present sintaksis

Download Present Sintaksis

Post on 05-Apr-2018

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  1/29

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

  IDRIS

  SINTAKSIS BAHASA MELAYU

  (BML3063)

  KONSEP SINTAKSIS :

  SISTEM DAN FUNGSI

  PENSYARAH :

  DR. HJ ZULKEFLEE HJ. YAACOB

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  2/29

  KUMPULAN 1

  NORSYAFIFI HJ ABI D20091034177

  SITI KHADIJAH RAZALI D20091034169

  ISMA NIEZA HARUN D20091034164

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  3/29

  PENDAHULUAN

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  4/29

  PENGENALAN

  Tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan yang

  memerlukan pelajar untuk menghasilkan sebuah kajian

  berkaitan dengan konsep sintaksis : Sistem dan Fungsi.

  Perbincangan mengenai konsep sintaksis merangkumi sistemdan fungsi sintaksis dalam ayat yang terdapat dalam buku

  Sosiolinguistik : Wacana PPSMI Dan Yang Indah Bahasa.

  Tugasan ini juga memerlukan penelitian dan menganalisiskandungan teks yang mengandung sistem dan fungsi

  sintaksis dalam ayat.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  5/29

  OBJEKTIF KAJIAN

  Objektif kajian atau tugasan ini adalah bertujuan

  untuk :

  Mengenal pasti konsep sintaksis.

  Menganalisis sistem dan fungsi sintaksis yang

  terdapat dalam teks kajian.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  6/29

  BATASAN KAJIAN

  Kajian ini menumpukan pemerhatian kepadakonsep sintaksis : sistem dan fungsi sintaksis

  dalam ayat yang terdapat dalam kandungan teks

  buku Sosiolinguistik : Wacana PPSMI dan Yang

  Indah Bahasa, hasil nukilan Zulkeflee Yaacob, 2011.

  Daripada buku tersebut, pengkaji akan

  menganalisis sistem dan fungsi sintaksis yang

  terdapat dalam kandungan teks tersebut.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  7/29

  TATACARA TUGASAN

  Membaca kandungan teks yang disediakan. Mengesan sistem dan fungsi sintaksis yang

  terdapat dalam kandungan teks mengikut skal

  20. Mengasing maklumat yang diperoleh. Menganalisis maklumat yang diperoleh.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  8/29

  DEFINISI KONSEP

  Bidang sintaksis adalah satu cabang ilmu bahasayang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat.

  Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan

  ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan

  bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Unsur -

  unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat, klausa,

  dan frasa.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  9/29

  HURAIAN DANPERBINCANGAN

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  10/29

  KONSEP SINTAKSIS

  Asal usul perkataan sintaksis ini ialah daripada perkataanYunani, iaitu sun yang bererti dengan dan tattein yangbererti menempatkan bersama-sama. Oleh itu, secaraetimologi, sintaksis dapat diertikan sebagai menempatkan

  kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kataatau ayat. Kata suntattein ini kemudiannya menjadi syntaxisdalam bahasa Belanda dan syntaxdalam bahasa Inggeris.

  Berdasarkan Abdullah Hassan pula, sintaksis merupakan

  istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu bagaimanamorfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang keciliaitu frasa, atau menjadi klausa dan ayat merupakan unitterbesar.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  11/29

  FUNGSI SINTAKSIS

  Istilah fungsi sintaksis sering digunakan dalam tatabahasa.

  Istilah bagi fungsi sintaksis ialah :-

  - Subjek

  - Predikat istilah yang merujuk kepada

  - Objek fungsi kata atau frasa dalam- Pelengkap ayat.

  - Keterangan

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  12/29

  Hashim Hj Musa (1993:148-149)

  menjelaskan bahawa fungsi adalah

  kedudukan kata dalam binaan

  sintaksis, iaitu frasa dan ayat.

  Menurut Bambang (1984:246)

  menyatakan bahawa hubungan unsur

  merupakan hubungan perkataan yang

  terdapat dalam fungsi, iaitu fungsisubjek, predikat, objek dan keterangan.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  13/29

  Secara ringkasnya, fungsi sintaksis ialah hubungan kata atau

  kumpulan kata dengan kata atau kumpulan kata lain yang

  terdapat dalam binaan atau urutan kata atau frasa dalam ayat.

  Contoh :-

  Emak menonton televisyen.

  Perkataan emak ialah unsur frasa nama yang menduduki fungsisubjek ayat, menonton sebagai unsur frasa kerja yang berfungsi

  sebagai predikat, televisyen sebagai unsur frasa nama yang

  berfungsi sebagai objek.

  Lazimnya, kelima-lima fungsi ini tidak hadir atau wujud secaraserentak dalam satu ayat.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  14/29

  Contohnya :

  1. Ibu menyambut kedatangan tetamu dengan gembira.

  2. Budak itu menyerupai abang saya.

  3. Aisyah comel.

  Susunan fungsi sintaksis tidak selalu tetap dengan urutan. Ianya

  boleh terjadi seperti subjek (S), predikat (P), objek(O),

  pelengkap (Pel) dan keterangan (K).

  Fungsi yang agak bebas dalam binaan ayat ialah fungsi

  keterangan.

  Contoh :

  Imran / sedang membaca buku / di bilik.S P O K

  Sedang membaca buku / Imran / di bilik.

  P O S K

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  15/29

  PREDIKAT

  Predikat merupakan fungsi sintaksis yang paling terpenting.

  Predikat sering hadir selepas subjek kerana menjadi bahagianyang menerangkan subjek.

  Contohnya :

  Zainom sangat cantik.

  Petani sedang bersawah.Predikat sering ditandai oleh penggunaan ialah dan adalah, yang

  secara pilihan boleh wujud di antara subjek dan predikat.

  Contohnya :

  Tinggi bangunan itu (ialah) lima tingkat.

  Singapura (adalah) jiran Malaysia yang terdekat.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  16/29

  SUBJEK

  Tatabahasa Dewan (1993) ialah konstituen ayat yang terdiri

  daripada frasa nama yang menjadi judul (fokus) atau unsur yang

  diterangkan.

  Subjek merupakan bahagian yang diterangkan dan merupakan isi

  pembicaraan.

  Contohnya :Nabil menangis.

  Ada dua tempat yang diduduki oleh subjek, iaitu di kiri dan

  kanan dalam binaan ayat.

  Dalam contoh berikut, konstituen yang mendahului frasa nama

  anak Pak Ali dan sedang memasakialah subjek.

  Contoh :

  Dia anak Pak Ali.

  Gadis itu sedang memasak.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  17/29

  OBJEK

  Kehadiran objek dalam struktur ayat ditentukan oleh kata kerja

  transitif yang mengisi fungsi predikat. Objek ialah frasa namayang berada di belakang predikat yang berupa kata kerja

  transitif. Objek berfungsi sebagai subjek jika ayat tersebut

  diubah menjadi ayat pasif.

  Kamal memukul ular.

  Dalam ayat di atas, kata kerja memukul merupakan kata kerja

  transitif yang memerlukan objek iaitu ular. Antar predikat dan

  objek ada hubungan yang erat sehingga kedua-duanya tidakdapat dipisahkan urutannya. Perpindahan letak predikat

  menghendaki pula perpindahan letak objek dalam urutan yang

  tetap. Dengan demikian, binaan yang mengandungi predikat

  dan objek membentuk pola urutan Predikat-Objek (P-O).

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  18/29

  PELENGKAP

  Tatabahasa Dewan (1993:563)-Pelengkap ialah unsur yang

  menjadi pencukup pada sesuatu kata kerja tak transitif.

  Pelengkap merupakan bahagian daripada kata kerja yang

  menjadikannya predikat yang lengkap.

  Unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada FN, FK, FA,dan FSN.

  Tempat pelengakap adalah di belakang predikat. Dengan

  demikian, pelengkap dan objek tidak berbeza jika dilihat darisegi ketegaran letaknya setelah predikat.

  Perbezaan yang besar antara kedua-duanya ialah binaan

  berobjek dapat dijadikan binaan pasif, dan objek dalam binaan

  aktif menjadi subjek dalam binaan pasif.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  19/29

  KETERANGAN

  Berfungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau

  predikat. Oleh itu, keterangan berperanan menambah maklumattentang sesuatu peristiwa

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  20/29

  ANALISIS DAN

  PERBINCANGAN

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  21/29

  Halaman Predikat Subjek Objek Pelengkap Keterangan1 2 2 1 1 120 4 4 3 2 240 3 3 1 1 060 7 7 1 7 280 6 6 1 3 2100 6 6 0 3 1120 6 6 1 2 1140 7 7 3 2 2160 6 6 1 0 0180 2 2 2 1 1

  Rajah 1 : Jadual Analisis Fungsi Sintaksis.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  22/29

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1 20 40 60 80 100 120 140 160 180

  Predikat

  Subjek

  ObjekPelengkap

  Keterangan

  Graf yang menunjukkan fungsi sintaksis dalam kandungan teks.

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  23/29

  DAPATAN KAJIAN

  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapati penggunaan fungsi subjek

  dan predikat banyak digunakan dalam teks yang dikaji. Unsur subjek dan

  predikat dalam ayat yang dibina oleh penulis menepati fungsi sintaksis, iaitu

  subjek merupakan bahagian yang diterangkan manakala predikat pula

  bahagian yang menerangkan subjek. Kedua-dua unsur tersebut sangat

  menepati kedudukan atau fungsi sintaksis dengan baik dalam binaan ayat

  dalam kandungan teks tersebut. Hal ini dapat diliht menerusi halaman 60 dan

  140.

  Sementara, fungsi sintaksis yang mencatatkan penggunaan paling sedikit

  ialah unsur objek. Dalam usaha mengesan fungsi objek dalam teks, didapatihanya sedikit sahaja penggunaan objek sebagai unsur selepas predikat.

  Malah, terdapat beberapa halaman yang hampir tidak mempunyai unsur

  objek dalam ayat.

  Analisis Fungsi Predikat

 • 8/2/2019 Present Sintaksis

  24/29

  Analisis Fungsi Predikat

  Kaum bumiputera khususnya masyarakat Melayu di p