standard industr · pdf filemengurangkan pencemaran udara, bunyi bising, bau ... kawasan...

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I NDUSTRPEMBINAAN(CONSTRUCTION IN STANDARD)DUSTRY

  LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIAAgensi Penyediaan Standard CIDBMALAYSIA

  STANDARD

  CS 2 =

  {S#SSY&ruffiAffiffi PMffiUilWAH&ru KffiffiAMffi5A&ruffi&G s PH ffi U a#4ffi&f{ KG?+mE r *AHffi#ffiAt{ F&NGS& r"

  a

 • STANDARD PERUMAHAN KEBANGSAANBAGI PERUMAHAN KOS RENDAH

  RUMAH PANGSA

  CIDBMALAYSIA

  l

 • Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Standard perumahan kebangsaan bagi perumahan kos rendahrumah pangsa.(Construction industry standard : Cl52 : 1998)tsBN 983-40002- 1-91. Constructionindustry--Standards--Malaysia. 2. Houseconstruction--Standards--Malaysia. 3. Aparlments--Standards--Malaysia. l. Lembaga Pembangunan lndustri Pembtnaan Ma avs a.ll. Srrr.690.80218

 • Standard ini disediakan oleh Lembaga Pembangunan lndustri-Pembinaan Malaysia sebagai Standardlndustri Pembinaan ( Construction lndustry Standard ) melalui perlantikan Lembaga Pembangunanlndustri Pembinaan Malaysia sebagai Agensi Penyediaan Standard (SWO) oleh SIRIM Bhd. pada 22April 1997.

  Standard ini diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal Standard Perumahan yang ditubuhkan olehLembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia bagi menyediakan standard-standard bagisektorperumahan.

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia ingin menarik perhatian bahawa fakta-fakta yangterdapat dalam standard ini tidak semestinya mengandungi segala keperluan kontrak pembinaan.

  Standard ini tertakluk kepada kajian semula berkala mengikut perkembangan semasa industriperumahan. Segala cadangan untuk memperbaiki akan direkod dan dikemukakan kepada pihakJawatankuasa yang bertanggungjawab bagi mengkaji semula standard yang dirujuk.

  Penyediaan Standard ini meruluk kepada :

  Rujukan Jawatankuasa : CIDB / SWO - TC 1 / WG 2Rujukan Fail : LPPIM:PT/USQ/09/12

  Segala komen yang dicadangkan hendaklah dihantar kepada urusetia yang beralamat seperti berikut:

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan MalaysiaBahagian Pembangunan TeknologiUnit Standard dan KualitiTingkat 15, Menara Dato Onn PWTC45 Jalan Tun lsmail,50480 Kuala Lumpur.Tel : 603 441 4311Faks : 603 445 4272 I 4433172http : //www.cidb.gov.my

  Perubahan yang dibuat setelah diterbitkan

  Brl. Perubahan Tarikh dikeluarkan Pembetulan yang dibuat

  (i)

  I

 • PRAKATA

  Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) adalah sebuah badan statutod yangditubuhkan melalui Akta Parlimen iaitu Akta 520 (Akta Lembaga Pembang{rnErn lndusfri Pent*naanMalaysia) yang telah diwartakan pada bulan Julai 1994. Lembaga ini telah mula beroperasi @a 1Disember 1994.

  Salah satu fungsi lembaga ini seperti yang termaktub di bawah subsekysen 4(1) AlthSAr&&ah untukmenggiatkan penstandardan dan peningkatan teknik serta bahan binaan dalam lrdustri Fen*tinaan.CIDB telah dilantik menjadiAgensi Penyediaan Standard (StandardsWritingOrgiani:safbn)pada22April1997 oleh SIRIM Berhad bagi membangunkan standard - standard untuk se*tor pembiman.

  Skop perlantikan ini adalah bagi menyediakan standard nasional iaitu Standard Malaysia (MS) danstandard industri iaitu Standard lndustri Pembinaan (ClS ).

  Standard initelah disediakan oleh kumpulan kerja Standard Perumahan Kebangsaan bagi PerumahanKos Rendah Rumah Pangsa yang ditubuhkan oleh Jawatankuasa Teknikal Perumahan.

  (ii)

  5

 • Perwaki lan Jawatan kuasa

  Perwakrlan kepada Jawatankuasa adalah terdiri daripada individu-individu yang mewakili Kementerian-Kementerian, Badan-badan Berkanun, lnstitusi-lnstitusi Pengajian Tinggi, Pertubuhan-Pertubuhan lkhtisas dan Persatuan-Persatuan berikut:

  Kementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanKementerian Kerla RayaKementerian Tenaga dan PosKementerian Peidagangan dan Hal Ehwal Pengguna dalam NegeriSIRIM BerhadUniversiti Teknologi MalaysiaPertubuhan Arkitek MalaysraPertubuhan Perancangan MalaysiaPersatuan Pemaju Perumahan Malaysialnstitul Jurulera MalaysiaPersatuan Perunding Jurutera MalaysiaPersatuan Pemborong Binaan Malaysia

  Jawatankuasa Teknikal bagi Standard Perumahan Kebangsaan diwakili oleh:

  lr. Sim Gan Poh (Pengerusi) Jabatan Perumahan NegaraEn. Lokman b. Darus / En. lsmail b. Sharitf ( Setiausaha ) CIDBEn. Nordin b. Mohd SallehPn. Norasiah bt. YahyaEn. N. N.4arimuthuProf Madya Noor Sharipah bl. Sutan Sidi /Dr. Nooraini bt. YusoffPn Khatijah bt. HashimEn. Chong Lee SiongDr. Muhamad b. NongEn. Lee Yee Kuanglr. Toh Hock ChoonEn. Azlan b. Mohamed Sallehlr. Mohamed b. Mohd.Nuruddin /En. Megal Kamil Azmi b. Megat Rus Kamarani

  Jabatan Kerajaan TempatanJabatan Perancang Bandar dan DesaPersatuan Pengguna Malaysia

  Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi MalaysiaSIRIM Bhd.Pertubuhan Arkitek MalaysiaPertubuhan Perancangan MalaysiaPersatuan Pemaju Perumahan MalaysiaPersatuan Perunding Jurutera MalaysiaPersatuan Pemborong Binaan MalaysiaCIDB

  Kumpulan Kerja yang terlibat dalam penyediaan Standard Perumahan Kebangsaan Kos Rendahbagi Rumah Pangsa ialah:

  Pn. Dang.Anom bt. Md. Zin (Pengerusi) Jabatan Perumahan NegaraEn. Chow Wah / En. Ahmad Fahmi b. Abd. Gha{far Jabatan Perumahan NegaraEn. Lokman b Darus / En. lsmail b. Sharilf (Setiausaha ) CIDBEn. Amir b. lsmail Jabatan Kerajaan Tempatanlr Chin Wei Choong / En. Kamalaldin b, Abdul LatiJ Jabatan Kerja RayaPn. Norasiah bt. Yahya /Pn Jamariah bt. lsam Jabatan Perancang Bandar dan DesaEn. Mustapah b. Aris Jabatan Lanskap NegaraEn. Yusni b Hj.Yaakob Jabatan Perkhidmatan PembetunganEn. Mohd Ali b. Rashidi Jabatan Bekalan Elektrik dan GasEn. Razali Aw. b. Mat Salleh Jabatan Bomba dan PenyelamatProf. Madya Ahmad Bashri b. Sulaiman Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi MalaysiaEn. Lee Yee Kuang Persatuan Pemaju Perumahan Malaysialr. Tan Hoh You, Peter lnstitut Jurutera l/alaysiaY. Bhg. Dato Abdullah Bakri b. A. Wahab Pertubuhan Arkitek Malaysialr. Mohamed b. Mohd. Nuruddin /En. Megat Kamil Azmi b. Megat Rus Kamarani CIDB

  I

  (iii)

 • KANDUNGAN

  0.'1.

  2.

  Pendahuluan

  Skop

  Def inisi

  Skop

  Kerja - Kerja Tanah

  Keluasan Lantai

  Saiz Unit Kediaman

  Jarak Antara Bangunan

  Sistem Rangkaian Jalan

  Sistem Betikulasi Air

  Sistem Pembetungan

  Keperluan Pencegahan Kebakaran

  Ruang Letak Kereta dan Motosikal

  Kemudahan Sosial dan Kemasyarakatan

  Kemudahan Elektrik

  Landskap

  Muka surat

  1

  2

  3

  BAHAGIAN 1: STANDARD PERANCANGAN

  1.

  2.a

  /+.tr

  6.1

  8.

  9.

  10..11.

  tz.

  13.

  2l21

  ZI27

  mZtt

  2A

  mn

  BAHAGIAN 2: STANDARD REKA BENTUK

  Skop

  Susun Atur dan Beka bentuk Bangunan

  Sistem Bekalan Air Dalaman

  Pemasangan Elektrik

  Pemasangan Gas

  Pendawaian Dalaman Bagr Telefon

  Sistem Rangkaian Jalan

  Sistem Saliran

  Sistem Pembetungan

  LAMPIRAN

  (iv)

  ff

  1.

  2.

  4.tr

  6.

  7

  L9.

 • CIS 2 : 1998

  STANDARD PERUMAHAN KEBANGSAAN BAGI PERUMAHANKOS RENDAH RUMAH PANGSA

  O. PENDAHULUAN

  Standard Perumahan Kos Rendah yang seragam adalah perlu bagi mempastikan pembangunanPerumahan Kos Rendah yang lebih sempurna dan komprehensif. Standard ini adalah untuk memberikesan yang memuaskan terhadap usaha-usaha untuk mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat danalam persekitaran terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah.

  Standard ini adalah untuk digunapakai bagi perancangan semua projek pembangunan Perumahan KosRendah Rumah Pangsa yang merangkumi projek-projek sektor awam dan sektor swasta di Malaysia.

  Semua reka bentuk hendaklah mematuhi semua kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 danUndang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, termasuk pindaan terkini.

  Standard ini mengambil kira empat parameter sebagai skop dan asas penentuan Standard iaitu :

  Keselamatan

  Perhatian diberi kepada keselamatan individu dan harta benda serta penekanan kepadakeperluan fizikal seperti penyediaan ruang-ruang dan laluan keluar/masuk yang mencukupidi masa kecemasan, penentuan jarak minimum di antara bangunan-bangunan dan jalankeluar/masuk pilihan ke blok-blok kediaman.

  Kemudahan infrastruktur yang lengkap

  Kemudahan-kemudahan infrastruktur yang perlu ada bagi setiap skim perumahan ialahsepertijalan keluar/masukyang mencukupi, sistem saliran, bekalan elektrik, sistem pembetungan,sistem pembuangan sampah, lampu-lampu jalan yang mencukupi, perkhidmatan telekom,dan lain-lain kemudahan awam. Dengan perancangan yang teliti, kesemua kemudahandapat disediakan melalui penggunaan tanah yang optimum tanpa menjejaskan kualitikemudahan yang disediakan.

  Kesihatan mental dan fizikal

  Keperluan asas yang perlu bagi menjamin kesihatan mental dan fizikal ialah reka bentuk ruangunit-unit kediaman yang menitikberatkan keselesaan penghuni dengan penekanan kepadapengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi serla keluasan lantai yang bersesuaian.Kawasan lapang yang cukup untuk kemudahan fizikal dan rekreasiterutamanya bagi belia dankanak-kanak juga perlu diadakan.

  Perancangan fizikal setiap skim perumahan perlu memberi perhatian kepada susun aturunit-unit kediaman supaya penghuni mendapat privacy serta langkah-langkah perlu bagimengurangkan pencemaran udara, bunyi bising, bau busuk, kesesakan dan lain-lain.

  0.1

  0.2

  0.3

  t

 • CIS 2 : 1998

  0.4 Kesihatan masyarakat

  lndividu tidak boleh hidup tanpa interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Perhatianyang khusus perlu diberi kepada keadaan persekitaran masyarakat. Kemudahan sosialdalamkawasan perumahan seperti kedai, sekolah, kemudahan keugamaan, kemudahan kesihatandan lain-lain hendaklah disediakan dengan sempurna dan mencukupi demi kesejahteraanmasyarakat