populasi masyarakat sandakan 1963-2014

Download Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  1/13

  PENGENALAN

  Kedudukan Sandakan  Terletak di kedudukan 5° 30” Utara sehingga ke 6° 17” ke Utara, manakala di

  kedudukan garis bujur adalah 117° 37” Timur sehinggalah 118° 1” Timur!

  Sandakan meru"akan bandar di negara #ala$sia $ang "aling ke timur dari as"ek

  garis lintang dan bandar $ang terletak "aling ke timur bagi negeri Sabah! %andar

  Sandakan juga terletak kira&kira 1,'00 kil(meter dari Kuala )um"ur, ibu k(ta

  #ala$sia dan han$a kira&kira 8 kil(meter dari sem"adan negara *ili"ina! %andar

  Sandakan telah +ujud sebagai sebuah residensi semenjak tahun 1'8!

  Mukadimah

  #engikut -atatan Sejarah, nama Sandakan berasal dari"ada "erkataan Sulu iaitu

  .S//K” bererti ."ajak gadai”! 2adi "engertian keseluruhann$a adalah .bandar

  $ang di "ajak gadai”! atatan sejarah mengenai bandar ini bermula "ada abad ke&

  15 hinggalah kini! %andar ini "ernah dikuasai (leh Kesultanan Sulu dan di buka (leh

  suku kaum Ta(sug 4Suluk! Sehinggalah "ada aman "emerintahan 2e"un "ada

  tahun 1'&1'5 telah meninggalkan ban$ak "eristi+a "ahit di kalangan "enduduk

  Sandakan khasn$a g(l(ngan "eniaga bangsa ina dan amn$a mas$arakat majmuk

  $ang lainn$a! emikianlah sehingga "enguasaan +ila$ah Sandakan diambil alih

  (leh %arat sebelum Sandakan $ang meru"akan sebahgian dari"ada +ila$ah Sabah

  telah men$ertai #ala$sia "ada 16 se"tember 1'63! erubahan demi "erubahan

  sedikit demi sedikit berlaku di dalam as"ek "(litik, s(sial dan ek(n(mi dalam

  lingkungan masa ini!

  erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan juga mengalami

  "erubahan $ang ketara! erubahan ini menunjukan kenaikan jumlah "enduduk

  Sandakan! Tidak kiralah Sama ada ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi atau

  sebalikn$a, sememangn$a "("ulasi mas$arakat di Sandakan kian %ertambah dari

  masa ke semasa!

  "("ulasi meru"akan sekum"ulan data $ang mem"un$ai "er+atakan $ang

  sama dan menjadi (bjek inerens,Statistik inerens meletakkan diri "ada dua k(nse"

  dasar, "("ulasi sebagai keseluruhan data, baik n$ata mahu"un kha$alan, dan

  sam"el, sebagai sebahagian dari"ada "("ulasi $ang digunakan untuk melakukan

  1

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  2/13

  inerens 4"endekatan9"enggambaran terhada" "("ulasi tem"atn$a asaln$a!

  Sam"el diangga" me+akili "("ulasi! Sam"el $ang diambil dari"ada "("ulasi satu

  tidak da"at digunakan untuk me+akili "("ulasi $ang lain!

  permasalahan kajian

  "enulisan ini akan mengkaji "erubahan "("ulasi mas$arakat Sandakan dari"ada

  tahun 1'63 sehingga kini! Se"erti $ang kita sedia maklum, "ertambahan "("ulasi

  telah %erlaku di Sandakan Semenjak dahulu lagi! Tidak kiralah ian$a berlaku

  samada kerana akt(r semulajadi 4-(nt(h: kelahiran atau kerana akt(r migrasi

  4-(nt(h: Tarikan9"en(lakan!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang "ertama ialah .sejauhmanakah

  "erubahan ("ulasi di Sandakan %erlaku”! ers(alan ini akan mengkaji dan -uba

  untuk menemukan -(rak "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan

  dari"ada tahun 1'63 sehinggalah "ada masa kini! Seberang "erubahan angka "ada

   jumlah "("ulasi akan di(kuskan dan dijadikan sebagai inti"ati kajian melalui

  "ermasalahan kajian $ang "ertama ini!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang kedua "ula ialah . a"akah akt(r $ang

  mend(r(ng ke"ada berlakun$a "erubahan ke"ada jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehinggalah "ada masa kini”! /dakah ian$a

  ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi $akni kadar kelahiran $ang tinggi dan kadar

  kematian $ang rendah, atau adakah ian$a adalah ber"un-a dari"ada akt(r migrasi

  $ang melibatkan unsur "enarikan dan "en(lakan!

  ers(alan "ermasalahan kajian $ang terakhir di dalam kajian ini adalah .

  a"akah kesan $ang berlaku im"ak dari"ada "erubahan jumlah "("ulasi di

  Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehinggalah kini”! Kesan ini akan -uba di kenal"asti

  hubungkaitn$a dengan jumlah ("ulasi di Sandakan ari tahun 1'63 sehinggalah

  kini dimana jumlah "("ulasi "ada masa $ang diteta"kan adalah berubah&rubah dari

  masa ke semasa!

  ers(alan kajian ini di"ilih berdasarkan kriterian$a $ang dilihat sesuai untuk

  menemukan (bjekti;iti $ang bakal diteta"kan di dalam kajian!

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  3/13

  ber"eranan untuk memandu kajian ini agar mam"u menemukan (bjekti $ang telah

  disasarkan agar tidak tersasar dari"ada (bjekti $ang telah diteta"kan!

  tujuan dan objektif kajian

  (bjekti kajian ini adalah bersesuaian dengan "ermasalahan kajian $ang telah

  diteta"kan! =bjekti "ertama adalah untuk mengetahui "erubahan jumlah "("ulasi

  di Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehingga kini! Kedua, (bjekti kajian ini adalah

  untuk mengetahui "un-a $ang memba+a ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi

  mas$arakat di Sandakan! /dakah ian$a ber"un-a dari"ada akt(r semulajadi

  mahu"un migrasi! =bjekti $ang terakhir adalah untuk menemukan kesan dari"ada

  "erubahan jumlah "("ulasi di Sandakan dari"ada tahun 1'63 hingga kini! Kesan ini

  merangkumi as"ek s(sial, ek(n(mi dan "(litik se-ara am!

   Tujuan ini diteta"kan sebagai (bjekti dalam "enulisan ini untuk memandu

  "enulisan ini men-a"ai m(ti asal "enulisan dan sebagai batu tanda $ang bakal dirujuk di dalam menghasilkan "enulisan ini agar ian$a mam"u menjadi "etunjuk

  $ang mam"u mengekang dari"ada berlakun$a situasi dimana "enulisan $ang

  dihasilkan tidak men-a"ai (bjekti $ang ingin di -a"ai!

  Untuk men-a"ai (bjekti $ang telah diteta"kan ini, bebera"a garisan telah

  dilaksanakan! >arisan ini merujuk ke"ada "enegasan di dalam menemukan

   ja+a"an ke"ada "ermasalahan kajian! >arisan (bjekti;iti $ang "ertama adalah,

  mengesan "erubahan jumlah "("ulasi $ang berlaku dari"ada tahun 1'63

  sehinggalah "ada "ada masa kini $akni tahun 01! Sebarang data mengenai

  "erubahan jumlah akan -uba dikum"ulkan untuk menjadi rujukan ke"ada kajian ini!

  >arisan (bjekti;iti $ang kedua adalah untuk mengkaji dan mengenal"asti

  akt(r utama $ang memba+a ke"ada "erubahan jumlah "("ulasi dalam tahun $ang

  din$atakan! engenal"astian ini melibatkan "r(ses menganalisis data! /ntara akt(r

  3

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  4/13

  semulajadi dan migrasi akt(r $ang manakah menjadi akt(r d(minan $ang

  men$ebabkan berlakun$a "erubahan jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan!

  >arisan (bjekti;iti $ang ketiga adalah mengenal"asti sebarang "erubahan

  dari"ada as"ek s(sial, ek(n(mi dan "(litik $ang berhubungkait dengan "erubahan

   jumlah "("ulasi mas$arakat di Sandakan dari"ada tahun 1'63 sehingga kini!

  skop kajian.

  Sk(" untuk kajian ini da"at dibahagikan ke"ada dua bahagian dan kedua bahagian

  ini adalah latar belakang kajian $ang memaksudkan ruang masa dan l(kasi $ang menjadi tulang belakang ke"ada kajian!

  Skop Masa

  Untuk kajian ini, sk(" masa $ang di"ilih adalah dari"ada tahun 1'63 sehinggalah

  "ada masakini $akni tahun 01! Sk(" masa ini di"ilih kerana Sabah 4 $ang meli"uti

  Sabah  telah menjadi sebahagian dari"ada #ala$sia "ada tahun 1'63! #anakala,

  tahun 01 di"ilih sebagai tahun $ang mengakhiri sk(" masa kajian kerana ian$a

  adalah tahun $ang terkini!

  Skop lokasi

  Sandakan di"ilih sebagai sk(" l(kasi bagi kajian ini!

 • 8/19/2019 Populasi Masyarakat Sandakan 1963-2014

  5/13

  *epentin"an kajian

  Selain dari"ada sebagai s$arat "engijaahan, kajian ini "un$a ke"entingan dari"ada

  sudut "andang lain! /ntara ke"entingann$a ialah sebagai medium $ang mam"u

  mema"arkan kr(n(l(gi latar belakang "("ulasi Sandakan ke"ada indi;idu $ang

  mahu mengetahui latar belakang "("ulasi Sandakan! Kerana di dalam "enulisan

  akademik ini, terda"at ban$ak in(rmasi ter"erin-i berkenaan "("ulasi mas$arakat

  di Sandakan "ada tahun $ang berkenaan! enulisan ini bakal mem"erlihatkan

  "erubahan dari"ada sudut "(litik, ek(n(mi dan s(sial $ang mana berlaku kerana

  "erubahan jumlah "("ulasi! Selain itu, akajian ini juga dilakukan bertujuan untuk

  menambahkan maklumat sedia ada berkenaan dengan Sandakan!

  Kajian ini bakal menjadi sebahagian dari"ada antara medium $ang akan

  dirujuk "ada masa kini dan "ada masa akan datang $ang mana mungkin berminat untuk mengembangkan dan menambahkan maklumat sedia ada berkaitan dengan

  Sandakan! %ebera"a "ers(alan $ang di"ers(alkan di dalam "ermasalahan kajian

  tentu mungkin sahaja menemukan bebera"a ja+a"an! 2usteru ian$a mam"u

  menja+a" "ers(alan sama $ang di+ujudkan (leh mana&mana "ihak $ang

  mem"un$ai tanda Tan$a terhada" t("i- $ang sama! Kajian ini juga dihara" mam"u

  menambah dan mem"erkembangkan "engetahuan mas$arakat berkenaan dengan

  maklumat "("ulasi mas$arakat Sandakan Sabah!

  %erdasarkan dari"ada "emerhatian sa$a, tidak ban$ak jumlah buku $ang

  mana isi kandungann$a memberikan "enerangan mengenai "("ulasi mas$arakat

  Sandakan se-ara men$eluruh! #aksudn$a buku $ang mengisahkan tentang

  "erubahan jumlah "("ulasi Sandakan se-ara men$eluruh! 2usteru, kajian ini

  mungkin mam"u membe