nota open office

Upload: interferens

Post on 09-Jul-2015

387 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Nota penggunaan Open Office Writer, Calc dan Impress secara ringkas dan mudah.The notes to know how to use Open Office Writer, Calc and Impress simple and easy way. The notes are in Malay Language.

TRANSCRIPT

Nota KursusOpen Office3-5 Oktober 2011

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Kementerian Dalam Negeri

KandunganOpen Office ............................................................................................................................................. 1 Writer ...................................................................................................................................................... 2 Pembaris ......................................................................................................................................... 2 Bar Status ........................................................................................................................................ 3 Nombor dan List.................................................................................................................................. 4 Pelbagai jenis Bullet List .................................................................................................................. 4 Promote dan Demote ..................................................................................................................... 4 Pindahkan Item ke Bawah............................................................................................................... 4 Mencipta jadual .................................................................................................................................. 6 Stail (Styles) ......................................................................................................................................... 7 Menggunakan Page Style ................................................................................................................ 7 Header and Footer .............................................................................................................................. 7 Untuk menambah header ............................................................................................................... 7 Untuk menambah footer ................................................................................................................ 7 Nombor muka surat ............................................................................................................................ 8 Calc .......................................................................................................................................................... 9 Antaramuka ........................................................................................................................................ 9 Penamaan Cells ............................................................................................................................. 10 Menamakan semula lembaran kerja ............................................................................................ 10 Formula ............................................................................................................................................. 11 Memasukkan Formula .................................................................................................................. 11 Fungsi Matematik ............................................................................................................................. 11 STATISTIC Function ( Fungsi Statistik) ........................................................................................... 13 Autofill............................................................................................................................................... 15 Format Cells ...................................................................................................................................... 15 Penjumlahan secara automatic ........................................................................................................ 16 Filter .................................................................................................................................................. 20 Impress.................................................................................................................................................. 22 Antaramuka ...................................................................................................................................... 22 View .................................................................................................................................................. 23 Outline view .................................................................................................................................. 23 Notes view .................................................................................................................................... 23 Slide sorter view............................................................................................................................ 24 i

Handout view ................................................................................................................................ 24 Mengemaskini Satu Persembahan................................................................................................... 24 Bermain dengan persembahan ......................................................................................................... 25 Mainkan secara automatik............................................................................................................ 25 Permulaan slide............................................................................................................................. 25 Untuk menyembunyikan slide semasa persembahan .................................................................. 25 Animasi.............................................................................................................................................. 25 Tambah animasi didalam persembahan ....................................................................................... 25 Drawing ............................................................................................................................................. 26

ii

Open OfficeOpenOffice boleh dijalankan di platform Linux dan Microsoft (MS) Windows Dokumen boleh disimpan dalam format berikut : Aplikasi Writer Calc Impress Draw Base OpenOffice.org 1.0 Open Document Format (ODF) MS Office 97/2000/XP Text biasa Rich text format (RTF) Format file .odt .ods .odp .odg .odb Aplikasi Setara Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Microsoft Paint Microsoft Access Format File Setara .doc,.docx .xls,.xslx .ppt,.pptx .bmp .mdb

1

WriterPerisian yang boleh digunakan untuk mencipta dokumen teks yang mengandungi grafik, jadual,gambar dan graf. Anda boleh memilih untuk menyimpan dokumen yang anda cipta menggunakan writer dengan format .odt (format default) , format Microsoft word (.doc), format laman web (html) ataupun PDF dengan mudah.

1. Bar Menu (Menu bar) 2. Bar Formatting (Formatting toolbar) 3. Bar Biasa (Standard toolbar) 4. Pembaris (Ruler) 5. Bar Status (Status bar) Pembaris

Klik kanan pada pembaris untuk melihat pilihan utk setting. Millimeter, Centimeter, Inch, Point, and Pica

2

Indents

Mengubah tiga segitiga kecil pada pembaris atau gunakan Paragraph window -> Indents & Spacing kemudia tekan TAB dengan klik dua kali pada mana-mana tempat dalam pembaris Bar Status

Memaparkan status terkini Nombor mukasurat / bilangan mukasurat Stail mukasurat Status kekunci istimewa Klik kanan pada view dan tukar view zoom Selalunya 100%

Latihan 1 1. Taip ayat seperti contoh dibawah :

2. Simpan sebagai latihan1.doc

3

Nombor dan ListUntuk membuat outline perkara dalam susunan nombor atau list.

atau : Format > Bullets and Numbering Latihan 2 1. Cipta dokumen seperti berikut :

2. Simpan sebagai latihan2.doc

Pelbagai jenis Bullet List Untuk menukar jenis bullet list; Bullet and Numbering > Options > Character Promote dan Demote

Untuk membuat sublist, demote one level dan buat indent. Apa akan jadi sekiranya indent tanpa demote atau demote tanpa indent ? Pindahkan Item ke Bawah

Move Down atau Move Up boleh digunakan untuk memindahkan item ke atas atau kebawah dalam list yang sama, manakala Move With Subpoints pula untuk memindahkan item berserta sub item bersama.

4

Latihan 3 1. Ubah suai Latihan 2 menjadi seperti dibawah.

2. Simpan sebagai latihan 3.doc

5

Mencipta jadualAda beberapa cara untuk mencipta jadual (table) Cipta jadual dari Table -> Insert -> Table menu Dari bar biasa Tekan Ctrl+F12 Dengan jadual anda boleh Cipta/tambah/padam row, column Format garisan, warna, alignment Merge/unmerge cells

Latihan 4 1. Cipta jadual seperti berikut.

2. Simpan sebagai latihan 4. Doc

6

Stail (Styles)Mementukan bagaimana rupabentuk dokumen anda dalam Writer.Kaedah menggunakan styles: Klik the menu Format -> Styles and formatting Tekan F11 Jenis stail Paragraph Character Frame Page List Menggunakan Page Style Menambahkan Page Style baru 1. Klik pada Default page style 2. Klik butang New Style from Selection -> New Style from Selection 3. Masukkan nama style yang baru, klik OK 4. Klik kanan pada nama new style dan tukar Menggunakan Page Style 1. Buka Styles dan bar Format 2. Pilih muka surat yang diiginkan dan klik dua kali pada pada Page Style 3.

Header and FooterUntuk menambah header Klik pada mana-mana muka surat dan klik Insert -> Header Untuk menambah footer Klik pada mana-mana mukasurat dan klik Insert -> Footer

7

Nombor muka suratRuangan seperti Date, Time, Page Number, Page Count dan penulis boleh ditambah pada footer dan header Contoh, untuk menambah page number dalam footer Klik pada kawasan footer Klik Insert -> Fields -> Page Number

Latihan 5 1. Buat satu dokumen yang mempunyai sukrang-kurangnya 3 muka surat. 2. Pada muka surat pertama, pastikan tiada header, footer atau nombor muka surat 3. Pada muka surat kedua dan seterusnya ada header, footer dan nombor muka surat yang bermula dengan 1,2,3....

8

CalcColumn

AntaramukaBar Menu

Cell

Bar Standard

Bar Formula

Zoom Tab Row

9

Penamaan Cells

Isikan cells yang digelapkan

Menamakan semula lembaran kerja

1.

Klik 2x pada tab yang ingin dinamakan semula

2.

Taip nama baru dan tekan OK

10

FormulaMemasukkan Formula

Untuk memasukkan formula, mulakan cell dengan symbol = diikuti dengan formula yang ingin dimasukkan.

Fungsi MatematikCalc mempunyai banyak fungsi matematik di dalamnya. Antara operasi paling asas ialah seperti darab,tolak,bahagi ,tambah seperti berikut:

A 1 2 3 5 7 8

B 3 4 6

Operasi Pendaraban Pembahagian Penambahan Penolakan

Simbol * / + -

Data sebenar =5*6 =8/4 =4+7 =8-3

Rumus Excel = A1 * B3 = A3 / B2 = B2 + A2 = A3 - B1

Jawapan 30 2 11 5

Antara fungsi tambahan yang terdapat pada Math function ialah seperti:

Beberapa fungsi math yang sering digunakan dalam membantu mengira dalam perkerjaan kita seharian misalnya ialah:

a) ABS Memberikan nilai mutlak sesuatu nombor

11

Cara formulanya : = ABS(number)

Contoh:

A 1 2 -4 Formula =ABS(2) =ABS(-2) =ABS(A2) Keterangan (Jawapan) Nilai mutlak 2 (2) Nilai mutlak -2 (2) Nilai mutlak -4 (4) Data

b) SUM Menambahkan semua nilai dalam pilihan cell.Cara formulanya (1) : (2) : = SUM (nombor pertama : nombor terakhir ) = SUM (no pertama : nombor terakhir ; nombor lain lagi )

Contoh :

A 1 2 3 4 5 25 50 75 test

Contoh =sum(A1:A3) =sum(A1:A3;100) =sum(A1+A4) =sum(A1:A2;A5)

Cell untuk dijumlahkan A1, A2, A3 A1, A2, A3 and 100 A1, A4 A1, A2, A5

Jawapan

#VALUE!

12

C) TRUNC Memberikan hanya nilai integer dan membuang bahagian perpuluhan.Cara formulanya : = TRUNC(number) number = nilai yang ingin di truncatekan.

Contoh :

A 1 2 3 4 Formula =TRUNC(8.9) =TRUNC(-8.9) =TRUNC(PI())

B Keterangan (Jawapan) Integer part of 8.9 (8) Integer part of -8.9 (-8) Integer part of pi (3)

STATISTIC Function ( Fungsi Statistik)

Antara fungsi lain yang hampir sama dengan fungsi matematik ialah STATISTIC function seperti: Function dengan tanda sering digunakan dalam statistik mudah. i) AVERAGEAverage ialah nilai purat. Ia didapati dengan menambahkan sekumpulan nombor dan memabahagikan dengan kiraan bilangan nombor yang ditambahkan tadi. Cara formulanya (1) : (2) : = AVERAGE (nombor pertama : nombor terakhir ) = AVERAGE (no pertama : nombor terakhir ; nombor lain lagi )

Contoh:

Contoh =average (A1:A4)

Cell untuk dipuratakan A1, A2, A3, A4

Jawapan

=average (A1:A4;300) A1, A2, A3, A4 and 300 =average (A1:A5) A1, A2, A3, A4, A5

=average (A1:A2;A4) A1, A2, A4

13

ii) MAX Memberikan nilai terbesar (maksimum) dalam suatu siri nombor.

Cara formulanya (1) : (2) :

= MAX (nombor pertama : nombor terakhir ) =MAX (no pertama : nombor terakhir , nombor lain lagi )

Contoh:

A 1 2 3 4 5 10 20 30 test

Contoh =max (A1:A4)

Cell untuk dimaksimakan A1, A2, A3, A4

Jawapan

=max (A1:A4;100) A1, A2, A3, A4 and 100 =max (A1;A3) =max (A1;A5) A1, A3 A1, A5

* Nota: Ruang kosong dan teks tidak diambil kira semasa fungsi max berjalan

iii) MIN Returns the smallest value in a set of values.

Cara formulanya (1) :

= MIN (nombor pertama : nombor terakhir ) (2) : =MIN (no pertama : nombor terakhir , nombor lain lagi )

A

Example of min 1 2 3 4 510

Cells to look at A1, A2, A3, A4 A2, A3 and 100 A1, A3 A1, A5 (displays the smallest number)

Ans. min

=min (A1:A4)20

=min (A2:A3;100)30

=min (A1;A3)test

=min (A1;A5)

14

Autofill

Klik pada penghujung cell, dan seretkan ia.

Format Cells

Klik pada Standard Bar > Number Format Atau Format > Cells >Numbers

15

Penjumlahan secara automatic

Pilih deretan cell yang ingin dijumlahkan > Pilih AutosumFormat Besyarat (Conditional Formating)

1. Pilih Format > Conditional Formating2. 3. 4. Pilih logic matematik yang diperlukan (dalam contoh ini greater than). Isi nilai lebih daripada Klik New Style

16

5. 6. 7.

Tukarlah stail seperti yang dikehendaki (dalam contoh ini background ditukar ke warna merah) Klik OK. Cuba anda tukar nilai pada cell tersebut menjadi lebih atau kurang dari 10, apa akan berlaku ?

Text To Column

17

18

19

Filter

20

21

ImpressAntaramuka

22

Latihan: Membina satu slide persembahan presentation menggunakan templat Membina satu persembahan baru menggunakan templat Impress

Pilih OpenOffice.org Impress yang baru Langkah 1: Pilih dari Templat yang ada "Introducing a new product" Langkah 2: Pilih 'original' Langkah 3: Pilih 'Effect Wipe Down' Anda juga boleh mencuba kesan 'transition' yang lain Langkah 4: Letakkan maklumat yang diperlukan Name: Latihan Impress Subject: OpenOffice.org Ideas: Writer Calc Impress Langkah 5: Pilih slide1,2,6

Mainkan slide tersebut dengan menekan papan kekunci F5 Simpan slide dengan nama latihan10.ppt

ViewOutline view

Kegunaannya untuk membina slide daripada 'Notes'. Bagaimana untuk 'promote' and 'demote', 'move up/down' Padam 'note' daripada 'slide preview'

Notes view

Kegunaan untuk membina Notes bagi pembentang

23

Kebiasaannya saiz fon adalah12. Untuk melihat, 'zoom in' (example 130%) daripada status bar / menggunakan papan kekunci scroll+Ctrl

Menggunakan 'One-touch' untuk menutup/membuka skrin

Slide sorter view

Kegunaan untuk menyembunyikan slide persembahan. Apabila cetakan dibuat, maklumat tambahan(hidden slides) akan terpapar.

Untuk menyembunyikan slide daripada terpapar semasa persembahan dijalankan : o Klik Slide Show -> Hide Slide...

Pada nombor slide yang disembunyikan akan kelihatan satu segiempat tepat dengan garis berpenjuru di sebelahnya

Gerakkan dan susun atur slide yang dibina

Handout view

Paparan 'Default' adalah berbentuk landscape, dimana terdapat 4 slides satu halaman

Gunakan slide 3 halaman dan tukarkan kepada format to A4, potrait Tukar 'Layout view' kepada 3 slide untuk satu helaian Tunjukan hasil paparan seperti menggunakan MS Office

Mengemaskini Satu Persembahan

Membina dan membuang slide 1. Namakan semula slide 2. Cara terbaik adalah dengan menamakan setiap slide yang dibina 3. Susun atur semula slide yang dibina24

4. Mengubah setiap slide 'transition' yang dibina 5. Tukar slide 'transitions' dengan pillihan yang lain 6. Buang slide 'transitions' yang dipilih

Bermain dengan persembahanMainkan secara automatik 1. Klik 'Task View' Slide Transition 2. Pilih Advance slide, klik Automatically after dan set setiap saat yang diperlukan untuk pertukaran slide Permulaan slide 1. Klik Slide Show -> Slide Show Settings... 2. Pada 'Type' klik Auto dan pilih saat nombor yang ingin dimainkan Untuk menyembunyikan slide semasa persembahan 1. Klik Slide Show -> Hide Slide... Pada nombor slide yang disembunyikan akan kelihatan satu segiempat tepat dengan garis berpenjuru di sebelahnya

AnimasiTambah animasi didalam persembahan 1. Klik 'Task view' Custom Animation dan klik Add... 2. Ada 4 pilihan animasi yang boleh dimasukkan ke dalam imej /teks a. Entrance b. Emphasis c. Exit d. Motion path 3. Tukar 'order of animation' 4. Klik pada anak panah Change order

25

DrawingOpenOffice.org menyediakan 'tools' grafik asas untuk 'drawing'. Dibawah ciri-ciri yang ada dalam 'drawing' : Membuat 'vector graphics' menggunakan line dan garis lenkungan(curves) Membuat objek 3D yang mudah 'Grids and Guides'

Drawing ini juga boleh dieksport kepada format grafik fail yang lain seperti BMP, GIF, JPG, dan PNG

26