sivik present

Download sivik present

Post on 08-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 sivik present

  1/46

  Chu Khoon Thin

  Nor Asbahadhiah Ramli

  Nurul Farahin Musa

  Wan Nur Aisyah Wan Rahimy

 • 8/7/2019 sivik present

  2/46

 • 8/7/2019 sivik present

  3/46

  Peranan AgenPerubahan

  Definisi

  Agen /pendekatan

  Kepentingan/ kesan

 • 8/7/2019 sivik present

  4/46

  ` Pergerakan, perpindahan atau peralihan daripada

  satu keadaan kepada keadaan yang berbeza.

  Transfomasi.

  Definisi agen

  ` Pengantara

  back

 • 8/7/2019 sivik present

  5/46

  Agen / pendekatan

  Manusia Teknologi

  Perkhidmatan/ produk

  Struktur /organisasi

 • 8/7/2019 sivik present

  6/46

  ` Belajar memperbaiki diri untuk diri sendiri,masyarakat, bangsa, agama dan negara.

  `

  Me

  ngamalkan nilai-nilai murni dalamkehidupan seharian.

  ` Melibatkan diri dalam aktivitikemasyarakatan.

  -gotong-royong dalam memupuk semangatkekitaan.

  -saling membantu antara satu sama lain.

 • 8/7/2019 sivik present

  7/46

  ` Sikap tanggungjawab yang bolehmenimbulkan kepercayaan dan keyakinan

  orang lain.

  ` Sentiasa berusaha untuk memberikansumbangan kepada keluarga, masyakat,

  bangsa, agama dan negara.

  ` Menjadi individu yang peka terhadap isu-isu

  global te

  rmasuklah te

  ntang alam se

  kitar.

  back

 • 8/7/2019 sivik present

  8/46

  1. Membantu proses sosialisasi.

  - Contoh aplikasi internet newsgroup, radio talk show,www, TV pelbagai saluran, dll.

  - Facebook, twitter, blogspot dan laman sosial yang lain- chatting melalui Yahoo! Mesengger

  2. Mewujudkan kesan penyemaian & penanaman(cultivation effect).

  -pemupukan tingkah laku yang baik.-rancangan televisyen, radio dan sumber teknologi lainyang mempunyai unsur-unsur nilai murni, pengajaran dannasihat.- bersamamu, 999, Aduan Rakyat dan lain-lain.

 • 8/7/2019 sivik present

  9/46

  3. Meningkatkan kemahiran kognitif.

  -Rancangan/ program yang menjana

  pemikiran individu

  - contoh: Suara Siswa, Mata ke Hati

  4.

  Me

  nge

  cilkan jurang pe

  nge

  tahuan.- Dunia di hujung jari

  - Berinteraksi dengan masyarakat dunia

  melalui kemudahan internet.

  - Contoh: FB, mesengger, google

  back

 • 8/7/2019 sivik present

  10/46

  ` Memberikan perkhidmatan dalam bidangyang dikuasai.

  - Memberi sumbangan kepada masyarakat,

  bangsa, agama dan negara.- Guru, doktor, jurutera, askar, polis

  ` Menjalankan kajian untuk menjana

  pembangunan negara.-pendidikan, ekonomi, kesihatan, teknologi.

  back

 • 8/7/2019 sivik present

  11/46

  ` Struktur kepimpinan sesebuah negara terdiridaripada masyarakat yang saling berinteraksi

  - PM, Menteri- menteri, institusi.

  ` Kewibawaan pemimpin dalam merancang

  strategi untuk mencapai matlamat organisasi.

  -GB sebagai penggerak kecemerlangan

  sekolah.

 • 8/7/2019 sivik present

  12/46

  ` Kerjasama dalam komuniti ( patuh kepada

  arahan) dapat menjamin pembentukanmasyakat yang harmoni.

  - Menghormati dan saling memberi

  sumbangan kepada organisasi

  back

 • 8/7/2019 sivik present

  13/46

  1. Memenuhi persaingan global- ekonomi,politik, sosial.

  2. Kualiti hidup yang bertambah baik-aplikasi

  ICT dan teknologi pengeluaran.3. Tenaga kerja semakin mahir dan terlatih-

  untuk memenuhi keperluan semasa.

  4. Peningkatan usaha R & D - inovasi produk.

  5. Peningkatan pelaburan asing dantempatan-modal perubahan.

 • 8/7/2019 sivik present

  14/46

  6. Pembangunan pendidikan- pendidik-

  pendidik terlatih bagi menjaminkecemerlangan pendidikan

  7. Keperluan dan gaya hidup pengguna yang

  pelbagai- pemodenan.

 • 8/7/2019 sivik present

  15/46

  PerananPeranan KawalanKawalan SosialSosial

 • 8/7/2019 sivik present

  16/46

  Definisi perubahan sosialDefinisi perubahan sosial

  SeloSelo SoemardjanSoemardjan menjelaskanmenjelaskan bahwabahwa

  perubahanperubahan sosialsosial adalahadalah segalasegala perubahanperubahan padapada

  lembagalembaga--lembagalembaga kemasyarakatankemasyarakatan didi dalamdalam

  suatusuatu masyarakatmasyarakat yangyang memengaruhimemengaruhi sistemsistem

  sosialnyasosialnya,, termasuktermasuk didi dalamnyadalamnya nilainilai--nilainilai,,

  sikapsikap,, dandan polapola perilakuperilaku didi antaraantara kelompokkelompok--

  kelompokkelompok dalamdalam masyarakatmasyarakat..

 • 8/7/2019 sivik present

  17/46

  PerananPeranan individuindividu kepadakepada

  kawalankawalan sosialsosial

 • 8/7/2019 sivik present

  18/46

  KontakKontak dengandengan

  kebudayaankebudayaan lainlain

  individuindividu yangyang seringsering melakukanmelakukan kontakkontakdengandengan kebudayaankebudayaan lainlain akanakan mengalamimengalamiperubahanperubahan yangyang cepatcepat.. KontakKontak dengandengankebudayaankebudayaan lainlain iniini berhubunganberhubungan dengandengandifusidifusi,, iaituiaitu prosesproses penyebaranpenyebaran unsurunsur--unsurunsurkebudayaankebudayaan daridari individuindividu keke individuindividu lainlain atauatau

  daridari satusatu masyarakatmasyarakat keke masyarakatmasyarakat lain.lain.

 • 8/7/2019 sivik present

  19/46

  SistemSistem pendidikanpendidikan formal yangformal yang

  majumaju..PadaPada zamanzaman modenmoden sekolahsekolah semakinsemakin

  memegangmemegang perananperanan pentingpenting dalamdalam melakukanmelakukan

  perubahanperubahan--perubahanperubahan padapada parapara muridmurid yangyangjugajuga merupakanmerupakan anggotaanggota masyarakatmasyarakat secarasecara

  keseluruhankeseluruhan.. MelaluiMelalui pendidikanpendidikan,, seseorangseseorang

  diajarkandiajarkan berbagaiberbagai kemampuankemampuan dandan nilainilai--nilainilai

  yangyang bergunaberguna bagibagi manusiamanusia,, terutamaterutama untukuntukmembukamembuka fikirannyafikirannya terhadapterhadap halhal--halhal barubaru

 • 8/7/2019 sivik present

  20/46

  ToleransiToleransi

  PerubahanPerubahan sosialsosial budayabudaya yangyang cepatcepat akanakan

  terjaditerjadi padapada individuindividu yangyang sangatsangat tolerantoleran

  terhadapterhadap perbuatanperbuatan atauatau masyarakatmasyarakat yangyang

  berperilakuberperilaku menyimpangmenyimpang,, baikbaik yangyang positifpositif

  mahupunmahupun negatifnegatif,, dengandengan catatancatatan bukanbukan

  merupakanmerupakan pelanggaranpelanggaran hukumhukum.. individuindividu yangyang

  memilikimemiliki toleransitoleransi cenderungcenderung lebihlebih mudahmudahmenerimamenerima halhal--halhal yangyang barubaru..

 • 8/7/2019 sivik present

  21/46

  SistemSistem stratifikasistratifikasi terbukaterbuka

  SistemSistem pelapisanpelapisan sosialsosial terbukaterbuka padapada

  masyarakatmasyarakat akanakan memberikanmemberikan peluangpeluang sebesarsebesar--

  besarnyabesarnya kepadakepada individuindividu untukuntuk naiknaik keke kelaskelas

  sosialsosial yangyang lebihlebih tinggitinggi melaluimelalui berbagaiberbagai usahausaha

  yangyang diperbolehkandiperbolehkan oleholeh kebudayaannyakebudayaannya..

 • 8/7/2019 sivik present

  22/46

  PendudukPenduduk yangyang heterogenheterogen

  PadaPada masyarakatmasyarakat yangyang heterogenheterogen atauatau

  masyarakatmasyarakat yangyang berbasisberbasis latarlatar belakangbelakang

  kebudayaankebudayaan,, rasras,, dandan ideologiideologi yangyang beragamberagam

  akanakan mudahmudah mengalamimengalami pertentanganpertentangan--

  pertentanganpertentangan yangyang mengundangmengundang perubahanperubahan..

  KeadaanKeadaan iniini akanakan mendorongmendorong terjadinyaterjadinya

  perubahanperubahan dalamdalam masyarakatmasyarakat..

 • 8/7/2019 sivik present

  23/46

  OrientasiOrientasi keke masamasa depandepan..

  UmumnyaUmumnya masyarakatmasyarakat beranggapanberanggapan bahawabahawa

  masamasa yangyang akanakan datangdatang berbezaberbeza dengandengan masamasa

  sekarangsekarang.. justerujusteru setiapsetiap individuindividu mestilahmestilah

  berusahaberusaha menyesuaikanmenyesuaikan diridiri untukuntuk memperolehmemperoleh

  masamasa depandepan yangyang gemilanggemilang

 • 8/7/2019 sivik present

  24/46

  FaktorFaktor penghalangpenghalang bagibagi

  perubahanperubahan sosialsosial

 • 8/7/2019 sivik present

  25/46

  KurangKurang berhubungberhubung dengandengan

  masyarakatmasyarakat lainlain

  MasyarakatMasyarakat yangyang kurangkurang memilikimemiliki hubunganhubungan

  dengandengan masyarakatmasyarakat lainlain umumnyaumumnya adalahadalah

  masyarakatmasyarakat terasingterasing atauatau terpencilterpencil.. DenganDengankeadaankeadaan sepertiseperti iniini,, merekamereka tidaktidak mengetahuimengetahui

  perkembanganperkembangan--perkembanganperkembangan yangyang terjaditerjadi

  padapada masyarakatmasyarakat lain.lain.

 • 8/7/2019 sivik present

  26/46

  PerkembanganPerkembangan ilmuilmu

  pengetahuanpengetahuan yangyang lambatlambatperkembanganperkembangan ilmuilmu pengetahuanpengetahuan dalamdalam

  kalangankalangan masyarakatmasyarakat disebabkandisebabkan oleholeh

  masyarakatmasyarakat tersebuttersebut beradaberada didi wilayahwilayah yangyangterasingterasing,, sengajasengaja mengasingkanmengasingkan diridiri atauatau lamalama

  dikuasaidikuasai ((dijajahdijajah)) oleholeh bangsabangsa lainlain sehinggasehingga