projek khidmat masyarakat seperti pe nawaran tuisyen percuma, pemeriksaa n kesihatan untuk komuniti,

Download projek khidmat masyarakat seperti pe nawaran tuisyen percuma, pemeriksaa n kesihatan untuk komuniti,

Post on 08-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • USM, PULAU PINANG, 28 Oktober 2016 - Pro Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Tan Sri Datuk Mustafa Mansur menggesa para alumni USM untuk memainkan peranan yang penting dalam masyarakat serta melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan dan khidmat masyarakat.

  “Berusahalah untuk melakukan kerja-kerja bersama secara sukarela dan juga terlibat dalam projek- projek khidmat masyarakat seperti penawaran tuisyen percuma, pemeriksaan kesihatan untuk komuniti, membangunkan perpustakaan masyarakat, mengajar dan mendidik tentang ICT atau kemahiran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains,” kata Mustafa ketika berucap pada Sidang Kelapan, Upacara Konvokesyen ke-54 USM baru-baru ini.

  (https://news.usm.my)

  Berita Mutakhir

  search...

  PRO CANSELOR GESA ALUMNI MAINKAN PERANAN DALAM MASYARAKAT29OCT

  https://news.usm.my/

 • “Namun yang paling utama, para alumni perlu menjaga nama baik universiti dan sentiasalah berbangga dengan nama USM walau di mana anda berada.

 • “Saya juga menyeru para graduan untuk membina jaringan kerjasama sesama alumni dan aturkan perjumpaan-perjumpaan yang kerap yang boleh mengeratkan hubungan sesama sendiri,” tambah Mustafa yang juga mempengerusikan Sidang Keenam dan Ketujuh Upacara Konvokesyen yang bermula 24-27 Oktober di Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP), di sini.

  Sehingga kini USM telah melahirkan seramai 133,235 orang alumni ijazah pertama dan 26,199 orang alumni ijazah tinggi sejak penubuhannya pada tahun 1969.

 • Sidang Kelapan adalah yang terakhir pada Upacara Konvokesyen ke-54 ini melibatkan 742 orang siswazah Sains Gunaan, Sains (Perumahan, Bangunan dan Perancangan), Seni Bina, Teknologi dan Diploma Kejururawatan.

  Teks: Nor Rafizah Md. Zain

  Share This

  Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre

  Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia

  Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : pro@usm.my (mailto:pro@usm.my)

  Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia (http://www.usm.my)

  Client Feedback / Comments (http://web.usm.my/smbp/maklumbalas.asp) | USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015

  http://del.icio.us/post?v=2&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT https://digg.com/submit?phase=2&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=925945534114813&display=popup&href=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&redirect_uri=https://news.usm.my/media/coalaweb/modules/generic/html/popup-close.html https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT https://www.stumbleupon.com/submit?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT https://twitter.com/intent/tweet?text=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT http://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT https://www.newsvine.com/_tools/seed?popoff=0&u=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat&title=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT mailto:?subject=USM%20News%20Portal%20-%20PRO%20CANSELOR%20GESA%20ALUMNI%20MAINKAN%20PERANAN%20DALAM%20MASYARAKAT&body=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4366-pro-canselor-gesa-alumni-mainkan-peranan-dalam-masyarakat mailto:pro@usm.my http://www.usm.my/ http://web.usm.my/smbp/maklumbalas.asp