persepsi pengurusan makanan halal di hotel johor · pdf filepenyediaan makanan halal dalam...

Click here to load reader

Post on 06-Sep-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERSEPSI PENGURUSAN MAKANAN HALAL DI HOTEL JOHOR

  BAHRU.

  MOHD SYAHIR BIN HASSIM

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦

  JUDUL : PERSEPSI PENGURUSAN MAKANAN HALAL DI HOTEL

  JOHOR BAHRU

  SESI PENGAJIAN : 2010/2011

  Saya MOHD SYAHIR BIN HASSIM

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan

  Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut :

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia.

  2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja.

  3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

  pengajian tinggi.

  4. ** Sila tandakan ( √ )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

  AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

  oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh

  _________________________________ ______________________________

  (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap: Nama Penyelia:

  K-9 LOT 1825,

  KG PAUH LIMA,16090 KOTA BHARU, DR.TAMAR JAYA BIN NIZAR

  KELANTAN DARUL NAIM

  TEL: 013-7909014 Tarikh: 16 MEI 2011 Tarikh: 16 MEI 2011

  CATATAN : * Potong yang mana tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh

  tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan

  penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

 • PENGESAHAN PENYELIA

  “Saya mengaku bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya

  ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam)”.

  Tandatangan :……………………………………………………

  Nama Penyelia : DR.TAMAR JAYA BIN NIZAR

  Tarikh : 16 MEI 2011

 • PERSEPSI PENGURUSAN MAKANAN HALAL DI HOTEL JOHOR

  BAHRU

  MOHD SYAHIR BIN HASSIM

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

  syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  (Pengajian Islam)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2011

 • ii

  PENGAKUAN

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : …………………………………………

  Nama Penulis : MOHD SYAHIR BIN HASSIM

  Tarikh : 16 MEI 2011

 • iii

  DEDIKASI

  Setinggi-tinggi Penghargaan Ku Tujukan Buat:

  Ayah dan Ibu,

  Hassim bin Mohamed & Aesah binti Hasan

  Terima kasih atas segala pengorbananmu, Restu dan doamu,

  Adalah titian kejayaanku.

  Kakak-kakak dan abangku,

  Zainab, Khairani dan Mawardi , Terima kasih atas dorongan.

  Adik-adikku,

  Halim, Rabiatul, Husna, Bazilah, Syahmi dan Masyitah Jangan jemu dalam menuntut ilmu.

  Para Pensyarah,

  Fakulti Tamadun Islam(FTI) dan Fakulti Pendidikan,

  Terima kasih atas ilmu yang diberikan, Semoga Allah membalas jasa dan bakti yang dicurahkan.

  Buat Teman Seperjuangan,

  SPI(2007-2011)

  Terima kasih atas segala-galanya, Pengalaman indah bersama kalian tidak akan ku lupakan,

  Teruskan perjuangan.

 • iv

  PENGHARGAAN

       

  Alhamdulillah, pertama dan selamanya segala puji bagi Allah Taala serta selawat dan

  salam buat junjungan besar nabi Muhammad SAW. Setinggi-tinggi kesyukuran

  dirafa’ka kepada kepadaNya kerana Projek Sarjana Muda ini dapat disiapkan pada

  masanya.

  Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr Tamar Jaya Bin Nizar selaku penyelia PSM

  yang banyak membimbing, memberikan kata-kata nasihat dan tunjuk ajar sepanjang satu

  tahun bersama beliau. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak Fakulti Tamadun

  Islam (FTI) dan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia yang banyak

  memberikan kerjasama selama mana saya berada di sini.

  Tidak dilupakan kepada ahli keluarga yang banyak memberikan dorongan dan sahabat-

  sahabat seperjuangan yang banyak berkongsikan pengalaman dan idea bagi

  merealisasikan PSM ini. Semoga tuhan memberkati anda semua.

  Akhir sekali ribuan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat secara

  langsung atau tidak langsung dalam proses menyiapkan PSM ini. Semoga sumbangan

  yang sedikit ini memberikan manfaat untuk semua.

 • v

  ABSTRAK

  Dewasa ini kita melihat berlaku masalah dalam isu berkaitan logo halal hotel

  sekaligus menimbulkan keraguan dalam pengurusan makanan halal di hotel. Ini kerana

  makanan itu merupakan nadi bagi orang mukmin dan ia secara langsung berkait rapat

  dengan ibadah yang mana dilakukan untuk mencapai redha yang Esa. Seramai 50 orang

  telah menjadi respoden terlibat dalam kajian ini yang mana dilakukan kepada pelanggan-

  pelanggan hotel dan juga orang awam yang pernah ke hotel. Kajian ini dilakukan secara

  kuantitatif dengan mengedarkan borang kaji selidik yang mengandungi 40 item soalan

  sebagai instrumen kajian. Data telah dianalisis menggunakan “Statistical Package for

  The Social Sciences”(SPSS) versi 14 for windows. Secara keseluruhan, analisis

  menunjukkan bahawa responden mempunyai persepsi yang positif terhadap pengurusan

  makanan halal berdasarkan nilai min yang diperoleh iaitu sebanyak 4.498. Bagi persepsi

  penyediaan makanan halal dalam masakan pula,min yang diperoleh ialah 4.434

  manakala bagi persepsi sumber bekalan makanan ialah 4.725. Di akhir kajian,

  penyelidik juga mencadangkan beberapa cadangan dan penambahbaikan untuk pihak

  yang berkaitan dengan kajian.

 • vi

  ABSTRACT

  Nowadays, we can see the prevailing problems in the issue of halal logo as well

  as to cast doubt in the hotel management of halal food in the hotel. This is because the

  food is at the heart of the believer and it is directly linked to the worship which is done

  to achieve that pleased God. Totally of 50 respondents who involved in this study which

  made the hotel clients and the public who had gone to the hotel. The quantitative study

  was conducted by distributing questionnaires containing 40 items as an instrument. Data

  was analyzed using by Statistical Package for the Social Sciences( SPSS) version 14 for

  windows. Overall, the analysis shows that the respondents have a positive perspective on

  the management of halal food based on the mean value obtained by 4.498 supply the

  perception of halal food in the food supply, the minimum obtained was 4.434 , while the

  perspective of the food supply is 4.725. At the end of the study, researcher also proposed

  a number of suggestions and improvements to the relevant parties in connection with the

  study.

 • vii

  ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  HALAMAN JUDUL

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  ISI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI SINGKATAN xv

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 2

  1.3 Penyataan Masalah 5

  1.4 Objektif Kajian 6

  1.5 Persoalan Kajian 7

 • viii

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.7 Skop Kajian 8

  1.8 Definisi Istilah 8

  1.9 Kesimpulan 10

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan