leh gabenor. Bel iau juga begitu lantang dalam M a j l i s Perundangan Neger i -Neger i Selat memper juangkan kepent ingan orang C i n a .

P e m i m p i n - p e m i m p i n masyarakat C i n a N e g e r i - N e g e r i Selat m e n y e d a r i k e p e n t i n g a n p e n d i d i k a n t inggi kepada masyarakat m e r e k a . M e r e k a m e l ihat k e p e n t i n g a n p e n d i d i k a n Barat u n t u k pemodenan , Sebab i tu mereka j u g a turut mendesak p e n u b u h a n s e k o l a h perubatan Singapura pada tahun 1905 (Kole j Perubatan K i n g E d w a r d VI I—1919) . Masyarakat C i n a Neger i -Neger i Selat m e n d e r m a sebanyak $87,000 u n t u k p e n u b u h a n kolej i n i . M e r e k a juga m e m i n t a disegerakan p e n u b u h a n Kole j Raffles d i s a m p i n g mengeluarkan derma u n t u k tabung penubuhannya .

Persatuan C i n a Selat dan w a k i l - w a k i l masyarakat C i n a d a l a m M a j l i s Perundangan turut m e m a i n k a n peranan menjaga k e p e n -t ingan masyarakatnya. Antara tokoh yang pernah d i l a n t i k ia lah L i m B o o n K h e n g , Lee C h u a n G u a n , Song O n g Siang dan Tan C h e n g L o c k . M e r e k a membantah undang-undang imigresen tahun 1930 tetapi gagal. Begitu juga dalam bidang pentadbiran mereka m a h u orang C i n a diberi peluang memegang jawatan dan hanya pada tahun 1932 baru peluang d i b u k a kepada orang C i n a m e m a s u k i p e r k h i d -matan kerajaan di Negeri-Negeri Selat. Mereka juga menentang dasar p r o - M e l a y u semasa disentralisasi d i laksanakan oleh Br i t i sh .

Rakyat C i n a yang m e w a k i l i kerakyatan Br i t i sh cenderung m e m beri kesetiaan kepada kerajaan British. Semasa pemberontakan Boxer meletus di C h i n a , k i ra -k i ra 100 orang Baba Peranakan m e m b e n t u k pasukan sukarela untuk membantu Inggeris. Sewaktu Perang D u n i a Pertama mereka juga turut member i s o k o n g a n kebenda a n d a n m o r a l . 2 7 Sehingga d a l a m t a h u n - t a h u n 19 30 a n , p e m i m p i n - p e m i m p i n H u a Ch ' iao S i n k h e h menganggap orang C i n a Selat t idak begitu berminat membantu dan menderma kepada tabung C h i n a . C i n a Peranakan lebih berminat memper juangkan masyarakatnya yang menghadapi tekanan e k o n o m i akibat kemelesetan e k o n o m i .

242

Page 255: Sejarah Malaysia 1800-1963

A p a b i l a perang meletus d i E r o p a h pada tahun 1937, orang C i n a Peranakan bersiap u n t u k mempertahankan empayar Brit ish. A p a b i l a J e p u n menyerang Tanah M e l a y u dan Singapura, ramai ahl i Persatuan C i n a Selat mendaftar u n t u k ber juang bersama askar-askar B r i t i s h .

K E G I A T A N P O L I T I K O R A N G I N D I A

Sebelum Perang D u n i a K e d u a terdapat lebih k u r a n g empat j u t a orang India d i Tanah M e l a y u . J u m l a h i n i berkurang dengan banyak-nya selepas peperangan. Perangkaan tahun 1947 m e n u n j u k k a n j u m l a h orang India lebih k u r a n g 599 000 (termasuk 23 r i b u orang C e y l o n ) . Masyarakat India berpecah-belah sama ada kerana kasta, s u k u k a u m yang berbeza atau perbezaan jenis peker jaan. Pada a m n y a masyarakat India bersilat pasif dalam p o l i t i k kerana buta huruf dan tinggal d i ladang-ladang yang berjauhan. K u m p u l a n yang berkesedaran po l i t ik kebanyakannya t inggal d i kawasan bandar dan lebih cenderung kepada p o l i t i k negara India.

B u r u h dan Pemogokan Pada u m u m n y a b u r u h India terletak di bawah pengawasan kerajaan Inggeris sejak dar i India lagi. P i h a k Inggeris m e n u b u h k a n T a b u n g I m i g r e s e n India d a n m e m b e n t u k u n d a n g - u n d a n g m e l i n d u n g i b u r u h - b u r u h India . A n t a r a yang terpenting:

(a) O r d i n a n Imigresen India, 1884 d i l u l u s k a n o l e h kerajaan Selat bagi m e l i n d u n g i b u r u h India daripada di t indas .

(b) A k t a 1899 menetapkan gaji m i n i m u m .

(c) K a n u n B u r u h 1912 menyelaraskan undang-undang b u r u h d i Neger i -Neger i Selat dan Neger i -Neger i M e l a y u Bersekutu.

(d) A k t a Imigresen India 1912 yang meminta ma j ikan menyecl ia-k a a k e m u d a h a n kerja yang baik.

(e) Pada tahun 1927 penetapan gaji m i n i m u m d i n a i k k a n kepada 50 sen sehari ( lelaki) dan 40 sen sehari (perempuan) .

A k i b a t kemelesetan e k o n o m i da lam tahun-tahun 1930-an banyak ber laku pemogokan di kalangan b u r u h dengan hasutan agen-agen

243

Page 256: Sejarah Malaysia 1800-1963

komunis . Antara pemogokan yang besar ialah pemogokan buruh di Batu Arang (1937) dan buruh pelabuhan di Singapura (1938). W a l a u p u n begitu penglibatan b u r u h India tidak menon jo l ber-banding dengan buruh Cina.

Politik di India dan Pengaruhnya

K a u m India memang ada hubungan rapat dengan negara asal mereka. Oleh itu peristiwa yang berlaku di India tentu mempcnga-ruhi mereka. Pada tahun-tahun 1910-an berlaku pemberontakan di kalangan orang Sikh dan dikenali sebagai Ghadr. Orang Sikh yang tinggal di Tanah Melayu juga turut terlibat. Di kalangan orang India M u s l i m pula berlaku gerakan khalifah di bawah p impinan Shaukat A l i . Kesannya berlaku Dahagi di Singapura pada tahun 1915 cli kalangan askar India Islam. Dalam tahun 1920-an sekali lagi orang Sikh memberontak. Kal i in i di bawah gerakan A k a l i . Gerakan in i juga disokong oleh orang Sikh di Tanah Melayu.

Pada u m u m n y a k a u m T a m i l - H i n d u agak lambat m e m b e r i sambutan kepada poli t ik di India. Ini kerana golongan po l i t ik berpengaruh di Tamil Nadu terdiri daripada kasta Brahmin. Pada tahun-tahun 1920-an m u n c u l gerakan pembaharuau d i k e n a l i sebagai A d h i Dravidar. Gerakan in i mahu penglibatan golongan bawahan dan menggalakkan kaum Tamil berpolit ik. Pola i n i juga mempcngaruhi pemikiran polit ik orang India di Tanah Melayu.

Pertubuhan-pertubuhan India

Terdapat sekumpulan keci l orang India yang menetap cli bandar-bandar. Mereka terdiri daripada pedagang, doktor, pegawai kerajaan, jurutera dan sebagainya. Golongan in i lebih berpendidikan dan dapat menguruskan k o m u n i t i mereka dengan lebih baik . Satu langkah d iambi l untuk mengeratkan hubungan sosial d a n ke-budayaan dengan membentuk pertubuhan-pertubuhan setempat atau negeri.

Persatuan terawal cli kalangan masyarakat India Tanah Melayu bermula di Taiping pada tahun 19006. Ini d i ikut i dengan penubuhan Persatuan India Selangor (1909) dan Persatuan India Singapura

244

Page 257: Sejarah Malaysia 1800-1963

K E S E D A R A N D A N K E G I A T A N P O L I T I K 1900 H I N G G A 1942

(1923). Terdapat juga persatuan-persatuan di tempat-tempat lain seperti Ipoh, Kelang, Seremban, Melaka dan Pulau Pinang. Pada umumnya persatuan-persatuan i n i t idaklah aktif dalam kegiatan polit ik.

Pada tahun-tahun 1920-an kesedaran pol i t ik di Tamil N a d u mempengaruhi juga keadaan di Tanah Melayu. Orang India yang berpelajaran merasakan keperluan adanya pertubuhan yang dapat mewaki l i kepentingan orang India di Tanah Melayu.

Persatuan-persatuan India yang berselerak telah memutuskan untuk mengadakan persidangan tahunan persatuan-persatuan In-dia. Langkah untuk matlamat in i dilaksanakan oleh Persatuan In-dia Selangor mulai tahun 1928. Tetapi persidangan serupa in i hanya hidup hingga tahun 1931 apabila kebanyakan persatuan-persatuan menarik dir i membantah pendirian presiden yang keras mengkrit ik penindasan buruh India.

Pertubuhan yang dapat dianggap bersifat siasah terawal di kalangan masyarakat India ialah C I A M (Central India Association of Malaya). Daya usaha untuk menubuhkannya dibuat pada tahun 1937 oleh pertubuhan-pertubuhan India dan dewan-clewan per-niagaannya. P e m i m p i n - p e m i m p i n C I A M kebanyakannya ber-pendidikan Inggeris. Walaupun C I A M bermolif polit ik dan bersikap anti-British tetapi kecenderungannya lebih kepada soal kemasya-rakatan dan ekonomi . Ini termasuklah masalah "tuak" di kalangan masyarakat India, isu gaji buruh ladang dan peraturan-peraturan imigresen. Nehru melavval Tanah Melayu pada tahun 19 38 dan in i menaikkan lagi semangat kebangsaan orang India. C I A M juga menghantar perwakilan setiap tahun untuk menghadiri perhimpun-an agung Parti Kongres di India. Hubungan erat ini memudahkan penyebaran ideologi nasionalisme India kepada orang India di Tanah M e l a y u . "

Selain Parti Kongres, golongan nasionalis radikal juga ber-pengaruh ke atas penduduk India di Tanah Melayu. Pada akhir tahun 1930-an terdapat golongan nasionalis India yang bekerjasama dengan Jepun yang mahu membebaskan Asia daripada cengkaman penjajahan Barat. Antara tokoh-tokoh tersebut termasuklah Rash Behari Bose, Swami Satyananda Pur i , Subash Chandra Bose dan

245

Page 258: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Pr i tam Singh. Bagi menggerakkan orang India menentang Inggeris d i t u b u h k a n dua pertubuhan. Pertama Tentera Kebangsaan India ( INA—Independence National A r m y ) . Pertubuhan keclua ialah Liga Kemerdekaan India ( ITL) . P ihak Jepun clengan bantuan pejuang-pejuang nasionalis radikal i n i telah menghantar agen-agen per is ik u n t u k menyebarkan dakyah dan mempengaruhi orang India y a n g berkhidmat dengan tentera Br i t i sh di Tanah M e l a y u . Salah seorang pegawai tentera yang berjaya d ipengaruhi ia lah Kapten M o h a n Singh. Kempen anti-British jelas berjaya mempengaruhi moral askar India yang berkhidmat dalam angkatan tentera Bri t ish.

246

Page 259: Sejarah Malaysia 1800-1963

247

Page 260: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

248

Page 261: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 14

Sabah di Bawah Pentadbiran Inggeris

LATAR B E L A K A N G Sejak abad k e - l 5 sebahagian Sabah terletak di bawah naungan Kesultanan Brunei. Manakala kawasan dari Teluk Marudu hingga Sungai Sebuku dikatakan dianugerahkan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu. Di kawasan pedalaman pula pengaruh kedua-dua kesultanan ini tidak jelas dan ditadbirkan mengikut sistem sukuan. 1

Pihak Inggeris mula bertapak di Brunei (Sabah) sejak tahun 1763. Ini ekoran perjanjian antara Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan Sultan Amir, Sulu. Kawasan ini meliputi dari Sungai Kimanis hingga Sungai Kinabatangan. Pulau Pahlawan dan Balambangan juga dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur. Bagaimanapun syarikat tidak dapat memajukan kawasan in i dan ditinggalkan. Pihak Syarikat Hindia Timur pernah mencuba membuka kawasan perdagangan di Balambangan pada tahun 1773 dan tahun 1803 tetapi gagal.

Selepas itu pihak Inggeris menaruh minat untuk menguasai Pulau Labiun bagi tujuan membina pangkalan angkatan laut dan pelabuhan perdagangan. Labuan juga penting untuk menghapuskan kegiatan lanun yang mengancam perdagangan Inggeris dengan China. Selain itu Labuan juga sesuai sebagai pusat untuk mengem-bangkan perdagangan. Labuan diperoleh setelah Kapten M u n d y me-nandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei pada 18 Disember 1846 dan diduduki oleh Inggeris 6 hari kemudian. 2 Pada tahun

249

Page 262: Sejarah Malaysia 1800-1963

1847 Sultan B r u n e i berjanji t idak akan menyerahkan mana-mana bahagian negerinya kepada kuasa-kuasa asing atau rakyat negara l a i n tanpa kebenaran kera jaan B r i t i s h . Tetapi kera jaan B r u n e i n a m p a k n y a t idak terikat sepenuhnya.

P E M B E R I A N K O N S E S I K E P A D A S Y A R I K A T A M E R I K A , 1865-1866

Charles Lee Moses yang menjadi k o n s u l A m e r i k a Syarikat di B r u n e i berjaya mendapat pajakan daripada sultan d a n Pangiran Temeng-g u n g B r u n e i pada bulan J u l a i 1865. Kawasan pajakan m e l i p u l i sebahagian Borneo Utara dan K e p u l a u a n Bangi , Balahak d a n Pah-l a w a n . Moses k e m u d i a n n y a telah menjual hak pajakan k e p a d a Syarikat Perdagangan A m e r i k a Borneo yang berpusat di H o n g K o n g . Pres iden syarikat i n i , Joseph Torrey telah menghadap Sultan B r u n e i pada b u l a n November . Torrey d i lant ik sebagai Raja A m b a n g dan M a r u d u serta Pemerintah Tertinggi Borneo Utara. Torrey juga m e m -b u k a kawasan ladang di Teluk K i m a n i s . Ladang in i t idak berjaya d a n d i t u t u p pada tahun 1866. Sejak i tu Syarikat Perdagangan A m e r i k a t idak lagi member i perhatian kepada perdagangan di Sabah. K o m a n d e r Schufeldt. yang bertugas dengan angkatan tentera laut A m e r i k a Syarikat cuba menuntut wi layah i n i daripada Sul tan B r u n e i pada b u l a n F e b r u a r i 1880. K o m a n d e r Schufeldt m e n g -g u n a k a n perjanjian 1865 sebagai asas tuntutan tetapi d i to lak o leh Sul tan Brune i .

K O N S E S I K E P A D A S Y A R I K A T I N G G E R I S , 1875-1879

Baron V o n Overbeck, k o n s u l A u s t r i a - H u n g a r y d i H o n g K o n g m e m -bel i h a k Syarikat Perdagangan A m e r i k a - B o r n e o daripada Joseph Torrey pada b u l a n Januari 1875. Beliau k e m u d i a n berkongsi dengan A l f r e d Dent . M e r e k a mendapat pengesahan surat cara d a r i p a d a Sul tan Brune i pada bulan Disember 1877 dan Baron V o n O v e r b e c k d i l a n t i k sebagai Maharaja Sabah dan Pulau Gaya serta Sandakan . Sul tan B r u n e i akan dibayar $12,000 setahun manakala Pangeran T e m e n g g u n g m e m p e r o l e h $3 ,000. O v e r b e c k d i b e r i k u a s a me-n u b u h k a n negara yang bebas daripada penguasaan Brunei . 3

250

Page 263: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A B A H D I B A W A H P E N T A D B I R A N I N G G E R I S

Baron Von Overbeck dan Alfred Dent menyedari wilayah tersebut juga d i tuntut o leh Sultan Sulu. Bagi menyelesaikan masalah i n i mereka ke Sulu awal tahun 1878. Hasilnya Sultan Sulu bersetuju m e n y e r a h k a n kawasan antara Sebuku hingga Sungai Pandasan dengan bayaran tahunan $5,000. Sultan Sulu juga menetapkan sebarang p i n d a h m i l i k wi layah tersebut perlulah mendapat i z i n kerajaan British. 4

Tujuan asal Overbeck ialah untuk menyerahkan konsesi wilayah Borneo Utara kepada kerajaan Austria tetapi terikat dengan syarat yang d iber ikan oleh Sultan Sulu. Lagipun kerajaan Austria sendiri tidak memberi sokongan. Setelah menghadapi masalah kewangan, Overbeck menjual haknya kepada Alfred Dent pada tahun 1879. Dengan ini hak ke atas Borneo Utara dikuasai oleh rakyat British sahaja.

P E N T A D B I R A N A W A L , 1878-1879

Pihak pengurusan syarikat yang baru mula mengatur pentadbiran secara k e c i l - k e c i l a n dengan membuka beberapa pangkalan di kawasan pantai. Residen W i l l i a m Pryer tiba di Teluk Sandakan pada bulan Februari 1878 dan mula membentuk bandar Sandakan sebagai pelabuhan keci l penjajah. Pryer dibantu oleh dua orang kacukan As ia -Eropah , sepuluh orang buruh Cina dan seorang gaji Hindia Barat. Pryer dianggap seorang pentadbir popular dan berjaya me-m a j u k a n perdagangan hingga ke kawasan pedalaman. Tugas utama beliau bukan sahaja untuk mengeksploitasi ekonomi Sabah tetapi juga u n t u k mewujudkan perhubungan baik dengan ketua-ketua bumiputera dan rakyat. Pada penghujung tahun 1879 jumlah rumah yang d ib ina di Sandakan 57 buah dengan j u m l a h penduduk 698 orang. Dan pada tahun berikutnya jumlah penduduk meningkat enam r ibu orang. Scparuh daripada penduduknya ialah imigran C i n a .

Perkembangan Sandakan menyebabkan pihak syarikat meng-h a n t a r p e m b a n t u tambahan ia i tu seorang p e n o l o n g residen, setiausaha d a n kerani. Pada tahun 1880, Alexander Cook tiba di Sandakan u n t u k memegang jawatan Bendahari. Bagi membantu

251

Page 264: Sejarah Malaysia 1800-1963

urusan dengan penduduk tempatan, Pryer melantik beberapa orang bumiputera untuk mengutip cukai, membantu mahkamah dan menguruskan hal pengangkutan sungai.

Satu persoalan penting yang perlu diselesaikan oleh Pryer bagi memastikan kemajuan perdagangan ialah pelanunan. Pada tahun 1878 sahaja 160 orang pedagang dan pengguna di laut antara Sandakan dan Labuan d ibunuh. Hinggakan pada bulan Oktober 1878 ramai penduduk Sandakan melarikan d i r i ke dalam hutan kerana ada berita tentang serangan lanun dari Pulau Linkabu. Pryer kemudiannya mendapat bantuan daripada angkatan laut Bri t ish yang tiba di Laut Sulu pada tahun 1879.

P I A G A M D I R A J A , 1881

Alfred Dent dan rakan-rakannya di London berusaha untuk men-dapat pengiktirafan rasmi daripada kerajaan British. Rakan-rakan kongsi Dent ramai yang berpengaruh dalam kerajaan British dan in i merupakan peluang yang baik. Pada tahun 1880 Setiausaha Rendah Pejabat Luar Negeri, Sir Julian Pauncefote membuat per-akuan yang kerajaan British boleh memberikan piagam diraja.

Pada awal tahun 1881 ditubuhkan '"British Nor th Borneo Provi-sional Association L t d " bagi tujuan memperoleh kepentingan-kepentingan Dent di Sabah.'' Rakan-rakan kongsi syarikat i n i termasuklah Alfred Dent, Alcock, Mart in, R . C Mayne dan W . H . M Read. Mereka telah membuat rayuan kepada Ratu untuk mendapat piagam diraja. Syarikat i n i kemudiannya ditukar nama menjadi Syarikat Borneo Utara British.

P E R O L E H A N W I L A Y A H , 1881-1888

Kerajaan British membenarkan Syarikat Borneo Utara memperoleh sebarang wilayah baru, tanah atau harta di Borneo atau pulau-pulau berhampiran. Bagaimanapun syarikat tidak dibenarkan memindah mi l ik kepada pihak lain tanpa kebenaran kerajaan British, Kesem-patan i n i digunakan oleh syarikat untuk menambahkan keluasan wi layah pegangannya.

Page 265: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A B A H D I B A W A H P E N T A D B I R A N I N G G E R I S

W . H . Treacher, konsul Besar Bri t ish di Labuan berjaya m e m -peroleh kawasan Sungai Pangalat pada tahun 1883 dengan bayaran $300 setahun." Pangiran M u d a Damit Tajuddin Brunei bersetuju menyerahkan daerah pegangannya kepada syarikat pada tahun 1884. Kawasan i n i meliputi lembangan Sungai Putatan. Bayaran tahunan yang dikenakan $1,000 setahun. Pacla penghujung tahun 1884, Sultan A b d u l M u m i n , Pangiran Bendahara dan Pangiran di G a d o n g pula menyerahkan kawasan bermula dari Si Pitang hingga kawasan Kuala Paniow (Penyu). Kawasan lain yang d i b e r i k a n termasuklah Bangawan, lembah Sungai Tuaran dan pulau-pulau berhampiran. Wang tahunan yang dibayar kepada sultan sebanyak $3,000.

P E N Y E L E S A I A N T U N T U T A N K U A S A B A R A T L A I N

Kuasa Sepanyol cli Pi l ipina memang berminat untuk menguasai Sabah. Pacla tahun 1638 Sepanyol telah mengalahkan Sultan Sulu tetapi kesultanan tersebut tidak pernah tunduk sepenuhnya. Apabila Pryer mula bertugas di Sandakan sebuah kapal perang Sepanyol tiba di situ dan menuntut bahagian t imur laut Borneo. Asas tuntutan mereka ialah Perjanjian Sepanyol-Sultan Sulu yang ditandatangani pada bulan julai 1878. Pryer tidak tunduk dengan tuntutan tersebut walaupun diugut akan diserang. Bagaimanapun setelah rundingan kedua-dua kerajaan akhirnya kerajaan Sepanyol menggugurkan tuntutan ke atas Sabah.

Belanda di Kalimantan menganggap usaha Syarikat Borneo Utara mengancam kedudukaimya di wilayah tersebut.'' Pada bulan Sep-tember 1879. satu pasukan tentera laut dihantar ke Batu Tinagat, di Sungai Sebuku. Pryer tidak membantu mengambil t indakan ten-tera dan hanya membuat bantahan. Apabila W . H . Treacher di lant ik sebagai gabenor pertama Borneo Utara, beliau cuba menetapkan wilayah syarikat hingga ke Sungai Sebuku. Sementara itu kerajaan British clan Belanda menubuhkan suruhanjaya sempadan pada tahun 1884 dan persetujuan ditandatangani pada bulan Jun 1891.

253

Page 266: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R O L E H A N W I L A Y A H , 1885-1903

Syarikat Borneo Utara terus mendapat w i l a y a h - w i l a y a h baru d a r i -pada sultan atau pembesar-pembesar Brunei . Pada bulan Mac 1885, P a n g e r a n S y a h b a n d a r y a n g m e n g u a s a i k a w a s a n Padas D a m i t bersetuju menyerahkan kawasan tersebut dengan bayaran $2,130 setahun. Syarikat juga berminat untuk menguasai kawasan-kawasan S u n g a i M a n a m , Mengkabong , Menggatal , A p i - a p i , S imbulan d a n Nafas Tambahan. Syarikat berjaya mendapat perkenan Sultan Brunei dan pembesar-pembesar yang memperoleh pegangan di situ pada t a h u n 1876. Pada t a h u n b e r i k u t n y a syarikat dapat menguasai k a w a s a n Sungai K i n a r u t . Syarikat terus m e m p e r o l e h beberapa kawasan lagi pada awal abaci ke-20. Berdasarkan perjanjian dengan Sul tan H a s h i m , kerajaan Brune i bersetuju menyerahkan kawasan antara Sungai Sepitong dengan Terusan. Bayaran tahunan y a n g d i k e n a k a n $600. Kawasan Sungai M e m b a k u t pula diserahkan ke-pada syarikat pada tahun 1902. Perundingan juga dibuat dengan Sul tan Sulu bagi memperoleh semua pulau-pulau yang berhampiran B o r n e o Utara . P i h a k S u l u telah bersetuju dan menandatangani perjanjian penyerahan pada 22 April 1903.8

GERAKAN ANTIPENJAJAH

Beberapa g erakan a n t i p e n j a j a h a n b e r l a k u d i Sabah. S e o r a n g pembesar B r u n e i bernama Haji Saman telah meninggalkan negeri tersebut dan membuat k u b u di Membakut t idak j a u h dari Kimanis . K a p t e n Rodney M u n d y bersama James Brooke mengambi l l angkah m e m b a s m i pemberontakan pada bulan Ogos 1840. Gerakan ke-tenteraan Inggeris berjaya memaksa Haji Saman melarikan d i r i ke d a l a m hutan." Beberapa pemberontakan la in yang m u n c u l k e m u -d i a n n y a ialah pemberontakan Syarikat Usman di Teluk M a r u d u (1854) , 1 0 pemberontakan Datu Baginda P u t i h , di Sandakan (1879) clan pemberontakan cli G u a G a m a n t o n g pacla tahun 1884 y a n g d i p i m p i n o leh Pangeran Samah. 1 1

Di kalangan orang M u r u t pula berlaku pemberontakan d i daerah L i m b a w a n g , Semenanjung Padas-Klias pada tahun 1888. P e m i m p i n pemberontakan i n i ialah Dato' Setia Bukt i . Pemangku Gabenor ia i tu

254

Page 267: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A B A H D I B A W A H P E N T A D B I R A N I N G G E R I S

W i l l i a m Crocker telah menghantar satu pasukan pol is clengan dibantu oleh sekumpulan pejuang Bajau dan Iban. Penentangan i n i juga ditumpaskan. Bagi pengajaran kepada rakyat y a n g l a i n supaya jangan bangun menentang pemerintahan Syarikat Borneo, penentang-penentang d i h u k u m dengan berat.

Pemberontakan menentang pemerintahan Syarikat Borneo Utara yang terkenal berlaku pada tahun 1894 yang dip impin o l e h M a t Salleh. Mat Salleh atau Paduka Mat Salleh berdarah campuran Bajau-Sulu . Beliau menetap di Inanam dan kemudian berpindah ke sebuah kampung di tebing Sungai Sugut yang terletak di pantai t i m u r Sabah. Pada mulanya pihak syarikat tidak pun mengetahui tentang ke-tokohan Mat Salleh sehinggalah ke tahun 1894.12

Pada tahun 1894 dua orang peniaga (ban dibunuh di Sugut. Pihak syarikat menganggap Mat Salleh terlibat kerana mel indungi orang yang disyaki. Pihak syarikat tidak berpuas hati dan menghantar dua orang pegawainya untuk menyiasat. Pegawai tersebut t idak dapat berjumpa dengan Mat Salleh tetapi telah meminta bapanva membayar wang ikat jamin dan Mat Salleh dikehendaki menyerah d i r i .

Mat Salleh mengambil keputusan berjumpa dengan Gabenor Beaufort pada bulan Ogos 1895. Ketibaan beliau dengan d i i r i n g i oleh pengikui-pengikutnya tidak diterima oleh Cook (Bendahar i Syarikat) yang memangku tugas gabenor kerana Beaufort t idak ada di Sandakan. Sebenarnya Beaufort sendiri menganggap M a t Sal leh penderhaka dan sudah bersedia hendak menghapuskannya. Beau-fort juga menyedari kedatangan Mat Salleh bukan hendak menye-lesaikan masalah pembunuhan dua orang saudagar Iban tetapi u n t u k mengadu tentang waki l syarikat yang bernama Haji S a l l e h u d d i n . Beaufort berpendapat syarikat tidak boleh tunduk kepada M a t Salleh dan perlu menunjukkau kewibawaan dan p e n e n u n g n y a p e r l u ditindas bagi menjadi teladan kepada rakyat.

Pihak Inggeris clengan bantuan Haji Durahim dan p e n g i k u t -pengikutnya menyerang Mat Salleh di Pulau Jambongan. Tetapi Mat Salleh tiada di situ dan telah pun ke Sugut untuk membina k u b u di Linkabau. Di s ini beliau mendapat sokongan p e n d u d u k - p e n d u d u k tempatan. Pacla b u l a n Januari 1890, Mat Salleh m e n g h a n t a r

255

Page 268: Sejarah Malaysia 1800-1963

perutusan kepada Gabenor Beaufort untuk berunding dan men-cadangkan Pryer sebagai wakil syarikat. Gabenor tidak bersetuju kerana menganggap Pryer tidak mempunyai kedudukan rasmi dalam kerajaan. Gabenor mahu Mat Salleh datang ke Sandakan untuk menghadapi pembicaraan dan bukan berunding. Dalam pada i tu seorang pengikut Mat Salleh bernama Panglima Ejal dijatuhi h u k u m a n penjara dan in i menyebabkan beliau tidak mempercayai keikhlasan syarikat terhadapnya.

M a t Salleh meneruskan penentangan dan cuba menegakkan kekuasaannya ke atas penduduk. Pihak syarikat telah mengambil tindakan menyerang kawasan pertahanan Mat Salleh dengan meng-hantar pasukan di bawah Rafles Fl int . 1 3 Pasukan polis syarikat berjaya menawan Labuk dan Sugut. Mat Salleh berjaya melepaskan d i r i dan membina kubu di Ranau.

Tindakan Mat Salleh semakin mencabar syarikat dan beliau telah menyerang Pulau Gaya pada bulan Julai 1897. Banyak harta syarikat dimusnahkan dan sesetengahnya dirampas. Beaufort mengambil tindak balas menyerang Inanam dan pasukan Mat Salleh dikalahkan. Tetapi in i bukan kemusnahan mutlak kerana tidak lama selepas itu Mat Salleh mampu menyerang syarikat di Ambong.

Satu perkembangan baik berlaku pada tahun 1898 dengan ketibaan Cowie (Pengarah urusan syarikat di London) di Sabah. Beliau berjaya memujuk Mat Salleh mengadakan rundingan. Mat Salleh akhirnya bersetuju tunduk di bawah pemerintahan syarikat lan syarikat pula bersetuju mengampunkan Mat Salleh dan peng k u t - p e n g i k u i n y a . 1 4 Bagaimanapun keputusan r u n d i n g a n in i

ditentang oleh orang Eropah di Sabah yang tidak mahu syarikat tunduk kepada penduduk tempatan. Jelaslah rundingan in i juga gagal terutama setelah Gowie pulang ke London. Dalam pada itu Beaufort uga meletakkan jawatan. Pentadbiran Sabah dikendalikau sementara oleh tiga orang pegawai iaitu Cook (Bendahari), Gueritz (ketua Pegawai Kehakiman) dan Litlle (Residen Pantai Barat). Pihak syarikai meneruskan kempen ketenteraan di bawah pimpinan C . H . Harrington. Pada 1 Januari 1900 Harrington tiba di tempat perkubuan Mat Salleh di Tambunan bersama-sama J 40 orang polis S i k h dan Iban serta 500 orang sukarelawan. Mat Salleh mempunyai

256

Page 269: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A B A H D I B A W A H P E N T A D B I R A N I N G G E R I S

empat kubu pertahanan dengan jumlah kekuatan dianggarkan 300 orang. Pada peringkat awal pasukan syarikat menawan kampung-kampung yang didiami oleh suku Tagaas. Ini memudahkan serangan dilancarkan ke atas kubu-kubu Mat Salleh. M u l a i 27 j anuar i 1900 serangan besar-besaran dilancarkan ke atas Mat Salleh dan akhirnya Mat Salleh berjaya d ibunuh pada 31 Januari 1.900.

Walaupun Mat Salleh berjaya dibunuh tetapi masih ada pengikut-pengikutnya yang meneruskan perjuangan. Antara mereka ter-masuklah K a m u n t a , Mat Daud dan Langkap. 1 5 Bagaimanapun perang urat saraf syarikat berjaya melumpuhkan pergerakan.

P E R K E M B A N G A N E K O N O M I S A B A H

Sebelum tahun 1910 kedudukan kewangan Syarikat Borneo Utara t idak lah memuaskan. Hanya selepas i tu k e d u d u k a n e k o n o m i syarikat dan Sabah sendiri mulai memuaskan. Ada beberapa sumber ekonomi yang menguntungkan seperti tembakau, pembalakan, hasil hutan, sagu, ikan kering, kelapa kering dan arang batu. Menjelang tahun 1889 terdapat tidak kurang 78 syarikat yang mengambil tanah kebanyakannya untuk tanaman tembakau. Tanaman tembakau mendapat keuntungan yang banyak apabila harganya melambung pada tahun 1894. Usaha menanam getah juga dimulakan terutama di Pantai Barat. Jumlah keluasan ladang getah mencapai 125 000 ekar. Dalam bidang perlombongan orang Cina sudah mula me-lombong etnas di Sungai Segama sejak tahun 1880. Arang Batu pula d i l o m b o n g di Tawau, Sandakan dan Labuan. Bahan i n i sangat diper lukan untuk kegunaan kapal-kapal wap ketika itu,

Sama seperti di Tanah Melayu tanaman getah di Sabah juga dikendal ikan oleh pekebun keci l (bumiputera) dan estet (Brit ish dan Cina) . Tanam-lanaman eksport yang lain termasuklah kelapa, sagu dan rami. Pembalakan juga telah memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah. Pacla tahun 1930 Sabah mengeksport balak bernilai $ 12.5 juta dan pada tahun 1.937 meningkat kepada $4 juta.

Pihak syarikat juga inula membuka bandar-bandar baru - G a y a , S i lam, Tawau, Penungah, Semporna, Keningau, Tenoni d a n Beau-fort. Bagi menggalakkan perkembangan ekonomi pihak syarikat

257

Page 270: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

cuba memperbaiki sistem perhubungan. Talian telegraf di antara Jesselton dengan Sandakan disiapkan pada tahun 1896. Jalan ke-reta api antara Weston ke Beaufort disiapkan pada tahun 1900. Kemudiannya jalan kereta api tersebut disambungkan ke Jesselton dan Mela lap. 1 6 Pembinaan ja lan kereta api dikatakan mengun-tungkan terutama untuk pengangkutan getah. Jalan raya amat sedikit dibina manakala perhubungan udara tidak ada langsung.

Selepas Perang Dunia Pertama, Sabah menghadapi masalah makanan kerana bencana ke atas tanaman padi. Faktor lain yang memerosotkan lagi ekonominya ialah kekurangan modal d a n kekurangan kapal untuk membantu kegiatan eksportnya. Kema-sukan imigran pula semakin ramai. Kesannya syarikat terpaksa menanggung hutang sejumlah 1,649,800 paun. Kedudukan ke-wangan syarikat hanya berjaya dipul ihkan apabila Yang Dipertua Lembaga Syarikat diambil alih oleh Jeneral Sir Nei l l Malcom. Selepas itu baharulah Sabah dapat dibangunkan seeara perlahan-lahan.

P E N T A D B I R A N S A B A H , 1881-1946

Syarikat Berpiagam membentuk pentadbirannya berasaskan ketetapan yang di tentukan oleh kerajaan Br i t i sh seperti yang termaktub dalam Piagam Diraja 1 November 1881. Wi l l iam H o o d Treacher di lantik sebagai Gabenor Borneo Utara yang pertama (1881-1887). Beliau memulakan pembentukan jentera kerajaan pusat seeara berperingkat-peringkat. Gabenor-gabenor yang lain juga turut meningkatkan kemajuan pentadbiran. Mereka ter-masuklah W . M . Crocker (1887-1888) dan Charles Creagh (1888-1.895). Semasa Earnesl Birch menjadi gabenor pada tahun 1901 beliau telah membuat beberapa pembaharuan untuk meluaskan jajahan dan meningkatkan pelaburan.

Selepas tahun 1910-an Lembaga Pengarah Syarikat telah me-longgarkan kawalannya ke atas pentadbiran Sabah. Kerajaan Sabah juga digalakkan membentuk beberapa jabatan kerajaan untuk m e l i c i n k a n pentadbirannya. Jabatan-jabatan yang d i t u b u h k a n termasuklah kesihatan, pelajaran dan hutan. Pada tahun 1912 di tubuhkan pula Majlis Perundangan yang dianggotai oleh sebelas ahl i .

Page 271: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A B A H D I B A W A H P E N T A D B I R A N I N G G E R I S

Semasa Gabenor Douglas J . Jardine (1934-19.37) mentadbir Sabah, beliau cuba membuat perubahan tetapi t idaklah begitu m e l u a s . Pada t a h u n 1935 Sabah d ibahagikan kepada empat Residensi iaitu Residensi Tawau (Pantai Timur) , Sandakan, Pantai Barat clan Pedalaman. Di bawah residensi terdapat 17 pentadbiran daerah. Jardine juga menghidupkan semula Majl is Perundingan Residensi yang dinamakan Persidangan Pegawai Tadbir. Selain residen, pegawai-pegawai daerah juga menganggotai majl is i n i . Bagaimanapun majlis in i tidak begitu berfungsi apabila Charles R. S m i t h mengambil al ih jawatan gabenor pada tahun 1937.

P E N T A D B I R A N D A N I N S T I T U S I P O L I T I K P E R I B U M I , 1881-1941

Syarikat berpiagam membentuk pentadbiran Sabah yang dikuasai o leh pentadbir-pentadbir Barat. Selain itu syarikat juga meng-gunakan sistem pentadbiran "tidak langsung". 1 7 Langkah-langkah d i a m b i l menyusun semula institusi-institusi pol i t ik tempatan bagi memudahkan pentadbiran ke atas anak negeri. Alasan-alasan lain:

(a) Kedudukan kewangan syarikat tidaklah begitu teguh. O l e h yang d e m i k i a n l a n g k a h ber j imat dan pengurangan kos pentadbiran perlu d iambi l . Cara yang terbaik ialah meng-gunakan tenaga dan institusi tempatan,

(b) Selain menjimatkan perbelanjaan, kaedah i n i juga dapat me-ngurangkan ketegangan antara syarikat dengan anak negeri. Lebih mudah pemimpin-pemimpin tempatan menguruskan soal penduduk kerana mereka mempunyai hubungan budaya yang sama.

Penggunaan institusi tempatan lebih di tumpukan u n t u k pen-tadbiran di peringkat daerah dan kampung. Lembaga-lembaga tempatan yang penting digunakan termasuklah Ketua A n a k Negeri (pembesar), Orang Tua (ketua kampung) clan M a h k a m a h A n a k Negeri . Ketua Anak Negeri ada yang diiktiraf dan dimasukkan ke da lam sistem kerajaan. Sesetengah daripada penjawatnya dibayar

259

Page 272: Sejarah Malaysia 1800-1963

gaj i d a n sesetengahnya t idak . Tugas-tugas p e n t i n g K e t u a A n a k N e g e r i t e r m a s u k l a h menjaga k e a m a n a n , m e m u n g u t c u k a i d a n m e n g u r u s k a n pentadbiran pengadi lan ( p e m b a n t u maj i s re t ) . A n t a r a K e t u a A n a k N e g e r i yang terkenal ia lah P a n g l i m a U d a n g , P a n g i r a n H a j i Omar , Pangiran Abas dan H a j i Pati. Pada tahun 1916 d i te tapkan tiga kategori p e r k h i d m a t a n .

(a) K e t u a A n a k Neger i G r e d I (menjadi ke tua d a e r a h ) .

(b) K e t u a A n a k Neger i G r e d I I (menjadi ketua daerah k e c i l )

(c) Ketua A n a k Neger i G r e d III

B a g i m e n g u k u h k a n j a w a t a n O r a n g T u a sa tu u n d a n g - u n d a n g d i l u l u s k a n pada tahun 1891. W a l a u p u n mereka t idak d i b a y a r gaji tetapi mener ima s e p u l u h peratus k o m i s e n hasi l c u k a i k e p a l a .

P i h a k syar ikat juga m e n u b u h k a n M a j l i s Penasihat H a l E h w a l P e r i b u m i pacla tahun 1887 tetapi t idak berperanan. A p a b i l a C.W.C Parr menjadi gabenor be l iau m e n u k a r n a m a maj l i s i tu k e p a d a M a j l i s Penasihat K e l u a - k e t u a A n a k Neger i . Pada m u l a n y a m a j l i s i n i d ianggotai oleh Ketua A n a k Neger i Gred I tetapi p a d a tahun 1935 keanggotaannya d i t a m b a h . A h l i - a h l i maj l is i n i d iber i gelaran O r a n g K a y a - k a y a ( O K K ) . 1 8

Satu j a w a t a n p e n t i n g y a n g d i w u j u d k a n p a d a t a h u n 1915 m e m b u k a peluang b u m i p u t e r a Sabah menjawat j awatan l e b i h t inggi i a i tu Pembantu P e n o l o n g Pegawai Daerah. B i d a n g tugas mereka s a m a l a h dengan rakan sejawat mereka d a r i p a d a b a n g s a E r o p a h . P e m b a n t u P e n o l o n g Pegawai Daerah juga d i l a n t i k d a r i p a d a k a u m C i n a u n t u k bertugas cli kawasan bandar.

260

Page 273: Sejarah Malaysia 1800-1963

SABAH DI BAWAH PENTADBIRAN INGGERIS

261

Page 274: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 15

Sarawak di Bawah Pentadbiran Brooke, 1841-1941

S A R A W A K S E B E L U M B R O O K E

Sarawak adalah sebahagian daripada Kesultanan Brunei dan pen-tadbirannya dijalankan oleh seorang pembesar yang di lant ik oleh Sultan B r a n d . Pada tahun 1827, Pangiran Md Salleh yang bergelar Pangiran Indera Mahkota dilantik menjadi gabenor di K u c h i n g . 1

Kedatangan beliau tidak disenangi oleh datuk-datuk Melayu yang berpengaruh di Kuching . Penentangan memuncak hingga men-cetuskan pemberontakan pada tahun 1836. Pemberontakan in i d ip impin oleh Pangiran Usop yang membuat pakatan dengan datuk-datuk Melayu yang lain. Kekacauan juga tercetus di kawasan Sungai Seribas dan Sekrang di kalangan orang Iban. Pelombong-pelombong emas dan anatomi (sejenis galian batu perak) yang terdiri daripada orang Cina mencetuskan kekacauan di daerah Bau.

Bagi menenteramkan keadaan, Sultan Umar A l i Sai luddin meng-hantar Pengiran Muda Hashim ke Kuching pada tahun 1837.2 Beliau gagal untuk memulihkan keamanan sehinggalah ketibaan seorang Inggeris bernama James Brooke. Ketibaan James Brooke bukanlah satu peristiwa biasa tetapi telah menukar dan membentuk sejarah Sarawak.

262

Page 275: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1041

J A M E S B R O O K E M E N J A D I R A J A S A R A W A K

James Brooke lahir cli Benares, India pacla 29 A p r i l 1803. Bapanya Thomas Brooke seorang pekerja Syarikat Hindia Timur inggeris yang bertugas cli India. James Brooke mendapat pendidikan di England clan kemudian seperti bapanya berkhidmat dengan Syarikat Hindia T i m u r Inggeris. Setelah meletakkan jawatan beliau menumpukan minat untuk mengembara. Dengan wang peninggalan ayahnya sebanyak 30,000 paun beliau membeli sebuah kapal layar lengkap dengan senjata bernama "Royalist".

James Brooke sememangnya tertarik untuk membuat kajian saintifik dan mengembara. Beliau melawal Negeri-negeri Selat clan Cina pada tahun 1830-1831 dan datang semula ke Timur pada tahun 1834. James Brooke menerbitkan prospektus di England pada tahun 1838 menggariskan keperluan British mengembangkan kekuasaan di Hindia Timur, meningkatkan aktiviti perdagangan dan mengem-bangkan agama Kristian. James Brooke berminat memajukan pen-d u d u k tempatan dan bukan menindas mereka. Bel iau begitu menyanjung usaha Stamford Raffles ketika mentadbir Pulau Jawa. Pada akhir tahun 1838, James Brooke sekali lagi meninggalkan England ke Timur untuk membuat penyelidikan sains di Borneo Utara dan Sulawesi, Pada tahun 18 39 James Brooke tiba di Singapura dan diminta o leh Gabenor George Bonham ke K u c h i n g untuk menyampaikan terima kasih kepada Pangiran M u d a Hashim yang membantu anak-anak kapal Inggeris yang terdampar di pantai Sarawak, 1

James Brooke tiba cli Sarawak pada 15 Ogos 1839, dan diberitahu oleh Pangiran M u d a Hashim tentang kekacauan yang dihadapi. Pangiran M u d a Hashim meminta Brooke tinggal di Sarawak untuk beberapa waktu sebagai satu demonstrasi kekuatan kepada pem-berontak-pemberontak sehingga bulan September. Brooke kembali semula ke Sarawak pada bulan Ogos 1839 dan didapati kekacauan semakin buruk. Kal i in i Pangiran Muda Hashim meminta bantuan Brooke membantu menghapuskan pemberontakan dengan me-nawarkan daerah Seniawan dan Kuching serta melantik Brooke sebagai pemerintah. Brooke berjaya menghapuskan pemberontakan

263

Page 276: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dan memakai gelaran residen pada bulan Februari 1841 d a n pada bulan September menjadi penguasa penuh. Pada mulanya Pengiran M u d a Hashim melambat-lambatkan pelantikan tersebut sehingga Brooke membuat ugutan dan mengepung tempat kediaman Pa-ngiran Hashim. Di s ini jelas unsur paksaan digunakan. Setelah i tu barulah beliau dilantik sebagai raja dan gabenor Brunei setelah mengugut akan membedil bandar Brunei dengan K a p a l H . M . S Phlegethon. 4

James Brooke ber ikht iar u n t u k m e n g u k u h k a n k e d u d u k a n Pangiran M u d a Hashim dan Pangiran Badaruddin kerana mereka merupakan penyokong-penyokong kuatnya. Bagaimanapun pada bulan Disember 1845 Pangiran M u d a Hashim dan kaum keluarga-nya d i b u n u h oleh k u m p u l a n anti-lnggeris yang d i p i m p i n oleh Pangiran Usup. James Brooke menggunakan peluang ini untuk ke Brunei dan memaksa Sultan Brunei mengiktiraf kekuasaannya di Sarawak sepenuhnya tanpa bayaran tahunan. 3 Brooke juga cuba mengukuhkan kedudukannya dan berjaya memaksa Sultan Brunei menyerahkan Bahagian Ketiga Sarawak kepadanya.

P E N G U K U H A N K U A S A J A M E S B R O O K E

James Brooke telah mengambil beberapa langkah dan strategi untuk nengukuhkan kekuasaannya di Sarawak. Beliau telah berbaik-baik

dengan kumpulan pemberontak yang d ip impin oleh Dato' Patinggi A l i dan Pangiran Mat Usin . Tujuannya ialah untuk mendapat soko-ngan penduduk tempatan dan memudahkan pemerintahannya. Pemimpin-pemimpin Melayu tempatan ini pula mendapat sokong-an orang Cina dan Bidayuh. Dengan ini bermakna James Brooke terpaksa mengetepikan Pangiran Mahkota yang tidak disukai oleh penduduk tempatan dan sekali gus menjadi pencabar kekuasaan Brooke di Sarawak.

Langkah seterusnya yang diambil oleh Raja Sarawak ialah meng-hapuskan pemberontakan yang mengancam pemerintahannya Selain itu James Brooke juga menggunakan kesempatan untuk menambahkan lagi keluasan negerinya dengan mendesak Sultan Brunei. Langkah awal yang diambil untuk memastikan Pangiran

264

Page 277: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-1941

Indera Mahkota tidak akan merebut kekuasaan semula, Dalam pada itu Pangiran Indera bekerjasama dengan Syarif Sahab dari Sekran tetapi pakatan in i ditumpaskan. Pangiran Indera dihantar balik ke Brunei pada tahun 1844.

Raja James meneruskan kempennya untuk menguasai Sarawak dengan menentang pembesar-pembesar Melayu dan mengancam-nya. Beliau m e n g c a p pembesar-pembesar ini terlibat dalam kegiatan lanun. Apa yang sebenarnya berlaku pembesar-pembesar Melayu tidak suka dengan pemerintahan James dan mengambil langkah mengganggu pentadbiran Sarawak. Raja James juga menumpukan perhatian untuk menundukkan orang Dayak yang dianggapnya mengancam keamanan. Bagi tujuan kempen ketenteraannya James Brooke telah pergi ke Singapura untuk meminta bantuan tentera daripada kerajaan Negeri-Negeri Selat. Beliau telah mendapat ban-tuan daripada tentera laut British yang dipimpin oleh Kapten Henry Keppel dengan kapal perangnya H.M.S Dido. 6

Kempen dimulakan dengan menyerang orang Iban di Sungai Saribas pada bulan Julai 184 3 yang membuat pertahanan di Padeh dan Layar. Setelah orang Iban di situ dikalahkan James Brooke dan Kapten Keppel memusnahkan pertahanan orang Iban di Rimbas dan Paku.

Penentangan juga datang dar ipada beberapa orang Syar i f peranakan Arab yang menjadi ketua masyarakat. Sekutu Pangiran Indera iaitu Syarif Sahab berpindah ke Matang Lupar dan membina k u b u di Pemutus. A d i k n y a Syarif Mular membuat kubu di U n d u p . Kedua-dua bersaudara in i disokong oleh orang Melayu dan Iban. Sekali lagi dengan bantuan Kapten Keppel berjaya mengalahkan dua saudara tadi tetapi mereka dapat melepaskan dir i . Syarif Sahab melarikan dir i ke Pontianak dan menetap di sana. Manakala Syarif M u l a r kembali semula ke Sarawak dan mendapat pengampunan James Brooke.

Seorang lagi yang dianggap oleh pemerintahan Brooke men-jalankan kegiatan lanun ialah Syarif Usman yang tinggal cli Teluk Maruclu. Sekali lagi dengan bantuan angkatan laut British yang ka l i in i dipimpin. oleh Thomas Cochrane, kerajaan Brooke berjaya. Syarif Usman terkorban pada bulan Ogos 1845.7

265

Page 278: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

K e m p e n ke atas orang Iban di teruskan pada tahun 1849-). K a l i i n i Brooke menyerang orang Iban di Sungai Saribas dan Sekrang. J u m l a h kekuatan orang Iban di taks irkan seramai 25 r ibu orang. Pada bulan M a c , James Brooke berjaya mengalahkan orang Iban di Sekrang dan enam bulan k e m u d i a n m e n u m p a s k a n Iban di Saribas.

Pada tahun 1860 James Brooke menghadapi rancangan daripada Pangi ran Temenggung H a s h i m Ja l i l yang hendak menggul ingkan pemerintahannya. Pangiran Temenggung telah membuat pakatan d e n g a n Syari f M a s h u r dan D a t u Pat inggi A b d u l Ghafar tetapi pakatan i n i dipatahkan.

O r a n g C i n a juga pernah mengadakan pemberontakan menentang kerajaan Brooke. Pacla m u l a n y a Brooke menggalakkan kemasukan i m i g r a n - i m i g r a n C i n a untuk mengeksploi tas i e k o n o m i Sarawak. R a m a i antara mereka d iambi l bekerja sebagai b u r u h l o m b o n g perak (ani tomi) d i Bau ( U l u Sungai Sarawak). P e l o m b o n g - p e l o m b o n g C i n a i n i memberontak kerana membantah kadar cukai yang mereka per lu bayar. Serangan orang C i n a ke atas bandar K u c h i n g pada tahun 1856 mulanya berjaya menawan bandar K u c h i n g . Pemberontakan i n i d i t u m p a s k a n oleh James Brooke dengan bantuan orang M e l a y u , Iban, B i d a y u h dan Syarikat Borneo. 8

Jelas da lam mengasaskan dan m e n g u k u h k a n pemerintahannya di Sarawak, salah satu strategi James Brooke yang penting ia lah m e n g g u n a k a n kekuatan tentera. Sumber ketenteraan i n i datang daripada kerajaan Bri t ish clan juga orang tempatan terutama o r a n g M e l a y u dan Dayak Laut. Segala percubaan merampas kuasa, ingkar per intah atau m e n i m b u l k a n kekacauan dit indas dengan kekuatan tentera.

P E N T A D B I R A N J A M E S B R O O K E , 1841-1868

James Brooke di isyt iharkan sebagai raja dan Gabenor Sarawak pada 24 N o v e m b e r 1841 oleh Pangiran M u d a H a s h i m . Selepas i tu pada 18 Ogos 1842, James Brooke mener ima sural pelantikan daripada S u l t a n B r u n e i sebagai Raja Sarawak. Da lam m e n g u r u s k a n p e n -tadbiran bel iau hanya dibantu o leh s e k u m p u l a n kec i l pentadbir Inggeris, Raja Brooke menggunakan cara pemerintahan autokrat ik

266

Page 279: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-19+1

dan berkuasa mutlak. Bagaimanapun beliau tetap memelihara hubungan rapat dengan pembesar-pembesar Melayu, Kedudukan pembesar-pembesar Melayu terus dikekalkan dan ada yang menjadi penasihat kepadanya. 9 Raja James Brooke membayar gaji kepada pembesar-pembesar Melayu dan menghapuskan k u t i p a n hasi l tradisional. Antara pembesar-pembesar Melayu yang terkenal ter-masuklah Datuk Bandar dan Datuk Temenggung.

James Brooke telah membuat beberapa perubahan pentadbiran semasa memerintah Sarawak. Undang-undang jenayah diperkenal-kan serentak dengan pembukaan mahkamah. Beliau juga memper-kenalkan sistem mata wang, ukur dan timbang. Dalam menghadapi penduduk pelbagai kaum, James memisahkan petempatan mengikut ras.10 Demikian juga dalam bidang ekonomi penduduk-penduduk p e r i b u m i d ibeka lkan dengan pekerjaan tradisi . Bagi kegiatan ekonomi perdagangan beliau menggalakkan kemasukan saudagar-saudagar dan syarikat-syarikat swasta asing. Syarikat yang banyak memegang monopol i di Sarawak ialah Syarikat Borneo.

Pembantu utama James Brooke ialah anak saudaranya Charles Johnson yang datang ke Sarawak pada tahun 1848. James dikenal i sebagai "Tuan Besar" manakala anak saudaranya dipanggil "Tuan M u d a " . Apabila James Brooke pulang ke England pada tahun 1863 urusan pentadbiran diserahkan kepada Charles. Raja James me-ninggal pacla tahun 1868 di England.

R A J A C H A R L E S B R O O K E , 1868-1917

Charles Brooke memerintah selama hampir 48 t a h u n . 1 1 Bel iau dilantik menjadi Raja Sarawak keclua pada 3 Ogos 1868 dan me-ngangkat sumpah pada 11 Oktober 1868. Beliau seorang yang pemurah tetapi berpendirian tegas. Charles juga dianggap berfikiran terbuka, cergas dan menggunakan kewarasan polit ik dalam pen-tadbiran. Beliau nampaknya berkuasa penuh dalam pentadbiran dan sistematik sehingga kepada perkara-perkara kecil. Ini menyebabkan pegawai pegawainya terutama di Kuching tidak dapat bertindak sendiri . Tugas utama Charles ialah untuk menyusun pentadbiran dan memastikan kerajaan tidak banyak berhutaug seperti zaman

267

Page 280: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

bapa saudaranya. Oleh itu beliau memastikan. birokrasi tidak besar bagi menjimatkan belanja. Ini sesuai dengan sifat beliau yang tidak boros atau suka berpoya-poya.

Pentadbiran

Charles mengawal ketat pentadbiran dan memastikan pegawai-pegawai menghantar laporan lengkap pentadbiran kepada beliau. N a m u n keputusan banyak dibuat seeara lisan. Perkhidmatan untuk pegawai-pegawai Eropah agak sukar, gaji sedikit, kemudahan hidup kurang memuaskan dan pegawai-pegawai tidak digalakkan ber-kahwin . Pegawai-pegawai dikehendaki berkhidmat dalam jangka masa yang panjang sebelum pulang ke Eropah. Walaupun ketat dan ditekan tetapi Raja Charles dihormati oleh pegawai-pegawai. 1 2

Sarawak dibahagikan kepada tiga bahagian. Setiap bahagian ditadbir oleh seorang residen (Eropah) dengan dibantu oleh pe-nolong residen dan pegawai daerah. Mereka ini mungkin orang Eropah atau Melayu. Bagi pentadbiran anak negeri, ketua-ketua tempatan orang Melayu, Cina dan Dayak terus dikekalkan. Ketua-ketua in i dilantik oleh residen. Di kalangan orang Cina misalnya ketua kumpulan mereka dikenali sebagai "Kang C h e w " atau kepala. Masalah-masalah dalam masyarakat ini akan dikendal ikan oleh ketua-ketua masyarakat masing-masing. A p a yang merumitkan apabila masalah yang timbul melibatkan antara dua kaum atau lebih. Jika i n i terjadi perkara tersebut akan dirujuk kepada residen atau penolongnya. Kadangkala raja sendiri terpaksa campur tangan.

Adalah jelas raja memegang kuasa yang tertinggi. Bagaimanapun beliau meneruskan dasar bapa saudaranya yang sering merujuk pendapat rakyat tempatan. Charles mengarahkan residen-residen membentuk majlis tempatan yang dianggotai oleh p e m i m p i n -p e m i m p i n setempat. Di peringkat pusat majlis dibentuk pada tahun 1855 dan anggota-anggotanya terdiri daripada raja sendiri, Residen Bahagian Pertama dan tiga atau empat orang Melayu. Sepuluh tahun kemudian, Majlis Negeri dibentuk dan ahli-ahlinya terdiri daripada orang Eropah, pegawai-pegawai Melayu dan pemimpin-pemimpin utama Dayak.

268

Page 281: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E , 1841-1941

Charles Brooke juga telah berjaya meluaskan daerah Sarawak. Pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang kerajaan Brunei. Raja Charles mengambil kesempatan i n i berunding dengan Sultan Brunei. Baginda bersetuju menyerahkan kawasan pantai bermula dari Tanjung Kedorong hingga ke Sungai Baram kepada rejim Brooke dengan bayaran pajakan tahunan. Pada tahun 1885 Sultan Brunei menyerahkan pula daerah Sungai Terusan tanpa sebarang bayaran setelah gagal me-ngatasi masalah kekacauan di situ. Daerah Limbang diambi l oleh Charles pada 17 Mac 1890 setelah mendapat restu kerajaan Brit ish.

Perkembangan Ekonomi dan Sosial, 1868-1917

Perkembangan ekonomi tidaklah pesat tetapi hasilnya meningkat secara perlahan-lahan. Matlamat utama Raja Charles ialah untuk menyelesaikan hutang negeri dan hal ini dapat diselesaikan men-jelang tahun 1877. Kejayaan ini dicapai dengan cara menjimatkan perbelanjaan. Walaupun negeri bebas daripada beban hutang tetapi kemakmuran negeri tidak diperoleh. Kebanyakan hasil negeri diperoleh daripada pajakan-pajakan, royalti perlombongan dan cukai kepala. 1 3

Raja Charles tidak menggalakkan perusahaan sektor awam sama ada Eropah atau C i n a . Sama seperti bapa saudaranya, beliau hanya membenarkan Syarikat Borneo menjalankan operasi di Sarawak. Syarikat. ini beroperasi dalam bidang pertanian dan perlombongan. Raja Charles juga amat berhati-hati untuk membenarkan imigran-imigran Cina masuk ke Sarawak walaupun syarat kemasukan dilonggarkan pada tahun-tahun 1880-an memandangkan keperluan ekonomi. Bagi tujuan keselamatan beliau memastikan orang C i n a tidak menguasai ekonomi Sarawak.

Kerajaan Charles menyedari kekayaan Bahagian Pertama tetapi tidak berkeupayaan mengeksploit sepenuhnya. Di sini terdapat beberapa lombong antimoni yang berharga. Bahagian Kedua dan Ketiga juga tidak dimajukan atas alasan keselamatan. Hanya daerah Oya dan Mukah menjadi pengeksport sagu. Pada masa ini Sarawak hanya mengeksport sagu, lada hitam dan gambir tetapi jumlahnya kecil .

269

Page 282: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Dalam bidang pengangkutan Sarawak lebih bergantung kepada perhubungan semula jadi sama ada melalui sungai atau darat. j a lan raya hanya terdapat di bandar Kuching . Kemudahan telefon dan telegraf hanya diperkenalkan pada awal abad ke-20. Itu p u n hanya di kawasan penting. Di bidang perubatan juga Sarawak lebih ber-gantung kepada cara lama kerana kekurangan doktor. Pacla abaci ke-19 hanya terdapat seorang doktor Eropah. Dalam bidang pen-d i d i k a n kemajuannya lebih sediki t terutama clengan kegiatan mubaligh-mubaligh Kristian. Bagaimanapun Charles Brooke tetap mengawal pertumbuhan sekolah-sekolah kerana b imbang per-kembangan yang terlalu cepat akan mengganggu tradisi anak negeri.

Penentangan-penentangan Peribumi terhadap Raja Charles, 1868-1917

Penentangan orang tempatan khususnya di kalangan orang Dayak terhadap rejim Brooke terus wujud . Gerakan-gerakan i n i l eb ih bersifat tempatan dan berpecah-belah. Kadangkala penentangan lebih bersifat permusuhan antara suku kaum kerana permusuhan tradisi. Dengan ini mudahlah Charles Brooke menghadapi pem-berontakan. Beliau dengan mudah menggunakan satu puak u n t u k menindas puak yang menimbulkan kekacauan atau ingkar perintah kerajaan pusat. Bantuan dan gerakan bersama dengan kerajaan Belanda juga amat membantu. Selain itu Charles Brooke mengu-k u h k a n kota-kota pertahanan seperti di kuala Sungai Sekrang, Kanowit , Lingga dan Bakung, langkah juga diambil untuk membina kota-kota baru di Lubuk A n t u dan Bintu. Antara gerakan-gerakan penentangan yang berlaku:

(a) Penentangan Ngumbang, 1868-1886

Ngumbang dan pengikutnya menetap di U l u Sungai Batang Lupar . Beliau dianggap oleh orang Iban tempatan sebagai p e m i m p i n yang berkebolehan dan digelar "Beruah Langi t " . Penentangan Ngumbang dan pengikut-pengikutnya kerana enggan membayar cukai pintu dan larangan adat memotong kepala. Mereka telah bertindak menyerang pertahanan kerajaan

270

Page 283: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1941

di L u b u k A n t u dan i n i menyebabkan Charles menghantar pasukan untuk menghukum. Pasukan in i gagal untuk me-nangkap Ngumbang tetapi akhirnya berjaya memujuk N g u m -bang untuk bekerjasama. 1 4 Bagaimanapun apabila orang Iban cli Batang Lupar bangun memberontak lagi di bawah pimpinan Banten, Ngumbang sekali lagi turut serta.

(b) Penentangan Iban U l u A i , 1863-1873

Orang Iban di daerah in i d i p i m p i n oleh Balang dan kemudian digantikan oleh adiknya Unjap. Puncanya kerajaan Charles mengambil tindakan ke atas Iban yang mendiami kawasan Sungai Katibas kerana mereka sering menyerang orang Dayak yang menetap cli kawasan Sungai Kapuas. Raja Charles meng-hantar pasukan untuk menghukum mereka pada tahun 1870 dan 1871 tetapi gagal. Hanya pada tahun 1873 barulah berjaya dan orang Iban tidak lagi dibenarkan menetap di Sungai Katibas. Mereka dikehendaki berpindah ke Batang Lupar.

(c) Penentangan Lang Endang, 1879

Lang Hndang telah dilantik sebagai penghulu orang Iban cli Sekrang tetapi tidak berpuas hati dengan kerajaan Charles yang menghalang beliau menyerang orang Dayak Kuntu , di K a l i -mantan Belanda. Lang Endang juga tidak berpuas hati dengan kutipan cukai pintu yang dijalankan. Satu pasukan Dayak berjaya dibentuk oleh Lang Endang untuk menyerang K u c h i n g tetapi dipatahkan oleh Raja Charles dengan bantuan orang Dayak yang d i p i m p i n oleh Nanag Orang Kaya Pemanca Dana. Sebagai hukuman, Lang Endang dibuang daerah ke Kanowit . 1 5

(d) Penentangan Banten, 1896-1908

Penentangan Banten yang bergelar ' I jau l .ayang" adalah lanjutan daripada gerakan Ngumbang di Batang Lupar. 1 6 Ter-dapat sekumpulan Iban yang tidak mahu menurut peraturan tempat tinggal yang ditetapkan. Kerajaan Brooke mahu orang Dayak membuat petempatan tetap di suatu kawasan di tebing

271

Page 284: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sungai. Langkah i n i bertujuan untuk memudahkan kerajaan mengawal mereka. Satu lagi peraturan yang tidak disukai ialah larangan menjalankan kegiatan tanaman pindah. Banten dan beberapa keluarga telah berpindah ke. u l u Sungai Delok tanpa menghiraukan peraturan-peraturan kerajaan. Bagi mengatasi masalah in i residen meminta kerjasama Ngumbang, Walaupun Ngumbang berjaya memusnahkan petempatan Banten dan pengikutnya tetapi gagal mematahkan penentangan. Bahkan i n i menambahkan simpati orang Iban U l u Batang Lupar kepada Banten sehingga pengikut-pengikut Ngumbang sendiri p u n bergabung dengan golongan penentang. Raja Charles cuba berlembut dengan mengarahkan residen jangan mengambil sebarang langkah dan beliau sendiri datang ke L u b u k A n t u pada tahun 1893 untuk berunding tetapi tidak diendahkan oleh Banten.

Pertelagahan dengan Banten semakin tegang pada tahun 1895. Puncanya keengganan Banten membayar cukai. Residen D.S.J Bailey telah menghantar satu pasukan Dayak yang d i p i m p i n oleh orang Melayu menyerang Banten di Sungai Delok. Kemarahan Banten me-inuncak kerana kepala anak saudaranya dipenggal. Dalam pada itu Charles Brooke cuba berdamai dengan Banten dan menawarkan pcngampunan pada bulan Oktober 1897. Tawaran tersebut b u k a n sahaja ditolak bahkan Banten mengambil tindak balas menyerang orang Iban di Sukong yang menyokong Inggeris. Oleh i tu Raja Charles menghantar pasukan untuk menghukum Banten. Serang-an i n i memaksa Banten melarikan d i r i ke. Kalimantan Belanda. Perlawanan Banten berterusan sehingga tahun 1909 apabila bel iau bersetuju meletakkan senjata. Tetapi Banten tidak lagi menetap di Sarawak kerana membuat petempatan baru di Sungai Leboyan di kawasan Kalimantan Belanda.

P E M E R I N T A H A N C H A R L E S V Y N E R B R O O K E , 1917-1946

Charles Vyner Brooke mempunyai pengalaman yang luas da lam pentadbiran Sarawak. Beliau pernah memegang jawatan residen di

272

Page 285: Sejarah Malaysia 1800-1963

S A R A W A K DI B A W A H P E N T A D B I R A N B R O O K E . 1841-1941

Batang L u p a r (1898-99) , ahl i Ma j l i s Neger i clan d i lant ik sebagai Raja M u d a pada tahun 1900. Vyner juga berpengalaman m e n g e p a l a i p a s u k a n m e n g h a p u s k e b a n g k i t a n orang D a y a k te rutama y a n g d i p i m p i n o leh Banten. Beliau mengetuai kerajaan apabila a y a h n y a p u l a n g ke E n g l a n d pada tahun 1916 d a n d i l a n t i k m e n j a d i raja apabila Charles Brooke meninggal pacla b u l a n M e i 1917.

Charles Vyner Brooke juga bersifat otokrat ik seperti b a p a n y a . Bel iau berusaha u n t u k m e w u j u d k a n kestabilan clan m e n g a m a n k a n perkelahian antara s u k u - s u k u serta menindas penentangan . 1 7

Penentangan Orang Iban, 1919-1931

Pada awal pemerintahannya, orang Iban yang tinggal di Sungai Gat m a s i h t idak t u n d u k sepenuhnya d a n sor ing m e n i m b u l k a n ke-kacauan. Vyner menghantar pasukan tentera di hawah p i m p i n a n G . M . C l i f f o r d pacla tahun 1919. Pasukan i n i mengambi l beberapa langkah u n t u k menghapuskan penentangan orang Iban. M e r e k a m e m b a k a r r u m a h panjang, m e n a n g k a p clan m e m b u n u h p e m -berontak. memenjarakan p e m i m p i n - p e m i m p i n pemberontak dan setengah dar ipadanya d ibuang daerah.

Satu lagi kekacauan yang dicetuskan oleh orang Iban b e r l a k u antara tahun 1930-1931. K a l i i n i orang Iban d i p i m p i n o leh Asun. 1 8

Kawasan kekacauan mel iput i u l u Sungai Kanowit , Entabai d a n u l u Sungai Julau, Puncanya kerana kemelesetan e k o n o m i d u n i a me-n y e b a b k a n harta b a h a n mentah sepert i getah dan h a s i l h u t a n merosot. Petani Iban menyalahkan kerajaan Vyner yang gagal me-nyelesaikan masalah mereka. Sekal i lagi pasukan tentera d i h a n t a r untuk menghapuskan penentangan tetapi A s u n sempat m e l a r i k a n d i r i . Bagaimanapun pada hujung tahun 1932, A s u n m e n y e r a h diri d a n d i b u a n g daerah ke Lundu.

Pentadbiran Charles Vyner Brooke, 1,917-1941

Pada p e r i n g k a t a w a l p e m e r i n t a h a n n y a t idak b a n y a k b e r l a k u perubahan. Bel iau masih menjalankan dasar p e m e r i n t a h a n y a n g sama dengan ayahnya. Pegawai utama masih disandang o l e h o r a n g E r o p a h .

273

Page 286: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Vyner tidak ada anak lelaki untuk menjadi waris takhta. O l e h itu usaha dibuat untuk melantik saudaranya bernama Betram s e b a g a i Tuan M u d a . Setelah adiknya meninggal dunia , anak s a u d a r a n y a A n t h o n y Brooke pula dijadikan pengharapan bakal Raja S a r a w a k . Anthony dilantik sebagai Raja M u d a pada tahun 1939. B a g a i m a n a -pun anak saudaranya itu kurang popular di kalangan pentadbir dan Vyner mengambil langkah menarik balik jawatan Raja M u d a p a d a tahun tersebut juga.

Dalam tahun 1930-an idea demokrasi semakin b e r k e m b a n g di seluruh dunia. Vyner Brooke berpendapat p e r u b a h a n - p e r u b a h a n perlu di lakukan dalam negeri Sarawak sejajar dengan p e r k e m b a n g a n dunia. Orang yang dianggap mempengaruhi p e r u b a h a n - p e r u b a h -an yang dilakukan oleh Raja Vyner ialah Gerald Mac Bryan y a n g menjadi setiausaha sulit raja merangkap Ketua Setiausaha K e r a j a a n Mac Bryan memulakan kerjayanya di Sarawak sebagai kadet p a d a tahun 1920 dan 15 tahun kemudian memeluk agama Islam a p a b i l a berkahwin dengan seorang wanita Melayu. Dar i segi pentadbiran Raja Vyner cuba memodenkan dan mengurangkan campur t a n g a n raja. Bagi tujuan in i beberapa jawatan diwujudkan seperti K e t u a Setiausaha Kerajaan (1923), Setiausaha Hal Ehwal O r a n g Cina (1929) dan Ketua H a k i m (1930). Pada bulan Mac 1941, Raja V y n e r mencadangkan kuasa mutlaknya di lucutkan dan Sarawak a k a n mendapat perlembagaan negeri. Dengan in i Sarawak akan m e n d a p a t sebuah Majlis Tertinggi yang dianggotai oleh s e k u r a n g - k u r a n g n y a l ima orang ahli . Di bawah Majlis Tertinggi ialah Majlis Negeri y a n g merupakan badan perundangan dan mempunyai kuasa d a l a m h a l -ehwal kewangan. Majlis Negeri dianggotai oleh 25 orang a h l i dan akan bermesyuarat dua tahun sekali. Perlembagaan ini d i a n g g a p langkah pertama ke arah kerajaan berperwakilan. 1 9

Pejabat Tanah Jajahan menerima perlembagaan ini dan t i d a k memerlukan pengesahan kerana i n i soal dalam negeri S a r a w a k . Kerajaan London cuba mempengaruhi Raja Vyner supaya m e n e r i m a seorang residen tetapi ditolak. Raja Vyner hanya bersetuju m e n e r i m a penasihat da lam soal ha l -ehwal luar negeri dan p e r t a h a n a n . Perjanjian antara Sarawak dengan Britain ditandatangani di K u a l a

274

Page 287: Sejarah Malaysia 1800-1963

SARAWAK DI BAWAH PENTADBIRAN B R O O K E , 1841-1441

L u m p u r pada b u l a n N o v e m b e r 1941. B a g a i m a n a p u n per lembagaan i n i t i d a k dapat d i l a k s a n a k a n s e p e n u h n y a kerana Sarawak d i t a w a n o l e h J e p u n . J e p u n m u l a mendarat d i M i r i pada 1 6 D i s e m b e r 1941 d a n m e n a w a n b a n d a r K u c h i n g pada 2 4 D i s e m b e r 1941.

275

Page 288: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 16

Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1941-1945

P E N G E N A L A N

Kerajaan Jepun membuat keputusan untuk berperang pada malam 7-8 Disember 1941 dengan melancarkan serangan mengejut ke atas Pearl Harbour, Hong Kong dan Tanah Melayu. Penglibatan J e p u n dalam Perang Dunia Kedua (1939-1945) didorong oleh beberapa perkara:

(a) Kesan dasar imperialisme yang dikesan sejak abad ke-19 . Jepun menamakan gerakan menguasai Asia Tenggara sebagai " N a n s h i n " (Gerakan ke. Selatan). M u l a i tahun 1936 kerajaan Jepun sendiri mulai aktif untuk mencapai matlamat ini dengan menubuhkan Suruhanjaya Laut Selatan di bawah Kementerian Luar.

(b) Kesan perkembangan facisme dalam dekad 1930-an di Jerman, Itali dan Soviet Rusia. Sebenarnya Jepun sendiri m e m p u n y a i akar u m b i tradisi samurai sejak zaman-berzaman. P e r k e m -bangan fahaman ketenteraan bertambah meluas selepas kemenangan Jepun ke atas C h i n a (1894-1895) dan Rus ia (1904-1905). Pada tahun 1930 berlaku cubaan rampasan kuasa tentera dalam usaha mewujudkan pemerintahan tentera

276

Page 289: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1945

tetapi gagal. Walaupun begitu peranan tentera terus penting. Belanjawan tentera meningkat dari tahun ke tahun. Antara tahun 1938-1942, Jepun membelanjakan 11,900 juta yen untuk tentera. Industri bersifat ketenteraan juga dipergiatkan.

(c) Kepentingan ekonomi juga menjadi dorongan mengheret Jepun ke kaneah perang. Adalah menjadi sebahagian usaha Jepun untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran yang berterusan. Menjelang tahun 1930 berlaku kemelesetan dunia dan kuasa penjajah barat yang berkuasa di Asia mengawal ketat kemasukan barang Jepun di samping mengawal pengeksportan bahan mentah ke Jepun. Jepun menghadapi masalah kerana tidak mempunyai jajahan yang dapat menampung keperluan-nya. Asia Tenggara menjanjikan bekalan minyak, getah, timah dan sebagainya.

(d) Penaklukan I'anah Melayu sebagai sebahagian rancangan Jepun menubuhkan 'Pemerintahan Baru Asia Timur Raya." Jepun juga mempelopori sikap antiimperialisme Barat di kalangan orang Asia kerana Asia hanya untuk orang Asia.

(e) Jepun membuat pakatan dengan Jennan dan Itali. Perjanjian ant ikomintern ditandatangani pada bulan November 1930 dengan Jerman dalam usaha menentang pengaruh komunis . Ini di ikut i perjanjian yang serupa dengan Itali pada tahun 19 37. Apabila perang meletus di Eropah, Jepun mendapati kekuatan Britain, Amer ika Syarikat dan Belanda di Pasifik lemah dan peluang in i digunakan untuk melancarkan peperangan.

S T R A T E G I J E P U N M E N A W A N T A N A H M E L A Y U

Strategi Jepun untuk menawan Tanah Melayu terkandung dalam dasar untuk menawan Asia Tenggara keseluruhannya. Dasar in i dikenali sebagai Gerakan ke Selatan atau "Nanshin" . Pada tahun 1936 dasar ini dikenali sebagai "Polis i Laut Selatan" dan d iken-dalikan oleh Kementerian Luar. 1 Bagi mempengaruhi rakyat As ia , Jepun memulakan perang propaganda dengan fahaman Pan Asia , Asia T imur Raya dan Daerah Kemakmuran Asia Timur Raya.

277

Page 290: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

D a l a m mengatur strategi, J e p u n juga m e n y u s u n g e r a k a n pengint ipan. Rancangan i n i d i m u l a k a n pacla tahun 1936 bagi mencar i maklumat kemas k i n i . Selain menggunakan pegawai-pegawai perisikan khas, Jepun juga menggunakan rakyatnya yang bermastautin di Asia Tenggara. Ini termasuklah saudagar besar, peniaga kecil , tukang gambar, tukang gunting rambut, guru, doktor, pelombong dan sebagainya.

Uni t -uni t perisikan profesional Jepun yang penting ialah Dora Nowa (Jabatan Penyelidikan Tentera) dan F. K i k a n . 2 Unit Dora N o w a d i p i m p i n oleh Tsuji Masanobu manakala F. K i k a n diketuai oleh Fujiwara Iwaichi. Fujiwara dikatakan telah berjaya mempengaruhi golongan tertentu daripada tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan India, nasionalis Melayu dan Cina . Antara tokoh penting termasuk Ibrahim Yaakop dan Subhas Chandra Bose. Selain menarik sokongan gerakan kebangsaan, unit Fujiwara juga berjaya dapat mempe-ngaruhi tentera India dalam pasukan British. Kejayaan jepun i n i melemahkan semangat tentera India untuk berjuang kerana meng-anggap peperangan tersebut bukan peperangan mereka.

Pihak Jepun juga mengatur strategi untuk menyerang dari utara. Bagi memudahkan pergerakan tenteranya, Jepun membuat pakatan dengan kerajaan Thai . Pada 8 Disember 1941, Perdana Menteri T h a i iaitu Phibun Songram menyatakan sokongan kerajaannya kepada Jepun. Langkah i n i d i ikut i dangan termeterainya perjanjian Jepun-Siam. Antara syaratnya, Tha i land membenarkan tentera Jepun melalui negaranya untuk menyerang Tanah Melayu dan B u r m a . Dengan in i bumi Thai akan di jamin kemerdekaannya.

STRATEGI BRITISH

Dari segi pertahanan, British menyedari kepentingan Segenting Kr a kepada pertahanan Tanah M e l a y u . Sejak tahun 1925, Pangl ima Gerakan Tanah Melayu mahu menggunakan Segenting Kra d a l a m strategi yang d ikenal i sebagai "Benteng K e d a h " tetapi k u r a n g sambutan. Apabila keadaan di Pasifik begitu serius, Brit ish me-rancang strategi Etonian atau dikenali juga sebagai Operasi Mata-dor.3 M e n u r u t rancangan in i tentera British akan menawan selatan

278

Page 291: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-I94 1)

T h a i apabila Jepun mula menyerang, Selain itu British juga cuba memperkuatkan pertahanan utara Tanah Melayu. Walaupun usaha dibuat untuk mengukuhkan pertahanan di bahagian utara tetapi tumpuan Brit ish sebenarnya ialah mempertahankan Singapura. H a l i n i tentu memudahkan tentera Jepun yang mula menyerang dari utara.

S E R A N G A N J E P U N

Pada b u l a n O k t o b e r 1941, J epun membentuk Tentera Selatan (Nampo G u n ) . Ini d i i k u t i dengan pengisytiharan perang ke atas Amerika Syarikat dan British pada malam 8 Disember 1941. Jepun kemudiannya menyerang Pearl Harbour, pulau-pulau penting di Lautan Pasifik, H o n g K o n g dan Fi l ipina. Rancangan untuk me-nakluki Tanah Melayu menjadi lebih mudah dengan tertawannya Indo-China dan persetujuan Thai untuk membenarkan tentera Jepun melalui negaranya.

Pasukan tentera Jepun yang terlibat untuk menyerang Tanah Melayu dan Sumatera ialah Tentera ke-25 di bawah pimpinan L.t. Jeneral T o m o y u k i Yamashita. Serangan Jepun ke atas Tanah Melayu bermula dengan pendaratan Divisyen ke-18 di Kota Bharu, Kelantan pada tengah malam 7 Disember 1941. Divisyen in i kemudiannya bergerak ke selatan di bahagian pantai Timur. Divisyen ke-'3 yang diketuai oleh L t . Jeneral Takaro M i t s u i mendarat di Singgora, Thai . Divisyen i n i berpecah dua dan mara ke selatan dari Singgora ke A l o r Setar dan satu lagi dar i Patani ke Kroh. 4

Serangan tentera Jepun begitu berkesan dan satu d e m i satu bandar-bandar utama j a t u h . Pekan C h a n g l o n jatuh pada 10 Disember 1941. Selepas kejatuhau kubu kuat di Jitra, askar-askar British mula d iundurkan ke selatan. Menjelang 16 Disember askar-askar British dikalahkan. Dengan i n i Jepun menumpukan perhatian pula menyerang Pulau Pinang tanpa tentangan hebat kerana Majlis Perang Brit ish mengambil keputusan berundur dari pulau tersebut, Selepas i t u matlamat serangan Jepun seterusnya ialah u n t u k menawan Sungai Perak. Tentera Jepun berjaya menawan bandar Taiping, Ipoh dan Kampar. Kejatuhan pertahanan S l i m River

279

Page 292: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

dianggap p e n t i n g kerana d i s i t u m e r u p a k a n pusat p e r t a h a n a n bahagian tengah Tanah M e l a y u . Sementara i tu askar-askar B r i t i s h di pantai T i m u r juga diasak. Kuantan telah berjaya di tawan p a d a 2 J a n u a r i 1942. Sebahagian askar J e p u n yang menawan k u a n t a n mara ke E n d a u d a n M e r s i n g manakala sebahagian lagi m e n u j u ke K u a l a L u m p u r u n t u k bersama askar J e p u n yang mara dari S l i m River . K e j a t u h a n K u a l a L u m p u r ke tangan Jepun pada 11 Januari 1942 d ika takan telah menyelesaikan peringkat pertama rancangan Jepun m e n a w a n Tanah M e l a y u .

D i v i s y e n K e - 5 yang m e n a w a n K u a l a L u m p u r m e n e r u s k a n kemaraan ke Kajang, Gemas, K l u a n g dan Johor Bahru . M a n a k a l a p a s u k a n Imperia l selepas menawan Ipoh diarah mara ke selatan m e l a l u i kawasan pantai Selangor dan berjaya menawan b a n d a r Ke lang , Melaka , Muar , Bakri d a n Batu Pahal. Pertahanan Johor y a n g diserahkan kepada askar-askar Austral ia telah jatuh ke tangan Jepun pada penghujung bulan Januari . 3 Selepas itu kekuatan tentera Jepun d i t u m p u k a n untuk menawan Singapura. Pada 15 Januari 1942. L.t. Jenera l Percival menandatangani surat menyerah kalah di B u k i t T i m a h , S i n g a p u r a . D e n g a n i n i Jepun berjaya m e n a w a n T a n a h M e l a y u dan Singapura dalam masa 70 hati .

KEJAYAAN JEPUN

B r i t i s h b u k a n t idak dapai m e r a m a l k a n k e m u n g k i n a n s e r a n g a n tentera J e p u n tetapi peperangan di Eropah lebih mendesak. S i k a p Br i t i sh yang menganggap mereka tidak dapai d ika lahkan oleh bangsa A s i a juga telah menyebabkan kekalahan mereka. D a r i segi per-tahanan juga didapati pihak jepun lebih rapi. Strategi d i s u s u n begitu lama mel ibatkan u n i t - u n i t per i s ikan , melancarkan d a k y a h a n t i -penjajahan Barat d a n penyusunan pasukan tentera yang berkesan .

Tentera J e p u n juga bersemangat t inggi dan sanggup ber juang-kerana menganggap perjuangan mereka suc i . Mereka juga m e m -p u n y a i pengalaman yang luas di medan perang terutamanya d a l a m peperangan di C h i n a dan I n d o - C h i n a . P ihak Jepun juga berjaya mempengaruhi . masyarakat tempatan bagi m e n y o k o n g m e r e k a . G o l o n g a n y a n g berjaya d i p e n g a r u h i t e r m a s u k l a h g o l o n g a n na-s ional i s radikal daripada Kesatuan M e l a y u M u d a yang d i p i m p i n

280

Page 293: Sejarah Malaysia 1800-1963

oleh Ibrahim Yaakop. Orang India berjaya dipengaruhi mela lui L iga Kemerdekaan India. Manakala orang Cina yang m e n y o k o n g J e p u n t e r d i r i dar ipada p e n y o k o n g - p e n y o k o n g kerajaan boneka W a n g C h i n g - W e i , d i C h i n a . Selain i tu pakatan J e p u n - T h a i l a n d juga telah turut membantu m e m u d a h k a n p e n a k l u k a n Tanah M e l a y u .

M a n a k a l a k e d u d u k a n Bri t ish di 'Tanah M e l a y u tidak begitu me-n g u n t u n g k a n . Strategi-strategi yang diatur seperti Benteng K e d a h dan Operasi Matador n a m p a k n y a leb ih baik di atas kertas kerana t idak di laksanakan dengan bersungguh-sungguh. D e m i k i a n juga dengan semangat askar-askarnya tidak begitu tinggi dan kekurangan la l ihan dan pengalaman di medan pertempuran. Ini d i l a m b a h lagi dengan kejayaan Jepun mempengaruhi askar-askar India. K e d u -d u k a n pertahanan Bri t ish juga menjadi lemah setelah d u a kapal perangnya iaitu Prince of Wales dan Repulse berjaya ditenggelamkan o l e h Jepun dekat perairan K u a n t a n pada 10 Disember 194l. Br i t ish juga nampaknya begitu memberi perhatian untuk mempertahankan Singapura dan m e m p e r k u a t k a n pertahanan pulau tersebut kerana menganggap Jepun akan m e m u l a k a n serangan di s i tu . Ternyata Jepun dapat menge l i rukan strategi Bri t ish. D e m i k i a n juga dari segi penggunaan tenaga-tenaga tempatan bagi mempertahankan Tanah M e l a y u . Uni t askar M e l a y u yang ada terlalu keci l dan mereka ter-nyata berjuang bermatian di Kelantan dan Singapura. Tentera Jepun berjaya m e n g h a n c u r k a n mitos—"Barat tidak dapat d i k a l a h k a n . "

PENTADBIRAN JEPUN

Dalam menyusun pentadbiran, Jepun memastikan supaya keamanan d i p u l i h k a n semula . Ini bagi menjamin sumber-sumber e k o n o m i dapat d i e k s p l o i t secepat yang boleh. K e d u d u k a n setiap wi layah yang d i t a k l u k i akan d i tentukan secara berasingan mengikut keper luan setempat dan kepent ingan u m u m Jepun. D e m i k i a n juga tentang organisasi pentadbiran tempatan yang d i f i k i r k a n sesuai akan terus d i g u n a k a n oleh Jepun. Ini akan menguntungkan Jepun dari segi mengurangkan perbelanjaan dan akan berjaya menarik s o k o n g a n p e n d u d u k tempatan.

Dasar umum pentadbiran tentera Jepun m a h u menjadikan Tanah M e l a y u sebagai sebahagian ja jahannya. Di s a m p i n g i tu Jepun m a h u

281

Page 294: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menjadikan Tanah Melayu sebagai kubu kuat tenteranya. P e n -tadbiran kerajaan tentera (Gunsei-bu) diletakkan di bawah M e j a r Jeneral M a n a k i K e i s h i n . Manakala tokoh pent ing yang d i b e r i kepercayaan membentuk formula pentadbiran ialah K o l o n e l W a t a -nabe Wataru. Nama Tanah Melayu kemudiannya ditukar m e n j a d i Mala i . Pada mulanya Tanah Melayu dan Sumatera disatukan di bawah satu pentadbiran yang berpusat di Singapura (Syonan-to) . Penyatuan i n i dibuat dengan alasan kepentingan e k o n o m i d a n pertahanan. Bagaimanapun Sumatera kemudiannya m e w u j u d k a n pentadbiran sendiri berpusat di Bukit Tinggi pada bulan A p r i l 1943, Tentera Ke-25 dipindahkan ke Sumatera manakala Tentera K e - 2 9 d i b e r i tanggungjawab mengawal Tanah M e l a y u . 6 Sebuah l a g i pasukan tentera Jepun iaitu Tentera Ke-7 ditugaskan m e n g a w a l Johor dan Singapura.

Pusat pentadbiran tentera Jepun ialah di Singapura. Struktur pentadbirannya dapat dilihat seperti rajah di bawah:

282

Page 295: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1941

Singapura, Pulau Pinang dan Melaka diletakkan di bawah pen-tadbiran langsung Jepun. Pentadbir tertingginya ialah Mayor . Manakala di negeri-negeri Melayu yang lain ketua pentadbirannya ialah Gabenor Jepun. 7 Pada peringkat awal kedudukan sultan dan raja tidak dianggap penting oleh Jepun, Dasar in i dikenali sebagai "Doko-Shor i Yaryo". Dalam dasar i n i Jepun tidak mengiktiraf s u l -tan seperti mana British." Ini kerana mereka mahu rakyat Tanah Melayu hanya menumpukan taat setia kepada Maharaja Jepun. Bagaimanapun dasar ini diubah pada bulan Januari 1943 setelah persidangan sultan-sultan dan raja dari Tanah Melayu dan Sumatera diadakan di Singapura di bawah anjuran Jepun.

Pihak pentadbiran tentera Jepun juga terpaksa menggunakan kakitangan kerajaan tempatan yang berkhidmat sejak zaman British. Ini kerana Jepun tidak mempunyai cukup pegawai yang terlatih. 9

Di samping itu mereka juga mahu memastikan pentadbiran kerajaan tempatan berjalau lancar dan mendapat sokongan rakyat tempatan. Bahkan jawatan-jawatan peringkat tinggi yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pegawai British mula diisi dengan pegawai Melayu. Misalnya jawatan pegawai daerah di Negeri-Negeri Melayu Ber-sekutu dan Negeri-Negeri Selat.

Pacla 20 Ogos 1943 satu perjanjian telah ditandatangani antara kerajaan Jepun dengan Thailand. 1 0 Berdasarkan perjanjian ini negeri-negeri Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu telah diserahkan kepada Thailand. Ini selaras dengan janji awal Jepun yang mahu membalas budi kerajaan Siam yang membenarkan wilayahnya di-gunakan untuk pendaratan tentera Jepun yang digunakan untuk menyerang Burma dan Tanah Melayu. Selain itu arah aliran Perang Pasifik juga sudah tidak lagi memihak kepada Jepun. Di samping i tu Jepun juga mahu menumpukan kekuatan tenteranya untuk menyerang India.

K E S A N E K O N O M I

Penglibatan orang Jepun dalam bidang ekonomi dapat dikesan sejak sebelum perang meletus. Mereka melibatkan diri dalam perusahaan getah, perlombongan dan perniagaan. Matlamat Jepun seterusnya

283

Page 296: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

apabila menguasai Tanah Melayu ialah untuk mengeksploit bahan-bahan mentah clan meluaskan pasaran. Bagaimanapun matlamat Jepun tidak tercapai kerana peperangan yang berlarutan dan ter-paksa menghadapi sekatan ekonomi Barat. Jalan perhubungan darat banyak yang musnah. Demikian juga pengangkutan laut terbantut kerana banyak kapal yang terpaksa digunakan untuk tujuan pe-perangan. Di samping i tu pengangkutan laut juga menghadapi ancaman serangan kapal perang pihak Berikat. Dan Tanah Melayu juga menghadapi masalah e k o n o m i akibat dasar Bri t ish yang melaksanakan dasar bumi hangus semasa mereka berundur dahulu. L o m b o n g - l o m b o n g serta peralatannya d i m u s n a h k a n , bekalan minyak dibakar, bekalan makanan dibiarkan rosak dan infras-truktur dirosakkan. Ini memberi kesan jangka panjang sebelum dapat d ipul ihkan .

Akibat pendudukan Jepun rakyat Tanah Melayu terpaksa meng-hadapi tekanan ekonomi. Inflasi meningkat tinggi. Ini adalah kesan pihak Jepun mencetak wang tanpa kawalan. Dalam masa dua bulan pendudukan Jepun, sebanyak 65 juta wang Jepun berada di edaran. Dan pacla bulan Februari 1943 dianggarkan terdapat 285 juta wang kertas beredar.11

P i h a k Jepun juga cuba m o n o p o l i e k o n o m i Tanah M e l a y u . Pelbagai rancangan dibuat untuk mencapai matlamat in i . Permit-permit perniagaan dike luarkan oleh pentadbiran tentera bagi memastikan syarikat-syarikat Jepun diberi layanan istimewa. Pe-ngurusan perusahaan dan perniagaan diserahkan kepada kaisha (syarikat) dan kumiai (persatuan perniagaan). 1 2

Akibat pendudukan Jepun rakyat tempatan menghadapi masalah e k o n o m i . Rakyat menghadapi masalah kekurangan makanan , pakaian dan barang-barang keperluan harian yang lain. A k i b a t kekurangan beras rakyat terpaksa memakan apa sahaja terutama ubi kayu sehingga zaman pemerintahan Jepun dikenali juga sebagai "Zaman U b i Kayu" . Walaupun pentadbiran Jepun cuba mengurang-kan masalah in i dengan mengadakan kawalan harga dan meng-isytiharkan hukuman yang berat kepada sesiapa yang melanggar peraturan tetapi tidak berhasil. Pasar gelap dan penyeludupan berleluasa.

284

Page 297: Sejarah Malaysia 1800-1963

Pihak Jepun juga menggunakan buruh-buruh paksa bagi me-menuhi keperluan ekonomi. Kerja-kerja mereka tidak clibayar dan sesiapa yang menentang akan diseksa oleh polis tentera (kempetai), Selain digunakan untuk kerja-kerja di Tanah Melayu ada juga buruh-buruh yang dihantar keluar. Ramai romusha yang dihantar untuk pembinaan kereta api maut di Burma. Jumlah romusha Tanah Melayu yang terlibat dianggarkan 73 502 orang,

K E S A N S O S I A L

Akibat tekanan ekonomi zaman perang keadaan sosial juga turut menerima kesannya. Kemerosotan ekonomi telah membebankan kehidupan harian rakyat. Kesihatan rakyat merosot. Ramai rakyat yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup berpindah-randah. Banyak sekolah yang terpaksa ditutup dan akibatnya bidang pendidikan merosot.

Pada peringkat awal orang Cina menghadapi tekanan hebat. Pentadbiran Jepun melaksanakan dasar anti-Cina kerana sikap orang Cina yang anti-Jepun sebelum Tanah Melayu ditawan. Demi-kian juga dengan pengalaman askar Jepun semasa menawan negara China . Selepas kejatuhan Singapura, pentadbiran tentera Jepun melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas orang Cina. Operasi in i dikenali sebagai "Sook-Ching" atau operasi pembersihan." Se-lepas dasar ini diberhentikan, orang Cina dikehendaki menderma sejumlah 50 juta ringgit sebagai bayaran hutang darah dan hukuman kerana kegiatan anti-Jepun.

Layanan orang Jepun terhadap orang India baik. Ini dapat d i -fahami kerana sejak sebelum perang, ramai pemimpin India dalam buangan mengadakan kerjasama dengan Jepun. Dengan bantuan Jepun, pemimpin-pemimpin India menubuhkan Tentera Nasional India (INA) dan Liga Kemerdekaan India (IIL.). Malah kerajaan buangan Azad Hind yang ditubuhkan di Singapura juga mendapat dukungan Jepun. Pentadbiran Jepun nampaknya membantu nasionalis-nasionalis India untuk membangkitkan semangat kaum India. Kesannya Tentera Nasional India dikatakan berjaya merekrut seramai 20 r ihu bekas tentera India yang berkhidmat dengan

285

Page 298: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pasukan British dan seramai 30 r ibu orang daripada kalangan b u r u h Tamil . Layanan baik. Jepun in i dapat difahami kerana mereka m a h u menggunakan orang India bagi kempen tentera di India. Kesem-patan i n i digunakan pula oleh p e m i m p i n - p c m i m p i n India bagi menyuburkan gerakan nasionalisme. 1 4 N a m u n begitu tidak semua orang India terlibat dalam kegiatan in i . Ramai kalangan bawahan yang menghadapi masalah sosial dan kehilangan pekerjaan akibat kemerosotan perusahaan getah.

J e p u n dikatakan melaksanakan dasar pecah dan perintah. Pen-tadbiran Jepun dikatakan memberi layanan istimewa kepada orang Melayu yang dianggap peribumi Tanah Melayu. N a m u n , kesan sosial yang diterima akibat peperangan tetap berat. Ramai pegawai kera-jaan yang diberhentikan kerja atau terpaksa berhenti kerana tekanan ekonomi. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat pula dipotong gaji dengan banyak. Ini menyuli tkan mereka menghadapi zaman inflasi. Akibatnya ramai pegawai kerajaan terpaksa pegang cangkul menjalankan aktiviti pertanian dalam usaha mencukupkan bahan makanan. Keadaan in i juga dikatakan telah merapatkan hubungan antara pegawai kerajaan dengan rakyat.

Dalam usaha pentadbiran Jepun menjepunkan rakyat Tanah Melayu pelbagai rancangan telah diatur. Ini termasuklah menutup sekolah Inggeris dan memberi tumpuan kepada pelajaran bahasa Jepun. Selain itu pelbagai rancangan pembinaan memupuk semangat diberi keutamaan. Pelbagai rancangan propaganda menerusi akhbar, sekolah dan aktivit i sosial diatur. Antaranya termasuklah melatih pemuda-pemuda bersemangat waja menerusi sekolah khas yang dikenali sebagai koa-kurenjo di Singapura dan Melaka. 1 5 Pihak Jepun berusaha membina "seishin" (semaugat) pemuda. Ditekan juga semangat anti-Barat yang akan mendorong ke arah gerakan anti-penjajah Barat.

Rakyat juga dikehendaki menyertai pertubuhan-pertubuhan sosial bagi memupuk semangat kejiranan. Di samping itu langkah i n i juga memudahkan pihak Jepun untuk mengawal pergerakan rakyat. Antaranya termasuklah Epposho (Kelab Membaca). Kelab pertama ditubuhkan di Pulau Pinang pada 4 Jun 1944. Sebuah lagi per tubuhan sosial ialah Hodasho. Pertubuhan i n i d isesuaikan

286

Page 299: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N J E P U N DI T A N A H M E L A Y U , 1941-1945

daripada Epposho. Matlamatnya untuk menggalakkan perhubungan baik dengan pentadbiran Jepun dan mewujudkan persefahaman kaum.

Pihak Jepun juga menubuhkan pasukan-pasukan pertahanan tempatan. Ini termasuklah Jeikedan (Pasukan Pertahanan A w a m ) , Tonarigumi (Persatuan Kejiranan), Heiho (Pasukan Sukarek T a m -bahan), G i y u g u n (Tentera Sukarela) dan Giyutai (Pasukan Suka-rela). Sebuah lagi pertubuhan penting ialah PETA atau Pembela Tanah A i r (Giguyun). Pegawai pemerintahnya ialah Ibrahim Yaakop yang berpangkat Lt. Kolonel . Pengambilan rekrutnya bermula pada bulan Disember 1943 dan menjelang bulan A p r i l 1944, j u m l a h anggotanya seramai dua ribu orang. Kebanyakan ahlinya terdiri daripada bekas anggota Kesatuan Melayu Muda. Mereka d i la t ih secara tentera dan m e m i l i k i semangat kebangsaan yang kuat .

K E S A N P O L I T I K

Kemenangan Jepun menaikkan semangat orang Asia yang selama i n i menganggap Bri t ish tidak boleh dikalahkan, Sekali gus i n i menaikkan semangat kebangsaan di kebanyakan negara A s i a . Di Tanah M e l a y u , Jepun t idaklah menggalakkan p e r k e m b a n g a n nasionalisme seperti di Indonesia, Filipina dan Burma, Ini kerana Jepun mahu menjadikan Tanah Melayu sebahagian tanah jajah-annya. Selain itu Tanah Melayu juga mahu dijadikan tempat t u m -puan para imigran Jepun.

Parti polit ik seperti Kesatuan Melayu Muda yang sebelum me-letusnya peperangan sudah mengadakan kerjasama dengan Jepun juga tidak bernasib baik. Parti tersebut juga terpaksa d ibubarkan apabila Jepun mengharamkan kegiatan parti polit ik. Kegiatan parti pol i t ik hanya digalakkan semula oleh Jepun apabila peperangan hampir lamat. Apabila Jepun hampir kalah maka pentadbiran Jepun cuba menggalakkan nasionalisme tempatan. Pegawai-pegawai Jepun yang bersimpati dengan Kesatuan Melayu Muda menyokong gagas-an Indonesia kaya yang diperjuangkan oleh kesatuan tersebut. Atas asas inilah nasionalis-nasionalis Melayu digalakkan m e n u b u h k a n KRIS atau Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau kekuatan

287

Page 300: Sejarah Malaysia 1800-1963

Rakyat Istimewa atau Kerajaan Indonesia Semenanjung. KRIS merancang untuk merdeka dalam Indonesia seperti di janjikan Jepun. Bagaimanapun rancangan kemerdekaan Tanah Melayu dalam Republik Indonesia tidak berjaya dilaksanakan. Bagi masyarakat India, Jepun memang menggalakkan kegiatan polit ik. Bagaimana-p u n i n i d i tumpukan bagi gerakan kebangsaan di India. Jepun menggalakkan penubuhan kerajaan buangan India di bawah Subhas Chandra Bose.

Kegiatan pol i t ik orang Cina ditekan terutama kerana Jepun bimbang dengan kegiatan anti-Jepun. Ramai orang C i n a yang terpaksa berpindah ke pinggir-pinggir hutan bagi menjalankan kegiatan pertanian. Ramai juga orang Cina yang terpengaruh dengan dakyah Parti Komunis Malaya dan menyertai gerakan bawah tanah menentangjepun. Bagi menentangjepun seeara gerila, Parti K o m u -nis Malaya menubuhkan MPAJA (Tentera Rakyat Malaya Menentang Jepun).

G E R A K A N A N T I - J E P U N , 1 9 4 1 - 1 9 4 5

Masyarakat Cina bangun menentangjepun secara bersenjata melalui perang gerila. Gerakan in i mendapat sokongan British, Lai Tek (Setiausaha Parti Komunis Malaya) diberi peruntukan besar oleh British bagi menjayakan rancangan in i . Sebelum Singapura jatuh ke tangan Jepun, satu rundingan dibuat antara waki l P K M dengan British. Persetujuan dicapai untuk membentuk pasukan menentang Jepun. Pihak British bersedia untuk melatih ahli ahli P K M untuk melakukan tindakan sabotaj dan taktik perang gerila di Sekolah Latihan Khas 101 (101 STS). Latihan ini dikendal ikan oleh Lt . Kolonel J . M . Gavin dan Mejar F . Spencer Chapman. 1 6 P K M telah menghantar seramai 165 ahlinya ke sekolah tersebut dan mereka ini lah dianggap nukleus kepada MPAJA. M P A J A juga menerima bantuan peralatan senjata, ubat dan wang daripada SEAC. (South East Asia Command) yang berpusat di Colombo. Parti Komunis Malaya menubuhkan MPAJA (Malayan Peoples Anti Japanese Arms-) atau Bintang Tiga bagi melancarkan perang gerila. Sehingga bulan November 1942, MPAJA mempunyai 4 rejimen yang beroperasi di

288

Page 301: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N J E P U N D I T A N A H M E L A Y U . 1441-1945

Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n Johor. Selain r e k r u t n y a yang di la t ih o l e h B r i t i s h , M P A J A juga merekrut a h l i - a h l i baru d a r i p a d a p e n -d u d u k tempatan. Empat lagi re j imen d i t u b u h k a n k e m u d i a n s e t e l a h anggota-anggota b a r u d i p e r o l e h . Re j imen Ke-5 (Perak) , R e j i m e n K e - 6 (Barat P a h a n g ) , R e j i m e n K e - 7 ( T i m u r Pahang) d a n j u g a m e n g a w a l Terengganu d a n K e l a n t a n ) ; R e j i m e n K e - 8 ( K e d a h ) . R e j i m e n yang terkuat ialah Re j imen K e - 5 yang d i p i m p i n o l e h C h i n P e n g . Tidak d i k e t a h u i j u m l a h sebenar a h l i M P A J A . D i l a p o r k a n semasa Jepun m e n y e r a h kalah j u m l a h n y a antara tiga r i b u h i n g g a empat r i b u anggota tetapi pada masa Jepun menyerah j u m l a h n y a d i a n g g a r k a n antara e n a m r i b u h ingga tu juh r i b u anggota. 1 7 ' M P A J A m e n g e m b a n g k a n sayapnya dengan m e n u b u h k a n M P A J U ( M a l a y a n People's Anti Japanese Union) yang di tugaskan u n t u k m e r e k r u t a h l i - a h l i baru, m e n g u t i p d e r m a , mendapatkan bekalan senjata d a n m a k a n a n serta per i s ikan . Satu lagi k u m p u l a n gerila C i n a d i k u a s a i o leh ahl i -ahli Parti K u o m i n t a n g y a n g d i k e n a l i sebagai OCAJA (Over-seas Chinese Ant i Japanese Army) . Kawasan utama operasinya di Grik dan L e n g g o n g d i negeri Perak d a n G u a M u s a n g d i K e l a n t a n . 1 8

P i h a k Br i t i sh s e n d i r i m e m b e n t u k pasukan geri la yang d i k e n a l i sebagai P a s u k a n 1 3 6 d i bawah naungan S E A C . D i Tanah M e l a y u p a s u k a n i n i d i k e t u a i o leh K o l o n e l John Davis . 1 9 Matlamat p a s u k a n i n i ia lah u n t u k p e r i s i k a n , m e m b a n t u k u m p u l a n - k u m p u l a n a n t i -Jepun dan m e m b a n t u gerakan p e n d u d u k a n semula . D a l a m p a s u k a n 136 i n i terdapat juga k u m p u l a n geri la M e l a y u y a n g d i k e t u a i o l e h Tengku M a h m u d M a h y i d d e e n . K u m p u l a n d i U l u Perak d a n K e d a h d i k e n a l i sebagai A s k a r M e l a y u Setia. 2 0 D i Pahang d i k e n a l i sebaga i Tentera W a t a n i a h .

K E K A L A H A N J E P U N

D i m e d a n p e r t e m p u r a n tentera Jepun m u l a i m e n u n j u k k a n t a n d a -tanda k e k a l a h a n pada pertengahan tahun 1943. Di Pasif ik tentera Jepun telah m u l a menghadapi keka lahan di tangan tentera A m e r i k a , Pada b u l a n Julai 1945 pihak Berikat m e m i n t a Jepun m e n y e r a h k a l a h tanpa syarat tetapi Jepun tidak m e n g e n d a h k a n n y a . A k i b a t n y a bom a t o m d i g u g u r k a n d i H i r o s h i m a ( 6 Ogos) dan d i Nagasaki ( 9 O g o s 1945). E n a m har i k e m u d i a n atas perintah Maharaja H i r o h i t o , J epun

289

Page 302: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menyerah kalah. Di Tanah Melayu pihak Jepun menyerah k a l a h dengan rasminya apabila ditandatangani perjanjian antara J e n e r a l Itagaki dan L o r d Louis Mountbatten pada 12 September. P e r i s t i w a i n i berlaku di Bangunan Perbandaran Singapura.

J e p u n sebenarnya mempunyai perancangan jangka p a n j a n g u n t u k m e n a k l u k i Tanah M e l a y u dan kawasan As ia yang l a i n . Matlamat Jepun ialah untuk mewujudkan Lingkungan K e m a k -muran Asia T imur Raya. Kejayaan tentera Jepun in i bukan saha ja kerana strategi yang berkesan tetapi juga kerana semangat b e r j u a n g yang ada di kalangan askar-askarnya. Setelah berjaya m e n a k l u k i sesebuah negeri maka Jepun akan membentuk pentadbiran b a g i menggantikan jentera pentadbiran British. Kakitangan p e n t a d b i r -an yang dilantik bukan sahaja terdiri daripada pegawai-pegawai Jepun tetapi juga di kalangan pegawai tempatan. Ini kerana J e p u n menghadapi masalah kekurangan pegawai. Langkah ini juga d i b u a t bagi memastikan sistem pentadbiran Jepun akan mendapat s o k o -ngan orang tempatan.

Setelah jentera pentadbiran dapat diwujudkan, pihak Jepun c u b a mengeksploitasi sumber ekonomi . Bagaimanapun matlamat ini kurang berhasil. Bahkan ekonomi tempatan merosot dengan t e r u k nya. A k i b a t daripada pemerintahan Jepun juga m e n i m b u l k a n pelbagai masalah sosial seperti wabak penyakit dan ketegangan k a u m . Walaupun pada peringkat awal Jepun cuba menghalang perkembangan pol i t ik setempat tetapi pendudukan Jepun t e l a h menimbulkan kesedaran polit ik yang meluas di kalangan r a k y a t Semangat antipenjajah Barat yang ditanam oleh Jepun begitu ber pengaruh sekali. Apalagi kemenangan Jepun telah m e l e n y a p k a n mitos yang kuasa Barat tidak dapat dikalahkan oleh kuasa A s i a

Kesan pendudukan Jepun berterusan selepas tenteranya me-nyerah kalah. Kesan penting ialah berlakunya pcrgaduhan k a u m terutamanya antara orang Melayu dengan Cina . Orang Cina d i k a t a -kan mengambil kesempatan sebelum keamanan berjaya d i p u l i h k a n oleh Brit ish. Mereka membalas dendam ke atas orang M e l a y u dan orang yang dianggap tali barut Jepun. Sebagai tindakan m e m p e r tahankan d i r i orang Melayu mengambil tindak balas untuk m e m pertahankan d i r i .

290

Page 303: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E N D U D U K A N JEPUN DI T A N A H MELAYU, 1941-1941

A d a a h l i sejarah berpendapat, p e n d u d u k a n J e p u n m e n g u b a h s i k a p p o l i t i k orang M e l a y u . Mereka tidak lagi tunduk membabi b u t a kepada dasar B r i t i s h . G o l o n g a n b e r p e n d i d i k a n Barat, M e l a y u d a n agama telah bersatu tenaga menggembleng semangat rakyat . Ini terutamanya d a l a m usaha menentang gagasan M a l a y a n U n i o n .

291

Page 304: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1963)

292

Page 305: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 17

Malayan Union dan Semangat Kebangsaan, 1945-1948

DASAR PENYATUAN

Bri t i sh sudah merancang membentuk Tiga Malaya atau k e s a t u a n sejak tahun 1930-an. 1 Bahkan kalau dil ihat dasar desentralisasi yang merupakan langkah pertama untuk m e m u j u k neger i -neger i d i luar N e g e r i - N e g e r i M e l a y u Bersekutu di ja lankan sejak tahun 1909. P e n a k l u k a n J e p u n d i l a k u k a n d a l a m masa y a n g s i n g k a t (bermula 8 Disember 1941-1931 Januar i 1942) dan p e m e r i n t a h -a n n y a (Disember 1941-Ogos 1945) telah menge jutkan B r i t i s h . Penyatuan pentadbiran dianggap satu bentuk penyelesaian yang muuasabah bagi pertahanan Tanah M e l a y u bagi masa y a n g akan da tang . B r i t i s h j u g a berpendapat u n t u k m e n g u b a h d a s a r d a n s t r u k t u r Tanah Melayu sebelum perang.

Rancangan Kesatuan Malaya telah d iputuskan oleh W h i t e h a l l . Pada b u l a n O k t o b e r 1945, kerajaan Br i t i sh m e n e t a p k a n u n t u k mengubah tiga dasar utama sebelum perang:

(a) Kedaulatan raja-raja.

(b) A u t o n o m i negeri-negeri M e l a y u .

(c) Hak ist imewa orang M e l a y u .

Pejabat Perang dan k o l o n i a l merancang untuk m e m b i n a Tanah M e l a y u selepas d i t a k l u k semula secara ketenteraan. D a n selepas

293

Page 306: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

itu pentadbiran Tanah Melayu akan diletakkan di bawah peme-rintahan tentera. Pemerintahan tentera dianggap masa yang sesuai untuk memaksa dasar-dasar Bri t ish ke atas Tanah Melayu. Bagi merancang langkah-langkah yang perlu diambi l , kerajaan Bri t ish menubuhkan satu unit khas yang dikenali sebagai M P U (Malayan Planning Unit).

R A N C A N G A N M A S A P E R A N G

M P U ditubuhkan pada pertengahan tahun 1943 clan di letakkan di bawah Jabatan Timur Jauh Pejabat Tanah Jajahan yang diketuai oleh Edward Gent. M P U diketuai oleh Jeneral Ralph Hone. Pegawai-pegawai yang terlibat dalam unit in i antaranya Mckerron , H . C . W i l l a n , Brigadier A.T. Newboult , Kolonel E .V.G. Day dan K o l o n e l M . C . hay. Manakala Victor Purcel l diberi tugas untuk meneliti hal -ehwal orang Cina. 2

M P U m e m i n t a pandangan dar ipada bekas-bekas p e g a w a i tadbirnya bagi membantu penyusunan pentadbiran Tanah M e l a y u selepas peperangan. Ramai antara mereka yang menghantar memo-randum kepada M P U .

Pacla peringkat awal British berpendapat Negeri-Negeri M e l a y u , Negeri-Negeri Selat (keeuali Singapura) dan Borneo British perlu disatukan manakala Singapura diberi status khas, Bagaimanapun menjelang bulan Mac 1943, Borneo British dianggap belum bersedia untuk menyertai kesatuan.

Pada bulan M e i 1944 kabinet Perang British bersetuju u n t u k mengubah perlembagaan dan sistem pentadbiran Tanah M e l a y u sebelum perang. Matlamatnya untuk mencapai keberkesanan pe-merintahan dan sebagai langkah awal ke arah pemerintahan de-mokratik. Brit ish juga akan menggalakkan penyatuan kaum dalam pemerintahan sebagai langkah awal berkerajaan sendiri. Ralph Hone berpendapat sebelum perlembagaan Malayan Union diperkenalkan, satu perjanjian baru clengan sultan-sultan diperlukan. Masa yang sesuai untuk berunding dan mengugut ialah sewaktu pemerintahan tentera.

294

Page 307: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

P E N T A D B I R A N T E N T E R A BRITISH (BMA)

Jepun menyerah kalah pacla 15 Ogos 1945. Lord Louis Mountbatten, Pemerintah Tertinggi Pihak British mempunyai kuasa penuh dalam semua bidang dan bertanggungjawab penuh ke atas Tanah Melayu. Tanah Melayu diletakkan cli bawah B M A (British Military Admi-nistration). Mejar Jeneral Ralph Hone ((bekas ketua M P U ) dilantik sebagai ketua Pegawai Hal Ehwal Awam manakala Brigadier H . C Wi l lan sebagai pembantu. B M A ditugaskan untuk mengembalikan kekuasaan Brit ish, memelihara undang-undang clan peraturan, mengenclalikan sumber manusia dan kebendaan bagi tujuan pe-mulihan serta membuat persediaan ke arah pemerintahan awam. 3

Pentadbiran tentera cli Tanah Melayu bermula pada b u l a n September 1945 hingga Mac 1946. Pacla asasnya pentadbiran ini merupakan organisasi tentera. Walaupun begitu terdapat juga penasihat, yang terdiri daripada orang awam. Sebahagian besar pentadbir-pentadbir B M A tidak berpengalaman d a l a m urusan pentadbiran kerajaan. B M A gagal menangani masalah yang di-tinggalkan oleh kesan peperangan. Antara masalahnya:

(a) B M A tidak dapat mengawal tentera-tenteranya yang bertindak sewenang-wenang dan melanggar undang-undang.

(b) B M A menimbulkan kesulitan rakyat dengan tindakan segera -nya mengumumkan wang Jepun tidak laku. Kesannya rakyat tidak dapat membeli barang keperluan dan memberi tekanan ekonomi kepada rakyat,

(c) B M A gagal mengatasi warisan zaman Jepun seperti pasar gelap, penyeludupan, rasuah dan sebagainya.

(d) Pergaduhan kaum dan balas dendam berlaku seeara berleluasa dan B M A gagal menenteramkan keadaan.

Akibat pelbagai masalah, B M A menyerahkan kuasa kepada kerajaan awam pada bulan A p r i l 1946. Langkah in i diharap dapat memberi keyakinan baru di Tanah Melayu.

Page 308: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

P E R L E M B A G A A N M A L A Y A N U N I O N

R a n c a n g a n M a l a y a n U n i o n d i b i n c a n g k a n secara ser ius p a d a per ingkat kabinet oleh kerajaan Parti B u r u h pada b u l a n Ju la i 1945. Rancangan kerajaan d i u m u m k a n pada bulan O k t o b e r 1945 d a n isi k a n d u n g a n n y a d i k e l u a r k a n pada 1 J a n u a r i 1946. B u t i r - b u t i r per lembagaan d i k e l u a r k a n d a l a m warta kerajaan "Kertas P u t i h 6724" ber tar ikh 22 Januari 1946.

M e n u r u t perlembagaan M a l a y a n U n i o n negeri-negeri M e l a y u , Pulau P inang dan Melaka akan disatukan di bawah satu pentadbiran. Br i t i sh berpendapat kesatuan per lu kerana sebe lum in i t iap-tiap negeri menja lankan pentadbiran membuat undang-undang sendir i d a n sukar u n t u k menyeragamkannya. W a l a u p u n pemerintahan d ipusa tkan kerajaan negeri akan diber i kuasa menguruskan ha l -ehwal tempatan tetapi dengan persetujuan pusat.

K e t u a pentadbiran kerajaan kesatuan ia lah gabenor dengan d ibantu oleh Maj l i s Eksekut i f d a n perundangan. Maj l is Eksekut i f terdiri daripada l i m a orang ahl i iaitu Ketua Setiausaha, Peguam Negara, Setiausaha Kewangan dan dua orang lagi ah l i yang a k a n d i t e n t u k a n oleh gabenor. Maj l i s i n i juga dianggotai oleh l ima o r a n g ahl i t idak rasmi.

Ma j l i s perundangan mengandungi dua p u l u h satu orang a h l i t idak rasmi dan ahl i rasmi tidak lebih daripada dua p u l u h satu orang. Dengan i n i ahl i tidak rasmi akan m e m p u n y a i majorit i d a lam dewan. A h l i - a h l i t idak rasmi akan d i lant ik m e w a k i l i tiga k u m p u l a n k a u m utama—(i ) M e l a y u (ii) C i n a dan ( i i i ) Eropah, India, Eurasian dan sebagainya. Setiap k o m p o n e n akan d i w a k i l i o leh tu juh o r a n g a h l i .

Negeri -neger i pula m e m p u n y a i Maj l i s Penasihat yang d ike tua i o leh su l tan . Baginda akan melant ik a h l i - a h l i Ma j l i s tetapi mest i mendapat pengesahan gabenor. Maj l i s i n i akan menasihatkan s u l -tan d a l a m semua perkara b e r h u b u n g dengan agama Islam dan adat i s t iadat M e l a y u . B a g a i m a n a p u n ha l i n i p e r l u d i r u j u k k e p a d a Pesuruhjaya Residen dan mendapat persetujuan residen.

Ma j l i s Penasihat Pusat yang dipengerus ikan o l e h gabenor d a n dianggotai o l e h sultan-sultan akan m e m b i n c a n g k a n lebih lanjut

296

Page 309: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1 9 4 5 - M 4 8

tentang h a l - e h w a l agama Islam d a n adat istiadat M e l a y u . Jelas gabenor m e m p u n y a i kuasa yang selama i n i menjadi hak istimewa raja-raja.

Tanah M e l a y u m u n g k i n akan diber i kemerdekaan dan Malayan U n i o n dianggap langkah pertama ke arah i t u . + Kemerdekaan tidak a k a n d i b e r i selagi k a u m - k a u m t idak bersatu. Bagi menjaga ke-p e n t i n g a n i m i g r a n . pember ian kerakyatan di longgarkan kepada semua bangsa manakala hak i s t imewa orang M e l a y u ditarik bal ik . Kewarganegaraan akan diber i atas nama Malayan U n i o n . Mereka yang layak mendapat kerakyatan:

(a) M e r e k a yang d i l a h i r k a n di Tanah M e l a y u dan Singapura.

(b) M e r e k a yang menetap selama sepuluh tahun daripada l ima betas tahun y a n g la lu .

(c) M e r e k a yang menetap di Tanah M e l a y u atau Singapura selama l i m a tahun.

(d) Rakyat B r i t i s h b o l e h mendapat kerakyatan Malayan U n i o n tanpa h i l a n g kerakyatan Br i t i sh .

(e) M e r e k a yang mengangkat s u m p a h taat sella kepacla Malayan U n i o n .

K E D U D U K A N S U L T A N

Sultan yang naik takhta sebelum perang dan masih memerintah terdiri daripada sul tan johor, Pahang, Perak, Selangor dan Negeri S e m b i l a n . Sul tan Selangor pada m u l a n y a d i s i n g k i r k a n oleh pe-m e r i n t a h a n J e p u n dan d i g a n t i k a n dengan Sultan M u s a u d d i n . A p a b i l a Br i t ish kembal i , Sultan M u s a u d d i n dibuang ke Pulau Cocos dan Sul tan A l a m Syah dirajakan semula. 3

S u l t a n y a n g m e n a i k i takhta pada masa pemerintahan Jepun terdiri daripada Sultan A l i (Terengganu), Raja Syed Hamzah (Perlis), Sul tan Ibrahim (Kelantan) clan Sultan Badlisyah (Kedah). Pihak Bri t ish belum membuat keputusan muktamad tentang k e d u d u k a n sul tan-sul tan yang di lant ik semasa pentadbiran Jepun. P ihak B r i t i s h m a h u menggunakan keadaan i n i bagi memastikan sul tan-

297

Page 310: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sultan akan menandatangani perjanjian baru j i k a mahu kedudukan baginda diiktiraf. Orang yang ditugaskan untuk mendapat tanda-tangan sultan ialah Sir Harold MacMichael . 6 Sebelum itu H . C . W i l l a n ditugaskan untuk bersemuka dengan sultan-sultan bagi mengetahui reaksi awal.

MISI MACMICHAEL

Sir H a r o l d M a c M i c h a e l seorang yang berpengalaman luas dan pernah berkhidmat di Sudan, Sub. Gabenor wilayah Darfur, Pe-nolong Setiausaha Awam, Gabenor Tangayika (1933-1937) dan Pesuruhjaya Tinggi Palestin dan Trans-Jordan (1938-1944).

M a c M i c h a e l tiba di pelabuhan Kelang pada 11 Oktober 1945 dengan kapal H . M . S . Royalist. Beliau di ir ingi oleh H.T. Bourdi l lon dan A . T . Newboul t . M a c M i c h a e l dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Tanah Jajahan bagi mendapat perjanjian baru dengan sul -tan-sultan. Dengan perjanjian baru kedaulatan negeri-negeri Melayu akan diserahkan sepenuhnya kepada British. Setelah i tu barulah British dapat membentuk perlembagaan kesatuan Malaya.

M a c M i c h a e l memulakan misinya ke Johor. Pada 18 Oktober 1945, Sultan Ibrahim yang dianggap oleh British sebagai pro-Jepun telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian baru. Selepas itu MacMichae l menghadap:

(a) 23 Oktober - Sultan Alam Syah (Selangor).

(b) 31 O k t o b e r - S u l t a n A b u Bakar (Pahang).

(c) 13 N o v e m b e r - Yam Tuan Besar Tunku A b d u l Rahman (Negeri Sembilan).

(d) 20 November - Sultan A b d u l Az iz (Perak).

(e) 2 Disember - Sultan Badlisyah (Kedah).

(f) Raja Syed Putera (Perlis).

(g) 17 Disember - Sultan Ibrahim (Kelantan).

(h) Sultan Ismail (Terengganu).

298

Page 311: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

MacMichae l mendapat tentangan daripada beberapa orang s u l -tan terutama daripada Sultan Badlishah dan Yam Tuan Besar Neger i Sembilan.

James A l l e n berpendapat Malayan U n i o n dirancang kerana sentimen anti-Melayu dan sebagai penghormatan kepada orang C i n a yang menyokong British semasa perang. 7 Pandangan in i disetujui oleh beberapa pengkaji yang beranggapan matlamat Malayan U n i o n ke arah membentuk nasionalisme dan kesedaran Malaya di mana rakyat berbilang kaum akan memberi taat setia. Dan tentunya juga rancangan in i ke arah menjayakan dasar dekolonisasi Br i t i sh . 8

REAKSI B U K A N M E L A Y U

Kerajaan British tidak segera menerbitkan kertas put ih Malayan U n i o n . Berita tentang penubuhannya hanya diketahui melalui siar-an radio B B C pada hari Selasa 22 Januari. Berita akhbar dikeluarkan oleh Reuter. Apabila kertas putih dikeluarkan tidak banyak akhbar memberi laporan menyeluruh. Bagi akhbar Cina, berita yang lebih menarik ialah mogok umum yang dilancarkan oleh G L U (General Labour Union) di Singapura, Mogok ini dii lhamkan oleh P K M .

Terdapat dua kumpulan politik C i n a — k i r i dan kanan. K u m p u l a n kanan kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli Kuomintang. Sikap mereka dalam kewarganegaraan lebih kepada kerakyatan C h i n a . Tanah Melayu hanya negara kedua. Dua tokoh penting k u m p u l a n i n i ialah Tan Kah Kee dan Aw Boon Hwa. 9

Kumpulan k i r i yang diketuai oleh P K M begitu kuat menentang Kertas Put ih Malayan Union . Satu perkara yang tidak disenangi oleh P K M ialah tidak disebut pembentukan kerajaan demokrat ik dan hak mengundi. Dalam pada itu P K M bersetuju seeara kese-luruhannya konsep Malayan. Walaupun perjuangan mereka untuk mewujudkan negara merdeka komunis .

P K M menganggap Kertas Put ih sebagai rancangan penjajahan baru British. Ini diperteguhkan lagi dengan pengekalan Singapura sebagai ko lon i . Aspek lain yang ditentang oleh P K M ialah keahl ian dewan undangan dan eksekutif yang tidak demokralik. P K M m a h u diadakan pemilihan u m u m .

299

Page 312: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bantahan-bantahan P K M dianggap o l e h B r i t i s h sebagai per-cubaan awal u n t u k ber juang seeara perlembagaan. Slogan kerajaan d e m o k r a t i k h a n y a l a h slogan u n t u k mencapai kekuasaan . P K M m e m a n g berkeyakinan akan menang apabila p i l i h a n raya d iadakan.

Terdapat satu k u m p u l a n k e c i l d a l a m masyarakat C i n a y a n g moderate mener ima Kertas P u t i h M a l a y a n U n i o n dan m e n g k r i t i k beberapa perkara saja. K u m p u l a n i n i m e n u b u h k a n parti berb i lang k a u m iai tu M D U (Malayan Demokratik Union) pada 21 Disember 1945. Kebanyakan tokohnya b e r p e n d i d i k a n Inggeris. Bagaimana-p u n M D U a k h i r n y a dipengaruhi o leh k o m u n i s dengan k e m a s u k a n a h l i - a h l i P K M dalam parti i n i . 1 0 M D U menuntut beberapa perkara :

(a) Kerajaan sendir i dalam l i n g k u n g a n K o m a n w e l .

(b) H a k m e n g u n d i u n t u k semua rakyat yang b e r u m u r 21 tahun ke atas.

(c) P i l i h a n raya bebas clan pembentukan D e w a n t i n d a n g a n .

(d) Persamaan hak untuk semua rakyat " M a l a y a n " .

(e) Kebebasan penuh u n t u k berucap, b e r h i m p u n dan akhbar .

(f) Reformasi p e n d i d i k a n .

(g) M e n i n g k a t k a n taraf hiclup rakyat . 1 1

R E A K S I O R A N G M E L A Y U

Semasa M a l a y a n U n i o n hendak di laksanakan keadaan di I'anah M e l a y u tegang. P K M mendalangi beberapa tuujuk perasaan ber-h u b u n g tuntutan ga j i . 1 2 Ketegangan dan pcrgaduhan k a u m juga b e r l a k u d i Johor , M e l a k a , Pahang, Ke lantan , K e d a h , Perak d a n Terengganu. 1 3 Rakyat Tanah M e l a y u juga sedang menghadapi masa-lah kekurangan makanan. 1 4 Dalam keadaan sebegini rancangan u m g dianggap merugikan orang M e l a y u tentu mereka menentang.

(a) A k h b a r - a k h b a r

Kertas Put ih Malayan U n i o n di l ihat dengan rasa takut, marah clan curiga. Berbanding clengan akhbar-akhbar b u k a n M e l a y u ,

300

Page 313: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

akhbar-akhbar M e l a y u menerbi tkan laporan Reauter tentang rancangan Bri t ish untuk m e n u b u h k a n Malayan U n i o n . A k h b a r -akhbar M e l a y u yang lantang menentang ialah Warta Negara ( P u l a u P inang) , Ma j l i s (Kua l a L u m p u r ) clan Utusan Melayu (Singapura) . Akhbar -akhbar i n i mendesak orang M e l a y u me-ngadakan p e r h i m p u n a n M e l a y u se luruh Tanah M e l a y u b a g i merapatkan barisan menentang M a l a y a n U n i o n . A k h b a r j u g a m a h u orang M e l a y u m e n u b u h k a n sebuah badan yang b e r u p a Barisan Bersatu M e l a y u .

A k h b a r berperanan menyiarkan berita-berita, k o m e n t a r d a n rencana-rencana m e n e n t a n g M a l a y a n U n i o n . A k h b a r Ulusan Melayu pada 24 Januar i , menganggap Malayan U n i o n t idak la in daripada m e n i m b u l k a n k e b u r u k a n . A k h b a r M a j l i s pula menganggap orang M e l a y u akan menjadi Red Indian d i A m e r i k a Syarikat dan k a u m asl i cli Austral ia .

Sul tan-sultan

A d a antara sultan yang sudah mengatakan kebimbangan sejak m i s i M a c M i c h a e l . Sultan A b u Bakar (Pahang) m e n y e r a h k a n m e m o r a n d u m kepada M a c M i c h a e l yang m e n y e n t u h s o a l imigresen, pelajaran untuk orang M e l a y u , dan hak i s t i m e w a orang M e l a y u . Yam Tuan Besar Negeri Sembi lan dan U n d a n g Empat juga m e l a h i r k a n rasa t idak puas hati kepada M a c -M i c h a e l . Sultan A b d u l Aziz (Perak) juga meminta kepent ingan orang M e l a y u dipel ihara .

Setelah sultan-sultan menandatangani perjanjian d e n g a n M a c M i c h a e l dan setelah bantahan hebat orang M e l a y u bebe-rapa orang sultan telah membuat bantahan kepacla kera jaan B r i t i s h . Sul tan Badl ishah (Kedah) telah menghantar k a w a t kepacla Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. Baginda mengecam perjanjian baru dan cara M a c M i c h a e l berunding dan mengugut . Baginda menganggap perjanjian yang ditandatangani t i d a k sah kerana dipaksa. Pada 30 Januari 1946, Sul tan A b d u l Aziz (Perak) menghantar protes kepada L o r d M a r c h w o o d d a n L o r d E l ibank .

301

Page 314: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Sultan-sultan nampaknya telah bersatu secara tidak rasmi di bawah Sultan Kedah dan Perak. Ekoran daripada itu Sultan Kelantan, Selangor, Yam Tuan Besar Negeri Sembilan clan Raja Perlis juga menulis petisyen kepacla kerajaan Bri t ish. Bagi m e n u n j u k k a n perpaduan Sultan Perak, K e d a h , P a h a n g , Selangor dan Yam Tuan Besar Negeri Sembilan menghantar petisyen bersama kepada Hal l . Sultan-sultan tidak membantah dasar British tetapi mahu kepentingan orang Melayu dipelihara.

(c) Pertubuhan-pertubuhan Melayu

Pertubuhan-pertubuhan Melayu yang wujud sejak sebelum Perang Dunia Kedua atau selepas British kembali berkuasa telah menghantar petisyen bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan. Surat bantahan yang panjang dihantar oleh Persatuan M e l a y u dari Kedah dan Perlis.

Selain menghantar surat bantahan pertubuhan-pertubuh-an Melayu juga melancarkan tunjuk perasaan. Antara tunjuk perasaan yang terbesar d i l a k u k a n di Kota Bharu pada 15 Disember 1945. Tunjuk perasaan in i dianjurkan oleh Kesatuan M e l a y u Kelantan dan disertai o leh 10 r ibu orang sebagai membantah kedatangan MacMichael . Persatuan Melayu K e d a h melancarkan tunjuk perasaan di A l o r Setar pada Januari 1946 dengan disertai 50 ribu orang. Tunjuk perasaan dianjurkan sekali lagi pada bulan berikutnya.

Persatuan-persatuan Melayu bukan sahaja menentang Ma layan U n i o n tetapi juga turut mengkritik sultan sultan yang menandatangani perjanjian baru, Persatuan Melayu di Johor mengkrit ik Sultan Ibrahim yang menandatangani perjanjian tanpa persetujuan Maj l is Mesyuarat Negeri . Ini d ianggap bertentangan clengan perlembagaan negeri. Antara t o k o h penentang cli Johor termasuklah, Dato' A b d . Rahman M o h d Yassin, Haji Hassan Yunus, Dr. Awang Hassan clan Dr. Hamzah H j . Taib.

Dalam jangka waktu 1945-1948 terdapat beberapa k u m p u l a n radikal Melayu sama ada pro atau anti-Malayan Union. Sekumpulan

3 0 2

Page 315: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1945-1948

Melayu yang masih memperjuangkan gagasan Indonesia/Melayu Raya telah menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ( P K M M ) . P K M M di i lhamkan daripada Parti Nasional Indonesia p impinan Sukarno. Dalam kongres tahunan yang diadakan di Ipoh pada 30 November 1945, P K M M menggariskan lapan garis perjuangan. 1 5

N a m p a k n y a garis perjuangan P K M M selari dengan P K M . I n i t idaklah menghairankan kerana Pengerusi P K M M iaitu M o k h t a -r u d d i n Lasso sememangnya aktivis komunis Indonesia. Kebanyak-an anggota P K M M terdiri daripada bekas ahli K M M dan KRIS. Pada amnya P K M M menyokong konsep " u n i o n " Malayan U n i o n yang dianggapnya radikal dan bersifat republ ik . 1 6 Dalam pada itu P K M M menuntut kemerdekaan dan Dewan Perwakilan yang d i p i l i h . Bagi menggerakkan propaganda parti in i menerbitkan akhbar Pelita Ma-laya dan Suluh Malaya.17 Terdapat juga cawangan P K M M yang tidak bersetuju dengan garis perjuangan parti dan menganggap keputusan kongres di Ipoh dipengaruhi oleh anasir komunis.

Pertubuhan-pertubuhan lain yang bergerak dalam jangka waktu i n i :

(a) A n g k a t a n Pemuda Insaf (API) iaitu cabang P K M M yang diketuai o leh A h m a d Boestamam. Slogan A P I - "Merdeka Dengan Darah." Sokongan utama datangnya dari Perak, Melaka d a n Pahang dan keanggotaannya pada a k h i r tahun 1946 berjumlah 2560 orang.

(b) B A R A (Bar isan A n a k - a n a k ) - A h m a d Boestamam cuba mempengaruhi pelajar sekolah dengan menubuhkan cabang i n i tapi tidak berhasil . 1 8

(c) AWAS (Angkatan Wanita Sedar) - cabang wanita P K M M yang d i p i m p i n oleh Shamsiah Fakeh.

(d) P E T A (Ikatan Pemuda Tanah Ayer Melayu) yang diketuai oleh W a h i Anwar.

(e) P E R A M (Pemuda Radikal Melayu) yang diketuai oleh M, Mustaza.

(f) S A B E R K A S (Syarikat Bekerjasama Am Saiburi) yang bergerak di Kedah.

303

Page 316: Sejarah Malaysia 1800-1963

(g) B P S K (Barisan Pemuda Sukarela Kelantan) yang d i p i m p i n o l e h O s m a n Yahaya.

(h) Pergerakan M e l a y u Semenanjung Johor yang berpusat di Batu Pahat d a n d i p i m p i n oleh Dato ' O n n .

(i) Persatuan M e l a y u Johor yang diketuai o l e h Dato' Ha j i A b d u l Rahman M o h d . Yassin.

(j) Kesatuan M e l a y u J o h o r p i m p i n a n Dr. H a m z a h Haj i Taib.

(k) P E R K A M (Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kal imantan M a l a y a ) berpusat di Bagan Serai, Perak.

(1) H i z b u l M u s l i m i n di G u n u n g Semanggol.

(m) P E P E R M A S (Pusat Perekonomian M e l a y u Se -Malaya) .

(n) M A T A (Maj l is Agama Tertinggi).

(o) Barisan T a n i . 1 9

PERPADUAN MELAYU Pacla awalnya p e r t u b u h a n M e l a y u t idak bersatu d a l a m u s a h a menentang M a l a y a n U n i o n . Perpaduan juga tidak m e n g u n t u n g k a n k e arah Pan M e l a y u M a l a y a . R a m a i p e m i m p i n M e l a y u semasa berpendapat k e p i m p i n a n yang kuat penting d a lam menggembleng p e r p a d u a n . Pada 1.2 J a n u a r i 1946, e d i t o r a k h b a r Majlis m e n -cadangkan supaya Dato' O n n jaafar pengasas Pergerakan M e l a y u Semenanjung Johor di lant ik m e m i m p i n kongres M e l a y u Se-Malaya . M o h d Yunus H a m i d i (Setiausaha Persatuan M e l a y u Selangor) y a n g juga editor Majl is mengajak persatuan-persatuan lain menerima Dato ' O n n . K e t o k o h a n Dato' O n n sebagai p e m i m p i n yang t i d a k gentar memang d i a k u i sama ada semasa menjadi wartawan, pegawai ladbir , p e m i m p i n pertubuhan dan sebagai M enter i Besar Johor. 2 0

Dato' O n n m e m u l a k a n kempennya menentang Malayan U n i o n d i J o h o r . B e l i a u m e m b u a t penentangan m e n e r u s i p e r t u b u h a n Pergerakan M e l a y u Semenanjung Johor . D e m i k i a n juga d e n g a n persatuan la in yang berjuang seeara bersendir ian. Perpecahan orang M e l a y u t idak m e n g u n t u n g k a n ke arah kesatuan M e l a y u

304

Page 317: Sejarah Malaysia 1800-1963

s e l u r u h S e m e n a n j u n g . B a n y a k p a n d a n g a n d i b e r i k a n k e a r a h p e n y a t u a n i n i . A k h b a r Warta Negara m e n c a d a n g k a n satu kongres M e l a y u d i a d a k a n bagi mengatasi masalah perpecahan M e l a y u .

Salah satu cadangan mengatasi perpecahan d a n ke a r a h p e r -p a d u a n , orang M e l a y u m e m e r l u k a n k e p i m p i n a n y a n g kuat . O r a n g y a n g d i t u n j u k u n t u k mengetuai o r a n g M e l a y u ialah Dato ' O n n . In i d i c a d a n g k a n o l e h e d i t o r a k h b a r M a j l i s pada 12 J a n u a r i 1946 . Ternyata Dato' O n n d i a k u i sebagai p e m i m p i n yang b e r k u a l i t i d a n berkal iber .

Dato ' O n n m e n c a d a n g k a n supaya Kongres M e l a y u Se -Malaya d i a d a k a n d i M e l a k a kerana d ianggap tempat p a l i n g bersejarah. N a m u n ramai y a n g m e n c a d a n g k a n K u a l a L u m p u r sebagai tempat pers idangan kerana lebih sesuai terutama dari segi k e m u d a h a n , Jawatankuasa kongres d i p i l i h dar ipada Persatuan M e l a y u Selangor d a n d i p e n g e r u s i k a n o leh Zaaba.

Kongres M e l a y u Semenanjung d i a d a k a n pada 1 Mac 1940 selama empat har i . Tempat persidangan di Kelab Sultan Sula iman. Kongres d i r a s m i k a n o leh H i s h a m u d d i n . Seramai 200 orang p e r w a k i l a n yang m e w a k i l i 41 p e r t u b u h a n hadir . M e n g i k u t laporan Warta Negara, seramai tiga r i b u o r a n g hadir pada ha t i p e m b u k a a n kongres.

Kongres menekankan dua perkara—pertama usaha m e n u b u h k a n Pergerakan Kebangsaan M e l a y u dan kedua k e m p e n m e n e n t a n g M a l a y a n U n i o n . Semua p e r w a k i l a n bersetuju j i k a rancangan M a layan U n i o n h e n d a k d i g a g a l k a n m a k a p e m b e n t u k a n organisas kebangsaan yang berkesan d i p e r l u k a n D a n matlamat i n i akan hanya d i c a p a i m e l a l u i per juangan.

D a t o ' O n n t e l a h d i l a n t i k sebagai P e n g e r u s i K o n g r e s . Satu k e p u t u s a n d i b u a t u n t u k m e m b e n t u k sebuah p e r t u b u h a n k e -bangsaan M e l a y u . Seorang p e r w a k i l a n , Dato ' H a m z a h A b d u l l a h m e n c a d a n g k a n n a m a " P e r t u b u h a n M e l a y u Bersatu" . C a d a n g a n in i d i s o k o n g o l e h Tuan M o h d A r u s Lafaz dan meminta d i t a m b a h per-kataan " K e b a n g s a a n " . Kongres bersetuju dengan nama " 'Pertubuhan K e b a n g s a a n M e l a y u B e r s a t u " a tau r i n g k a s n y a ( P E K E M B A R ) . Bagaimanapun pertubuhan in i lebih dikenal i sebagai U M N O . Sebuah jawatankuasa d i b e n t u k u n t u k merangka peraturan dan p e r l e m -bagaan.

305

Page 318: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-19615)

Apabi la kongres kedua diadakan di Johor Bahru pada 11 d a n 12 M e i , p e n u b u h a n U M N O diter ima. Dato' O n n di lant ik sebagai Presiden dan Panglima Bukit Gantang sebagai Pemangku Setiausaha. Dalam kongres i n i enam resolusi diputuskan berhubung dengan perlembagaan. Kongres telah menghantar telegraf kepada Perdana M e n t e r i Br i ta in dan k u m p u l a n - k u m p u l a n yang bers impat i d i England.

Sehari sebelum Malayan U n i o n dirasmikan dan p e l a n t i k a n gabenor, pemimpin-pemimpin kongres Melayu mengadakan s i d a n g tergempar dan merancang memboikot pelantikan gabenor. Su l tan-sultan yang menginap di Hotel Stesyen, Kuala L u m p u r untuk h a d i r di upacara rasmi pelantikan gabenor dldatangi oleh p e m i m p i n -p e m i m p i n kongres. Baginda-baginda telah bersetuju untuk t idak hadir di upacara yang diadakan pada 1 A p r i l i tu.

S O K O N G A N D I E N G L A N D

K e m p e n orang M e l a y u menentang M a l a y a n U n i o n m e n d a p a t simpati daripada beberapa orang bekas pegawai MCS yang pent ing. Banyak telegram dihantar kepada pegawai-pegawai berkenaan u n t u k mendapat sokongan. Antara mereka yang bersimpati termasuklah F r a n k Swettenham dan Richard Winstedt. Kedua-dua m e r e k a berpendapat pentadbiran Tanah Melayu sebelum peperangan te lah memberi sumbangan yang besar. Oleh i tu perubahan struktur y a n g terlalu besar tidak diper lukan. George M a x w e l l yang m u l a n y a menyokong Malayan U n i o n kemudiannya menentang apabila de-tail tentangnya dikeluarkan. Dua perkara yang tidak disenangi ia lah soal kewarganegaraan dan bentuk kesatuan.

Bantahan-bantahan di L o n d o n menyebabkan Pejabat T a n a h jajahan menjemput bekas-bekas pegawai untuk berbincang. M e r e k a mewaki l i kumpulan pro-Melayu, Cina dan berkecuali. K u m p u l a n pro-Melayu lebih ramai dijemput termasuk Laurence G u i l l e m a r d , A n d r e w Caldccot t , R .O Winstedt , Sir C e c i l C l e m e n t i , F r a n k Swettenham dan George M a x w e l l . 2 1

306

Page 319: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y A N U N I O N D A N S E M A N G A T K E B A N G S A A N , 1 9 4 5 4 9 4 8

T A M A T N Y A M A L A Y A N U N I O N

A k i b a t bantahan orang M e l a y u , kerajaan Br i t i sh menghantar K a p t e n L . D . G r a m m a n s dan L t . C o l . D .R . Rees-Wil l iams u n t u k m e n i n j a u keadaan d i Tanah M e l a y u . Setiap tempat yang mereka lawati d i -s a m b u t d e n g a n t u n j u k perasaan a n t i - M a l a y a n U n i o n . K e r a j a a n B r i t i s h k e m u d i a n n y a bersetuju b e r u n d i n g dengan Waki l -Waki l s u l -tan dan U M N O dalam usaha merangka satu persekutuan baru. Sk im persekutuan yang d icadangkan k e m u d i a n menamatkan M a l a y a n U n i o n .

307

Page 320: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1961)

308

Page 321: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 18

Darurat 1948-1960

Darurat mempunyai kaitan rapat dengan gerakan Parti Komunis Malaya ( P K M ) . Oleh itu perlu diteliti dahulu perkembangan k o m u -nisme di Tanah Melayu.

G E R A K A N K O M U N I S D A N P K M , 1920-1945

Tidak dapat dipastikan dengan tepat bilakah bermulanya gerakan komunis di Tanah Melayu. Tetapi tentunya mempunyai hubungan rapat dengan gerakan komunis antarabangsa. Pada tahun 1919, Persidangan Antarabangsa Ketiga Republik Soviet mengambil ke-tetapan untuk menyebarkan komunisme di seluruh dunia melalui kegiatan dakyah. Pemberontakan bersenjata juga akan di lakukan j ika sesuai.

Pada peringkat awal gerakan komunis berkisar di sekitar kegiatan ahli-ahli komunis Indonesia yang sering menggunakan Singapura sebagai tempat persinggahan. Kegiatan komunis di Singapura terus dipertingkatkan dalam usaha menjadikan pulau tersebut pusat gerakan penting. 1 Tokoh komunis Indonesia datang ke Singapura dan Tanah Melayu seperti A l i m i n , Tan Melaka, Sutan Perpatih, Moeso, Winanta, Boedisoejitro dan Soebakat. Selepas kegagalan pemberontakan PKI lebih ramai pemimpinnya lari ke Singapura untuk mencari perlindungan. Tokoh-tokoh komunis Indonesia

309

Page 322: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-19611)

t idak lah begitu berjaya mengembangkan k o m u n i s m e di ka langan masyarakat M e l a y u .

Penyebaran k o m u n i s m e d i kalangan orang C i n a n a m p a k n y a lebih berjaya. Langkah diambi l untuk mempengaruhi kegiatan k a u m b u r u h d a n m e l a l u i sekolah-sekolah malam. Satu lagi cara ia lah d e n g a n m e n y u s u p m a s u k ke d a l a m cawangan-cavvangan P a r t i K u o m i n t a n g . Ramai agen komunis yang berjaya menyusup ke da lam K M T d i Tanah M e l a y u . Agen-agen yang pent ing termasuklah T u n F a n g C h e n g , Pao H u i Sheng, M a k Pang C h o w dan H a n K u o H s i a n g . 2

H a l i n i menjadi l eb ih senang apabila Parti K u o m i n t a n g d a n Part i K o m u n i s di C h i n a membentuk Barisan Bersatu (1921-1.927). Ke-satuan sekerja juga tidak ketinggalan diserapi pengaruh k o m u n i s . A n t a r a per tubuhan pent ing ia lah Kesatuan B u r u h A m N a n y a n g (Singapura) dan Persatuan Perwaki lan (Negeri Sembi lan) .

Pada tahun 1922 d i t u b u h k a n Parti K o m u n i s N a n y a n g ber p ang -k a l a n d i S ingapura . L a p a n t a h u n k e m u d i a n baru lah K o m u n i s Antarabangsa ( C o m i n t e r n ) mengarahkan d i t u b u h k a n P a r t i Ko-m u n i s Malaya . Agen-agen P K M m u l a menyusup masuk k e d a l a m kesatuan-kesatuan sekerja dan berjaya m e n g a n j u r k a n beberapa pemogokan. Peristiwa terpenting ialah pemogokan enam r i b u orang b u r u h d i L o m b o n g Batu A r a n g (1937). Bagi m e n g u k u h k a n k e d u -d u k a n P K M , K o m u n i s Antarabangsa telah menghantar agennya yang bernama L a i Teck untuk mengemaskan lagi organisasi . P K M dapat meluaskan lagi pengaruhnya di kalangan masyarakat C i n a apabila J e p u n melancarkan peperangan ke atas negara tersebut. P K M m e m p e l o p o r i kegiatan anti - Jepun cli Tanah M e l a y u .

Semasa p e n d u d u k a n J e p u n pengaruh P K M s e m a k i n m e l u a s . M e r e k a m e m p e l o p o r i gerakan m e n e n t a n g Jepun d e n g a n me-n u b u h k a n Tentera Ant i - Jepun P e n d u d u k Tanah M e l a y u ( M P A J A ) atau popular dengan panggilan Bintang Tiga. M P A J A juga m e n c a p a i kata sepakat dengan Bri t ish u n t u k bekerjasama mela lu i P a s u k a n 136. P ihak Bri t ish juga berjanji u n t u k m e m b e k a l k a n senjata, per-alatan, wang dan tenaga pakar untuk melatih gerila, Keahlian M P A J A dianggarkan 10 r i b u orang.

310

Page 323: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

K E A D A A N T A N A H M E L A Y U D A N H U B U N G A N D E N G A N P K M , 1945-1948

M P A J A menguasai Tanah Melayu dalam masa dua minggu antara masa Jepun menyerah kalah hingga British kembali memerintah. Tentera M P A J A keluar dari hutan merampas senjata walaupun mereka sudah bersenjata dan melaksanakan tindakan menghukum ke atas rakyat yang dicap sebagai pembelot. P K M tidak mengambil langkah segera untuk membentuk Republik Malaya. Ini mungkin arahan daripada komunis antarabangsa dan pengaruh Lai Teck yang menjadi Setiausaha Agung P K M dan dianggap agen British. 3

Pada 12 September 1945, Pentadbiran Tentera British ( B M A ) ditubuhkan. 4 B M A mengambil beberapa langkah untuk mewujud-kan keamanan dengan meminta P K M membubarkan tentera dan menyerahkan senjata. MPAJA dibubarkan pada bulan Disember 1945 tetapi tidak semua senjata diserahkan. Seramai 0800 anggota M P A J A yang menyerah senjata dibayar $ 3 5 0 seorang. Selepas in i P K M dapat bergerak bebas dan mahu meneruskan perjuangan mengikut perlembagaan, Sepanjang tahun 1946 hingga awal tahun 1948, P K M mengambil langkah mengukuhkan pengaruh dengan mendekati parti-parti radikal seperti Parti Kebangsaan M e l a y u Malaya dan Malayan Democratic Union . P K M juga memainkan peranan penting dalam perjuangan P U T E R A - A M C J A menentang rancangan Persekutuan Tanah Melayu. Bagi memastikan hubungan P K M dengan bekas tentera MPAJA maka ditubuhkan pula M P A J A EX-service Comrades Association.

Satu perubahan penting berlaku dalam P K M pada bulan Mac 1947, apabila C h i n Peng memegang jawatan Setiausaha Agung. Lai Teck dikatakan melarikan d i r i bersama-sama dengan wang parti. Selain itu Lai Teck juga dianggap agen British dan Jepun. Tetapi apa yang lebih penting perubahan kepimpinan in i ialah La i Teck sederhana manakala C h i n Peng radikal dan mempunyai strategi berbeza. Perkara in i pasti mempengaruhi perjalanan dan dasar parti.

A h l i - a h l i P K M , M P A J A dan M P A J U terus terlibat dalam gerakan kesatuan sekerja. Dengan penglibatan orang komunis , kesatuan sekerja lebih agresif. Banyak tunjuk perasaan dan piket diadakan

Page 324: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1961)

di s e l u r u h negara. Usaha juga dibuat u n t u k m e n u b u h k a n Pan Ma-layan General Labour U n i o n . K a u m pula m e n y o k o n g gerakan kerana beberapa sebab:

(a) K e d u d u k a n e k o n o m i Tanah M e l a y u teruk selepas peperangan. Harga barang meningkat t inggi . Bahkan bekalan beras k u r a n g . Harga barang dikatakan meningkat hingga 800 peratus. 5 Se-lepas B M A menyerahkan pentadbiran kepada kerajaan a w a m juga keadaan e k o n o m i t idak dapat d i p u l i h k a n .

(b) Selepas perang k a u m peker ja l e b i h seclar h a k - h a k m e r e k a terutama kerana usaha P K M , M P A J A , I N A clan I I L m e n y e m a i idea-idea demokras i dan kebebasan.

(c) G L U menganjurkan leb ih banyak tunjuk perasaan. M e r e k a m e n u n t u t kena ikan gaji, keadaan kerja dan hiclup yang l e b i h baik . T a h u n 1947-1948 jelas sengketa buruh-kera jaan tegang. Antara kejadian yang pent ing ber laku di l o m b o n g arang b a t u , Batu A r a n g , d i Perak, H y d r o - E l e c t r i c Company, dan " P e r i s t i w a K e d a h " y a n g ber laku d i B e d o n g . 6 Pack tahun 1947 sahaja terdapat 300 tun juk perasaan di ladang- ladang getah dan l o m b o n g .

Bag i pihak Br i t i sh pula t i n d a k a n m e m b e n d u n g k e b a n g k i t a n k o m u n i s dibuat. Akhbar -akhbar k i r i berbahasa C i n a diarah t u t u p misa lnya Shih Tai Pao, Pai Ma Tai Po, North Malaya News d a n Age. 7 Kera jaan B r i t i s h j u g a m e n g a m b i l t i n d a k a n tegas ke atas kesatuan sekerja. Antara langkah- langkah:

(a) M e n u b u h k a n jabatan b u r u h , pendaftar kesatuan clan pejabat kesatuan sekerja. Jabatan-jabatan i n i di tugaskan u n t u k me-ngawasi t indak tanduk kesatuan.

(b) K a w a l a n juga dibuat m e l a l u i undang-undang seperti " B a n i s h -m e n t O r d i n a n c e " y a n g m e m b e r i kuasa kepacla k e r a j a a n menghantar bal ik warga negara asing ke negara asal. D a l a m h a l i n i orang C i n a dianggap orang as ing. U n d a n g - u n d a n g

312

Page 325: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

sebelum Perang Dunia Kedua iaitu "Trade U n i o n Bi l l , 1940" juga terus digunakan. Pendaftaran kesatuan dibuat tahun demi tahun dan in i bererti j ika kerajaan tidak berpuas hati kesatuan tersebut tidak akan didaftar semula. Dengan in i segala kegiat-an selepas i tu haram. Ini berlaku kepada S F T U (Singapore Federation Trade U n i o n ) . 8

M E N G A P A P K M M E M B E R O N T A K

P K M tidak bergerak secara terbuka tetapi menggunakan barisan hadapan. Antara pertubuhan yang digunakan termasuklah G L U (General Labour Union) atau Kesatuan Buruh Am dan pada 15 Februari 1946 ditubuhkan Pan Malayan G L U . Satu lagi pertubuhan ialah M D U (Malayan Democratic Union) yang ditubuhkan pada b u l a n Disember 1945. Apabi la kerajaan British merancang pe-n u b u h a n Persekutuan Tanah Melayu , P K M menentang dengan menubuhkan Barisan Bersatu yang merupakan pakatan A M C J A -P U T E R A . Kegagalan A M C J A - P U T E R A dalam menuntut hak per-lembagaan mereka merupakan tamparan P K M . Peluang P K M untuk mencapai matlamat poli t ik dan membentuk kerajaan akan sukar. O l e h itu P K M ada dua pil ihan iaitu melihat sahaja organisasi depannya dihancurkan begitu sahaja atau memil ih untuk melawan seeara pemberontakan.

Terdapat juga spekulas i mengatakan pengaruh luar j u g a mempengaruh P K M memberontak. Pada tahun 1948 berlaku d u a persidangan komunis di Culcutta , India. Pertama, Persidangan Pemuda Culcutta dan di ikut i clengan Persidangan Parti K o m u n i s India. Kedua-dua persidangan in i menekankan pentingnya part i -parti komunis di seluruh dunia mengambil tindakan lebih mi l i tan terhadap penjajah. Tetapi tidak ada bukt i jelas tentang arahan memberontak. N a m u n selepas itu memang berlaku pemberontakan komunis di Burma, di Tanah Melayu dan Indonesia. Pada b u l a n M e i 1948, P K M mengarahkan ahli-ahlinya bersifat lebih mi l i tan . A h l i - a h l i P K M mula melakukan pembunuhan, sabotaj ekonomi dan sebagainya.

313

Page 326: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-196.1)

P E N G I S Y T I H A R A N D A R U R A T

Sebenarnya sejak pendudukan Jepun, P K M memang biasa clengan t indakan pembunuhan dan pelbagai bentuk sabotaj. Antara tahun 1945-1947 dilaporkan 191 penculikan dan pembunuhan di lakukan oleh pasukan komunis. Dalam masa enam bulan pertama T . M . 1948 terdapat 107 penculikan dan pembunuhan di lakukan oleh P K M . Kebanyakan keganasan in i berlaku di Johor, Perak, Pahang dan Selangor. Pengusaha-pengusaha ladang getah clan lombong me-rungut kerana pihak berkuasa tidak mengambil langkah berkesan membendung keganasan di ladang-ladang, lombong dan k i lang. Mereka mendakwa polis tidak diberi kuasa secukupnya u n t u k membuat tangkapan. Mereka juga mahu P K M diharamkan kerana dianggap menghasut dan menjadi dalang kegelisahan pekerja. Para pengusaha menuduh pihak berkuasa Tanah Melayu terutama gabenor tidak bertindak dengan berkesan dan mahu beliau meng-isyt iharkan darurat sebagai usaha m e m u l i h k a n keamanan dan undang-undang. 9 Pada 16 Jun 1948, tiga orang peladang Inggeris d i b u n u h di Sungai Siput, Perak. Pembunuhan in i dianggap d i -rancangkan oleh P K M dalam usahanya hendak merampas kuasa. Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Gent menggunakan ordinan darurat mengikut Perlembagaan Persekutuan untuk mengisytihar-kan darurat di Perak dan Johor bermula pacla 18 Jun 1948. Keesokan harinya seluruh Semenanjung diisytiharkan darurat manakala di Singapura bermula pacla 23 Jun .

Darurat mendapat nama daripada Ordinan Darurat yang m e m -beri kuasa kepada kerajaan untuk mengisytiharkan darurat, Kuasa in i digunakan untuk menentang kebangkitan komunis .

STRATEGI P K M

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat P K M pacla 17 hingga 21 Mac 1.948 m e n g a m b i l ketetapan yang perjuangan kemerdekaan mest i lah dengan cara peperangan revolusi rakyat dan rakyat mestilah di-sediakan untuk perjuangan tanpa tolak ansur demi kemerdekaan

314

Page 327: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1048-1960

w a l a u p u n melanggar undang-undang. Pada peringkat awal pem o-g o k a n d i lancarkan tetapi selepas i tu P K M masuk ke hutan u n t u k m e n e r u s k a n perjuangan bersenjata. Pergerakan P K M dibahagikan kepada dua bahagian penting. G o l o n g a n pertama dikenal i sebagai pasukan penggempur clan yang kedua d ikena l i sebagai M i n Yuen (gerakan Massa) . Tugas M i n Yuen bagi membekalkan kepada geri la P K M keper luan-keper luan seperti makanan, wang dan m a k l u m a t -m a k l u m a l . M i n Yuen juga mencari rekrut-rekrut baru u n t u k d i l a t i h dan melaksanakan tugas m e m b u n u h pengkhianat P K M . 1 0

P K M menetapkan tiga peringkat perjuangan. Peringkat pertama mereka akan menyerang kawasan sumber e k o n o m i pent ing Tanah M e l a y u ket ika i tu ia i tu l o m b o n g b i j ih t imah dan getah. Selain i t u p o n d o k - p o n d o k pol is dan k a m p u n g - k a m p u n g terpencil juga ter-m a s u k d a l a m sasaran. L a n g k a h i n i akan menyebabkan rakyat meningga lkan kawasan tersebut berpindah ke bandar-bandar. Di k a w a s a n yang d i t i n g g a l k a n i n i a k a n d i w u j u d k a n kawasan pe-m e r i n t a h a n P K M . Peringkat k e d u a . P K M akan m e n g u k u h dan menambah bi langan askar dengan melatih kadet-kadet baru dengan bantuan M i n Yuen. Langkah ketiga, P K M akan menyerang kawasan-kawasan yang lebih strategik seperti pekan-pekan, m e m u s n a h k a n perhubungan dan pengangkutan serta sabotaj ke atas kepentingan-kepent ingan e k o n o m i Brit ish.

L a n g k a h - l a n g k a h yang diatur akan terus cliperjuangkan oleh P K M . sehingga penjajah Bri t ish d ika lahkan dan Repuhl ik K o m u n i s di tegakkan. Jika keadaan memer lukan P K M akan meminta bantuan R u s i a dan C h i n a . B a g a i m a n a p u n prakt is u n t u k m e l a k s a n a k a n rancangan ini b u k a n l a h m u d a h kerana Brit ish juga ada strategi.

Lau Yew, Pengerusi Jawatankuasa Pusat Tentera P K M membentuk pasukan tentera pada bulan Februari 1948 dan d ikena l i sebagai Tentera A n t i - B r i t i s h Rakyat Tanah M e l a y u ( M P A B A ) . Jumlah ke-kuatan M P A B A dianggarkan 3 0 0 0 orang. M P A B A k e m u d i a n n y a d ikenal i sebagai Tentera Pembebasan Berbagai Bangsa Tanah M e l a y u ( M R 1 . A ) pada 1 Februar i 1949. Langkah i n i d i a m b i l bagi m e n u n -j u k k a n perjuangan P K M melibatkan pelbagai k a u m .

Page 328: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

S T R A T E G I K E R A J A A N

Langkah awal yang diambil ialah mengisytiharkan darurat. Dengan i n i kerajaan berharap dapat menghadapi keganasan komunis. Tetapi pengisytiharan i n i sahaja tentunya tidak berkesan tanpa disusul i t indakan lain. Langkah lain yang diambil termasuklah:

(a) Angkatan Tentera

Pada peringkat awal kekuatan tentera sebanyak 10 batalion infantri . Kekuatan tentera M R L A mula meningkat 4000 orang. Bagi menghadapi M R L A , pihak British menambah kekuatan tentera kepada 20 batalion pada tahun 1951 tetapi pada masa yang sama kekuatan M R L A meningkat 8000 orang. Kerajaan Bri t ish menubuhkan pula Pasukan Polis Hutan sebagai usaha menambah kekuatan. Pasukan tentera uclara juga cliperbesar-kan dengan satu pasukan penggempur. Tentera udara turut membantu dalam operasi pengeboman ke alas kawasan-kawasan strategik komunis. Manakala Angkatan Tentera Laut ditugas memerangi k o m u n i s di kawasan-kawasan sunga i . Bantuan tentera juga didatangkan dari Ei j i , Kenya, Nepal, A u s -tralia dan New Zealand.

Walaupun pasukan keselamatan diperbesarkan tetapi masih t idak mencukupi untuk menjamin keselamatan kawasan-kawasan yang diancam oleh komunis . Langkah diambil me-w u j u d k a n Pengawal K a m p u n g (Home Guard).11 Sebahagian besar unit Pengawal Kampung ditubuhkan di kawasan yang menjadi ancaman komunis . Antara tugas-tugas mereka ter-masuklah mel indungi dan mengawal kampung, mengawal kawasan strategi, membantu polis membuat pemeriksaan dan lain-lain tugas yang diperlukan.

Salah satu sasaran serangan komunis ialah balai polis. Bagi menguatkan pasukan polis, kerajaan menambah lagi peng-ambi lan rekrut baru. J u m l a h anggota polis biasa dan khas meningkat kepada 4000 ribu orang. Dari pasukan polis di-tubuhkan Cawangan Khas Polis. Tugas penting cawangan in i ialah perisikan.

316

Page 329: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

(b) Rancangan Briggs

Lt. Jeneral Harold Briggs dilantik sebagai Pengarah Gerakan pada bulan A p r i l 1950. 1 2 Briggs merancang satu rancangan untuk melumpuhkan pemberontakan P K M . Pada 1 Jun 1952, beliau melancarkan Rancangan Briggs. Matlamat utama ran-cangan i n i ialah untuk menyekat bekalan jatuh ke tangan k o m u n i s . Dengan i n i gerila k o m u n i s akan kelaparan, ke-kurangan senjata dan ubat. Langkah diambil menempatkan setinggan-setinggan yang tinggal di kawasan terpencil ke kawasan penempatan semula yang dikenali sebagai kampung baru. Kawasan penempatan in i akan dipagar dan dikawal oleh pasukan keselamatan daripada gangguan anasir komunis khususnya M i n Yuen. Rancangan in i berjaya mewujudkan 550 kampung baru dengan jumlah penduduk kira-kira setengah juta orang. 1 3

Setelah gerila P K M dipisahkan daripada sumber bantuan, Briggs memastikan gerila akan kelaparan. Kawalan makanan diperketatkan dengan mengadakan sekatan jalan raya dan catuan makanan.

(c) Perang Urat Saraf

Dari bulan Februari hingga A p r i l 1950, kerajaan melancarkan Bulan A n d Bandit bagi menimbulkan kesedaran cli kalangan rakyat untuk membantu menghapuskan komunis. Satu pem-bunuhan polit ik P K M yang penting berlaku pacla 6 Oktober 1951. Pesuruhjaya Tinggi Sir Henry Gurney dibunuh oleh satu platun gerila P K M ketika beliau dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Pembunuhan in i menyebabkan kerajaan Parti K o n -servatif di Britain mengkaji semula dasar memerangi gerila P K M dan mengambil langkah menukar beberapa pegawai kanan. Pengganti Henry Gurney ialah Sri Gerald Templer (1952-1954) telah mengambil langkah melancarkan operasi perang saraf. Operasi in i bermatlamat untuk memenangi hati dan pemikiran rakyat.

317

Page 330: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Antara program Templer ialah memberi layanan yang baik kepada pengganas-pengganas yang menyerah d i r i . Langkah i n i menggalakkan lebih ramai gerila menyerah. Bagi p e n d u d u k yang membantu menangkap atau memberi maklumat akan diberi hadiah. Tawaran i n i memudahkan lagi Cawangan Khas Polis menjalankan tugas. Templer juga mengadakan k e m p e n terus kepada pengganas di dalam hutan supaya menyerah d i r i . Antara cara yang dibuat ialah dengan menghantar kapal terbang yang dilengkapi pembesar suara untuk menyiarkan rakaman seruan bekas-bekas gerila yang menyerah d i r i . Berjuta-juta risalah juga digugurkan ke dalam hutan.

Penguatkuasaan undang-undang perintah berkurung telah d iperkuatkan . Bagi menghormati rakyat yang bekerjasama dengan kerajaan diadakan Kawasan Putih dan Kawasan H i t a m pada pertengahan tahun 1953. Kawasan Put ih dibebaskan dar i -pada perintah berkurung manakala Kawasan hitam m a s i h menjadi kawasan yang aktif dengan aktiviti komunis. Menyedari adanya rakyat yang masih takut memberi maklumat m a k a diadakan soal selidik yang mewajibkan penduduk menjawab soalan-soalan yang disediakan. Maklumat in i digunakan u n t u k membantu menganalisis kekuatan dan kelemahan P K M .

Bagi meningkatkan penerangan kepada rakyat, Jabatan Pcncrangan dan Perhubungan Raya diperbesarkan bagi me-luaskan kegiatan propaganda kerajaan. Kerajaan juga m e n g -galakkan rakyat mengadakan tunjuk perasaan ant i -komunis . Bagi menarik perhatian orang C i n a pemberian taraf kerakyatan ditambah daripada 10 peratus kepacla 55 peratus pacla tahun 1952. Kerajaan juga mengadakan lead pengenalan bagi me-m u d a h k a n pengawasan pergerakan dan mengenal p a s t i komunis .

(d) Peranan M C A

Kerajaan British menyedari majoriti kaum Cina m e n y o k o n g P K M sama ada seeara rela atau dipaksa. Pesuruhjaya Sir H e n r y Gurney mahu diwujudkan sebuah parti Cina yang pro-Bri t ish .

318

Page 331: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

Hasilnya pada tahun 1949 dibentuk M C A dan Tan Cheng Lock d i p i l i h sebagai Presiden M C A (1949-1958). 1 4

M C A telah memainkan peranan menarik sokongan masya-rakat C ina clan bekerjasama dengan kerajaan British dalam usaha menentang P K M . M C A juga meneruskan amalan keba-j ikan sosial dengan mengutip derma terutama untuk membantu k a m p u n g - k a m p u n g baru, pelajaran dewasa dan l a i n - l a i n perkhidmatan. Salah satu cara mengutip wang ialah dengan menjual tiket loteri. Hasil jualan (1950-1953) yang diperoleh berjuta-juta ringgit dan 4 juta ringgit clibelanjakan u n t u k perkhidmatan berkaitan darurat.1 5

(e) Tawaran Menyerah Diri

Dalam usaha mewujudkan perpaduan kaum cli Tanah Melayu parti-parti polit ik U M N O , M C A dan MIC membentuk Parti Pe-rikatan. Parti in i mencapai kejayaan besar dalam pilihan raya kebangsaan 1955. Salah satu manifesto parti ini dalam pi l ihan raya ialah pengampunan kepada k o m u n i s . Sebagai usaha menamatkan pemberontakan komunis . Parti Perikatan me-nawarkan pengampunan dan penyerahan dir i ahli-ahli P K M pada bulan September 1955. Ini telah dipersetujui oleh kerajaan British. Sebanyak dua belas juta pas pengampunan ditaburkan ke dalam hutan.

(f) Rundingan Baling

C l u n g Peng (Setiausaha Agung P K M ) telah menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin parti politik sejak kempen pi l ihan raya 1955 supaya diadakan perundingan antara P K M dengan kerajaan. Tawaran ditolak dengan alasan cadangan tersebut hanya taktik P K M sahaja. Apabila Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu, beliau bersedia berunding untuk membincangkan syarat-syarat pengampunan. R u n d i -ngan-rundingan awal telah diadakan antara Chien Tien w a k i l P K M dengan l.S. Waylie (Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Polis) cli Kl ian Intan sebanyak tiga kal i .

319

Page 332: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Rundingan awal in i membawa kepada perjumpaan di Bal ing pada 28 Disember 1955, bertempat di Sekolah Jenis Kebangsa-an (Inggeris) Tunku Putera. 1 6 W a k i l - w a k i l daripada kerajaan ialah Tunku A b d u l Rahman Putera, Tan Cheng Lock ( M C A ) dan David Marshal l (Ketua Menter i Singapura), W a k i l - w a k i l daripada P K M ialah C h i n Peng, Chen Tien (Ketua Bahagian propaganda) dan Rashid M y d i n .

Dalam perjumpaan itu Tunku A b d u l Rahman menekankan tentang kesediaannya berjumpa dengan P K M bukan u n t u k b e r u n d i n g tetapi hendak menjelaskan syarat-syarat p e n g -ampunan. C h i n Peng menolak kerana menganggap syarat-syarat tersebut tidak berbeza dengan yang sebelumnya. C h i n Peng mahu P K M diberi status yang sama dengan parti-parti la in dan dibenar aktif mengikut perlembagaan. Dalam pengertian lain P K M mahu diiktiraf dan dianggap sah dari segi undang-undang. T u n k u A b d u l Rahman meminta P K M meletakkan senjata terlebih dahulu dan keluar dari hutan. Tunku A b d u l Rahman juga mahu P K M menyatakan taat setia kepada Tanah M e l a y u terlebih dahulu dan bukan kepada negara lain. Beliau juga m a h u P K M dibubarkan.

Perjumpaan di Baling berlangsung selama dua hari (28 dan 29 Disember) dan dibahagikan kepada empat sesi. Perjumpaan i n i gagal mencapai matlamat untuk penyelesaian. Tunku ber-pendapat sememangnya P K M tidak boleh bekerjasama dan kerajaan mengambil keputusan untuk berperang habis-habisan. Syarat-syarat pengampunan juga ditarik balik pacla 8 Februar i 1956.

P K M S E L E P A S R U N D I N G A N B A L I N G

C h i n P e n g menganggap keengganan Tunku A b d u l R a h m a n mengikut kehendaknya sebagai kegagalan. Oleh itu beliau m a h u meneruskan perjuangan bersenjata P K M . Gerila-gerila P K M diarah bergerak ke kawasan pergunungan sempadan Thailand. Seramai 500 orang berjaya berbual demikian tetapi 2500 yang lain terbunuh atau menyerah d i r i . Jumlah kekuatan tentera P K M dianggarkan

320

Page 333: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

tinggal 1500 orang sahaja. Pada 2 A p r i l 1956 Tunku A b d u l Rahman menolak syor damai C h i n Peng. Kempen ketenteraan ke atas P K M diperhebatkan terutama di Perak dan Johor. P K M juga cuba me-luaskan pengaruhnya ke sekolah-sekolah Cina clan part i -part i pembangkang tertentu tetapi kurang berjaya kerana kecekapan pihak Polis Cawangan Khas.

K E G A G A L A N P K M

Bagi jangka penclek pemberontakan P K M memang menggugat kerajaan British tetapi setelah enam tahun P K M mula mengalami kejutan. Strategi-strategi P K M tidak berkesan lagi manakala langkah-langkah kerajaan Persekutuan mula membuahkan hasil dan darurat ditamatkan pada tahun 1960.

Dari segi organisasi P K M didapati kompleks clan untuk mengawal ahli strata hubungan yang ketat bertentangan clengan slogan ko-munis. Kesulitan ditambah lagi dengan kurang berkesan dan tidak cekapnya perhubungan antara unit-unit tentera M R L A . Hubungan yang dibuat melalui radio "transistor" sering dapat dikesan oleh tentera kerajaan.

Dominasi orang C i n a juga melemahkan kekuatan P K M . Bahkan hal in i menimbulkan pula masalah perkauman. P K M menghadapi masalah besar untuk menambahkan anggota daripada kaum Melayu. Orang Melayu begitu taksub clengan Islam clan menolak k o m u -nisme. 1 7 Propaganda menggunakan anggota Melayu dalam P K M atau yang beragama Islam juga gagal mengubah pendirian orang Melayu.

Strategi tentera P K M yang bermedelkan strategi Mao Tze Tong juga gagal, Pembunuhan, pencul ikan , memusnahkan sumber-sumber ekonomi pada mulanya menakutkan rakyat tetapi akhirnya menimbulkan kebencian. Rakyat yang tidak tahan dengan tindak tanduk P K M memberi sokongan kepacla kerajaan. Dalam strategi P K M menggunakan taktik berundur apabila diserang engan me-ninggalkan kawasan perkhemahan. Apabila hal ini sering terjadi pangkalan tetap tidak boleh diwujudkan dan tidak boleh bergantung kepada peralatan dan senjata berat. P K M juga terlalu mengharapkan bantuan makanan daripada masyarakat khususnya masyarakat Cina.

321

Page 334: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH M A L A Y S I A (1800-1963)

Sedangkan orang C i n a ramai yang bekerja sebagai penoreh getah d a n p e l o m b o n g . P K M cuba mengatasi dengan berbaik clengan orang A s l i tetapi p i h a k kerajaan m e n g a m b i l l angkah l e b i h a w a l u n t u k mendekat i mereka.

Kejayaan-kejayaan p a s u k a n tentera kerajaan m e m b e r i k e s a n p s i k o l o g i kepada gerila k o m u n i s . Ramai antara mereka y a n g ber-p a l i n g tadah termasuk t o k o h - t o k o h pent ing. Pacla 30 D i s e m b e r 1954, O s m a n C i n a dan H o r L e u n g menyerah d i r i . O s m a n C i n a d i a n g g a p orang k e l i m a p e n t i n g d a l a m P K M d a n seorang a h l i propaganda.

Kejayaan kerajaan menghapuskan pemberontakan P K M b u k a n -l a h d a l a m masa yang singkat. Senjata darurat sahaja d i g u n a k a n selama 12 tahun u n t u k menangani P K M . Selain i tu banyak strategi l a i n d i g u n a k a n .

P e m b e s a r a n p a s u k a n k e s e l a m a t a n t e l a h d i p e r t i n g k a t k a n . A n g k a t a n tentera d i tambah menjadi 20 batal ion. J u m l a h p a s u k a n pol is di tambah menjadi 49 r ibu orang. Penggunaan angkatan tentera laut d a n udara dipert ingkatkan u n t u k membantu operasi tentera darat. Bantuan tentera dari F i j i , K e n y a , Austral ia dan N e w Z e a l a n d juga diperoleh . P K M pula gagal u n t u k mendapat a h l i baru. B a n t u a n y a n g d i h a r a p k a n o l e h P K M d a r i Rusia clan C h i n a j u g a t i d a k d ipero leh . Di l ihat daripada kekuatan dan j u m l a h tentera sahaja, P K M s u d a h tidak dapat mengimbanginya .

B e b e r a p a r a n c a n g a n kera jaan u n t u k m e l u m p u h k a n P K M n a m p a k n y a begitu berkesan. Rancangan yang pent ing ia lah R a n -cangan Briggs yang di lancarkan pacla 1 J u n 1954. Matlamat u l a m a Briggs u n t u k m e m b i a r k a n gerila kelaparan dan menderi ta . O l e h i tu segala p u n c a bekalan per lu d iputuskan , L a n g k a h dibuat u n t u k m e n g u m p u l k a n se t inggan-set inggan d i p i n g g i r hutan k e s a t u kawasan d ikena l i sebagai k a m p u n g baru. K a m p u n g in i akan d i k a w a l o l e h p a s u k a n k e s e l a m a t a n dan M i n Y u e n t i d a k b e r p e l u a n g m e n d e k a t i mereka. Usaha i n i d ipert ingkatkan lagi dengan m e n g -adakan sekatan j a l a n raya dan catuan makanan. Kesannya r a m a i gerila P K M mati kelaparan dan sakit . Ramai juga yang m e n y e r a h d i r i .

322

Page 335: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

Salah satu strategi komunis ialah melancarkan propaganda pol i t ik bagi memenangi hati dan pemikiran rakyat. Kaedah i n i di-gunakan clengan begitu berkesan di Rusia dan China. Tetapi P K M gagal menggunakannya. Sebaliknya pihak gerakan yang berjaya melancarkan perang urat saraf (operation psychological warfare). A h l i - a h l i P K M sendir i menjadi sasaran perang urat saraf i n i . Tawaran-tawaran hadiah untuk pemberi maklumat clan layanan baik kepada pengganas menggalakkan mereka menyerah diri Kaj i se l idik secara rahsia juga membantu kerajaan mengumpulkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Di samping itu pewujudan kawasan put ih dan hitam pada tahun 1953 bukan sahaja berguna dari segi ketenteraan tetapi juga memudahkan rakyat. Bagi me-luaskan perang urat saraf, Jabatan Penerangan dan Perhubungan Raya dibesarkan. Bahkan kapal terbang juga digunakan untuk menyebarkan risalah-risalah kepada pengganas. Tegasnya usaha memenangi hati dan pemikiran rakyat yang dilancarkan oleh kerajaan melumpuhkan jentera propaganda P K M .

Kejayaan Perikatan dalam pi l ihan raya kebangsaan dan se-terusnya membentuk kerajaan menjadi pukulan hebat kepada P K M . 1 8 Ekoran daripada itu P K M gagal mempcngaruhi keputusan rundingan cli Baling. Dan janji mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu menyebabkan P K M kehilangan modal clalam slogan ant i imper ia l i s . Gerakan ketenteraan yang diperhebatkan me-nyebabkan P K M terpaksa berundur ke utara dan menubuhkan pangkalan di selatan Thailand.

Pacla 31 Julai I960 Darurat diisytiharkan tamat. Walaupun ke-giatan gerila berterusan tapi tidaklah sehebat seperti akhir tahun 1940-an dan awal tahun l950-an. Pada tahun 1991 P K M telah meletakkan senjata dengan rasminya.

TAMATNYA DARURAT Pusat gerakan P K M berpindah ke selatan Thai akibat tekanan hebat pasukan keselamatan Tanah Melayu. Kerajaan Persekutuan sekali lagi memberi pengampunan sempena kemerdekaan yang dikenal i sebagai "Pengampunan Kemerdekaan". Ramai gerila P K M meng-

3 2 3

Page 336: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

a m b i l kesempatan menyerah d i r i . Antara yang menyerah d i r i termasuklah C h o w Fong yang kemudiannya menjadi orang per-antaraan antara Polis Cawangan Khas dengan ahli-ahli P K M yang berhasrat kembali ke pangkuan masyarakat.

Flasil usaha kerajaan Persekutuan mcmerangi komunis s e l u r u h Johor dan Negeri Sembilan diisytiharkan kawasan put ih pada b u l a n Januari 1959. Darurat di isyt iharkan tamat pada 31 Ju la i 1960, kecuali di sempadan Thai .

K E S A N - K E S A N D A R U R A T

Banyak kesan yang diakibatkan oleh pemberontakan k o m u n i s di Tanah Melayu ditinjau dari aspek pol i t ik , ketenteraan, e k o n o m i dan sosial . Dari segi pol i t ik , pada peringkat awal didapati me-lambatkan perkembangan ke arah kemerdekaan kerana British tidak akan memberi kemerdekaan sehingga keadaan aman. Bagaimanapun sejurus sebelum rundingan Baling kerajaan British berjanji akan menyegerakan pemberian kemerdekaan. Pihak Brit ish sudah m u l a i khuatir mereka akan dicap sebagai imperialis tulen dan i n i meng-untungkan P K M .

Dari segi ketenteraan didapati angkatan tentera Tanah M e l a y u berkembang pesat dari segi pembentukan batalion baru dan j u m l a h keanggotaan serta persenjataan. Bagaimanapun darurat telah me-nyebabkan pembiayaan untuk operasi tentera meningkat menjadi $800 juta (Amerika). Jumlah perbelanjaan ini sebahagian besarnya ditanggung oleh kerajaan Persekutuan ($721.9 juta). M u j u r l a h kerajaan Tanah Melayu diselamatkan oleh harga getah yang melam-bung kesan daripada Perang Korea. 1 9 Ini sudah tentu menjejaskan peruntukan untuk pembangunan ekonomi.

Kegiatan k o m u n i s juga menyebabkan banyak k e m u s n a h a n ladang-ladang, lombong, jalan raya dan lain-lain kemudahan awam. Darurat juga menyebabkan ramai yang terkorban baik orang awam, gerila P K M dan askar-askar. Jumlah orang awam d a n tentera yang terbunuh dan cedera sehingga tahun 1959 ber jumlah 21 231 orang. Manakala gerila P K M yang terkorban 6133 orang, yang menyerah di r i 2595 dan 1273 orang ditawan.

324

Page 337: Sejarah Malaysia 1800-1963

D A R U R A T 1948-1960

Pacla bulan September 1948, jawatankuasa setinggan telah dibentuk untuk menyelesaikan masalah setinggan-setinggan di pinggir-pinggir hutan yang diancam komunis. Laporan jawatan-kuasa tersebut dikeluarkan pada bulan Jun 1949, mengambil ke-tetapan mewujudkan penempatan semula yang dikenali sebagai kampung baru. Pada peringkat awal rancangan in i tidak dijalankan bersungguh-sungguh kerana masalah kewangan. Akibatnya ke-matian di pihak tentera meningkat. Kerajaan bimbang i n i akan melemahkan moral pasukan tentera. Sir Harold Briggs mengambil langkah segera untuk menyegerakan pembentukan kampung-kampung baru. Lebih 50 000 orang penduduk yang kebanyakannya Cina ditempatkan di 550 buah kampung baru. Tiap-tiap kampung berpenduduk antara 100 hingga 1000 orang. Kampung-kampung ini dipagar dengan kawat berduri dan di kawal oleh anggota pasukan keselamatan. Kampung-kampung baru ini dilengkapkan dengan kemudahan asas.

90 peratus ahli P K M terdiri daripada orang Cina. Manakala askar-askar yang berjuang di pihak kerajaan kebanyakannya terdiri daripada orang M e l a y u . Ini m e n i m b u l k a n ketegangan k a u m . Pelbagai langkah diambil untuk mengurangkan ketegangan in i . P ihak B r i t i s h menggalakkan p e m i m p i n - p e m i m p i n C i n a me-nubuhkan parti polit ik antikomunis dan prokerajaan. Di bawah pimpinan Tan Cheng Lock ditubuhkan Persatuan Cina Malaya ( M C A ) pada 27 Februari. 1949. Seterusnya usaha dibuat untuk menggabungkan tiga parti politik yang mewakili tiga kaum utama Tanah Melayu sehingga terbentuknya Parti Perikatan.

Parti-parti p o l i t i k kanan nampaknya boleh bergerak bebas meskipun adanya undang-undang Darurat. Parti-parti kir i radikal pula menerima tamparan kerana ramai pemimpin ditangkap clan parti terpaksa dibubarkan. Parti-parti yang terlihat ialah P K M M , API , AVVAS, P U T E R A , M D U dan A M C J A .

Rakyat juga pacla amnya menghadapi banyak kesulitan akibat Darurat. Mereka menghadapi tekanan daripada pihak P K M clan kerajaan. Sebelum kerajaan dapat mengatasi ancaman komunis , kehidupan rakyat cli luar bandar rumit dan perit. Di satu pihak lain mereka terpaksa mematuhi tuntutan bekalan makanan, pakaian dan

325

Page 338: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

sebagainya u n t u k P K M . C a t u a n m a k a n a n , sekatan ja lan dan l a i n -l a i n p e r a t u r a n m e n y u k a r k a n p ergerakan . Sesetengahnya p u l a di tangkap kerana d isyaki tanpa perbicaraan. P K M juga m e l a k u k a n p e n e u l i k a n dan sesetengah mangsanya d i b u n u h .

326

Page 339: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 19

Persekutuan Tanah Melayu dan Kemerdekaan

P E N G E N A L A N

Selepas Perang Dunia Kedua keadaan politik di Tanah Melayu tidak stabil. P ihak British kemudiannya memperkenalkan Malayan Union tetapi ditentang hebat oleh orang Melayu. Hasil tolak ansur British-M e l a y u diwujudkan pula Persekutuan Tanah Melayu. Kali ini orang bukan Melayu pula bangun menentang. Di samping itu terdapat pula sekumpulan politik Melayu yang turut serta dalam gerakan anti-Persekutuan. P K M pula mengambil langkah memberontak dan memaksa Darurat diisytiharkan. Dalam keadaan yang sedemikian parti-parti politk berjuang untuk mencapai kemerdekaan.

K E G A G A L A N M A L A Y A N U N I O N

Menje lang bulan. A p r i l dan Mei 1946 sudah kelihatan rancangan Malayan U n i o n akan gagal. Desakan orang Melayu begitu kuat. Mereka mahu perjanjian sultan-sultan dengan MacMichael diganti-kan dengan perjanjian lain. 1

Bagaimanapun pada 2 A p r i l 1946, Greech-Jones, Setiausaha Rendah Kolonial mengatakan kerajaan British tidak akan mengubah pendir iannya tentang Malayan Union . Demikian juga arahan yang diterima oleh Malcolm MacDonald sebelum ke Tanah Melayu untuk memegang jawatan Gabenor Jeneral. Sekali lagi sultan-sultan

327

Page 340: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

m e m b o i k o t pelantikan Gabenor M a l c o l m M a c D o n a l d yang d i a d a k a n pada 2 2 M e i 1946.

Pegawai -pegawai B r i t i s h d i Tanah M e l a y u merasakan k e s a n p e n e n t a n g a n terhadap M a l a y a n U n i o n dan m e m i n t a W h i t e h a l l m e m b u k a semula i su M a l a y a n U n i o n u n t u k d ib incangkan . R a l p h H o n e meminta kebenaran sekali lagi daripada kerajaan Bri t ish u n t u k menin jau pandangan raja-raja. Beliau mendapati raja-raja l e b i h s u k a m e m b e n t u k kerajaan Persekutuan berbanding dengan negara ke-satuan. D e m i k i a n juga pandangan u m u m orang M e l a y u dan h a n y a s e k u m p u l a n k e c i l d a r i p a d a P K M M y a n g s u k a k a n k e s a t u a n . Berasaskan keadaan d i Tanah M e l a y u i n i l a h ramai pegawai B r i t i s h termasuk E d w a r d Gent (Bapa M a l a y a n U n i o n ) m e n y o k o n g p e m -bentukan Persekutuan.

M e n j e l a n g b u l a n M e i 1946, kebanyakan menter i kabinet P a r t i B u r u h Br i ta in berpendapat perubahan dasar d i p e r l u k a n . In i d e m i menjaga keamanan dan mengelak pergaduhan k a u m dan keganasan antikera jaan. Bahagian per is ikan m e l a p o r k a n ada k e m u n g k i n a n orang M e l a y u akan mengamuk. In i diperteguhkan lagi oleh r a m a l a n Sultan J o h o r tentang k e m u n g k i n a n tersebut ket ika baginda melawat L o n d o n . 2 Kerajaan B r i t i s h juga mel ihat k e m u n g k i n a n m e m p e r -luaskan gerakan antipenjajahan Belanda yang sedang m a r a k d i Indonesia. Penentangan di Indonesia d ikatakan ada potensi besar mempengaruhi orang M e l a y u . Satu lagi faktor ia lah w u j u d n y a u n s u r antikerajaan d i kalangan orang C i n a d i bawah naungan P K M . J a d i Br i t ish t idak boleh membiarkan mereka ditentang oleh semua k a u m . S o k o n g a n p a d u daripada k a u m utama d i p e r l u k a n .

Penentangan terhadap Malayan U n i o n d i d u k u n g oleh p e m i m p i n tradis i d a n moderate U M N O yang asalnya p r o - B r i t i s h . Jadi j i k a B r i t i s h mengetepikan mereka tentu k e p i m p i n a n M e l a y u a k a n p e r g i k e p i h a k l a i n . G o l o n g a n radikal clalam P K M M tidak disenangi o l e h Br i t i sh kerana akan merugikan semua kepentingan mereka. O l e h y a n g d e m i k i a n , kerajaan Br i t i sh pula merealisasikan dasar m e r e k a d e n g a n k u m p u l a n yang pro-Br i t i sh .

P e r u b a h a n dasar B r i t i s h leb ih jelas menjelang b u l a n J u l a i 1946. Sebuah jawatankuasa kerja telah d i b e n t u k terdiri daripada 6 o r a n g w a k i l B r i t i s h , 4 orang w a k i l su l tan d a n 2 orang w a k i l U M N O . 1

328

Page 341: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

P E N E N T A N G A N D A S A R P E R S E K U T U A N

Pacla pertengahan bulan November 1946, jawatankuasa kerja telah menyiapkan draf perjanjian baru dan diterima oleh kerajaan British, Pada 24 Disember 1946, draf perjanjian tersebut dicetak. Dalam draf perjanjian i n i didapati kedudukan British tidaklah terjejas. Jawatan gabenor telah ditukar kepada Pesuruhjaya Tinggi. Bentuk Persekutuan dicadangkan sama seperti Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu sebelum Perang Dunia Kedua tetapi keanggota-annya meliputi semua negeri Tanah Melayu. Hal ini menimbulkan reaksi daripada Parti M D U (Malayan Democratic Union). Parti ini telah membentuk Majlis Tindakan Bersama seluruh Tanah Melayu ( P M C J A ) . Pacla peringkat awal mereka hanya mahu mencambah dan memberi cadangan-cadangan bagi memperbaiki perlembaga-an tersebut. Bagi meluaskan kesan tindakan maka majlis i n i d i -perluaskan meliputi seluruh Tanah Melayu. Pengerusi Majlis ialah Tan C h e n g Lock dan John Eber sebagai setiausaha. Maj l is i n i dianggotai oleh M D U , M I C (Malayan Indian Congress), Malayan New Democratic Youth League, Malayan People's Anti-Japanese, Ex-Service Comrades Association dan Pan Malayan Federation of Trade Union. 4 Prinsip-prinsip perjuangan majlis i n i :

(a) Tanah Melayu dan Singapura bersatu.

(b) Berkerajaan sendiri dengan Majl is Undangan yang d i p i l i h sepenuhnya.

(c) Persamaan hak mendapat kerakyatan dan berpolit ik bagi mereka yang menganggap clan setia kepada Tanah Melayu.

(cl) Sultan akan menjadi pemerintah berdaulat mengikut lunas-lunas perlembagaan dan menerima nasihat rakyat mela lui institusi demokratik.

(e) Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu adalah di bawah kuasa orang Melayu.

(f) Kemajuan orang Melayu hendaklah diberi perhatian utama.

329

Page 342: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1063)

Pelbagai bentuk penentangan di lakukan oleh Majl is Tindakan Bersama. Antaranya menghantar surat-surat untuk ruangan pem-baca dan menulis artikel-artikel untuk akhbar. Tunjuk perasaan juga dianjurkan di Pulau Pinang, Melaka, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Singapura dan Kedah. Bagaimanapun tunjuk-tunjuk pe-rasaan i n i gagal mewujudkan penentangan massa. Orang Melayu tidak ramai yang turut serta.

PERIKATAN MAJLIS TINDAKAN BERSAMA SE-MALAYA (AMCJA) - PUTERA

P U T E R A (Pusat Tenaga Rakyat) di tubuhkan pada bulan Februari 1947. P U T E R A merupakan gabungan P K M M (Parti Kebangsaan Melayu Malaya), API (Angkatan Pemuda Insaf) dan AWAS (Ang-katan Wanita Sedar).

Pada peringkat awal hubungan Perikatan Majlis Tindakan de-ngan P U T E R A longgar. Pada bulan A p r i l kedua-dua pertubuhan menghantar surat bersama kepada Setiausaha Tanah Jajahan menggariskan prinsip-prinsip untuk Tanah Melayu . Kedua-dua pertubuhan juga mencadangkan perlembagaan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1947 persidangan kedua Majlis Tindakan Bersama— P U T E R A meluluskan Perlembagaan Rakyat. Pesuruhjaya British Asia Tenggara, Malco lm MacDonald menganggap perlembagaan i n i idealistik dan sukar dilaksanakan. 5 D o k u n e n ini tidak men-cadangkan pindaan yang ketara untuk mengubah Perjanjian Per-sekutuan. Pada amnya P U T E R A - A M C J A mahu berkerajaan sendiri .

HARTAL

Kerajaan British mengumumkan penerimaan semakan cadangan Perlembagaan yang dibuat oleh Jawatankuasa Brit ish-Melayu pada bulan Ju la i 1947. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati Dewan Per-niagaan C i n a yang sememangnya tidak bersetuju dengan bentuk Persekutuan. Tan Cheng Lock menganjurkan hartal di Melaka pacla 9 September 1947 bagi menunjukkan protes kepacla kerajaan British. Dewan Perniagaan Cina mengambil keputusan untuk bekerjasama clengan Majlis Tindakan Bersama. Tan Cheng Lock mencaclangkan

330

Page 343: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

penentangan hartal (hurt All) seluruh Tanah Melayu sebagai ban-tahan bercorak ekonomi. 6

Hartal bermula pada 20 Oktober 1947. Hartal berjaya tetapi mendapat tentangan hebat daripada British dan orang Melayu, Hartal kedua-dua dilancarkan pada akhir tahun 1947 tapi kurang berjaya. Cadangan Tan Cheng Lock untuk melancarkan hartal sekali lagi pada 1 Februari 1948 di tolak. Jadi tentangan kumpulan kaum C i n a berfahaman kanan menentang Persekutuan gagal walaupun ada cadangan memboikot pengisytiharan rasmi Persekutuan pada 1 Februari 1948.

B E N T U K P E R S E K U T U A N

Perjanjian Persekutuan ditandatangani oleh sultan-sultan dengan British pacla 21 Januari 1948 dan diisytiharkan dengan rasmi pada 1 Februari 1948. Cir i - c i r i penting persekutuan: 7

(a) Persekutuan mengandungi sembilan buah negeri M e l a y u , Melaka clan Pulau Pinang, Singapura terus menjadi koloni British.

(b) Seorang Pesuruhjaya Tinggi British dilantik untuk mengetuai kerajaan dan menjadi pengerusi kepada Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja.

(c) Majlis Undangan Persekutuan dianggotai oleh tiga orang a h l i ex-officio, sembilan orang Menteri Besar dan dua orang w a k i l Majlis Tempatan (Pulau Pinang dan Melaka), sebelas o r a n g ahli rasmi dan lima puluh orang ahli tidak rasmi yang d i l a n t i k oleh Pesuruhjaya Tinggi.

(d) Sebuah Majlis Raja-raja Melayu dibentuk dan setiap kali per-sidangan akan dipengerusikan oleh salah seorang daripada sultan yang dipi l ih oleh persidangan.

(e) Majlis Negeri ditubuhkan di tiap-tiap negeri bagi membuat undang-undang negeri. Pegawai eksekutif penting di peringkat negeri ialah Menteri Besar.

331

Page 344: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(f) Kedudukan istimewa orang Melayu terus dipelihara di samping kepentingan sab. kaum-kaum lain juga clijaga.

(g) D a r i segi kerakyatan prinsip jus soli telah digugurkan dan diperkenalkan kewarganegaraan bersama. Dengan in i pen-d u d u k bukan bumiputera boleh menjadi rakyat Tanah Melayu mengikut undang-undang.

(h) Dalam hal pertahanan dan hal-ehwal luar akan dipegang o leh kerajaan British.

G E R A K A N P E M I S A H A N

Terdapat beberapa buah negeri yang mahu berpisah dar ipada Persekutuan. Gerakan pemisahan berlaku di Pulau Pinang, pada 1948-1949 clan kal i kedua pacla tahun 1953-1957. Di Johor berlaku pada tahun 1955-1956 dan di Kelantan tahun 1955-1956.8

Persatuan-persatuan yang terlibat clalam gerakan pemisahan di Pulau Pinang-Dewan Perniagaan Pulau Pinang, Dewan Perniagaan C i n a P u l a u Pinang, Persatuan Penduduk Pulau Pinang, D e w a n Perniagaan India Pulau Pinang, Kesatuan Kakitangan Kerani clan Pentadbiran Pulau Pinang, Persatuan Eurasian Pulau P i n a n g , Persatuan Cina Negeri-Negeri Selat Pulau Pinang clan Singapura dan akhbar Straits Echo. Jawatankuasa Pemisahan Pulau P inang clan Seberang Prai dipengerusikau oleh D.A. Mackay clan kemudian digantikan oleh J.P. Souter. Setiausahanya pula ialah N, Ponnudurai . Perjumpaan pertama diadakan pada 13 Disember 1948 tapi m e n -jelang bulan Februari 1949 nampak gerakan in i gagal. Ini kerana tujuan mereka ditolak Majlis Negeri Selat dan Pesuruhjaya Tinggi. N a m u n begitu hasil laporan Benham, Pulau Pinang diberi semula status pelabuhan bebas mulai 1 A p r i l 1949, Pada pertengahan tahun 1953 kedengaran semula suara yang mahukan pemisahan dan semakin lantang pada tahun 1954. Kumpulan pemisah ditentang oleh kerajaan Brit ish, U M N O dan orang Melayu.

Di Johor , idea pemisahan m u l a kedengaran clalam M a j l i s Mesyuarat Negeri pada tahun 1955. Tokoh yang menyuarakannya ialah Yap K i m Hock ketika membahaskan belanjawan tahun 1955. Beliau m a h u Johor diberi hak kewangan yang sewajar oleh kerajaan

332

Page 345: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

Persekutuan d a n j i k a tidak lebih baik Johor berpisah. Isu i n i d iperkuatkan lagi apabila Sultan Ibrahim membangkitkan hal yang sama. Pada 22 Oktober 1955 ditubuhkan Persatuan Kebangsaan Melayu Johor yang bertujuan menjadikan Johor merdeka dan ber-naung di bawah Brit ish. Tokoh utama gerakan i n i ialah U n g k u A b d u l l a h .

Di Kelantan gerakan pemisahan wujud pada tahun 1955. Ini ekoran tertubuhnya Barisan Melayu Kelantan pada 28 November 1955. P e m i m p i n utama gerakan in i ialah N i k Mahmud A b d . Maj id. Bagaimanapun gerakan pemisahan in i gagal.

PERKEMBANGAN PARTI POLITIK, 1948-1957 Kesan Darurat

Salah satu kesan Darurat ialah parti-parti politik radikal diharamkan atau menjadi lemah. Antara parti-parti yang terlibat ialah M D U , Parti Kebangsaan Melayu, API dan AWAS. Manakala parti berhaluan kanan d ibenarkan bergerak.

PARTI POLITIK C I N A Kejayaan Parti Komunis Cina menubuhkan kerajaan di negeri China mendorong ahl i -ahl i polit ik kanan kaum Cina di Tanah Melayu m e n u b u h k a n parti poli t ik. Perkembangan P K M juga mendorong ke arah i tu . Ketua-ketua masyarakat Cina mahu mengelak kecaman yang menganggap kaum Cina keseluruhannya menyokong per-fuangan P K M . Darurat menyebabkan pengaruh P K M tergencat dan kep impinan pol i t ik Cina perlu di is i . Peluang in i digunakan oleh tokoh- tokoh C i n a berpendidikan Inggeris dan ahli-ahli perniagaan untuk menubuhkan sebuah parti. Usaha menubuhkan Pakatan Cina I'anah M e l a y u diusahakan oleh Tan Cheng Lock pada awal tahun 1948 tetapi gagal. Usaha in i diteruskan oleh Leong Yew Koh. Pihak Brit ish juga mahu mewujudkan sebuah pertubuhan kebangsaan C i n a yang pro-Brit ish. Pesuruhjaya Tinggi meminta H.S. Lee yang menjadi pengerusi Dewan Perniagaan Cina Selangor mengambil daya usaha pembentukan sebuah pertubuhan polit ik Cina. 9 M e n -jelang bulan Februari 1949 M C A berjaya ditubuhkan di bawah

Page 346: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pimpinan Tan Cheng Lock. Golongan pedagang Cina yang kaya turut menyokong penubuhannya bagi mengimbangi kegiatan pol i t ik yang hampir d imonopol i oleh U M N O . Ada tiga matlamat utama M C A ditubuhkan:

(a) U n t u k menggalak dan mengekalkan hubungan baik antara k a u m di Tanah Melayu.

(b) U n t u k menjaga kepentingan dan kebajikan kaum Cina dalam soal kemasyarakatan, ekonomi dan pol i t ik menurut lunas-lunas perlembagaan dan undang-undang.

(c) U n t u k mengekalkan undang-undang dan peraturan bagi me-wujudkan Tanah Melayu yang aman dan terus maju. 1 0

Pada peringkat awal M C A lebih menumpukan minat pada kerja-kerja sosial seperti membantu penduduk-penduduk kampung baru. Tan C h e n g Lock mahu M C A mengubah imej menjadi parti po l i t ik sepenuhnya tetapi idea ini ditentang oleh kumpulan yang m a h u terus mengekalkan identiti pertubuhan kemasyarakatan. Tan C h e n g Lock mengecam mahu meletakkan jawatan. A k h i r n y a pada per-tengahan tahun 1952, M C A seeara rasmi menjadi parti pol i t ik .

U M N O

U M N O d i s u s u n semula selepas kejayaan menentang M a l a y a n U n i o n . Pentadbiran diperkemas dan dipusatkan. Perpecahan yang berasaskan kenegerian mula dapat dihindarkan.

Dato' O n n mempunyai pandangan ke hadapan melebihi ke-mahuan ahl i -ahl i U M N O . Beliau mula memperkatakan tentang kerjasama dengan kaum-kaum lain. Pada bulan Oktober 1949 Dato' O n n mencadangkan satu rupa bangsa Tanah Melayu berasaskan pertuturan satu bahasa. Kemudian beliau mencaclangkan supaya pemberian kerakyatan lebih longgar. Cadangan in i ditentang oleh ahl i -ahi U M N O . Ekorannya Dato' O n n meletakkan jawatan pada bulan Jun 1950. Tindakannya d i i k u t i oleh Jawatankuasa U M N O yang lain kecuali Setiausaha Agung. Dato' O n n dipujuk s e m u l a

334

Page 347: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

memimpin U M N O clan kembali memegang jawatan pacla bulan Ogos 1950.

Satu perkembangan baru berlaku clalam U M N O apabila slogan " H i d u p Melayu" diganti dengan "Merdeka". Ini dipersetujui dalam persidangan agung pada 25-26 Mac 1951. Dato' O n n berpendapat kerajaan British tidak akan memberi kemerdekaan j ika tidak w u j u d perpaduan kaum. Dengan itu beliau mencadangkan membuka pintu keahlian kepada kaum lain. Dan nama U M N O ditukar daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu kepacla Pertubuhan Ke-bangsaan Malaya Bersatu. Perkataan Melayu digugurkan dan diganti dengan Malaya. Dengan cara ini Dato' O n n berharap pintu U M N O akan terbuka untuk kaum lain. Dalam persidangan U M N O yang berlangsung pada 25 dan 26 Ogos, cadangan Dato' Onn ini dibantah dengan kerasnya oleh para perwakilan. Akhirnya pada 27 Ogos 1951, Dato' Onn sekali lagi melepaskan jawatan Presiden U M N O setelah memimpin selama lima tahun.

Setelah jawatan Presiden U M N O dipertandingkan Yang Teramat M u l i a Tunku A b d u l Rahman berjaya mengalahkan dua orang pencabar lain. Tunku Abdul Rahman memimpin U M N O sehingga tahun 1970.11 Tokoh-tokoh U M N O yang lain—Tun Abdul Razak Hussain, C . M . Yusof, Tun Dr. Ismail, Syed Nasir, Sardon Zubir dan ramai lagi.

P A R T I K E M E R D E K A A N M A L A Y A ( I M P )

Setelah meletakkan jawatan daripada U M N O , Dato' Onn bersama rakan-rakan yang lain menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) pacla 16 September 1951. Parti ini merupakan parti berbilang kaum. Parti ini memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dar menyangkakan akan berjaya dalam masa 10 tahun. Selain itu part-ini juga mahu Singapura dimasukkan dalam Persekutuan. Matlamat lain Parti Negara ialah:

(a) Pil ihan raya bebas kerajaan tempatan pada tahun 1953 dan Dewan Perundangan Persekutuan pada tahun 1955.

(b) Menjadikan perkhidmatan awam Tanah Melayu bersifat tempatan bagi menggantikan pentadbiran penjajah.

335

Page 348: Sejarah Malaysia 1800-1963

(c) Pelajaran wajib percuma peringkat rendah m u l a i 1955.

(d) M e m a j u k a n perkhidmatan masyarakat.

(e) Bantuan dan j a m i n a n harga keluaran pertanian.

( f ) J a m i n a n kepada pekerja.

(g) Pembaharuan dalam sistem f e u d a l . 1 2

Part i I M P tidak berjaya menarik sokongan lebih ramai orang M e l a y u U M N O kerana tidak yak in dengan konsep part i berbilang k a u m . Popular i t i Dato' O n n tidak dapat menjamin sokongan kepada parti IMP. T u n k u A b d u l Rahman yang baru d i p i l i h menjadi Presiden U M N O m e m b e r i amaran akan memecat a h l i - a h l i U M N O yang menyertai I M P . 1 3 O r a n g C i n a juga tidak m e n y o k o n g kerana mereka l e b i h berminat dengan M C A . Dato' O n n berharap Tan C h e n g Lock yang pada peringkat awal menyokongnya dapat menarik sokong-an orang C i n a kepada I M P tetapi gagal. Begitu juga Dato' E.EG T h u r a i s i n g a m tidak berjaya membantu menarik sokongan orang India.

D a l a m p i l i h a n raya Kuala L u m p u r pada tahun 1952, I M P kalah dan kekuatannya tidak dapat d i p u l i h k a n , Ini telah mendorong Dato' m e n u b u h k a n p u l a Part i Negara.

PARTI NEGARA Parti i n i d i t u b u h k a n oleh Dato' O n n pada bulan Februari 1914 dan t o k o h - t o k o h M e l a y u daripada I M P selepas Persidangan I M P — menteri -menteri besar. P e m i m p i n - p e m i m p i n Parti Negara l a i n -Dato ' H a m z a h A b d u l l a h , E . E . C Thura is ingam. Heah Joo Seng clan W. Mac L e o d . Dasar perjuangan Parti Negara ialah memperjuangkan perpaduan nasional clan raja berperlembagaan. Parti i n i juga mahu taraf berkerajaan sendir i . D a r i segi bahasa, bahasa M e l a y u dan Inggeris d i ter ima sebagai bahasa rasmi. Keahl ian Parti Negara pula t e r b u k a kepacla semua k a u m warga negara Tanah M e l a y u dan Br i t i sh . Bagaimanapun kebanyakan ahlinya terdiri daripada orang M e l a y u . S o k o n g a n yang diperoleh o leh Parti Negara lebih baik berbanding dengan I M P terutama cli negeri Terengganu, Kelantan, Johor , Kedah dan Selangor. 1 4

336

Page 349: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

Dalam pi l ihan raya negeri tahun 1954 Parti Negara gagal. Begitu juga dalam pi l ihan raya kebangsaan 1955, kesemua 30 orang calon parti i n i tidak berjaya. Apabila diadakan pilihan raya kebangsaan tahun 1959, Parti Negara meletakkan 70 orang calon. Dato' Onn memenangi kerusi Dewan Rakyat Terengganu Selatan manakala empat orang rakannya berjaya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu. Pada umumnya Parti Negara kurang berjaya clan terus merosot selepas Dato' O n n meninggal dunia pada 18 Januari 1962. 1 5

P E R I K A T A N

Perikatan U M N O - M C A dibentuk pada bulan Januari 1951 apabila British mahu mengadakan pilihan raya kawasan Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952. Cawangan U M N O dan M C A Kuala L u m p u r bersetuju mewujudkan Perikatan. Dua tokoh penting dalam pakatan in i ialah Dato' Yahya Abd Razak dan Kolonel H.S. Lee. Parti Perikatan menang 9 daripada 12 kerusi. Selepas itu U M N O - M C A meluaskan kerjasama ke daerah-daerah lain. Dalam pil ihan raya bandaran di enam bandar utama, Perikatan memenangi 26 daripada 37 kerusi. Pada tahun 1953, Perikatan menang 226 ke-rusi daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Salah satu faktor kejayaan ialah meningkatnya kerjasama antara kedua-dua parti.

Antara isu penting kempen Perikatan ialah desakan supaya diadakan pi l ihan raya kebangsaan. Pada 3 Mei 1953, Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan pemimpin-pemimpin M C A membin-cangkan soal pi l ihan raya. M C A - U M N O kemudiannya menganjur-kan kongres kebangsaan pada bulan Ogos 1953 dan dihadiri oleh PAS, P M U (Peninsular Malay Union) dan P M M K (Persatuan Perse-liaan Melayu Malaya Kelantan). Kongres ini mendesak diadakan segera p i l i h a n raya. 1 6 Pacla tahun 1954, Perikatan menghantar perwakilan ke London untuk menemui Setiausaha Negara Tanah Jajahan, Oliver Lyttelton. Bagi mengukuhkan tuntutan, Perikatan akan menarik. balik semua perwakilannya dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan, negeri, tempatan, banclaran dan semua badan kerajaan. Ini akan melibatkan 600 ahli U M N O dan 400 ahli M C A . 1 7 Ini

337

Page 350: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

menyebabkan kerajaan Br i t i sh bertolak ansur dan m e m e n u h i tuntutan Perikatan. Walaupun pada peringkat awal dianggap me-lampau.

Gabungan Perikatan diperluaskan lagi pada tahun 1954 apabila M I C menganggotainya menjelang pi l ihan raya Persekutuan 1955.

K O N G R E S INDIA S E - M A L A Y A (MIC)

Kongres India Malaya diasaskan pada bulan Ogos 1946 dan d ip impin oleh J o h n A. Thivy. Matlamat M I C ialah menyokong nasionalisme India dan membantu serta memperjuangkan kepentingan orang India di Tanah Melayu. Apabila India merdeka pada tahun 1947 maka matlamat kedua menjadi tumpuan mereka. 1 8 Dua pertubuhan India yang lain di Tanah Melayu ketika i tu ialah Malayan Indian Association dan Federation of Indian Organisations.

Pada peringkat awal pemimpin-pemimpin MIC. terdiri daripada orang India Utara tetapi tahun-tahun 1950-an dimonopol i o l e h orang India Selatan terutama orang Tamil . Lagipun pada peringkat awal pengaruh parti polit ik kurang jelas di kalangan penoreh d a n buruh-buruh India. Semasa menentang Persekutuan, M I C turut menyokong A M C J A terutama dalam soal kerakyatan. MIC pernah bergabung dengan parti-parti kiri . tapi gagal. Selepas itu M I C menyokong IMP yang d ip impin oleh Dato' O n n . Bagaimanapun setelah meneliti perkembangan poli t ik Tanah Melayu M I C meng-ambi l keputusan menyertai Per ikatan pada tahun 1954. M I C . menjadi lebih bertenaga di bawah pimpinan J.T. Samhanthan.

HIZBUL MUSLIMIN Parti i n i diasaskan pada 14 Mae 1948. Idea penubuhannya adalah hasil Kongres Rakyat selama dua hari di G u n u n g Semanggul anjur-an M A T A (Majlis Agama Tertinggi Malaya). Cadangan penubuhan disuarakan oleh Dr. Burhanuddin a l -Helmi .

Pengasas H i z b u l M u s l i m i n ialah Ustaz A b u Bakar al-Bakir ia i tu Pengetua Madrasah II Ihya Assyarif, G u n u n g Semanggul. Tokoh-tokoh lain termasuklah Haji Ariff in (Johor) dan M a h m u d Daud J ami l

338

Page 351: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

(Kelantan) . 1 9 Prinsip perjuangan H i z b u l M u s l i m i n untuk mene-gakkan agama Islam clan memperjuangkan kemerdekaan Darul Islam. Nampak wujud pengaruh Parti Masjumi, Indonesia clalam perjuangan Hizbul Musl imin . Parti Hizbul Musl imin ini juga bersifat radikal terutama bertujuan menarik sokongan ahli-ahli. P K M M . Bagaimanapun setelah Ustaz A b u Bakar ditangkap pacla masa darurat, parti turut berkubur.

PAS—PARTI ISLAM SE-TANAH MELAYU P e n u b u h a n PAS ada h u b u n g kait dengan U M N O dan H i z b u l M u s l i m i n . Bekas ahli H i z b u l M u s l i m i n memang berhasrat menu-buhkan sebuah parti Islam tetapi tidak ada pemimpin. Kebanyakan pemimpinnya ditangkap pacla masa darurat. Bagaimanapun bibit percambahan PAS datang daripada U M N O , U M N O sebagai parti politik Melayu memang berminat dengan Islam. U M N O mempunyai jabatan khas menguruskan hal-ehwal agama Islam. Ketua jabatan in i dipegang oleh Syeikh A b d . Al la Pahim (Mufti Pulau Pinang). Walaupun ada bahagian Islam tetapi sambutan al im ulama untuk menyertai U M N O masih terhad. Sebagai usaha menarik perhatian kumpulan in i , U M N O mengadakan perjumpaan kebangsaan di Muar pada 21-22 Februari 1950. Jumlah perwakilan yang hadir 52 dan pemerhati 300 orang. Dari s inilah timbul hasrat menubuhkan Persatuan Ulama Se-Tanah Melayu. Dalam persidangan di Kuala Lumpur pada 23 Ogos 1951 ketetapan dibuat menubuhkan Per-satuan Ulama dan ketua penajanya Haji Ahmad Fuad Hassan.2 0

Kongres Persatuan yang diadakan cli Butterworth pacla 24 No-vember 1981 turut disertai oleh Persatuan al-lhya ash-Syarif. Seorang peserta iaitu M u h a m m a d M a s u m dari Telaga Air , Butterworth mencaclangkan nama persatuan ulama sebagai Persatuan Islam Se-Malaya PAS. PAS kemudiannya muncul sebagai parti politik yang penting. Dalam pil ihan raya 1955 PAS memenangi 1 kerusi daripada 52 kerusi, Dalam pil ihan raya 1959 PAS berjaya menubuhkan ke-rajaan di Kelantan dan Terengganu. Kerajaan PAS di Terengganu bagaimanapun dikalahkan dalam undi tidak percaya oleh Perikatan di bawah Ibrahim F i k r i dengan bantuan empat ahli Parti Negara.

339

Page 352: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

LAIN-LAIN PARTI POLITIK

Antara parti pol i t ik yang turut memainkan peranan termasuklah Pan-Malayan Labour Party, Parti Progresif Perak dan Persatuan Kebangsaan Perak.

Dalam kongres Kesatuan Sekerja tahun 1952 diputuskan supaya dibentuk parti pol i t ik yang boleh membela k a u m buruh secara khusus. Pada 26 J u n terbentuklah P M L P dengan dipengerusikan oleh M o h d Sopiee Sheikh Ibrahim.

Parti i n i mempunyai sepuluh rancangan asas nasional. Ran-cangan yang terpenting ialah untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan Singapura menjelang tahun 1964.

Parti Progresif Perak (PPP) diasaskan oleh dua bersaudara—S.P. Seenivasagam dan D.R. Senivasagam pada awal tahun 1953. Mulanya P P P menyertai Perikatan tetapi telah menarik dir i menjelang pi l ihan raya Persekutuan 1955. Pada tahun 1959, parti in i menukar nama menjadi Parti Progresif Rakyat.

Pengasas parti i n i ialah Panglima Bukit Gantang clan ditubuhkan pada tahun 1953. Panglima Bukit Gantang merupakan seorang pe-ngikut setia Dato' O n n . Oleh i tu tidaklah menghairankan apabila beliau membenarkan ahli-ahli partinya menganggotai Parti Negara.

KE ARAH KEMERDEKAAN Ke Arah Pemerintahan Sendiri

Berasaskan perjanjian Persekutuan, usaha-usaha dibuat ke arah pemerintahan sendiri . Antara langkah yang diambil termasuklah mengadakan p i l ihan raya Majlis Bandaran di Pulau Pinang ( D i -sember 1951) dan Kuala L u m p u r (Februari 1952). Dalam p i l i h a n raya Bandaran Pulau Pinang, Parti Radikal memenangi 6 daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. P i l ihan raya Majlis Bandaran Kuala L u m p u r pula diadakan pada bulan Februari 1952.

D a l a m usaha m e m b e r i p e n g a l a m a n p e n t a d b i r a n k e p a d a penduduk Tanah Melayu pendedahan dibuat ke arah itu. Mulai A p r i l 1951 s istem " A h l i " d iperkenalkan . Sistem " A h l i " merupakan per ingkat separuh kementerian dan, ahl i Maj l is yang d i l a n t i k

340

Page 353: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

bertanggungjawab ke atas jabatan-jabatan dan kerajaan. Pada tahun 1952 semua anggota "ah l i " dimasukkan ke dalam Majlis Mesyuarat. Ini bagi membolehkan mereka ada pengalaman eksekutif perun-dangan. 2 1

Antara tokoh-tokoh yang pernah dilantik dalam sistem " A h l i " termasuklah Dato' O n n , Tunku Yaakop ibn Sultan A b d . Hamid , E . E . C Thurais ingam, Dr. Lee Tiang Keng, Dato' M a h m u d Mat , Kolonel H.S. Lee dan Datuk N i k Ahmad Kamil . Jawatan-jawatan yang diberikan kepada mereka termasuklah hal-ehwal keselamatan dalam negeri, pertanian dan perhutanan, pelajaran, kesihatan tanah, perlombongan dan perhubungan. Anggota-anggotanya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukan dip i l ih . Ini dianggap satu langkah ke belakang dalam proses berkerajaan sendiri. Tetapi pihak British berpendapat usaha in i ke arah melatih orang Tanah Melayu me-merintah sendiri .

PILIHAN RAYA, 1955 Pilihan raya umum bagi seluruh Tanah Melayu diadakan pacla tahun 1955. Parti Perikatan U M N O - M C A - M I C memenangi 51 kerusi daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Hanya seorang calon U M N O kalah kepada PAS di kawasan Krian. Ini membolehkan Tunku A b d u l Rahman yang menjadi ketua Perikatan membentuk kabinet dan beliau sendiri menjadi Ketua Menteri. Antara tokoh yang turut menganggotai kabinet beliau ialah—Dato' Abd Razak Hussain, Dato' Sulaiman Abel Rahman, Dr. Ismail, K o l . II. S. Lee, Sardon Jubir, V.T. Sambanthan, Leong Yew K o h , Ong Yoke L i n clan A b d A z i z Ishak.22

Antara perkara yang menjayakan kempen Perikatan ialah mani-festo parti in i . Dalam manifesto pi l ihan raya tahun 1955 Perikatan U M N O - M C A - M I C antara lain:

(a) Berusaha mencapai kemerdekaan clalam masa empat tahun.

(b) Menjadikan perkhidmatan awam bercorak Tanah Melayu.

(c) Penubuhan sekolah kebangsaan.

341

Page 354: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(d) M e l i n d u n g i kedudukan raja-raja sebagai ketua berperlem-bagaan.

(e) Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera.

(f) Bahasa Melayu akan menjadi bahasa kebangsaan dalam masa

10 tahun. 2 3

Parti l a i n yang turut bertanding dalam pil ihan raya 1955—Parti Negara, PAS, Persatuan Kebangsaan Perak, Parti Progresif Perak dan Parti Buruh.

Rundingan Kemerdekaan

Part i -part i p o l i t i k jelas memperjuangkan kemerdekaan. Part i Perikatan misalnya dalam manifesto pilihan raya 1955 berjanji akan berusaha mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun. Manakala Parti Negara mahu merdeka dalam masa l ima tahun. Apabila Perikatan membentuk kerajaan mereka memulakan r u n -dingan kemerdekaan dengan British. Pada 18 Januari-6 Februari 1956 rundingan kemerdekaan diadakan di London. W a k i l - w a k i l Tanah Melayu terdiri daripada empat orang waki l Perikatan dan empat orang waki l sultan. Semua waki l Tanah Melayu telah mem-beri kata sepakat untuk mencapai kemerdekaan sebelum ke London lagi. Ini menyenangkan rundingan dengan British.

Pihak British bersetuju untuk memberi kemerdekaan. Ada dua peringkat yang dipersetujui. Peringkat pertama sebagai tahap peralihan. Pada peringkat i n i Pesuruhjaya Tinggi mesti bertindak mengikut nasihat Majlis Kerja kecuali dalam hal luar dan pertahanan luar. Pada peringkat in i juga Menteri-menteri Tanah Melayu akan mengambil al ih Kementerian Pertahanan dan Keselamatan, Ke-wangan serta Perdagangan dan Industr i . Kerajaan yang a k a n dibentuk berasaskan demokrasi berparlimen dan Tanah Melayu akan menganggotai K o m a n w e l . Sebagai langkah awal kerajaan ber-pemerintahan sendir i akan dibentuk dalam jangka masa yang singkat. Kuasa dalam hal-ehwal pemerintahan dan kewangan yang

342

Page 355: Sejarah Malaysia 1800-1963

P E R S E K U T U A N T A N A H M E L A Y U D A N K E M E R D E K A A N

selama i n i dipegang oleh orang British akan diserahkan kepada rakyat Tanah Melayu . Pada peringkat kedua pihak British berjanji akan memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.24

Suruhanjaya Reid

Satu suruhanjaya perlembagaan dibentuk untuk mengesyor dan menyusun Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya i n i dibentuk pada Mac 1956.25 Anggota-anggotanya terdiri daripada:

(a) Lord Reid ( h a k i m Inggeris)—Pengerusi.

(b) Sir Ivor Jennings (England).

(c) Sir W i l l i a m M c k e l l (bekas Gabenor Jeneral Australia).

(d) Tuan B. M a l i k (ketua H a k i m Mahkamah Tinggi India).

(e) Tuan A b d . H a m i d (Pakistan).

Garis panduan pent ing untuk suruhanjaya i n i :

(a) Pembentukan kerajaan pusat yang kuat.

(b) Kuasa autonomi negeri dalam bidang tertentu.

(c) Kedudukan istimewa raja-raja Melayu.

(d) Pelantikan seorang ketua negara berperlembagaan.

(e) Pengekalan hak istimewa orang Melayu tapi tidak menaf ikan hak kaum la in .

(f) U n t u k mewujudkan satu rupa bangsa.

Suruhanjaya i n i menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak termasuk daripada orang perseorangan, pertubuhan, parti siasah dan daripada raja-raja Melayu. Memorandum Perikatan di-anggap paling penting. Setelah mengadakan 81 kali per jumpaan laporan disiapkan pada akhir tahun 1956. Pada u m u m n y a rang undang-undang ini diterima dengan sedikit pindaan dan d i l u l u s k a n oleh Majlis Undangan Persekutuan pada bulan Julai 1957.

343

Page 356: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Perlembagaan

Perlembagaan in i lebih menyerupai perlembagaan British atau In-dia. Perlembagaan i n i bersifat parlimen. Antara c ir i -c ir i penting per-lembagaan:

(a) Ketua Negara bukan politik dinamakan Yang di-Pertuan A g o n g .

(b) Badan Perundangan terdiri daripada dua dewan iaitu D e w a n Rakyat dan Dewan Negara.

(c) Perkhidmatan awam bersifat berkecuali clan badan k e h a k i m -an yang bebas.

(d) Kedudukan istimewa orang Melayu berasaskan Perkara 153 dan kepentingan sah kaum lain.

(e) Ditetapkan satu kerakyatan atas alasan kelahiran atau me-menuhi keperluan-keperluan kediaman, bahasa dan ikrar taat setia.

Persekutuan Tanah Melayu Merdeka

Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan rasminya pacla 31 Ogos 1957. Parti Perikatan yang memegang tarnpuk pemerintahan ketika i tu telah bersedia ke arah mewujudkan sebuah negara bangsa yang kuat dan stabil. Penyatuan kaum cuba dirapatkan me-neruai sistem pelajaran kebangsaan supaya pemupukan semangat kenegaraan dapat d ipupuk sejak bangku sekolah lagi. Oleh i tu satu jawatankuasa mengkaji hal-ehwal pelajaran dibentuk dan hasi lnya Laporan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Selepas i tu terhasil pula Laporan Rahman Talib (I960) clan Akta Pelajaran (1961).

Dalam menggerakkan ekonomi, Rancangan Lima Tahun Pertama (1956-1960) dilancarkan. Tumpuan juga diberi untuk membasmi kemiskinan di luar bandar clengan pembinaan infrastruktur, p e m -bukaan tanah menerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan d a n kegiatan-kegiatan berhubung pertanian. Dalam usaha memast ikan kejayaan di tubuhkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Parti Perikatan sekali lagi diberi mandat memerintah selepas me-menangi pi l ihan raya tahun 1959.

344

Page 357: Sejarah Malaysia 1800-1963

PERSEKUTUAN T A N A H MELAYU D A N K E M E R D E K A A N

345

Page 358: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bab 20

Malaysia: Lahirnya Sebuah Negara

P E N G E N A L A N

Idea untuk menyatukan negeri-negeri yang dijajah oleh British di Asia Tenggara kedengaran sejak abad ke-19. Pada tahun 1883, Lord Brassey mencadangkan diwujudkan sebuah koloni besar dengan mencantumkan Tanah Melayu dan Borneo British. Perkara in i d i -bincangkan juga oleh kabinet Brit ish pada tahun 1888 dan sekali lagi pada tahun 1932. 1 Bagaimanapun kecenderungan Brit ish pacla waktu itu lebih kepada pemerintahan yang berpecah-pecah.

Minat Brit ish ke arah penyatuan negeri-negeri jajahannya cli Asia Tenggara diperlihatkan semula selepas Perang Dunia Kedua. Ini ekoran pelantikan M a l c o l m MacDonald sebagai Pesuruhjaya Besar cli Asia Tenggara (1945-1955). Antara tugas-tugasnya menyelaras dasar dan pentadbiran di Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak clan Sabah (Borneo Utara). Beliau pernah mencaclangkan penyatu-an pentadbiran negeri-negeri tersebut tetapi sambutannya dingin . Selepas i tu dicaclangkan pula pembentukan Persekutuan Borneo sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang kuat di wilayah tersebut. Para penentang idea i n i berpendapat yang rancangan i n i akan menimbulkan ketegangan k a u m j ika dilaksanakan. Lagipun sejarah membuktikan tidak ada masalah bagi negeri-negeri di Borneo diperintah secara berasingan. Bagi Brunei pula sebarang penyatuan dianggap merugikan dari segi kewangan kerana akan terpaksa mem-bahagikan kekayaan hasil minyak. 2

346

Page 359: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H I R N Y A S E B U A H N E G A R A

Di Singapura pula syor mencantumkan Tanah Melayu, Brunei , Sabah clan Sarawak mula dicetuskan oleh Thio Chan Bee. Beliau yang merupakan seorang ahl i Maj l is Perundangan Singapura merangkap Naib Presiden Parti Progresif mengemukakan pan-dangan i n i pada tahun 1948 dan diulangi semula tiga tahun ber-ikutnya. Cadangan ini disokong oleh Sir Robert Boothy seorang ahli parl imen Komanwel yang dalam rangka lawatan ke Singapura. Sir Robert Boothy berpendapat penyatuan in i akan memberi ke-untungan dari segi ekonomi clan strategi. Sambutan dari kerajaan British nampaknya terus d ingin . 3

CADANGAN TUNKU ABDUL RAHMAN PUTERA, 1961 Cadangan penubuhan Malaysia hanya mendapat perhatian serius setelah perkara ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman mengusulkan cadangan ini dalam ucapannya pacla 27 M e i 1961 kepada Persatuan Wartawan Asing, di Singapura. Antara tokoh yang memberi sambutan baik termasuklah Lee Kuan Yew (Ketua Menteri Singapura) dan Harold MacMil lan (Perdana Menteri Britain).

Idea penubuhan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman tidaklah muncul mendadak. Tunku Abdul Rahman dalam ucapan di Per-himpunan Agung U M N O pacla 26 Disember 1955 menyebut tentang pernyatuan Tanah Melayu. Singapura, Sarawak, Brunei clan Sabah clalam Persekutuan "Melayu Raya". Dalam memorandum Parti Perikatan kepada Suruhanjaya Reid yang dikeluarkan pada bulan Ogos 1956 mencaclangkan Persekutuan dinamakan "Malaysia" . Nama tersebut d i p i l i h kerana jawatankuasa Parti Perikatan me-mik i rkan kemungkinan Borneo British akan dimasukkan ke dalam

i Persekutuan.' 4

PERKEMBANGAN POLITIK SARAWAK SEBELUM MALAYSIA, 1945-1960

Apabila Jepun menduduki Sarawak pacla bulan Disember 1945, Rajah Vyner Brooke sudah pun melarikan diri ke Sydney, Australia dan kemudian ke London. Setelah tentera Jepun menyerah kalah,

347

Page 360: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

pemerintahan Sarawak diletakkan di bawah pentadbiran tentera Austral ia ( I I September 1945-15 A p r i l 1946). Rajah Vyner Brooke kemudiannya membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan Brit ish. M u l a i 1 Ju la i 1946, Sarawak di jadikan Jajahan Mahkota Bri t ish dan di letakkan di bawah pentadbiran seorang gabenor.

Penyerahan i n i tidak disegani oleh sebilangan rakyat Sarawak, khususnya daripada kalangan orang Melayu. Orang Melayu yang mendapat layanan baik semasa pemerintahan Rajah Brooke m a h u -kan sistem pemerintahan Rajah diteruskan. Mereka mencadangkan Anthony Brooke menggantikan Vyner Brooke. Golongan pegawai kerajaan juga menunjukkan protes dengan meletakkan jawatan secara beramai-ramai. Sejumlah 338 orang pegawai berbuat d e m i -k i a n dan 335 orang daripadanya pegawai Melayu. Gerakan ant i -penyerahan juga didalangi oleh dua pertubuhan Melayu iai tu Malay National Union dan Pergerakan Pemuda Melayu. Pergerakan Pemuda Melayu yang berpusat di Sibu mempunyai matlamat u n t u k m e m b u n u h gabenor dan pegawai-pegawai Br i t i sh di Sarawak. 5

Kemuncak penentangan berlaku pada bulan Disember 1949 apabila Gabenor Duncan Stewart dit ikam oleh Rosli Dhohy, Awang Rambl i , M o r s h i d i Sedik dan Bujang Suntong. Keempat-empat mereka dijatuhi hukuman mati manakala tujuh orang rakan mereka d i -penjarakan.

Di kalangan orang Cina pula gerakan polit ik mereka pada pe-ringkat awal lebih mementingkan poli t ik negara asal. Wujud d u a kelompok polit ik iaitu golongan berhaluan kanan dan k i r i . Ini se-laras dengan perkembangan Parti Kuomintang dan Parti K o m u n i s C ina . Manakala kegiatan polit ik Dayak hampir tidak ada dan hanya baru m u n c u l pada awal tahun 1960-an.6

Parti-parti polit ik yang muncul di Sarawak sebelum penubuhan Malaysia m u n c u l sekitar tahun-tahun 1959-196 3. Ini dirangsang oleh rancangan pi l ihan raya dan pengenalan institusi par l imen. Parti-parti polit ik yang penting:

(a) SUPP (Sarawak United People's Party)

Parti i n i diasaskan pada tahun 1955 dan dianggap parti terawal

348

Page 361: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H I R N Y A S E B U A H N E G A R A

di Sarawak. Bagaimanapun parti i n i hanya dirasmikan penu-buhannya pada 12 Jun 1959. Antara tokoh-tokoh yang terlibat termasuklah O n g Kee H u i , Stephen Yong dan S.K. Reddi. Parti i n i bersifat berbilang kaum dan menekankan ketaatan kepada Sarawak. Walaupun begitu kepimpinan parti in i sehingga tahun 1970 dikuasai oleh kaum Cina. Kerajaan British menggalakkan perkembangan parti in i dalam usaha membendung merebaknya komunisme di kalangan orang Cina . SUPP mendakwa mem-punyai 41 836 orang ahli berdaftar dan 23 929 daripadanya orang C i n a . 7 Pada peringkat awal SUPP menentang gagasan Malaysia kerana menganggap Sarawak perlu merdeka dahulu. Selepas itu barulah Sarawak memikirkan persekutuan dengan Brunei dan Sabah. Tuduhan mengatakan SUPP menentang rancangan Malaysia dinafikan kemudiannya oleh Ong Kee H u i yang menjadi presiden parti tersebut.8

(b) SCA (Sarawak Chinese Association)

Golongan kaya kaum Cina Sarawak memikirkan perlunya ada sebuah parti alternatif kepada SUPP yang dianggap berkecen-derungan sosialis. 9 S C A dirasmikan penubuhannya pada bulan Julai 1962. Parti ini dikatakan ada kaitan dengan M C A dan penubuhannya dirangsang oleh pegawai-pegawai M C A yang pernah melawat Sarawak. Presiden pertama parti ini ialah W i l l i a m Tan dan kemudiannya diambil alih oleh Lim Bing Siew. Parti ini menyokong gagasan Malaysia.

(c) P A N A S (Parti Negara Sarawak)

Setelah SUPP ditubuhkan, pemimpin-pemimpin Melayu me-rasakan perlu ada sebuah parti yang memperjuangkan hak-hak mereka. Pengasas parti ini ialah Dato' Bandar Haji Mustaffa. Walaupun pada prinsipnya parti ini bersifat berbilang kaum tetapi kebanyakan ahlinya terdiri daripada kaum bumiputera. Jumlah keahliannya pada bulan Februari 1962 seramai 52 795. 1 0

Dalam soal gagasan Malaysia PANAS menyokongnya kerana memiki rkan negeri-negeri yang dicadangkan bergabung itu mempunyai hubungan sejarah, ekonomi dan politik.

349

Page 362: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

(d) B A R J A S A (Barisan Rakyat Jati Sarawak)

Parti yang d ip impin oleh A h m a d Zaidie Adruce in i menekankan perjuangan nasionalisme Melayu. Parti in i juga memperjuang-k a n Persekutuan Borneo-Bornesia di bawah naungan Sultan B r u n e i . 1 1 Tokoh-tokoh lain dalam parti in i termasuklah A b d . Rahman Yaakup, A b d . Taib M a h m u d dan Abang Han Abang H a j i A h m a d . Parti i n i k e m u d i a n n y a mengubah pendir ian menyokong gagasan Malaysia. Pada bulan November 1966 B A R J A S A dan P A N A S dibubarkan bagi menubuhkan Parti Bumiputera di bawah pimpinan A b d . Rahman Yaakup dan A b d . Taib M a h m u d .

(e) S N A P (Sarawak National Party)

Parti i n i diasaskan oleh J.S. T inker bersama-sama Edward H o w e l l , L i o n l l Bediman Ketit dan Stephen Kalaong N i n g k a m . Parti yang diasaskan pada 10 A p r i l 1961 in i menekankan per-juangan kebangsaan Sarawak dan kemajuan bumiputera . 1 2

Sokongan utama parti i n i datangnya daripada Bahagian Kedua Sarawak. Pada peringkat awal gagasan Malaysia, parti in i tidak menyokong tetapi mengubah pendirian selepas bulan A p r i l 1962.

(f) P E S A K A (Parti Pesaka Anak Sarawak)

K e p i m p i n a n par t i i n i pada per ingkat awal d ikuasa i o l e h penghulu-penghulu Dayak. Antara tokoh-tokoh pentingnya termasuk Penghulu Masam anak Radin, Penghulu Francis U m p a u , T.R. Francis Bujang dan Temenggung Jugah (Presiden pertama). Walaupun parti i n i bersifat berbilang kaum tetapi majoriti ahlinya orang Dayak.

P E R K E M B A N G A N P O L I T I K D I S A B A H , 1945-1960

Selepas pendudukan Jepun, Sabah telah diserahkan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara kepada kerajaan British dan negeri tersebut di jadikan Jajahan Mahkota mula i 15 Jula i 1946. Keadaan pol i t ik

350

Page 363: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H 1 R N Y A S E B U A H N E G A R A

Sabah stabi l tanpa ada pergolakan kerana tidak ada kegiatan p o l i t i k antipenja jahan. Sewaktu T u n k u A b d u l R a h m a n m e n c a d a n g k a n penubuhan Malaysia tidak ada parti pol i t ik di Sabah. Bagaimanapun selepas i t u w u j u d l i m a pertubuhan pol i t ik . 1 3 Parti-parti penting cli Sabah pacla peringkat i n i :

(a) U N K O (United National Kadazan Organization).

Parti i n i d i t u b u h k a n pada b u l a n Ogos 1961. U N K O mendapat sokongan terutama daripada bahagian pantai barat d a n Re-s idensi Pedalaman. Pada peringkat awal p e m i m p i n - p e m i m p i n parti in i tidak menyokong penubuhan Malaysia. U N K O p i m -p i n a n Donald Stephens i n i mengubah pendir ian selepas m e n -dapat jaminan yang kepentingan bumiputera terpelihara da lam Malays ia . 1 4

(b) Pasok M o m o g u n (United National Pasok Momogun Organiza-tion).

P a r t i i n i d i p i m p i n o l e h O r a n g K a y a S e d o m o n clan G . S . S u n d a n g . P e n g a r u h par t i i n i l e b i h t e r tumpu ke k a w a s a n pedalaman seperti K e n i n g a u , T a m b u n a n , Pensiangan d a n T e n o m . Dalam soal pentadbiran Sabah, parti i n i lebih s u k a pe-merintahan k o l o n i a l Brit ish diteruskan sehinggalah kawasan peclalaman mencapai kemajuan menggalakkan dalam b i d a n g e k o n o m i dan pelajaran. 1 5

(c) U S N O (United Sahah National Organization)

Parti i n i bersifat berbilang k a u m tetapi lebih mengutamaka masyarakat Islam. U S N O m e n y o k o n g gagasan Malaysia clan menuntut bahasa M e l a y u di jadikan bahasa kebangsaan, pe-lant ikan Ketua Menter i daripada kalangan bumiputera , agama Islam sebagai agama rasmi clan hak istimewa bumiputera d i -pelihara.

(d) Democratic Party

Parti i n i d i t u b u h k a n sebelum berakhirnya tahun 1961 clan d i p i m p i n o leh Peter C h i n . Parti i n i mahu Borneo Utara d i b e r i

351

Page 364: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kemerdekaan dahulu sebelum keputusan menyertai Malaysia dibuat.

P i l i h a n raya mendorong perkembangan parti polit ik. Pada bulan Disember 1962 diadakan pi l ihan raya Majlis Daerah. Bagi menghadapi p i l ihan raya in i beberapa buah parti berusaha me­wujudkan gabungan. Hasilnya lahir parti Perikatan yang dianggotai oleh U S N O , U N K O , B U N A P (Borneo Utara National Party), Pasok M o m o g u n dan SIC (Sabah Indian Congress).16

R A S I O N A L D I S E B A L I K G A G A S A N M A L A Y S I A

Soal ancaman k o m u n i s , sejarah, pol i t ik dan perpaduan dil ihat sebagai pendorong ke arah pembentukan Malaysia.

(a) Teori domino begitu berpengaruh dalam polit ik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960-an. Menurut teori i n i komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara la in di Asia Tenggara. Oleh i tu negara keci l didapati sukar menghadapi ancaman in i . Salah sebuah negeri yang dikhuatir i ja tuh ke tangan komunis ialah Singapura. Menjelang bulan M e i 1961 terdapat tanda-tanda Parti Tindakan Rakyat (PAP) akan kalah dan dikuasai oleh parti-parti berhaluan k i r i . Dikhuatir i juga Singapura akan menjadi Cuba kedua. Jika pulau tersebut dikuasai oleh komunis, keselamatan Tanah Melayu akan ter-ancam. Pengalaman ancaman komunis di Vietnam dan Korea dil ihat dengan cemas oleh pemimpin politik Tanah Melayu dan Singapura. Di Sarawak juga wujud ancaman komunis daripada kegiatan Parti Komunis Kalimantan.

Pemimpin PAP, Lee Kuan Yew menyokong gagasan Malaysia kerana rancangan in i diharap dapat menyelamatkan PAP yang dalam krisis ekoran ramainya golongan kir i PAP menyokong Parti Buruh. Petanda kemerosotan PAP dikesan selepas ke-kalahannya dalam pi l ihan raya kecil kawasan H o n g L i m dan A n s o n . Kerajaan Tanah Melayu pula khuatir jika proses kemer-dekaan Singapura berjalan lancar maka pulau tersebut akan dikuasai oleh puak kir i dan kemudiannya komunis .

352

Page 365: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H 1 R N Y A S E B U A H N E G A R A

(b) P o l i t i k k o l o n i a l Bri t ish merasakan penjajahan tidak dapat bertahan lama. Dalam Perhimpunan A g u n g Bangsa-Bangsa Bersatu pacla tahun 1960 kedengaran suara lantang menuntut penjajahan segera ditamatkan. Penjajah juga begitu tertekan dengan kebangkitan nasionalisme yang meluas di seluruh dunia. Pihak British juga melihat kejayaan Indonesia memperoleh M a n Jaya sebagai ancaman kepada kepentingannya di Asia Teng-gara. Selepas i n i Indonesia mungkin akan mengalih perhatian untuk memperoleh Kalimantan Utara. Bagi British lebih baik bekas tanah jajahannya di Kalimantan diberi kemerdekaan melalui Malaysia dan menyertai Komanwel. Dengan ini diharap kepentingannya clalam politik, ekonomi dan ketenteraan ter-j a m i n . 1 7

(c) Negeri-negeri yang dicadangkan menyertai Malaysia dianggap mempunyai warisan dan pengalaman sejarah yang hampir sama. Kesemuanya pernah diperintah oleh British dan hampir seragam dalam bentuk pentadbiran dan politik. Bagi rakyat Sabah clan Sarawak dianggap tidak dapat hidup bersendirian dan menyertai gabungan Malaysia akan mcmpercepatkan proses kemerdekaan. Dengan merdeka melalui Malaysia pembangunan akan dapat dipesatkan.

(d) Soal perkauman juga sering dikaitkan betapa perlunya gabungan persekutuan in i perlu meliputi Sabah dan Sarawak. Gabungan Singapura- Tanah Melayu sahaja tidak selaras dengan kepen-tingan bumiputera di Tanah Melayu kerana in i akan menye-habkan bumiputera menjadi golongan minoriti . Jika Malaysia T imur dimasukkan jumlah bumiputera akan tetap menjadi golongan terbesar.

P R O S E S P E M B E N T U K A N M A L A Y S I A

Cadangan penubuhan Malaysia hanya mula mendapat perhatian serins apabila perkara in i diutarakau oleh Tunku Abdul Rahman Putera pacla 11 M e i 1961 ketika berucap kepada Persatuan War-tawan Asing, di Singapura. Saranannya segera menerima reaksi

Page 366: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

daripada pelbagai pihak termasuk Lee Kuan Yew dan Harold M a c -M i l l a n (Perdana Menteri Britain).

Dalam pertemuan Tunku A b d u l Rahman Putera dengan H a r o l d M a c M i l l a n di London satu persetujuan dicapai ke arah pembentuk-an Malaysia. Sebelum itu pandangan penduduk Borneo Utara dan Sarawak perlu ditinjau. Bagi tujuan i n i satu jawatankuasa per lu dibentuk untuk membuat perakuan dan syor-syor. Baginda Sultan Brunei juga perlu dirundingi. Pihak British juga mahu mengekalkan pangkalan tenteranya di Singapura.

Pada bulan Jula i 1962, kerajaan British meminta Tunku A b d u l Rahman Putera mewujudkan d u l u gabungan Tanah Melayu clan Singapura tetapi kerajaan Tanah Melayu menolak. Akhirnya kera-jaan Br i t i sh bersetuju ke arah penubuhan Malaysia.

Di kalangan pemimpin-pemimpin politik cli Kalimantan Utara pula t imbul pelbagai reaksi terhadap cadangan penubuhan Malay-sia i n i . Parti-parti polit ik Borneo Utara, Parti Rakyat Brunei, Parti Negara Sarawak dan SUPP mahu diwujudkan persekutuan Borneo terlebih dahulu. Suara sokongan pertama datangnya daripada Dato' Bandar Haj i Mustaffa yang memimpin P A N A S . Donald Stephen dan Dato' Mustafa Harun dari Borneo Utara juga kemudiannya menyo-kong gagasan Malaysia setelah dijemput melawat Kuala L u m p u r . Dan menjelang akhir tahun 1961 kebanyakan pemimpin di K a l i -mantan Utara sudah menyokong penubuhan Malaysia.

Oleh kerana proses penubuhan Malaysia berjalan lambat maka pada bulan Julai 1961 ditubuhkan Jawatankuasa Perunding Per-paduan Malaysia ( M S C C ) . Perwakilannya terdiri daripada tokoh-tokoh dari Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Manakala Brunei hanya menghantar pemerhati. MSCC. mahu me-lihat gagasan Malaysia menjadi kenyataan dan kerana itu mereka berusaha mencapai pemuafakatan. Mesyuarat pertama diadakan di Jesselton, Kota Kinabalu pada 24 Ogos 1961. Mesyuarat seterusnya diadakan di Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Ternyata M S C C bekerja ke arah memaklumi rakyat tentang kebaikan Malaysia d a n menggesa rakyat menyokong. 1 8 M S C C juga telah menyediakan memorandum untuk diserahkan kepada Jawatankuasa Penyiasat. M e m o r a n d u m i n i menyentuh perkara p o k o k per lembagaan,

354

Page 367: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H 1 R N Y A S E B U A H N E G A R A

pembahagian kuasa kerajaan negeri/pusat, soal agama, bahasa dan kedudukan bumiputera. Antara cadangan jawatankuasa i n i :

(a) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dijadikan asas.

(b) Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. Kedudukan bahasa Inggeris akan dipertimbangkan kemudian.

(c) Kuasa imigresen bagi negeri gabungan baru.

(d) Menyegerakan penyelarasan perkhidmatan awam bagi Borneo.

Satu suruhanjaya penyiasat telah dibentuk untuk meninjau pandangan rakyat Broneo Utara clan Sarawak. Suruhanjaya i n i d inamakan Suruhanjaya C o b b o l d mengambil sempena nama pengerusinya Lord Cobbold. Anggota-anggota lain terdiri daripada Sir Anthony Abell (United Kingdom), Dato' Wong Pow Nee (Tanah Melayu) dan M o h d Ghazali Shafie (Tanah Melayu). Suruhanjaya in i mengadakan penyiasatan selama empat bulan dan telah me-ngeluarkan laporannya pacla bulan Ogos 1962. 1 9 Sebanyak 2200 memorandum diterima clan hasil tinjauan mendapati 80 peratus rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia.

Singapura pula mengadakan referendum (pungutan suara) berasingan untuk meninjau pendapat rakyatnya tentang gagasan Malays ia . W a l a u p u n mendapat bantahan kuat daripada part i pembangkan tetapi majoriti rakyat menyokong. Referendum yang diadakan pada bulan September 1962 itu menunjukkan 71 peratus pengundi bersetuju dengan cadangan yang terdapat dalam kertas putih kerajaan.

H A L A N G A N T E R H A D A P P E N U B U H A N M A L A Y S I A

(a) Tindakan Parti Rakyat Brunei

Pacla awal tahun 1962, Sultan Umar melantik sebuah suruhan-jaya bagi meninjau pandangan rakyat Brunei tentang gagasan Malays ia . Tetapi laporannya tidak pernah diterbitkan. Ini terutama kerana tentangan dari Parti Rakyat Brunei. Parti in i menjadi parti pol i t ik paling berpengaruh di negeri tersebut.

355

Page 368: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Dalam pi l ihan raya tahun 1962, parti i n i menguasai 55 kerusi Dewan Undangan Negeri dan diberi peruntukan l6 kerusi tidak rasmi.

A . M . Azahari yang menjadi Ketua Parti Rakyat Brunei mahu d i w u j u d k a n Kerajaan Borneo Utara yang menggabungkan Brunei , Sarawak dan Borneo Utara. Beliau cuba membawa usul menentang gagasan Malaysia bagi dibincangkan dalam Majl is Undangan Negeri tetapi sering ditangguhkan. A. M. Azahari membuat keputusan memberontak dan mengisytiharkan ke-merdekaan Kalimantan Utara pacla 8 Disember 1962. Bagai-manapun pemberontakan in i berjaya di tumpaskan oleh Brit ish. Dan Brunei telah membatalkan hasratnya untuk menyertai Malaysia.

(b) Konfrontasi Indonesia

Pacla peringkat awal Indonesia tidak mengatakan tentangan terhadap gagasan Malaysia. Apabi la pemberontakan Brunei meletus, Indonesia memberi simpatinya kepacla Parti Rakyat Brunei . Dasar Indonesia kemudiannya jelas berubah kepacla anti-Malaysia. Pacla 20 Januari 1963 Dr. Subandrio yang meme-gang jawatan Menteri Luar mengumumkan dasar konfrontasi ekonomi, sosial dan tentera terhadap Malaysia.

Indonesia menganggap Malaysia sebagai projek neokolouialis dan neoimperialis British. Malaysia pula menganggap konfron-tasi m e r u p a k a n anjuran Parti K o m u n i s Indonesia dengan sokongan pakatan Jakaria-Peking-Hanoi-Pyongyang. 2 0 Selepas pengisytiharan Malaysia pacla 16 September 1963, hubungan diplomatik dengan Indonesia dipuluskan. Malaysia juga meng-a m b i l langkah mengadakan perjanjian pertahanan dengan negara Britain, New Zealand clan Australia. Kerajaan juga mengambil langkah menangkap anasir prokomunis dan anti-Malays ia . 2 1

Di pihak Indonesia pula telah membuat rondaan di Selat M e l a k a dan mengambi l t i n d a k a n agresif ke atas nelayan Malaysia. Pertempuran juga berlaku antara tentera Malaysia

356

Page 369: Sejarah Malaysia 1800-1963

M A L A Y S I A : L A H I R N Y A S E B U A H N E G A R A

dengan Tentera Nasional Indonesia di sempadan Kalimantan. Pada tahun 1961 sejumlah tentera Indonesia didaratkan di pantai Malaysia tetapi berjaya ditumpaskan.

Konfrontasi mulai reda menjelang bulan September 1965. Di Indonesia sendiri berlaku rebutan kuasa antara Parti Komunis Indonesia dengan Tentera Nasional Indonesia. Presiden Sukarno sendiri tidak mengetahui pegawai-pegawai kanan tentera be-runding dengan waki l Malaysia di Bangkok dan Hong K o n g dalam usaha mencari penyelesaian. Tentera Indonesia telah me-rampas kuasa setelah menumpaskan pemberontakan Parti Komunis Indonesia pada bulan September 1965. Peralihan kuasa di Indonesia membuka perdamaian dengan Malaysia. Pada bulan Jun 1966, Tun A b d u l Razak dan Tun Adam Malik (Menteri Luar Indonesia) telah berunding di Bangkok dan menandatangani satu perjanjian.

(c) Tuntutan Pi l ipina

Sejak awal tahun 1962 beberapa orang perseorangan di Pi l ipina mendesak kerajaannya menuntut hak atas Sabah bagi pihak waris Sultan Sulu. Kerajaan Filipina menghantar surat rasmi kepada kerajaan British di London pada 22 Jun 1962 menuntut hak kedaulatan atas Sabah. Iuntutan Pilipina atas Sabah dibuat berasaskan teks perjanjian 22 Januari 1878. Filipina juga me-rujuk kepada pengisytiharan waris Sultan Sulu, Sultan Ismail K i r a m pada 21 Januari 1958 yang membatalkan perjanjian tersebut dan menyerahkan wilayahnya di Borneo Utara kepada kerajaan P i l ip ina . Asas la in yang digunakan oleh kerajaan Filipina ialah Resolusi Macapagal, sural wakil Sultan Sulu tahun 1962, dokumen bulan A p r i l dan September 1962 dan keputusan H a k i m Besar Macaskie di Mahkamah Tinggi Borneo pada tahun 1939.22

Rundingan diadakan antara Emmanuel Pelacz (Naib Presiden Pilipina) dengan Lord Home (Setiausaha Luar British) pada awal tahun 1963 tetapi gagal kerana sejak awal lagi British menolak tuntutan Pil ipina. 2 3 Kerajaan Pil ipina juga membuat tuntutan

357

Page 370: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

kepada kerajaan Tanah Melayu tetapi Tunku A b d u l Rahman menolak kerana pada ketika i tu Borneo Utara masih di luar Persekutuan. Bagaimanapun selepas Persekutuan Malaysia dibentuk, Kuala L u m p u r terus menolak kerana menganggap penyerahan kedaulatan wilayah oleh British mengikut perjanji-an Malaysia adalah sah. United Kingdom pula telah memperoleh wilayah-wilayah tersebut menerusi proses pemindahan hak mi l ik yang sah mengikut undang-undang antarabangsa. Lagipun Persekutuan Malaysia dibentuk berasaskan kehendak rakyat negeri-negeri tersebut dalam bentuk ketentuan suara (plebisit) atau ru juk suara (referendum). 2 4 Kerajaan Fi l ip ina juga cuba memujuk Malaysia membawa kes pertikaian tersebut kepada Mahkamah Kehakiman Antarabangsa. Malaysia enggan kerana j ika Kuala L u m p u r bersetuju bermakna kerajaan masih ragu-ragu tentang kedaulatan dan kemerdekaannya. Lagipun Fi l ip ina dianggap pihak ketiga yang tidak perlu menentukan soal negara lain.

Perundingan peringkat menteri masih terus di ja lankan. Sidang kemuncak Menteri-menteri Luar Tanah Melayu, F i l ip ina dan Indonesia diadakan di Mani la pada 7-11 J u n 1963. Mereka telah mengeluarkan Persetujuan Mani la yang mahu prinsip penentuan sendiri digunakan untuk menyelesaikan pertikaian i n i . Pada 31 Ju la i 1963 Tunku A b d u l Rahman, Presiden Maca-pagal dan Presiden Sukarno telah berunding di Manila. Ketiga-tiga pemimpin bersetuju meminta Setiausaha Agung PBB meng-hantar w a k i l bagi meninjau pandangan rakyat Sabah d a n Sarawak. Rombongan PBB diketuai oleh Lawrance Michelmore seramai sepuluh orang telah tiba di Borneo pada 16 Ogos 1963. Hasi lnya U Than, Setiausaha A g u n g PBB mengumumkan hasil laporan wakilnya pada 14 September 1963. Laporan in i memper-akui majoriti rakyat di Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai M a l a y s i a . Tuntutan F i l i p i n a atas Sabah t idaklah setegang konfrontasi Indonesia. Hubungan diplomatik Malaysia-Fil ipina disambung semula pada 16 Disember 1969.

358

Page 371: Sejarah Malaysia 1800-1963

(d) Masalah D a l a m Neger i

Selain ancaman k o m u n i s , i su perkauman juga uj ian besar yang terpaksa Malays ia la lui . Parti P A P yang memerintah Singapura telah menghangatkan isu i n i dan PAP juga bertelagah da l a m banyak hal dengan Parti Perikatan.Tunku A b d u l Rahman ber-pendapat p e m i s a h a n S ingapura adalah ja lan keluar u n t u k menyelamatkan Persekutuan. Pada 9 Ogos 1965, Dewan Rakyat m e l u l u s k a n Rang Undang-undang Pindaan Perlembagaan yang m e m b o l e h k a n Singapura keluar dari Malaysia.

W a l a u p u n Singapura berpisah dari Malaysia tetapi i su - i su p e r k a u m a n terus menghangatkan p o l i t i k Malays ia . D a l a m pi l ihan raya Persekutuan 1969, parti-parti poli t ik begitu ghairah memperkatakan isu i n i . D a n dalam pi l ihan raya i n i major i t i Perikatan merosot daripada 89 kerusi Dewan Rakyat (1964) kepada 66 kerusi dan kehilangan majoriti dua per tiga. Part i -part i pembangkang utama iaitu Gerakan, DAP, PPP dan PAS menguasai 37 kerus i .

Rusuhan k a u m bermula cli Kuala L u m p u r pada 13 M e i 1969. Y a n g d i - P e r t u a n A g o n g segera bert indak m e n g i s y t i h a r k a n darurat pada 15 M e i 1969. M u l a i 17 M e i , pentadbiran negara d i le takkan cli bawah M A G E R A N (Majlis Gerakan Negara). T u n A b d u l Razak (T imbalan Perdana Menteri ) d i lant ik menjadi Pengerusi dan Pengarah M A G E R A N . Parl imen pula digantung sehingga Mac 1971 dan Majl is Perunding Negara dibentuk. Bagi mengurangkan ketegangan pol i t ik , Barisan Nasional dibentuk.

P E M B A N G U N A N M A L A Y S I A

Rancangan M a l a y s i a Pertama (1966- l970) memberi penekanan kepada pembangunan pertanian. Ini memandangkan 50 peratus p e n d u d u k terlibat dalam sektor i n i . Matlamatuya untuk menge-luarkan. bahan makanan terutama beras secukupnya. Di samping i tu usaha juga dibuat untuk menambah pengeluaran getah, kelapa sawit , pembalakan, perikanan dan meneroka tanaman baru.

Rancangan-rancangan yang diatur untuk mencapai tujuan i n i t e r m a s u k l a h m e m b i n a s i s t e m p e n g a i r a n yang besar s e p e r t i

359

Page 372: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

Rancangan Kemubu di Kelantan dan Rancangan M u d a , di Kedah. Dengan i n i memudahkan lagi pelaksanaan tanaman padi dua k a l i setahun. Bantuan baja dan penubuhan Bank Pertanian (1969) me-rupakan langkah untuk membantu petani. Terdapat juga badan-badan yang ditubuhkan untuk memajukan bidang pertanian seperti RISDA, M A R D I , F A M A , dan L P N . Bagi menambahkan keluasan kawasan pertanian penerokaan tanah-tanah diusahakan oleh F E L D A dan F E L C R A .

Kebergantungan kepada eksport getah dan timah memberi kesan kepada ekonomi Malaysia kerana harga barangan tersebut yang turun naik dan kesan kemelesetan ekonomi. Oleh itu usaha dibuat u n t u k mempelbagaikan ekonomi . Penekanan diber ikan u n t u k perkembangan per industr ian eksport. Banyak kawasan p e r i n -dustrian dibuka, khususnya di pantai barat. Kawasan perindustrian utama termasuklah kawasan Lembah Kelang, Bayan Baru, Mak M a n -d i n , Kemunt ing dan lain-lain lagi. Pelaburan luar juga digalakkan dengan pelbagai kemudahan dan insentif. Penekanan juga diberikan memajukan perusahaan berat seperti yang diusahakan oleh H I C O M dan Perwaja.

Malaysia juga telah melalui era pembangunan ekonomi yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). DEB dilancarkan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum. D E B m e m p u n y a i serampang dua mata—mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat supaya identiti kaum tidak lagi dikenal pasti berasaskan kegiatan ekonomi. Setelah DEB tamat d iumumkan pula pada 17 J u n 1991, Dasar Pembangunan Nasional sebagai gantinya.

Pembangunan Malaysia tidak hanya menekankan aspek ke-bendaan semata-mata. Pembangunan manusia juga amat d i t i t i k beratkan. Bagi Malaysia diwujudkan Rukun Negara yang meng-gariskan l ima prinsip iaitu kepereayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepacla raja dan negara, ke luhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Selain i tu dasar penerapan ni lai -ni lai Islam juga dilaksanakan dalam dasar rasmi kerajaan. Malaysia juga tidak lagi melihat dunia barat sebagai m o d e l pembangunan kerana negara Asia juga boleh maju. Ini jelas daripada

360

Page 373: Sejarah Malaysia 1800-1963

MALAYSIA: LAHIRNYA SEBUAH NEGARA

Dasar P a n d a n g k e T i m u r . D a n bagi m e n c a p a i hasrat u n t u k m e n j a d i negara m a j u , W a w a s a n 2020 d i u t a r a k a n . Perkara i n i m u l a d i c e t u s -k a n o l e h Perdana M e n t e r i Dr . M a h a t h i r M o h a m a d d a l a m u c a p a n -nya pada 28 F e b r u a r i 1991 d a l a m majl is anjuran Maj l i s Perdagangan M a l a y s i a .

361

Page 374: Sejarah Malaysia 1800-1963

SEJARAH MALAYSIA (1800-1.963)

362

Page 375: Sejarah Malaysia 1800-1963

Bibliografi

.363

Page 376: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

3 6 4

Page 377: Sejarah Malaysia 1800-1963

B I B U Q G R A F l

365

Page 378: Sejarah Malaysia 1800-1963

S E J A R A H M A L A Y S I A (1800-1963)

366

Page 379: Sejarah Malaysia 1800-1963

Biodata

Page 380: Sejarah Malaysia 1800-1963

Singapura. M e n g i k u t adat, Tengku H u s s a i n yang s u l u n g s e p a t u t n y a d i l a n t i k men jadi s u l t a n . F a r q u h a r m e m p e n g a r u h i T e m e n g g u n g u n t u k melant ik Tengku H u s s a i n sebagai sul tan. T e m e n g g u n g k e -m u d i a n n y a menghantar u tusan k e Riau u n t u k m e m b a w a T e n g k u Hussain ke Singapura. Sementara i t u pada 30 Januar i 1819, T e m e n g -gung dan Stamford Raffles membuat per janj ian m e m b e n a r k a n S H T I m e m b i n a pos perdagangan. Temenggung berjanji t idak a k a n membuat per janj ian dengan kuasa l a i n dan sebagai b a l a s a n Te-menggung akan mendapat $3 r i b u . Raffles m u l a m e m b e r s i h k a n hutan, m e n g u k u r pe labuhan dan m e n y i a p k a n pertahanan.

Pada 6 F e b r u a r i 1819, T e n g k u H u s s a i n , T e m e n g g u n g A b d u l Rahman dan Stamford Raffles menandatangani per janj ian. D e n g a n perjanj ian i n i T e n g k u H u s s a i n d i i k t i r a f sebagai S u l t a n H u s s a i n M u h a m a d Syah, Sul tan J o h o r , 1 7 Sul tan akan mener ima b a y a r a n $5 r ibu dan Temenggung $3 r i b u . S H T I akan d ibenarkan m e m b i n a petempatan d i S ingapura, Temenggung juga d i b e n a r k a n m e n g u t i p bayaran daripada perahu-perahu tempatan. P ihak S H T I j u g a b e r j a n j i akan m e m b e r i p e r l i n d u n g a n kepada sultan d a n Temenggung s e l a g i mereka t inggal berdekatan dengan syarikat tetapi S H T I t idak a k a n campur tangan d a l a m urusan J o h o r atau m e n g e k a l k a n k u a s a s u l -tan dengan kekuatan tentera.

Raffles k e m u d i a n n y a melant ik Farquhar sebagai res iden y a n g bertanggungjawab kepada be l iau sebagai Leftenan G a b e n o r B a n g -k a h u l u . Farquhar d i k e h e n d a k i menja lankan ker ja-ker ja p e m b a -ngunan Singapura dengan segera. Bagi menggalakkan k e d a t a n g a n k a p a l - k a p a l dagang, Raffles m e n g a r a h k a n p e n g e c u a l i a n c u k a i . L a n g k a h i n i ternyata m e m b a w a kesan posi t i f d a n m e n a r i k m i n a t kapal -kapal dagang C h i n a b e r l a b u h . 1 8

P e n d u d u k a n I n g g e r i s d i S i n g a p u r a segera m e n i m b u l k a n bantahan Be landa . Gabenor M e l a k a menghantar bantahan k e p a d a Gabenor P u l a u P inang . Belanda m e n d a k w a Singapura sebagai se -bahagian Kesu l tanan R i a u - L i n g g a . Farquhar m e m i n t a b a n t u a n d a r t Pulau P inang kerana b i m b a n g diserang oleh M e l a k a . G a b e n o r P u l a u P i n a n g , B a n n e r m a n e n g g a n m e m b e r i b a n t u a n d a n m e m i n t a Farquhar m e n i n g g a l k a n S ingapura . B a n n e r m e n j u g a m e m b e r i t a h u Gabenor M e l a k a yang Farquhar ber t indak d i luar b i d a n g k u a s a d a n

21

Page 381: Sejarah Malaysia 1800-1963

N E G E R I J O H O R , 1800-1914

khuatir matlamat a k h i r Inggeris hendak menyerahkan M u a r - K e s a n g kepada Maharaja A b u Bakar. Tetapi Inggeris k u r a n g y a k i n p i h a k keluarga Sultan A l i akan dapat m e n g u r u s k a n daerah tersebut tanpa sengketa. Inggeris l e b i h y a k i n k e w i b a w a a n Mahara ja A b u Bakar yang telah banyak m e m b a n t u dasar Inggeris di Pahang d a n N e g e r i Sembilan. L a g i p u n Inggeris t idak m a h u kekacauan berterusan d i sempadan Melaka .

L a n g k a h M a h a r a j a u n t u k b e r k u a s a d i M u a r - K e s a n g d i b u a t dengan melant ik E n c i k Anclak sebagai residen. Mahara ja A b u Bakar j u g a ber jaya m e m b a w a T e m e n g g u n g M u a r d a n e n a m o r a n g p e n g h u l u M u a r k e J o h o r B a h r u . M e r e k a telah m e m b u a t p e n g -isytiharan rela d u d u k di bawah pemerintahan Mahara ja .

Seterusnya Mahara ja A b u Bakar mengatur satu p e m i l i h a n d i Kuala Kesang bagi m e n e n t u k a n s iapakah yang disetu jui o l e h rakyat menjadi p e m e r i n t a h . Kera jaan Inggeris j u g a t u r u t m e n g h a n t a r seorang pemerhat i d a l a m p e r j u m p a a n tersebut. K e p u t u s a n n y a Maharaja A b u Bakar d i p i l i h . D e n g a n i n i usaha Tengku A l a m u n t u k berkuasa gagal. P i h a k Inggeris berpuas hat i dengan p e m i l i h a n ter-sebut dan m e m p e r a k u k a n secara rasmi pada b u l a n O k t o b e r .1878. Kerajaan Inggeris j u g a m e n a w a r k a n se jumlah e laun kepada T e n g k u A l a m manakala ad iknya Tengku M a h m u d di tawarkan tempat belajar di Raffles Inst i tut ion, S ingapura.

Tengku A l a m t idak berpuas hat i dengan k e p u t u s a n p e m i l i h a n dan tawaran Inggeris. Bertempat d i kediaman ayahandanya d i Singa-pura, pengikut -pengikutnya mengisyt iharkan d i r i n y a sebagai Sul tan Kesang dengan gelaran Sul tan A l a u d d i n A l a m Syah. T e n g k u A l a m k e m u d i a n n y a m e l a n t i k W a n D a u d sebagai Temenggung P a d u k a Tuan M u a r , Tengku N o n g O m a r sebagai Yang Diper tua M u d a d a n A w a n g Ibrahim sebagai k e r a n i /setiausaha. 1 2

Tengku A l a m memberontak pacla b u l a n Disember 1879. B e l i a u mendapat s o k o n g a n dar ipada beberapa o r a n g anak raja N e g e r i Sembilan, M a n a k a l a beberapa orang saudagar C i n a m e m b e r i p i n -j aman wang dan senjata. S o k o n g a n juga d i b e r i k a n oleh saudagar Inggeris d i S ingapura terutama W.H. Read yang pernah