teknik menjawab matematik upsr 2016

Upload: yim-cecilia

Post on 07-Aug-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  1/44

  GM\BGMNKNH @JBE ? LMKARQ@HA ]MLK ]MD

  Cbhakbj Wbkhmk Dbhonwnc

  Dntbdntmk F`rdnt CnenruRY\S

  Rhtuk Durmg-durmg Wneuh6

  YYG Ybhndpnha

  3!6

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  2/44

  Msm knhguhanh cbhakbj tbkhmkdbhonwnc s`njnh dntbdntmk

  cbrf`rdnt cnenru RY\S 39>6>. YBHABHNJNH

  3. \@NJNH KCNW GNJND K> GNH K3

  GNH K3

  7. SRDR\NH KBJBDNENH DRSMG GNJND KBSWN\ > GNH KBSWN\ 3 2. NYN ]NHA YBSJR \N]N JNKRKNH \BDN\N DBHONQNC KBSWN\ 3.

  6. F@SDNW JNDN V\ F@SDNW CNENSR

  1. NYNKNE \@NJNH KCNW GNH L@HW@E \@NJNH KCNW.

  . L@HW@E JNWMENH KBSWN\ > GNH KBSWN\ 3 GNH \KBDN

  ONQNYNH ! 3" \@NJNH GMRCNE\RNM GNSM \@NJNH GNJND CRKRWBK\ DNWBDNWMK WNERH 6 DBHAMKRW W@YMK # 3$>6%

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  3/44

  YBHABHNJNH

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  4/44

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  5/44

  • Dntbdntmk wnomc gnjnd RY\S.

  • Dbdpuhynm 3 kbrtns ( k> gnh k3)

  • Kbrtns >

    - Romnh cobktm! ( nhbkn pmjm"nh)

  - > ond

    - #$ snjnh

    - #$ dnrkn"

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  6/44

  Kbrtns 3

    - uomnh sucobktm! ( pbjcn%nm cbhtuk

  rbsphg tbr"ng)

    - > ond

    - >& snjnh

    - '$ dnrkn"Ybdnrkn"nh dntbdntmk

  K> k3 * >$$ +

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  7/44

  \@NJNH KCNW GNJND K> GNH K3

  • \,/ K9 < \,/ 97S26K6S S\ 6/116.

  • K> / K3 D7/1/R/16 \,/ K9.

  • 5RD< \,/ K9 6K D7/7/R\76Y

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  8/44

  YBDNSKNENH KBSWN\ DNWBDNWMK K> GNH K3

  2,SD 9 > \,/ ( > DSK > \,/ ( > DSK D = 3 D / ? D

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  9/44

  SRDR\NH KBJBDNENH KBSWN\ >SRDR\NH KBJBDNENH KBSWN\ >

  "Cbrnhaanpnh dntbdntmk sbhnha.Cbrnhaanpnh dntbdntmk sbhnha.

  "Ap! dbh"n#n$ sn%nh.Ap! dbh"n#n$ sn%nh.

  "&m'nk dbh$n(n sn%nh 'bhanh tb%mtm.&m'nk dbh$n(n sn%nh 'bhanh tb%mtm."&m'nk )n!nd kbdn!mrnh nsns sbs*nt*&m'nk )n!nd kbdn!mrnh nsns sbs*nt*

  tn"*k.tn"*k.

  "&m'nk )n!nd sn%nh +nha 'm$n(n.&m'nk )n!nd sn%nh +nha 'm$n(n.

  "Ap! dbh"n#n$ sn%nh.Ap! dbh"n#n$ sn%nh.

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  10/44

  SRDR\NH KBJBDNENH KBSWN\ 3SRDR\NH KBJBDNENH KBSWN\ 3

  "Cbrnhaanpnh dntbdntmk sbhnha.Cbrnhaanpnh dntbdntmk sbhnha.

  "Ap! dbh"n#n$ sn%nh.Ap! dbh"n#n$ sn%nh.

  "&m'nk )n!nd khsbp sbs*nt* tn"*k.&m'nk )n!nd khsbp sbs*nt* tn"*k."&m'nk )n!nd kbdn!mrnh nsns sbs*nt*&m'nk )n!nd kbdn!mrnh nsns sbs*nt*

  tn"*k.tn"*k.

  "&*%msnh +nha tm'nk kbdns.&*%msnh +nha tm'nk kbdns.

  "&m'nk dbhaa*hnknh pbd$nrms *ht*k&m'nk dbhaa*hnknh pbd$nrms *ht*kdbd$*nt anrmsnh.dbd$*nt anrmsnh.

  "&m'nk dbd$mhn n+nt dntbdntmk.&m'nk dbd$mhn n+nt dntbdntmk.

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  11/44

  " Dbh*%ms sn%nh ntn* nhakn +nha sn%n!.Dbh*%ms sn%nh ntn* nhakn +nha sn%n!.

  " Lbpnt p*t*s nsn $m%n sn%n! dbhamrn.Lbpnt p*t*s nsn $m%n sn%n! dbhamrn.

  " &m'nk t*%ms *hmt pn'n "n#npnh.&m'nk t*%ms *hmt pn'n "n#npnh.

  " &m'nk dbh*h"*kknh "n%nh dbhamrn +nha&m'nk dbh*h"*kknh "n%nh dbhamrn +nhasbdp*rhn.sbdp*rhn.

  " \n%n! dbhamrn 'nh sn%n! pm%m! pbrnsm.\n%n! dbhamrn 'nh sn%n! pm%m! pbrnsm.

  " K*rnha dbd$brm pbr!ntmnh kbpn'nK*rnha dbd$brm pbr!ntmnh kbpn'nsn%nh , dnrkn!.sn%nh , dnrkn!.

  " &m'nk )n!nd sn%nh.&m'nk )n!nd sn%nh." &m'nk dn!* sbdnk "n#npnh.&m'nk dn!* sbdnk "n#npnh.

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  12/44

  #nrn dbhonwnc kbrtn$ 3$bdn$n RY\S

  !%Dbdcn&n gnh dbdnendm $`njnh gbhanhtbjmtm%

  3% 'nwnc $`njnh dbhamkut urutnh &`ht`e gnrm

  (m) kb (mm) gnh kb (mmm)%*%Fmkmr dbhgnjnd tbrengnp $`njnh +nha

  gm$`nj tbrutndnh+n $`njnh ,CW%

  .% Wuhoukknh pbhamrnnh/ uhmt gnh n+nt

  dntbdntmk $bkmrnh+n gmpbrjuknh%

  9% Wujm$nh h`dc`r db$tm objn$ gnh tmgnk kncur%

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  13/44

  #nrn dbhonwnc kbrtn$ ! gnh 3$bdn$n RY\S

  9; 2)

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  14/44

  F`rdnt jndn >$ F`rdntcnenru 3!6

  2rdnt jndn

  /yntnknh gun rntus rmcu tm%n rntus jmdn puju" gnjnd pbrkntnnh. : > dnrkn"4

  2rdnt cnru

    3$$ ?&$

  m) /yntnknh gnjnd pbrkntnnh. : > dnrkn"4

  mm) /yntnknh gm%mt ynh% tbrjbtnk pngn hmjnm tbdpnt rmcu. : > dnrkn" 4

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  15/44

  \`njnh ,CW

   YK< 6R \,/ K9 8888888

   K< \,/ K9 6R \/1 \R\

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  16/44

  \`njnh ,CW

  \,/ 0/1 D7/1R56 D6/ DRS6 /

  D7D7SRK/ Y7D6K6S/ S\ 6/116.

  6K \R\< 7Y6 Y7SR D7D6K6S \7;S D7/D

  7S

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  17/44

  #`ht`e $`njnh ,CW

  ukmsknh sbcun" sb%mbdpnt tbpnt ynh% dbdpuhynm juns

  3# Cd L

  >3Cd

  3Cd

  ' Cd

  # Cd

  G Cd

  ? Cd

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  18/44

  #`ht`e jntmenh gnh tbkhmkdbhonwnc $`njnh dntbdntmk

  `rdnt cnenru RY\S

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  19/44

  ,

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  20/44

  #nrn dbhonwnc kbrtn$ ! gnh 3$bdn$n RY\S

  9; 2)

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  21/44

  !%

   htnrn ynh% cbrmkut= ynh% dnhnkn" dbdpuhynm hmjnm ynh% sndn

  gbh%nh ' B&$ $$$8

   .'B& 5utn

  9.'B.& 5utn

  ;.'.B& 5utn

  .$.'B& 5utn

  3%   4ñ3>

  7>7

   .

  9.

  ;.

  .

  3

  >3

  3

  >7

  3

  >6

  3

  >5

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  22/44

  *%

  #&.>3 >& F ?.3 *

   .#3.$B

  9.&'.$3

  ;.&'.A3

  .'$.>3

  .%  htnrn ynh% cbrmkut= ynh% dnhnkn" dbdpuhynm hmjnm ynh% pnjmh%kbCmj8

   .3$+ gnrmpngn >?$$

  9.?$+ gnrmpngn >G$

  ;.'$+ gnrmpngn A$.G$+ gnrmpngn ?$

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  23/44

  9%

  Snon" > dbhuhoukknh "nr%n cn%m gun obhms cun"-cun"nh

  tbdpntnh.

  Dnry dbdcbjm 3 cmom hbhns= # cmom gurmnh gnh sbcmom tbdcmknm

  gbh%nh "nr%n SD 3$$. 9brnpnkn" "nr%n sbcmom tbdcmknm mtu8

   .SD >#.'$

  9.SD >&.'$;.SD 3&.#$

  .SD ?$.#$

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  24/44

  6%

  Snon" 3 dbhuhoukknh wnktu cbrdujn kbjns tndcn"nh Dhn gm

  sbkjn"hyn.

  Snon" 3

  Dhn dbh%"ngmrm kbjns dntbdntmk sbjndn #& dmhmt gnh 9n"nsn

  Dnjnysmn sbjndn &$ dmhmt= gbh%nh wnktu rb"nt sbjndn 3$ dmhmt

  gm nhtnrn kbgun-gun kbjns mtu. Yngn pukuj cbrnpnkn" kbjns

  tumsybh Dhn tndnt8

   .3.#& p.d

  9.?.>$ p.d

  ;.?.#& p.d

  .#.>& p.d

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  25/44

  7%

  Snon" ? dbhuhoukknh msm pngu sntu pnkbt susu .

  Snon" ?

  Yunh \mtm tbjn" dbdcbjm ? pbkbt susu sb%nr ynh% sndn. mn

  dbh%%uhnknh 3$?& dj gnrmpngn susu sb%nr tbrsbcut uhtuk

  dbdcunt kbk. 9nkmhyn tbjn" gmtunh%knh sndn cnhynk kb gnjnd

  & cmom ctj. 9brnpnknh msm pngu = gnjnd dj = susu gm gnjnd sbtmnp

  ctj8

   .>A?

  9.3&?

  ;.??#

  .&?3

  > mtbr 

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  26/44

  2%

  Snon" # dbhuhoukknh sbcmom kbk cbrcbhtuk kucmg

  Snon" #

  Kbk tbrsbcut gmpth% kbpngn 3& kbpmh% ynh% sndn cbsnr.

  9brnpnkn" msm pngu= gnjnd Cd E= sbpth% kbk8

   .3#

  9.?3;.?G

  .#'

  G Cd

  3$ Cd

   & Cd

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  27/44

  %

  Snon" & dbhuhoukknh tmtmk Y gnh M ynh% gmjukms pngn sntn" ;nrtbs.

  Snon" &

  -

  >

  3

  ?

  #

  &'

  B

  y

  $> 3 ? # &

   

  '

   

  B

   

  G

   

  A

   

  O

   

  mtmk Y= M gnh S dbdcbhtuk sntu sb%m tm%n sndn smsm./yntnknh krgmhnt ynh% duh%kmh cn%m tmtmk S mtu.

    . ( &=>)

  9.( &=?)

  ;.( &=')

  .( '=&)

  M Y 

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  28/44

  !% Snon" ' dbhuhoukknh 3 obhms cun"-cun"nh .

  Snon" '

  Ynk Sndjm dbhybgmnknh #G cmom cun" tbdcmknm gnh #$ cmom hbhns

  uhtuk gmounj gm %brnm cun"-cun"nhhyn. \bcnhynk #& cmom tbdcmknm

  gnh ?G cmom hbhns tbjn" gmounj. 9brnpnkn" hmscn" cun" tbdcmknm

  gnh cun" hbhns ynh% tmh%%nj8

   .3 ?9.? 3

  ;.# >

  .# 3

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  29/44

  !!% Ymkt%rn! dbhuhoukknh oudjn" kutmpnh gbrdn ynh% tbjn" gmnhourknhjb" Ybrsntunh 9ujnh \ncmt Dbrn" gm sbcun" sbkjn" dbhbh%n".

  Cht"

  Cht"

  Cht"

  Cht"

  Dbwnkmjm > rnh%

  /yntnknh dmh cn%m kutmpnh gbrdn mtu .

   .SD >$.&$ 9. SD >>.?$ ;. SD >3.&$ . SD >?.&$

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  30/44

  !3 /yntnknh ynh% dnhnkn" duh%kmh cbrjnku pngn pbrmstmwn gm cnwn"

   .  brgnpnt G "nrm gnjnd sbdmh%%u

  9.  9uruh% pbh%umh ngn gm pnhtnm Dnjnysmn

  ;.  \njom turuh gm hb%nrn Dnjnysmn.  1ncuh%nh gun sb%m tm%n dbhongm sntu sb%m bdpnt tbpnt

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  31/44

    ,

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  32/44

  !% Snone ! dbhuhoukknh gun gmamt gnh 9gmamt +nha hmjnm tbdpnth+n gmcbrmknh gnjndkuruhanh%

  G( Smcu) $ B( Sntus rmcu) $ '(sn) 3( Yuju") >( 5utn)

  m) 9bhtukknh sntu hdcr B gm%mt gbh%nh dbh%%uhnknh sbdun gm%mt gnh hmjnm

  tbdpnt ynh% gmcbrmknh gnjnd Snon" >. : > dnrkn"4

  mm) 9uhgnrknh hdcr gm onwnpnh (m) kbpngn puju" rmcu ynh% tbrgbknt

    : > dnrkn" 4

  > B$G $3'

  Snon" >

  > B$G $3' * > B>$ $$$

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  33/44

  3% \bcnh+nk gnrmpngn $bcmjnhanh durmgdbh+brtnm

  n&nrn jnrmnh 3 d% gnrmpngn durmg mtuturut tbrjmcnt gnjnd n&nrn j`dpnt onue %

  m)

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  34/44

  *%

  m) 3&k%

  BG.# O & #

   

  * AG

  $.>3&k% O G *> k%

  * >$$$ %

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  35/44

  .%Dhn = Jurnmgn" gnh 9mjjy cbrkh%sm sbcmjnh%nh %ujm. Dhn dbhgnpnt

  3&+ gnrmpngn oudjn" %ujm mtu dnhnknjn Jurnmgn" dbhgnpnt #$+ gnh

  cnkmhyn ngnjn" kbpuhynnh 9mjjy. 9mjnh%nh %ujm Dhn pbrjb" mnjn" >3$

  cmom.

  m)

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  36/44

  9%Dbm ;"mh% dbhgnpnt pmhondnh pbhgmgmknh cbroudjn" SD >G$ $$$

  gbh%nh !nbgn" >+ sbtn"uh.

  m)

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  37/44

  6%

  S&'&( 6 )*+,+',--&+ )&& /*9&- 7,& /,&( /& 7&9 C&+7&9 7&+ )&& /&

  7 C&+7&9 ]. W*)( )&& /&5 -*7,&=7,& /& 7&9 C&+7&9 -* C&+7&9 ]

  &7&&( &)&.

  9nhgnr 9nhgnr 0

  9ns Y

  9ns M

  B.>& nd #.&$pd

  G.>$ nd

  Snon" '

  mm% O-& /& ? /*9&- &;& 2 )+ 7&9&7& )&& :&+5 7*&-&+ *&

  *9&+5-, 7 '&&+ 9&:& *&)& "$ )+ . Y&7& ,-, /*9&&-&( /& ? &-&+ /&

  7 /&+7&9 ] 4 C*9-&+ '&;&&+ &+7& 7&&) *) >3 '&). 8 < )&9-&( 0

  % E,+5 *)( *9'&&+&+ /& Y # 7&&) '&) 7&+ )+

    8 > )&9-&(0>' ond &$ dmhmt F B ond >& dmhmt

  * A ond ?& dmhmt

  G ond >$ dmhmt F & dmhmt

  * G ond $& dmhmt

  G ond $& dmhmt A ond ?& dmhmt #$ dmhmt

  * >G ond 3$ dmhmt

  * '.3$ pd

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  38/44

  7%

  S&'&( 1 )*+,+',--&+ *5,,+5 -&+ :&+5 7/* *( ,&+ N)+&( /*9(&95& SD 32$. K&+

  , 7+5 -*&7& 2 /&(&5&+ :&+5 &)& &+'&+5. G& )*+55,+&-&+ < /&(&5&+ ,+,-

  )*)/,& /&', &+&-+:&.

  Snon" B

  % C*9&&-&( &+'&+5 -&+# 7&&) )# :&+5 75,+&-&+ ,+,- )*)/,& /&', &+&-+:& .

    8 3 )&9-&( 0

  % W,-&+ *I&(&+ -&+ :&+5 75,+&-&+ *( ,&+ N)+&( ,+,- )*)/,& /&',

  &+&-+:&.

  8 > )&9-&(0

  3$ d

  % C*9&&-&( (&95& -&+ :&+5 )&( +55&4 83 )&9-&(0

  2

  <

  d

   x

  >3

  2

  69

  392

  <

  4

  d SD 

  d

   SD 

  /29.>3

  39

  329

  4

  3$d->3d * Gd

  Gd O SD >3.&$

  *SD >$$

  Y \>$Cd

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  39/44

  2%Y

  M S

  \

  >$Cd

  >'Cd

  >3Cd'Cd

  S&'&( )*+,+',--&+ 5&/,+5&+ 7,& *5 5& /*9,7, *5&-. Y&+'&+5 ?S

  &7&&( 7,& -& */( &+'&+5 7&9&7& \W.

  % H:&&-&+ &+'&+5 \W 7&&) I) 8 > )&9-&(0

  % E,+5-&+ *9)**9# 7&&) I) # *,9,( 9&'&( *9*/, 8 3 )&9-&(0

  % J,--&+ */,&( *55& /*9,7, *5&- 7*+5&+ *9)**9+:& &7&&( 3" I).

  8 3 )&9-&(0

  >'Cd 3 * G Cd

  >3Cd >$Cd G Cd ' Cd >'Cd* &3Cd

  5nwnpnh tbrcukn gbh%nh pbrmdbtbr 3# Cd

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  40/44

  A S&'&( )*+,+',--&+ - Q :&+5 7,- &7& &&( L&9*

  y

  O$ > 3 ? # & ' B G A

  >3

  ?

  #

  &

  B

  '

  w

  Snon" A

  m) /yntnknh krgmhnt tmtmk I. : > dnrkn"4

  mm) mcbrmknh sntu tmtmk M dbdpuhynm krgmhnt (3 = ? ). nhgnknh tmtmk M.

  : > dnrkn"4

  ( & = # )

  M

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  41/44

  / S&'&( >$ )*+,+',--&+ 7,& '*+ &-9) 7&&) */,&( -&- .

  cbrpbrmsn

  rbhcbrpbrmsnCkjnt

    3& cntnh%

  S&'&( >$

  G/*9-&+ /&(&;& 3" 7&9&7& &-9) , /*9*9& 9*+ 7&+ **/(+:& /*9*9&I-&.

  m) C*9&&-&( /&+5&+ &-9) /*9*9& 9*+ 4 83 )&9-&(0

  mm) H:&&-&+ +/&( /&+5&+ &-9) /*9*9& 9*+ -*&7& /&+5&+ &-9)/*9*9& I-&4 8 3 )&9-&(0

  6

  >99

  699

  32>99

  37

  4

  4

   x

   &-9) I-& 32 = 6 >@9*+ I-&

  6 >

  ;nrtn pnjnh% dbhuhoukknh ounjnh ? obhms hnsm jbdnk gbh%nh jnuk

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  42/44

  >>;nrtn pnjnh% dbhuhoukknh ounjnh ? obhms hnsm jbdnk gbh%nh jnuk

  ynh% cbrcbHn gm Sbstrnh \brm \nynh% gnjnd sbdmh%%u. Sbstrnh mhm

  cbrpbrnsm sbtmnp "nrm sbjnmh "nrm "ng.

  m) /yntnknh hnsm jbdnk ynh% dnhnkn" ngnjn" 3 knjm jbcm" cnhynk

  gnrmpngn hnsm jbdnk gbh%nh gn%mh% jbdcu8 : > dnrkn"4

  mm) & * A$

  A$ ' * >&

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  43/44

  !3m) /yntnknh sntu pbrmstmwn ynh% nknh cbrjnku gm knwnsnh pnhtnm gm hb%nrn

  Dnjnysmn.

  n) brgnpnt rnh% cbrbhnh% gm pnhtnm

  c) brgnpnt rnh% dbh%utmp smput @ kujmt smput .

  C) brgnpnt rnh% cbrdnmh cjn gm pnhtnm

  mm) Yngnhknh pbrmstmwn gbh%nh kbcjb"ongmnhhyn.

  \untu enrm hnhtmku&mha cbrtnhguk

  \btneuh dbdpuh+nm*66 enrm

  $ntu enrm dbdpuh+nm39 ond

  Duhakmh

  cbrjnku

   Wmgnk duhakmhcbrjnku

 • 8/20/2019 Teknik Menjawab Matematik UPSR 2016

  44/44