86323529 teknik menjawab soalan matematik upsr

Upload: zebree

Post on 07-Jul-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  1/23

  TIP DALAM MENJAWAB

  SOALAN MATEMATIK

  KERTAS 2 DALAM UPSR

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  2/23

  Tajuk-tajuk pentingTajuk-tajuk penting

  Meliat kepa!a anali"i" "#alan UPSR !a$ipa!a taunMeliat kepa!a anali"i" "#alan UPSR !a$ipa!a taun

  2%%&-2%''!apatla !i(uat "atu ke"i)pulan2%%&-2%''!apatla !i(uat "atu ke"i)pulanke*en!e$ungan !an keke$apan "#alan (e$tu)puke*en!e$ungan !an keke$apan "#alan (e$tu)pupa!a (e(e$apa tajuk te$tentu +-pa!a (e(e$apa tajuk te$tentu +-

   

   PPPPPPPPPPPP 

  pe$puluanpe$puluan

  Pe$atu"Pe$atu"

  WangWang

  Bentuk !an $uangBentuk !an $uang

  Te$!apat 2 atau & "#alan !ala) t#pikTe$!apat 2 atau & "#alan !ala) t#pikpengu)pulan Data !an pu$atapengu)pulan Data !an pu$ata

   Lain-lain t#pik Lain-lain t#pik an,a I atau 2 "#alanan,a I atau 2 "#alan

  http://analisis.xls/http://analisis.xls/http://11-purata.doc/http://11-purata.doc/http://7-pan%20jang.doc/http://7-pan%20jang.doc/http://7-pan%20jang.doc/http://11-purata.doc/http://analisis.xls/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  3/23

    ecahan

   ecahan

   Menuli" pe*aan kepa!a pe*aan "eta$aMenuli" pe*aan kepa!a pe*aan "eta$aatau (entuk te$)u!aatau (entuk te$)u!a

  Mena)(a !an )en#lak n#)(#$ (e$*a)pu$Mena)(a !an )en#lak n#)(#$ (e$*a)pu$

  Da$a( !an (aagi pe*aan !an n#)(#$Da$a( !an (aagi pe*aan !an n#)(#$(e$*a)pu$(e$*a)pu$

  Menuka$ pe*aan tak .aja$ kepa!a n#)(#$Menuka$ pe*aan tak .aja$ kepa!a n#)(#$(e$*a)pu$ atau "e(alikn,a(e$*a)pu$ atau "e(alikn,a

  Men,ele"aikan )a"ala ,ang )eli(atkanMen,ele"aikan )a"ala ,ang )eli(atkanpena)(aan/pen#lakan/ !an #pe$a"ipena)(aan/pen#lakan/ !an #pe$a"i(e$ga(ung ,ang )eli(atkan pe*aan(e$ga(ung ,ang )eli(atkan pe*aan

  http://2-pecahan.doc/http://2-pecahan.doc/http://2-pecahan.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  4/23

  2Perpuluhan

  Menentukan nilai tempat dan nilai digitdalam perpuluhan.

  Menukar pecahan atau peratus kepada

  perpuluhan dan sebaliknya.

  Membundarkan nombor perpuluhan.

  Menyelesaikan masalah yang

  melibatkan penambahan dalam

  perpuluhan.

   Meyelesaikan masalah melibatkan

  operasi bergabung.

  http://3-perpuluhan.doc/http://3-perpuluhan.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  5/23

  3Peratus

  Menukar pecahan wajar kepadaperatus.

  Penukaran antara peratus danpecahan atau perpuluhan.

  Mencari peratusan bagi sesuatukuantiti.

  Menyelesaikan masalah yangmelibatkan peratus.

  http://4-peratus.doc/http://4-peratus.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  6/23

  4 Wang

  Operasi asas yang melibatkan wangcth mengira wang.

  Operasi bergabung yang nelibatkanpendaraban dan pembahagian wang.

  Menyelesaikan operasi bergabungmelibatkan wang.

  Menyelesaikan masalah melibatkanwang.

  http://5-wang.doc/http://5-wang.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  7/23

  5Bentuk dan uang

  Menamakan bentuk!bentuk " dimensi dan 3dimensi.

  Mencari perimeter bagi bentuk " dimensi.

   Mencari luas bentuk " #imensi.

  Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencariperimeter dan luas bagi bentuk " #imensi.

   Menyelesaikan masalah yang melibatkan mencariisipadu bagi bentu kubus dan kuboid.

  Menyelesaikan masalah yang berkaitan mencari

  luas permukaan sesuatu bentuk.

  http://10-bentuk%20dan%20ruang.doc/http://10-bentuk%20dan%20ruang.doc/

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  8/23

  $ormat bagi %oalan &ertas "$ormat bagi %oalan &ertas "

  'da 3 jenis bentuk soalan dalam'da 3 jenis bentuk soalan dalam

  Matematik &ertas " (Matematik &ertas " (%oalan ) Markah%oalan ) Markah

  %oalan " Markah %oalan " Markah 

  %oalan 3 Markah%oalan 3 Markah..

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  9/23

  Soalan 1 MarkahSelalun,a a!a 0 "#alan

  S#alann,a )u!a

  Menggunakan "i)(#l !an n#)(#$ "aaja

   A$a" ,ang te$lalu )u!a

  1an,a pe$lu )enuli" ja.apan "aaja

  '  2  &    0

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  10/23

  S#alan 2 )a$ka

  Selalun,a )engan!ungi '% "#alanS#alan Di$e*t !an )eli(atkan pen,ele"aian

  )a"ala

  Menggunakan "i)(#l/n#)(#$ !an pe$kataan

  Pe$lu )enunjukkan pengi$aan3 jalan ke$ja4

   Be$i ja.apan ,ang (etul !an tepat

  Meli(atkan penuka$an unit

  Le(i !a$ipa!a !ua #pe$a"i

  ' 2

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  11/23

  S#alan & )a$ka

  Selalun,a 0 "#alanS#alan Di$e*t !an pen,ele"aian )a"ala

  Menggunakan "i)(#l/n#)(#$ !an pe$kataan

  Pe$lu )enunjukkan pengi$aan3 jalan ke$ja4

   Be$i ja.apan ,ang (etul !an tepat

  Meli(atkan penuka$an unit

  Le(i !a$ipa!a !ua #pe$a"i

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  12/23

  ) Bundarkan 27 053 kepada ratus yang

  hampir. * ) markah+

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  13/23

  " ,uliskan Dua ratus tujuh ribu empatpuluh lima dalam bentuk angka.

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  14/23

  3 ,ulis 9:05 p.m. dalam sistem 24- jam

  * )markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  15/23

  4 ,ukar 17 % dalam bentukpecahan

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  16/23

  5 ,unjuukan )4 dalam bentuktermudah )--

  * ) markah +

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  17/23

  1. Rajah dibawah menunjukkan waktu Husna mula melukis

   pada suatu pagi.

  Husna siap melukis pada pukul 11.20 a.m.Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis ?

    5 2 markah 6

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  18/23

  2 Ja!ual !i(a.a )enunjukkan panjang elai

  $i(en ,ang !i(eli #le Su(a(alani 

  Reben  Panjang

  Biru 4" m

  Hijau ))5 m

  Kuning -5 m

  Merah 3)5 m

  /itungkan purata panjang0 dalam m0

  sehelai riben itu

  1" markah2 

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  19/23

  1. Rajah ' menunjukkan air dalam sebuah bikar .

  Diag$a) 7

  Rajah 7

   Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 5 bijigelas. Hitungkan isipadu air dalam ) setiap gelas itu

    [3 markah]

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  20/23

  2 Raja 2 )enunjukkan (e$at "e(iji (etik Apa(ila

  "e(iji pi"ang !ita)(a !i ata" peni)(ang itu/ ju)la

  (e$at )enja!i 80% gBe$apaka (e$at pi"ang itu 9

  5 & )a$ka 6

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  21/23

  &M'/' #' &%6'P' P'7'&M'/' #' &%6'P' P'7'

   ,idak memahami kehendak soalan ,idak memahami kehendak soalan

  secara keseluruhan * dalam bentuksecara keseluruhan * dalam bentuk

  sol8ing problems mathematics +sol8ing problems mathematics +

  9agal mengaitkan keperluan operasi9agal mengaitkan keperluan operasi

  dengan halatuju soalan matematikdengan halatuju soalan matematik

  &urang sempurna dalam membuat&urang sempurna dalam membuat

  kadar pertukaran unit sukatan.kadar pertukaran unit sukatan.

  * mass:8olume o; li

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  22/23

  9agal membuat anggaran awal9agal membuat anggaran awalkeperluan jawapan matematikkeperluan jawapan matematik

   ,idak menyemak jawapan serta ,idak menyemak jawapan serta

  gopoh ketika menjawab soalangopoh ketika menjawab soalan ,erlalu yakin pada diri sendiri apabila ,erlalu yakin pada diri sendiri apabila

  melihat soalan yang mudah.melihat soalan yang mudah.

 • 8/18/2019 86323529 Teknik Menjawab Soalan Matematik UPSR

  23/23