topik 1 pengenalan kepada pangkalan data

of 16 /16
KURSUS TMK TAHUN 5 2014 1 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET PROGRAM LATIHAN UNTUK GURU TMK TAHUN 5 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tajuk DUNIA PANGKALAN DATA Topik 1.0 Pengenalan Pangkalan Data A. Objektif Pada akhir sesi guru dapat: 1. Membanding beza data dan maklumat 2. Memberi pengertian dan kepentingan pangkalan data 3. Menstrukturkan kaedah penyimpanan data secara bermakna 4. Menunjukkan secara grafik organisasi pangkalan data dan hirarki data 5. Menyatakan ciri-ciri Pangkalan Data B. Kandungan Pengajaran 1. Pengertian Data dan Maklumat 2. Pangkalan Data 3. Perkembangan Sistem Pengurusan Pangkalan Data Secara Elektronik 4. Rekabentuk dan Model Pangkalan Data 5. Organisasi Pangkalan Data 6. Ciri-ciri Pangkalan Data

Author: champ14n

Post on 27-Jun-2015

280 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tmk, tahun 5, panduan guru, rujukan

TRANSCRIPT

  • 1. KURSUS TMK TAHUN 5 2014PROGRAM LATIHAN UNTUK GURU TMK TAHUN 5BAHAGIAN PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIATajuk DUNIA PANGKALAN DATATopik 1.0 Pengenalan Pangkalan DataA. ObjektifPada akhir sesi guru dapat:1. Membanding beza data dan maklumat2. Memberi pengertian dan kepentingan pangkalan data3. Menstrukturkan kaedah penyimpanan data secara bermakna4. Menunjukkan secara grafik organisasi pangkalan data dan hirarki data5. Menyatakan ciri-ciri Pangkalan DataB. Kandungan Pengajaran1. Pengertian Data dan Maklumat2. Pangkalan Data3. Perkembangan Sistem Pengurusan Pangkalan Data Secara Elektronik4. Rekabentuk dan Model Pangkalan Data5. Organisasi Pangkalan Data6. Ciri-ciri Pangkalan Data1 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

2. KURSUS TMK TAHUN 5 20141. PENGERTIAN DATA DAN MAKLUMATDataDefinisi Contoh Markah ujian bulanan bagimata pelajaran Matematikuntuk setiap murid di dalamsatu kelas. Data merupakan himpunanfakta mentah mengenaisesuatu benda, kejadian,orang atau entiti yang terdiridaripada perkataan, angkaatau gambar Data boleh menjadi sesuatufakta yang bermakna atautidak bermakna sehinggafakta-fakta tersebut diproses. Maklumat merupakan hasildaripada pengumpulan,pemprosesan danpenganalisaan data yangboleh digunakan untukmembuat sesuatu keputusan. Maklumat yang dihasilkan inilebih bermakna dan mudahuntuk difahami. Purata markah ujian bulananbagi mata pelajaranMatematik untuk satu kelas.Secara ringkasnya, hubungan di antara data dan maklumat boleh digambarkan seperti rajahdi bawah;KutipSimpanProsesSuntingSusun2 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET.MaklumatData DataMaklumat 3. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Contoh Perkaitan Data Dan MaklumatMuhammad Irfan bin AzmiDATA45, Lorong Jaya 6Taman JayaBandar Tun Razak56000 Kuala Lumpur031024-14-4263MAKLUMAT MURIDNama : Muhammad Irfan bin AzmiUmur : 11 TahunNombor Kad Pengenalan : 031024 14 4263Tarikh Lahir : 24 Oktober 2003Alamat : 45, Lorong Jaya 6, Taman Jaya11Bandar Tun Razak 56000 Kuala Lumpur24 Oktober 20033 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 4. KURSUS TMK TAHUN 5 20142.0 PANGKALAN DATA2.1 Pengenalan Pangkalan Data Pangkalan data boleh diilustrasikan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanandata. Pangkalan data ini boleh terbahagi kepada dua iaitu secara sistem fail atau secaraelektronik. Pangkalan data ini memudahkan data atau maklumat ini dicapai, diuruskan ataudikemaskini.2.2 Sistem Fail Sistem fail digunakan untuk menyimpan semua maklumat dalaman dan luaran yangberkaitan dengan sesuatu projek, produk, tugas, pelanggan atau pekerja. Penyimpanan fail bermula secara manual. Dalam sistem fail secara manual, data danmaklumat disimpan di dalam fail-fail kertas. Setiap fail dilabelkan dan disimpan bagitujuan mudah dicapai dan sebagai langkah keselamatan fail-fail tersebut Kemudian diperkenalkan data dalam sistem berkomputer yang disimpan denganmenggunakan sistem fail biasa. Konsep pangkalan data timbul hasil daripada keperluan untuk membina sistempemprosesan data yang banyak bagi menyokong aplikasi-aplikasi di organisasi yangmemerlukannya. Pangkalan data merupakan himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersamaoleh pelbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak dan keperluan maklumatsesebuah organisasi.4 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 5. KURSUS TMK TAHUN 5 20142.3 Sistem Fail Biasa Secara BerkomputerHal Ehwal MuridKo-kurikulumKurikulukmSistem HalEhwal MuridGuruKurikulukmFail Hal EhwalData MuridMurid Data DisiplinSistem Ko-KurikulumData MuridFail Ko-Kurikulum Data SukanSistemMaklumat muridFail MaklumatData MuridMurid Data Penjaga2.4 Sistem Fail Secara Sistem Pengurusan Pangkalan DataData BantuanData KelabData AkademikHal Ehwal MuridKo-kurikulumKurikulukmGuruKurikulukmSistem HalEhwal MuridSistem Ko-KurikulumSistemMaklumat muridSistemPengurusanPangkanalanDataData MuridData DisiplinData BantuanData SukanData KelabData PenjagaData Akademik5 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 6. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Kelemahan Sistem Fail Secara Manual Rekod sukar diubah Memerlukan masa yang panjang untuk proses carian Memerlukan lokasi penyimpanan fail yang besarKelemahan Sistem Fail Secara Berkomputer Pengulangan Data Tiada kawalan pusat boleh menyebabkan data yangsama disimpan berulangkali Data Lewah Data atau rekod yang sama disimpan dalam dua ataulebih fail Ketidakselarasan Data Data dalam satu fail dikemaskini tanpa mengemaskinifail lain yang disimpan oleh jabatan lain. Kawalan Data YangLemahTerdapat jabatan yang mempunyai data yang tidaklengkap Pengasingan Data Data disimpan berasingan menyukarkan prosespenggabungan maklumat Kebersandaran FormatDataFail disimpan dalam format berlainan menyebabkania sukar untuk dikemas kini dan diprosesKebaikan Sistem Fail Secara Sistem Pengurusan Pangkalan Data Mengelakkan pengulangan dan lewahan data Keselarasan data lebih terjamin ahan data Memudahkan kawalan dan perkongsian data ahan data Capaian data lebih pantas dan tepat ahan data Keselamatan data lebih terjamin Kebebasan format data yang disimpan ahan data Mampu menampung lebih ramai pengguna melalui capaian serentak ahan data6 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 7. KURSUS TMK TAHUN 5 20143.0 PERKEMBANGAN SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA SECARAELEKTRONIKSecara ringkasnya sejarah pembangunan sistem pengurusan pangkalan datasecara elektronik ini boleh dibahagikan kepada 3 generasi.Generasi pertama ini bermula sekitar tahun 1968 yang dikenali sebagai InformationManagement System (IMS) yang digunakan untuk projek pendaratan Apollo dibulan yang berasaskan kepada hirarki.Generasi kedua merupakan penanda aras atau panduan kepada perisian-perisiansistem pangkalan data yang ada sekarang. Bahasa pertanyaan struktur (SQL)yang dibangunkan oleh IBM awal 1970-an juga menjadi perkara penting dalamgenerasi ini.Generasi terkini telah berkembang bersama-sama dengan peningkatanpenggunaan pengaturcaraan berorientasikan objek. Kemunculan sistem pangkalandata XML dan NoSQL menjadi pemangkin kepada pembangunan sistempangkalan data. Sistem pangkalan data XML merupakan sistem pangkalan datayang berorientasikan struktur dokumen. Sistem pangkalan data NoSQL pulamerupakan sistem pangkalan data yang yang menyediakan mekanismapenyimpanan dan capaian semula data dan maklumat.7 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 8. KURSUS TMK TAHUN 5 20144.0 REKABENTUK DAN MODEL PANGKALAN DATARekabentuk pangkalan data merujuk kepada rekabentuk logikal struktur asas penyusunandata untuk penyimpanan data.Model pangkalan data merupakan model data yang menentukan struktur logikal bagaimanadata itu disimpan, disusun dan dikendalikan.Terdapat beberapa model pangkalan data utama yang digunakan iaitu:Model Hirarki (Hierarical Database Model)Model Jaringan (Network Model)Model Hubungan (Relational Model)Model Hubungan Entiti (Entity-relational Model)Pertimbangan dalam merekabentuk pangkalan dataTujuan pangkalan data Perlu mengetahui apakah maklumat yang akan diproses oleh pangkalan datatersebut. Ini bagi menentukan apakah subjek (entiti) dan fakta apa mengenai subjektersebut (atribut) yang perlu disimpan.Apakah Itu Entiti Dan Atribut?Entiti AtributSuatu objek unik dan bolehdikenal pasti dalam sesuatupersekitaran seperti orang,tempat atau benda yang bolehdikutip dan disimpan sebagaidata.Ciri-ciri yang menerangkansesuatu entitiContoh:Entiti = MuridAtribut untuk Murid adalahseperti: Nombor kadpengenalan Nama Tarikh Lahir Alamat Kelas8 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 9. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Nombor kadpengenalanNamaTarikh lahirAlamatKelasEntiti AtributMurid9 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 10. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Jenis DataTeksMengandungi teks dan angka yang tidak digunakan untuk membuatoperasi matematik atau logik.Contoh : Nama murid, nombor kad pengenalan dan umurNomborMengandungi angka yang khusus digunakan untuk membuat operasimatematik atau logik.Contoh : Markah Peperiksaan Penggal 1 Kelas 6ATarikh/Masa.Mengandungi data khusus untuk tarikh dan masa.Contoh : 4/17/14, 05:34:00 PM, Thursday, April 17, 2014OLE ObjectMengandungi data khusus yang meliputi gambar, suara dan data dariaplikasi lain.Contoh : Gambar murid, gambar guru dan laguOrganisasi Pangkalan Data10 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 11. KURSUS TMK TAHUN 5 20145. ORGANISASI PANGKALAN DATADi dalam pangkalan data, data-data akan disimpan dan direkod di dalam bentuk jadualmengikut medan-medan yang telah ditentukan. Pangkalan data boleh terdiri daripada satuatau lebih jadual. Gambar rajah di bawah adalah contoh jadual yang terdiri daripadagabungan rekod dan medan.Berikut adalah istilah dan penerangan berkenaan Jadual, Rekod dan Medan.Istilah KeteranganJadual Koleksi rekod-rekod yang berkaitanRekod Koleksi medan yang berkaitan dan dalamjadual Selalunya medan berada pada kedudukanbaris dijadual.Medan Kombinasi satu atau lebih bait atau aksara Setiap medan diwakili oleh lajur pada jadual Medan merupakan unit terkecil dalam sistempangkalan data .11 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 12. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Hirarki DataHirarki data adalah sebuah piramid yang menunjukkan bagaimana data disusun dari unityang kecil kepada unit yang besar dan kemudian membentuk sebuah pangkalan data.Gambar rajah di bawah menunjukkan perkaitan dan susunan data mengikut hirarki data.12 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 13. KURSUS TMK TAHUN 5 201413 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 14. KURSUS TMK TAHUN 5 20146. CIRI-CIRI PANGKALAN DATAPangkalan data mempunyai ciri-ciri dan keupayaan yang tertentu seperti dapatmengemaskini, menyusun dan menapis maklumat yang dikehendaki. Lihat jadual di bawah.Operasi Asas KegunaanUpdate (kemaskini) Proses untuk mengubah isi kandungan bagi rekod didalam fail/jadual. Proses ini mungkin menambah,memadam atau mengubah isi kandungan rekod.Insert (memasukkan) Proses untuk menambah rekod baru ke dalam fail/jadual.Delete (memadam) Proses untuk mengeluarkan rekod daripada fail/jadual.Sort (susun) Untuk menyusun rekod di dalam fail/jadual berdasarkankepada kriteria tertentu seperti susunan rekod mengikuttarikh. Menyusun rekod mengikut urutan ascending( A ke Z) dan descending ( Z ke A)Filter ( tapis) Menapis satu atau lebih rekod dalam keadaan tertentu.Sistem Pengurusan Pangkalan Data Database Management System (DBMS) Sistem Pengurusan Pangkalan Data atau Database Management System (DBMS)adalah satu sistem perisian yang membolehkan pengguna mentakrif, mencipta,menyusun, mengemas kini, mengurus dan menyelenggara pangkalan data. DBMSturut mengawal capaian terhadap data dalam pangkalan data. DBMS boleh dianggap sebagai antaramuka di antara pengguna dan pangkalandata di mana ia membantu pengguna mencapai dan memanipulasikan data yangdisimpan di dalam pangkalan data. Antara DBMS yang biasa digunakan ialah Microsoft Access, dBASE III Plus,FoxBASE Plus, Oracle, MS SQL Server, SoftBASE, Clipper, Paradox14 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 15. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Contoh-contoh Perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data15 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 16. KURSUS TMK TAHUN 5 2014Contoh-contoh Sistem Pengurusan Pangkalan Data16 MODUL SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET