populasi masyarakat sandakan 1963-2014

Upload: azizi-aliaspar

Post on 07-Jul-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  1/13

  PENGENALAN

  Kedudukan Sandakan Terletak di kedudukan 5° 30” Utara sehingga ke 6° 17” ke Utara, manakala di

  kedudukan garis bujur adalah 117° 37” Timur sehinggalah 118° 1” Timur!

  Sandakan meru"akan bandar di negara #ala$sia $ang "aling ke timur dari as"ek

  garis lintang dan bandar $ang terletak "aling ke timur bagi negeri Sabah! %andar

  Sandakan juga terletak kira&kira 1,'00 kil(meter dari Kuala )um"ur, ibu k(ta

  #ala$sia dan han$a kira&kira 8 kil(meter dari sem"adan negara *ili"ina! %andar

  Sandakan telah +ujud sebagai sebuah residensi semenjak tahun 1'8!

  Mukadimah

  #engikut -atatan Sejarah, nama Sandakan berasal dari"ada "erkataan Sulu iaitu

  .S//K” bererti ."ajak gadai”! 2adi "engertian keseluruhann$a adalah .bandar

  $ang di "ajak gadai”! atatan sejarah mengenai bandar ini bermula "ada abad ke&

  15 hinggalah kini! %andar ini "ernah dikuasai (leh Kesultanan Sulu dan di buka (leh

  suku kaum Ta(sug 4Suluk! Sehinggalah "ada aman "emerintahan 2e"un "ada

  tahun 1'&1'5 telah meninggalkan ban$ak "eristi+a "ahit di kalangan "enduduk

  Sandakan khasn$a g(l(ngan "eniaga bangsa ina dan amn$a mas$arakat majmuk

  $ang lainn$a! emikianlah sehingga "enguasaan +ila$ah Sandakan diambil alih

  (leh %arat sebelum Sandakan $ang meru"akan sebahgian dari"ada +ila$ah Sabah

  telah men$ertai #ala$sia "ada 16 se"tember 1'63! erubahan demi "erubahan

  sedikit demi sedikit berlaku di dalam as"ek "(litik, s(sial dan ek(n(mi dalam

  lingkungan masa ini!

  erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan juga mengalami

  "erubahan $ang ketara! erubahan ini menunjukan kenaikan jumlah "enduduk

  Sandakan! Tidak kiralah Sama ada ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi atau

  sebalikn$a, sememangn$a "("ulasi mas$arakat di Sandakan kian %ertambah dari

  masa ke semasa!

  "("ulasi meru"akan sekum"ulan data $ang mem"un$ai "er+atakan $ang

  sama dan menjadi (bjek inerens,Statistik inerens meletakkan diri "ada dua k(nse"

  dasar, "("ulasi sebagai keseluruhan data, baik n$ata mahu"un kha$alan, dan

  sam"el, sebagai sebahagian dari"ada "("ulasi $ang digunakan untuk melakukan

  1

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  2/13

  inerens 4"endekatan9"enggambaran terhada" "("ulasi tem"atn$a asaln$a!

  Sam"el diangga" me+akili "("ulasi! Sam"el $ang diambil dari"ada "("ulasi satu

  tidak da"at digunakan untuk me+akili "("ulasi $ang lain!

  permasalahan kajian

  "enulisan ini akan mengkaji "erubahan "("ulasi mas$arakat Sandakan dari"ada

  tahun 1'63 sehingga kini! Se"erti $ang kita sedia maklum, "ertambahan "("ulasi

  telah %erlaku di Sandakan Semenjak dahulu lagi! Tidak kiralah ian$a berlaku

  samada kerana akt(r semulajadi 4-(nt(h: kelahiran atau kerana akt(r migrasi

  4-(nt(h: Tarikan9"en(lakan!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang "ertama ialah .sejauhmanakah

  "erubahan ("ulasi di Sandakan %erlaku”! ers(alan ini akan mengkaji dan -uba

  untuk menemukan -(rak "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan

  dari"ada tahun 1'63 sehinggalah "ada masa kini! Seberang "erubahan angka "ada

   jumlah "("ulasi akan di(kuskan dan dijadikan sebagai inti"ati kajian melalui

  "ermasalahan kajian $ang "ertama ini!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang kedua "ula ialah . a"akah akt(r $ang

  mend(r(ng ke"ada berlakun$a "erubahan ke"ada jumlah "("ulasi mas$arakat diSandakan dari"ada tahun 1'63 sehinggalah "ada masa kini”! /dakah ian$a

  ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi $akni kadar kelahiran $ang tinggi dan kadar

  kematian $ang rendah, atau adakah ian$a adalah ber"un-a dari"ada akt(r migrasi

  $ang melibatkan unsur "enarikan dan "en(lakan!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang terakhir di dalam kajian ini adalah .

  a"akah kesan $ang berlaku im"ak dari"ada "erubahan jumlah "("ulasi di

  Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehinggalah kini”! Kesan ini akan -uba di kenal"asti

  hubungkaitn$a dengan jumlah ("ulasi di Sandakan ari tahun 1'63 sehinggalah

  kini dimana jumlah "("ulasi "ada masa $ang diteta"kan adalah berubah&rubah dari

  masa ke semasa!

  ers(alan kajian ini di"ilih berdasarkan kriterian$a $ang dilihat sesuai untuk

  menemukan (bjekti;iti $ang bakal diteta"kan di dalam kajian!

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  3/13

  ber"eranan untuk memandu kajian ini agar mam"u menemukan (bjekti $ang telah

  disasarkan agar tidak tersasar dari"ada (bjekti $ang telah diteta"kan!

  tujuan dan objektif kajian

  (bjekti kajian ini adalah bersesuaian dengan "ermasalahan kajian $ang telah

  diteta"kan! =bjekti "ertama adalah untuk mengetahui "erubahan jumlah "("ulasi

  di Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehingga kini! Kedua, (bjekti kajian ini adalah

  untuk mengetahui "un-a $ang memba+a ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi

  mas$arakat di Sandakan! /dakah ian$a ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi

  mahu"un migrasi! =bjekti $ang terakhir adalah untuk menemukan kesan dari"ada

  "erubahan jumlah "("ulasi di Sandakan dari"ada tahun 1'63 hingga kini! Kesan ini

  merangkumi as"ek s(sial, ek(n(mi dan "(litik se-ara am!

   Tujuan ini diteta"kan sebagai (bjekti dalam "enulisan ini untuk memandu

  "enulisan ini men-a"ai m(ti asal "enulisan dan sebagai batu tanda $ang bakaldirujuk di dalam menghasilkan "enulisan ini agar ian$a mam"u menjadi "etunjuk

  $ang mam"u mengekang dari"ada berlakun$a situasi dimana "enulisan $ang

  dihasilkan tidak men-a"ai (bjekti $ang ingin di -a"ai!

  Untuk men-a"ai (bjekti $ang telah diteta"kan ini, bebera"a garisan telah

  dilaksanakan! >arisan ini merujuk ke"ada "enegasan di dalam menemukan

   ja+a"an ke"ada "ermasalahan kajian! >arisan (bjekti;iti $ang "ertama adalah,

  mengesan "erubahan jumlah "("ulasi $ang berlaku dari"ada tahun 1'63

  sehinggalah "ada "ada masa kini $akni tahun 01! Sebarang data mengenai

  "erubahan jumlah akan -uba dikum"ulkan untuk menjadi rujukan ke"ada kajian ini!

  >arisan (bjekti;iti $ang kedua adalah untuk mengkaji dan mengenal"asti

  akt(r utama $ang memba+a ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi dalam tahun $ang

  din$atakan! engenal"astian ini melibatkan "r(ses menganalisis data! /ntara akt(r

  3

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  4/13

  semulajadi dan migrasi akt(r $ang manakah menjadi akt(r d(minan $ang

  men$ebabkan berlakun$a "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan!

  >arisan (bjekti;iti $ang ketiga adalah mengenal"asti sebarang "erubahan

  dari"ada as"ek s(sial, ek(n(mi dan "(litik $ang berhubungkait dengan "erubahan

   jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehingga kini!

  skop kajian.

  Sk(" untuk kajian ini da"at dibahagikan ke"ada dua bahagian dan kedua bahagian

  ini adalah latar belakang kajian $ang memaksudkan ruang masa dan l(kasi $angmenjadi tulang belakang ke"ada kajian!

  Skop Masa

  Untuk kajian ini, sk(" masa $ang di"ilih adalah dari"ada tahun 1'63 sehinggalah

  "ada masakini $akni tahun 01! Sk(" masa ini di"ilih kerana Sabah 4 $ang meli"uti

  Sabah telah menjadi sebahagian dari"ada #ala$sia "ada tahun 1'63! #anakala,

  tahun 01 di"ilih sebagai tahun $ang mengakhiri sk(" masa kajian kerana ian$a

  adalah tahun $ang terkini!

  Skop lokasi

  Sandakan di"ilih sebagai sk(" l(kasi bagi kajian ini!

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  5/13

  *epentin"an kajian

  Selain dari"ada sebagai s$arat "engijaahan, kajian ini "un$a ke"entingan dari"ada

  sudut "andang lain! /ntara ke"entingann$a ialah sebagai medium $ang mam"u

  mema"arkan kr(n(l(gi latar belakang "("ulasi Sandakan ke"ada indi;idu $ang

  mahu mengetahui latar belakang "("ulasi Sandakan! Kerana di dalam "enulisan

  akademik ini, terda"at ban$ak in(rmasi ter"erin-i berkenaan "("ulasi mas$arakat

  di Sandakan "ada tahun $ang berkenaan! enulisan ini bakal mem"erlihatkan

  "erubahan dari"ada sudut "(litik, ek(n(mi dan s(sial $ang mana berlaku kerana

  "erubahan jumlah "("ulasi! Selain itu, akajian ini juga dilakukan bertujuan untuk

  menambahkan maklumat sedia ada berkenaan dengan Sandakan!

  Kajian ini bakal menjadi sebahagian dari"ada antara medium $ang akan

  dirujuk "ada masa kini dan "ada masa akan datang $ang mana mungkin berminatuntuk mengembangkan dan menambahkan maklumat sedia ada berkaitan dengan

  Sandakan! %ebera"a "ers(alan $ang di"ers(alkan di dalam "ermasalahan kajian

  tentu mungkin sahaja menemukan bebera"a ja+a"an! 2usteru ian$a mam"u

  menja+a" "ers(alan sama $ang di+ujudkan (leh mana&mana "ihak $ang

  mem"un$ai tanda Tan$a terhada" t("i- $ang sama! Kajian ini juga dihara" mam"u

  menambah dan mem"erkembangkan "engetahuan mas$arakat berkenaan dengan

  maklumat "("ulasi mas$arakat Sandakan Sabah!

  %erdasarkan dari"ada "emerhatian sa$a, tidak ban$ak jumlah buku $ang

  mana isi kandungann$a memberikan "enerangan mengenai "("ulasi mas$arakat

  Sandakan se-ara men$eluruh! #aksudn$a buku $ang mengisahkan tentang

  "erubahan jumlah "("ulasi Sandakan se-ara men$eluruh! 2usteru, kajian ini

  mungkin mam"u memberikan sedikit seban$ak maklumat $ang tiada mahu"un

  5

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  6/13

   jarang ter-atat berkenaan Sandakan! ?alau"un bukanlah siatn$a kajian ini

  men-eritakan tentang Sandakan Se-ara men$eluruh, namun inti"ati kajian ini $ang

  mengetengahkan "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat Sandakan dan kesann$a

  terhada" bebera"a as"ek $akni as"ek "(litik, ek(n(mi dan s(sial dari"ada tahun

  1'63 sehinggalah tahun 01 $ang mana mungkin sahaja mam"u dijadikan rujukan

  berkenaan hal&hal tertentu!

  Metodolo"i kajian

  untuk men$ia"kan dan menemukan hasil kajian ini, kaedah kajian $ang di"ilih

  berdasarkan kriteria dan kesesuaiann$a adalah kaedah kajian "er"ustakaan dan

  arkib! Kaedah ini adalah kaedah utama $ang bakal dilakukan bagi tujuan

  menemukan ja+a"an ke"ada "ers(alan kajian seterusn$a sebagai langkah di dalam

  usaha untuk men$ia"kan tugasan ini! #et(d(l(gi lain adalah kajian internet!

  Kriteria khusus $ang ada "ada kaedah jenis ini adalah kerana kaedah ini

  adalah kaedah $ang bersandarkan ke"ada "end(kumentasian! Tidak kiralah

  samada dalam bentuk majalah, surat khabar, salinan d(kumen rasmi mahu"un

  buku! Semua ini tentu sahaja mam"u dijadikan medium $ang sesuai untuk

  menemukan maklumat $ang berkenaan dengan ja+a"an ke"ada "ers(alan $ang

  di+ujudkan! engan ba-aan "en$elidikan dan "emahaman lanjut menerusi

  d(kumentasi dan "enulisan berkenaan dengan "("ulasi Sandakan sekitar tahun

  1'63 sehingga tahun 01, kadar kemungkinan untuk usaha men$ia"kan kajian ini

  adalah tinggi dan hara"n$a se"erti demikianlah ia bila sahaja ian$a terlaksana!

  Sorotan literatur

   Tidak dina@kan baha+asan$a tajuk kajian $ang dilakukan ini mem"un$ai sedikit

  kesamaan dengan bebera"a "engkaji lain di dalam bebera"a as"ek, namun

  demikian, a"a $ang membeakan kajian ini dengan kajian $ang lain adalah

  6

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  7/13

  "erbeaan dari"ada "em(kusan sk(" masa dan t("ik! #aksudn$a kajian $ang

  bakal dilakukan ini mem(kuskan Sandakan sebagai sk(" l(kasi dan sk(" masa

  $ang s"ese@k $akni "ada tahun 1'63&01! Selain itu, (-us juga diletakkan "ada

  "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat Sandakan dalam tahun $ang din$atakan!

  %erbea dengan kajian lain $ang "ada "emerhatian sa$a bersiat lebih luas sk("

  masa dan tem"atn$a! Tidak mem(kuskan Sandakan "ada tahun $ang menjadi sk("

  masa kajian ini serta tidak juga mem(kuskan ke"ada jumlah "("ulasi mas$arakat

  Sandakan se-ara men$eluruh!

  i-(las Tarling 41'71 di dalam bukun$a $ang bertajuk %ritain, the %r((kes dan

  %runei mengetengahkan tentang hubungan $ang berlaku di antara "ihak %ritish,

  Sara+ak dan %runei! erhubungan ini jugalah $ang men-(rakkan sem"adan

  kekuasaan di Sabah dan Sara+ak sekitar abad ke&18 sehingga a+al abad ke&0!

  %uku ini menjadi rujukan "enting di dalam memahami "("ulasi mas$arakat di

  Sabah amn$a dan Sandakan khususn$a "ada a+al sk(" masa $ang di-aku"i dalam

  kajian!

  %eralih "ula ke"ada buku $ang ditulis (leh e-ilia )e(ng 41'8 $ang bertajuk

  Sabah The *irst 100 $ears! %uku ini menjadi antara buku $ang tidak kurang "enting

  sebagai rujukan bagi men$ia"kan "enulisan kajian ini! Aal ini kerana, di dalam bukuini, "en-eritaan mengenai bebera"a "eristi+a "enting di %(rne( utara kemudiann$a

  Sabah di-eritakan dari"ada sudut "andang "enduduk asal Sabah sendiri! %uku ini

  se-ara amn$a men-eritakan "eristi+a a+al $ang berlaku "ada Sabah sehinggalah

  menjadi Sabah se"ertimana $ang ada "ada +aktu ini! %uku ini memang berguna di

  dalam melihat "erubahan dari"ada bebera"a as"ek "enting $ang berlaku di Sabah

  seterusn$a melihat "ergerakan migrasi di dalam Sabah untuk menilai

  sejauhmanakah "ertambahan jumlah "("ulasi di Sandakan khasn$a disebabkan

  (leh migrasi!

  %uku $ang bertajuk (rth %(rne( juga adalah buku $ang "enting bagi

  memberi keahaman berkenaan dengan struktur ge(gra@ di Sabah! Selain itu buku

  ini menerangkan dengan baik dan membuatkan "emba-a mam"u memahami

  keadaan ek(n(mi dan "enem"atan $ang ada di Sabah adalah bergantung ke"ada

  keadaan ge(gra@ di Sabah! %uku ini menambahkan in(rmasi tentang akt(r tarikan

  7

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  8/13

  $ang menarik kel(m"(k manusia untuk berhijrah di Sandakan khasn$a! %uku ini

  adalah hasil nukilan )ee B(ng )eng 41'65!

  %erkenaan dengan kedatangan dan "enguasaan 2e"un, sa$a melihat buku

  (leh Ci-hard /!)ind 4003 bertajuk #$ Sabah sebagai buku $ang sesuai untuk

  memahami kesan umum $ang berlaku! engan ini "erubahan dari"ada as"ek

  "(litik, ek(n(mi dan s(sial da"at dilihat dan di"erhatikan! %uku ini berkisarkan

  tentang "engalaman hidu" beliau sendiri $ang mana mengalami kesukaran ketika

  "endudukan 2e"un di %(rne( Utara! Kesan dan -abaran $ang dihada"i sele"as

  "erang dunia kedua diba+ah "entadbiran k(l(ni %ritish, "r(ses kemerdekaan

  %(rne( serta "embinaan nati(nal a+al di %(rne( utara! %uku ini "enting di dalam

  usaha memahami situasi $ang berlaku di Sandakan "ada sele"as "erang dunia

  kedua dan mengaitkann$a dengan jumlah "("ulasi di Sandakan khasn$a!

   Tidak kurang juga "entingn$a buku keluaran =D(rd %usiness >r(u" $ang

  bertajuk The Ce"(rt: Sabah 011! 4011! %uku ini mengandungi tentang maklumat

  semasa "("ulasi mas$arakat di Sabah $ang mana dibahagikan mengikut bangsa

  dan ka+asan! %uku ini mem"un$ai isi $ang "enting di mana kandungann$a turut

  mengetengahkan tentang kaum $ang ada di sabah dan kegiatan ek(n(mi serta

   jumlah "enduduk mengikut kaum! Sememangn$a buku ini adalah antara rujukan$ang "enting di dalam kajian ini!

   

  Struktur latihan ilmiah

  %ahagian "endahuluan latihan ilmiah ini mengandungi latar belakang kajian

  khususn$a mengenai "ermasalahan kajian, met(d(l(gi dan s(r(tan literature!

  i dalam bab satu, inti"atin$a adalah berkisarkan tentang sejarah a+alSandakan dimana Sandakan menjadi resedensi ke"ada "enduduk hari ini! Selain itu,

  latar belakang kajian akan di letakkan di bahagian ini bertujuan untuk

  mem"erkenalkan isi kandungan kajian se-ara ringkas! Aal ini akan diketengahkan

  di dalam %ab satu!

  8

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  9/13

  %ab dua akan menerangkan in(rmasi berkenaan dengan "erubahan jumlah

  "("ulasi mas$arakat di Sandakan! erubahan ini akan disenaraikan setia" 5 tahun!

   2usteru kadar "("ulasi mas$arakat di Sandakan akan di (kuskan "ada tahun 1'63,

  1'68, 1'73 sehinggalah "ada tahun 01 dimana ian$a disenaraikan se-ara

  berkala $akni setia" 5 tahun! Senarai jenis ini di"ilih kerana ingin data $ang

  di"er(lehi menam"akkan "erbeaan $ang ketara! erbeaan jumlah "("ulasi

  mas$arakat di Sandakan setia" 5 tahun bermula dari"ada tahun 1'63 sehinggalah

  "ada tahun 01!

  akt(r $ang memba+a ke"ada berlakun$a "erubahan jumlah "("ulasi

  mas$arakat di Sandakan akan menjadi inti"ati ke"ada bab 3 di dalam kajian ini!

  Sebarang akt(r $ang memba+a ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat

  Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehingga tahun 01 akan disenaraikan di dalambab ini! Selain itu, bab tiga ini juga akan dimuatkan dengan analisis akt(r&akt(r

  berlakun$a "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan! Tidak kiralah

  samada akt(r semulajadi $ang merangkumi kadar kelahiran mahu"un akt(r

  migrasi $ang merangkumi as"ek tarikan mahu"un "en(lakan, analisis ini akan

  memba+a ja+a"an ke"ada "ers(alan .a"akah akt(r d(minan $ang memba+a

  ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan!”

  %ab em"at "ula memuatkan tentang kesan $ang mun-ul akibat "erubahan

   jumlah "("ulasi mas$arakat Sandakan di dalam sk(" masa $ang din$atakan!

  erubahan ini men-aku"i as"ek s(sial, "(litik dan ek(n(mi! Setia" kesan $ang

  berlaku terhada" as"ek&as"ek ini akan di kaitkan dengan "erubahan jumlah

  "("ulasi mas$arakat Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehinggalah "ada tahun 01!

  Se-ara ringkasn$a, bab ini akan menerangkan mengenai kaitan dan hubungkait

  diantara "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan dan kesann$a

  terhada" as"ek s(sial, ek(n(mi dan "(litik!

  Cumusan dan kesim"ulan $ang men$im"ulkan se-ara umum berkenaandengan a"a $ang telah dikaji sebelumn$a akan dimuatkan di dalam bab akhir $akni

  bab lima!

  '

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  10/13

  Lampiran

  10

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  11/13

  eta $ang menunjukan kedudukan Sandakan!

  11

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  12/13

  Sandakan tahun 1'63

  1

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  13/13

  Sandakan Kini! 401

  13