taklimat ketua pustakawan - utm library penyampaian maklumat mengenai perpustakaan melalui kelas...

Click here to load reader

Post on 24-Mar-2019

226 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAKLIMAT KETUA PUSTAKAWAN

TEMPAT : BILIK SEMINAR 3, PSZTARIKH 04 JANUARI 2008 TARIKH : 04 JANUARI 2008

1

CARTA ORGANISASI

2

3

4

5

PENGENALAN

Merupakan satu kaedah bagi memberi petunjuk akan tahap kepuasan pelanggan terhadap PSZ.

Diadakan kali pertama bagi tahun 2002 meliputi PSZSKD.

Kali kedua diadakan pada Julai dan Disember 2006 Kali kedua diadakan pada Julai dan Disember 2006 melibatkan PSZSKD & KL.

Kali ketiga diadakan sekali setahun pada Ogos - September Kali ketiga diadakan sekali setahun pada Ogos September 2007 melibatkan PSZSKD & KL.

6

OOBJEKTIF

Mengukur tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan dan kemudahan perpustakaankemudahan perpustakaan.

7

SKOP KAJIAN

8

RESPONDEN

Terdiri daripada pengguna yang datangmenggunakan perkhidmatan dan kemudahan

RESPONDEN

menggunakan perkhidmatan dan kemudahanPSZ.

Terdiri daripada pelajar perdana UTM (sepenuh dan separuh masa).

Tiada mengambilkira tahun kemasukan responden.

9

KATEGORI INDEKS KAJIAN

Indeks Staf

KATEGORI INDEKS KAJIAN

Indeks PerkhidmatanIndeks Maklumat/Kemahiran PerpustakaanIndeks Produk PSZIndeks Persekitaran

10

KAEDAH PENGUMPULAN KAEDAH PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

11

PERSAMPELANSaiz sampel soalselidik guna Formula Roscoe

PSZSKDMelibatkan 800 soalselidik dengan nisbah80:10:10 (80% sampel pelajar perdana,10% sampel pensyarah dan 10% pelajar luarnegara)negara).

PSZKLMelibatkan 400 soal selidik terdiri daripada Melibatkan 400 soal selidik terdiri daripada pelajar perdana UTM kecuali staf dan pensyarah.

12

PENGEDARAN SOAL SELIDIKPSZSKD

Diedarkan kepada pelajar yang mengunjungi PSZSKD SKD. Pelajar antarabangsa (diedar dengan kerjasama

Sekolah Pengajian Siswazah) St f k d ik (di d d k j U itStaf akademik (diedar dengan kerjasama Unit

Pengurusan Sumber Manusia UTM).PSZKL

Diedarkan kepada pelajar yang mengunjungi PSZ KL

13

KL.

ANALISIS

Menggunakan formula oleh Perunding Learning Edge seperti berikut :Learning Edge seperti berikut :

Nilai 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) X 100Nilai 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) X 100

Bil. Responden

14

FORMAT SOAL SELIDIK

Soalan terdiri daripada pilihan :

STS (Sangat Tidak Setuju)TS (Tidak Setuju)( j )TP (Tiada Pendapat)S (Setuju)

( j )SS (Sangat Setuju)

15

PSZ, SKD

Struktur soalselidik terdiri 25 soalanterbahagi kepada 5 kategori. 1 kategori

kili 5 l T d t dmewakili 5 soalan. Terdapat cadanganbagi setiap kategori.Soalselidik diadakan dalam dwibahasaSoalselidik diadakan dalam dwibahasabagi memenuhi keperluan pelajar antarabangsa.g800 soalselidik telah diperolehi semula dan dianalisis.

16

PSZ, KL

Struktur soalselidik terdiri 40 soalanterbahagi kepada 5 kategori 1 kategoriterbahagi kepada 5 kategori. 1 kategorimewakili 8 soalan. Terdapat cadanganbagi setiap kategori.g p g400 soalselidik telah diperolehi semuladan di analisis.S l lidik di d k d l B h M lSoalselidik diadakan dalam Bahasa Melayu.

17

HASIL PENEMUAN KAJIAN 2007

PSZSKDPSZSKD

18

PRESTASI INDEKS KESELURUHAN TAHUN 2007 PSZSKDTAHUN 2007 PSZSKD

Kategori Indeks PetunjukIndeks(%)

A Indeks Staf 84.6 %

B Indeks Perkhidmatan 61.4 %

C Indeks Maklumat Perpustakaan 71.0 %

D Indeks Produk PSZ 58.0 %

E Indeks Persekitaran 82.6%

F Indeks Keseluruhan 71.5 %

19

INDEKS STAFBil Soalan Petunjuk Indeks (%)Indeks (%)

A1 Staf PSZ sentiasa bersikap profesional dan bersediauntuk membantu pengguna apabila diperlukan. 90.4

Pustakawan yang bertugas di Meja PenasihatA2

Pustakawan yang bertugas di Meja PenasihatPengguna sangat membantu dalam menjawabpertanyaan rujukan.

87.9

A3 Staf sentiasa berada di kaunter perkhidmatan untuk 81 4A3 membantu pengguna. 81.4

A4 Staf PSZ berkomunikasi dengan baik denganpengguna perpustakaan. 86.4

St f PSZ b i khid t t dA5 Staf PSZ memberi perkhidmatan yang cepat danmenepati jangkamasa yang dijanjikan. 76.8

Jumlah Indeks Keseluruhan 422.9

PURATA 84 6

20

PURATA 84.6

INDEKS PERKHIDMATAN

Bil Soalan Petunjuk Bil Soalan jIndeks (%)

B1 Waktu Perkhidmatan PSZ adalah mencukupi. 68.4

B2 PSZ memberi maklumbalas terhadap status setiap 71 9B2 permohonan yang diminta. 71.9

B3 Akses kepada rangkaian komputer di PSZmemuaskan. 59.4

Perkhidmatan berasaskan wireless di PSZB4 Perkhidmatan berasaskan wireless di PSZmencukupi. 36.6

B5 PSZ menguatkuasakan pelaksanaan peraturankepada pengguna semasa berada di PSZ 70.9kepada pengguna semasa berada di PSZ

Jumlah Indeks Keseluruhan 307.2

PURATA 61.4

21

INDEKS MAKLUMAT PERPUSTAKAANBil Soalan Petunjuk Indeks (%)

C1Maklumat bahan Sistem Katalog PerpustakaanBerkomputer (INFOLAN2) adalah tepat dan mudahdifahami.

71.8

C2 Bahan berada di lokasi seperti status yang 54 9C2 Bahan berada di lokasi seperti status yangdipaparkan pada INFOLAN2. 54.9

C3

Penyampaian maklumat mengenai perpustakaanmelalui kelas kemahiran (Asas, Lanjutan danBengkel Pencarian Maklumat) yang dikendalikan 73.6Bengkel Pencarian Maklumat) yang dikendalikanoleh PSZ membantu pengguna.

C4 Portal PSZ berinformatif dan mesra pengguna. 78.3

M kl d d h i khid tC5 Makluman dan pandu arah mengenai perkhidmatandi PSZ adalah jelas tepat. 76.0

Jumlah Indeks Keseluruhan 354.6

PURATA 71 0

22

PURATA 71.0

INDEKS PRODUKPetunjuk Bil Soalan Petunjuk Indeks (%)

D1 Koleksi bahan di PSZ terdiri dari koleksi terkini. 51.8

Bilangan naskah bahan mencukupi untuk tujuanD2 Bilangan naskah bahan mencukupi untuk tujuanrujukan dan pinjaman. 49.1

D3 Koleksi bahan di PSZ menepati keperluanpembelajaran dan pengajaran di UTM 65.2

D4Peralatan (komputer, alat pembaca mikrofilem,mesin peminjaman/pemulangan layan diri) untukkegunaan di PSZ mencukupi dan berfungsi baik

58.3

Koleksi pangkalan data berteks penuh relevanD5 Koleksi pangkalan data berteks penuh relevandengan bidang pengajian 65.4

Jumlah Indeks Keseluruhan 289.8

PURATA 58.0

23

PURATA 58.0

INDEKS PERSEKITARANPetunjuk Bil Soalan Petunjuk Indeks (%)

E1 Buku-buku di rak disusun secara teratur danmemudahkan pencarian bahan. 68.4

E2 Kebersihan di semua bilik dan ruang di PSZ adalahmemuaskan. 87.8

E3 Pencahayaan di semua bilik dan ruang di PSZadalah memuaskan 83.9adalah memuaskan.

E4 Penyaman udara di PSZ sentiasa berfungsi denganbaik. 87.7

Suasana di PSZ sangat selesa untuk proses E5 Suasana di PSZ sangat selesa untuk proses pembelajaran. 85.3

Jumlah Indeks Keseluruhan 413.1

PURATA 82.6

24

HASIL KESELURUHAN PENEMUAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2007, ,

PSZSKDSecara keseluruhan tahap Indeks Staf dan p

Persekitaran menunjukkan indeks kepuasan pelanggan yang baik (82.6% & 84.6%)

k l I d k M kl t P t k manakala Indeks Maklumat Perpustakaan (71.5%), Indeks Perkhidmatan (61.4%)

dan Produk PSZ (58 0%) adalah dan Produk PSZ (58.0%) adalah sederhana.

25

HASIL KESELURUHAN PENEMUAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2007, ,

PSZSKDSecara keseluruhan tahap Indeks Staf dan p

Persekitaran menunjukkan indeks kepuasan pelanggan yang baik (82.6% & 84.6%)

k l I d k M kl t P t k manakala Indeks Maklumat Perpustakaan (71.5%), Indeks Perkhidmatan (61.4%)

dan Produk PSZ (58 0%) adalah dan Produk PSZ (58.0%) adalah sederhana.

26

HASIL KESELURUHAN PENEMUAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2007, ,

PSZSKDSecara keseluruhan tahap Indeks Staf dan p

Persekitaran menunjukkan indeks kepuasan pelanggan yang baik (82.6% & 84.6%)

k l I d k M kl t P t k manakala Indeks Maklumat Perpustakaan (71.5%), Indeks Perkhidmatan (61.4%)

dan Produk PSZ (58 0%) adalah dan Produk PSZ (58.0%) adalah sederhana.

27

PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN PELANGGAN PSZSKD BAGI KATEGORI

UTAMA TAHUN 2006 DAN 2007UTAMA TAHUN 2006 DAN 2007

Kategori Indeks Julai 2006

Indeks Disember

2006

Indeks Disember

2007Julai 2006 2006 2007

A. Indeks Staf 82.5% 84.8% 84.6%

B Indeks Perkhidmatan 68 1% 65 5% 61.4%B. Indeks Perkhidmatan 68.1% 65.5% 61.4%

C Indeks Maklumat Perpustakaan

67.0% 69.3% 71.0%

D. Indeks Produk PSZ 57.3% 62.6% 58.0%

E. Indeks Persekitaran 85.1% 85.0% 82.6%

F Indeks Keseluruhan 62 44% 73 4% 71 5%

28

F. Indeks Keseluruhan 62.44% 73.4% 71.5%

HASIL PENEMUAN HASIL PENEMUAN KAJIAN 2007

PSZKLPSZKL

29

PRESTASI INDEKS KESELURUHAN TAHUN 2007, PSZKL

Kategori Indeks PetunjukIndeks (%)

A I d k St f 77 09 %A Indeks Staf 77.09 %B Indeks Perkhidmatan 66.15 %

Indeks Maklumat/KemahiranC

Indeks Maklumat/KemahiranPerpustakaan 60.4 %

D Indeks Produk PSZ 57.4 %D Indeks Produk PSZ 57.4 %E Indeks Persekitaran 66.46 %F Indeks Keseluruhan 65.5 %

30

F

INDEKS STAFBil Soalan Petunjuk Indeks (%)

A1 Staf PSZ sentiasa bersedia untuk membantu pengguna. 83.75

A2Pustakawan yang bertugas di Meja Penasihat Pengguna (MPP) sentiasa bersedia memberi perkhidmatan kepada pengguna.

78.5pe ggu a

A3 Staf sentiasa berada di kaunter perkhidmatan (Sirkulasi, Media, Pintu Masuk, Tesis) untuk membantu pengguna. 83

View more