standard industr pembinaan · mengurangkan pencemaran udara, bunyi bising, bau ... kawasan...

of 37/37
I NDUSTR PEMBINAAN (CONSTRUCTION IN STANDARD) DUSTRY LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA Agensi Penyediaan Standard CIDB MALAYSIA STANDARD C€S 2 = {S#S SY&ruffiAffiffi PMffiUilWAH&ru KffiffiAMffi5A&ru ffi&G s PH ffi U a#4ffi&f{ KG?+mE r€ *AH ffi#ffiAt{ F&NGS& r" a

Post on 04-Aug-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I NDUSTRPEMBINAAN(CONSTRUCTION IN STANDARD)DUSTRY

  LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIAAgensi Penyediaan Standard CIDBMALAYSIA

  STANDARD

  CS 2 =

  {S#SSY&ruffiAffiffi PMffiUilWAH&ru KffiffiAMffi5A&ruffi&G s PH ffi U a#4ffi&f{ KG?+mE r *AHffi#ffiAt{ F&NGS& r"

  a

 • STANDARD PERUMAHAN KEBANGSAANBAGI PERUMAHAN KOS RENDAH

  RUMAH PANGSA

  CIDBMALAYSIA

  l

 • Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Standard perumahan kebangsaan bagi perumahan kos rendahrumah pangsa.(Construction industry standard : Cl52 : 1998)tsBN 983-40002- 1-91. Constructionindustry--Standards--Malaysia. 2. Houseconstruction--Standards--Malaysia. 3. Aparlments--Standards--Malaysia. l. Lembaga Pembangunan lndustri Pembtnaan Ma avs a.ll. Srrr.690.80218

 • Standard ini disediakan oleh Lembaga Pembangunan lndustri-Pembinaan Malaysia sebagai Standardlndustri Pembinaan ( Construction lndustry Standard ) melalui perlantikan Lembaga Pembangunanlndustri Pembinaan Malaysia sebagai Agensi Penyediaan Standard (SWO) oleh SIRIM Bhd. pada 22April 1997.

  Standard ini diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal Standard Perumahan yang ditubuhkan olehLembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia bagi menyediakan standard-standard bagisektorperumahan.

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia ingin menarik perhatian bahawa fakta-fakta yangterdapat dalam standard ini tidak semestinya mengandungi segala keperluan kontrak pembinaan.

  Standard ini tertakluk kepada kajian semula berkala mengikut perkembangan semasa industriperumahan. Segala cadangan untuk memperbaiki akan direkod dan dikemukakan kepada pihakJawatankuasa yang bertanggungjawab bagi mengkaji semula standard yang dirujuk.

  Penyediaan Standard ini meruluk kepada :

  Rujukan Jawatankuasa : CIDB / SWO - TC 1 / WG 2Rujukan Fail : LPPIM:PT/USQ/09/12

  Segala komen yang dicadangkan hendaklah dihantar kepada urusetia yang beralamat seperti berikut:

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan MalaysiaBahagian Pembangunan TeknologiUnit Standard dan KualitiTingkat 15, Menara Dato Onn PWTC45 Jalan Tun lsmail,50480 Kuala Lumpur.Tel : 603 441 4311Faks : 603 445 4272 I 4433172http : //www.cidb.gov.my

  Perubahan yang dibuat setelah diterbitkan

  Brl. Perubahan Tarikh dikeluarkan Pembetulan yang dibuat

  (i)

  I

 • PRAKATA

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) adalah sebuah badan statutod yangditubuhkan melalui Akta Parlimen iaitu Akta 520 (Akta Lembaga Pembang{rnErn lndusfri Pent*naanMalaysia) yang telah diwartakan pada bulan Julai 1994. Lembaga ini telah mula beroperasi @a 1Disember 1994.

  Salah satu fungsi lembaga ini seperti yang termaktub di bawah subsekysen 4(1) AlthSAr&&ah untukmenggiatkan penstandardan dan peningkatan teknik serta bahan binaan dalam lrdustri Fen*tinaan.CIDB telah dilantik menjadiAgensi Penyediaan Standard (StandardsWritingOrgiani:safbn)pada22April1997 oleh SIRIM Berhad bagi membangunkan standard - standard untuk se*tor pembiman.

  Skop perlantikan ini adalah bagi menyediakan standard nasional iaitu Standard Malaysia (MS) danstandard industri iaitu Standard lndustri Pembinaan (ClS ).

  Standard initelah disediakan oleh kumpulan kerja Standard Perumahan Kebangsaan bagi PerumahanKos Rendah Rumah Pangsa yang ditubuhkan oleh Jawatankuasa Teknikal Perumahan.

  (ii)

  5

 • Perwaki lan Jawatan kuasa

  Perwakrlan kepada Jawatankuasa adalah terdiri daripada individu-individu yang mewakili Kementerian-Kementerian, Badan-badan Berkanun, lnstitusi-lnstitusi Pengajian Tinggi, Pertubuhan-Pertubuhan lkhtisas dan Persatuan-Persatuan berikut:

  Kementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanKementerian Kerla RayaKementerian Tenaga dan PosKementerian Peidagangan dan Hal Ehwal Pengguna dalam NegeriSIRIM BerhadUniversiti Teknologi MalaysiaPertubuhan Arkitek MalaysraPertubuhan Perancangan MalaysiaPersatuan Pemaju Perumahan Malaysialnstitul Jurulera MalaysiaPersatuan Perunding Jurutera MalaysiaPersatuan Pemborong Binaan Malaysia

  Jawatankuasa Teknikal bagi Standard Perumahan Kebangsaan diwakili oleh:

  lr. Sim Gan Poh (Pengerusi) Jabatan Perumahan NegaraEn. Lokman b. Darus / En. lsmail b. Sharitf ( Setiausaha ) CIDBEn. Nordin b. Mohd SallehPn. Norasiah bt. YahyaEn. N. N.4arimuthuProf Madya Noor Sharipah bl. Sutan Sidi /Dr. Nooraini bt. YusoffPn Khatijah bt. HashimEn. Chong Lee SiongDr. Muhamad b. NongEn. Lee Yee Kuanglr. Toh Hock ChoonEn. Azlan b. Mohamed Sallehlr. Mohamed b. Mohd.Nuruddin /En. Megal Kamil Azmi b. Megat Rus Kamarani

  Jabatan Kerajaan TempatanJabatan Perancang Bandar dan DesaPersatuan Pengguna Malaysia

  Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi MalaysiaSIRIM Bhd.Pertubuhan Arkitek MalaysiaPertubuhan Perancangan MalaysiaPersatuan Pemaju Perumahan MalaysiaPersatuan Perunding Jurutera MalaysiaPersatuan Pemborong Binaan MalaysiaCIDB

  Kumpulan Kerja yang terlibat dalam penyediaan Standard Perumahan Kebangsaan Kos Rendahbagi Rumah Pangsa ialah:

  Pn. Dang.Anom bt. Md. Zin (Pengerusi) Jabatan Perumahan NegaraEn. Chow Wah / En. Ahmad Fahmi b. Abd. Gha{far Jabatan Perumahan NegaraEn. Lokman b Darus / En. lsmail b. Sharilf (Setiausaha ) CIDBEn. Amir b. lsmail Jabatan Kerajaan Tempatanlr Chin Wei Choong / En. Kamalaldin b, Abdul LatiJ Jabatan Kerja RayaPn. Norasiah bt. Yahya /Pn Jamariah bt. lsam Jabatan Perancang Bandar dan DesaEn. Mustapah b. Aris Jabatan Lanskap NegaraEn. Yusni b Hj.Yaakob Jabatan Perkhidmatan PembetunganEn. Mohd Ali b. Rashidi Jabatan Bekalan Elektrik dan GasEn. Razali Aw. b. Mat Salleh Jabatan Bomba dan PenyelamatProf. Madya Ahmad Bashri b. Sulaiman Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi MalaysiaEn. Lee Yee Kuang Persatuan Pemaju Perumahan Malaysialr. Tan Hoh You, Peter lnstitut Jurutera l/alaysiaY. Bhg. Dato Abdullah Bakri b. A. Wahab Pertubuhan Arkitek Malaysialr. Mohamed b. Mohd. Nuruddin /En. Megat Kamil Azmi b. Megat Rus Kamarani CIDB

  I

  (iii)

 • KANDUNGAN

  0.'1.

  2.

  Pendahuluan

  Skop

  Def inisi

  Skop

  Kerja - Kerja Tanah

  Keluasan Lantai

  Saiz Unit Kediaman

  Jarak Antara Bangunan

  Sistem Rangkaian Jalan

  Sistem Betikulasi Air

  Sistem Pembetungan

  Keperluan Pencegahan Kebakaran

  Ruang Letak Kereta dan Motosikal

  Kemudahan Sosial dan Kemasyarakatan

  Kemudahan Elektrik

  Landskap

  Muka surat

  1

  2

  3

  BAHAGIAN 1: STANDARD PERANCANGAN

  1.

  2.a

  /+.tr

  6.1

  8.

  9.

  10..11.

  tz.

  13.

  2l21

  ZI27

  mZtt

  2A

  mn

  BAHAGIAN 2: STANDARD REKA BENTUK

  Skop

  Susun Atur dan Beka bentuk Bangunan

  Sistem Bekalan Air Dalaman

  Pemasangan Elektrik

  Pemasangan Gas

  Pendawaian Dalaman Bagr Telefon

  Sistem Rangkaian Jalan

  Sistem Saliran

  Sistem Pembetungan

  LAMPIRAN

  (iv)

  ff

  1.

  2.

  4.tr

  6.

  7

  L9.

 • CIS 2 : 1998

  STANDARD PERUMAHAN KEBANGSAAN BAGI PERUMAHANKOS RENDAH RUMAH PANGSA

  O. PENDAHULUAN

  Standard Perumahan Kos Rendah yang seragam adalah perlu bagi mempastikan pembangunanPerumahan Kos Rendah yang lebih sempurna dan komprehensif. Standard ini adalah untuk memberikesan yang memuaskan terhadap usaha-usaha untuk mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat danalam persekitaran terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah.

  Standard ini adalah untuk digunapakai bagi perancangan semua projek pembangunan Perumahan KosRendah Rumah Pangsa yang merangkumi projek-projek sektor awam dan sektor swasta di Malaysia.

  Semua reka bentuk hendaklah mematuhi semua kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 danUndang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, termasuk pindaan terkini.

  Standard ini mengambil kira empat parameter sebagai skop dan asas penentuan Standard iaitu :

  Keselamatan

  Perhatian diberi kepada keselamatan individu dan harta benda serta penekanan kepadakeperluan fizikal seperti penyediaan ruang-ruang dan laluan keluar/masuk yang mencukupidi masa kecemasan, penentuan jarak minimum di antara bangunan-bangunan dan jalankeluar/masuk pilihan ke blok-blok kediaman.

  Kemudahan infrastruktur yang lengkap

  Kemudahan-kemudahan infrastruktur yang perlu ada bagi setiap skim perumahan ialahsepertijalan keluar/masukyang mencukupi, sistem saliran, bekalan elektrik, sistem pembetungan,sistem pembuangan sampah, lampu-lampu jalan yang mencukupi, perkhidmatan telekom,dan lain-lain kemudahan awam. Dengan perancangan yang teliti, kesemua kemudahandapat disediakan melalui penggunaan tanah yang optimum tanpa menjejaskan kualitikemudahan yang disediakan.

  Kesihatan mental dan fizikal

  Keperluan asas yang perlu bagi menjamin kesihatan mental dan fizikal ialah reka bentuk ruangunit-unit kediaman yang menitikberatkan keselesaan penghuni dengan penekanan kepadapengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi serla keluasan lantai yang bersesuaian.Kawasan lapang yang cukup untuk kemudahan fizikal dan rekreasiterutamanya bagi belia dankanak-kanak juga perlu diadakan.

  Perancangan fizikal setiap skim perumahan perlu memberi perhatian kepada susun aturunit-unit kediaman supaya penghuni mendapat privacy serta langkah-langkah perlu bagimengurangkan pencemaran udara, bunyi bising, bau busuk, kesesakan dan lain-lain.

  0.1

  0.2

  0.3

  t

 • CIS 2 : 1998

  0.4 Kesihatan masyarakat

  lndividu tidak boleh hidup tanpa interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Perhatianyang khusus perlu diberi kepada keadaan persekitaran masyarakat. Kemudahan sosialdalamkawasan perumahan seperti kedai, sekolah, kemudahan keugamaan, kemudahan kesihatandan lain-lain hendaklah disediakan dengan sempurna dan mencukupi demi kesejahteraanmasyarakat.

  Standard ini disediakan berdasarkan enam (6) objektif berikut :0.5

  0.5.1

  0.5.2

  0.5.3

  0.5.4

  0.5.5

  0.5.6

  Mewujudkan keseragaman dalam pembangunan Perumahan Kos Rendah.

  Membantu pihak-pihak sektor awam dan swasta yang terlibat mempercepatkanproses perancangan dan penyediaan pelan-pelan bagi projek Perumahan KosRendah.

  Memudah dan mempercepatkan Pihak Berkuasa -[e-:a:a' -.-:-_ s:: :3 ai-pelan yang dikemukakan untuk kelulusan.

  Membantu mengurangkan kos Denca"J--z^ :':.a< :='--i- =- - -. '=^:ahtanpamenjejaskan kualrti ruma'la-

 • 2.O

  2.1

  z.t

  2.3

  2.5

  z.o

  2.10

  (a)(b)

  (c)(d)(e)(f)

  CIS 2 : 1998

  DEFINISI

  Perumahan Kos Rendah merangkumi semua projek Perumahan Rumah Kos RendahRumah Pangsa yang dilaksanakan oleh pihak awam dan pihak swasta,

  Rumah Kos Rendah bermaksud rumah-rumah yang dijual dengan harga tidakmelebihi RM 25,000.00 seunit ataupun apa-apa harga yang akan ditentukan olehKerajaan dari masa ke semasa khusus untuk golongan berpendapatan rendah.

  Ciri-ciri unit rumah pangsa adalah seperti berikut :

  mempunyar sekurang-kurangnya tiga bilik tidurmempunyai keluasan lantai bersih tidak kurang daripada 63 m persegiyang diukurmengikut dinding luar.ruang tamu dan makandapurbilik mandi dan tandasruang menyimpan barang dan ruang legar sefia ruang mengeringkan kain.

  2.4 Landskap bermaksud suatu pemandangan luaran atau permukaan bumi yang dihasilkandaripada olahan keadaan semulajadi atau binaandengan menggunakan unsur-unsuraslidan binaan supaya berfungsi dan menarik.

  Landskap Lembut bermaksud kepada unsur-unsur tanaman sepefii pokok-pokok, bunga-bungaan dan pokok-pokok renek termasuk yang menjalar atau yang menutup bumi.

  Landskap Keiur/Keras bermaksud unsur-unsur binaan yang dibangunkan di sesuatukawasan landskap meliputi struktur-struktur dan bangunan-bangunan sepenl wakaf , menarapandangan, kolam, air pancutan, tempat meletak kenderaan, siar kaki dan perabot-perabotlandskap lain.

  Perabot Landskap bermaksud kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kegunaanpengunjung-pengunjung sepedi lampu-lampu hiasan, bangku, meja perkelahan, papan tandadan tong sampah.

  Silara bermaksud rimbunan daun.

  Rumput Tompok bermaksud penanaman kepingan rumput yang dipotong mengikut saiz yangsesuai dan ditanam secara setompok-setompok dalam jarak yang sesuai iaitu nisbah saizkepingan dan jarak adalah 1:1.

  Rumput Rapat-Rapat bermaksud penanaman kepingan atau gulungan rumput mengikutlebar dan panjang yang sesuai. Kepingan atau gulungan rumput dihamparkan secara rapat-rapat bagi tujuan mendapatkan kesan yang segera. Saiz kepingan rumput yang sesuaiadalah 300mm x 300mm x60mm(panjang x lebarx tebal), manakala saizbagi gulunganrumput biasanya (1800 mm - 3000 mm) x 300 mm x 60 mm.

  Perabot Jalan bermaksud struktur yang dibina atau dipasang ditepi-tepi atau pinggiran jalanuntuk memberi kemudahan kepada pengguna seperti lampu-lampu jalan, papan-papan tanda/tunjuk arah, lampu-lampu isyarat.

  2.7

  2.8

  2.9

  I

  2.11

 • Tanaman Jenis Campuran bermaksud gubahan tanaman mengg-'a, =-atau empat ciri-ciritanaman yang berlainan bagitujuan mengelakkan rasa.3--

  2.13

  2.14

  2.15

  2.16

  2.17

  2.18

  2.19

  Buka Depan Lot bermaksud saiz minimum buka depan lot yang perlu diadakan iai:- (E e: a':-unit kediaman ialah 6.0 m bagi rumah pangsa.

  Jalan Dalaman bermaksud jalan ekses ke rumah-rumah kediaman dan rumah kedai.

  Lorong Pejalan Kaki bermaksud laluan pejalan kaki daripada tempat letak kereta berpusatdengan mengambil kira kegunaan bersama oleh basikal dan motosikal.

  Siar Kaki bermaksud siar kaki hendaklah diadakan di sepanlang jalan-jalan yang mempunyaipejalan kaki terutama sekali dijalan-jalan susur dan dalaman.

  Lintasan Pejalan Kaki bermaksud jenis-jenis lintasan pejalan kaki yang sesuai untuk mei niasijalan keluar / masuk dan jalan susur perlu diadakan.

  Laluan Motosikal bermaksud bagi jalan-jalan yang mempunya c a^:ar n'otosikalyang tinggi (> 30% daripada jumlah kenderaan). Laluan motcsika! 'e^ra< a^ Jrbina dankelebaran minimum laluan ini ialah 1.8 m.

  Jalan Keluar/Masuk bermaksud jalan yang meruoaKa. era' -'z-a --e- j--c-ngr sistemjalan luaran yang dibina oleh Jabatan Kerja Raya aia, P'a< 3s'

 • CIS 2 : 1998

  BAHAGIAN 1

  STANDARD PERANCANGAN

  I

 • CIS 2 : 1998

  BAHAGIAN 1 : STANDARD PERANCANGAN

  1. SKOP

  Bahagian ini memberi panduan skop Standard berikut :

  1.1 Kerja-Kerja Tanah yang bersesuaian.

  1.2 Keluasan Lantaiyang mencukupi untuk unit kediaman.

  1.3 Saiz Lot Unit Kediaman yang mencukupi untuk keselesaan ruang dalaman.

  1.4 Jarak Antara Bangunan yang bersesuaian.

  1.5 Sistem Rangkaian Jalan yang cekap serla rizab jalan yang mencukupi.

  1.6 Sistem Retikulasi Air yang baik dan dapat membekalkan air bagi setiap unit kediaman.

  1.7 Sistem Pembetungan yang cekap.

  1.8 Keperluan Pencegahan Kebakaran yang mencukupr untuk keselamatan penghuni danhafta benda.

  1.9 Ruang Letak Kereta dan Motosikal yang mencukupi.

  1.10 Kemudahan Sosialdan Kemasyarakatan yang mencukupi mengikut keperluan pendudukserta dapat membentuk interaksi sosial yang baik antara penduduk dan lansdkap yangbersesuaian.

  1.11 Kemudahan Elektrik yang mencukupi dan efisyen yang dapat membekalkan kuasa elektrikkepada setiap unit kediaman.

  1.12 Landskap yang bertuluan untuk mengindahkan dan juga untuk keselesaan penghuni.

  2. KERJA.KERJA TANAH

  2.1 Pembentukan aras bagi kerja-kerja tanah hendaklah seboleh-bolehnya mengikut kontorpermukaan semula jadi tapak.

  2.2 Kerja-kerja pemotongan dan tambunan hendaklah ditahap yang paling minimum.

  2.3 Kerla-kerja tanah hendaklah mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan mengikutamalan kejuruteraan yang dibenarkan.

  2.4 Semua permukaan cerun hendaklah ditanam dengan rumput rapat-rapat.

  I

 • CIS 2 : 1998

  3.

  3.1

  3.2

  KELUASAN LANTAI

  Unit-unit kediamanperlumempunyaisaizya'a*=^:-- -: :::

 • CIS 2 : 1998

  5.2.2 Jarak antara dinding bahagian bangunan dari garisan sempadan tapak, rezab lorongyang tidak bersempadan / berhadapan rezab jalan ialah 3.60m alau 112.5 daripadajumlah ketinggian bangunan. (mengikut mana yang terlinggi) seperti Rajah 2 :-

  Jalan

  = 3.6 meter atau Y = Tinooi banqunan ( m )2.5

  Rajah 2

  SISTEM RANGKAIAN JALAN

  Am

  Flangkaian jalan hendaklah disediakan bagi memudahkan pergerakan kenderaan dalamkawasan perumahan dengan memberi keutamaan kepada keselamatan penduduk-penduduk.

  Jalan yang disediakan hendaklah boleh menampung semua jenis kenderaan dalam keadaanbiasa dan semasa kecemasan.

  Rizab

  Kelebaran minimum bagi rizab jalan-jalan yang perlu disediakan hendaklah menepatikeperluanberikut: ( rujuk Rajah 3 )

  6.

  6.1

  6.2

  a.b.C.

  d.

  Jalan keluar/masukJalan susurJalan dalamanLaluan pejalan kaki

  - 20.0 m- 12.0 m- 12.0 m- 3.0m

  "F-*-1"t6TtltL----J

  I

 • CIS 2 : 1998

  Jalan Luaran 40.0 m - 50.0 m

  Hizab Rangkaian Jalan

  Baiah 3

  6.3 Lebar Turapan

  Lebar turapan minimum bagi jalan-jalan di klausa 6-2 ialah seperti berikut:

  Jalan keluar/masukJalan susurJalan dalamanLaluan pejalan kaki

  Keratan Jalan

  6.0 m6.0 m6.0 m2.0 m

  6.4

  Keratan lalan hendaklah merujuk kepada Arahan Teknik (Jalan )8,,86-A Guide OnGeometric Design of Roads. ( rujuk Ralah 4 )

  Laluan Kenderaan Laluan Kenderaan

  Contoh Keratan Jalan

  Bajah 4

  10

 • CIS 2 : 1998

  6.5 Jalan Keluar/Masuk (rizab 30 meter atau 20 meter)

  Jalan keluar/masuk merupakan laluan utama menghubung dengan sistem jalan luaran(Jabatan Kerja Raya atau Pihak Bei'kuasaTempatan yang lainl. Hencjakiah terdiridaripadasistem jalan 'dual carriageway' Bilangan lorong sama ada 4 orong - 2 hala atau 6 lorong - 2hala bergantung kepada kapasiti lalulintas yang direka bentuk.

  Pembinaan perlu mengikut standard U5 atau U4. Ciri-ciri reka bentuk jaian adalah seperti didalam garis panduan reka bentuk jalan yang terdapat dalam Arahan Teknik (Jalan) 8/86 - AGuide on Geometric Design of Roads termasuk pindaan terkini yang dikeluarkan oiehCawangan Jalan, JKR Malaysia,

  Persimpangan di antara jalan keluar/masuk dengan jalan luaran hendakiah direka bentukdengan mengambil kira jumlah kenderaan yang terdapat dijalan luaran dan jumlah kenderaanyang akan dihasilkan oleh perumahan yang akan dtbina.

  Semua permohonan untuk mengadakan penyambungan ke lalan-jalan Persekutuan i Negerihendaklah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang kerkenaan.

  6.6 Jalan Susur (rizab 12.0 m)

  Jalan ini merupakan sistem rangkaian jalan yang menghubungi jalan-jalan dalaman kelalan-jalan keluar/masuk. Jalan ini merupakan sistem jalan dua hala.

  Semua jenis bangunan (kediamanikedai) tidak dibenarkan mempunyai jalan keluarimasukterus ke jalan-lalan yenis ini kecuali ra merupakan jalan susur di tepi jalan keluarimasuk ataujalan luaran dengan mempunyai bangunan di sebelah jalan sahaja dan di sebelah lagimerupakan rizab zon penampan.

  6.7 Jalan Dalaman (rizab 12.0 meter)

  Jalan ini merupakan lalan ekses ke rumah-rumah kediaman dan rumah kedai. Pili bomba,bekalan air dan talian elektrrk/lampu jalan ditempatkan di dalam rizab ini.

  Had kelaluan bagi lalan ini ralah 30 km/jam dengan diadakan iangkah-langkah pengawalanhad laju seperti bonggol disediakan.

  6.8 Laluan Pejalan Kaki (rizab 3.0 nneter)

  Bagi laluan pejalan kaki daripada tempat letak kereta berpusat ke tempat kediaman, lebarturapan hendaklah sekurang-kurangnya 2.0 m untuk mengambil kira kegunaan bersama olehbasikal.

  Bagi laluan pejalan kaki dijaluran hijau yang menghubungi kawasan-kawasan kediamandengan pusat aktiviti yang lain, lebar minimum turapan hendaklah 3.0 m untuk mengambilkira kegunaan bersama oleh basikal dan motosikal.

  Jenis turapan yang biasa digunakan ralah premix, konkrit, 'interlocking paving block' atau'concrete {lag'.

  l

  11

 • 6.9

  CIS 2 : 1998

  6.10

  6.11

  6.12

  Siar Kaki

  srarkakr nenca(:a'.za?!2-'r :::=- =-': ar-^-.zlanyangmempunyai pejalankaki terutamasekalt dt lalan-laia's-s-' ::- :)-,-'='

  Lintasan Pejalan Kaki

  UntUk meningkai

 • 9..1

  CIS 2 : 1998

  KEPERLUAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

  Langkau api antara blok-blok kediaman yang mencukupi hendaklah disediakan bagikeselamatan penduduk dan harta benda.Jarak langkau api yang diperlukan ialah 7.50 m ataulz daripada jumlah linggi bangunan dari garisan sempadan jalan mengikut mana yang lebihtinggi.

  Panjang setiap blok kediaman hendaklah tidak melebihi 90 m.

  Pili Bomba9.3

  9.2

  10.

  10.1

  9.3.1

  9.3.2

  Pili Bomba yang digunakan hendaklah mematuhi piawaian MS 1395:1996Specification for Pillar Hydrants.

  Bilangan, lokasi dan jenis pili-pili bomba hendaklah mematuhi kehendak JabatanBomba dan Penyelamat.

  1't.

  1 1.1

  RUANG LETAK KERETA DAN MOTOSIKAL

  Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa tempat letak kereta berpusat (communalcarpark) perlu disediakan . Nisbah tempat letak kereta yang sesuai untuk perumahan kos rendahrumah pangsa ialah satu (1) ruang letak kereta bagi setiap empat (4) unit kediaman dantambahan 20olo daripada jumlah unit hendaklah disediakan untuk pelawat.

  Ruang letak motosikal berbumbung perlu disediakan dengan nisbah satu (1) ruang letakmotosikal bagi setiap satu (1) unit kediaman.

  KEMUDAHAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

  Kesemua keperluan kemudahan sosialdan masyarakat disetiap Skim Perumahan Rumah KosRendah hendaklah mematuhi kehendak Manual Piawaian Perancangan KemudahanMasyarakat, 1988 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandardan Desa, SemenanjungMalaysia.

  Rizab Tapak Kemudahan lbadat bagi setiap skim Perumahan Kos Rendah hendaklahmematuhikehendak ManualPiawaian Perancangan, Garis Panduan PerancanganTempatlbadat lslam, 1997 yang dikeluar oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, SemenanjungMalaysia sepefii di Jadual 1:-

  Jadual 1

  Keperluan Perancangan Keluasan Minimum

  Su rauMasjid

  Kurang daripada 40 keluarga Muslim200 Jemaah500 Jemaah1 000 Jemaah

  0.2 hektar0.2 hektar0.5 hektar1.0 hektar

  11 .2

  TL

  IJ

 • CIS 2 : 1998

  11.3

  11,4

  11.5

  Rizab Tadika :al Ka atau pusat penjagaan kanak-kanak hendaklah disediakan bagimembantu sebtiangan cesar cu bapa yang bekerja. Nisbah untuk penyediaan tadika ialahsebuah tadika/pusat penjagaan kanak-kanak seluas 0.1 hektar bagi setiap 500 unitkediaman dan bag se:ac :arbahan 500 unit atau sebahagian daripadanya tambahan 0.1hektar hendaklah :ise: a

 • CIS 2 : 1998

  13.1 . PERLAKSANAAN LANDSKAP

  13.'1 .1 Bagi mendapatkan impak kehijauan di perumahan kos rendah, faktor utama yang perlu diambilkira adalah menyediakan kawasan tanaman pokok rendang di tepian jalan tempat letakkereta, kawasan lapang dan taman permainan kanak kanak daripada jenis yang selamat dantidak beracun, tidak berduri, tidak rapuh dan tidak mempunyai silara yang terlalu besar.

  13.1.2 Tapak Tanaman

  Kawasan yang telah dikenal pasti untuk tanaman pokok rendang memerlukan spesifikasiyang betuldengan saiz minimum lubang l m x'1 m x 1 m dengan campuran tanah yangsesuai bagi menjamin pokok hidup segar.

  13.1.3 Spesies Pokok

  Bagi tuluan mengurangkan bebanan kerja penyelenggaraan, spesies pokok yang ditanamadalah daripada jenis yang sesuai dan mudah diselenggara. Jalan-jalan utama ke projekperumahan dan jalan di dalam kawasan perumahan bolehlah ditanam dengan pokokrendang. Pokok yang sesuai ditanam di kawasan lapang adalah daripada jenis yangberkanopi lebar bagi memberi keteduhan.

  13.1.4 Tanaman Pokok Renek dan Penutup Bumi

  Di kawasan Perumahan Awam Kos Rendah tanaman pokok reneUpenutup bumi tidakdigalakkan bagi mengurangkan kos kerja penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, pokokrenek untuk mewujudkan 'pagar' boleh ditanam di kawasan tertentu bagi memberi halangan/memperti ngkatkan keselamatan.

  13.1.5 Tanaman Rumput

  13.2.

  Semua permukaan tanah rata dan tanah lapang dalam kawasan perumahan hendaklahditanam dengan rumput tompok manakala tanah cerun, lereng bukit hendaklah ditanamdengan rumput rapat-rapat bagi mengelakkan terjadinya hakisan. Spesies rumput mestilahmempunyai ketulenan yang diperakui.

  LANDSKAP KEJUR

  13.2.1 Landskap kejur bagi kawasan Perumahan Kos Rendah meliputi pembinaan jaluran hijausiar kaki dan bekalan perkakas landskap sepedi tong sampah, bangku duduk, papan tanda dansebagainya.

  13.2.2 Kawasan Lapang

  Sebanyak 10% (minimum) daripada jumlah kawasan pembangunan perumahan hendaklahdiperuntukkan bagi kawasan lapang. la perlu ditempatkan di kawasan yang selamat, sesuaidari segi reka bentuk fizrkal tanah rata, lauh dari laluan yang sibuk dengan kenderaan dan lojirawatan kumbahan serta mudah dikunjungi oleh kanak-kanak dalam skim tersebut melaluilokasi pejalan kaki. Keluasan tanah lapang ini meliputi kawasan padang permainan, padangbola dan jaluran hijau.

  I

  15

 • CIS 2 : 1998

  13.3.

  13.3.1

  13.3.2

  KAWASAN REKREASI

  Kawasan rekreasi bagi projek Perumahan Kos Rendahiaitu untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan d as

  Bagi kanak-kanak 1 2 tahun ke atas perlu drse: a, a-sepeft i sepak takraw, bola tan g kis, bola tampar dan padrrgumur 12 tahun perlu disediakan padang perrnaiangelanggang yang disediakan berpanduka'

 • CIS 2 : 1998

  13.3.6 LorongBerbasikal

  Perlu diwujudkan di kawasan Perumahan Kos Rendah sebagai galakan dan juga berekreasidi kalangan penduduk setempat. Jaluran khas bagi menjaga keselamatan awam perludisediakan disemua lorong berbasikal.

  13.4 Rizab Zon PenampanI tg.+.t Lebar Rizab zon penampan minimum hendaklah disediakan mengikut keperluan Jadual 2.

  Jadual 2

  Lebar Rizab Penampan

  BIL KAWASAN LEBAR RIZAB ZON PENAMPANMINIMUM (m)

  1 Kawasan pdrumahan yang menghadapiJalan Utama 30.0 m lebar dan ke atas

  20

  2. Sempadan kawasan pencawang elektrikdan rumah pam

  60

  3. Kawasan loji rawatan kumbahan tertutup 10(Aras zon penampan hendaklahditinggikan)

  4. Kawasan loji rawatan kumbahan terkuka JU(Aras zon penampan hendaklahditinggikan)

  5 Kawasan pengurnpulan sampah 10

  13.4.2 Aras zon penampan di kawasan loji rawatan kumbahan tentunya serta terbuka dan pengumpulansampah hendaklah diting gikan/dinaikkan

  NOTA: Semua kerla landskap dr kawasan Perumahan Kos Rumah Pangsa perlu mematuhipelan landskap yang mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan sebelum dilaksanakan.Perkara yang perlu diambilkira adalah jenis spesies pokok, kos landskap, pelan susun atrur,gelanggang rekreasi padang dan perkakas permainan kanak-kanak.

  t

  lr

  17

 • CIS 2 : 1998

  BAHAGIAN 2

  STANDARD REKA BENTUK

  I

 • 1.

  CIS 2 : 1998

  BAHAGIAN 2 : STANDARD REKA BENTUK

  SKOP

  Bahagian ini memberi panduan skop standard berikut :

  Susun atur dan reka bentuk bangunan

  Sistem bekalan air dalaman

  Pemasangan elektrik

  Pemasangan gas

  Pendawaian dalaman bagi telefon

  Sistem rangkaian jalan

  Sistem saliran

  Sistem pembentungan

  SUSUN ATUR DAN REKA BENTUK BANGUNAN

  Susun atur dan kegunaan ruang hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) biliktidur, ruang tamu dan makan, bilik mandi dan tandas serla ruang menyimpan barang dan ruanglegar.Semua dimensi reka bentuk bangunan hendaklah mengikut spesif ikasi MS 1064 - GuideTo Modular Coordination in Building. Sebarang bahan atau produk yang digunakan dalampembinaan Perumahan Kos Rendah hendaklah menepati Standard Malaysia terutama bila ciri-ciri keselamatan dan kualiti adalah ditekankan.

  Bilangan Bilik Tidur

  Bilangan bilik tidur bagi setiap unit kediaman hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) bilik.

  Keluasan Lantai

  Semua ukuran adalah diukur mengikut garisan tengah dinding.

  2.2.2. Unit kediamqn perlu mempunyai keluasan lantai yang mencukupi bagi keperluanasas dan keselesaan penghuni. Keluasan lantai bersih hendaklah tidak kurangdaripada 63.0 m persegi. Ruang komunal seperti tangga, lif dan ruang legarhendaklah disediakan bagi keselesaan penghuni dan tidak termasuk ruang dalamperkiraan keluasan unit kediaman.

  2.2.3. Bilik tidur t hendaklah tidak kurang daripadal1.70 m persegi.

  2.

  2.1.

  2.2.

  21

 • CIS 2 : 1998

  2.2,4

  2.2,5

  2.2.6

  2.2.7

  2.2.8

  2.2.9

  2.2.10

  Bilik tidur 2 -=':-" =- - -,. --=': :=-.ala g,90 m persegi.

  Bilik tidur 3 -=-:-=- =- '::" ', =- - :.-' -=:-- 20 m persegi.

  Ruang dapu' -=- -a. .- =-, 't:- .:_-2ng Caripada 5.40m persegi.

  Bilik mandi dan

  (a) Luas c r. - -=-:

  (b) Luas Dr ,(:a^ra:::=.

  kurang dar pa:a 1.20 nn

  Fluang tamu dan ruang makan :..: 2- =-Ruang menyimpan barang dan ruangmengeringkan kain yang terlindungpenghuni.

  Contoh dimensi mrnimum aCaa' s:::1 :: :-

  BILIK TIDUR 1

  3900 mm

  1.

  2.

  3000 mmtlKeluasan = 11.70 m persegl

  BILIK TIDUR 2

  3300 mm

  3000 mmttKeluasan = 9.90 m persegr

  BILIK TIDUR 3

  2400 mm

  tlI I 3000 mmKeluasan - 7.20 m persegi

  Rajah 1

  22

  mLJm T,[email protected][UE

 • CIS 2 : 1998

  2.3 Kemasan dan Lekapan

  2.3.1 Kemasan lantai yang minimum adalah seperti Jadual 1 :-

  Jadual 1

  BUANG KEMASAN LANTAI

  Ruang tamuRuang makan Lepaan simen

  Bilik tidurStor/ SerbagunaLaluanLangkanApron

  Lepaan simen

  DapurBilik air i tandas Ubin seramik lidak mengelicik

  2.3.2 Kemasan dinding yang minimum adalah sepedi di Jadual 2 :

  Jadual 2

  RUANG/BAHAGIAN KEMASAN DINDING

  Dinding bahagian dalaman yang dilepa Cat emulsi

  Dinding bahagian luaran yang dilepa /yang perlu dicat.

  Cat lapis kalis cuaca(Minimum: 1 lapisan dasar dan 2lapisan akhir)

  DapurBilik air / tandas Ubin seramik setinggi 1.5 m

  Dinding dan komponen bangunanyang berkayu

  Cat kilat

  t3

 • CIS 2 : 1998

  2.4

  2.3.3 Lekapan yang minimum adalah seperti diJadual 3

  Jadual 3

  -,- .i =--r

  j.r KEMASAN/LEKAPAN

  Logam jenis bergelongsor / kesmenRam kaca boleh larasRam kaca tetap

  = / :-''-r- '- z '

  B rk A' -z'al>

  Siling

  Bumbung

  Dapur

  Bilik Air

  Tandas

  Longkang

  Pencahayaan dan Pengudaraan Semu a ra:

  Bilik-biliUruang-ruan: .,?') i s:: :.:- -= =- :=' 1- '. - =- .- - -- ,=. =- -.- -a-a'pencahayaan dan 3e-),:Z'a:- :=-- 1 1- -.. - :='- 1-'.- =- -'- -.=- .=- --=-:--.=keluasantidakku'a-;:1-:=:a '-',.= -=:=' =-- 1-'= : "-=- --'.":a:--:a- -:--=. =-mgmpunya fuaa! : -'= .a-: :- :- -=-:='.".- = -1' --='. ::-=-a -:::: -:- -::.tefgangguliCa

 • 2.6

  CIS 2 : 1998

  2.5.2 Bagi unit kediaman yang mempunyai siling cerun, purata ketinggian bagi bilik/ruanghendaklah seperli di atas, kecuali dengan syarat tiada mana-mana bahagian sesuatubilik tersebut boleh kurang daripada 2.00 m tingginya.

  Dinding Pemisah

  Dinding pemisah hendaklah dibina antara setiap unit dan setiap dinding pemisah hendaklahdibina sehingga paras bumbung dan mempunyai tahap ketahanan api sekurang-kurangnyadua (2) jam.

  Elemen Struktur Lain

  Semua elemen struktur seperti yang ditafsirkan dalam Undang-undang Kecil BangunanSeragam 1984, selain dinding pemisah, hendaklah diperbuat daripada bahan binaan yangberupaya menahan api selama sekurang-kurangnya setengah (112) iam.

  Anggapan Tempoh Ketahanan Api

  Bagi bahan binaan yang tidak termasuk dalam Senarai Anggapan Tempoh Ketahanan Api,Jadual Kesembilan, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, sijil pengesahantempoh ketahanan api bagi bahan berkenaan yang dlkeluarkan oleh Jabatan Bomba danPenyelamat hendaklah dikemukakan.

  Tangga-Tangga dan Lif

  2.9.1

  2.7

  2.8

  2.9

  2.9.2

  Tangga-tangga dan lif yang disediakan hendaklah mempunyai lebar yang mencukupidan menepati kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam terkini bagimemudahkan pergerakan penghuni te'rutama semasa kecemasan.

  Bangunan yang menggunakan'balcony approach'sekurang - kurangnya 2 tanggakonkrit diperlukan mengikut 'jarak perjalanan'di kiri kanan atau di tempat-tempatyang sesuai dengan mengambil kira had hujung mati.( rujuk Rajah 2)

  90 meter

  Rajah 2

  25

 • CIS 2 : 1998

  2.9.3

  2 9.4

  Bagibanguna-.,.-: -:- -=- ---: -: --::a: :iap-tiaptingkat,tanggane-::. :-direka Supava ::-l-,- -:=-.--- :::-: /= -ai pada kala kebakaran SE!:-berikut:

  (a) 2tangga .a': -1'-.- -1,:- -:: - =.=-:1- : -. -:.Candungi 4 Unitbagitiap-t ap a-'= '- -. '= =- :

  (b) SatutanggaDae-: J-'=.='::: : :. -:-,=- ---, - --- -:: :+- =: =-'-sekiranyatan:3a :-.3-s.- -1' :=' ---=:=--=-= -:-"--::-".- - -'-rintanga^aC g^S-. a- :=.':-.-=-=- ---:- -.-':-: l:-: --, - --:.:-( rujuk ralah i

  '

  Kesemua keria reka berttd( dan pemasangan lif hendaklah menepati kehendak-kehendak Alta Klhrg dan Jentera 1964, Peraturan - Peraturan Lif ElektrikPenunpang dan Barang termasuk pindaan terkini yang di keluarkan oleh JabatanKeselamatan dan Kesihstan Pekerja.

  Zb

  :

  !

 • 2.10

  2.11

  (a)

  (b)

  (c)

  CIS 2 : 1998

  Jeriji Keselamatan Tingkap

  Sekiranya jeriji perlu dipasang di rumah kediaman, ia hendaklah memenuhi kehendak-kehendak asas Bahagian Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba danPenyelamat Malaysia yang digariskan seperli berikut :

  Jerijiyang dipasang hendaklah mempunyaiciri-cirikeselamatan yang mudah dibukadari dalam.Keutamaan pemasangan adalah di bilik tidur kerana ia mempunyai sleeping risk' dan"panic risk".Perlu mengadakan alternatif untuk memudahkan pasukan Bomba masuk semasakebakaran untuk tujuan penyelamatan dan pemadaman.

  Railing atau Adang-Adang Keselamatan

  Railing atau adang-adang yang mempunyai ciri-ciri keselamatan untuk melindungi kanak-kanakperlu disediakan di semua balkoni dan koridor terbuka.

  SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN

  Kesemua kerja reka bentuk pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air dalamanhendaklah merujuk dan mematuhi kehendak Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaanuntuk kelulusan.

  3.1.1 Penyediaan kemudahan untuk mengumpuldan menyimpan air hujan untuk kegunaantertentu sepefti di tandas dan sebagainya adalah digalakkan.

  PEMASANGAN ELEKTRIK

  Kesemua kerja reka bentuk dan pemasangan elektrik hendaklah menepati kehendak-kehendak Akta Bekalan Elektrik 1990, Peraturan-Peraturan Elektrik '1994, dan Peraturan-Peraturan Pendawaian lnstitut Jurutera Elektrik British (Edisi 16).

  Pendawaian

  4.2,1 Semua pendawaian hendaklah dalam konduit yang tersembunyididalam lepaan dandi bumbung yang bersiling. Konduit adalah daripada lenis yang diluluskan olehJabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

  Sistem pendawaian hendaklah direka bentuk supaya setiap unit rumah diberisatu (1) m berasingan yang diletak di bahagian luar rumah.

  Papan agihan yang digunakan hendaklah daripadalenis polikarbonatyang diluluskanoleh Jabatan Bekalan Elektrik.

  3.

  3.1

  4.

  4.1

  42

  4.2.2

  4.2.3

  27

 • 4.3

  CIS 2 : 1998

  Punca Mata Elektrik

  Setiap ruang dalam unit kediaman hendaklah disediakan denganmencukupi seperti berikut :

  Anjung - satu (1) mata lampu;

  Ruang tamu - satu (1) mata lampu, satu (1) mata kipas siling dan dua (2) mata kuasa;

  Buang makan - satu (1)mata lampu dan satu (1)mata kuasa;

  Setrap b ir( ::3-. - sa:- 1 r mata la-cu. satu {i) mata kuasa dan satu (1) mata

 • CIS 2 : 1998

  LAMPIRAN

 • CIS 2 : 1998

  PENERBITAN YANG DIRUJUK

  1. Akta Jalan, Parrt dan Bangunan 1974 alau pindaan terkini.2. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 atau pindaan terkini.3. Garis Panduan Rekabentuk dan Pemasangan Sistem Pembentungan yang diterbitkan oleh

  Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.4. Garis Panduan Landskap Negara yang diterbitkan oleh Jabatan Landskap Negara.5. Garis Panduan Landskap Untuk Jalanraya yang diterbitkan oleh Cawangan Jalan, Jabatan

  Kerja Raya Maiaysia.6 Akta Bekalan Elektrik 1990.7. Akta Bekalan Gas 1993 ( Akta 501 ).8. Garis Panduan Rekabentuk Jalanraya yang diterbitkan oleh Cawangan Jalan, Jabatan Kerja

  Raya Malaysia.9. Garis Panduan Tapak Pencawang Elektrik, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

  Semenanjung Malaysia bil. JPBD 9/97.1 0. Garis Panduan Pe rancangan Tanah Lapang dan Rekreasi,l 998, Jabatan Perancangan Bandar

  dan Desa Semenanjung Malaysia11. Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat, 1998, Jabatan Perancangan Bandar

  dan Desa Semenanjung Malaysia12. Piawaian Perancangan Garis Panduan Perancangan Tempat lbadat lslam, 1997, Jabatan

  Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia.13. Standard dan Prosidur Reka bentuk Saliran Dalam Bandar bagi Semenanjung Malaysia (1974)

  diterbitkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.14. Akta Kilang dan Jentera 1964 yang diterbitkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan

  Pekerja.15. MS 1064:Pa11 1:1988 - Guide to ModularCoordrnation in Buildings:Basic Module.1 6. MS 1064:Part 2:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings : Terminology and Graphics

  Conventions.17. MS 1064:Pa113:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings: Prrnciples & Rules.18. MS 1064:Pa114:1988 - Gurde to Modular Coordination in Buildings : Submodular lncrements.19. MS 1064:Part 5:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings:Series of Preferred

  Multrmodular Sizes for Horizontal Dimensions.20. MS 1064:Part 6:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings : Multimodules for Horizontal

  Coordinating Dimensions.21. MS 1064:Part 7:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings : Modular Floor Plane for

  Vertical Drmensions.22. MS 1064:PartB:1988 - Gurde to Modular Coordination in Buildings:Storey Heights and

  Room Heights.23 MS 1064:Part 9:1988 - Gurde to Modular Coordination in Buildings:Coordinating Sizes of

  Doorsets (external and internal).24 M S 1 064:Part 1 0: 1 988 - G urde to Modular Coo rdination in Build ings : Preferred Dimensions for

  Doorsets.25. MS 1064:Pa( 11:1988 - Gurde to Modular Coordinatron in Buildings: Reference Lines of

  Horizontal Controlling Coordinatrng Dimensions.26 MS 1 064:Part .l 2:1 988 - G urde to Mod u lar Coo rdination in Buildings : Pref erred Storey Heights

  and Room Herghts for Residentral Buildings.27 . MS 1064.Part 1 3:1 988 - Guide to Modular Coordinatron in Buildings : Coordinating Dimensions

  for Stairs and Stair Openings,28 MS 1064:Part 14:1988 - Guide to Modular Coordination in Buildings : Fundamental Principles

  for Design of Joints in Burldrngs.29. MS1064:Paft15:1988 - Guide to ModularCoordinationinBuildings:CoordinatingSizesfor

  Rigid Flat Sheet Boards Used in Buildrngs.30. MS 966:1985 / 86 - Specrf ication for Playground Equipment for Parks, Schooland Domestic

  Use.31 MS 1395:1996 - Specificatron for Pillar Hydrants.

  r

  31