kedah-physics p2-trial spm 2009

Post on 30-May-2018

278 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  1/30

  1

  SULIT

  NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  NAMA: ....................... TINGKATAN: .....

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 4531/2PHYSICSKertas 2

  2

  12 jam Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului

  soalan yang sepadan dalam bahasa

  Melayu.

  3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan

  atau sebahagian soalan sama ada dalam

  bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  4. Calon dikehendaki membaca maklumat di

  halaman belakang kertas soalan ini.

  Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetakSULIT

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  A

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  78

  B9

  10

  C11

  12

  Jumlah

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  2/30

  2

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  3/30

  3

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  4/30

  4

  Section A

  Bahagian A

  [60 marks]

  Answer all questions in this section.

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

  1 Diagram 1.1 shows an electrical measuring instrument.

  Rajah 1.1 menunjukkan sebuah alat pengukur elektrik.

  Diagram 1.1 /Rajah 1.1

  (a) (i) What is the physical quantity measured by this instrument?

  Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh alat ini?

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (ii) Name the error found on this instrument.

  Namakan ralat yang terdapat pada alat ini.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  5/30

  5

  (b) Diagram 1.2 shows two instruments, X and Y, that can be used to measure the

  thickness of a wire.

  Rajah 1.2 menunjukkan dua alat pengukur, X dan Y, yang boleh digunakan untuk

  menentukan ketebalan seutas dawai.

  X

  Y

  Diagram 1.2 /Rajah 1.2

  (i) Which instrument is more suitable to measure the thickness of the wire?

  Alat pengukur yang manakah lebih sesuai untuk mengukur ketebalan dawai

  itu?

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (ii) State one reason for your answer in 1(b)(i).

  Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 1(b)(i).

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  6/30

  6

  2 Diagram 2 shows ice melting in a glass. The initial mass of the ice is 0.20 kg.

  Rajah 2 menunjukkan ais melebur di dalam sebuah gelas. Jisim awal ais itu ialah

  0.20 kg.

  Diagram 2 / Rajah 2

  (a) Explain in terms of energy why the reading of the thermometer,

  Terangkan dalam sebutan tenaga mengapa bacaan termometer itu,

  (i) remains constant for the first 20 minutes.

  kekal malar untuk20 minit yang pertama.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (ii) increases after 20 minutes.

  meningkat selepas 20 minit.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (b) Calculate the heat absorbed by the ice during the first 20 minutes.

  [Specific latent heat of fusion of ice = 3.36 x 105

  J kg1

  ]

  Hitungkan haba yang diserap oleh ais itu semasa 20 minit yang pertama.

  [Haba pendam tentu pelakuran ais = 3.36 x 105

  J kg1

  ]

  [2 marks]

  Thermometer /termometer

  Ice / Ais

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  7/30

  7

  (c) Which statement correctly describes the water in the glass after it is left for a few

  hours. Mark ( ) in the correct box.

  Pernyataan manakah yang memerihalkan dengan betul tentang air dalam gelas

  itu selepas dibiarkan selama beberapa jam. Tanda ( ) pada kotak yang betul.

  There is no transfer of energy between the water and the surroundingsTiada pemindahan tenaga antara air dan persekitaran

  There is no net transfer of energy between the water and the

  surroundings

  Tiada pemindahan bersih tenaga antara air dan persekitaran

  [1 mark]

  3 Diagram 3 shows a block of concrete being lowered to the bottom of a lake. Thevolume of the block is 2.5 m3

  and its weight is 125 000 N. The density of the water in

  the lake is 1 010 kg m3

  .

  Rajah 3 menunjukkan satu bongkah konkrit diturunkan ke dasar sebuah tasik. Isipadu

  bongkah itu ialah 2.5 m3

  dan beratnya ialah 125 000 N. Ketumpatan air dalam tasik itu

  ialah 1 010 kg m3

  .

  Diagram 3 /Rajah 3

  (a) State the SI unit for pressure.

  Nyatakan unit SI bagi tekanan.

  [1 mark]

  (b) State one factor that affects the pressure at a point below the surface of a liquid.

  Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan pada satu titik di bawah

  permukaan cecair.

  [1 mark]

  T

  Concrete block

  Bongkah konkrit

  Water

  Air

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  8/30

  8

  (c) (i) Calculate the weight of the water displaced by the block.

  Hitungkan berat air yang disesarkan oleh bongkah itu.

  [2 marks]

  (ii) Calculate the tension, T, in the cable.

  Hitungkan tegangan, T, dalam kabel itu.

  [2 marks]

  4 Diagram 4.1 shows a transistor circuit for an alarm which is activated by heat.Rajah 4.1 menunjukkan satu litar transistor bagi penggera yang diaktifkan oleh haba.

  Diagram 4.1 /Rajah 4.1

  (a) Name the component T.

  Namakan komponen T.

  [1 mark]

  1 k IB

  T

  R

  6 V

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  9/30

  9

  (b) Complete the following sentences by underlining the correct word.

  Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan menggariskan perkataan yang betul.

  When T is heated up, its resistance ( decreases / increases ).

  The base current, IB ( decreases / increases ) to switch on the transistor and light

  up the bulb.

  Apabila T dipanaskan, rintangannya ( berkurang / bertambah ).

  Arus tapak, IB ( berkurang / bertambah ) untuk menghidupkan transistor dan

  menyalakan mentol.

  [2 marks]

  (c) Diagram 4.2 shows the trace produced by an alternating current signal on the

  screen of a cathode ray oscilloscope. The time base of the oscilloscope is set at

  0.02 s per division.

  Rajah 4.2 menunjukkan satu surih yang dihasilkan oleh satu isyarat arus

  ulangalik pada skrin sebuah osiloskop sinar katod. Dasar masa osiloskop ituditetapkan pada 0.02 s per bahagian.

  Diagram 4.2 /Rajah 4.2 Diagram 4.3 / Rajah 4.3

  (i) What is the period of the alternating current signal?

  Berapakah tempoh bagi isyarat arus ulangalik itu?

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (ii) Calculate the frequency of the alternating current signal.

  Hitung frekuensi bagi isyarat arus ulangalik itu.

  [2 marks]

  (iii) On Diagram 4.3, draw the trace produced when the frequency of the

  alternating current signal is doubled.

  Pada Rajah 4.3, lukis surih yang dihasilkan apabila frekuensi isyarat arus

  ulangalik itu menjadi dua kali ganda.

  [1 mark]

 • 8/14/2019 Kedah-Physics P2-Trial SPM 2009

  10/30

  10

  5 Diagram 5.1 shows a ray of light entering from air into water.

  Diagram 5.2 shows a ray of light entering from air into glass.

  Rajah 5.1 menunjukkan satu sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam air.

  Rajah 5.2 menunjukkan satu sinar cahaya bergerak dari udara ke dalam kaca.

  Diagram 5.1 /Rajah 5.1 Diagram 5.2 / Rajah 5.2

  (a) (i) Compare the speed of light in water with the speed of light in air.

  Banding laju cahaya dalam air dengan laju cahaya dalam udara.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (ii) Compare the speed of light in glass with the speed of light in air.

  Banding laju cahaya dalam kaca dengan laju cahaya dalam udara.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (iii) State the relationship between the speed of light in a medium and the

  direction of bending of light in that medium.

  Nyatakan hubungan antara laju cahaya dalam suatu medium dan arah

  pembengkokannya dalam medium itu.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  (iv) Name the phenomenon shown in Diagram 5.1 and Diagram 5.2.

  Namakan fenomena yang ditunjukkan dalam Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

  ......................................................................................................................

  [1 mark]

  Water