ceramah menjawab kertas 022 upsr

24
BENGKEL P&P DAN TEKNIK MENJAWAB KERTAS 2 UPSR 022

Upload: cy810912

Post on 04-Aug-2015

1.826 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

BENGKEL P&PDAN

TEKNIK MENJAWABKERTAS 2 UPSR

022

Page 2: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

1 jam 15 minit

1 jam 15 minit

Bhg. A(15 minit)

Bhg. A(15 minit)

Bhg. B(40 minit)

Bhg. B(40 minit)

Bhg. c(20 minit)

Bhg. c(20 minit)

10

30

20

Page 3: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

KERTAS 2KERTAS 2KERTAS 2KERTAS 2

BAHAGIAN ABAHAGIAN A

Page 4: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

SKEMA PEMArKAHANSKEMA PEMArKAHANBAHAGIAN ABAHAGIAN A

Cemerlang8-10

i . Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik.

ii . Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik.

iii. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.

Page 5: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

Baik6-7

i . Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.

ii . Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik.

iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.

Page 6: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

MemuaskanMemuaskan

4-54-5

i . Menggunakan ayat yang mudah i . Menggunakan ayat yang mudah

dan ringkas sesuai dengan bahan dan ringkas sesuai dengan bahan

grafik.grafik.

ii . Penggunaan pelbagai kata danii . Penggunaan pelbagai kata dan

kosa kata yang terhad dan kosa kata yang terhad dan sesuai.sesuai.

iii. Terdapat banyak kesalahan iii. Terdapat banyak kesalahan dalam dalam

tanda baca dan ejaan.tanda baca dan ejaan.

Page 7: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

Pencapaian Pencapaian tahap minimumtahap minimum

0-30-3

i . Ayat tidak sesuai dengani . Ayat tidak sesuai dengan

bahan grafik.bahan grafik.

ii . Penggunaan perkataan yang ii . Penggunaan perkataan yang

terhad dan tidak sesuaiterhad dan tidak sesuai

dengan bahan grafik.dengan bahan grafik.

iii .Tidak menguasai kemahiran iii .Tidak menguasai kemahiran

tanda baca dan ejaan.tanda baca dan ejaan.

Page 8: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

BAHAGIAN ABAHAGIAN A masa yang diperuntukan 15 minitmasa yang diperuntukan 15 minit

memindahkan maklumat berdasarkanmemindahkan maklumat berdasarkan bahan rangsanganbahan rangsangan 5 ayat5 ayat

Bilangan perkataan tidak ditetapkanBilangan perkataan tidak ditetapkan

Page 9: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

CARA MENJAWABCARA MENJAWAB memahami kehendak soalanmemahami kehendak soalan

melihat dan memahami bahan rangsangan melihat dan memahami bahan rangsangan

bulatkan aktiviti-aktiviti dalam gambarbulatkan aktiviti-aktiviti dalam gambar

gunakan kata kerja yang betul dan tepatgunakan kata kerja yang betul dan tepat

letakkan watak letakkan watak

membina ayatmembina ayat

menyemak ejaan dan tanda bacamenyemak ejaan dan tanda baca

Page 10: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

BAHAGIAN CBAHAGIAN C

Page 11: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

CemerlangCemerlang

16-2016-20

i.i. Ulasan jelas dan tepat Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan ransangan.berdasarkan bahan ransangan.

ii.ii. Penggunaan pelbagai kata dan Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan sesuai dengan bahan ransangan.ransangan.

iii.iii. Penggunaan ejaan dan tanda Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.baca yang betul.

Page 12: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

BAikBAik

10-1510-15

i.i. Ulasan tepat dan jelas Ulasan tepat dan jelas menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan gramatis berdasarkan bahan ransangan. ransangan.

ii.ii. Penggunaan pelbagai kata dan Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan sesuai dengan bahan ransangan.ransangan.

iii.iii. Terdapat beberapa kesalahan Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.tetapi tidak menjejaskan ayat.

Page 13: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

memuaskamemuaskann

5-95-9

i.i. Ulasan tepat menggunakan Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan ringkas.ayat yang mudah dan ringkas.

ii.ii. Penggunaan pelbagai kata dan Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan kosa kata yang terhad dan sesuai.sesuai.

iii.iii. Terdapat banyak kesalahan Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaandalam tanda baca dan ejaan

Page 14: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

pencapaianpencapaian

tahap tahap minimumminimum

0-40-4

i.i. Ulasan tidak menepati dengan Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsangan.bahan rangsangan.

ii.ii. Penggunaan perkataan yang Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan terhad dan tidak sesuai dengan bahan rangsangan.bahan rangsangan.

iii.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. baca dan ejaan.

Page 15: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

BAHAGIAN CBAHAGIAN C

masa yang diperuntukan 20 minitmasa yang diperuntukan 20 minit

memahami dan mengulasmemahami dan mengulas

bilangan perkataan tidak kurang bilangan perkataan tidak kurang

daripada 40 patah perkataan daripada 40 patah perkataan

Page 16: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

ARAHAN:

TULISKAN BEBERAPA AMALAN BAIK YANG KAMU BOLEH

DAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG

JAWAPAN ANDA MESTILAH TIDAK MELEBIHI40 PATAH PERKATAAN.TULISKAN JAWAPAN

ANDA DALAM SATU PERENGGAN.

BAHAGIAN C1 SOALAN (WAJIB DIJAWAB)

Page 17: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

1. Baca dan fahami kehendak soalan. Lihat sama ada amalan baik, pengajaran atau nilai murni.

2. Baca dan fahami petikan yang diberi ayat demi ayat.

3. Garisi ayat dan perkataan yang penting terutamanya mematuhi kriteria kehendak soalan. Cari sikap, nilai, pengajaran yang ada.

4. Tulis dan ulas dengan menggunakan gaya dan tatabahasa yang mudah difahami dan tidak terlalu panjang. Tuliskan juga penanda wacana yang sesuai.

5. Jika nilai yang diberi negatif, ulas dengan menggunakan nilai yang positif.

BAHAGIAN CKAEDAH MENJAWABKAEDAH MENJAWAB

Page 18: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

ARAHAN:

TULISKAN BEBERAPA AMALAN BAIK YANG KAMU BOLEH

DAPATI DARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANG JAWAPAN

KAMU MESTILAH TIDAK MELEBIHI 40 PATAHPERKATAAN.TULISKAN JAWAPAN KAMU DALAM

SATU PERENGGAN.

1. Amalan baik2. Nilai murni3. Pengajaran

BAHAGIAN C1 SOALAN (WAJIB DIJAWAB)

Page 19: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

Hamdan bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton Hamdan bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyen televisyen

hingga larut malam.Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus hingga larut malam.Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapai mencapai

basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa bersalam dengan ibu dan basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa bersalam dengan ibu dan

bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghiraukan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghiraukan lampu lampu

merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan

ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada di berada di

tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa

mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu “Negaraku”, “Negaraku”,

dia masih berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak dia masih berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang kepulang ke

rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi diberi

tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.

Page 20: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

membaca dan memahami kehendak soalan (1M) membaca petikan (3M) mencari maklumat yang dikehendaki (5M) membuat rumusan (9M) menyemak ejaan dan tanda baca (2M)

Page 21: Ceramah menjawab kertas 022 upsr
Page 22: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

THE ENDTHE END

Page 23: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

Disediakan oleh :Disediakan oleh :

CIK PHAN CHIEW CIK PHAN CHIEW YETYET

Page 24: Ceramah menjawab kertas 022 upsr

SEKIAN , SEKIAN ,

TERIMA KASIHTERIMA KASIH