rpt bm t4 shared by samiah

Click here to load reader

Post on 01-Oct-2015

239 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

RPT Bahasa Melayu Tahun Empat

SK Batu Lanchang

SK BATU LANCHANGRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT

2015MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

1 - 2Tema:

Aktiviti Keluarga

Tajuk:

Berkhemah di Laman Idaman

Sistem Bahasa:

- Kata Nama Am Konkrit

- Kata Ganti Nama Tunjuk

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai murni:-Kasih sayang

-Bekerjasama

STRATEGI PdPKB:

-Menjana idea

-Menghubung kait

-Mengkategorikan

KP:

-Interpersonal

-Verbal linguistik

Kontekstual:-Menghubungkaitkan

BCB:

-Bacaan Intensif

MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

3Tema:

Aktiviti Keluarga

Tajuk:

Seronoknya Membaca

Sistem Bahasa:

- Penjodoh bilangan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan

disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteksEMK

Ilmu :

- Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:- Kerajinan

-Hemah tinggi

STRATEGI PdP

KB :

-Menghubungkaitkan

-Mengecam

BCB:

-Bacaan Intensif

Kontekstual:

-Menghubungkaitkan

KP:

-Interpersonal

-Visual Ruang

-Muzik

MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

4Tema:

Aktiviti Keluarga

Tajuk:

Melancong dengan Keluarga

Sistem Bahasa:

-Kata Nama Khas Tak Hidup1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks

EMK

Ilmu:

- Sejarah

Nilai Murni:Kasih sayang

Bekerjasama

STRATEGI PdP:

KB :

-Membuat gambaran mental

-Mengenal pasti

-Menghubungkaitkan

-Menyusun urutan

-Menjanakan idea

Kontekstual:-Menghubungkaitkan

KP:

-Kinestetik

-Verbal Linguistik

PM:

-Bacaan

BCB:-Bacaan Intensif

MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

5Tema:

Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk:

Amalan Hidup Sihat

Sistem Bahasa:

-Kata Ganti Nama Tunjuk1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak.4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK

Ilmu:

-Pendidikan Kesihatan

Nilai murni:-Kerajinan

-Kebersihan fizikal dan mental

STRATEGI PdP

KB :

-Menjanakan idea

-Menganalisis

-Mengecam

Kontekstual:

-Mengalami

KP :

-Verbal Linguistik,

-Meramal

-Muzik

BCB:

-Mendengar dengan cekap

MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

6Tema:

Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk:

Bersih dan Sihat

Sistem Bahasa:

-Kata Hubung Pancangan Keterangan

-Kata Kerja Pasif

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataa, frasa dan ayat dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

EMKNilai Murni:- Kebersihan fizikal dan mental

-Berdikari

STRATEGI PdP

KB:-Membuat urutan

-Membuat andaian

-Menjanakan idea

Kontekstual:

-Mengaplikasikan

-Memindahkan

Konstruktivisme:

Menerangkan dan menjelaskan idea

MINGGUTEMA / TAJUK / SISTEM BAHASASTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

7-8Tema:

Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk:

Pendidikan Kesihatan

Sistem Bahasa:

-Kata Adjektif

-Kata Penguat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.9Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada