spm trial sel 2010 p2

Post on 10-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  1/32

  SULIT NO.KADPENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  Nama Tingkatan .

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGORPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

  Dua jam tiga puluh minit

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (2)

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  PHYSICSKertas 2

  Sept./Okt.2),1 jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  4531/2

  I

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan, angkagiliran, nama dan tingkatan anda padapetak yang disediakan.

  2. Kertas saalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Saalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisaalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  4. Calan dibenarkan menjawab keseluruhanatau sebahagian saalan sama ada dalambahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  5. Calan dikehendaki membaca maklumat di

  halaman belakang kertas saalan ini.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian

  SoalanarkahMarkahPenuh

  Diperoleh

  1

  4

  2

  5

  3

  6

  4

  7A 5

  8

  6

  8

  7

  10

  8

  12

  9

  20

  B 1020

  11

  20

  C 1220

  lumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak.

  [Lihat halaman sebelah4531/2 2010 Hak Cipta Jabatan Pe1ajaran Se1angor SULIT

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  2/32

  ULIT 2 4531/2

  he following information may be useful. The symbols have their usual meaning.

  aklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

  v-usini5

  n=-.-smr = u2

  + 2as 16real depth

  apparent depth=ut+.lat2 n = dalam nyataalam ketaraomentum = mv 1-=-+-=ma fKinetic energy / Tenaga kinetik 18Linear magnification / Pembesaran linear, m = ~ u

  19v=f'Aravitational potential energy /

  enaga keupayaan graviti = mgh20= ax

  DElastic potential energy /

  enaga keupayaan kenyal =

  1Fx

  21Q =ft22= VQower,P =

  energy

  ime

  23V=IR 24ower / Kuasa, P = IVmasa25

  g= 10m S-2=-V Ns =ieatiHaba, Q= me8

  NpVpeat / Haba, Q = ml

  27Efficiency / Keeekapan

  = Is TIs x 100%

  -- = constant / pemalar Ip ~28

  E= me2I VI = PzVz29

  e = 30 x 108 m s-l

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  3/32

  ULIT 3

  BLANK PAGEHALAMAN KOSONG

  4531/2

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  4/32

  Forxaminers

  Use

  SULIT 4

  Section ABahagian A

  [60 marks][60 markah]

  Answer all questions in this section.

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

  4531/2

  1 Diagram 1 shows circular water waves produced by a vibrating dipper in a rippletank with the frequency of 10 Hertz and propagates towards a barrier.

  Rajah 1 menunjukkan gelombang air membulat yang dihasilkan oleh pencelupyang bergetar dalam sebuah tangki riak yang berfrekuensi 10 Hertz dan merambatke arah satu penghadang.

  Wave fronts

  Muka gelombang

  Diagram 1Rajah 1

  Barrier

  Penghadang

  (a) Complete the sentence below by ticking (-'./ ) in the correct box.

  Lengkapkan ayat di bawah dengan menandakan (-'./ ) dalam kotak yang betul.

  Water wave is

  Gelombang air adalah

  lea)

  em

  DD

  transverse wave

  gelombang melintang

  longitudinal wavegelombang membujur

  [1 mark][1 markah]

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  5/32

  ULIT 5 4531/2 I ForExaminers

  Use

  (b) State the wave phenomenon that occurred.Nyatakan fenomena gelombang yang berlaku.

  I(b)

  em[1 mark]

  [1 markah]

  (c) State the change in the amplitude and frequency of the water wave after it hitthe barrier.

  Nyatakan perubahan amplitud dan frekuensi gelombang air selepas iamelanggar penghadang.

  Amplitude:Amplitud:

  Frequency:Frekuensi:

  [2 marks][2 markah]

  I(e)

  [JiJ

  Total

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  6/32

  2 Diagram 2 shows a mass of 08 kg T-shirt that is hung on a clothes line.

  Rajah 2 menunjukkan sehelai baju- T yang berjisim 08 kg digantung pada talipenyidai.

  Forxaminers

  Use.

  SULIT 6 4531/2

  Clothes line

  Tali penyidai

  2(a)

  em

  2(b)

  em

  2(c)

  em

  Total

  Diagram 2

  Rajah 2

  (a) What is the base unit of the force?

  Apakah unit asas bagi daya?

  [1 mark][1 markah]

  (b) Mark and label in Diagram 2,Tanda dan labelkan dalam Rajah 2,

  (i) the tension force ofthe line, T, that acts on the clothes line when theT-shirt is hung.

  daya ketegangan tali, T, yang bertindak ke atas tali penyidai apabilabaju- T itu digantung.

  (ii) the weight of the T-shirt, W.berat baju- T, W.

  [2 marks][2 markah]

  (c) Using the concept of forces in equilibrium, calculate the tension force, T.

  Menggunakan konsep keseimbangan daya, kirakan daya ketegangan, T.

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  7/32

  ULIT 7 4531/2 I ForExaminers

  Use

  Diagram 3 shows a type of nuclear reaction where the number of ne~trons producedis X.

  Rajah 3 menunjukkan sejenis tindak balas nuklear dimana bilangan neutron yangterhasil ialah X.

  145 B a56

  Diagram 3Rajah 3

  (a) Name the type of nuclear reaction.

  Namakanjenis tindak balas nuklear ini.

  [1 mark][1 markah]

  3(a)

  em(b) State the value ofX.

  Nyatakan nilai X.

  [1 mark][1 markah]

  (c) Total atomic mass before reaction is 3985 x 10-25 kg and total atomic massafter reaction is 3982 x 10-25 kg.Jumlahjisim atom sebelum tindak balas ialah 3985 x 10-25 kg danjumlahjisim atom selepastindak balas ialah 3982 x 10-25 kg.

  3(b)

  em

  Calculate,

  Hitungkan,

  (i) the mass defect,

  cacat jisim,

  [2 marks][2 markah]

  3(c)(i)

  em

  (ii) the amount of energy released.

  jumlah tenaga yang terbebas .

  [2 marks][2 markah]

  3(c)(ii)

  em

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  8/32

  For I SULITxaminers

  Use

  8 4531/2

  4 Diagram 4 shows a temperature-time graph for the heating of a 50 g substance.The initial state of the substance is solid.

  Rajah 4 menunjukkan satu graf suhu-masa bagi pemanasan 50 g satu bahan.

  Keadaan fJermulaan bahan itu adalah pepejal.

  Temperature/oCSuhu/oC

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  o

  Q

  R

  P

  20 40 60 80 100 120 Time/secondMasa/saat

  Diagram 4Rajah 4

  4(a)(i)

  em

  4(a)(ii)

  em

  (a) (i) What is the meaning of temperature?

  Apakah yang dimaksudkan dengan suhu?

  (ii) What is the melting point of the substance?

  Apakah takat lebur bahan itu?

  [1 mark][1 markah]

  [1 mark][1 markah]

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  9/32

  ULIT 9 4531/2 I ForExaminers

  Use

  (b) What is the physical state of the substance at QR?

  Apakah keadaan jizikal bahan pada QR?4(b)

  em[1 mark]

  [1 markah]

  (c) Determine the time taken for the substance to change from solid state to liquidstate.

  Tentukan masa yang diambil untuk bahan berubah daripada keadaanpepejal kepada keadaan cecair.

  [1 mark][1 markah]

  (d) Calculate the heat energy required to raise the temperature of the substancefrom 30C to 80 C. Given the specific heat capacity of the substance as1720 J kg-1C-I

  Hitungkan tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bahan itudari 30C ke 80C. Diberi muatan haba tentu bahan sebagai 1720 J kg-10C-I.

  [3 marks][3 markah]

  4(c)

  em

  4(d)

  em

  TotalA4

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  10/32

  For I SULITxaminers

  Use

  10 4531/2

  5 Diagram 5.1 and Diagram 5.2 show two identical thistle funnels that are coveredwith rubber sheets and is immersed in measuring cylinders filled with liquid P whichdensity is 08 g cm-3. A manometer is connected to the thistle funnel using rubbertube. The depth, hI and h2 are measured from the surface of the liquid P to therubber sheet.

  Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan corong tisel yang ditutup dengan kepingangetah dan direndamkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi cecair Pyang ketumpatannya adalah 08 g cm-3. Sebuah manometer disambungkan kepadacorong tisel dengan tiub getah. Kedalaman hI dan h2 diukur dari permukaan cecairP ke kepingan getah.

  Manometer

  Liquid PCecairP

  Thistle funnel

  Corong tisel

  Rubber sheet

  Kepingan getah

  Rubbertub~Tiub getah

  . I~-_-_--------' WaterAir

  Sea)

  em

  S(b)(i)

  em

  Diagram 5.1Rajah 5.1

  (a) State the function of manometer?

  Nyatakan kegunaan manometer?

  (b) Observe Diagram 5.1 and Diagram 5.2.

  Perhatikan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

  (i) Compare hI and h2.

  Bandingkan hI dan h2.

  Diagram 5.2Rajah 5.2

  [1 mark][1 markah]

  [1 mark]

 • 8/8/2019 SPM Trial Sel 2010 P2

  11/32

  ULIT 11 4531/2 I ForExaminers

  Use

  (ii) Compare the difference in height of the water level in the manometer.

  Bandingkan perbezaan ketinggian paras air di dalam manometer.

  [1 mark][1 markah]

  (iii) Name the physical quantity that represents the difference in height of thewater in manometer.

  Namakan kuantiti jizik yang mewakili perbezaan ketinggian air dalammanometer.

  [1 mark]

  [1 markah]

  (iv) Relate the answers in 5(b)(i) and 5(b)(ii).

  Hubung kaitjawapan dalam 5(b)(i) dan 5(b)(ii).

  [1 mark][1 markah]

  (v) Relate the depth of the liquid and the physical quantity in 5(b)(iii).

  Hubung kait kedalaman cecair dengan kuantiti jizzk dalam 5(b )(iii).

  [1 mark][1 markah]

  5(b)(ii)

  em

  5(b )(iii)

  em

  5(b)(iv)

  em

  5(b)(v)