teknik menjawab tasawur islam spm 2013 (2).pptx

Download Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

Post on 06-Jul-2018

229 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  1/62

  SELAMAT DATANG

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  2/62

  •  TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  •  TASAWWUR ISLAM

  SPM 2015

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  3/62

   Tasawwur Islam SPM (5226)

  Pendahuluan

  Format SPM Kertas 2

  Contoh Soalan Kertas 1 Kelemahan Calon

  Bentuk Dan Kata Tugas Soalan Kertas 2

  Penutup

  Contoh Soalan SPM Ke

  rtas 2

  Pentaksiran & Peperiksaan

  Format SPM Kertas 1 Teknik menjawa !ang aik 

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/Soalan%20K1%202007.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/soalan%202556%202%202007.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/soalan%202556%202%202007.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/soalan%202556%202%202007.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/soalan%202556%202%202007.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/bahan%20kursus%202008%20utk%20cd/bahan%20persembahan/Soalan%20K1%202007.doc

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  4/62

  PENA!ULUAN

  •  T"#$%# m"$&awa' sala$ a$* '"r#"sa$ a#a$ +a,a- m"m'a$-u

  ,ara ,"la&ar m"$.a,a% mar#a/ a$* ma#s%mu$ Ia &u*a m"ru,a#a$ sa-u #"ma/%ra$ a$*

  m"m'a$-u ,ara *uru u$-u# m"m'%m'%$* ,"la&ar s"masa m"$&awa' sala$

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  5/62

  Kertas 1 (5226/1) Kertas satu berbentuk ujian

  objektif berstruktur 

  Kertas 2 (5226/2) Kertas 2 berbentuk ujian subjektif 

  FORMAT PENTAK!RAN

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  6/62

  B"# P$%K% K$%TS 1 K$%TS 2

  1  J"$%s I$s-rum"$

  U&%a$ O'&"#-%

  B"rs-ru#-ur

  U&%a$ Su'&"#-% 

  2  J"$%s I$s-rum"$

  I-"m O'&"#-% 

  % A$"#a P%l%/a$ mu+a/%% A$"#a P%l%/a$ Km,l"#s

  I-"m Su'&"#-% 

  % I-"m R"s,$ T"r/a+

  %% I-"m B"rs-ru#r-ur

  ' B%la$*a$

  Sala$

   J"$%s Sala$ (Jawa'

  S"mua) % Bahagaian  

    20 sala$ O'&"#-% (A$"#a P%l%/a$ )

  %% Bahagian B (

    B"rs-ru#-ur

  3 Sala$ ( Jawa'

  l%ma sala$sa/a&a4 Sala$ 1 wa&%' +%&awa' +a$ ,%l%/ ma$ama$a  sala$ a$* la%$ )

  !NTR"MEN PENTAK!RAN

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  7/62

  B" #

  P$%K% K$%TS 1 K$%TS 2

   Jumla/ Mar#a/ 0 Mar#a/ 100 Mar#a/

  5 T"m,/ U&%a$ 1 Jam 15 M%$%- 2 Jam 70 M%$%-

  6 Wa&ara$

  K$s-ru#

  P"$*"-a/ua$  50

  8 P"ma/ama$ 9 50 8

  P"$*"-a/ua$ 9 20 8

  P"ma/ama$ 9 0 8 K"ma/%ra$ 0 8

  3 :a#u,a$ K$-"#s

  M"$*.a#u,% s"mua '%+a$*

  ,"m'"la&ara$ -%$*#a-a$  +a$ 5

  M"$*.a#u,% s"mua '%+a$* ,"m'"la&ara$

  -%$*#a-a$  +a$ 5

  ; Aras #"su#ara$

  R"$+a/ 9 R

  S"+"r/a$a 9 S

   T%$**% 9 T

  R  50 8

  S  70 8

   T  20 8

  R  50 8

  S  70 8

   T  20 8

  !NTR"MEN PENTAK!RAN

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  8/62

   Item Soalan :

  a) Aneka Pilihan b) Berstruktur 

   Masa :

  1jam 15 minit = 75 minit.

   Soalan mengenai semua topik ang telah !ipelajari !i

  tingkatan " !an 5

  #enis Instrumen

  $jian %bjekti&  ' Bahagian: A ( B

   ombor ko! 5''*+1

   Markah : ",

  KERTA 1 5226/1

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  9/62

  Bahagian A

  ', Soalan !ikemukakan = ', Markah

  • Soalan Aneka Pilihan Pi#i$an A% &% '  

  • Pi#i$an ber*asarkan +a*an,an -an, te#a$ *iberikan

  • Pi#i$an ber*asarkan ,abun,an bebera.a jaa.an -an,

  sesuai

  KERTA 1 5226/1

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  10/62

  Bahagian B: - ', Markah Soalan '1  ", )

  1. /ulis Istilah 0ang Sesuai

  '. engkapkan Pernataan

  2. engkapkan 3ajah + 4arta + #a!ual

  ". /uliskan ukum + #enis Iba!at

  5. Benar atau salah *. Pa!anan

  KERTA 1 5226/1

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  11/62

  • Contoh: Tulis istilah/ hukum / jenis ibadat

  21. Teks hadis ialah sesuatu e!ka!a "an# diambil da!iada $asulullah SA%.

  Matan

   Contoh: Len#kakan e!n"ataan.

    2& . %ah"u al'(u!an ditu!unkan se)a!a *******

  selama 2+ tahun keada $asulullah SA%

  melalui malaikat ,ib!il a.s

  &er.erin,kat0.erin,kat

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  12/62

  S-M 211

  Contoh: Ca!ta / !ajah / jadual

  2 ia#a$  A# 0 3a*ia$

  4 ia#a$ A# 0 Muraba$a$

  )o* Soalan Pern!ataan +awapan

  2,

  Seorang pendeposit men!impan wang di ank dan menerima keuntungan hasil simpanann!a erdasarkan udi i-ara ank 

  '.

  Seorang pemilik keun menjual keunn!a dengan mengamil keuntungan '. / daripada harga asal keun terseut

  Al Wa+%a/

   A#0Muraba$a$

  Tu#is .a*a ruan,an -an, *ise*iakan *i baa$ *en,an

  ber.an*ukan .i#i$an jaa.an *ari.a*a 7a*ua# A

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  13/62

  • SPM 2011

  Perkara 8 .erkara

  9an, Merosakkan

  !ba*at

  :asa**en,ki

  "n,kit 0

  ;en,un,kit

  Murta*% -irik

  *an Munafik

  P

  S

  &er*asarkan 'arta *i atas 

  44  P ia#a$

  4<  = ia#a$

   A>a (.erkara

  -an,

  ;en-akitkan

  $ati)

  6 3

  Takbur

  Riak

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  14/62

  • Contoh adanan 211

  1

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  15/62

  • S-M 21

  • Contoh : Tandakan 4  5 ada e!n"ataan "an# betul   Tandakan 4 65 ada e!n"ataan "an# salah

  +7. -!insi al'Musa8ah ialah eme!intahan 9slam be!tujuan

  men#ikti!a3 dan menjamin hak se!ta tan##un#ja8ab setia indiidu. 4 5

  +;. 9slam membena!kan umatn"a be!akaian men#ikut 3es"en

  te!kini sela#i ia be!sesuaian den#an hukum s"a!ak 4 5

  +mat 9slam dituntut sua"a men"elesaikan sesuatu

  masalah men#ikut keentin#an hidu. 4 = 5

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  16/62

  S-M 21

  Contoh : Tandakan 4  5 ada e!n"ataan "an# betul

    Tandakan 4 65 ada e!n"ataan "an# salah

  +7. -!insi al'Musa8ah ialah eme!intahan 9slam be!tujuan

  men#ikti!a3 dan menjamin hak se!ta tan##un#ja8ab setia

  indiidu. 4 5 +;. 9slam membena!kan umatn"a be!akaian men#ikut 3es"en

  te!kini sela#i ia be!sesuaian den#an hukum s"a!ak 4 5

  +mat 9slam dituntut sua"a men"elesaikan sesuatu masalah

  men#ikut keentin#an hidu. 4  5

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  17/62

  S-M 211

  Contoh : Tandakan 4  5 ada e!n"ataan "an# betul

    Tandakan 4 65 ada e!n"ataan "an# salah

  +7. -!insi al'Musa8ah ialah eme!intahan 9slam be!tujuan

  men#ikti!a3 dan menjamin hak se!ta tan##un#ja8ab setia

  indiidu. 4= 5 +;. 9slam membena!kan umatn"a be!akaian men#ikut 3es"en

  te!kini sela#i ia be!sesuaian den#an hukum s"a!ak 4= 5

  +mat 9slam dituntut sua"a men"elesaikan sesuatu masalah

  men#ikut keentin#an hidu. 4 = 5

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  18/62

  Bahagian B

   [email protected]!A KERTA 1

  Bi

  l Kata Kerja

  Tahun

  .0 . . .3 0; 0< 10 11

  1

   Tul%s Is-%la/ =

  !u#um= J"$%s

  I'a+a-

        

  2 L"$*#a,#a$

  P"r$a-aa$

        

  7

  L"$*#a,#a$

  :ar-a = Ra&a/ =

   Ja+ual

    

    

   Pa+a$a$   

   

    

  5 B"-ul sala/          

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab TASAWUR ISLAM SPM 2013 (2).pptx

  19/62

  Mas a

  :"ra% a$

  Sala $

   J"$%s sala$

   Jum Sala$

  Sala$

  +%&awa '

   Ta&u# sala$

  1 Jam 15

  M%$%-(35 M%$%-)

  Ba/a*% a$ A

  Sala$ a$"#a ,%l%/a$